Project Final Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Final Report"

Transcriptie

1 DISSCO Document Management: Integrated System for Scientific Organisations Project Final Report A project of the multiannual information society support program financed by the Belgian Federal Science Policy Office

2 Table of Contents 1 Introduction Review Project Management and Organisation General Project Management Research Groups Working Groups and Implementation Teams Project Management and Organization Issues Withdrawal of SCK-CEN and KMSKB-MRBAB Reduced Software Development Team Organizational Change within the Partner Institutions Development Application System Entity Types Definition Metadata Search Engine Closing Rules, Workflow, Retention & Scheduler Graphical User Interface Implementation and testing General CEGES-SOMA IRM-KMI Planification Résultat Observation VUB Implementation and testing issues: ULB Research and Valorization Communication and Promotion Communication and Promotion Tools Website Folder Newsletter Communication with and Promotion in the Partner Institutions External Communication and Promotion Communication and Promotion Issues: Promotion Event Conclusions and Recommendations Conclusions In what ways was the project a success? What factors brought success? What factors brought neither success nor failure? What factors brought failure? Recommendations to Federal Science Policy Research Results Application Functionalities Review Technical Review Knowledge Database Methodology for Organizational Analysis Metadata Model and Mapping Metadata Model Metadata Mapping Software Requirements Description Software Requirements Document Software Requirements Database General User Documentation

3 Table of Contents User Manual Technical Manual Supplementary User Documentation CEGES-SOMA IRM-KMI KMSKB-MRBAB ULB VUB Master Test Plan and Test Unit Description Master Test Plan Test Unit Description and Test Form Bibliography (organizational sociology, records management) Standards inventory (records/archives management, IT) URL inventory Publications Application Support Arrangements (After Project) Annexe A DISSCO Folder Annexe B DISSCO Newsletter Annexe C Workshop for Partner Institutions Annexe D Promotion Event Annexe E Questionnaire for Priority Analysis Annexe F Questionnaire for Organizational Analysis Annexe G DISSCO Metadata Model Annexe H Metadata Mapping Annexe I Software Requirements Document Annexe J Software Requirements Database (Access database) Annexe K User Manual Annexe L User Documentation CEGES-SOMA Annexe M User Documentation IRM-KMI Annexe N User Documentation KMSKB-MRBAB (obsolete) Annexe O User Documentation ULB (obsolete) Annexe P User Documentation VUB Annexe Q Master Test Plan Annexe R Test Unit Description and Test Forms Annexe S Bibliography (Access database) Annexe T URL inventory Annexe U Publications Annexe V Meeting Reports

4 1 Introduction Het DISSCO-project (Document management: Integrated System for Scientific Organisations) startte op 1 december 2001, na ruim een jaar voorbereiding. Het was een samenwerkingsverband tussen twee onderzoeksgroepen die apart en zonder het van elkaar te weten een gelijkaardig projectvoorstel hadden ingediend om een recordsmanagementapplicatie te ontwikkelen. De ene onderzoeksgroep was een samenwerkingsverband tussen IRM-KMI en de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix van Namen. De andere bestond uit CEN-SCK, CEGES-SOMA, KMSKB-MRBAB, ULB en VUB. Op aandringen van het Federaal Wetenschapsbeleid zijn beide projectvoorstellen geïntegreerd en is er tussen alle partijen een samenwerkingsverband gesloten. Dat samenwerkingsverband legt nu zijn eindrapport voor. Het doel van het project was: een methodologie voor de analyse van administratieve basisprocessen in wetenschappelijke instellingen te ontwikkelen een breed toepasbare softwareapplicatie (bij voorkeur open source) te ontwikkelen ter ondersteuning van het geautomatiseerd beheer van administratieve basisprocessen (hoewel het beheer van het 'papieren' archief niet werd vergeten) voor elk van de applicatiepartners (CEN-SCK, CEGES-SOMA, IRM-KMI, KMSKB-MRBAB, ULB en VUB) een applicatie te ontwikkelen voor een door hen aangeduid prioritair administratief proces Alle doelstellingen zijn uitgevoerd, met enkele belangrijke wijzigingen voor de applicatiesoftware. Het project werd halverwege geëvalueerd door een comité van externe buitenlandse specialisten, die wij hier bedanken voor hun kritische en zinvolle opmerkingen. Zij hebben het project zeker verrijkt. Hun conclusie was dat het een goed project was, maar dat er (ook na de beslissing van CEN-SCK om uit het project te stappen) moest worden gesnoeid in het aantal partners of het aantal applicaties. Het comité zag een breed basissysteem voor het beheer van de recordsmanagementfunctionaliteiten met daarop één (of hoogstens twee) applicatie(s), afgestemd op het profiel van de applicatie-instelling, als ideaal. Snoeien in de partners of de applicaties was halverwege het project echter geen haalbare bestuursoptie, omdat ze als unfair werd aangevoeld naar de partners toe. KMSKB-MRBAB heeft echter bij de onderhandelingen van het tweede contract laten weten niet verder te gaan met het project, terwijl de ontwikkeling van de applicatie voor de ULB vertraging heeft opgelopen door institutionele wijzigingen in de ULB enerzijds en door vertrekkend personeel van het DISSCOproject anderzijds. Het resultaat van de softwareontwikkeling, de kern en drie applicaties, is nog altijd ruimer dan wat het internationaal comité als ideaal zag. Bovendien heeft IRM-KMI zijn prioritair proces laten vallen en DISSCO algemeen in zijn beheer geïmplementeerd, waardoor zijn applicatie heel wat ruimer is dan wat de doelstellingen voorzagen. Dat had als voordeel dat kon worden getest en aangetoond dat de kern enorme toepassingsmogelijkheden heeft die veel verder gaan dan de enkele gebouwde applicaties. De ULB krijgt de mogelijkheid om de applicatie van de VUB te implementeren, waardoor ze ook een praktisch resultaat van haar inspanningen heeft. 1

5 De waarde van het project ligt ook in de breedte waarmee DISSCO kan worden toegepast. Uiteindelijk hoeft DISSCO niet beperkt te blijven tot wetenschappelijke instellingen, maar zijn zowel de methodologie als de software van de kern (en mogelijk ook van de applicaties) bruikbaar voor en toepasbaar in om het even welke publieke instelling. De Belgische publieke instellingen kunnen dan ook optimaal van DISSCO profiteren, zodat het project een veel grotere reikwijdte heeft gekregen dan oorspronkelijk was voorzien. Met recht en reden kan worden gezegd dat het project de doelstellingen van het meerjarig programma ter ondersteuning van de informatiemaatschappij met brio heeft gehaald. Ook moet hier de waarde van DISSCO in een internationaal perspectief worden bekeken. Opensourcesoftware voor recordsmanagementapplicaties is (ook internationaal gezien) nagenoeg onbestaande. Er bestaan meerdere opensourceapplicaties voor document management, maar de term 'document management' kan veel ladingen dekken. Vaak gaat het om heel beperkte toepassingen, die slechts één of enkele functionaliteiten van document management ondersteunen. Opensourcetoepassingen voor records management zijn nog uitzonderlijker. Alfresco RM lijkt voorlopig de enige te zijn. Bovendien richt die applicatie zich op het bedrijfsleven, terwijl DISSCO zich op de openbare sector richt. De publiciteit van Alfresco RM zegt niet in welke mate standaarden in het systeem zijn verwerkt. Bij DISSCO vormden internationale normen, standaarden en aanbevelingen (ISO 15489, MoReq, enz.) de leidraad voor de opbouw van het systeem. DISSCO vormt daardoor voorlopig nog een unicum. Op het moment dat dit eindrapport wordt ingediend, loopt een aanvraag om het project nog zes maanden te verlengen. Dat heeft alles te maken met het vroegtijdige vertrek van informaticus D. Honoré, die in de maand juli het project inruilde voor een vaste betrekking. Daardoor zijn de blijvende medewerkers zwaarder belast en heeft de softwareontwikkeling vertraging opgelopen. Een sneeuwbaleffect was onvermijdelijk: vertraging in de verbetering van de applicaties op basis van de opmerkingen van de sleutelgebruikers, vertraging van de promotie en beperkte mogelijkheden om in geïnteresseerde instellingen presentaties te geven. De laatste projectverlenging moet dan ook dienen om: de laatste verbeteringen aan de applicatiesoftware aan te brengen de implementatie van de VUB-applicatie in de ULB mogelijk te maken, indien daar behoefte aan is de gebruikers samen te brengen in één of meerdere gebruikersgroepen een studiedag/workshop te organiseren waarop de resultaten bekend worden gemaakt verder te speuren naar de mogelijkheden om een valoriseringsproject en verdere afterprojectstructuren op te zetten. Tenslotte wens ik de werkende leden van de stuurgroep en het onderzoeksteam van het DISSCOproject te bedanken. De meest trouwe medewerkers van het onderzoeksteam, Anthony Jonckheere en Stephanie Waeyenbergh, verdienen een eervolle vermelding voor hun niet aflatende inspanningen. Van de stuurgroep verdient vooral de vice-coördinator, de heer Buu Huynh, extra bloemetjes omdat hij de tweede fase van het project, de softwareontwikkeling, gecoördineerd heeft. Het DISSCO-team hoopt dat vele instellingen voordeel zullen kunnen halen uit de realisaties van het project. Het team meent daarmee een wezenlijke bijdrage aan de nationale en internationale toekomst van de informatiesamenleving te hebben geleverd. 2

6 2 Review 2.1 Project Management and Organisation General L organigramme du projet est montré dans la figure suivante. Figure 1. Diagramme organisationnelle Project Management Het projectmanagement bestaat uit: de Stuurgroep het Opvolgingscomité de projectcoördinator en de vice-coördinator De taken en de samenstelling van die organen zijn in beide projectcontracten bepaald. 3

7 In Fase 1 kwam de Stuurgroep (7 partners) vooral in het begin van het project frequent bijeen, om uiteindelijk op een ritme van ten minste één vergadering elke twee maanden te vallen. Tijdens de evaluatiefase werd er meer vergaderd. In Fase 2 bleven er nog vier partners over, alle zowel onderzoeks- als applicatie-instellingen. Daardoor werd de informele communicatie tussen de vier onderzoeksdirecteurs, die tegelijkertijd als vertegenwoordiger van hun instelling optraden, belangrijker. Het aantal stuurgroepvergaderingen nam bijgevolg af, want de onderzoeksdirecteurs wilden de last van de vergaderingen in het algemeen beperken. In Fase 1 werd halfjaarlijks met de externe experten van het Opvolgingscomité vergaderd. In Fase 2 is het Opvolgingscomité met experten van de FUNDP, onderzoekspartner in Fase 1, uitgebreid. Tijdens de evaluatieronde van Fase 1 vond er een intensiever informeel overleg met de externe experten plaats, die een cruciale rol in de voortzetting van het project speelden. Omwille van hun waardevolle bijdrage is er dan beslist om in Fase 2 een intranet en een discussielijst op te zetten om de communicatie tussen het onderzoeksteam en de externe experten te stimuleren. De externe experten bleken tijdens de verdere afwikkeling van het project echter weinig behoefte te hebben aan een discussielijst, mede omdat hun werklast hoog was. Zij vroegen wel om meer in functie van de resultaten te vergaderen. Bijgevolg bestond het overleg met de externe experten enerzijds uit informele communicatie met de onderzoekers, anderzijds uit de halfjaarlijkse vergaderingen, waarop de vooruitgang van het project werd getoond. De externe experten werden op de hoogte gehouden via de rapporten die aan het Federaal Wetenschapsbeleid moesten worden voorgelegd en die vooraf door het Opvolgingscomité moesten worden goedgekeurd, alsook via de nieuwsbrief en de website (zie sectie 2.5.1). De projectcoördinator en de vice-coördinator verdeelden het werk volgens hun specialisme. In Fase 1 vervulde de eerste de belangrijkste coördinerende rol via de werkgroep 'Analyse en onderzoek', terwijl in Fase 2 de vice-coördinator de belangrijkste coördinerende rol vervulde met de softwareontwikkeling. De coördinator zorgde in samenwerking met de Stuurgroep voor de oplossing van de administratieve problemen in het project Research Groups In Fase 1 werd het onderzoek en de softwareontwikkeling door twee onderzoeksgroepen uitgevoerd. De groep 'Analyse en onderzoek' was verantwoordelijk voor het voorbereidend onderzoek, de uitwerking van een analysemethodologie en de uitvoering van de prioriteiten- en de organisatieanalyse. De groep 'Softwareontwikkeling' was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de applicatie. Beide onderzoeksgroepen voerden elk in hun domein theoretisch onderzoek uit. Dat gebeurde gedeeltelijk apart en gedeeltelijk samen. De verwerking van de onderzoeksresultaten gebeurde in nauwe samenwerking. Bij de start van Fase 2, toen het voorbereidend onderzoek en de analyses waren afgerond, werden de twee groepen samengevoegd met als doel de applicatie te ontwikkelen en ze in de partnerinstellingen te implementeren. De samenvoeging heeft geleid tot een verbetering van de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de onderzoekers, die in verschillende instellingen tewerkgesteld zijn, onder andere door de organisatie van wekelijkse werkvergaderingen. Het zwaartepunt kwam daardoor uiteraard op ontwikkeling en implementatie te liggen Working Groups and Implementation Teams In Fase 1 werd de communicatie met de partnerinstellingen verzekerd door de werkgroepen, die in elk van de partnerinstellingen waren opgericht. In de werkgroepen waren de verschillende belangengroepen in de instellingen vertegenwoordigd: het hogere management (indien mogelijk), de ICT-afdeling, de archiefdienst en andere betrokkenen bij het proces. De werkgroepen stelden de prioriteiten voor de applicatie-instellingen voor, keurden de analyserapporten, de voorstellen voor 4

8 verbetering van het proces en het lastenboek goed en brachten verslag uit in de instellingen. Bij de oprichting van de implementatieteams in Fase 2 werd hun rol beperkt tot het opvolgen van de beslissingen van het hogere management. In de praktijk zijn zij niet meer samengekomen. Bij de start van Fase 2 werd in elke instelling naast de werkgroep een implementatieteam opgericht. De implementatieteams zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de DISSCO-applicatie, de communicatie, de promotie, het overleg, de samenwerking en de kennisoverdracht van het project naar de instelling. De implementatieteams bestaan uit rechtstreekse betrokkenen bij het proces en de procesautomatisering: ICT-verantwoordelijke(n), verantwoordelijke(n) voor het archiefbeheer, de verantwoordelijke(n) voor het proces en andere toekomstige gebruikers van de DISSCO-applicatie, naast de vertegenwoordiger van de instelling in de Stuurgroep. Sommige leden maakten in Fase 1 al deel uit van de werkgroep. Het ontbreken van vertegenwoordiging van het hogere management in de implementatieteams is een probleem gebleken bij de directiewissel in het SOMA. Het implementatieteam, dat onder de vorige directie is opgericht, is ondanks zijn kennis van zaken, door de nieuwe directie niet gemachtigd om implementatiebeslissingen te nemen. Het gevolg daarvan is dat de implementatie van de DISSCOapplicatie in het SOMA onzeker is. Dat wordt verder besproken in het hoofdstuk over de implementatie en de testen in het SOMA (zie sectie 2.3.2). Vertegenwoordiging van het hogere management had het implementatieteam misschien meer autoriteit kunnen verlenen Project Management and Organization Issues Withdrawal of SCK-CEN and KMSKB-MRBAB Het project is gestart met zeven deelnemende instellingen (CEGES-SOMA, CEN-SCK, FUNDP, IRM- KMI, KMSKB-MRBAB, ULB en VUB) en één instelling om de administratie van het project te ondersteunen (InfoPOLE): de FUNDP waren uitsluitend als onderzoeksinstelling en in Fase 1 bij het project betrokken CEGES-SOMA, IRM-KMI, ULB en VUB fungeerden als onderzoeks- en als applicatie-instellingen CEN-SCK, en KMSKB-MRBAB waren uitsluitend als applicatie-instellingen bij het project betrokken CEN-SCK en KMSKB-MRBAB hebben zich respectievelijk kort vóór en kort na Fase 1 uit het project teruggetrokken. De redenen voor de terugtrekking van het SCK zijn in het Assessment Report en het Extended Report uiteengezet. Samengevat zijn ze de volgende: ten eerste besparingen bij het SCK, waarbij de implementatie van een knowledgemanagementapplicatie voor de directie prioritair was ten tweede bleek tijdens het voorbereidend onderzoek dat het prioritaire proces van het SCK van een heel andere aard was dan de administratieve basisprocessen waarop DISSCO zich richtte, en archiefstukken van een heel andere aard genereerde. Het vroeg een specifiek onderzoek, dat de planning zou hebben beïnvloed en de werkzaamheden zou hebben gehinderd ten koste van de andere partners. De redenen voor de terugtrekking van de KMSKB, besproken in het Extended Report, zijn de volgende: het ICT-beleid van de KMSKB lag al vóór de start van DISSCO vast de KMSKB kampten met een gebrek aan ICT-personeel 5

9 een lange afwezigheid van het hogere management (machtsvacuüm) had vertragingen in Fase 1 tot gevolg De impact van het verlies van het SCK en de KMSKB is beperkt gebleven. Het globale resultaat van het project is niet in gevaar gekomen, noch heeft de ontwikkeling van de andere modules geleden onder de afwezigheid van die voor het SCK en de KMSKB. Hoewel er gevreesd werd dat het door de terugtrekking van beide instellingen moeilijker zou worden om te beoordelen of de DISSCO-applicatie al dan niet in andere, onbekende instellingen zou kunnen worden toegepast, is die vrees onterecht gebleken Reduced Software Development Team Selon le budget, le projet DISSCO pouvait compter sur un effectif de 4 personnes à temps plein. À la première phase, cet effectif est formé de 2 chercheurs et de 2 informaticiens. À la deuxième phase, il était prévu que l effectif serait d un chercheur et de 3 informaticiens. Le quota de 3 informaticiens n a jamais été atteint en raison de la non-disponibilité sur le marché du travail d informaticiens répondants au profil recherché. Il est à noter que le profil recherché est assez particulier: jeune informaticien sans expérience professionnelle tout en étant un hardcore développeur en Java. Étant donné que le budget ne permet pas d engager un informaticien expérimenté, les jeunes diplômés en informatique sont donc favorisés. Mais la plupart des jeunes informaticiens du niveau universitaire ne sont pas des hardcores développeurs. On entend par hardcores développeurs les informaticiens qui se sont perfectionnés eux-mêmes dans travail du développement de logiciel, en langage Java ou autres, grâce aux projets personnels ou collectifs. L effectif en informaticiens pour la deuxième phase est un effectif réduit (2 informaticiens au lieu de 3). Mais l économie ainsi obtenue a permis de prolonger le projet d un an Organizational Change within the Partner Institutions De verlenging van het project van vier tot vijf jaar heeft het project kwetsbaar gemaakt voor organisatiewijzigingen in de applicatie-instellingen: de reorganisatie van de afdeling waarmee in de ULB werd samengewerkt, heeft vertraging tot gevolg gehad in het SOMA heeft door een directiewijziging de onvoorwaardelijke steun voor de applicatie plaats gemaakt voor een voorwaardelijke steun het prioritaire proces van de VUB is licht gewijzigd, maar dat heeft geen gevolgen voor DISSCO gehad. De testen en de implementatie hebben echter wel vertraging opgelopen doordat de ICTafdeling van de VUB te veel werklast had om DISSCO te ondersteunen. in het KMI heeft een beleid van versnelde automatisering een snelle toepassing van DISSCO mogelijk gemaakt. 2.2 Development Cette section présente le résultat final du travail de l'équipe de développement durant l'ensemble de la deuxième phase du projet en ce qui concerne le développement de la solution DISSCO. Ce travail couvre la conception logicielle et le codage de la solution. Cette section ne couvre pas le détail des tâches effectuées durant la deuxième phase du projet, pour de plus amples informations, se référer aux rapports intermédiaires et lettres d'information publiées durant la période mentionnée. 6

10 La solution DISSCO à été développée en Java (compatible 1.4 et 5), sur le modèle d'une architecture 3 tiers. L'architecture choisie respecte celle qui avait été détaillée dans le rapport final de la première phase du projet. La couche data (stockage) propose une indépendance vis-à-vis de la base de donnée utilisée. La couche business (application serveur) se compose de la solution Slide du Jakarta Project au-dessus de laquelle à été développé le core system de la solution DISSCO. Ce core system prend en charge l'ensemble des fonctionnalités d'archivage. La couche client se compose d'une application web utilisant les technologies Java Server Pages et Struts du Jakarta project. DISSCO est délivré avec un ensemble de tags et d'actions pour le développement d'interfaces web personnalisés aux besoins des diverses institutions. Parallèlement au core system, des modules additionnels qui viennent se greffer sur celui-ci ont été développés. Ces modules prennent en charge les fonctionnalités spécifiques d'archivage des s, de l'envoi d'information du system vers les utilisateurs via , de la capture automatique de métadonnées pour les types de documents les plus courants dans la bureautique actuelle, de l'indexation des propriétés et du contenu des documents ainsi que les possibilités de recherche, d'exportation et importation de données (format propriétaire uniquement), et la définition de scripts pour la définition des règles de clôture. La méthodologie utilisée lors du développement de la solution est très largement inspirée des méthodes de l'x-treme programming, principalement en ce qui concerne les tests et le développement itératif. La solution DISSCO contient un nombre important de tests qui couvrent l'ensemble des fonctionnalités et du code du système. Ces tests ont pour but d'illustrer le fonctionnement et le comportement du système au niveau du code et de permettre le développement itératif par la validation du bon fonctionnement du système à la suite de changements. Le code source du projet (voir CD-Rom en annexe) s'organise comme un ensemble de sous-projets qui héritent du projet principal Dissco, chacun de ces sous-projets représente une librairie java. L'ensemble de ces sous-projets sont : Dissco_core, Dissco_script, Dissco_slide, Dissco_importExport, Dissco_mailserver, Dissco_plugins_metadataHarvester, Dissco_search, Dissco_tagLib, Dissco_webapp. L'organisation de ces sous-projets est basée sur le framework Maven (version 1.0.x) et est comme suit : Table 1: Organisation des sous-projets /bin /src Répertoire de compilation de l'ide Contient l'ensemble des fichiers sources /java /test /rsc Contient l'ensemble des sources des classes java du sous-projet Contient l'ensemble des JUnit tests relatifs aux classes java du sous-projet Contient l'ensemble des ressources qui ne sont pas des fichiers java /jar /test Contient l'ensemble des ressources qui ne sont pas des fichiers java et qui doivent être ajoutées à la librairie liée au sous-projet Contient l'ensemble des ressources qui ne sont pas des fichiers java et qui sont nécessaire au fonctionnement des tests du sous-projet /target /xcods * Répertoire de compilation de Maven Contient l'ensemble des documentations inhérentes au sous-projet./ Contient l'ensemble des documentations au format xdoc inhérentes au sous-projet 7

11 Table 1: Organisation des sous-projets /docs Contient l'ensemble des documentations inhérentes au sous-projet et de leurs ressources qui ne sont pas sous le format xdoc. /project.xml * /project.properties * /maven.xml* /build.properties.sample * Fichier de description du sous-projet Fichier de définition des propriétés du sous-projet. Fichier de définition des scripts (tests, déploiements ) du projet ou sous-projet. Fichier de définition des propriétés personnalisables du projet ou sous-projet. Doit être renommé en build.properties. * relatif au framework Maven 1.0.x (voir Les projets suivants ont également été développés durant la deuxième phase du projet : Dissco_public_site : contient les sources du site internet public de DISSCO ( DISSCO) dissco-missing-test-plugin : plug in maven qui permet de vérifier que chaque méthode publique d'une classe possède un test associé. maven-reqs-plugin : permet d'établir un report sur la réalisation des exigences du cahier des charges Application Cette section présente une introduction aux fonctionnalités de la solution DISSCO. De plus amples informations sur ces fonctionnalités et le paramétrage de celles-ci sont disponibles dans la documentation des sous-projets de DISSCO (voir source sur CD-ROM répertoire /docs) et dans le SRD. Description des principales fonctionnalités du système par thèmes: System Entity Types Definition Les types d'entité représentent des descriptions qui définissent la nature (ou type) des éléments présents dans le système. La gestion d'entités de nature différente permet à la solution DISSCO de : Gérer les niveaux d'agrégation : permet la conformité aux standards (ISO 15489, MoReq, ISAD(G)) ou au besoins "business", par l'association de chaque entité à un niveau d'agrégation (MoReq: class, file, volume, record). Chaque niveau d'agrégation peut être une spécialisation d'un autre niveau d'agrégation afin d'hériter des définitions de ce dernier. Gérer les relations structurelles des entités : permet la conformité aux standards (ISO 15489, MoReq, ISAD(G)) ou aux besoins "business", par la définition de contraintes qui régissent les relations de type parent-enfant au sein d'un fonds d'archive (Moreq: un file est une sous-entité d'une class). Gérer les descriptions : permet la conformité aux standards (ISO 15489, MoReq, ISAD(G)) ou aux besoins "business", par la définition des ensembles de propriétés qui sont requises et optionnelles pour chaque entité d'un même niveau d'agrégation. Gérer les périodes de rétention : permet la conformité aux standards (ISO 15489, MoReq, ISAD(G)) ou aux besoins "business", par la planification de la rétention des entités du système. 8

12 Gérer la validation des données : par la validation des descriptions des entités, la validation des règles structurelles et la possibilité de définir des règles de validité pour un niveau d'agrégation (ex. un ProjectFile devrait contenir un agenda et deux rapports). Automatiser les processus : par l'interfaçage de DISSCO avec le moteur de workflow Shark de Enhydra. Personnaliser le rendu des entités : par la définition de modules de visualisation propres aux ensembles d'entités qui ont un même niveau d'agrégation Metadata Chaque entité doit être décrite sur base de métadonnées obligatoires et optionnelles précisées dans la définition de son niveau d'agrégation. Ses métadonnées sont, pour une part importante, capturées automatiquement. Principales fonctionnalités : Définition et documentation de la nature des métadonnées reconnues par le système. Possibilité de définir plusieurs ensembles de définitions de metadonnées et d'effectuer des correspondances entre des métadonnées issues d'ensembles de définitions différents (DISSCO/ MoReq/ISAD(G)/Dublin Core/Microsoft Office ). L'une des applications de cette fonctionnalité est de lier les propriétés extraites d'un document issu d'une suite bureautique (ou des autres formats pouvant être analysés par le système) avec les métadonnées définies par MoReq et ainsi automatiser la mise à jour des métadonnées obligatoires et optionnelles pour les entités du fonds d'archive. Extraction des informations utiles contenues dans les documents soumis ou dans les transactions de soumission de ces documents dans le système. L'extraction des propriétés contenues dans les documents est valable pour les documents suivants : Microsoft Office Suite :.doc,.xsl,.ppt Open Office Suite :.swx RTF :.rtf Adobe PDF :.pdf XML Editor :.html,.htm et tout contenu xml MIME ( format) DISSCO définit un framework afin de permettre le développement futur pour le support d'autres formats. Visualisation des métadonnées dans différentes nomenclatures (Business defined, MoReq, ISAD- (G),.) Search Engine Deux types de moteur de recherche sont disponibles par défaut. Un moteur simple qui permet d'effectuer une recherche dans l'ensemble des contenus et descriptions sous un niveau précis et un moteur complexe qui permet d'effectuer une combinaison de recherches sur une ou plusieurs métadonnées sous un niveau précis. 9

13 Ces deux moteurs de recherche sont basés sur le moteur d'indexation Lucene du Jakarta Project intégré à la solution DISSCO, ce moteur d'indexation peut être paramétré afin d'indexer tout ou une partie des contenus (full text) et ou des descriptions pour tout ou une partie des fonds d'archive Closing Rules, Workflow, Retention & Scheduler La solution DISSCO permet de gérer et de définir des règles de clôture des entités par la définition de scripts de validation. La clôture d'une entité est l'action combinée de la validation et la mise sous lecture seule de cette entité et des ses sous-entités. La solution DISSCO permet de gérer et de définir des règles de rétention d'une entité et de ses sousentités. Une règle de rétention détermine la durée durant laquelle une entité et ses sous-entités doivent être conservées. Ces règles de rétention sont définies par une période, la propriété indiquant la date de début de cette période et de la raison de la conservation. La solution DISSCO peut-être interfacée avec le moteur de workflow Shark du projet Enhydra. Cet interfaçage est actuellement en production à l'institut royal de météorologie Graphical User Interface La solution DISSCO est livrée avec une interface générique inspirée graphiquement par l'explorateur de Microsoft Windows. Cette interface permet une compréhension facile et intuitive de l'application et d'effectuer la quasi-totalité des fonctionnalités de la solution DISSCO. La visualisation des entités est entièrement paramétrable par l'assignation de viewers spécifiques pour chaque niveau d'agrégation. La solution DISSCO est également livrée avec un ensemble de tags permettant le développement rapide de nouvelles interfaces graphiques ou de l'intégration des fonctionnalités de la solution DISSCO dans un site web existant. 10

14 Figure 2. Interface principale de DISSCO 11

15 Figure 3. Interface Metadata 12

16 Figure 4. Intégration de DISSCO dans le système de gestion des fichiers par le biais de web-folders. 2.3 Implementation and testing General Organisatie van de implementatie en de testen Om de implementatie en de testen in de applicatie-instellingen in goede banen te leiden, is er in elke instelling een implementatieteam opgericht en zijn er sleutelgebruikers aangeduid. De implementatieteams zijn eerder in deze tekst besproken (zie sectie 2.1.4). De sleutelgebruikers (indien mogelijk minstens twee personen per instelling, onder wie een informaticus) worden ingeschakeld in de testen van de softwareapplicatie, de opleiding van de eindgebruikers en de ondersteuning van de eindgebruikers. De sleutelgebruikers blijken een grote invloed te hebben op de perceptie en de acceptatie van de applicatie in de instelling, in het bijzonder bij de toekomstige gebruikers. Er kan uit worden geconcludeerd dat het belangrijk is om de sleutelgebruikers zorgvuldig te kiezen. De testen worden volgens een globaal testplan uitgevoerd. Er staat een testhandleiding ter beschikking van de testers, die ze ook kunnen gebruiken om de testresultaten vast te leggen. Beide documenten worden uitvoeriger besproken bij de onderzoeksresultaten van DISSCO (zie sectie 4.2.6). De implementatie en de testen in het KMI zijn anders verlopen dan in de andere instellingen. Dat wordt verder in dit rapport besproken (zie sectie 2.3.3). 13

17 2.3.2 CEGES-SOMA Testen Het prototype gamma werd in juni 2006 geïnstalleerd. Zowel het nieuwe ordeningsplan als de applicatie en de grafische gebruikersinterface, die in samenwerking met implementatieteam van het SOMA ontworpen is, werden getest. Vóór het prototype gamma, is ook het prototype beta door eindgebruikers getest. In november startte een nieuwe testfase. De testen werden geïntensifieerd met als doel de efficiëntie van de applicatie te testen: er wert met een groter aantal documenten en simultane gebruikers getest. De oorspronkelijke groep testers, bestaande uit de ICT-verantwoordelijke en twee sleutelgebruikers, werd uitgebreid tot zes personen. Rollout Het nieuwe ordeningsplan wordt vanaf januari 2007 in gebruik genomen. Op het moment van schrijven heeft de directie nog niet beslist of de DISSCO-applicatie al dan niet in gebruik zal worden genomen. Afhankelijk van die beslissing zal in december in samenwerking met het implementatieteam een voorstel voor de rollout van de DISSCO-applicatie worden uitgewerkt of zullen alternatieven worden voorgesteld. Als de applicatie niet in gebruik wordt genomen, vallen de noodzakelijke bijkomende zoekfunctionalteiten die de DISSCO-applicatie bovenop het ordeningsplan aanbiedt, namelijk weg. Bovendien moet het ordeningsplan dan in een papieren omgeving worden geïmplementeerd. Specifieke gebruikersdocumentatie In samenwerking met het implementatieteam van het SOMA is de volgende gebruikersdocumentatie opgesteld: een functieclassificatieschema een ordeningsplan een voorstel voor een beleid met betrekking tot de behandeling en het beheer van de briefwisseling een voorstel voor de bepaling van de verplichte en de optionele metadatasets een gebruiksaanwijzing voor het ordeningsplan een gebruiksaanwijzing voor de opname van in DISSCO een gebruiksaanwijzing voor de creatie van nieuwe entiteiten in DISSCO De documentatie is in bijlage aan dit rapport toegevoegd (zie bijlage L) IRM-KMI L IRM a choisi d intégrer DISSCO dans son système d information de façon progressive. Ce choix a été dicté par 3 facteurs: 1) L effectif réduit en personnel TIC (Technologie de l Information et de la Communication); 2) L approche non-intrusive quant à l introduction de nouvelles technologies; 14

18 3) La maturité de la solution DISSCO. Avec son effectif réduit en informaticiens TIC, l IRM ne pouvait se permettre de déployer une nouvelle solution technologique de façon massive et complète. On estime qu il faudrait de 2 à 3 informaticiens à temps plein, sur une période minimum d un an, pour implémenter DISSCO à travers tout l Institut et le rendre à 100% opérationnel. Cela comprend les activités de formation et de support aux utilisateurs, la révision et conception de plusieurs plans de classements, l inventaire et la migration des documents électroniques, la gestion et du débuggage du système, etc. Si l implémentation de façon massive et complète d une nouvelle solution technologique a ses avantages telles que l effet d entraînement, la réduction des états intermédiaires et un meilleur support du Management (le Management préfère avoir tout et le plus rapidement possible), elle a aussi un grand désavantage: une forte intrusion susceptible de modifier la manière dont les gens travaillent. Comme il n existe pas à l IRM une seule manière de travailler en ce qui concerne la gestion des documents électroniques ou non-électroniques, une forte intrusion risque de causer de fortes perturbations. Une implémentation ciblée (groupes cibles suivant un calendrier adapté) a été préférée. Étant donné le degré de maturité de la solution de DISSCO, il est plus prudent pour l IRM d implémenter cette dernière module par module, après qu un travail d analyse et de compréhension soit complété Planification Il n y a pas de plan d implémentation spécifique à la solution DISSCO. Ce dernier fait partie du plan de développement du système d information qui comprend en outre: l intranet, le content management system, le workflow, le wiki, le forum, etc. Le développement du système d information de l IRM est fait de façon itérative, comprenant d un part l upgrade des technologies existantes et d autre part, l ajout de nouvelles fonctionnalités provenant de différentes solutions - différents systèmes. La planification de la mise à niveau du système d information tient compte du calendrier du développement des versions Alpha et Beta de DISSCO. Elle assure que la mise à niveau résulte à un niveau de support (hardware, serveur) adéquate pour le bon fonctionnement de DISSCO Résultat Le noyau de DISSCO (Slide) est utilisé en opérationnel et sert à gérer les documents ainsi que les contenus de l Intranet de l IRM. La gestion des documents ainsi que les contenus se fait par WEBDAV et par le web-folder. À ce jour, plus de 1000 documents sont pris en charge par le système dont 320 notes de services, 135 rapports de réunions de différents groupes du Management, 110 documents relatifs aux différents projets et environ 150 publications récentes. À ces chiffres s ajoutent plus d une centaines de records électroniques de nature technique tels que des graphiques et des cartes, des rapports et des status, des contenus en XML des différentes listes. Les fonctions principales de DISSCO utilisées: ajout/retrait/modification des documents, capture automatique des metadata, gestion (simplifiée) des metadata, indexation et recherche, affichage et listing des documents. Les fonctions en cours d implémentation: gestion des types d entité, gestion de la période de rétention, gestion de plusieurs sets de metadata et du metadata mapping, rercherche complexe. 15

19 La partie workflow de DISSCO en est à sa deuxième évolution avec un nouveau moteur. Deux workflows sont déployés de façon opérationnelle avec chacun plusieurs dixaines d utilisations au cours de la dernière année. La création du plan de classement du secrétariat de la Direction est quasi complète avec l accent mis sur les documents qui ont besoin d être archivés. La création du plan de classement pour le Sevice du personnel est en cours de réalisation Observation L IRM croit que le succès de l introduction d une nouvelle technologie telle que DISSCO au sein d une petite organisation ( personnes) ne peut être atteint sans les 3 éléments suivants: Ressource humaine et temps; Connaissances des domaines de gestion des records (électroniques et non-électroniques), archivage, technologie de l information et gestion organisationnelle; Stratégie adaptée; Support du Management. Il est impensable d implémenter DISSCO au sein de l IRM sans avoir au minimum un ou plusieurs informaticiens. L effectif doit être dédié à 100% à cette tâche d implémentation. Il sera difficile pour la personne devant implémenter DISSCO d exécuter cette tâche à temps partiel, surtout si elle ne fait pas partie de l équipe développeur originale de DISSCO. Avoir moins d effectif nécessitera plus de temps et peut se traduire par une perte d efficacité. Contrairement aux solutions commerciales, où on pourrait sous-traiter le travail d implémentation grâce à des ressources financières, DISSCO ne le permet pas. Pour les informaticiens, il est difficile de prendre en main DISSCO sans avoir une bonne connaissance en technologie de l information et, en particulier, en développement d applications web et de language Java. Pour les gestionnaires des records et ceux qui doivent implémenter le(s) plan(s) de classement, une bonne connaissances en gestion des records et en archivage est primordiale. À l IRM, il n existe pas de gestionnaire des records, ni d archiviste. L informaticien responsable de DISSCO doit alors remplir ces rôles. L efficacité de ces fonctions n est plus optimale. La stratégie d implémentation doit tenir compte des effectifs présents, des niveaux de connaissances et de l état organisationnel. Une stratégie avec une approche lente et progressive a peut-être plus de chance de succès qu avec une en fanfare. Une approche lente est même nécessaire dans le cas où l organisation ne possède aucune méthodologie ou connaissance en gestion documentaire, parce ce qu il s agit alors d introduire, non pas seulement un outil, mais aussi une façon de faire - façon d organiser et probablement une certaine réorganisation Avec une stratégie en fanfare, on peut produire des résultats spectaculaires qui plaisent au Management. Optant pour une stratégie progressive demande un meilleur support et une meilleure compréhension de la part de ce dernier car le côté spectaculaire est absent. Cette absence ne signifie pas nécessairement manque de résultat. Le Management ne doit pas confondre introduction de nouvelles technologies avec achat de nouveaux systèmes commerciaux. Dans le cas d un système commercial, en fonction de l investissement financier, on peut s attendre à des résultats spectaculaires dès le départ VUB Testen 16

20 Het prototype gamma werd in juni 2006 geïnstalleerd. Het is het eerste prototype dat door de eindgebruikers van het Secretariaat van de Raad werd getest. De testen dienden vooral voor de configuratie van de applicatie en de implementatie van het actuele ordeningsplan van het Secretariaat van de Raad in DISSCO. De groep testers, oorspronkelijk bestaande uit 1 sleutelgebruiker (een medewerker van het Secretariaat van de Raad), werd in november uitgebreid tot vijf medewerkers van het Secretariaat van de Raad. Rollout Op 8 december 2006 heeft een vergadering van het implementatieteam over de ingebruikname van DISSCO in de VUB plaatsgevonden. Om de dienst Administratieve Informatieverwerking (AIV) in staat te stellen DISSCO te onderhouden, zal worden onderzocht of het niet kan worden opgenomen in het ERP-project door de VUB wordt opgestart. Op die manier is er geld beschikbaar om ofwel een voltijdse informaticus voor DISSCO aan te werven, ofwel, indien mogelijk, een onderhoudscontract voor DISSCO met de firma Dolmen af te sluiten. Op de vergadering zijn ook technische kwesties behandeld met het oog op een optimale werking van DISSCO in het Secretariaat van de Raad: het probleem van de werking van de webfolders in DISSCO, de configuratie van Office op de computers van het Secretariaat van de Raad, de relatie tussen DISSCO en de Filemaker-database in het Secretariaat van de Raad. Specifieke gebruikersdocumentatie In samenwerking met het implementatieteam van de VUB is de volgende gebruikersdocumentatie opgesteld: een voorstel voor de implementatie van het actuele ordeningsplan van het Secretariaat van de Raad in DISSCO, inclusief de bepaling van de verplichte en de optionele metadatasets een gebruiksaanwijzing voor de creatie van nieuwe entiteiten in DISSCO De documentatie is in bijlage aan dit rapport toegevoegd (zie bijlage P) Implementation and testing issues: ULB Voor de specifieke module ter ondersteuning van de voorbereiding en de opvolging van de onderzoekscontracten voor de Cellule de Recherche van de ULB is het nodige voorbereidende onderzoek uitgevoerd: de analyses zijn uitgevoerd, het lastenboek is opgesteld en er hebben in 2005 verschillende vergaderingen van het implementatieteam plaatsgevonden (besproken in het tussentijds rapport van 30/06/2005). De module kan echter niet worden uitgewerkt en afgeleverd door verschillende factoren: de vertraging die DISSCO bij de ontwikkeling door personeelsproblemen heeft opgelopen (zie sectie ) de administratieve hervormingen in de ULB en in het bijzonder de Cellule de Recherche, die in de loop van dit jaar hebben plaatsgevonden. De resultaten van het voorbereidend onderzoek hebben daardoor gedeeltelijk hun waarde verloren. het gebrek aan sleutelgebruikers en samenwerking met het Département Informatique in de ULB. De projectverantwoordelijken en de ULB zijn daarom overeengekomen dat de ULB de module ter ondersteuning van het beheer van de beslissingen van de Raad van Bestuur van de VUB kan overnemen, indien daar behoefte aan is. 17

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

POC Case Management Vragen/Antwoorden

POC Case Management Vragen/Antwoorden POC Case Management Vragen/Antwoorden FOD Sociale Zekerheid 09/06/2016 ThankYou + 14 firma s and more + 150 vragen Day Menu - Terugkerende vragen - Nieuwe vragen Iedereen krijgt alle vragen en antwoorden

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Le diagnostic pragmatique

Le diagnostic pragmatique Le diagnostic pragmatique échange d expériences et bonnes pratiques Een beknopte socio-economische uitwisseling van ervaringen en van goede aanpak Christophe Ebermann et Sarah Seus, Ramboll Management

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Hoe legacy en mainframe naar eigen ritme en mogelijkheden ontsluiten, rentabiliseren en klaar maken voor de toekomst?

Hoe legacy en mainframe naar eigen ritme en mogelijkheden ontsluiten, rentabiliseren en klaar maken voor de toekomst? mainframe academy Hoe legacy en mainframe naar eigen ritme en mogelijkheden ontsluiten, rentabiliseren en klaar maken voor de toekomst? Comment gérer et planifier l avenir de vos systèmes legacy et mainframe,

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA Logique d intervention Interventielogica Structuration des portefeuilles Structuur van de portefeuille Principes de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Le futur électronique?! Un changement essentiel que nous devons porter! e-invoicing op til? Een belangrijke verandering die we moeten dragen!!

Le futur électronique?! Un changement essentiel que nous devons porter! e-invoicing op til? Een belangrijke verandering die we moeten dragen!! Le futur électronique?! Un changement essentiel que nous devons porter! e-invoicing op til? Een belangrijke verandering die we moeten dragen!! Inleiding door Xavier Schraepen, Ondervoorzitter FFF!! Introduction

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

Chairs for the quality office. Breeze

Chairs for the quality office. Breeze Chairs for the quality office 30Y De BREEZE 30 met hoogteverstelbare rug met netbespanning is uitermate geschikt voor wisselwerkplekken dankzij het eenvoudig te bedienen synchroonmechanisme met neigbegrenzer.

Nadere informatie

Cadre légal. Descriptif

Cadre légal. Descriptif Cadre légal Descriptif Les données enregistrées dans le tachygraphe doivent être téléchargées tous les deux mois minimum et celles contenues dans la carte du chauffeur tous les 21 jours. Toutes ces données

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 1. Uitbreiding van de terroristische misdrijven en aanpassing wetgeving met het oog op meer doeltreffende

Nadere informatie

Notitieboekjes Carnet de Notes

Notitieboekjes Carnet de Notes Carnet de Notes Taal Langue Algemene aanleverspecificaties - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Wit is een uit te voeren drukkleur, zowel in zeefdruk transfer als als

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

La présence étrangère à Bruxelles : une démographie très dynamique. De buitenlandse aanwezigheid in Brussel: een heel dynamische demografie

La présence étrangère à Bruxelles : une démographie très dynamique. De buitenlandse aanwezigheid in Brussel: een heel dynamische demografie La présence étrangère à Bruxelles : une démographie très dynamique Jean-Pierre Hermia De buitenlandse aanwezigheid in Brussel: een heel dynamische demografie 26 Novembre novembre 2014 2015 www.ibsa.irisnet.be

Nadere informatie

R3DP 2016 from DSO-grids

R3DP 2016 from DSO-grids R3DP 2016 from DSO-grids Expert Working Group May 28 th, 2015 Agenda 1. Evolutions @ DSO level 2. Planning R3DP 2016 2 R3DP16 Evolutions en distribution BC8F du 21/5 puis EWG 28/5/2015 Draft du 18 mai

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

Open trainingsprogramma s Programmes inter-entreprises

Open trainingsprogramma s Programmes inter-entreprises Interactieve brochure/brochure interactive Open trainingsprogramma s Programmes inter-entreprises België/Belgique, 2014-2015 Raadpleeg voor meer informatie over de locaties, trainingsdata en honoraria

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière Brussel, vrijdag 12 juli 2013 Bruxelles, vendredi 12 juillet 2013 Naar een overheid van wereldklasse/ Vers une administration de classe internationale Waarden Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met petersysteem, breidt zijn activiteiten uit op de iphone.

Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met petersysteem, breidt zijn activiteiten uit op de iphone. Persbericht Brussel, 22 april 2010 Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met petersysteem, breidt zijn activiteiten uit op de iphone. Xpertize ontwikkelde met behulp van de onderneming AppSolution

Nadere informatie

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles Veuillez garder votre ticket de parking, nous y apposerons un cachet afin que vous puissiez sortir du parking sans frais Gelieve

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2248/002 DOC 54 2248/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2017 6 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

UMIG Marktprocessen Processus de marché. Errata Document UMIG Review comments op de uitwerking van de feedback berichten (Alpha 2.1.

UMIG Marktprocessen Processus de marché. Errata Document UMIG Review comments op de uitwerking van de feedback berichten (Alpha 2.1. ATRIAS Market Processes UMIG Marktprocessen Processus de marché Errata Document UMIG - 103762 - Review comments op de uitwerking van de feedback berichten (Alpha 2.1.3) 2/14 1 Introductie Introduction

Nadere informatie

Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame

Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame Accessoires et options Types de profil : - Frame - Frame thermo (profil à rupture de pont thermique) Finition du profil : - aluminium anodisé,

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

Talenthernieuwing, beheer en ontwikkeling bij de MIVB

Talenthernieuwing, beheer en ontwikkeling bij de MIVB CONTEXT Pyramide des âges Pyramide des âges 2009 - ouvriers Pyramide des âges 2009 - employés 60-65 1,3% 60-65 3,4% 55-59 8,2% 55-59 16,2% 50-54 16,1% 50-54 22,7% 45-49 13,4% 45-49 14,4% 40-44 12,9% 40-44

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat mm Opmaakformaat 235 x Envelop * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 78116 BELGISCH STAATSBLAD 26.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2004 4493 [2004/14243] 29 OKTOBER 2004. Ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie