overeenkomstig artikel 13.2 van de Regeling deze datum uitgesteld om de Nadere Stukken van Eiseres en Verweerder te kunnen bestuderen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "overeenkomstig artikel 13.2 van de Regeling deze datum uitgesteld om de Nadere Stukken van Eiseres en Verweerder te kunnen bestuderen."

Transcriptie

1 Zaak Datum: Zaak Datum: Zaak-/rolnummer: Datum: op 10 vastgestel.nl 17 Op 10 schriftelijk /rolnummer: Datum: 29 Partijen Geschiedenis va op 7 10 per e vastgestel.nl- 17 Op 10 schriftelijk /rolnummer: Partijen Geschiedenis va 7 per e vastgestel Op 10 schriftelijk /rolnummer: 12- Partijen Geschiedenis va per e vastgestel schriftelijk Bouwsuper.nl /rolnummer: DNL Geschiedenis va per e vastgestel schriftelijk Bouwsuper.nl DNL Geschiedenis va per e Bouwsuper.nl DNL Geschiedenis van de Procedure per e Bouwsuper.nl DNL- n de Procedure (e per e- Bouwsuper.nl [verweerder] n de Procedure ( ) en 13 Bouwsuper.nl 0060 [verweerder] n de Procedure mail) en 13 Zaaknr. DNL [verweerder] n de Procedure mail) en 13 [verweerder] Zaaknr. DNL [verweerder] n de Procedure mail) en 13 en 15.5 ppink op 5 verweerder] Zaaknr. DNL [verweerder] mail) en 13 en 15.5 ppink op 5. verweerder] Zaaknr. DNL en 15.5 ppink op 5. verweerder] Zaaknr. DNL en 15.5 ppink op 5. verweerder], h.o.d.n. Zaaknr. DNL. ppink op 5., h.o.d.n. Zaaknr. DNL , h.o.d.n , h.o.d.n benoemd als benoemd als benoemd als ure op benoemd als ure op benoemd als rekking tot ure op. Het benoemd als DomJur 20 rekking tot. Het het in concept DomJur 20 rekking tot. Het van de het in concept DomJur 20 rekking tot. Het van de het in concept DomJur Het van de in concept

2 overeenkomstig artikel 13.2 deze datum uitgesteld om de Nadere Stukken van Eiseres en Verweerder te kunnen bestuderen. 4. Feitelijke Achtergrond Eiseres is een Nederlandse vennootschap onder firma, en drijft een onderneming onder de handelsnaam Bouwsuper.nl. Verweerder is een natuurlijk persoon. Verweerder heeft een eenmanszaak die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd is onder de handelsnaam. Volgens de gegevens van SIDN heeft Verweerder op de eigendom van de registratie van de Domeinnaam verworven. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres Recht op het merk Eiseres stelt dat zij een onderneming drijft onder de handelsnaam Bouwsuper.nl. Eiseres heeft een website, welke gekoppeld is aan de Domeinnaam. Op deze website worden bouwproducten online te koop aangeboden. De onderneming kan derhalve, zo stelt Eiseres, worden gekwalificeerd als een webwinkel. In dit verband heeft Eiseres een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en afdrukken van de website met contactgegevens en algemene voorwaarden in de Procedure gebracht. Eiseres stelt vervolgens dat Verweerder houder is van de Domeinnaam en dat de Domeinnaam identiek is aan de handelsnaam van Eiseres. Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam Eiseres stelt dat ten tijde van het opstellen van haar onderneming Bouwsuper.nl (eind 2003) zij aan Verweerder de opdracht heeft gegeven een aantal domeinnamen, waaronder de Domeinnaam, voor haar te registreren. De registratie van de Domeinnaam is door Verweerder verzorgd, maar stelt Eiseres, Verweerder heeft tegen de afspraken in, althans anders dan partijen kennelijk hadden beoogd, de Domeinnaam op haar eigen naam ingeschreven in plaats van op de naam van Eiseres. Eiseres voert aan dat zij zich hier, gedurende een tijd, niet van bewust was c.q. erop heeft vertrouwd dat Verweerder de afspraken correct zou nakomen. In het kader van een zakelijk conflict tussen partijen (begin ) heeft Eiseres ondervonden, zo stelt Eiseres, dat de Domeinnaam (nog steeds) op naam van Verweerder staat geregistreerd. Eiseres voert vervolgens aan dat wanneer naar de Domeinnaam wordt genavigeerd, men de website van Eiseres ziet, terwijl Verweerder de houder is van de Domeinnaam. Eiseres geeft aan zij gebruik maakt van de Domeinnaam, althans haar website aan de Domeinnaam heeft gekoppeld. Verweerder maakt geen gebruik van de Domeinnaam. Verweerder heeft daarbij ook geen belang, daar Verweerder een onderneming drijft waarmee zij ICT-diensten verleent. In dit verband heeft Eiseres een uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in de Procedure gebracht. is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt door Verweerder Eiseres stelt dat Verweerder ten onrechte, althans in strijd met de afspraken, zoals gemaakt in het kader van de opdracht tussen partijen, de Domeinnaam geregistreerd heeft en geregistreerd houdt op naam van Verweerder. Eiseres voert vervolgens aan

3 dat Verweerder op de hoogste was (en is) alleen al vanuit haar hoedanigheid van opdrachtnemer van het bestaan van de handelsnaam van Eiseres. Verweerder kan zodoende, volgens Eiseres, niet het standpunt innemen dat Verweerder de Domeinnaam te goeder trouw op haar eigen naam heeft geregistreerd c.q. geregistreerd houdt. Eiseres stelt dat Verweerder de Domeinnaam nooit zelf heeft gebruikt. Eiseres beargumenteert vervolgens dat Verweerder, ondanks herhaaldelijk sommaties van Eiseres de Domeinnaam over te dragen en ondanks diverse besprekingen tussen partijen, weigert de Domeinnaam over te dragen. Eiseres stelt hierbij dat het belang van Eiseres bij de Domeinnaam groot is. is immers het portaal tot het internet. Eiseres voert aan dat zij onder deze Domeinnaam bekendheid geniet sterker nog, haar handelsnaam bestaat eruit en klanten weten Eiseres onder de Domeinnaam te vinden. Op 2, zo voert Eiseres aan, dreigde Verweerder de website van Eiseres uit de lucht te halen en de Domeinnaam te verkopen. Verweerder meent dat hij daartoe is gerechtigd, onder meer omdat volgens Verweerder de tussen partijen gesloten hosting-overeenkomst per die datum afloopt. Volgens Eiseres toont voorgaande aan dat Eiseres een groot belang heeft bij de overdracht van de Domeinnaam. Eiseres concludeert dat de Domeinnaam, waarvan Verweerder houder is, identiek is aan de handelsnaam van Eiseres, dat Verweerder geen recht op of belang heeft bij de Domeinnaam en ouw is geregistreerd. Een en ander dient, zo stelt Eiseres, dan ook tot de conclusie te leiden dat de Domeinnaam moet worden overgedragen aan Eiseres. B. Verweerder Het Instituut is niet bevoegd Verweerder voert als eerste aan dat het Instituut niet bevoegd is. Dit baseert hij op het navolgende. Op de overeenkomst tussen SIDN en Verweerder inzake de registratie van de Domeinnaam zijn, volgens Verweerder, geen algemene voorwaarden van toepassing. In dit verband brengt Verweerder een kopie van het registratiecontract in de Procedure. Verweerder voert vervolgens aan dat het registratiereglement (versie 1.2 van 15 mei ) niet van toepassing is op de registratieovereenkomst voor de Domeinnaam, omdat die al jaren geleden is aangegaan. Het registratiereglement bevat een groot aantal onredelijk bezwarende bedingen zodat bij Verweerder het redelijke vermoeden bestaat dat het registratiereglement destijds eveneens bezwarende bedingen zou bevatten. Verweerder voert verder aan dat, voor zover deze algemene voorwaarden zouden voorzien in de onderhavige geschillenregeling, deze kennelijk niet een regeling bevatten zonder welke het betreffende beding op grond van artikel 6:236 sub n BW als onredelijk bezwarend aangemerkt wordt. Voor zover Verweerder niet als ondernemer direct een beroep op de regeling inzake algemene voorwaarden (artikel 6:231 e.v. BW) zou kunnen doen, ook niet op grond van de inmiddels erkende reflexwerking, beroept Verweerder zich analoog aan die regeling op het onredelijk bezwarende karakter, waarbij in aanmerking genomen dient te worden dat SIDN monopolist is, en Verweerder een eenmanszaak waarin hij alleen werkt. Daarbij stelt Verweerder dat de procedure conform de Regeling wat weg heeft van een bindendadviesregeling, maar dat een bindend advies geen executoriale titel is. In de regeling wordt echter wel in executie voorzien. Mede daarom is Verweerder van mening dat deze procedure in strijd met de fundamentele rechtsbeginselen, het in artikel 6 EVRM neergelegde recht op fair trial, en in het algemeen de waarborgen waarmee executie en het proces dat daar toe leidt omgeven dient te zijn. Verweerder voert daarnaast aan dat de versies verschillen en dat de website van SIDN niet een onafhankelijke website is, omdat SIDN de contractuele

4 wederpartij is van Verweerder en dus partij bij het geschil. Voorts vermeldt Verweerder dat een webadres van WIPO niet werkt. Ook uit Verweerder kritiek op artikel 22.3 van de Regeling. Het artikel zou onredelijk zijn en tot onvoorspelbaar hoge kosten voor Verweerder kunnen leiden. Tenslotte stelt Verweerder dat de door SIDN en Eiseres jegens Verweerder in acht te nemen redelijkheid en billijkheid (artikelen. 3:12, 6:2, 6:248 BW) een behoorlijke uitvoering in de weg staan. SIDN dient bij uitvoering van de overeenkomst tussen SIDN en Verweerder inzake de registratie van de Domeinnaam jegens Verweerder de redelijkheid en billijkheid in acht te nemen. De redelijkheid en billijkheid beletten SIDN om uitvoering te geven aan een oordeel van de dat niet in rechte vaststaat, en daarmee de belangen van zijn contractspartij, Verweerder, te schaden, waarbij het volgende mede in aanmerking dient te worden genomen: 1. De termijn van 10 kalenderdagen in artikel 19.1 is onredelijk. Verweerder is van mening dat 10 dagen veel te kort is kort om de Uitspraak te doen bezorgen bij Verweerder (volgens artikel 15.6 sub a en c zou de het op de hoogte gesteld zijn gelden vanaf verzending van de Uitspraak), die te beoordelen door Verweerder en zijn juridisch adviseur, subsidie bij de Raad voor Rechtsbijstand aan te vragen, de dagvaarding op te stellen, de dagvaarding te doen betekenen, de zaak aan te brengen, een afschrift van de betekende dagvaarding te ontvangen, en dat laatste te doen bezorgen bij SIDN. 2. Het registratiecontract is gesloten tussen SIDN en Verweerder. Eiseres is een derde met wie Verweerder een langlopend zakelijk geschil heeft en die bewust niet heeft gekozen voor een gewone gerechtelijke procedure waarin de andere aspecten van het geschil door Verweerder middels een reconventionele procedure aan de orde gesteld hadden kunnen worden, met meer uitzicht op een algehele schikking. Medewerking door SIDN aan dit spel van Eiseres is in strijd met door SIDN op grond van het registratiecontract jegens Verweerder in acht te nemen redelijkheid en billijkheid. Voorts is Eiseres, door het indienen van de Eis en derhalve gebruik maken van het kennelijk in de algemene voorwaarden opgenomen derdenbeding, partij geworden bij het registratiecontract. Eiseres dient bij uitvoering van het registratiecontract de redelijkheid en billijkheid in acht te nemen. Eiseres dient zich derhalve te onthouden van het meewerken aan onrechtmatige acties van SIDN, zoals het wijzigen van de tenaamstelling van de Domeinnaam op grond van een niet in rechte vastgesteld oordeel van de. Verweerder concludeert dat gezien het bovenstaande het Instituut in deze zaak niet bevoegd is, althans dat het Instituut c.q. de de opdracht van SIDN tot het doen van een uitspraak in deze zaak behoort te weigeren dan wel af te breken. Verdere inleiding Verweerder voert aan dat de Domeinnaam het geesteskind is van Verweerder. De Domeinnaam is door hem bedacht en geregistreerd. Eiseres spreekt in 11.a van de Eis en op andere plaatsen van de website van de eiser. Verweerder stelt dat de website waar het om gaat is ontwikkeld en gebouwd door Verweerder, dat de website eigendom is van Verweerder, en dat Verweerder de website verhuurt aan Eiseres. Verweerder zegt een bedrijf te zijn in webdesign en softwareoplossingen. Verweerder stelt geen handelsbedrijf te zijn en daarom is er gezocht naar een compagnon om Bouwsuper uit te bouwen van een domeinnaam naar een webwinkel waar diverse bouwmaterialen worden aangeboden. Verweerder voert vervolgens aan dat hij alle intellectuele eigendomsrechten op de webwinkel, het logo en foto( s) op Bouwsuper.nl heeft en dat hij de geestelijk vader van

5 het bedrijf is. Eiseres heeft uitsluitend bij de voortgang van het project input gehad. Verweerder heeft in het kader van de samenwerking onder andere diverse webwinkels ontwikkeld en ontwerpen gemaakt. De samenwerking is gestokt toen Eiseres de onderneming van Verweerder wilde integreren in Bouwsuper. Verweerder stelt dat hij dat niet wilde, aangezien dit geheel zijn eigen onderneming betrof en Eiseres hier geen enkele toevoeging in kon bieden. Tevens bleek het karakter van Eiseres een breekpunt. Begin heeft Eiseres, volgens Verweerder, getracht de Domeinnaam op onrechtmatige wijze te ontnemen van Verweerder. Ondanks pogingen van Verweerder om tot een minnelijke schikking te komen en een redelijke oplossing te bereiken weigert Eiseres hierop in te gaan. In dit verband brengt Verweerder een kopie van een schikkingsvoorstel van 6 mei in de Procedure. Verweerder heeft alle zakelijke contacten met Eiseres verbroken toen bleek dat Eiseres zowel zakelijk als privé met een lastercampagne tegen Verweerder was begonnen. Eiseres heeft geen recht op de domeinnaam bouwsuper.nl; Verweerder registreerde de Domeinnaam te goeder trouw, voor eigen rekening en risico en voor zichzelf Verweerder voert als derde punt aan dat hij het registratiecontract met SIDN op heeft gesloten. Eiseres registreerde de handelsnaam Bouwsuper.nl op 3 februari 2004, dus geruime tijd nadat Verweerder de Domeinnaam registreerde, en ook in zijn bedrijfsuitoefening gebruikte. Verweerder, zo stelt hij, was dus niet te kwader trouw. Eerder was Eiseres, volgens Verweerder, te kwader trouw bij het deponeren van de handelsnaam. Eiseres en Verweerder, zo stelt Verweerder, hadden afgesproken samen de onderneming die Eiseres nu alleen drijft op te gaan zetten. De naam Bouwsuper.nl is bedacht door Verweerder. Verweerder stelt dat hij onaangenaam verrast was toen hij op een zeker moment constateerde dat Eiseres zonder hem de onderneming had ingeschreven en nog wel met de handelsnaam die Verweerder had bedacht voor de door Eiseres en Verweerder gezamenlijk op te zetten onderneming. Verweerder beargumenteert vervolgens dat blijkens Productie 1 bij de Eis de Domeinnaam overigens op 21 mei 2000 zou zijn geregistreerd. Dat kan zo zijn, maar dan niet door Verweerder. Verweerder is van mening dat de database van SIDN niet klopt. Verweerder ontkent de door Eiseres in sub 11.b en 11.c van de Eis ingenomen stelling, namelijk dat Eiseres aan Verweerder opdracht zou hebben gegeven tot het registreren van de Domeinnaam voor Eiseres of met Verweerder een andere afspraak met hetzelfde oogmerk zou hebben gemaakt. Verweerder voert aan dat Eiseres ook niets van dat alles heeft bewezen. In de waarop Verweerder op antwoordde aan Eiseres, stelde Eiseres over de domeinnamen (waaronder bouwsuper.nl): Ik wil ze ook wel overnemen. Daarmee, zo stelt Verweerder, gaf Eiseres expliciet toe dat de Domeinnaam aan Verweerder toekwam. Het recht op de handelsnaam Bouwsuper.nl Voor zover zou worden geoordeeld dat Eiseres niet te kwader trouw was bij het deponeren van de handelsnaam Bouwsuper.nl en dat de handelsnaam niet aan Verweerder of mede aan Verweerder toekomt stelt Verweerder het volgende. Als merk heeft bouwsuper.nl onvoldoende onderscheidend vermogen. Om die reden is merkinschrijving geweigerd. Als handelsnaam heeft bouwsuper.nl evenmin onderscheidend vermogen. Bouwsuper is een verkorting van bouwsupermarkt, net als bijvoorbeeld buurtsuper. Verweerder voert een vergelijking aan dat bij de Kamer van Koophandel tientallen buurtsupers zijn ingeschreven met het woord buurtsuper in de naam maar allemaal met een toevoeging (meestal een familienaam) die het geheel een onderscheidend vermogen geeft. In dit verband brengt Verweerder een lijst van de website met de zoekterm buurtsuper in de Procedure. Verweerder is van mening dat precies hetzelfde geldt voor bedrijven met bouwmarkt als onderdeel van de handelsnaam. Iets dergelijke geldt voorts voor bedrijven met super als onderdeel van de handelsnaam. Het element.nl mist eveneens onderscheidend vermogen. Verweerder voert aan dat.nl over het algemeen aangeeft dat men bij het bedrijf ook orders kan plaatsen via haar website. Dat kan bij de winkel van Eiseres ook, naast bestellingen per telefoon, of gewoon in de winkel. Verweerder geeft vervolgens aan dat het algemene advies van de Intellectual Property Rights helpdesk

6 van de Europese Unie ( ) in dit verband eveneens van belang is: When a trademark is composed, in whole or in part, of a domain name, neither the beginning of the URL ( nor the Top Level Domain (TLD) have any distinctiveness. Daarnaast geeft Verweerder aan dat ten aanzien van de handelsnaam de Kamer van Koophandel op haar website het volgende schrijft: Ondernemers zijn vrij om een naam te kiezen, als [---] [de] handelsnaam onderscheidend genoeg is[.] Zo is de naam 'wasserette'voor een wasserij niet onderscheidend genoeg. Ook een internetadres op zich is geen handelsnaam. Verweerder stelt dat het monopoliseren van de zuiver beschrijvende elementen bouwsuper en.nl niet aanvaardbaar is nu de onderneming van Eiseres niet slechts lokale of regionale werking heeft (in beginsel was de Handelsnaamwet er voor lokale of regionale ondernemingen, die geen gebruik maakten van handelsmerken, vooral in de tijd dat er nog geen dienstenmerken waren), maar middels internet heel Nederland bedient, waardoor deze zuiver beschrijvende elementen in een klap voor heel Nederland zouden worden gemonopoliseerd. De handelsnaam Bouwsuper.nl zou ook ten onrechte de indruk kunnen wekken, zo stelt Verweerder, dat de onderneming van Eiseres de enige echte bouwsuper is waarbij (mede) online besteld kan worden, en dat bij hen in principe alle bouwmaterialen gekocht kunnen worden. Verweerder stelt vervolgens dat bij de onderneming van Eiseres geen hamers, spijkers, schroevendraaiers, en schroeven te verkrijgen zijn. Dat betekent, zo concludeert Verweerder, dat de handelsnaam Bouwsuper.nl voor de onderneming van Eiseres op grond van artikel 5b Handelsnaamwet verboden is. Voor zover de handelsnaam Bouwsuper.nl al rechtmatig zou zijn en geheel of gedeeltelijk aan Eiseres zou toekomen moet Eiseres dus dulden, zo stelt Verweerder, dat anderen zich van diezelfde zuiver beschrijvende elementen bedienen bij het vormen en gebruiken van een handelsnaam, en dus ook bij het vormen en gebruiken van een domeinnaam. Het belang van Eiseres Als vijfde punt voert Verweerder aan dat Eiseres tevens gebruik maakt van de website Dat is, volgens Verweerder, de webwinkel van Eiseres. De website gelinked aan de Domeinnaam is volgens Verweerder technisch volledig achterhaald en het gebruik ervan schept grote risico s. Verweerder wilde al veel eerder stoppen met de verhuur van deze gebrekkige website maar Eiseres bleef en blijft aandringen op het in de lucht houden ervan, zo voert Verweerder aan. Voor vernieuwing wilde en wil Eiseres, volgens Verweerder, ook niet betalen. Verweerder stelt dat hij heeft aangeboden om tijdelijk het verkeer van de Domeinnaam te redirecten naar <bouwsuperonline.nl>, maar Eiseres is ook daar vooralsnog niet op in gegaan. Tegen beter weten in stelt Eiseres in 11.c van de Eis dat Verweerder dreigde op 2 de website gelinked aan de Domeinnaam uit de lucht te halen. Eiseres bewijst die stelling niet. Dat op 2 het contract zou aflopen en niet zou worden verlengd wist Eiseres al lang, zo stelt Verweerder, en Eiseres heeft dat ook geaccepteerd. Dat Eiseres nu pas in actie komt is aan Eiseres zelf te wijten. Verweerder is van mening dat haast op zichzelf in ieder geval geen belang schept. Verweerder concludeert dat Eiseres geen redelijk belang heeft bij de Domeinnaam. Het belang van Verweerder Tot slot voert Verweerder aan dat hij wel degelijk een belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder stelt dat hij de Domeinnaam al jaren in het kader van zijn dienstverlening aan Eiseres exploiteert. Als de zakelijke relatie met Eiseres geëindigd zal zijn kan Verweerder de Domeinnaa dienstverlening aan anderen gaan exploiteren, of inzetten voor gebruik door Bouwklusser BV (exploitant van website ), waarin Verweerder participeert, of verkopen, of privé gaan gebruiken. Verweerder is een dienstverlener op het gebied van ICT, en Verweerder meent daartoe ook te beschikken over diverse domeinnamen. Verweerder kan in dat verband de Domeinnaam bijvoorbeeld gebruiken als drager van een te verhuren website (zoals nu voor Eiseres), of om verkeer door te leiden naar een andere website, zoals in het kader van een tussenoplossing aan Eiseres is aangeboden. In dit verband

7 heeft Verweerder een niet gedateerde of ondertekende kopie van het voorstel in het geding gebracht. Verder kan de Domeinnaam, zo meent Verweerder, een rol spelen bij het bereiken van een algehele schikking van alle zaken die tussen Eiseres en Verweerder spelen, en in die zin stelt Verweerder dat hij ook nog eens belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres verwijst in 11.c van de Eis wel naar de bedrijfsomschrijving zoals bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd maar in deze procedure is niet de vraag aan de orde of de activiteiten van Verweerder dan niet gedekt worden door die bedrijfsomschrijving. Bovendien kan die elk moment door Verweerder gewijzigd worden. 6. Nadere stukken A. Eiseres Op 10 heeft Eiseres een Nader Stuk ingediend. Op grond van artikel 10.2 is het de exclusieve bevoegdheid van de om te beslissen dit Nadere Stuk al dan niet in overweging te nemen bij het komen van een uitspraak, en om eventuele nadere procedurele beslissingen te nemen. Uitgangspunt in de Regeling is dat sprake is van één schriftelijke ronde. Gezien het feit dat het Verweerschrift van Verweerder behoorlijk complex en voor de aard van deze Procedure op grond (te) uitgebreid was opgesteld en Eiseres de mogelijkheid wil geven op het Verweerschrift te kunnen reageren, beslist de het Nadere Stuk in overweging te nemen. De vat de inhoud van het Nadere Stuk van Eiseres hieronder samen. Als eerste punt, met betrekking tot de bevoegdheid van het Instituut, voert Eiseres aan dat Eiseres bewust heeft gekozen voor de onderhavige geschillenbeslechting in plaats van een kostbare en tijdrovende gang naar de rechter. Eiseres geeft aan dat een algehele schikking met Verweerder nog steeds mogelijk is en daarom niet inziet waarom een gewone gerechtelijke procedure meer uitzicht zou bieden op een schikking dan de onderhavige geschillenbeslechting. Ten slotte stelt Eiseres dat zij de onderhavige procedure niet wil kwalificeren als een spel, zoals Verweerder aanvoert. Als tweede punt, met betrekking tot de verdere inleiding van Verweerder, voert Eiseres aan dat Verweerder ten onrechte stelt dat de Domeinnaam het geesteskind van Verweerder zou zijn en dat deze door hem zou zijn bedacht. Eiseres stelt dat Verweerder hiervan geen enkel bewijs overlegt. Eiseres komt tot een andere conclusie, namelijk dat de Domeinnaam door Eiseres is bedacht. Eiseres onderbouwt deze stelling als volgt: Eiseres heeft in het najaar van 2003 voorbereidingshandelingen verricht ten behoeve van het oprichten van een onderneming, om bouwproducten (met name via internet) te verhandelen. Verweerder is door Eiseres ingeschakeld om de zaken op het gebied van de ICT in orde te maken, waaronder de registratie van de Domeinnaam van de op te richten onderneming. Eiseres stelt dat zij de naam Bouwsuper.nl heeft bedacht en vervolgens Verweerder opdracht heeft gegeven de Domeinnaam te behoeve van c.q. op naam van Eiseres te registreren. Voorgaande blijkt als eerste, zo voert Eiseres aan, uit een bericht d.d van Verweerder aan Eiseres. Eiseres heeft deze in het geding gebracht. Volgens Eiseres blijkt uit deze dat Verweerder aan Eiseres vraagt of Eiseres al een naam heeft bedacht, waarna Verweerder deze vervolgens ten behoeve van Eiseres zou registreren. Voorts, zo stelt Eiseres, blijkt ook uit een factuur d.d. 19 januari 2004, die Eiseres in het geding heeft gebracht, dat kosten ter registratie van de Domeinnaam door Verweerder aan de onderneming van Eiseres worden gefactureerd. Uit deze factuur blijkt dat het duidelijk was dat het ging om de registratie van de Domeinnaam voor Eiseres. Ten slotte weerlegt Eiseres de stelling van Verweerder dat alle intellectuele eigendomsrechten op de webwinkel, logo en foto( s) bij hem zouden liggen. Dit is namelijk nog geen uitgemaakte zaak, aldus Eiseres.

8 Als derde punt gaat Eiseres in op de stellingen van Verweerder ten aanzien van het recht op de Domeinnaam en de registratie van de handelsnaam. Registratie van een handelsnaam, zo stelt Eiseres, is geen constitutief vereiste voor het ontstaan daarvan. Eiseres had al eerder gesteld dat zij sinds 2003 een onderneming drijft onder de naam Bouwsuper.nl. Daarmee heeft Eiseres, zo stelt zij, op grond van artikel 1 Handelsnaamwet te gelden als rechthebbende op de handelsnaam Bouwsuper.nl. Daarnaast voert Eiseres aan dat zij per een aanvraag voor een landelijk handelsnaamonderzoek heeft ingediend bij de Kamer van Koophandel Friesland met betrekking tot de handelsnamen Bouwsuper en Bouwsuper.nl. Een kopie van deze aanvraag wordt in de Procedure gebracht door Eiseres. De stelling van Verweerder dat Eiseres in correspondentie tussen partijen (d.d ) zou hebben toegegeven dat de Domeinnaam aan Verweerder toekomt van de hand. Eiseres voert hierbij aan dat de correspondentie onvolledig en misleidend is geciteerd. De correspondentie heeft, volgens Eiseres, betrekking op andere domeinnamen dan de Domeinnaam. Eiseres brengt een kopie van de correspondentie in de Procedure. Als vierde punt gaat Eiseres in op de stelling van Verweerder met betrekking tot het recht op de handelsnaam Bouwsuper.nl. Eiseres wijst de stellingen van Verweerder hierover van de hand. Eiseres stelt dat naar Nederlands recht onder een handelsnaam wordt verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Hierbij geldt niet dat er sprake moet zijn dat de handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. Vervolgens weerlegt Eiseres de stelling van Verweerder dat de handelsnaam Bouwsuper.nl het publiek misleidt. Eiseres stelt dat artikel 5b Handelsnaamwet stelt dat het verboden is een handelsnaam te voeren, welke een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming, voorzover misleiding van het publiek te duchten is. In dit geval is dit niet aan de orde. De handelsnaam Bouwsuper.nl wekt de indruk dat onder die naam een onderneming wordt gedreven welke bouwproducten verhandelt. Dit is ook het geval, zo voert Eiseres aan, als men kijkt op de website behorende bij de Domeinnaam. Als vijfde punt gaat Eiseres kort in op de stelling van Verweerder inzake het belang van Eiseres. Eiseres voert aan dat zij een aanzienlijke bekendheid en klantenkring heeft opgebouwd en dat zij de domeinnaam <bouwsuperonline.nl> als tijdelijke oplossing heeft geregistreerd wegens de problemen met Verweerder met betrekking tot de Domeinnaam. Eiseres voert aan dat het meeste internetverkeer en de klandizie wordt gegenereerd via de Domeinnaam. Tot slot voert Eiseres aan dat Eiseres Verweerder opdracht heeft gegeven de Domeinnaam te registreren ten behoeve van de onderneming van Eiseres. Eiseres is daarna de Domeinnaam gaan exploiteren. Verweerder exploiteert de Domeinnaam niet, aldus Eiseres en Verweerder heeft zodoende geen belang bij de Domeinnaam. B. Verweerder Op 17 heeft ook Verweerder een Nader Stuk ingediend. Gelet op artikel 10.2 en gezien het feit dat het Nadere Stuk van Eiseres in overweging zal nemen, beslist de het Nadere Stuk van Verweerder ook in overweging te nemen. De vat de inhoud van het hieronder samen. Verweerder stelt dat het Nadere Stuk van Eiseres niet toegelaten dienen te worden omdat het gaat om producties en informatie waarover Eiseres al beschikte en deze al in de Eis had kunnen opnemen. Ook op grond van de regels van de behoorlijke procesgang had Eiseres deze informatie al behoren op te nemen in de Eis als zij die wilde inbrengen. Verweerder stelt tot slot dat artikel 10.2 in strijd is met de beginselen van een behoorlijke procesgang.

9 7. Oordeel en Bevindingen Alvorens over te gaan tot de beoordeling gaat de eerst nog in op stellingen van Verweerder inzake de bevoegdheid van het Instituut. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert.nl-domeinnamen op geautomatiseerde wijze. Er wordt daarbij niet gecontroleerd of de domeinnaamhouder door een domeinnaam te registreren inbreuk maakt op de rechten van een derde. Wordt er toch inbreuk gemaakt dan kan via een gerechtelijke procedure de domeinnaamhouder gedwongen worden de domeinnaam op te geven of over te dragen. Sinds 2003 bood SIDN als alternatief voor een procedure bij de rechter de mogelijkheid om de domeinnaamhouder via een arbitrageprocedure aan te spreken. Als opvolger van deze procedure geldt sinds 28 februari de Regeling voor alle.nl-domeinnamen, een met de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) vergelijkbare administratieve procedure. De Regeling geldt dus ook voor de Domeinnaam. Het Instituut is door SIDN aangewezen voor de organisatie van de.nl-domeinnaam-geschillen. SIDN heeft dan ook geen inhoudelijke bemoeienis met de beslechting van de geschillen. De Regeling sluit een gang naar de rechter naast of in plaats van een procedure op grond ook niet uit. Partijen kunnen altijd een gerechtelijke procedure starten. Indien de geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaamhouder gewijzigd moet worden zodat eiser domeinnaamhouder wordt, zal SIDN na verloop van tien (10) kalenderdagen nadat het instituut SIDN van de uitspraak op de hoogte heeft gesteld de uitspraak uitvoeren, tenzij SIDN binnen die termijn van verweerder bewijs heeft ontvangen (zoals een afschrift van een betekende dagvaarding) dat deze tegen eiser voor een Nederlandse rechter een gerechtelijke procedure met betrekking tot het houderschap van de betreffende domeinnaam heeft ingeleid. De Regeling is tot stand gekomen na het Domeinnaamdebat In dit brede debat, waarin relevante partijen in de Nederlandse internetgemeenschap aan het woord zijn geweest, is de wens uitgesproken voor een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief voor de gang naar de rechter, in de vorm van een UDRP-achtige procedure. De is van oordeel dat, zeker nu de Regeling tot stand is gekomen na breed maatschappelijk overleg, de Regeling als een redelijke moet worden beschouwd. De hecht er daarbij aan te benadrukken dat voor ogen moet worden gehouden dat de Regeling een alternatief biedt voor de gang naar de rechter en dat dit voor geen van partijen die gang naar de rechter beperkt of uitsluit. De geschillenbeslechter is geen rechter, geen arbiter en geen bindend adviseur, en zou zich die rol ook niet moeten willen aanmeten. De procedure onder de Regeling is eenvoudig van aard en moet door partijen niet als procedure voor de burgerlijke rechter worden beschouwd en ook niet, zoals partijen in dit geschil hebben gepoogd, te worden gefrustreerd door omvangrijke processtukken die het kader te buiten gaan. De dient te oordelen op grond. De rechten van partijen, ook die op grond van internationale verdragen zoals het EVRM, worden voldoende gewaarborgd doordat de meest gerede partij altijd het geschil kan voorleggen aan de gewone rechter. De termijn van 10 kalenderdagen genoemd in artikel 19.1 is daarbij een redelijke eerste termijn, zonder afbreuk aan latere mogelijkheden voor partijen. Op grond van het bovenstaande passeert de de door Verweerder naar voren gebrachte argumenten en acht zichzelf bevoegd om in het geschil op grond te oordelen. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend De Regeling bepaalt in artikel 2.1 sub a dat eisen kunnen worden ingediend door iedereen die stelt en bewijst dat:

10 een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een: I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. Eiseres geeft aan in haar Eis dat zij zich beroept op haar naar Nederlands recht beschermde handelsnaam. Eiseres heeft kopieën van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de Kamer van Koophandel Friesland overgelegd. Tevens heeft Eiseres duidelijk aangetoond, onder andere door middel van een factuur en een bericht van , dat zij de onderneming is gestart en niet Verweerder, zoals Verweerder stelt. Voorts gaan de stellingen van Verweerder omtrent de handelsnaam niet op. Uit de kopieën van voornoemde stukken blijkt dat Eiseres een beroep kan doen op de eerste grond aangezien Eiseres rechthebbende is, conform artikel 1 Handelsnaamwet, op de handelsnaam Bouwsuper.nl. Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als onderhavige, moet het toplevel domain.nl bij de beoordeling van overeenstemming tussen de handelsnaam en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond. De is zodoende van oordeel dat de domeinnaam <bouwsuper.nl> identiek is aan de handelsnaam Bouwsuper.nl van Eiseres. artikel 2.1 sub a. B. Recht of Legitiem Belang Op grond van artikel 2.1 sub b dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Volgens vaste rechtspraak in UDRP (welk mechanisme vergelijkbaar is met de Regeling) en zoals is bevestigd onder de Regeling en onder meer in Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL-0002, dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat de verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast aan te tonen dat de verweerder wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt veronderstelt dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van de UDRP, paragraaf 4(a)(ii) en in dit geval aan Eiseres heeft gesteld dat Verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres onderbouwt haar stelling met afdrukken van de aan de Domeinnaam gekoppelde website en bijlagen ( bericht en een factuur) waaruit blijkt dat Eiseres Verweerder de opdracht heeft gegeven de Domeinnaam te registreren voor Eiseres en waaruit tevens blijkt dat Eiseres een webshop op de aan de Domeinnaam gerelateerde website exploiteert. Nergens op de betreffende website blijkt enige vorm van exploitatie van de kant van Verweerder. Tevens heeft Eiseres een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van het bedrijf van Verweerder overgelegd. Uit dit uittreksel blijkt dat Verweerder een onderneming drijft die gespecialiseerd is in ICT-diensten. Het blijkt dus dat Verweerder geen rechtmatig of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Voorts heeft Verweerder geen gronden

11 8. 8. C. artikel 3 domeinnaamh C. artikel 3 Uitspraak domeinnaamh artikel 3 Uitspraak domeinnaamh artikel 3 Uitspraak domeinnaamh Uitspraak domeinnaamh aanvaard. domeinnaamhoudster wordt. aanvaard. oudster wordt. aanvaard. oudster wordt. aanvaard. oudster wordt. aanvaard. oudster wordt. Datum: 29 oudster wordt. Datum: 29 dat Op grond van Datum: 29 Datum: 29 Datum: 29 juist de Domeinnaam en de aan de Domeinnaam gerelateerde website (zo blijkt ui - realiseren realiseren en 13 privé wil realiseren en 13 t het privé wil realiseren en 13 van t het privé wil realiseren van t het privé wil van

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland. Bedrijvenpagina Nederland Bedrijfspagina Benelux DomJur 2012-840 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0078 Datum: 26 maart 2012 1. Partijen Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur 2017-1255 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0022 Datum: 30 juni 2017 1. Partijen De Eiser is Vereniging Lotuskring

Nadere informatie

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Maatschap JAN Accountants Thate Consultancy DomJur 2012-869 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012 1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland. Stichting Den Haag Marketing Verweerder DomJur 2011-700 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0017 Datum: 10-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 [Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0043 Datum: 20 februari 2014 1. Partijen Eiser is [persoonsnaam] uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd. Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0015 Datum: 6 juni 2014 1. Partijen Eiser is Ticken B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland.

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland. NDS IE B.V. v. Droginet B.V. DomJur 2017-1240 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0002 Datum: 15 februari 2017 1. Partijen Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. Stichting VVV Groep Nederland VRTBO DomJur 2011-696 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0013 Datum: 02-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum,

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België. Slaappunt Niessink Wolgroep DomJur 2011-635 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0053 Datum: 02-11-2010 1. Partijen Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal DomJur 2011-647 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0070 Datum: 26-01-2011 1. Partijen Eiseres is Meubelvoordeel VOF uit Amersfoort,

Nadere informatie

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur 2017-1248 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0017 Datum: 26 april 2017 1. Partijen De Eiseressen zijn PEFC Nederland uit

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur 2016-1195 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-00013 Datum: 14 juli 2016 1. Partijen Eiseres is Expat Mortgages B.V. uit Amsterdam,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland.

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland. DAF Trucks De Hoenderik DomJur 2010-527 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0043 Datum: 09-09-2009 1. Partijen Eiseres in deze procedure is DAF Trucks N.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland.

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland. E-Plus Mobilfunk - Verweerder DomJur 2008-401 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0022 Datum: 12 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is E-Plus Mobilfunk

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie v. verweerster. Zaaknr. DNL2009-0024

Stichting Podium Victorie v. verweerster. Zaaknr. DNL2009-0024 Stichting Podium Victorie - verweerster DomJur 2010-557 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0024 Datum: 03-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Podium Victorie v.

Nadere informatie

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder]

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] [Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] DomJur 2017-1217 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0044 Datum: 25 oktober 2016 1. Partijen Eiser is [Achternaam

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur 2017-1237 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0059 Datum: 7 maart 2017 1. Partijen Eiser is Vlaggen Unie Friesland uit Drachten,

Nadere informatie

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn.

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn. NS Reizigers B.V. Prestige TaxiCentrale DomJur 2012-901 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0041 Datum: 28 september 2012 1. Partijen De Eisers zijn NS Reizigers B.V. ( Eiser

Nadere informatie

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick.

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick. Tony Mora - Rawhide DomJur 2011-629 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0041 Datum: 01-10-2010 1. Partijen De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca,

Nadere informatie

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland.

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland. Herbalife Multi Media Concepts DomJur 2010-611 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0026 Datum: 20-07-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century

Nadere informatie

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland. Oakley Inc. - Oakley Publishing DomJur 2008-388 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. DNL2008-0010 Datum: 30 mei 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Oakley Inc., gevestigd

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting.

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting. R.E.M. Holding Baby Tally DomJur 2009-437 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0019 Datum: 13 mei 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is R.E.M. Holding B.V., gevestigd

Nadere informatie

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd. Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur 2017-1229 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0058 Datum: 10 januari 2017 1. Partijen Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden,

Nadere informatie

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België.

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België. Cras N.V. Prelan Gemert DomJur 2013-923 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0057 Datum: 16 januari 2013 1. Partijen Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland.

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland. Eiseres GmbH & Co. KG [verweerder] DomJur 2016-1177 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0056 Datum: 26 januari 2016 1. Partijen De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu.

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu. Juniper Networks, Inc.- Ozbay turizm ve Ticaret A.S. DomJur 2013-936 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0071 Datum: 22 januari 2013 1. Partijen Eiser is Juniper Networks, Inc.

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur 2017-1216 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0037 Datum: 28 november 2016 1. Partijen Eiser is Gebr. Berbers

Nadere informatie

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland. TomTom Blue Ocean Capital DomJur 2009-430 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0013 Datum: 14 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is TomTom International

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland. General Electric - Aquacombi DomJur 2009-468 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0042 Datum: 26 november 2008 1. Partijen Eiser is General Electric Company, gevestigd te New

Nadere informatie

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland.

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland. Street One GmbH Webapply.nl DomJur 2013-979 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0021 Datum: 23 juli 2013 1. Partijen Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland.

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland. Plex Elektronische Informatie Plexus ICT DomJur 2009-446 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0024 Datum: 13 augustus 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Plex

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd. Top Management Drunen B.V. v. Mobility Media B.V. DomJur 2017-1218 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0043 Datum: 16 November 2016 1. Partijen Eiser is [Naam Eiser], Top Management

Nadere informatie

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0014 Datum: 8 mei 2015 1. Partijen Eiseres is beslist.nl B.V. uit Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België.

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België. Argenta Spaarbank Media Village DomJur 2009-475 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0056 Datum: 22 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Argenta Spaarbank N.V. v. Media Village

Nadere informatie

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland.

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland. Jakobs - Viper DomJur 2011-633 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0049 Datum: 16-11-2010 1. Partijen Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland.

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland. Porsche BV Berry Smits DomJur 2010-529 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0049 Datum: 05-10-2009 1. Partijen Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland.

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland. Stichting Groene Hart Ziekenhuis - Technology Services DomJur 2009-409 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0034 Datum: 15 oktober 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Groene

Nadere informatie

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland.

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland. Komatsu Europe International - Smartlogic DomJur 2009-481 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0006 Datum: 25 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur 2016-1213 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0042 Datum: 13 oktober 2016 1. Partijen De Eiseres is Stichting RTV NH, t.h.o.d.n.

Nadere informatie

Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur

Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur 2015-1164 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0035 Datum: 16 oktober 2015 1. Partijen De Eiseres is Optidee Marketing GmbH uit Nordhorn,

Nadere informatie

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië.

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië. Panariagroup Industrie Ceramiche Spa v. Imabo Hasco BV DomJur 2009-460 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL 2008-0032 Datum: 24 september 2008 1. Partijen Eiser is Panariagroup Industrie

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen CEPINA Beslissing van de derde beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Tussen : De Naamloze vennootschap naar Frans recht Pernod Ricard, met maatschappelijke zetel in Frankrijk te

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland.

Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland. Comgest De vermogensadviseur B.V. DomJur 2010-535 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0030 Datum: 30-10-2009 1. Partijen Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk,

Nadere informatie

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden.

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden. AB Electrolux Beuk Horeca DomJur 2009-471 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0050 Datum: 1 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.

Nadere informatie

SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119

SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119 SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119 Pres. Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 361/2001 AD Datum: 08-11-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap.

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap. Formule One Licensing - verweerder DomJur 2010-520 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0033 Datum: 27-07-2009 1. Partijen Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur

Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur 2016-1214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0030 Datum: 18 oktober 2016 1. Partijen De Eisers zijn Volvo Trademark Holding AB, Volvo Car

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 1. Partijen Eiser is Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Mediq N.V. [verweerder] DomJur 2011-692 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0004 Datum: 13-05-2011 1. Partijen Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden. Alpha Computers [gedaagde] DomJur 2007-307 Rechtbank Zutphen Rolnummer: 83546 / KG ZA 07-32 Datum: 23 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van: Eiseres - [W] Montage DomJur 2011-670 Rechtbank Almelo Zaak-/rolnummer: 118234 / KG ZA 11-31 Datum: 16-03-2011 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing DomJur 2016-1205 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0023 Datum: 9 september 2016 1. Partijen De Eiser is Dienst

Nadere informatie

Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/ / KG ZA Datum: 8 juni 2016

Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/ / KG ZA Datum: 8 juni 2016 Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur 2016-1198 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/607461 / KG ZA 16-515 Datum: 8 juni 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van de vennootschap onder firma

Nadere informatie

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0003 Datum: 30 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Akzo Nobel Coatings

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes - Buter DomJur 2005-214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2004NL6 Arbitraal vonnis In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes.com

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA Zaak nr. 44195: difox.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Duttenhofer GmbH & co.

Nadere informatie

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be»

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» I. PARTIJEN KLAGER: HENGSTLER BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 250A, ingeschreven in het handelsregister te Brussel

Nadere informatie

Zonwering-Lochem [Persoonsnaam] Zonwering DomJur 2015-1141

Zonwering-Lochem [Persoonsnaam] Zonwering DomJur 2015-1141 Zonwering-Lochem [Persoonsnaam] Zonwering DomJur 2015-1141 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/284384 / KG ZA 15-262 Datum: 13 juli 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van de vennootschap onder

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Contact opnemen met opdrachtgever van collega.

Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Contact opnemen met opdrachtgever van collega. Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Contact opnemen met opdrachtgever van collega. Nadat de verkopend makelaar en haar opdrachtgeefster (klaagster) de onderhandelingen met gegadigde 1 hadden beëindigd,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie