Werknemersoverzicht: fasen, knelpunten, behoeften en instrumenten Versie 3, augustus 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werknemersoverzicht: fasen, knelpunten, behoeften en instrumenten Versie 3, augustus 2005"

Transcriptie

1 Werknemersoverzicht: fasen, knelpunten, behoeften en Versie 3, augustus 2005 liggend overzicht geeft het gebied van arbeid en zorg weer vanuit het perspectief van de (zieke) werknemer. Het overzicht is gebaseerd op een brede inventarisatie door het projectteam. Aanvullingen en suggesties gedaan door de leden van de Advies en Implementatiecommissie, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden zijn verwerkt t/m bovenstaande datum. De informatie is gerangschikt op belangrijke situaties de werknemer. Daarbij: - worden door de werknemer ervaren knelpunten en behoeften benoemd (en in sommige gevallen ook door andere ervaren knelpunten), - zijn bestaande en beoogde doelgroep (uit de aard der zaak namelijk de twee direct belanghebbenden: werknemer en werkgever) zoveel mogelijk geïnventariseerd - en wordt aangegeven welke er op dit moment worden ontwikkeld (deze staan cursief) en welke er, welke doelgroep, mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Welke partij de ontwikkeling ter hand kan nemen staat nog open. Onderscheiden worden vier fasen: 1 Preventiefase: gezond blijven 2 Probleemfase: uit balans 3a Curatiefase: herstellen 3b Reïntegratiefase: weer aan het werk NB 1: Deze faseindeling is indicatief, in werkelijkheid lopen de fasen in elkaar over. NB 2: Met name de curatiefase en de reïntegratiefase zijn niet tijdvolgend: herstel is geen waarde werkhervatting (soms kan werkhervatting zelfs waarde zijn van herstel).

2 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht Preventiefase 1 Preventiefase: gezond blijven situaties knelpunten door oeften van knelpunten door andere Instrumenten in ontwikkeling/ mogelijk te ontwikkelen?

3 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht Preventiefase situaties Algemeen deze fase, geen specifieke gebeurtenis knelpunten door Onduidelijkheid over ieders verantwoordelijkheden wat de gezondheid betreft oeften van Goed begrip van en overeenstemming over ieders verantwoordelijkheid in het zorgen het behoud van gezondheid en gezonde werkomstandigheden knelpunten door andere Bruikbare gedurende hele fase Arbowetgeving CAO Arboconvenanten Gezondheidslichting Functioneringsgesprekken, team- en werkoverleg RIE PAGO Bedrijfsmaatschappelijk werk Informatie over het voeren van gezondheidsbeleid (bv. Brochure Renderend gezondheidsbeleid VNO NCW) Checklist arbo de OR (FNV) Cursussen wet- en regelgeving OR en vakbondsleden NcvB, cemtrum beroepsziekten, produkten van NIGZ, onder meer over werk en alcohol, bewegen en voeding, site en brochures van servicepunt arbeidsmarkt MKB onderzoeken naar tevredenheid (bijv. van TNO Arbeid samen werken ) Astma Cursus sterk op je werk NIGZ Rug Zelf iets doen aan lage rugpijn kenniscentrum AKB Psyche / stress: Leidraad Preventie (SPP) Brochures en website Stichting Pandora (www.stichtingpandora.nl) Stress-campagne NFGV (www.nuevenniet.com) MKB: ktheid.nl nl. arboprofs: Diverse cursussen stresshantering, zelfmanagement, assertiviteit VB OR OR OR Arbo Instrumenten in ontwikkeling/ mogelijk te ontwikkelen? Reisgids Praktische informatie over invulling van goed chap en goed werkgeverschap Vaardigheidstraining arbeid en verzuim Promoten cursussen wet- en regelgeving Bij aanstelling overhandigen A4 met alle relevante kerninformatie op arbogebied, naar het beeld van een vergelijkbare afspraak tussen NVAB en NHG. Deze informatie regelmatig onder de aandacht brengen.

4 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht Preventiefase situaties Aangaan van een dienstverband Gebeurtenissen op het werk (reorganisaties, collega s worden ziek e.d.) knelpunten door Te weinig oog arbeidsomstandigheden en gezondheid in arbeidswaarden Te weinig / geen rekening met individuele situatie van de werknemer (zoals werktijden, aanpassing werkplek) Te weinig oog de mogelijk negatieve effecten op de gezondheid Werknemer werkt te hard (bijv. uit angst baanverlies) oeften van Structurele aandacht de factor gezondheid Zorg gezonde arbeidswaarden van de individuele werknemer Beleid gericht op behoud van een gezonde arbeidssituatie knelpunten door andere : kostenpost : Hoe vind je een goede arbodienstverlener? : kostenpost : aanpassingen niet uitvoerbaar : kostenpost : aanpassingen niet te realiseren : hoe houd je gemotiveerd? : let niet goed op eigen gezondheid CAO / Arboconvenanten Informatie over het voeren van gezondheidsbeleid (bv. brochure Renderend gezondheidsbeleid VNO NCW) Cursus onderhandelen over uw arbeidswaarden (CNV) Sturen op resultaat. In vier stappen naar heldere afspraken met uw arbodienstverlener BOA 2004 CNV cursus Onderhandelen over uw arbeidswaarden Rea-subsidies Management opleidingen Overlegsituaties (team, functioneringsgesprekken) CNV cursus reorganisatie Cursussen Stress hanteren Zelf-management opleidingen (assertiviteit, time-management) Gezondheidsbeleid Instrumenten in ontwikkeling/ mogelijk te ontwikkelen? Keurmerk BOA UWV (in ontwikkeling) Checklist arbo sollicitanten Module over de fase aangaan van een dienstverband in vaardigheidstraining. Checklist Arbo sollicitanten Module over de fase aangaan van een dienstverband in vaardigheidstraining OR Tips: Hoe overleef ik een reorganisatie? Ongezonde arbeidsomstandigheden Gebrek aan kennis van regelingen, procedures en mogelijkheden gezondheid te bewaren Overbelasting van collega s door ziekte Onbespreekbaarheid van arbo (werksfeer, manier van leidinggeven, werkdruk, veiligheid e.d.) Kennis, helderheid Goede maatregelen Bespreekbaarheid op een zorgvuldige manier van alle zaken die horen bij een gezond werkklimaat. Doeltreffende maatregelen. : lichting kost tijd en geld : zorgt niet goed eigen gezondheid : niet te beïnvloeden, kostenpost : onvoldoende kennis op gebied van arbo en mogelijkheden tot verbetering : aanpassingen niet mogelijk : verandering is kostenpost lichtingsactiviteiten (verplicht volgens arbo-wet) Open arbeidsomstandighedenspreeku ur (verdere actie aan ) Adviesfunctie van Functioneringsgesprekken e.d. Afspraken in CAO / Arboconvenanten Aankaarten door OR/PVT OR Bij aanstelling overhandigen A4 met alle relevante kerninformatie op arbogebied, naar het beeld van een vergelijkbare afspraak tussen NVAB en NHG. Deze informatie regelmatig onder de aandacht brengen. Rondom tien gesprekken over uitval, na terugkeer van zieke werknemer, eventueel met vertegenwoordigers patiëntenorganisaties Promoten van ontsluiten en gebruik van ervaringsdeskundige kennis Tips over hoe deze problemen aan te kaarten Gebeurtenissen in de privé-sfeer (geboorte, verhuizing, dood etc.) Onbegrip werkgever invloed gebeurtenissen in de privé-sfeer op het welzijn Aandacht en erkenning de impact van privé-gebeurtenissen : kan niets doen aan privé-zaken, maar krijgt er wel de rekening Communicatietrainingen en bijv. workshops Stg Pandora Aanbod van aan Stressmanagement cursussen te volgen Inzet bedrijfsmaatschappelijk Stimuleren van het verspreiden van ervaringen door Patiëntenorganisaties (zoals in ontwikkeling bij Pandora: FAQ s en ervaringen van zelf

5 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht Preventiefase situaties knelpunten door Werkgever werkt niet mee aan, of is niet bekend met aanpassingen, zoals zorgverlof Aandacht privé-zaken past niet in bedrijfscultuur oeften van Wel medewerking Bedrijfscultuur waarin wel aandacht is privé-omstandigheden knelpunten door andere : aanpassingen niet bekend / niet mogelijk : geen financieel deel verandering werk Rouwprotocol Arbeidswaardenregelingen, zoals bijzonder verlof Hulp bij mantelzorg Instrumenten in ontwikkeling/ mogelijk te ontwikkelen? betreffend dit onderwerp) Meer lichting

6 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Probleemfase 2 Probleemfase: uit balans situaties Algemeen deze fase, geen specifieke gebeurtenis door Niet weten bij wie je wat kunt of moet zijn Instrumenten in ontwikkeling / mogelijk te ontwikkelen? Bruikbare gedurende hele fase Informatie van de overheid UWV brochure over rechten en plichten van zieke werknemer Informatie van de organisatie zelf (gezondheidsbeleid, overzicht diensten in het kader van arbo, verzuimprotocol) Arbeidsomstandighedenspreekuur Informatielijnen (zoals LMA, Stichting Pandora, NFK) Informatieve sites, zoals EHBW, BPV&W, patiëntenorganisaties, Gezondheidsbeleid (Dis)ability management plan van aanpak in het kader van WvP handleiding WVP iedereen Iedereen Reisgids Analysemodel situaties en handelingsmogelijkheden (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M?) Promoten gebruik plan van aanpak WVP ook als er nog geen ziekmelding is Promoten gebruik handleiding WVP ook als er nog geen ziekmelding is Promoten LMA (mogelijk binnen Z&M?) Promoten van het verstrekken van informatie over arbeidsgerelateerde dienstverlening en verzuimprotocollen door organisaties zelf Gezondheidsklachten In dubio: wel of niet ziekmelden? - Informatie, duidelijkheid over - en nadelen ziekmelden - overleg met betrouwbaar en deskundig persoon Niet weten welke aanpassingen er mogelijk zijn om te kunnen blijven werken - Informatie over regelingen - Informatie over mogelijke aanpassingen - : is het verstandig te stimuleren te blijven werken of juist niet? - Werknemer houdt onvoldoende rekening met beperkingen -,, privéomgeving: Werknemer erkent niet dat hij een probleem heeft/ slaat geen acht op klachten Arbeidsomstandighedenspreekuur (liefst op de werkvloer) Ervaringen en tips op internet (zoals Stichting Pandora) Advies aan werkgever arbodienst Hulplijnen patiëntenorganisatie en BPV&W In verzuimbeleid aandacht alerte en adequate reacties op eerste signalen van klachten / overbelasting Arbeidsomstandighedenspreekuur Hulpmiddelenwijzer Kenniscentrum revalidatie en handicap Informatie over zorgverlof e.d. Informatie- en advieslijnen Ervaringen lotgenoten (patiëntenorganisatie) REA zieningen Hulpmiddelen analyse individuele situatie (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M?) Promoten arbeidsomstandighedenspreekuur Promoten van het toegankelijk maken en verspreiden van ervaringskennis (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M?) Promoten van alertheid en snelle reactie van leidinggevende op signalen van klachten / overbelasting Promoten arbeidsomstandighedenspreekuur bij werkgever ( kostenbesparend ) Promoten gebruik spreekuur bij werknemer Overzicht mogelijke aanpassingen gerelateerd aan beperking Aanpassingen zijn niet mogelijk : Aanpassingen zijn niet?? mogelijk Vraag naar aanpassingen wordt Aanpassingen worden wél : Aanpassingen zijn te duur Rea- Promoten Rea- niet gehonoreerd gehonoreerd Good practices (Kroon op het werk) Promoten verspreiding good practices Er wordt geen rekening gehouden met beperkingen Begrip Wel rekening houden met beperkingen lichting lichting door ervaringsdeskundigen Advies arbodienst OR Overzicht beschikbare lichting Promoten lichting door ervaringsdeskundigen (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M?)

7 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Probleemfase situaties Ziekmelding, ziek thuis Contact met artsen door Niet open durven zijn over klachten ivm repercussies Twijfel aan onafhankelijkheid en arbodienst Onafhankelijke, betrouwbare ondersteuning - Betrouwbare onafhankelijke / arbodienst - Vertrouwensrelatie met - bescherming privacy Instrumenten in ontwikkeling / mogelijk te ontwikkelen? Vertrouwenspersoon Brochures patiëntenorganisatie (bijv. Ooit een Haan horen zeggen dat-ie vroeger een eitje was? Stichting Pandora of Verstandig spreken van BPV&W) Mogelijkheden van de OR om invloed uit te oefenen op (keuze) arbodienst, invulling van het contract en Gesprek van OR met Uitvoering professioneel statuut bedrijfsarts door BOA-leden, d.w.z: alleen geregistreerde bedrijfsartsen als bedrijfsarts werkzaam bij arbodiensten NVAB-folder Gezond aan het werk? Je bedrijfsarts weet raad + Klacht indienen via klachtenregeling arbodienst en eventueel daarna bij Geschillencommissie BOA Klacht doorgeven aan LMA Wachtlijsten Snelle behandeling Cure betaald door werkgever of inkomensverzekeraar (gevaar van tweedeling zorg en keuzevrijheid behandeling) Wachtlijstbemiddeling Niet weten wat je volgens de wet moet vertellen over ziekte aan, in verband met privacy Niet weten wat te doen, wat mogelijk is qua terugkeer Onzekerheid over aard en gevolgen van ziekte Tegenstrijdige adviezen van verschillende Bedrijfsarts neemt de klachten en de aanpak ervan niet serieus Werkwijze en arbodienst sluit onvoldoende aan bij de eigen oplossingskracht van de werknemer en bevordert deze ook Informatie over wat je moet vertellen Informatie over aanbod behandeling, ondersteuning en aanpak reïntegratie Goede medische informatie met aandacht gevolgen werk Gewogen diagnose, advies of doorverwijzing, rekening houdend met alle factoren, dus ook werk Betere communicatie tussen Onafhankelijk advies Erkenning van klachten Serieus nemen van de werknemer De rechtspositie van de werknemer bij sociaal-medische begeleiding (Dute) Informatiepunten patiëntenorganisatie Richlijnen NVAB, NHG (Bijv. LESA overspanning) Kennisnetwerk gezondheid en arbeid : idem Informatiebrochures NHG Informatiepunten patiëntenorganisatie Allen: Tegenstrijdige adviezen : betweterige houding van huisarts, lage beroepsstatus communicatieformulier HA uitwisselen van ervaringskennis en informatie (bijv. Medwerk) OR OR Promoten vertrouwenspersoon Steuntje in de rug bij het voeren van belangrijke gesprekken Bedrijfsarts schept in eerste consult duidelijkheid over zijn rol Betaling bepaalde dienstverlening van bedrijfsarts uit brede basisverzekering of iets dergelijks en werknemer opdrachtgever bedrijfsarts maken Opleidingsinstituten OR besteden aandacht aan kwaliteitscriteria de bedrijfsarts vanuit perspectief en hoe daarop te selecteren Arbodiensten investeren in kwaliteit omgang met OR Vertaling rapport Dute naar praktische brochure / HA/ beh / beh HA beh Promoten ontsluiten en gebruik van ervaringsdeskundige kennis (mogelijk te ontwikkelen door Z&M?) Stimuleren patiëntenorganisatie s (meer) aandacht te besteden aan het thema werk Stimuleren van aandacht werksituatie door behandelaar arbeidsanamnese Promoten communicatieformulier HA Eigen maken perspectief Elektronisch patiëntendossier (omstreden) Vaardigheidstraining Vaardigheidstraining Inzet ervaringsdeskundigheid bij opleiding VB OR beh HA beh

8 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Probleemfase situaties Contact met Verzuim wordt langdurig, men stelt zich in op de nieuwe situatie Of: functie vervalt / nieuwe leidinggevende bij reorganisatie door niet of te weinig) Werkgever sluit onvoldoende aan bij de eigen oplossingskracht van de werknemer en bevordert deze ook niet of te weinig Niet weten of je kunt vertrouwen, want heeft Januskop: zakelijk / menselijk Minder betrokkenheid met / van het werk, in de steek gelaten voelen Vertrouwen in eigen capaciteit en terugkeer naar functie neemt af Geen relatie met nieuwe leidinggevende / geen leidinggevende Serieus nemen van de problemen ervaren door de werknemer en de mogelijke oplossingen die werknemer ziet Duidelijkheid over intenties werkgever Belangstelling van de en collega s, gemist worden, bij het werk betrokken blijven Steun in de rug Vertrouwd contactpersoon met kennis van de situatie van Instrumenten in ontwikkeling / mogelijk te ontwikkelen? heeft een helder verzuimbeleid en voert dit consistent uit. Contact / in het kader van WvP Ziekteverzuimprotocol waarbij aandacht aan deze fase wordt besteed Uitvoering plan van anpak (evt. bijstelling) Casemanager Vaardigheidstraining

9 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Curatiefase 3A Curatiefase: herstellen gebeurtenissen of situaties Algemeen deze fase, geen specifieke gebeurtenis door Gebrekkige informatieziening door arts(en) en andere behandelaars over medische situatie en de gevolgen werk Niet durven opkomen eigen belang (gebrekkige weerbaarheid) Goede informatie over medische situatie inclusief gevolgen werk Ondersteuning Informatie over verantwoordelijkheden, rechten en plichten Bruikbare gedurende hele fase Richtlijnen waarin factor arbeid is geïntegreerd Informatiepunten patiëntenorganisatie Coaching Laboretum Kennisnetwerk Arbeid en Gezondheid Info- en advieslijnen EHBW e.a. sites Activiteiten patiëntenorganisaties Assertiviteits trainingen etc Instrumenten in ontwikkeling / mogelijk te ontwikkelen Reisgids Criterialijst casemanager ( waaraan voldoet een goede casemanager volgens?) (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M?) Top tien arbeidgerelateerde vragen artsen training artsen in communicatie met patiënten over thema arbeid opname thema arbeid in algemene communicatietraining arts ontwikkeling en implementatievan richtlijnen behandelaars waarin de factor arbeid is geïntegreerd ontwikkeling generieke arbeidsanamnese (TNO) vergroten aantal en promoten van informatiepunten patiëntenorganisatie en andere kenniscentra Vaardigheidstraining verzuim Promoten coaching eigen verantwoordelijkheid als module in vaardigheidstraining cliëntondersteuners Therapie/medicatie Ernst van aandoening wordt duidelijk / herstel blijft (mogelijk) uit Extra belasting door emoties, verwerking, bijwerkingen, en tijd Geen ruimte krijgen verwerkingsproces Onbegrip op het werk Afstemming tussen therapie en (terugkeer naar) werk Ruimte psychosociale aspecten van ziekte (plek en begrip verwerkingsproces) Informatie over mogelijkheden psychosociale begeleiding privéomgeving: Niet goed weten hoe steun te bieden lotgenotencontact kennis en ervaringsdeskundigheid uitwisselen Verwijzing naar psychosociale begeleiding Lotgenotencontact Dagboek bijhouden (evt. In combinatie met logboek FNV) Aanbod patiëntenorganisaties (bijv. cursus leren leven met een chronische ziekte diabetes lichting door ervaringsdeskundigen Bibliotherapie HA als onder niet specifiek Promoten lichting door patiëntenorganisatie, ervaringdeskundigen (mogelijk binnen Z&M?) Module in vaardigheidstraining Terugslag Teleurstelling Herkenning Lotgenotencontact Module in vaardigheidstraining

10 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Curatiefase gebeurtenissen of situaties Herstel duurt lang Wachtlijsten Wisseling contactpersonen (, behandelaars) door Verlies van motivatie, zelfvertrouwen en energie Onnodig lang verzuim door wachtlijst Geen sturing kunnen geven Vrees gevolgen wachttijd Gebrek aan continuïteit Belemmering ontwikkelen vertrouwensband Steeds opnieuw verhaal vertellen Erkenning Ondersteuning (nieuw) perspectief Ondersteuning, (h)erkenning Tijdige zorg Cliëntgerichter organisatie van de zorg Vaste aanspreekpunten / casemanagers met wie men vertrouwensband heeft : geen (proces) informatie over hoe het staat met zorg en prognose wat werkhervatting betreft : werknemer mist prikkels om te herstellen : onnodig lang verzuim door wachtlijsten Ervaringsverhalen Bibliotherapie lichting door behandelaar over hoe terugval te duiden Assertiviteits trainingen Coachende rol Casemanager Evt. bijstelling pva Wachtlijstbemiddeling Verwijsmogelijkheid Inzet curatie door / verzekeraar Mogelijkheid om casemanager aan te stellen Instrumenten in ontwikkeling / mogelijk te ontwikkelen Cursus vanuit categorale patiëntenorganisatie, trajecten waarin ervaringsdeskundigheid wordt benut (zoals leven met diabetes van de DVN) Promoten lichting door patiëntenorganisaties, ervaringdeskundigen (mogelijk binnen Z&M?) Gerichte aanpassing zorgverzekeringspakketten op reïntegratie OR Checklist casemanager (Z&M)

11 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Reïntegratiefase 3B Reïntegratiefase: weer aan het werk situaties Algemeen deze fase, geen specifieke gebeurtenis door Algemene knelpunten: Onkunde met het proces, mogelijkheden en rechten op reïntegratie Ondersteuningsmogelijkhe den onbekend Onbekendheid met rechten en plichten Informatie is difuus en moeilijk te vinden Bruikbare gedurende hele fase Stappenplan WvP Poortwachter toolkit Leidraad verzuim om psychische redenen Brochures overheid, arbodiensten, UWV, BPV Informatielijnen zoals LMA, Stichting Pandora, NFK, Arcon Sites als EHBW, BPV&W, Stichting Pandora, UWV, Wao platforms Logboek FNV Toolbox OR en Poortwachter Casemanager Cursussen en vaardigheidstrainingen (bijv. van CNV) De rode loper (ervaringsverhalen over reïntegratie) Rea-subsidies UWV servicecentrum werkgevers en reïntegratie Maatjesproject van vakbond GMV (werkzoekende gekoppeld aan een werkend maatje) Instrumenten in ontwikkeling / te ontwikkelen OR OR OR Reisgids Aanpassing toolbox OR en Poortwachter aan het individu Uitgebreider sociale kaart in UWV folder Folder UWV eerder verstrekken Brochure met samenvatting bevindingen de rechtspositie van de werknemer bij sociaalmedische begeleiding Promoten lichting door patiëntenorganisaties, ervaringdeskundigen (mogelijk binnen Z&M?) Werkhervattingsadviseur Ordenen welke infomatie er momenteel is Geen specifieke gebeurtenis Onvoldoende begeleiding handen (m.n. bij kleine bedrijven) Niet durven opkomen eigen belang (subassertiviteit) Ondersteuning Informatie over verantwoordelijkheden, rechten en plichten Assertiviteits trainingen Ondersteuning uit eigen omgeving zieningen creëren op branche-niveau Producten mbt empowerment in ontwikkeling bij Vrijbaan (www.vrijbaan.nl) Steuntjes in de rug Promoten en beter toegankelijk maken assertiviteitstrainingen Verzuim duurt lang Collega s en leidinggevende stellen zich in op de nieuwe Belangstelling door werkgever en collega s terugkeer. Actief onderhouden contact Reisgids Rondom tien gesprekken over wat collega s

12 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Reïntegratiefase situaties Gesprekken met Oneens met advies / probleemanalyse bedrijfsarts door situatie, vervanger bevalt. Drempel terugkeer wordt hoger Ik ben al afgeschreven, niemand zit meer op mij te wachten Niet weten of terugkeer naar dezelfde functie verstandig is Administratieve en financiële beslommeringen belemmeren reïntegratie Gebrek aan zeggenschap over de aanpak van het verzuim / de reïntegratie Helderheid over eigen kwaliteiten, keuren, behoeften en mogelijkheden. Mogelijkheid om het uit te proberen. Transparantie en minder papierwerk Zeggenschap over de aanpak van de reïntegratie Gedeeltelijke werkhervatting op arbeidstherapeutische basis Bijstelling pva Werknemer zelf aanwezig bij SMT Advies aan om aan te melden loopbaantraject / outplacement Transparantie en kwaliteit procesgang bij uitvoeringsorganen PZ verstrekt WKN tijdig correcte informatie over procesgang en levert zelf correcte data aan Werknemer vraagt zelf probleemanalyse (WvP) Werknemer schrijft Plan van Aanpak zelf (WVP) Werknemer kiest eigen casemanager (WvP) Instrumenten in ontwikkeling / te ontwikkelen kunnen doen om samen met de werknemer diens terugkeer tot een succes te maken ( ritsen werknemer en collega) Selfassesment via internet Steuntje in de rug Promoten zelf kiezen casemanager Bij eerste gesprek met wordt sociale kaart met ondersteunende organisaties verstrekt Artsen weten niet hoe het er op de Arts verdiept zich in organisatie?? werkvloer aan toegaat Onduidelijkheid over Communicatieformulier HA gegevensuitwisseling tussen artsen / Gebrek aan begrip bij Begrip, serieus genomen worden Communicatietrainingen bedrijfsartsen Promoten van deze lichting aan artsen door ervaringsdeskundigen Bedrijfsarts staat niet aan kant Bedrijfsarts staat aan de kant van de werknemer Taboe met aan de orde stellen problemen in de werksfeer Onbespreekbaarheid niet somatische of eng taakgerichte aspecten die verband houden met uitval Bedrijfsarts jut op Tijd en begrip ten onrechte huiverig om weer te begionnen Second opinion bij andere arts van arbodienst Klachtenprocedure Ophelderingscampagne NVAB Instrument : Loonopschorting / ontslag Goede uitleg door Actieve en snelle ondersteuning door Inzet van Verhelderen positie (door zelf) Promoten goede uitleg door

13 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Reïntegratiefase situaties Plan van Aanpak door Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de Onbegrip en onjuiste denkbeelden bij werkgever en collega s Niet weten of je WKG kunt vertrouwen, want WKG heeft Januskop: zakelijk / menselijk De contacten met werkgever lopen niet goed. Verstandhouding met werkgever ervaringsdeskundigen bij scholing bedrijfsartsen Deskundigenoordeel UWV lichting door ervaringsdeskundigen WKG heeft een helder verzuimbeleid en voert dit consistent uit. Vertrouwen Overleg / leidinggevende / casemanager Instrumenten in ontwikkeling / te ontwikkelen Promoten lichting door ervaringsdeskundigen (mogelijk te ontwikkelen door Z&M?) Gevoel hebben er alleen te staan / onvoldoende ondersteuning Niet weten welke reïntegratiemogelijkheden je hebt en welke rol je hierin hebt als werknemer Gebrek aan kennis over wat WKN nodig heeft om weer te kunnen werken Werkgever is niet op de hoogte van en weet de weg niet naar reïntegratiesubsidies Werkgever wil niet (voldoende) investeren in reïntegratie Casemanager Ondersteuning zoeken bij anderen Inzet (job) coach Kennis, informatie Zie algemene hierboven Kennis van rechten als werknemer (wat mag ik van mijn werkgever verwachten?) Werkgever kan niet investeren in reïntegratie Investering buiten proportioneel, niet op te brengen Werkgever jut op Tijd en begrip ten onrechte huiverig om weer te beginnen Eerste keer weer op het werk Onzekerheid, angst Ondersteuning Communicatie met leidinggevende Terugvalmogelijkheid op (soort coach) assesment Wet Rea Rekenmodel TNO (pembawijzer) Deskundigenoordeel / second opinion reïntegratie-inspanningen bij UWV REA meerkostensubsiidie Deskundigenoordeel / second opinion UWV Op AT basis beginnen Cursus coaching Communicatietrainingen Werknemer informeert Promoten actief op zoek te gaan naar ondersteuning Zie algemene hierboven promoten van kennisontwikkeling op het gebied van arbeid bij kenniscentra en patiëntenorganisaties PO Promoten dat investering loont Standaard evaluatie gesprek met na eerste werkweek

14 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Reïntegratiefase situaties Beter-melding Opstellen reïntegratieverslag Beoordeling WAO aanvraag door UWV Bezwaarprocedure Start reïntegratietraject via reïntegratiebedrijf door Beter melding! (geen knelpunt, wel belangrijke gebeurtenis) Melding volgens werknemer te vroeg, te laat Ingewikkeld, niet weten welke consequenties er aan kleven, niet weten wat moet / mag Ondoorzichtige wetgeving, procedures, gebruik formulieren Beter melding door zelf Informatie en persoonlijke ondersteuning collega s over beperkingen en mogelijkheden. Instrumenten in ontwikkeling / te ontwikkelen Informatielijn UWV Gebruikersvriendelijke websites Slechte bereikbaarheid AD en VG Informatielijn UWV Betere telefonische bereikbaarheid Grote onzekerheid omtrent WAOontwikkelingen cursus stand van zaken WAO door NFK i.s.m. BPV&W Niet weten wat men verwachten kan Slechte bejegening door VG en / of AD VG neemt geen contact op met / behandelaar Ontevredenheid over dienstverlening UWV Slechte of onvoldoende advisering. Onbekendheid met rechten In juridische procedure wordt onzorgvuldig gehandeld Grote verschillen in kwaliteit dienstverlening verzekeringsartsen Beoordeling en afwikkeling duurt te lang Ingewikkelde wetgeving en ingewikkeld taalgebruik in brieven UWV Niet weten wat een goed / passend reïntegratiebedrijf is Serieus gtenomen worden en met respect behandeld worden Bevorderen communicatie tussen VG en / behandelaar Korte doorlooptijd WAO wordt als verworven recht ervaren. Nu is de samenleving veranderd en trekt de overheid zich terug. Overheid en belangenbehartigingsorganisaties kunnen visie ontwikkelen op de nieuwe situatie Checklist hoe bereid ik me op de WAO-keuring (WAO-berichten) Checklist aanpassen aan laatste ontwikkeligen Promoten gebruik checklist Klachtenprocedure Formulier gespreksbereiding met VG/ AD (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M?) Communicatieformulier / HA ook te gebruiken door VG (te ontwikkelen binnen Z&M?) Logboek FNV bijhouden Criteria formuleren Richtlijnen binnen UWV Transparantie, begrijpelijke taal Beschikkingen in begrijpelijke taal herformuleren leggen aan de cliëntenraad Informatie over reïntegratiebedrijven Reïntegratiemonitor kwaliteitskeurmerk IRO handleiding BEH OR? Geen of onvoldoende

15 Arbo arbodienstverlener OR ondernemingsraad werkgever bedrijfsarts PO patiëntenorganisatie werknemer Ziek en Mondig / overzicht / Reïntegratiefase situaties door scholingsmogelijkheden Gebrekkige informatieziening over werkwijze reïntegratiebedrijf Transparante werkwijze reïntegratiebedrijven RWI-onderzoek naar de minimale informatievereisten van reïntegratiebedrijven Instrumenten in ontwikkeling / te ontwikkelen Reïntegratiebedrijf is niet Begeleiding op maat Keurmerk? specialistisch genoeg Geen zeggenschap over keuze Zeggenschap over welk IRO of PRB Opdrachtgeverschap reïntegratiebedrijf reïntegratiebedrijf Trajecten duren te lang Keuze kortdurende trajecten oordelen jegens mensen met een handicap belemmert verkrijgen van werk Realistische kennis over de arbeidsmogelijkheden van arbeidsgehandicapten en de financiële risico s van de werkgever Nadelige positie t.o.v. andere sollicitanten vanwege groter financieel risico. wordt belast met financiële en organisatorische lasten van uitval. Zeker na 5 jaar. lichtingen / workshops door ervaringsdeskundigen (o.a. Pandora) Mogelijkheid proefperiode of plaatsing arbeidsgehandicapte bij bedrijf Sollicitatie brochure BPV&W en brochure Haan van Stg. Pandora? Publiciteit Promoten inzet van ervaringsdeskundigheid (mogelijk te ontwikkelen binnen Z&M) Werkgevers aanspreken op aannamebeleid Ontslag

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Toelichting op de richtlijn voor psychologen Werk en psychische klachten Toelichting op de richtlijn voor psychologen Colofon Uitgave Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Onderdeel-rapportage Fase 1 Project Arbobeleid Verzekeraars Vakorganisaties in de verzekeringsbedrijfstak & Verbond van Verzekeraars Januari

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II

Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II Werken met WAD Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II Consensustraject begeleid door het Kwaliteitsbureau NVAB: Noks Nauta André

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie