rwftcwrjm*$ nmmt TO \*c^f

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rwftcwrjm*$ nmmt TO \*c^f"

Transcriptie

1 mar rwftcwrjm*$ nmmt TO \*c^f

2 nabeschouwing over df? verdieping van defoegangsgeul naar refterdam naar TO voat december 1981 "augustus 199$ WMMWk

3 RIJKSWATERSTAAT Directie Noordzee Bibliotheek en Documentatie j Signatuur: Mjti Ref. nr.: stamboeknr.:

4 1. Inleiding 2. Organisatie t.b.v. de uitvoering RIJ KSWATER STAAT Directie Noordzee Bibliotheek en Documentatie Signatuur: Cf<-tjd 3. Het peilen, waterstand, presentatie data 3.1 Peilwerkzaamheden 3.2 Waterstand t.b.v. het peilen 3.3 Waterstand t.b.v. het baggeren 3.4 Van dieptecijferkaart naar symbolenkaart 4. Kubering 4.1 Kubering volgens symbolen 4.2 Kubering volgens de gevaren raaien 5. Presentatie aan boord van de sleephopperzuiger van de peilgegevens 5.1 Plaatsbepaling 5.2 DP-1 trackplotter, 70 voets geul 5.3 Display aan boord van de verdiepingszuigers 5.4 Peildata van opnemingsvaartuig naar sleephopperzuiger 6. Registratie van de zuigkopdiepte tijdens zuigen het t.o.v. het middenstandsvlak 6.1 Overdiepte begrenzer 6.2 Signalen voor de registratie 6.3 Presentatie aan boord van de zuigtracks 7. Het vaarproces tijdens het baggeren 6.1 Maasgeul ^ km 6.2 Draaiplaats/Ankereirkel K1 6.3 Beschrijving zandgolven 6.3 De zandgolven, vaar- en baggerproces 8. Het begrenzen van de diepte van de sleepkoppen 9. Sleepkopuitrusfcing voor zandzuigen 10. Streefdiepte en baggerdjepte 70' geul

5 11. Theoretisch grondverzet 12. De gebaggerde m 3, in beun gemeten, de tijdsduur en de kosten van de 70 voets geul 13. Baggerfaktor 14. Overdiepte 15. Het storten van op Indus West 16. Aanbevelingen baggerwerk Noordzeegebied.

6 M^feH^R. I W'Vg-S... a.f.qiii- Tftfe*^..^-.Ofiq;3*r

7 -1-1. Inleiding In juni 1980 is het rapport voor de Raad van de Waterstaat verschenen: "Vergroting toegankelijkheid Europoort-Maasvlakte" (zie voor een samenvatting bijlage 1 ). Naar aanleiding van dit rapport is de beslissingsprocedure gestart en in december 1981 is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden tot verdieping van de toegangsgeul. De eerste fase van dit baggerwerk is de aanleg van de geul voor 70 voetsschepen. 2. Organisatie t.b.v. de uitvoering De opdrachtgever is Gemeente Werken Rotterdam en wel het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam. Als directie treden op de directeur van Gemeentewerken Rotterdam, bijgestaan door A.W. Witter (ingenieursbureau G.W.R. afdeling 17) en A.M. de Jonge (Rijkswaterstaat, directie Noordzee). De verdere organisatie is volgens schema op bijlage 2. Sleephopperzuiger "Alpha Bay", startte op 1 december 1981 met de geulverd.ieping.

8 4

9 -2-3. Peilen, waterstand, presentatie data 3.1 Pe ilwerkzaamheden - De baggergebieden die gelegen zijn binnen het geultracee (bijlage 3) van de 70 voetsgeul zijn gepeild met een raaiafstand van 50 mtr. - De raairichting, in de gebieden waar de zandgolven voorkomen (d.i. west van de Euro 5A), is zo gekozen dat deze loodrecht staat op de gemiddelde zandgolfrichting, zodat zoveel mogelijk informatie van deze ondiepten wordt verkregen. - De peilvaartuigen van dir. Noordzee zijn uitgerust met een automatisch survey-systeem. Hierop kan een "record distance" worden ingesteld. Het echolood peilt deze "record distance", gebruikelijk is 15 mtr., en de computer slaat de tijd en de x y z van het diepste en het ondiepste aangepeilde punt binnen deze 15 mtr. op een cassette op. Deze opgeslagen diepten met posities worden achteraf gereduceerd met de waterstand en gepresenteerd op een dieptecijferkaart, schaal 1:5000 (zie bijlage 4). - Het plaatsbepalingssysteem, dat gebruikt is voor zowel het lodingswerk als het baggerwerk is Decca Hifix 6* en wel de patronen 1-3, 1-5 (zie bijlage 5). De dieptecijferkaarten worden gepresenteerd in de UTM projectie. opnemingsvaartuig

10

11 Waterstand, t.b.v. peilen Voor de lodingsreductie wordt afhankelijk van de te peilen gebieden gebruik gemaakt van de volgende getijde stations: Peilschaal: Hoek van Holland (NRW-schaal) voor Maasgeul van 0-11^5 km en Draaicirkel K1. Peilschaal: LE Goeree voor de Eurogeul km t/m 33 km. Peilschaal: LE Goeree en Euro-0 voor de Eurogeul van km. De Dag6000- en Smitt getijmeter voor de gebieden west van Euro-0. De peilschaal van Euro-0 is sedert januari 1983 operationeel. Voorheen werden de Dag6000 en Smitt getijde meters voor de Eurogeul gebruikt. Euro Waterstand, t.b.v. baggeren Voor het bepalen van de diepte van de sleepkoppen van de sleephopperzuiger (zie 7) wordt de waterstand(aktueel) van Euro-0 overgeseind naar de sleephopperzuiger. Door de etrometawaterstandsontvanger kunnen ook andere hydro-meteogegevens worden ontvangen: golfhoogte, luchtdruk, zoutgehalte, windkracht, windrichting etc.

12

13 -4- De overgeseinde waterstand wordt vergeleken met het op dat moment berekende astronomische getij van Euro-0, het verschil van deze twee waarden, het zogenaamde meteoeffect ter plaatse van Euro-0 wordt opgeteld bij het berekend astronomisch getij van het baggerwerk waar de sleephopperzuiger op dat moment werkzaam is: het meteoeffect en het berekende getij leveren het werkelijke aktuele getij van de baggerlokatie. Als reductievlak wordt het middenstandsvlak aangehouden. 3.4 Van dieptecijferkaart naar symbolenkaart - De vakindeling, die is opgezet voor de vertaling van de dieptecijfers naar de symbolen, is gebaseerd op het UTM-coordinatenstelsel. - De afmetingen van een vak waaraan de computer een symbool toekent als het dieptecijfer boven de baggerdiepte ligt, is 25 mtr. in het vierkant. Indien er meerdere cijfers in dit vierkant vallen wordt een symbool toegekend aan het ondiepste punt. - Momenteel krijgt een vak, waaringeen ondieptecijfer valt maar waarin men wel een ondiepte zou verwachten, nog geen symbool; de hiervoor benodigde software wordt ontwikkeld (interpolatie ondiepten).

14 -5- De volgende symbolen zijn gebruikt: 3-0 dm dieper dan de baggerdiepte {-[} 1-5 dm droger dan de baggerdiepte ffi 6-> dm droger dan de baggerdiepte Deze symbolen worden tevens gebruikt voor de presentatie op het display aan boord van de sleephopperzuigers. 4. Kubering 4.1 Kubering volgens symbolen (methode Z) Voor de vaststelling van het theoretisch grondverzet, is voor het gebied west van de Maasgeul 1135 km. gebruik gemaakt van deze symbolen presentatie. Iedere decimeter ondieper dan de streefdiepte komt namelijk overeen met 25x25x0,10=62,5 m 3. Bij deze wijze van kuberen wordt eveneens uitgegaan van het ondiepst aangepeilde punt binnen het vak van 25 m bij 25 m. Een reelere benadering voor deze vorm van kuberen is dat de gemiddelde diepte binnen een vak berekend zou worden, dat houdt echter in dat alle data twee keer omgezet moeten worden: voor de displaypresentatie gaat het om de meest ondiepe punten (men zou anders ondiepten "wegmiddelen"). (Zie bijlage 6.) 4.2 Kubering volgens gevaren raaien (methode V) Een tweede kuberingsmethode, die gebruikt wordt voor de Maasgeul en Draaiplaats en waarop tevens de verrekening van de te grote overdiepte (meer dan 1 mtr.) heeft plaatsgevonden, (bestek nr ) maakt gebruik van alle geregistreerde dieptecijfers. Het oppervlak tussen de baggerdiepte en twee ondieptecijfers wordt berekend en daarna vermenigvuldigd met de raaiafstand (zie schets). Het is een integratie van oppervlakten.

15

16 -6- Deze methode benadert de werkelijkheid meer dan die volgens de symbolenmethode. Het nadeel is echter lange rekentijden voor de computer. 5. Presentatie aan boord van de sleephopperzuigers van de peilgegevens 5.1 Plaatsbepaling De twee plaatsbepalingssystemen die zijn gebruikt voor het plaatsbepalen op zee zijn Hifix 6 (nieuw) en Trident III. Van beide systemen is een ontvanger aan boord geplaatst en primair is er gewerkt op Hifix 6, met de nieuwe ontvanger type en als "back-up systeem" is Trident gebruikt. Trident ontvanger

17 -7- De twee systemen hebben onafhankelijk. van elkaar gewerkt: als de Hifix 6 stoorde schakelde de opzichter over op het Trident-systeem. Na de storing werden met de Tridentpositie de "lane"- waarden voor de Hifix 6 berekend, waarna deze hierop werden ingesteld en overgeschakeld werd op Hifix 6. Bij het opstarten op de maandagmorgen werd eveneens de Hifix 6 m.b.v. de Trident ingesteld waarna op Hifix 6 werd gewerkt. De Hifix 6 werd in het gehele werkgebied van de geulverdieping goed ontvangen (zie bijlage 5). De Trident werd goed ontvangen in het werkgebied van Maasgeul en Eurogeul tot 57 km. West van de Euro-0 werd het gebied niet meer goed gedekt door de Trident zenders (zie bijlage 7). Hifix 6 ontvanger 5.2 DP-1 Trackplotter, 70 voetsgeul Vanaf het begin van de verdiepingswerkzaamheden, 1 december 1981 tot juni 1982, is het baggerwerk aangegeven d.m.v. een DP-1 trackplotter, (gewerkt werd op schaal 1:5000).

18 -8- De gang van zaken bij een trackplotter is dat de dieptelijnen (baggerdiepte) van de niet krimp en rekvrije cijferkaart op de transparant rol worden overgenomen en gearceerd. In de praktijk komt dit neer op een vrij grove manier van de weergave van het baggierwerk, terwijl de mechanische beperking van de trackplotter het werk niet ten goede komt. Deze werkwijze is handwerk, en is tijdrovend. 5.3 Display aan boord van de verdiepingszuigers - Op de sleephopperzuiger Cosmos was in juni 1982 de software voor de display presentatie zover ontwikkeld dat deze operationeel was voor de toepassing t.b.v. de geulverdieping met de sleephopper Alpha Bay (zie bijlage 8 voor informatie over deze zuiger). - Hiervoor werd het nieuwe 70 voetsgeul tracee gedigitaliseerd in het UTM coordinatenstelsel. De basiskaarten met daarop de bebakening, lichtlijnen, stortgebieden, kilometeraanduiding e.d. werden d.m.v. een digitizer op floppy-disc gezet. - Het bovenaanzicht van de ingezette sleephopperzuiger werd gedigitaliseerd en in de software ingevoerd, de vaarrichting wordt direct afgetakt van de gyrokompas zodat op het display het "bootje", de gevaren koers t.o.v. de basiskaart volgt. - De peilgegevens van de opnemingsvaartuigen worden via verwerkingsprogramma's op floppy-disc gezet, zodat de baggervlekken d.m.v. symbolen op het display worden gepresenteerd. De schaal, welke op elk moment is in te stellen, is: 1:500, 1:1000, 1: :5000, 1:10.000, 1: De keuze hangt af van de vaarsnelheid. - De informatie, welke op het display verschijnt is: de basiskaart met geultracee, de baggervlek, de hopperzuiger (met tijdens zuigen de pijpen), de positie in UTM, de koers van het schip, de snelheid, aanduiding Hifix of Trident, de waterstand ter plekke, de diepte van de sleepkoppen, de golfhoogte, de windsnelheid, de datum en de tijd.

19 DP-1-9- Trackplotter

20

21 Peildata van opnemingsvaartuig naar sleephopperzuiger - De x y z en de tijd van de gepeilde gebieden worden aan boord van het opnemingsvaartuig vastgelegd op cassette-tape. - Deze cassette-tape wordt aan de wal door de PDP 11 autocarta computer uitgelezen en deze gegevens worden gereduceerd met de waterstand en vastgelegd op floppy-disc ("preprocessing"). - De data wordt vervolgens overgezet naar de HP 9845 waar het symbolenprogramma de data omvormt tot symbolen, hierbij worden de baggerdiepten ingevoerd. Na deze bewerking kan de symbolenkaart worden geplot en de kubering worden berekend, volgens de symbolenmethode. - De peilkaart kan nu geplot worden met behulp van een carteringsprogramma op de Calcompplotter. - Voor de presentatie op het display aan boord van de sleephopperzuiger is nogmaals een bewerking nodig van de data tot de symbolen welke op het display verschijnen; alleen de plotgegevens gaan aan boord t.o.v. de opgegeven baggerdiepte op een floppy-disc zodat de baggerdiepte aan boord niet meer te wijzigen is. 6. Registratie van de zuigkopdiepte tijdens het zuigen t.o.v. middenstandsvlak 6.1 Overdiepte begrenzer De per 23 januari 1983 gecontracteerde Cornel is Zanen (zie bijlage 9 voor informatie) is uitgerust met drukopnemers op de sleepkoppen; deze drukopnemer (doosje lucht van 1 atm.) meet de waterkolom boven de sleepkop en stuurt dit signaal iedere 0,1 seconde naar "het systeem van overdiepte controle" (overdepth preventer) op de brug.

22 -11- Op het frontpaneel van de "overdepth preventer" kan de golfperiode worden ingesteld, zodat de computer over deze ingestelde periode de gemiddelde waarde berekend en op een display weergeeft. (Bij 5 seconden middeling over 5x10 meetwaarden). Voor het sturen van deze berekende waarde naar het display wordt deze gereduceerd met de berekende/waargenomen waterstand (zie 3.3) en vervolgens weergegeven op het display van de pijpman en het display van de stuurman. De mogelijkheid bestaat om op het frontpaneel van de "overdepth preventer" een baggerdiepte in te stellen, bij overschrijding van deze baggerdiepte wordt automatisch de deiningscompensator geblokkeerd en wordt het te diep hangen van de kop met de lier gecorrigeerd. De kop blijft hangen totdat de sleepkop weer grond raakt. Het probleem bij dit afhangen is dat het als gevolg van het rollen het schip zich sneller beweegt dan het draaien van de lieren, zodat een tolerantie wordt toegepast bij het afhangen (zie 7). De ijking van de sensoren gebeurt met een nauwkeurige manometer, de barometer correctie kan vervolgens worden ingevoerd. manometer

23 Signalen voor de registratie (zie bijlage 10) - De waterstand van Euro-0 (en gewenste hydro-meteo gegevens) wordt aan boord opgevangen met de etrometa-waterstandsontvanger. - De druksensoren op de sleepkoppen geven de diepte van de zuigkoppen aan, dit signaal gaat naar de "overdepth preventer". - Het gemeten signaal van het drukverschil over de sleepkop geeft het signaal aan van wel of niet zuigen. (Bij het ontbreken van dit signaal is het vacuum van de baggerpomp gebruikt) - De produktie in t/s, bakboord en stuurboord (opp.x snelheid x concentratie mengsel) - De tijd - De x-y coordinaten van het schip: positie volgens de plaatsbepaling en de gyrouitlezing. 6.3 Presentatie aan boord van de zuigtracks (vanaf 3 januari 1983) Op de brug van de Cornel is Zanen is een acht-pens HP kleurenplotter geplaatst, die aangesloten is op de baggergraaf. De gevaren track wordt geprojecteerd op de kaart waarop de symbolen zijn getekend, die de zuiglocatie aangeven. Hierdoor worden de opzichter en de bemanning geinformeerd over de dekking van de zuigtracks over de baggerlocatie (het bewerkte gebied). Tevens worden op de acht horizontale assen de bakboord en stuurboord zuigkopdiepte tegen de tijd uitgezet. Iedere as is een half uur zuig- en manoeuvreertijd zodat totaal op dit A3-formaat gedurende vier uur bagger informatie kan worden weggezet, waarna een nieuw blad op de plotter wordt geplaatst. Deze laatste handeling kan worden ondervangen door gebruik te maken van de plotter met kettingpapier. Ook op de Cornelia is bij een van de laatste baggercampagnes deze apparatuur volledig geinstalleerd.

24 Het vaarproces tijdens het baggeren 7.1 Maasgeul km De vaarrichting tijdens zuigen in dit gebied is voornamelijk samengevallen met de geulrichting (112 /292 ), dit i.v.m. de scheepvaart en de mogelijkheid tot het maken van lange zuigtracks. 7.2 Draaiplaats/Ankerplaats K1 De vaarrichting tijdens zuigen werd hier bepaald door de overheersende stroomrichting (noordoost/zuidwest). Zowel in de Maasgeul als de Draaiplaats is in het begin gewerkt volgens vaarlijnen om de 50 mtr. in de bovenomschreven richting. De vaarrichting tijdens het zuigen kon worden gewijzigd indien de golfhoogte (windkracht) zo toenam dat evenwijdig varen aan de golfkam onmogelijk bleek; er werd dan haaks op de golfkamrichting gevaren. Bij noordwesterstorm kon hierdoor nog lang worden doorgewerkt in de Draaicirkel, en dit gebied werd bij slecht weer als "vluchtput" gebruikt, indien zandgolfzuigen niet mogelijk was. Het tweede argument voor deze vaarrichting is dat men van en naar het stort de zuigtrack kan beginnen of eindigen aan de grens van het zuiggebied, zodat men een minimale leegvaart-en volvaarttijd heeft (zie tek biz. 14 punt A).

25 Beschrijving zandgolven (zie bijlage 12) De in het baggervak voorkomende zandgolven, met hoogten van 6 a 10 mtr. en een onderlinge afstand van ca. 300 mtr. zijn noordwest-zuidoost gericht. De getijstroom loopt dwars over deze zandgolven. De helling van de zandgolven, aan de top gemeten, varieert van 1:8 tot 1:10. De korrelgrootte van het zand bedraagt 400 a 600 p. Met betrekking tot de bodemvariabiliteit kan worden gezegd dat de zandgolf zelf stabiel is. Over de taluds verplaatsen zich zogenaamde "megaribbels". De laagdikte welke van de top van de zandgolven afgebaggerd wordt varieert van 0,5 mtr. tot 1,5 mtr., dit over een lengte van enkele honderden meters. De breedte op de baggerdiepte van de zandgolf bedraagt enkele tientallen meters (1 a 2 symbolen).

26 De zandgolven (vaarproces en baggerproces). De sleepzuiger heeft, gedurende de sterke vloedstroom en zuidwesterwind, met de boeg in de stroom "vooruit" (sleepkoppen aan de grond), "achteruit" (pijpen lichten) de zandgolven bewerkt. Op deze wijze bleef het schip goed bestuurbaar en kon de snelheid tijdens het zuigen zodoende uiterst laag worden gehouden (0,5 tot 2 knoop). Gedurende de kentering van het getij is er in de lengterichting over de zandgolf gevaren. Bij de ebstroom werd de vaarrichting weer aangepast, waarbij bij ZW-wind achteruit, met de Spiegel van het schip in de golfrichting, werd gevaren. De zandgolven waarbij op streefdiepte meer dan een breedte van 50 mtr. (2 symbolen) weggebaggerd moest worden, werden ook tijdens de eb en vloedstroom in de lengterichting gebaggerd. Het schip voer dan met een drifthoek van 30.

27

28 -16- Het gehele principe werd verstoord bij een deining/ golfaanval uit het noordwesten, de vaarrichting werd dan om het slingeren van het schip te voorkomen in de richting van de golfaanval gewijzigd. Bij het in de lengterichting varen zowel bij getijkentering als bij n.w-golfaanval als bij brede zandgolven, werd getracht toch over de zandgolf te varen zodat men in ieder geval de zekerheid had dat de beide sleepkoppen de kruin hadden gepasseerd (het 8-tje varen). Bij dit vaar/baggerproces werd vaak gebruik gemaakt van de boegschroef (nog effectief bij een vaarsnelheid tot 4 knoop). Het met een lage snelheid varen, tijdens het zuigen, bracht het gevaar met zich mee dat bij de deining/golven de zuigpijpen op knik werden belast, doordat de pijpen stijl stonden. Het manoeuvreren met het schip bij het baggeren van zandgolven is sterk afhankelijk van de stuurman en de samenwerking stuurman, pijpman. Tevens is het uitwisselen van vermogen op baggerpompen en schroef van be-

29

30 Als gevolg van het slingeren van het schip is een tolerantie nodig bij het afhangen van de sleepkoppen (zie 7). Het wateroppervlak dient als referentievlak voor de sleepkopdiepte.

31 Het begrenzen van de diepte van de sleepkoppen - De sleepzuigers Cornelia en Cornelis Zanen zijn begin januari 1983 uitgerust met druksensoren op de sleepkoppen en met de hiervoor benodigde software. - Een waterstandsontvanger werd aan boord geplaatst.. - De sleepkoppen werden afgehangen op de baggerdiepte plus drie meter. - Alle mogelijke onnauwkeurigheden betreffende de apparatuur, de waterstandsinformatie, peildata en de gevolgen van scheepsslingeringen voor de sleepkop, zijn in deze drie meter ondervangen. Als gevolg van deze slingering kan een sleepkop als een soort anker gaan werken, indien af en toe de grond wordt geraakt. - Deze extra overdiepte diende tevens als een aanloop naar het eigenlijke baggerwerk: men had op het juiste moment reeds grip op de zandgolf en voor het zuigen de juiste lage vaarsnelheid. Deze aanloop/uitloop bedroeg ongeveer 20 meter, t.o.v. een theoretische baggerbreedte van 25 a 50 meter. (1 of 2 symbolen ) - De drie meter bleek praktisch gezien een goede maat om mee te werken nadat men geexperimenteerd had met de overdiepte tussen 0 en 3 meter. - Uitgaande van 100 m 3 /zuigminuut (d.i. 50 m 3 /z.min. per sleepkop) en een vaarsnelheid van 0,5 knoop (d.i. 16 mtr./min) en een werkbreedte van 4 meter per sleepkop is de gebaggerde diepte per zuigtrack 50: (16x4)^80 cm. 20m 20 ^ 50 m. 20m

32 Enkele resultaten van de registratie van de zuigtracks op de zandgolven staan op de bijlage II

33 -20- Sleepkopuitrusting voor zandzuigen Gedurende de loop der baggerwerkzaamheden met de sleephopperzuiger Alpha Bay zijn onderdelen van de baggertechniek begeleid door de researchafdeling van de Cobla, d.w.z. trailersnelheid, pomptoerental en sleepkoptype. De pakking van het zand in de draaicirkel bij KI is zo dicht, dat de als experiment aangebrachte langsmessen met een hoogte van 40 cm onder een sleepkop bijna niet in het zand drongen. Een verbetering van de zuigprestatie werd wel merkbaar toen er in de sleepkop een tandenbalk werd aangebracht voorzien van cuttertanden. Sleepkop Alpha Bay.

34 -21- De beide sleepkoppen waren tevens voorzien van een jetinstallatie. Als gevolg van een 10 ton's anker, met een vijf lengten ankerketting, in de ankercirkel, werden deze tandenbalken af en toe flink beschadigd. Het anker is later door Smit Tak geborgen. De Cornel is Zanen was gedurende de baggerwerkzaamheden in de geul voorzien van IHC sleepkoppen met tandenbalken en jetinstallatie. Hiermee zijn goede zuigprestaties geleverd op de toch ook dicht gepakte kern van de zandgolven. Sleepkop Cornelis Zanen. De Cornelia is op verzoek van RWS ook uitgerust met tandenbalken in de California koppen. Alle drie sleephoppers zijn voorzien van een bommenrooster in de sleepkop. Zie bijlage 13 voor informatie over de sleepzuiger Cornelia.

35 De zuigprestatie uitgedrukt in gezogen m 3 zand per zuigminuut bedraagt voor een sleepkopperzuiger met een beuninhoud van 5000 a 7000 m 3, ingezet in Draaicikel KI 60 a 80 m 3 / zuigminuut. Deze prestatie is sterk afhankelijk van de korrelafmeting, i.v.m. de overvloeiverliezen, de pakking van het zand, lengte zuigtracks en golf- en windomstandigheden. In het zandgolvengebied loopt deze prestatie terug naar 30 a 40 m 3 /zuigminuut, daar de helft van de zuigtijd bestaat uit effectief zuigen, terwijl in de resterende tijd gemanoeuvreerd wordt om de sleepzuiger op de zuiglocatie te houden.

36 Streefdiepten en baggerdiepten 70-voetgeul De vaststelling van de baggerdiepten heeft na 1 december 1981 plaatsgevonden en is vastgelegd in rapport "72 voet project, Dimensies Eurogeul ca. mei 1982". (zie voor een samenvatting bijlage 14a). In verband met het herstellen van het megaribbeltransport na het zandgolf baggeren is er 50 cm gerekend als extra te baggeren diepte voor de baggergebieden ten westen van Eurogeul 22,5 km. Op bijlage 14b staan de definitief vastgestelde baggerdiepten vermeld. Met streefdiepten wordt bedoeld de diepten exclusief deze 50 cm. 11. Theoretisch grondverzet (in situ) gebied kuberings- m 3 in situ kuberingsniveau mv methode Maasgeul 0-5 km 24,90 m onderhoudsgebied V Maasgeul 5-11 km 24,30 m m 3 V Draaiplats KI 24,30 m m 3 V Ankercirkel KI 25,60 m m 3 V Eurogeul km 24,80 m m 3 z Eurogeul km 25,70 m m3 z Draaiplaats 35 km 25,70 m J Aanloopgebied 27,10 m Zeeankergebied 28,40 m, m 3 z Overgangsgebied 28,70 m Twin-gebied 29,50 m >

37

38 Gebaggerde m 3 in beun gemeten, de tijdsduur en de kosten van de 70' voetsgeul op het Noordzeeqebied - Het totale grondverzet van de 70' geul bedraagt: m 3, de verdeling hiervan is als volgt: Rotterdamsgebied: m 3 Benedenrivierengebied: m 3 Noordzeegebied: m 3 ( 100%). - Op het Noordzeegebied is het baggerwerk verricht door de sleephopperzuigers: Alpha Bay : m 3.67% Cornelia m 3 10% Cornelis Zanen m /2% Cosmos m 3^ 7% ( v u - a - t f * ^ " ^ 1 ^ t Jumbo (ploeg) - De verdeling van de gebaggerde m 3 over de baggergebieden: Maasgeul 0-5 km = m 3 Maasgeul 5-KI = m 3 Draaiplaats en ankercirkel KI = m 3 Eurogeul KI-23 km = m 3 Eurogeul km en draaiplaats = m 3 Aanloopgebied, Zeeankergebied Overgangsgebied en Twingebied = m- 3 totaal m 3 - In tijd uitgedrukt heeft het baggerwerk van deze km 3 totaal uur geduurd, dit komt overeen met 59 weken van 126 uur. Het zandgolfbaggeren heeft 24% van deze tijd in beslag genomen. - De kosten van het baggerwerk op het Noordzeegebied bedragen ca. 25 miljoen gulden.

39 13 Baggerfaktor - Het zandgolven gebied bevindt zich west van de Eurogeul 22 5 km. - Het totale grondverzet in dit gebied bedraagt volgens de kuberingsmethode van de symbolen: m 3 (methode Z). - In de periode 1 dec. '81-1 aug. '83 is er totaal m 3 gebaggerd (in beun gemeten) in dit gebied. - In het zandgolven gebied is een baggerfaktor van 7 gerealiseerd.

40 - 2b - Overd iepte - De totale oppervlakte van de zuigvakken Maasgeul 5-KI en Draaiplaats, ankercirkel KI is: m 2. De zuiglokatie, dit is het gebied binnen het zuigvak waar gebaggerd wordt, bedraagt 90% van deze oppervlakte. - Het theoretisch grondverzet in deze zuigvakken is m 3 (zie hfdst. 11). - De gebaggerde hoeveelheden zand, in het beun gemeten bedragen: m 3 (zie hfdst. 12). Om een vergelijking te maken met het zand in situ en het zand in het beun wordt voor het gebaggerde zand gerekend met een uitleveringspercentage van 10%. - Met de bovenstaande gegevens wordt de gemiddelde overdiepte als volgt berekend: ( 9 x ) - ( ) 10 = 0,38 mtr. _9 x Als eerste oorzaak van deze overdiepte kan de lodingsonnauwkeurigheid worden genoemd. Het grootste gedeelte van de gebaggerde hoeveelheid is verzet door de sleephopperzuiger Alpha Bay. Deze sleephopperzuiger was niet uitgerust met druksensoren op de sleepkoppen en de waterstand van dit gebied was niet direkt beschikbaar zodat de sleepkoppen niet tot op een bepaalde diepte werden afgehangen. Dit is bij het zandgolfbaggeren door de Cornelia en Cornells Zanen wel toegepast (zie hfdst. 8). In de overeenkomst tussen G.W. Rotterdam en Costain en Blankevoort is een artikel opgenomen waarin staat vermeld dat de verzette hoeveelheid zand tussen de baggerdiepte en 1 mtr. dieper dan deze baggerdiepte wel voor verrekening in aanmerking komt. - Zie voor een gemiddeld diepte verloop bijlage 15A en 15B.

41

42 Het storten van zand op Indus-West Het zand afkomstig uit de Maasgeul en Draaiplaats/ ankercirkel is gestort in de van nature aanwezige trog, op een afstand van ca. 6 km ten noorden van deze zuiggebieden: Indus-West. De storthoogte was aanvankelijk gesteld op -22 mtr. m.v. In de loop der baggerwerkzaamheden met de Alpha Bay (een splijthopperzuiger) bleek dat deze -22 mtr. grens als gevolg van de puntstorts werd overschreden. In overleg met DGSM is nadien de storthoogte gewijzigd in 21 mtr. In de periode 1 dec. '81 tot 1 okt. '83 is op Indus- West ca. 8 miljoen m 3 zand gestort, zodat in dit stortgebied hier en daar de 21 mtr. grens is bereikt, terwijl het grootste gedeelte een diepte heeft tussen de 22 mtr. en 23 mtr. De puntstorts die na het storten een hoogte hadden van ca. 2 mtr., zijn in de loop der tijd als gevolg van de stromings- en golfinvloeden, afgevlakt tot ca. 1 mtr. De hieronderstaande foto's geven een beeld van het storten van een lading zand uit het beun van de Alpha Bay.

43

44 Indus-West, inpeiling d.d. 22 december Ruberingsniveau inhoud boven inhoud onder mtr. m.v mtr. m.v. 190 m m m m 3 Indus-West, uitpei Lling d.d. 7 apri] L Ruberingsniveau inhoud boven inhoud onder mtr. m.v mtr. m.v m m m m 3 Uit de bovenstaande tabel valt af te lijden dat er op Indus-West ca. 7,4 miljoen m 3 zand is bijgestort, terwijl de in het beun gepeilde zand 7,7 miljoen m 3 bedraagt. Volgens de in- en uitpeiling van de Maasgeul 5-K1 en Ankergebied/Draaiplaats R1 is in de periode 1 dec aug ca. 7 miljoen m 3 (in situ) gebaggerd. De verschillen worden veroorzaakt door de zandtransporten van de fijne zandfractie over de bodem, de uitlevering en de lodingsonnauwkeurigheid.

45 16 Samenvatting/aanbeveling voor het Noordzeegebied 16.1 Lod ingen - De lodingen dienen snel te worden verwerkt en worden door de afdeling VT van directie Noordzee op floppy gezet voor het display systeem. - Alvorens deze gegevens aan boord gaan, worden ze aan de wal op display gecontroleerd. - Voor de kuberingen (methode Z) moet de gemiddelde diepte van een vak van 25/25 mtr. worden berekend Bijzondere eisen sleephopperzuiger - Zeer zeewaardig, voldoende snelle lieren, goed werkende deiningscompensators, sterke bokken, pijpen en cardans dit i.v.m. de golf-, deinings- en windvoorkomens op de Noordzee. - Voldoende zuigpijplengte voor het zuigen tot diepte van 32 mtr. m.v. - Voorzien van sleepkoppen met tandenbalk en eventueel jetinstallatie. - Afhankelijk van de storthoogte-eisen, snel lossend en lading goed spreidend. - Voldoende vermogen op de baggerpompen en op de schroeven i.v.m. manoeuvreren tijdens zuigen op de zandgolven. - Aansluit mogelijkheid voor de baggergraaf: drukverschil over de kop, snelheid en concentratie per pijp, eventueel beunmeetsysteem. - Druksensoren op de sleephopper waarbij met de waterstand de sleepkopdiepte t.o.v. middenstandsvlak kan worden gepresenteerd (met instelmogelijkheid voor golfperiode, invoeren barometercorrectie, zoutgehalte). - Overdiepte begrenzer, voor afhangen sleepkoppen.

46 Voorzien van goede peilvoorzieningen: peillieren, peilbollen, peilroede, loopbruggen voor de opzichter. - Bommenrooster, openingen 25 cm Bemanning Voldoende en zeer ervaren in sleepzuigwerk Viet Afroepmogelijkheid voor een kotter/vlet om toch in bijzondere gevallen naar het aanloopgebied/ankergebied te varen waar de zuiger werkzaam is Plaatsbepaling - Primair Hifix-6, nieuwe ontvanger type "Back-up systeem: Trident III. - Monitorregistratie in werkgebied, bijvoorbeeld op Euro Stortgebieden - Indus West heeft de maximale storthoogte (= -21 mtr. m.v.) bereikt zodat naar nieuwe stortgebieden voor het Maasgeul- en draaicirkel zand moeten worden gezocht Presentatie baggerwerk aan boord van de sleephopper- zuigers - m.b.v. display - i.v.m. het aanvaren van de kleine zuiglocaties en stortgebieden tevens een schaalpresentatie van 1 : en 1:20.000

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016 Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs Dutch pilots January 2016 INLEIDING Deze brochure bevat een beknopte handleiding voor de rekentool waarmee u de loodsgeldtarieven

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL Spl-D2 Next generation Inleiding De SPL5-D2 unit is een geluidsdrukmeter die gekoppeld kan worden aan de SPL5. Het apparaat kan ook als losse geluidsdrukmeter

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 De samenstelling van rotaties in het vlak is commutatief. Vraag 1.2 De samenstelling van de orthogonale spiegelingen t.o.v. twee gegeven vlakken in de

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Andere Dimmers / Other Dimmers. Inhoud / Contents. - Overige Dimmers / Other Dimmers. COMPACT klantenspecificatie / Custom Special 5-1

Andere Dimmers / Other Dimmers. Inhoud / Contents. - Overige Dimmers / Other Dimmers. COMPACT klantenspecificatie / Custom Special 5-1 Andere Dimmers / Other Dimmers Inhoud / Contents - Overige Dimmers / Other Dimmers 5 mini-spotmat klantenspecificatie / Custom Special 5-2 5-4 5-6 elpo_074 rev. 08/03 5-1 mini mini-spotmat De mini-spotmat

Nadere informatie

7 Piece Fillet Weld Set

7 Piece Fillet Weld Set 7 Piece Fillet Weld Set Checking Fillet Throat Size Checking Fillet Leg Size Bridge Cam Gauge The following measurements are possible either in inches or millimeters Angle of preparation, 0º to 60º Excess

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Power Quality aspecten van LED-lampen.

Power Quality aspecten van LED-lampen. Power Quality aspecten van LED-lampen. Hoe meet je die en wat betekent het voor de praktijk? Mark Vloemans AR Benelux Timothy Hertstein ZES ZIMMER Onderwerpen o Aanleiding o Wat is de Power Factor? o Hoe

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Engineering Services for Additional Studies and Technical Assistance for New Locks PANAMA

Engineering Services for Additional Studies and Technical Assistance for New Locks PANAMA Engineering Services for Additional Studies and Technical Assistance for New Locks PANAMA Study and 3D modelling of density and discharge currents of the third set of locks CEDA presentation 19 May 2011

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Recommendations for Testing of Long AC Submarine Cables

Recommendations for Testing of Long AC Submarine Cables Recommendations for Testing of Long AC Submarine Cables Cigré WG B1.27 Gert Aanhaanen Utrecht, 24 mei 2013 Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen wij uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen:

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen BIJLAGE 1 S.A. STERIA Benelux N.V. Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen Technische bepalingen voor de weergave van het logo op de schermen. Versie 1.2 Guy JASPERS Revisions Revision Description

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac. Smeersysteem voor conveyors Conveyors lubrication systems KS-007a-1-NE SMEERSYSTEEM VOOR MONO OF BIRAIL CONVEYORS Dit systeem is ontworpen voor het gedoseerd smeren van de lagers van de rollen van conveyors

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart DIRECTIE 2 M AN AG EMENT TE AM 2 ADM INISTRATIE & AUTO M ATISERING 3 KW ALITEITSZORG 1 PERSO NEEL & ORG ANISATIE 1 LOG ISTIEK 1 INKOOP

Nadere informatie

PICA Patient flow Improvement center Amsterdam

PICA Patient flow Improvement center Amsterdam Operations research bij strategische capaciteitsbeslissingen in de zorg Ger Koole 26 mei 2008 Wat is Operations research? operations research (O.R.) is the discipline of applying advanced analytical methods

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Dynamic S Steeringgear

Dynamic S Steeringgear Dynamic S Steeringgear De Dynamic S stuursystemen zijn speciaal bedoeld voor commerciële vaartuigen, waarbij stuurcomfort, levensduur en efficiëntie voorop staan. De systemen komen vanwege hun revolutionaire

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Mobile concrete base

Mobile concrete base 1 14 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Congratula ons with your purchase! Please completely read and follow all the instruc ons. pg. 3 Proficiat met uw aankoop!

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

SIGMA Line. navigation equipment

SIGMA Line. navigation equipment SIGMA Line navigation equipment www.radiozeeland.com SIGMA Line The SIGMA-Line is a complete range of reliable equipment for inland shipping. Unique is the combination of digital technology and an analogue

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Open source VoIP Networks

Open source VoIP Networks Open source VoIP Networks Standard PC hardware inexpensive add-in vs. embedded designs Ing. Bruno Impens Overview History Comparison PC - Embedded More on VoIP VoIP Hardware VoIP more than talk More...

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Reisvoorbereiding. Ivar ONRUST

Reisvoorbereiding. Ivar ONRUST Reisvoorbereiding Ivar ONRUST Op ruim water is een andere voorbereiding nodig dan voor het varen op plassen en rivieren. Men heeft hier dan ook een andere uitrusting nodig van schip en bemanning Sinds

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage Eindrapportage CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 8 Van Oord CO 2 -Presatieladder Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. -

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos Sluizen in de wereld Han Vos Recente sluisprojecten voor Waterbouwdag 2011 de zeevaart In de laatste jaren zijn en worden er plannen gemaakt voor grote zeesluizen waarvan de capaciteit aansluit bij de

Nadere informatie

Delft Applied Mechanics Course Statics. AE1-914 part I 29 October h h. Answer sheets. Last name and initials:

Delft Applied Mechanics Course Statics. AE1-914 part I 29 October h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student Delft Applied Mechanics Course Statics AE1-914 part I 29 October 2007 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Study no.: Only hand in the answer

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

0510 Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de Brug, Assendelft

0510 Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de rug, ssendelft Praktijkschool de rug, ssendelft Photo: rjen Schmitz Praktijkschool de rug, ssendelft Praktijkschool de rug, ssendelft school locatie: Saenredamstraat, ssendelft - Zaanstad

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation TeleBank Contents Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation Introduction - TeleBank Automatic bank services Initiates a Dialog with

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen):

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): Uitwerking Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 3 1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): tube=[cap:{open,close},hand:{l,r,none}]

Nadere informatie

Classic Handhydraulische Stuursystemen

Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic handhydraulische stuursystemen zijn ontwikkeld voor professionele schepen, die geen bekrachting nodig zijn. De stuursystemen blinken uit in eenvoud, levensduur,

Nadere informatie