Rapport: Marktonderzoek Communicatietrainingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport: Marktonderzoek Communicatietrainingen"

Transcriptie

1 Rapport: Marktonderzoek Communicatietrainingen Opdrachtnaam: Logman Opdrachtcode: Opdrachtnitvoerder: Stefanie van der Meijden Opdrachtbegeleider: Marianne Jansen Eindhoven, 23 september 1993

2 Voorwoord V oor u ligt het rapport van het onderzoek naar de mogelijkheden om binnen het bedrijfsleven trainingen op het gebied van communicatie te gaan verzorgen. In het onderzoek is hierbij de nadruk gelegd op trainingen op het gebied van vergadertechnieken, presentatietechnieken, gesprekstechnieken en onderhandelen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de bedrijfskundewinkel. De bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund adviesbureau met als doel op niet commerciele basis onderzoek te verrichten voor diegenen, die niet over de mogelijkheden beschikken om een professioneel adviesbureau in te schakelen. De eindresultaten van het rapport zijn bestemd voor een nog op te richten bedrijf dat trainingen gaat geven op bovenstaande gebieden. Bij deze wens ik mevrouw Logman veel succes bij het op de markt brengen van de trainingen. Voorwoord

3 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Probleemstelling 2 Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet Doelgroep Gewenste gegevens en opzet van de enquete... 3 Hoofdstuk 3 Marktonderzoek Resultaten van de enquete... 5 Hoofdstuk 4 Conc1usies en aanbevelingen BIJLAGE I BIJLAGE II ] BIJLAGE III Inhoudsopgave

4 Marktonderzoek Commnnicatietrainingen Inleiding Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de vraag of er behoefte is aan trainingen op het gebied van vergadertechnieken, presentatietechnieken, gesprekstechnieken en onderhandelen binnen het bedrijfsleven. Mevrouw Logman, een psychologe, geeft sinds twee jaar regelmatig trainingen op bovenstaande gebieden. Dit doet ze naast haar werk bij Fokker. Graag wil ze eehter een bureau opzetten en deze trainingen op full-time basis gaan verzorgen. Deze trainingen zullen vooral gericht zijn op het lager en midden kader van grotere ondememingen. In de volgende hoofdstukken za1 ingegaan worden op de vraag of er vraag is naar trainingen op de bovenstaande gebieden. Ook zullen de verschillende seleetieeriteria en wensen van de potentii':he klant uitgebreid aan bod komen. In hoofdstuk 1 zal de probleemstelling nader worden omsehreven. Hoofdstuk 2 bevat de onderzoeksopzet, deze wordt gesplitst in (a) de doelgroep van het onderzoek en (b) de gewenste gegevens en opzet van de verstuurde enquete. De resultaten van de enquete komen in hoofdstuk 3 aan de orde. In dit hoofdstuk wordt speeifiek ingegaan op de gestelde vragen van de enquete en de antwoorden van de respondenten hierop. Zo mogelijk worden deze antwoorden verwerkt in tabellen die de verdeling weergeven van de verschillende mogelijke antwoorden. Omdat er op de meeste vragen meerdere antwoorden mogelijk zijn, is de optelling van de aantallen in de tabellen vaak groter dan het totaal aantal respondenten. Eehter, uit de tabellen kan men wei de frequentie van bepaalde antwoordmogeiijkheden opmaken. Hoofdstuk 4 tot slot bevat de eonclusies en aanbevelingen. Pagina 1 Inleiding

5 Hoofdstuk 1 Probleemstelling De opdrachtgeefster wi! een eigen bureau op gaan zetten dat trainingen gaat verzorgen. In deze trainingen zouden de volgende onderwerpen behandeld gaan worden: - vergadertechnieken - presentatietechnieken - gesprekstechnieken - onderhandelen Deze trainingen zullen meerdere dagdelen in beslag nemen en zullen vooral gericht zijn op het lager en midden kader. De probleemstelling Iuidt als voigt: "Is er binnen het bedrijfsleven behoefie aan trainingen op het gebied van vergadertechnieken. presentatietechnieken, gesprekstechnieken en/of onderhandelen. " Belangrijk hierbij zijn ook: (a) de wensen ten aanzien van de training (b) de selectiecriteria die de potentiele klant hanteert ten aanzien van de keuze van een trainer of trainingsbureau. Pagina 2 Hoofdstuk 1: Probleemstelling

6 Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet 2.1 Doelgroep De criteria voor de doelgroep van het onderzoek zijn: - ondememing heeft als vestigingsplaats Noord of Zuid Holland - aantal werknemers is 100 of meer. Na toepassing van deze criteria heeft er een selectie pjaats gevonden binnen de bedrijven die bij de kamer van koophandel ingeschreven zijn en aan beide criteria voldoen. Vanuit dit totaal is er een enquete (zie bijlage I) opgesteld en deze is, samen met een begeleidende brief (zie bijlage II) naar aile 300 geselecteerde bedrijven gestuurd. 2.2 Gewenste gegevens en opzet van de enquete Om een beeld te kunnen geven van de behoefte aan trainingen zoals die omschreven is in hoofdstuk 1 zullen er, naast de vragen die daar al gesteld zijn, ook andere gegevens noodzakelijk zijn. Ook van belang hierbij is wat er op dit moment al door het bedrijf aan trainingen wordt gedaan. Hierbij worden de volgende vragen gesteld: * Welke aspecten worden er in deze trainingen behandeld? * Hoeveel tijd kosten de trainingen? * Waar vinden de trainingen plaats? * Hoeveel werknemers doen er aan mee? * Wat is het gemiddelde niveau van de cursisten? * Wat zijn de kosten? * Op welke wijze worden deze trainingen verzorgd? * Hoe is men aan de trainerl het trainingsbureau gekomen? * Wat zijn positieve/negatieve ervaringen ten aanzien van een trainingsbureau of trainer? Naast deze vragen bedoeld om na te gaan in hoeverre het bedrijf zich op het moment bezig houdt met trainingen op het gebied van verschillende vormen van communicatie, wordt het tweede deel van de enquete gewijd aan de behoefte aan trainingen op de korte/middellange termijn. Hierbij worden ongeveer dezelfde vragen gesteld als in het eerste deel met betrekking tot de aspecten die behandeld moeten worden, de tijd die de training mag kosten en de prijsklasse in welke deze training mag vallen. Daamaast worden vragen gesteld als: * Op grond van welke criteria zou u kiezen voor een trainingsbureau of heeft u voor een trainingsbureau gekozen? * Welke wensen heeft u met betrekking tot het assortiment? * Welke andere aspecten vindt u belangrijk in de keuze van een training? Om de voorwaarden en wensen van een bedrijf ten opzichte van een training en trainingsbureau na te gaan. Pagina 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet

7 Als laatste onderdeel van de enquete had de geenqueteerde de mogelijkbeid om, indien men er prijs op stelde om door een trainingsbureau benaderd te worden, gegevens over het bedrijf en een eventuele contactpersoon te noteren. Pagina 4 Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet

8 Hoofdstuk 3 Marktonderzoek 3.1 Resultaten van de enquete Van de in totaal 300 verstuurde enquetes konden er 2 niet bezorgd worden. Verder kwamen er 6 enquetes volledig oningevuld retour. Van 89 aangeschreven bedrijven heeft de afdeling personeelszaken de enquete ingevuld en geretoumeerd. Van dit aantal geven 22 bedrijven (24.7%) aan dat er binnen het bedrijf geen trainingen op het gebied van communicatie gevolgd worden en dat men binnen twee jaar ook geen nieuwe ontwikkelingen binnen dit gebied verwacht. 67 bedrijven voorzien op dit moment in trainingen voor hun werknemers. De grootte, in aantallen werknemers, van de bedrijven in deze twee groepen is als voigt verdeeld: Tabel 1: geen trainingenl geen behoefte in de toekomst aantal medewerkers of meer Tabel 2: trainingenl eventueel behoefte in de toekomst 59% 32% 4.5% 4.5% aantal medewerkers of meer 34% 31.3% 19.4% 14.9% De groep bedrijven uit tabel 2 (67 bedrijven) kan in een later stadium weer gesplitst worden in een groep die verwacht dit in de toekomst te bluven doen en een groep die verwacht de trainingen niet te continueren. Veel van de 22 bedrijven uit tabel 1, die geen trainingen volgen of zullen volgen (40.9%) zijn handelsbedrijven. De groep van 67 bedruven waarbij de werknemers wei trainingen volgen en dit (eventueel) in de toekomst blijven doen heeft een grote varieteit. De branches varieren van horeca tot chemische industrie. Echter, hieronder zijn ook verschillende handelsbedrijven. In tabel 3 wordt aangegeven of, en zo ja hoe vaak, er op dit moment door de werknemers van de 67 bedrijven al trainingen worden gevolgd op de verschillende gebieden van COIDmunicatie waarop dit onderzoek gericht is. Pagina 5 Hoofdstuk 3: Marktonderzoek

9 TOOel 3: Aantal respondenten dat trainingen laat verzorgen op de verschillende relevante gebieden vergader- presentatie- gespreks- onderhan- geen van de techniek techniek techniek delen gebieden aantal In de 57 bedrijven waar communicatietrainingen op de vier gebieden verzorgd worden, worden door middel van training gemiddeld ongeveer 2 van de 4 genoemde gebieden behandeld. Presentatietechnieken blijkt een weinig gevolgde training te zijn, terwijl training op het gebied van gesprekstechnieken, zo blijkt ook uit de rest van het onderzoek, erg belangrijk is. Andere (gerelateerde) gebieden waarop verschillende bedrijven aangaven trainingen of cursussen te verzorgen voor de werknemers zijn: * Management trainingen (leiderschap) * Verkooptrainingen * Vakgerichte trainingen * K waliteits trainingen * Kiantgerichtheid * Conflicthantering * Projectmatig werken De belangrijkste aspecten die behandeld worden in de trainingen die op dit moment binnen bedrijven op het gebied van communicatie gevolgd worden zijn: * Bevorderen van de effectiviteit m.b.!. de verschillende fasen in het besluitvormingsproces * Het voeren van beoordelingsgesprekken * Slecht nieuws brengen * Het omgaan met veranderingsprocessen * Motiveren * Team-building * Het geven van presentaties: techniek en hulpmiddelen Op de vraag hoeveel tijd de bovengenoemde trainingen van de werknemers vragen gaven de meeste respondenten (+ /- 75 %) een duur van tussen de 2 en de 6 dagdelen aan. Er waren echter ook uitschieters van 9,10 en zelfs 18 dagdelen. Tabel 4 geeft de lokatie weer waar deze trainingen plaats vinden. TOOel 4: de lokatie intern extern zowel intern geen antwoord als extern aantal Pagina 6 Hoofdstuk 3: Marktonderzoek

10 Het blijkt dat de trainingen vooral extern gegeven worden. Deze lokatie zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de soort training en of deze door externe trainers of door trainers van binnen de organisatie gegeven wordt. Een andere vraag van de enquete was de vraag hoeveel werknemers er het afgelopen jaar aan deze trainingen meededen. De volgende tabel geeft hiervan de verdeling weer. Tabel 5: het aantal werknemers dat per bedrijf trainingen volgen of meer aantal Uit deze tabel blijkt dat het meest gebruikelijk is dat tussen de 10 en de 50 werknemers per bedrijf een training op het gebied van vergadertechnieken, presentatietechnieken, gesprekstechnieken of onderhandelen voigt. In de volgende tabel wordt het gemiddeld niveau van de medewerkers die trainingen volgen weergegeven. Tabel 6: het gemiddeld niveau van de medewerkers die de trainingen volgen produktie admini- lager midden hoger stratief kader kader kader aantal De trainingen worden dus beduidend minder gevolgd door medewerkers op het uitvoerend niveau van de organisatie, dit geldt voor zowel het administratieve gedeelte als voor produktie. Het grootste aandeel wordt gevormd door het midden kader. Verder werd ook door verschillende respondenten aangegeven dat ook de staf, en dan vooral de automatiseringsdeskundigen, regelmatig deze trainingen volgen. De totale kosten van deze training en per deelnemer per dagdeel kunnen erg verschillen. Zowel de categorie gulden per deelnemer per dagdeel als de categorie 1500 gulden of meer werden genoemd De verdeling is te vinden in tabel 7. Pagina 7 Hoofdstuk 3: Marktonderzoek

11 Tabel 7: De kosten van de training per deelnemer per dagdeel fi.o,- -fl. 249,- 16 fl.250,- -fl.499,- 24 fl.500,- -fi.999,- 8 fl. 1000,- -fl. 1499,- 5 fl.1500,- of meer 5 geen mening 4 Marktonderzoek Communicatietrainingen Behalve enkele uitschieters zijn het dus wei duidelijk de eerste twee categorieen die het meest voorkomen. Het meeste gangbare met betrekking tot de prijs voor de diverse soorten trainingen is dus een prijs die ligt onder de 500 gulden. Deze prijs zal zeker afbangen van het soort training en de lokatie. Op de vraag 'Op welke wijze worden deze trainingen op dit moment binnen uw bedrijf verzorgdt antwoordde 33.75% dat deze intern, door de eigen afdeling opleidingen werden verzorgd. Dit geldt vooral voor de grotere bedrijven (1000 of meer werknemers). Free-lance trainers hebben een aandeel van 10% in het verzorgen van trainingen bij de bedrijven die trainingen voor hun medewerkers organiseren. Het grootste gedeelte van de markt, 56.25%, wordt echter ingenomen door de externe trainingsbureaus. "Boertien en partners" wordt hierbij het meest (6 uit 43) vernoemd. Respondenten konden bij deze vraag meerdere antwoorden aankruisen. Andere trainingsbureaus die genoemd worden zijn: * Visser * Mercure / Goldman Training * Tailor Made Management Opleidingen en Training *VEA * Van Dalsum en Schouten *KSG * Solution *NIOW * OWC bv te Culemborg * Vergouwen Overduin * SBC * SRM * M.O.C te Zeist De brochure blijkt een van de meest effectieve middelen om de potentiele klant te benaderen. Maar tiefst 63.6% van de bedrijven (21 bedrijven) die antwoord gaven op deze vraag, gaf aan via een brochure aan het trainingbureau/de free lance trainer gekomen te zijn. Een kanttekening hierbij is dat op deze vraag een lage respons was, mede door het feit dat een grote groep de trainingen intern door een eigen afdeling laat verzorgen. Pagina 8 Hoofdstuk 3: Marktonderzoek

12 Relaties, netwerken en bekendheid met de docenten speelt ook een zeer grote rol van betekenis bij de keuze van een trainingsbureau of trainer. Verder geven enkele bedrijven aan het CEDEO opleidingsboek te gebruiken als handleiding bij hun keuze. Op het gebied van de vakliteratuur is PW -personeels management het belangrijkst. Echter, deze bron wordt maar door een enkeling genoomd. Netwerken en relaties blijken een belangrijke rol te spelen. Naast enkele praktische klachten zoals teveel bellen voor een afspraak en het annuleren van een training bij te weinig animo, heeft het belangrijkste deel van de negatieve ervaringen met de trainingsbureaus die de respondenten aangeven te maken met de slechte aansluiting tossen de training en de praktijk. Een slechte kennis van het bedrijf of de branche of een slechte aansluiting op de bedrijfscultuur zijn hier kenmerken van. Dit uit zich ook in te weinig contact met de leiding van de afdeling Personeel en Organisatie. Andere negatieve ervaringen die door de respondenten aangegeven werden zijn: * Te laag niveau van de training * Slechte voorbereiding * Te weinig follow-up Ook uit de antwoorden op de vraag of men enkele ervaringen kan noemen waarbij men zeer tevreden was, kwam het belang van training gericht op de specifieke problemen in de praktijk naar voren. Een belangrijk aantal respondenten gaf aan dat het als zeer positief ervaren werd als men de trainingen aanpaste aan de leerbehoefte. Ook het inleven in de specifieke bedrijfscultuur is hierbij van groot belang. De ideale trainer voolt zich betrokken bij de organisatie, denkt mee over bepaalde problemen in het bedrijf op het gebied van communicatie en past de training daarop aan. Flexibiliteit is dan ook een absoluut vereiste. Verder wordt het vakmanschap van de trainer, terecht, als erg belangrijk ervaren. Ben respondent gaf het op deze manier aan: 'Een training valt of staat bij een goede trainer'. Een goede trc:riner is eerst en vooral deskundig, maar ook overtuiging en het beschikken over nieuwe ideeen en inzichten is belangrijk. Verder z\jn zowel een goode voorbereiding, een goede evaluatie en het geven van feedback, punten waarop een trainer zich kan onderscheiden van de rest. Door 35 bedrijven werden deze positieve ervaringen genoemd. Als men mag aannemen dat als men positieve ervaringen met een bepaald bureau of trainer heeft, men niet zo snel zal switchen naar een ander bureau of trainer is dit een niet erg bemoedigend percentage. Bij een eerdere vraag van de enquete gaven namelijk 53 bedrijven aan met een extern trainingsbureau of free lance trainer te werken. Van de groep die met externe trainers werkt, heeft dus 66% positieve ervaringen. Nu hoeft het dus niet te zijn dat elk bedrijf met positieve ervaringen met een bepaalde trainer of trainingsbureau de relatie met deze zal continueren, maar toch is dit percentage vrij hoog. Enkele geenqueteerden gaven op deze vraag de namen van de bureaus waarover men tevreden is. Deze zijn: * NIBO, Gustav Kaser * van Houten * PRAGMA te Zwolle Pagina 9 Hoofdstuk 3: Marktonderzoek

13 Marktondcrzoek Communicatietrainingen Een van de belangrijkste Vnlgen van de enquete was de vraag of het bedrijf verwacht nu of in de komende twee jaar behoefte te hebben aan trainingen op de verschillende gebieden van communicatie. In tabel 8 wordt de verdeling van de antwoorden weergegeven. Tabel 8: Behoefte aan trainingen op het gebied van communicatie nu of in de komende tweejaar Behoefte aan trainingen 56 Geen behoefte aan trainingen 7 Geen mening 4 Aansluitend op deze vraag werd men ook gevraagd deze behoefte te kwantificeren. Op deze vraag kwam een lage respons. Echter het totaal aan aantal trainingen dat de respondenten verwachten te betrekken is weergegeven in de volgende tabel Tabel 9: Behoefte aan totaal aantal trainingen in de komende 2 jaar. Vergader- Presentatie- Gespreks- Onderhandelen technieken technieken technieken aantal werknemers Bij de interpretatie van deze tabel moet men echter de lage respons (35-40 %) op deze vraag in het oog houden. De werkelijke cijfers van de geenqueteerden zuhen ongeveer twee maal zo hoog liggen. Opvallend is dat de verdeling van de cijfers uit tabel 3, de hoeveelheid trainingen op de verschi1lende relevante gebieden op dit moment totaal tegengesteld zijn aan de cijfers uit deze tabel. VooraI presentatietechnieken scoort hier in vergelijking met tabel 3 onevenredig hoog. Een verklaring hiervoor is dat een bedrijf aan gaf 600 trainingen presentatietechnieken te gaan verzorgen voor de werknemers. Dit zorgde voor dit hoge cijfer. Andere deviaties kunnen worden verklaard uit het feit dat men bij tabel 3 aileen maar aan hoefde te geven of men iiberhaupt trainingen op de verschillende gebieden liet verzorgen en het hier gaat om de specifieke aantallen. Van de 67 bedrijven die aangaven hun medewerkers de mogelijkbeid te bieden om trainingen op het gebied van vergadertechnieken, presentatietechnieken, gesprekstechnieken of onderhandelen te volgen, geven 56 bedrijven aan dit in de toekomst te continueren. Dit is een relatief hoog percentage (83.6%). Als belangrijk aspect van een training geven verschillende bedrijven aan dat de training moet aansluiten op de praktijksituatie in het bedrijf. Dit aspect kwam eerder in het onderzoek ook al naar voren bij de positieve/negatieve ervaringen die de verschillende bedrijven hadden met trainingen of trainingsbureaus. Praktische oefening van de geleerde vaardigheden wordt daarbij zeer belangrijk geacht. Verder werden,ais aspecten die tijdens zo'n trainingbehandeld moeten worden, genoemd, gesplitst naar soort training: Pagina 10 Hoofdstuk 3: Marktonderzoek

14 * Presentatietechnieken: - voorbereiding, uitvoering, hulpmiddelen, doejgroep en doelstelling * Vergadertechnieken: - werkoverleg - opbouw van een vergadering, de structuur, goed voorzitterschap - duidelijk rapporteren - soorten besluitvormingsprocessen - het maken van en houden aan een agenda * Gesprekstechnieken: - beoordelingsgesprekken, slecht nieuws gesprekken en sollicitatiegesprekken * Onderhandelen: - intemationaal onderhandelen met leveranciers - ontwikkelen van mensenkennis Naast deze specifieke aspecten zijn er ook nog enkele algemene wensen met betrekking tot de training zoals het feit dat een training bij moet dragen aan de positieve beeldvorming van de organisatie. Ook follow up training, specifieke actieplannen en het meten van het effect van de training worden bierbij genoemd. Op de vraag hoeveel tijd deze trainingen van de werknemers mochten vragen kwamen ongeveer dezelfde antwoorden als op de vraag hoeveel tijd de huidige trainingen van de werknemers vragen. Het meest (+1-75%) antwoordde men 1 a 2 dagen, overeenkomend met 3 tot 6 dagdelen. Men heeft dus ook voor de toekomst een voorkeur voor relatief kortdurende trainingen. Ook met betrekking tot de kosten van de trainingen kwamen de antwoorden zeer overeen met de antwoorden op de vraag over de kosten van de huidige trainingen. Men sprak over het algemeen dan ook de voorkeur uit voor relatief goedkope trainingen dat wil zeggen minder dan 500 gulden per werknemer per dagdeel inclusief alle bijkomende kosten. De criteria op grond van welke een bedrijf zou kiezen voor een trainingsbureau of, in bet. geval dat een bedrijf al gebruik maakt van een bureau dat communicatietrainingen geeft, beeft gekozen voor een bureau worden weergegeven in tabel 9. TabellO: Criteria voor de keuze van een training of trainings bureau Aantal Veel ervaring/kennis 40 Lage prijs 4 Flexibiliteit m.b.t. de inhoud v.d. training 33 Grootte, nl. klein en persoonlijk 6 Grootte, nl. groot met een uitgebreid assortiment 5 Snelbeid van levering 6, Pagina 11 Hoofdstuk 3: Marktonderzoek

15 Uit de tabel kan men heel duidelijk de twee belangrijkste criteria opmaken waarop men de keuze voor een training of trainingsbureau baseert. Dit is enerzijds de ervaring en kennis (deskundigheid) van de trainer en anderzijds de flexibiliteit met betrekking tot de inhoud van de training (maatwerk). Andere genoemde criteria zijn: * Professionele uitstraling * Goede aansluiting bij eerdere trainingen * Bekendheid met het bedrijf of de sector waarin het bedrijf werkzaam is * Goede prijs-kwaliteit verhouding * Effectief met betrekking tot het eindresultaat * Niet verstrekken van trainingen aan de concurrentie De wensen met betrekking tot het assortiment van een trainingsbureau zijn erg divers. Tabel 10 geeft de frequentie van de keuze van de geenqueteerden met betrekking tot de verschillende mogelijke wensen weer. Tabel 11: De wensen met betrekking tot het assortiment Aantal Vervolgtrainingen 16 Opfristrainingen 16 Trainingen op maat 30 Begeleiding op de werkplek 9 Ook werd de mogelijkbeid tot coaching en begeleiding van interne opleiders en personeelsfunctionarissen ais wens voor het assortiment genoemd. De laatste vraag van de enquete ging over de andere aspecten die de respondenten belangrijk vinden in de keuze van een training. Hierbij werd de praktijkgerichtheid erg vaak genoemd. Een training moet direct toepasbaar zijn in de praktijk. Ook bekendheid van de trainer met de branche waarin het bedrijf opereert wordt erg belangrijk geacht. Met betrekking tot de sfeer tijdens de training zijn de meningen verdeeld. Een grote groep geeft aan een informele sfeer te verkiezen waar men zich op zijn gemak voelt en een kleiner aantal respondenten geeft de voorkeur aan een confronterende aanpak. Andere aspecten belangrijk bij het maken van de keuze voor een training zijn: * Interactief * Tailor-made * Professionele uitstraling, ervaring * No nonsens * Bewustwording activeren * Totaal traject verzorgen * Cases/Workshops * Veel afwisseling Pagina 12 Hoofdstuk 3: Marktonderzoek

16 Aan het eind van de enquete was er de mogelijkheid om, indien men er prijs op stelde benaderd te worden door mevrouw Logman, de gegevens van het bedrijf en een eventuele contactpersoon te noteren. Hier hebben drje bedrijven geb1llik van gemaakt. De gegevens van deze bedrijven zullen apart als bijlage III bij dit rapport worden bijgevoegd. Pagina 13 Hoofdstuk 3: Marktonderzoek

17 Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen Binnen het bedrijfsleven is zeker een potentiele markt voor trainingen op het gebied van communicatie. Maar tiefst 75.2% van de bedrijven die de enquete ingevuld hebben, geven aan trainingen op het gebied van vergadertechnieken, presentatietechnieken, gesprekstechnieken en/of onderhandelen te (Iaten) verzorgen voor hun werknemers. De markt voor deze trainingen bevindt zich voor het grootste deel bij de grotere bedrijven met 200 of meer werknemers. Van deze groep wordt bij 33.8% de trainingen verzorgd door een eigen afdeling opleidingen. Dit is vooral het geval bij de zeer grote bedrijven van 1000 of meer werknemers. Ook in de toekomst heeft men nog een grote behoefte aan trainingen. Het percentage dat aangaf ook in de toekomst trainingen voor hun werknemers te laten verzorgen ligt zeer hoog (83.6%). Ook voor de middellange termijn is er dus zeker een markt aanwezig. Het niveau van de potentiele volger van de trainingen ligt vrij hoog. De deelnemers bestaan meestal uit het kader van het bedrijf. Binnen het kader zijn hierbij vooral het midden en hoger kader sterk vertegenwoordigd. De training moet beperkt zijn van omvang en mag maximaal bestaan uit 6 dagdelen. De kosten van de training moeten relatief laag Jiggen en zeker niet de 500 gulden per deelnemer per dagdeel ontstijgen. Toch wordt het merendeel van de trainingen die door free-lance trainers of externe trainingsbureaus verzorgd worden, extern, op een lokatie buiten het bedrijf gegeven. Bij de keuze van deze lokatie moet men dan ook zeker rekening houden met dit kostenaspect. Ook valt hierbij te denken aan het splitsen van de training in enkele delen om niet geconfronteerd te worden met de (hoge) overnachtingskosten. Voor het benaderen van de bedrijven zijn er twee manieren die duidelijk de voorkeur genieten. Enerzijds is dit het toesturen van een brochure en/of het persoonlijk aanschrijven van potentieie bedrijven en dit laten volgen door een telefonisch gesprek of bezoek. Anderzijds is het uitermate raadzaam via (bestaande) netwerken en relaties potentiele klanten te benaderen. Vooral via het laatste kanaal worden er vaak contacten gelegd die leiden tot het geven van trainingsopdrachten. Het is dan ook aan te raden alvorens te starten met een trainingsbureau de bestaande relaties te proberen uit te bouwen en nieuwe relaties proberen aan te knopen. Zeker in het licht van het feit dat als een potentiele klant relaties heeft met een bepaald trainingsbureau en hij tevreden is over hetgeen dat trainingsbureau hem biedt, bij niet zo snel van trainer of trainingsbureau zal switchen. Vit het onderzoek blijkt dat een groot percentage (66%) positieve ervaringen heeft met een trainingsbureau. Dit is, voor een "nieuwkomer" op de markt een niet erg bemoedigend percentage. Zeker als men bierbij ook nog de wensen van de klant met betrekking tot de trainingen beziet. Over het algemeen vindt men het erg belangrijk dat de trainer/het trainingsbureau kennis heeft van of ervaring heeft met de branche waarin het bedrijf zich bevindt. Ook een zeer goede aansluiting van het geleerde op de specifieke praktijk in het bedrijf is een belangrijke wens, zo niet eis, van de geenqueteerde bedrijven. Pagina 14 Hoofdstuk 4: Conclusies en aanbevelingen

18 Deze twee eisen kunnen pleiten voor langdurige relaties met de op dit moment in de arm genomen trainingsbureaus. Zonder bestaande relaties of uitzicht hierop is het op dit moment weinig raadzaam om de markt op te gaan. Behalve de wensen met betrekking tot de training, zoals de bovengenoemde bekendheid met het bedrijf of de branche en het aansluiten op de pr~jk, zijn er nog twee andere criteria waarop men de keuze voor een specifieke training en/of trainingsbureau baseert. Dit is enerzijds de ervaring en de kennis (deskundigheid) van het trainingsbureau of trainer en anderzijds de flexibiliteit met betrekking tot de inhoud van de training (maatwerk). Hier liggen voor mevrouw Logman mijns inziens zeker kansen en deze aspecten zouden dan ook zeker benadrukt moeten worden in de contacten met potentiihe klanten. De flexibiliteit en mogelijkheden met betrekking tot het assortiment, zoals vervolgtrainingen, opfristrainingen en begeleiding op de werkplek, is dan ook een grote troef. Naast deze belangrijkste aspecten worden er in dit rapport vele andere aspecten genoemd die door de potentiele klant als (mede) keuzebepalend worden ervaren. Deze aspecten moeten bij de opzet van de trainingen dan ook in het oog gehouden worden. V oor het bedienen van de markt is het aan te bevelen om als basis twee trainingen te kunnen leveren. * Algemene training waar bedrijven individuele werknemers naar toe kunnen laten gaan. * Bedrijfsspecifieke training. Hierbij zal een format moeten worden ontwikkeld die op speciale bedrijfsspecifieke aspecten kan worden ingevuld. Pagina 15 Hoofdstuk 4: Conclusies en aanbevelingen

19 Enquete formulier BIJLAGE I Vraag 1 en 2 zijn algemene vragen. Deze vragen zijn bedoeld om de verschillende bedrijven in klassen te kunnen indelen. Gelieve het nummer van het door u gekozen antwoord duidelijk te omcirkelen. Vraagl Vraag 2 Hoeveel mensen zijn er werkzaam binnen uw bedrijf! werknemers werknemers werknemers of meer werknemers Binnen welke branche valt uw onderneming? De vragen 3 tot en met 13 zijn bedoeld om na te gaan in hoeverre uw bedrijf zich bezig houdt met cursussen en trainingen van uw werknemers op het gebied van verschillende vormen van communicatie. Vraag 3 Worden er binnen uw bedrijf cursussen of trainingen gevolgd op de volgende gebieden:.. (U mag meer dan een antwoord omcirkelen.) 1 vergadertechnieken 2 presentatietechnieken 3 gesprekstechnieken 4 onderhandelen 5 geen van de bovenstaande gebieden 6 andere gerelateerde gebieden nl. : Indien.. geen van de bovenstaande gebieden II ga dan verder met vraag 14 Vraag 4 Kunt u een globale omschrijving geven van de aspecten die behandeld worden in deze cursussenl trainingen? Pagina 16 Bijlage I

20 Vraag 5 Hoeveel tijd vragen deze bovengenoemde trainingen gemiddeld van uw werknemer uitgedrukt in aantal dagdelen/dagen per training? (dagdeel = ochtend, middag of avond) Vraag 6 Vraag 7 Vraag 8 Vraag 9 Vraag 10 Waar vinden deze trainingen plaats? 1 Intern 2 Extern, in een conferentieoord Hoeveel werknemers deden er totaal het afgelopen jaar aan deze trainingen mee? werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers of meer werknemers Wat is het gemiddelde niveau van de medewerkers die deze trainingen volgen? 1 uitvoerend/produktie 2 uitvoerendl administratief 3 lager kader 4 midden kader 5 hoger kader 6 anders nl.: In welke orde van grootte liggen de totale kosten van deze trainingen per deelnemer per dagdeel? gulden gulden gulden gulden gulden of meer Op welke wijze worden deze trainingen op dit moment binnen uw bedrijf verzorgd? 1 Intern, door de eigen afdeling opleidingen 2 door free-lance trainers 3 door extern(e) trainingsbureau(s) namelijk: Pagina 17 Bijlage I

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Samen sterk door advieswerk

Samen sterk door advieswerk Samen sterk door advieswerk Enquete adviesbureaus Lo.v. Confluent Thea Stals Eindhoven, november 1992

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

Rapportage Evaluator

Rapportage Evaluator Rapportage Evaluator Schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en jeugdigen Docent: mevrouw drs. S.J.M. Lucassen Locatie: Regardz La Vie te Utrecht STK100309 Vertrouwelijk 20-05-2010 Dit rapport is

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers)

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) FEDERGON OPDRACHTGEVERS BEOORDELEN INTERIM MANAGEMENT PROVIDERS POSITIEF Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) Tevredenheidsonderzoek bij de klanten van interim management

Nadere informatie

WERELDS Diversiteits-trainingen

WERELDS Diversiteits-trainingen WERELDS Diversiteits-trainingen Diversiteitsmanagement Interculturele Communicatie Diversiteit voor politici Interculturele personele gespreksvoering Integreren in uw organisatie (voor allochtone medewerkers)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Onderzoek naar de mogelijkbeden voor een ambulante kapster

Onderzoek naar de mogelijkbeden voor een ambulante kapster Onderzoek naar de mogelijkbeden voor een ambulante kapster Opdrachtcode: 91.48.258 Opdrachtnaam: Ambulante kapster Opdrachtuitvoerster: Cecile Brentjens Bedrijfskundewinkel Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

WIZ Re-integratie en Coaching

WIZ Re-integratie en Coaching RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Introductie In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen n.a.v. de enquête over opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Leidinggeven Leidinggeven: Kwaliteit: Uit veel onderzoeken blijkt dat de invloed van een leidinggevende op zijn omgeving enorm is. Een goede leidinggevende haalt meer uit zijn afdeling, weet zijn medewerkers

Nadere informatie

Bijlage III: en enquête

Bijlage III:  en enquête Bijlage III: e-mail en enquête E-mail Beste werving- en selectiebureau Ik ben Maarten Vandebeek, laatstejaarsstudent personeelswerk op het departement Social Work aan de PXL te Hasselt. Aangezien ik in

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Onderzoek naar autolllatiseringsbehoeften

Onderzoek naar autolllatiseringsbehoeften Onderzoek naar autolllatiseringsbehoeften Opdrachtgever: Corum Bedrijfsautomatisering Opdrachtcode: 91.48.257 Remco Otte 255512 Harm Langen 257062 Eindhoven, 5-5-1992 Voorwoord Voorwoord Deze scriptie

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting klantonderzoek 2016

Samenvatting klantonderzoek 2016 Samenvatting klantonderzoek 2016 DutchCulture September 2016 Charlotte van Dorp Markus Huibrechtse MSc. Voorwoord door DutchCulture Beste relatie, Voor u ligt een samenvatting van de resultaten uit ons

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie INLEIDING Wanneer het economische vertrouwen stijgt, stijgen ook de vertrekintenties. Dit biedt een uitdaging

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. November 2008. Lucia Tholense & Mariska Verheul

Klanttevredenheidsonderzoek. November 2008. Lucia Tholense & Mariska Verheul Klantheidsonderzoek November 28 Lucia Tholense & Mariska Verheul Inleiding Benadering van de klanten 27= 1 persoon => 2,56% 28= 1 persoon => 3.23% Wat is er onderzocht Vergelijking tussen november 27 en

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid 2015

Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek naar de tevredenheid over het contact met een Wijksteunpunten Wonen in 2014 Onderzoeksverslag april 2015, Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen Inhoud 1. Over

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE 1. Inleiding Het opleiden van medewerkers vormt een belangrijk middel om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Onder andere met opleidingen, cursussen

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Kinderdagverhlijf WipWap. Eindrapport

Kinderdagverhlijf WipWap. Eindrapport Kinderdagverhlijf WipWap Eindrapport Onderzoek naar bijdrage werkgever voor kinderopvang van werknemers Uitgevoerd in opdracht van: Bedrijfsknndewinkel, T.D.E. voor: Ivonne Swaans door: Peter Willems Pascal

Nadere informatie

Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 2015

Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 2015 Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 215 In 215 hebben bij het SDC in totaal 367 cursisten zich ingeschreven voor 16 cursussen. In totaal gaat het om 56 inschrijvingen.

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Evaluatierapport Module Ontwerp en Productie

Evaluatierapport Module Ontwerp en Productie Evaluatierapport Module 201600100 Ontwerp en Productie 201600100 ir. W. de Kogel -Polak Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Klanttevredenheidsmeting IBKI 2011

Rapportage onderzoek Klanttevredenheidsmeting IBKI 2011 Rapportage onderzoek Klanttevredenheidsmeting IBKI 2011 Een onderzoek naar de tevredenheid van ROC s over de praktijkexamens van IBKI Datum: 06-01-2012 Status: definitief Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Onderzoek behoeftepeiling. facilitair centrum. Gemeente Leiden

Onderzoek behoeftepeiling. facilitair centrum. Gemeente Leiden Onderzoek behoeftepeiling facilitair centrum Gemeente Leiden Vragenlijst voor: «NAAM» «CONTACT» «ADRES» «POSTCODE» «PLAATS» Als bovenstaande gegevens niet meer kloppen, kunt u hieronder de nieuwe gegevens

Nadere informatie

1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader

1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader Personeel 1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader 2 De leerling kan huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel en maatschappij omschrijven 3 De

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN

EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN HVD-GGD Groningen, 27 juni 2006 sectie epidemiologie (Jan Broer) team WVG (Hans Bolt)... EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN GGD Groningen sectie epidemiologie

Nadere informatie

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Conferentie Steunpunt WSE 11 februari 2015 Katleen De Rick Paradox en oplossing Knelpuntberoepen Veel werkzoekenden

Nadere informatie

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Mei 2009 WOONINVEST Charlotte van Pallandtlaan 2 Postbus 163 2270 AD Voorburg Telefoon 070 301 11 00 Telefax 070 320 83 22 algemeen@wooninvest.nl www wooninvest

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Inleiding In het kader van KODN 2.0 is een enquête gehouden om te onderzoeken wat de behoefte is aan (extra) woonruimte in De Noord.

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud De sector onderhoud is gecertificeerd volgen NEN ISO 9001 versie 2000. De norm geeft aan dat je jaarlijks bij de klanten

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

vragen evaluatie kraamafdeling

vragen evaluatie kraamafdeling evaluatie kraamafdeling Geachte mevrouw en partner, Graag willen wij van u weten hoe u uw verblijf op onze afdeling hebt ervaren. Wij vragen u daarom onderstaand evaluatieformulier in te vullen. Het doel

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

Klanttevredenheids onderzoek 2012

Klanttevredenheids onderzoek 2012 Klanttevredenheids onderzoek 2012 Ook dit jaar heeft TMCDAS weer een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In dit document vindt u de uitkomsten hiervan, de feedback, de bevindingen en de daarop gestelde

Nadere informatie

Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt

Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt Onderzoek onder VGCt leden en in de markt bij klanten voor /aanbieders van gedragstrainingen Onderzoeksrapport : 18 mei 2012 door Maaike Leistra,

Nadere informatie

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008 Oudertevredenheid OBS De Regenboog Oudertevredenheidsonderzoek 2008 OBS De Regenboog Enquête en voorbeeldonderzoek Opdrachtgever: OBS De Regenboog Opdrachtgever: OBS De Regenboog Uitvoerder: Uitvoerder:

Nadere informatie

Concertstichting Hillegersberg. Uitkomsten enquête april 2016

Concertstichting Hillegersberg. Uitkomsten enquête april 2016 Concertstichting Hillegersberg Uitkomsten enquête Augustus 2016 Voorwoord Na een eerste overzicht van de resultaten van de enquête ligt hier de uitgebreide versie met, waar mogelijk, een vergelijking met

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Lee Hecht Harrison

Klanttevredenheidsonderzoek. Lee Hecht Harrison Klanttevredenheidsonderzoek Lee Hecht Harrison 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Lee Hecht Harrison 2 A. Cedeo-erkenning 1.

Nadere informatie