Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 7A Fw.) Betreft Verslagnummer Datum verslag Insolventienummer F.16/17/482 Toezichtzaaknummer NL:TZ: :F001 Datum uitspraak R-C Curator mr. SC Hagedoorn mr. M.J.M. Groen Algemene gegevens Naam onderneming Vibe Bouw- en Aannemingsbedrijf Zeist B.V. Gegevens onderneming De besloten vennootschap: Vibe Bouw- en Aannemersbedrijf Zeist B.V., statutair gevestigd in de gemeente Zeist, feitelijk gevestigd te (905 HD) Veenendaal aan het adres Stadhouderslaan 18, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Activiteiten onderneming Aannemersbedrijf voor algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal , , , , , ,00

2 Toelichting financiële gegevens De boekhouding 2015 en 2016 is eerst in de loop van 2017 door de nieuwe boekhouder 'gereconstrueerd'. Voor februari 2017 waren er geen betrouw bare en inzichtelijke gegevens beschikbaar. Gemiddeld aantal personeelsleden 2 In 2017 w erkte het bedrijf uitsluitend nog met zzp-ers. Boedelsaldo Boedelsaldo 851,50 Verslagperiode van t/m Bestede uren Verslagperiode Bestede uren 5,0 uur totaal 5,0 uur Toelichting bestede uren Afgelopen verslagperiode: 5 uur en 20 minuten Totaal: 66 uur en 15 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Bestuurder van de onderneming is Vibe Bouw en Advies B.V., gevestigd te 905 HD Veenendaal, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Bestuurder van laatstgenoemde vennootschap is Bouw management B.V.,

3 eveneens uit Veenendaal. Bestuurder van Bouwmanagement B.V. is de heer Johannes van Dijk uit Veenendaal. 1.2 Lopende procedures Er is een appèlprocedure aanhangig bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden én een procedure bij de Raad van Arbitrage. Verder is er een procedure aanhangig bij de rechtbank Midden-Nederland. 1. Verzekeringen Er zijn geen lopende verzekeringen. 1.4 Huur De huurovereenkomst inzake het bedrijfspand te Zeist is al geruime tijd vóórafgaand aan het faillissement beëindigd. 1.5 Oorzaak faillissement Vanaf 2017 liep, volgens de bestuurder, de inhuurprijs van zzp'-ers sterk op, terwijl er grote druk stond op de bouwsom van projecten. Al in 2016 waren er grote betalingsachterstanden op projecten ontstaan en waren er regelingen getroffen met schuldeiser. In 2017 moesten er opnieuw regeling met schuldeisers worden getroffen. Deze schuldeisers werd gemeld dat zij betaald zouden kunnen worden uit een specifiek project (project 'Transformatiehuis'). Omdat de revenuen uit dat project op zich lieten wachten, heeft crediteur Wasco het faillissement aangevraagd. (Het voornoemde project blijkt overigens ondergebracht te zijn in een andere vennootschap dan de thans failliete vennootschap.). Opgemerkt wordt dat er tot februari/maart 2017 geen adequaat inzicht in het financiële reilen en zeilen van de onderneming heeft bestaan. De bestaande boekhouding werd niet adequaat gevoerd (volgens de bestuurder vanwege fouten van het boekhoudkantoor). Eerst vanaf februari 2017 is een nieuwe boekhouder/accountant met een reconstructie begonnen.

4 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Personeelsleden 0 In 2017 werd gebruik gemaakt van zzp'-ers. Er was geen vast personeel meer in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Personeelsleden 2 2. Ontslagaanzegging Datum Aantal Toelichting totaal 0 niet van toepassing 2.4 Werkzaamheden personeel Geen. Er w as ten tijde van het faillissement geen personeel meer in dienst.. Activa.1 Onroerende zaken Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr. Niet van toepassing. totaal 0,00 0,00 Toelichting onroerende zaken Niet van toepassing..2 Werkzaamheden onroerende zaken Niet van toepassing.

5 . Bedrijfsmiddelen Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Geen totaal 0,00 0,00 Toelichting bedrijfsmiddelen Er zijn geen bedrijfsmiddelen meer aanw ezig.4 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing..5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen Niet van toepassing..6 Voorraden / onderhanden werk Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Geen totaal 0,00 0,00 Toelichting voorraden / onderhanden werk Er zijn geen voorraden aanw ezig..7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk Niet van toepassing..8 Andere activa Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Niet van toepassing. totaal 0,00 0,00 Toelichting andere activa Niet van toepassing.

6 .9 Werkzaamheden andere activa Niet van toepassing. 4. Debiteuren 4.1 Debiteuren Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr. per 8 november 2017, opgave uit de digitale boekhouding per 24 november 2017, nieuwe opgave uit de (aangepaste) digitale boekhouding , ,70 77,98 totaal ,15 77,98 0,00 Toelichting debiteuren De openstaande debiteuren hebben nogmaals een brief met bijbehorende openstaande facturen ontvangen. Alle vorderingen worden betwist, veelal op- inhoudelijke gronden (zeer slecht werk geleverd). In één geval is sprake van schuldsanering bij een debiteur. In een ander geval is de CARverzekeraar aan de slag gegaan na schade bij derde partijen als gevolg van de w erkzaamheden van Vibe. 4.2 Werkzaamheden debiteuren Er is nog geen eenduidigheid over de debiteurenposities. Met een aantal debiteuren w ordt nog overleg gevoerd. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Nog niet ingediend. 5.2 Leasecontracten BNP Parabas heeft de geleasde printer/kopieermachine inmiddels opgehaald.

7 5. Beschrijving zekerheden Niet van toepassing. 5.4 Seperatistenpositie Niet van toepassing. 5.5 Eigendomsvoorbehoud Er is door meerdere crediteuren een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Geen van de beroepen kon worden gehonoreerd (in verband met de verwerking in het eindproduct). 5.6 Retentierechten Niet van toepassing. 5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 5.8 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden afgerond.

8 6. Voortzetten/doorstart onderneming Voortzetten onderneming 6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. 6. Werkzaamheden voortzetten onderneming Niet van toepassing. Doorstarten onderneming 6.4 Beschrijving Niet van toepassing. 6.5 Verantwoording Niet van toepassing. 6.6 Opbrengst Niet van toepassing. 6.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming Niet van toepassing.

9 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Eerst in de loop van 2017 is voldaan aan de boekhoudplicht, óók terzake van voorliggende jaren. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening van 2015 is tijdig gedeponeerd (waarbij nog onvoldoende duidelijk is of deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van het bedrijf). 7. Goedkeuringsverklaring accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Niet van toepassing. 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.5 Onbehoorlijk bestuur Ja Er zijn aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur (onjuiste financiële verantwoording, selectieve betaling managementfee, toedeling van kosten in het project Speelkamp). 7.6 Paulianeus handelen 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 7.7 Toelichting rechtmatigheid 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid Op het gebied van de rechtmatigheid vindt nog nader onderzoek plaats, mede met behulp van derden/betrokkenen.

10 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Nog niet ingediend. 8.2 Pref. vord. van de fiscus ,00 8. Pref. vord. UWV Niet van toepassing. 8.4 Andere pref. crediteuren 1.179,65 Door de aanvrager van het faillissement. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren ,5 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 8.8 Werkzaamheden crediteuren De gebruikelijke.

11 9. Procedures 9.1 Naam wederpartijen 1. J.C. Kersbergen; procedurenummer UC EXPLO ; 2. hr D. Bhargava (DD Vloeren); procedurenummer /01. hr Van Piggelen (adv. mr. M.J. Kikker, Amsterdam). RvA, zaaknummer Aard procedures 1. civiel (incasso) 2. hoger beroep, civiel, incasso/gebreken. civiel, aanneming van w erk, geschil over gebreken 9. Stand procedures 1. zaak staat voor vonnis 2. geschorst. geschorst 9.4 Werkzaamheden procedures De gebruikelijke.

12 10. Overig 10.1 Plan van aanpak Vorig verslag: 1. Onderzocht wordt wat er met de inventaris en met bedrijfsauto's is gebeurd. 2. Er zijn nadere vragen gesteld over het financiële inzicht bij de bestuurder in het reilen en zeilen van de onderneming voor begin Uitgezocht wordt of er activa zijn verlegd. Idem als bij vorige verslag. Deze zaken zijn nog in onderzoek. Bij onderdeel zijn inmiddels derde partijen betrokken Termijn afwikkeling faillissement 6-9 maanden 10. Indiening volgend verslag Werkzaamheden overig Zie onder plan van aanpak. Bijlagen Bijlagen