Toetsmatrijzen. Formats, achtergrond en instructies. O&K servicedocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsmatrijzen. Formats, achtergrond en instructies. O&K servicedocument"

Transcriptie

1 Toetsmatrijzen Formats, achtergrond en instructies O&K servicedocument April

2 Voorwoord Beste opleidingsmanagers, beste voorzitters van de examencommissies en toetscommissies, Toetsmatrijzen zijn nuttige hulpmiddelen om kwalitatief goede toetsen te ontwikkelen. Veel opleidingen van DEM hebben inmiddels toetsmatrijzen opgesteld of zijn bezig deze op te stellen. De aansturing hiervan vindt tot op heden plaats vanuit de afdelingen. Met als gevolg dat er binnen DEM veel verschillende formats circuleren. Dit niet wenselijk is werkt verwarrend. Er was ook kritiek op de gebruiksvriendelijkheid van de bestaande formats of er ontbraken duidelijke instructies en tips. Inmiddels hebben we een kwaliteitsslag gemaakt en bieden jullie nu een set universele formats aan. Dit servicedocument bevat: 1. Heldere en begrijpelijke formats, te gebruiken voor alle didactische concepten, voor: Schriftelijke toetsen Schriftelijke taaltoetsen Overige toetsen 2. Voorbeelden van ingevulde toetsmatrijzen. 3. Duidelijke instructies voor het gebruik. 4. Een voorbeeld van een procedure voor het opstellen en gestructureerd werken met toetsmatrijzen. Het gebruik van deze formats stimuleert het denken over wat een goede toets is. Het correct gebruik en toepassing bij het maken van de toetsen zelf, is een waarborg voor accreditatiewaardige toetsing! Of en hoe deze formats gebruikt worden is aan de opleidingen zelf. Mocht een opleiding besluiten te werken met toetsmatrijzen, dan is het van belang met elkaar een procedure en taakverdeling af te spreken. Wie doet wat? Wie borgt de kwaliteit? Daarom is ook een voorstel voor een procedure bijgevoegd. De conceptversies van het servicedocument hebben we aan eindgebruikers voorgelegd. Kun je hier mee werken? Biedt het je meerwaarde, is de toelichting duidelijk? Wij hopen dat dit servicedocument ondersteunend is bij het streven naar kwaliteit van de diverse toetsen binnen de opleidingen. Suggesties voor verbetering horen wij graag. Wij zijn beschikbaar voor advies, ondersteuning en eventueel trainingen. Voor de Engelstalige opleidingen zijn Engelstalige formats en instructies beschikbaar. Op de toetspagina s van nnet zijn de losse formats en instructiepagina s te downloaden. Hier staat ook algemene informatie over kwaliteitseisen rond toetsen. Het O&K team 2

3 Inhoudsopgave Een toetsmatrijs als hulpmiddel voor het maken van een goede toets... 4 Instructies bij Toetsmatrijs 1 Schriftelijke toets... 5 Toetsmatrijs 1 Schriftelijke toets: ingevuld voorbeeld... 7 Instructies bij Toetsmatrijs 2 Schriftelijke taaltoets... 8 Toetsmatrijs 2 Schriftelijke taaltoets: ingevuld voorbeeld Instructies bij Toetsmatrijs 3 Overige toetsen (met beoordelingsmodel) Toetsmatrijs 3 Overige toetsen met beoordelingmodel: ingevuld voorbeeld Bijlagen Procedure borging kwaliteit toetsen (voorbeeld) Bijlage 1. Tips en adviezen voor het opstellen en beoordelen van schriftelijke (taal)toetsen Bijlage 2. Taxonomie van Bloom Format Toetsmatrijs 1 Schriftelijke toets Format Toetsmatrijs 2 Schriftelijke taaltoets Format Toetsmatrijs 3 Overige toetsen (met beoordelingsmodel)

4 Een toetsmatrijs als hulpmiddel voor het maken van een goede toets De toetsmatrijs is een instrument, een hulpmiddel waarmee kwalitatief goede toetsen opgesteld kunnen worden. Kwalitatief goede toetsen is een belangrijke accreditatie-eis. Een toetsmatrijs is een blauwdruk van een toets, die er op is gericht om op een systematische wijze toetsen op te stellen. In het bijzonder: 1. Een toetsmatrijs helpt de validiteit en betrouwbaarheid van een toets te vergroten. Validiteit houdt in dat een toets ook daadwerkelijk meet wat het moet meten, namelijk of de leerdoelen al dan niet worden behaald. Een toets is betrouwbaar als deze bij herhaalde afname steeds tot hetzelfde resultaat leidt, steeds onder dezelfde omstandigheden. 2. Met een toetsmatrijs is geborgd dat de verschillende versies van een toets (bijvoorbeeld reguliere afname en herkansing) gelijkwaardig zijn voor wat betreft inhoud en de moeilijkheidsgraad. 3. Het beoordelingsmodel bij toetsmatrijs 3 Overige toetsen zorgt er voor dat uniforme en van de leerdoelen afgeleide beoordelingscriteria worden gehanteerd. 4. Een toetsmatrijs kan worden gebruikt als communicatiemiddel voor docenten die samen een toets opstellen. 5. Een toetsmatrijs kan worden gebruikt als controle-instrument: worden de leerdoelen van een onderwijseenheid (module, project, werkplaats etc.) inderdaad gemeten? Met bijgaande universele formats kunnen alle toetsen binnen DEM, ongeacht didactisch concept, beschreven worden. De gebruikte aanduidingen van toetsvormen is ontleend aan de terminologie zoals die in SIS wordt gehanteerd. Het SIS, de studiegidsen (met daarbinnen de beschrijvingen van onderwijseenheden) en toetsmatrijzen zijn hiermee zowel inhoudelijk als wat betreft de terminologie op elkaar afgestemd. Format toetsmatrijs 1 Het format toetsmatrijs 1 - schriftelijke toets is alleen bedoeld voor schriftelijke toetsen, met inbegrip van schriftelijke toetsen die digitaal worden afgenomen. In de studiegids is dit aangeduid als ' toets digitaal. Format toetsmatrijs 2 Het format toetsmatrijs 2 - schriftelijke taaltoets is alleen bedoeld voor schriftelijke taaltoetsen, als onderdeel van taalmodulen/cursussen/trainingen, met inbegrip van schriftelijke taaltoetsen die digitaal worden afgenomen. In de studiegids is dit aangeduid als ' toets digitaal. Format toetsmatrijs 3 Het format toetsmatrijs 3 overige toetsen is alleen bedoeld voor de volgende (open) beoordelingsmethoden: assessment, opdracht, paper, rapport, scriptie, portfolio, presentatie, beroepsproduct, project, stage, toets digitaal (met uitzondering van gedigitaliseerde schriftelijke toetsen), toets mondeling en toets practicum. Een toetsmatrijs en dan?... Na de toetsmatrijs moet de toets zelf nog gemaakt worden. In bijlage 1. zijn alle tips en adviezen voor het opstellen en beoordelen van schriftelijke (taal)toetsen gebundeld. 4

5 Instructies bij Toetsmatrijs 1 Schriftelijke toets Het format toetsmatrijs 1 - schriftelijke toets is alleen bedoeld voor schriftelijke toetsen, met inbegrip van schriftelijke toetsen die digitaal worden afgenomen. In de studiegids is dit aangeduid als ' toets digitaal. Voor schriftelijke taaltoetsen en overige toetsen (zoals opdrachten en beroepsproducten) zijn aparte formats ontwikkeld. Met bijgaand universeel format kun je alle schriftelijke toetsen binnen DEM, ongeacht didactisch concept, beschrijven. De gebruikte aanduiding van toetsvormen is ontleend aan de terminologie zoals die in SIS wordt gehanteerd. Het SIS, de studiegidsen (met daarbinnen de beschrijvingen van onderwijseenheden) en toetsmatrijzen zijn hiermee zowel inhoudelijk als wat betreft de terminologie op elkaar afgestemd. Waarom een toetsmatrijs? De toetsmatrijs is een instrument, een hulpmiddel waarmee je, samen met collega s, kwalitatief goede toetsen (een accreditatie-eis) kunt ontwerpen. Met een toetsmatrijs maak je op een systematische wijze een blauwdruk van een toets. In het bijzonder: 1. Een toetsmatrijs helpt de validiteit en betrouwbaarheid van je toets te vergroten. Validiteit houdt in dat een toets ook daadwerkelijk meet wat het moet meten, namelijk of de leerdoelen al dan niet worden behaald. Een toets is betrouwbaar als deze bij herhaalde afname steeds tot hetzelfde resultaat leidt, steeds onder dezelfde omstandigheden. 2. Met een toetsmatrijs verzeker je ervan dat de verschillende versies van een toets (bijvoorbeeld reguliere afname en herkansing) gelijkwaardig zijn voor wat betreft inhoud en de moeilijkheidsgraad. Met een toetsmatrijs heb je een communicatiemiddel in handen om met collega s samen een toets op te stellen. Een toetsmatrijs kan ook worden gebruikt als controle-instrument: worden de leerdoelen van een onderwijseenheid (module, project, werkplaats etc.) inderdaad gemeten?. Het kopje algemene informatie 1. De beschrijving van de onderwijseenheid in de studiegids is startpunt voor de toetsmatrijs. Zorg er daarom voor dat je de beschrijving van de onderwijseenheid, die op deze toets van toepassing is, tot je beschikking hebt. 2. De algemene informatie over de toets haal je uit de beschrijving in de studiegids. Neem deze gegevens over naar de desbetreffende vakjes van de toetsmatrijs. 3. Voor de gegevens bij de Multiple Choice (MC) vragen gelden de volgende richtlijnen om de betrouwbaarheid van de toets te garanderen: vier antwoordalternatieven = minimaal 40 MC vragen; drie antwoordalternatieven = tenminste 60 MC vragen; twee antwoordalternatieven = tenminste 80 MC vragen. Tips en adviezen voor het opstellen van schriftelijke (taal)toetsen zijn te vinden in bijlage 1. De blauwdruk Dit is gedeelte is de feitelijke toetsmatrijs. 1. Beschrijf in de 1 e kolom de leerdoelen die worden gemeten in deze toets. Het is belangrijk dat de leerdoelen in de toetsmatrijs overeenkomen met de leerdoelen zoals vermeld in de beschrijving van de onderwijseenheid in de studiegids. Als een onderwijseenheid door meerdere deeltoetsen wordt afgesloten, is het van belang dat de som van de leerdoelen uit de afzonderlijke toetsmatrijzen overeenkomt met de leerdoelen van de onderwijseenheid. Een voorwaarde om een goede toets op te kunnen stellen is dat de leerdoelen zo zijn geformuleerd 5

6 dat deze meetbaar zijn en passen bij de fase van de opleiding. 2. Geef in de kolom 'Gewicht' per leerdoel het percentage aan waarvoor dat leerdoel meetelt in het eindcijfer. 3. Geef het type vragen aan waarmee je elk leerdoel gaat meten. Het type vraag (gebaseerd op de taxonomie van Bloom) representeert het niveau van de vragen. Het gewicht dat je aan elk type vraag toekent, is het resultaat van de verdeling van het percentage dat je onder de kolom Gewicht hebt aangegeven. Meer informatie is te vinden in bijlage 2. Taxonomie van Bloom 4. Tel de percentages bij elk type vraag op. De totale som moet kloppen met de totale som van de kolom Gewicht (100%). Het kopje aanvullende eisen Onder deze kop, die optioneel is, kun je aanvullende eisen vermelden die het ontwerp van de toets beïnvloeden. Zoals: elke toets, die gebaseerd is op deze toetsmatrijs behelst ten minste een casus. Of: is het studenten toegestaan om een rekenmachine, woordenboek en dergelijke te gebruiken tijdens de toets? 6

7 Toetsmatrijs 1 Schriftelijke toets: ingevuld voorbeeld Algemene informatie Opleiding en F BE- Voltijd Toetsmatrijs opgesteld Johan Sonnenberg Toets nr. 1 variant Fraijlemaborg door: (SOG) Studiejaar 4 Omschrijving toets Casustoets Datum: 8 mei 2012 Titel module Financial Accounting 1 Studiegids nr. 2000FA 1_09 (fictief) Code FA1VS3BE01 Aantal MC vragen 0 Geldend collegejaar Aantal antwoord alternatieven nvt Aantal open vragen 30 Weging eindcijfer 100% Toetsvorm SIS Toets schriftelijk Blauwdruk Leerdoelen Reproductie Onthouden, Begrijpen Type vragen Productie Toepassen Analyseren Evalueren Creëren Gewicht De student kan duidelijk overeenkomsten en verschillen aangeven tussen de 10% 10% bedrijfseconomische en fiscale administratie De student kan uit de grootboeken de vereiste financiële overzichten 25% 25% samenstellen De student weet aan de hand van cijfers uit de administratie de juiste cijfers te 15% 15% 30% berekenen voor de fiscale aangifte De student kan uit de financiële administratie van een onderneming voor de 5% 20% 25% fiscale aangifte relevante cijfers halen De student kan de gevonden uitkomsten d.m.v. verschillende berekeningen 10% 10% verantwoorden Totaal 10 % 45 % 35 % 10 % 0 % 100% Aanvullende eisen Open vragen worden gesteld op basis van een case. Voor elk leerdoel wordt een case opgenomen in de toets (fictief) 7

8 Instructies bij Toetsmatrijs 2 Schriftelijke taaltoets Het format toetsmatrijs 2 - schriftelijke taaltoets is alleen bedoeld voor schriftelijke taaltoetsen, als onderdeel van taalmodulen/cursussen/trainingen, met inbegrip van schriftelijke taaltoetsen die digitaal worden afgenomen. In de studiegids is dit aangeduid als ' toets digitaal. Voor schriftelijke toetsen en overige toetsen (zoals opdrachten en beroepsproducten) zijn aparte formats ontwikkeld. Met bijgaand universeel format kun je alle taaltoetsen binnen DEM, ongeacht didactisch concept, beschrijven. De gebruikte aanduiding van toetsvormen is ontleend aan de terminologie zoals die in SIS wordt gehanteerd. Het SIS, de studiegidsen (met daarbinnen de beschrijvingen van onderwijseenheden) en toetsmatrijzen zijn hiermee zowel inhoudelijk als wat betreft de terminologie op elkaar afgestemd. De toetsmatrijs is een instrument, een hulpmiddel waarmee je, samen met collega s, kwalitatief goede toetsen (een accreditatie-eis) kunt ontwerpen. Met een toetsmatrijs maak je op een systematische wijze een blauwdruk van een toets. In het bijzonder: Een toetsmatrijs helpt de validiteit en betrouwbaarheid van je toets te vergroten. Validiteit houdt in dat een toets ook daadwerkelijk meet wat het moet meten, namelijk of de leerdoelen al dan niet worden behaald. Een toets is betrouwbaar als deze bij herhaalde afname steeds tot hetzelfde resultaat leidt, steeds onder dezelfde omstandigheden. Met een toetsmatrijs verzeker je ervan dat de verschillende versies van een toets (bijvoorbeeld reguliere afname en herkansing) gelijkwaardig zijn voor wat betreft inhoud en de moeilijkheidsgraad. Met een toetsmatrijs heb je een communicatiemiddel in handen om met collega s samen een toets op te stellen. Een toetsmatrijs kan ook worden gebruikt als controle-instrument: worden de leerdoelen van een onderwijseenheid (module, project, werkplaats etc.) inderdaad gemeten? Het kopje algemene informatie 1. De beschrijving van de onderwijseenheid in de studiegids is startpunt voor de toetsmatrijs. Zorg er daarom voor dat je de beschrijving van de onderwijseenheid, die op deze toets van toepassing is, tot je beschikking hebt. 2. De algemene informatie over de toets haal je uit de beschrijving in de studiegids. Neem deze gegevens over naar de desbetreffende vakjes van de toetsmatrijs. 3. Voor de gegevens bij de multiple choice (MC) vragen gelden de volgende richtlijnen om de betrouwbaarheid van de toets te garanderen: - vier antwoordalternatieven = minimaal 40 MC vragen; - drie antwoordalternatieven = tenminste 60 MC vragen; - twee antwoordalternatieven = tenminste 80 MC vragen. Tips en adviezen voor het opstellen van schriftelijke (taal)toetsen zijn te vinden in bijlage 1. De blauwdruk Dit is gedeelte is de uiteindelijke toetsmatrijs. 1. Beschrijf in de 1 e kolom de leerdoelen die worden gemeten in deze toets. Het is belangrijk dat de leerdoelen in de toetsmatrijs overeenkomen met de leerdoelen zoals vermeld in de beschrijving van de onderwijseenheid in de studiegids. Als een onderwijseenheid door meerdere deeltoetsen wordt afgesloten, is het van belang dat de som van de leerdoelen uit de afzonderlijke toetsmatrijzen overeenkomt met de leerdoelen van de onderwijseenheid. Een voorwaarde om een goede toets op te kunnen stellen is dat de leerdoelen zo zijn geformuleerd dat deze meetbaar zijn en passen bij de fase van de opleiding. 8

9 5. Geef per leerdoel aan, met welke eindkwalificaties uit het ECFL (European Common Framework for Languages) deze correspondeert. 6. Geef in de kolom ernaast aan op welk niveau van het ECFL je dit leerdoel gaat toetsen. 7. Geef in de kolom 'Gewicht' per leerdoel het percentage aan waarvoor dat leerdoel meetelt in het eindcijfer. 8. Het Type vragen (gebaseerd op de taxonomie van Bloom) representeert het niveau van de vragen. Geef het type vragen aan waarmee je elk leerdoel gaat meten. Het gewicht dat je aan elk type vraag toekent, is het resultaat van de verdeling van het percentage dat je onder de kolom Gewicht hebt aangegeven. Meer informatie is te vinden in bijlage 2. Taxonomie van Bloom. 9. Tel de percentages bij elk type vraag op. De totale som moet kloppen met de totale som van de kolom Gewicht (100%). In de matrix is nu duidelijk welk percentage de combinatie leerdoel type vraag uitmaakt van de toets. Het kopje aanvullende eisen Onder deze kop, die optioneel is, kun je aanvullende eisen vermelden die het ontwerp van de toets beïnvloeden. Zoals: elke toets die gebaseerd is op deze toetsmatrijs behelst ten minste een casus. Of: het is studenten toegestaan om een rekenmachine, woordenboek en dergelijke te gebruiken. 9

10 Toetsmatrijs 2 Schriftelijke taaltoets: ingevuld voorbeeld Algemene informatie Opleiding en variant: FSM voltijd Fraijlemaborg Toets nr.: 1 Studiejaar: 1 Omschrijving toets: Grammatica en woordenschat Titel module: Engels 1 Studiegids nr.: 2000EN1_09 (fictief) Code: EN1VPAVF01 Aantal MC vragen: 20 Geldend collegejaar: Aantal antwoord alternatieven: 4 Aantal open vragen: 60 Weging eindcijfer: 50% Toetsvorm SIS Toets schriftelijk Toetsmatrijs opgesteld door: SPS Datum: 10 juni 2011 Blauwdruk Leerdoelen De student is in staat om Engelse spelling en grammatica op correcte wijze toe te passen in een zakelijke context. Eindkwalificatie uit ECFL 1 Lezen Begrijpen Schrijven Niveau ECFL Type vragen Reproductie Productie Gewicht B1 25% 25% 50% De student is in staat om voor het werkveld relevante Engelstalige woordenschat te gebruiken Lezen Begrijpen Schrijven B1 25% 25% 50% Totaal 50% 50 % 100% Aanvullende eisen 1. Twee soorten open vragen: a. Invullen van het ontbrekende woord. Uit context van de zin moet student kunnen afleiden welk woord dit is. b. Woord kiezen uit de aangegeven alternatieven (bijv. hele werkwoorden). De student moet deze vervolgens correct aanpassen aan de zin. 2. Een woordenboek is niet toegestaan bij deze toets. 1 European Common Framework for Language 10

11 Instructies bij Toetsmatrijs 3 Overige toetsen (met beoordelingsmodel) Het format toetsmatrijs 3 Overige toetsen is alleen bedoeld voor de volgende (open) beoordelingsmethoden: assessment, opdracht, paper, rapport, scriptie, portfolio, presentatie, beroepsproduct, project, stage, toets digitaal (met uitzondering van gedigitaliseerde schriftelijke toetsen), toets mondeling en toets practicum. Voor schriftelijke toetsen zijn er andere formats. Met bijgaand universeel format kun je alle overige toetsen binnen DEM, ongeacht didactisch concept, beschrijven. De gebruikte aanduiding van toetsvormen is ontleend aan de terminologie zoals die in SIS wordt gehanteerd. Het SIS, de studiegidsen (met daarbinnen de beschrijvingen van onderwijseenheden) en toetsmatrijzen zijn hiermee zowel inhoudelijk als wat betreft de terminologie op elkaar afgestemd. Waarom een toetsmatrijs? De toetsmatrijs is een instrument, een hulpmiddel waarmee je, samen met collega s, kwalitatief goede toetsen (een accreditatie-eis!) kunt ontwerpen. Met een toetsmatrijs maak je op een systematische wijze een blauwdruk van een toets. In het bijzonder: 1. Een toetsmatrijs helpt de validiteit en betrouwbaarheid van je toets te vergroten. Validiteit houdt in dat een toets ook daadwerkelijk meet wat het moet meten, namelijk of de leerdoelen al dan niet worden behaald. Een toets is betrouwbaar als deze bij herhaalde afname steeds tot hetzelfde resultaat leidt, steeds onder dezelfde omstandigheden. 2. Met een toetsmatrijs verzeker je ervan dat de verschillende versies van een toets (bijvoorbeeld reguliere afname en herkansing) gelijkwaardig zijn voor wat betreft inhoud en de moeilijkheidsgraad. 3. Met het beoordelingsmodel verzeker je ervan dat uniforme en van de leerdoelen afgeleide beoordelingscriteria worden gehanteerd. Met een toetsmatrijs heb je een communicatiemiddel in handen om met collega s samen een toets op te stellen. Een toetsmatrijs kan ook worden gebruikt als controle-instrument: worden de leerdoelen van een onderwijseenheid (module, project, werkplaats etc.) inderdaad gemeten? Het kopje algemene informatie 1. De beschrijving van de onderwijseenheid in de studiegids is startpunt voor de toetsmatrijs. Zorg er daarom voor dat je de beschrijving van de onderwijseenheid, die op deze toets van toepassing is, tot je beschikking hebt. 2. De algemene informatie over de toets haal je uit de beschrijving in de studiegids. Neem deze gegevens over naar de desbetreffende vakjes van de toetsmatrijs. De blauwdruk Dit is gedeelte is de feitelijke toetsmatrijs. 1. Beschrijf in de 1 e kolom de leerdoelen die worden gemeten in deze toets. Het is belangrijk dat de leerdoelen in de toetsmatrijs overeenkomen met de leerdoelen zoals vermeld in de beschrijving van de onderwijseenheid in de studiegids. Als een onderwijseenheid door meerdere deeltoetsen wordt afgesloten, is het van belang dat de som van de leerdoelen uit de afzonderlijke toetsmatrijzen overeenkomt met de leerdoelen van de onderwijseenheid. Een voorwaarde om een goede toets op te kunnen stellen is dat de leerdoelen zo zijn geformuleerd dat deze meetbaar zijn en passen bij de fase van de opleiding. 2. Geef voor elk leerdoel de koppeling met de eindkwalificatie (beroepstaak en/ of competentie) aan en vermeld tevens op welk niveau deze wordt getoetst (niveau-indicaties zie verderop). Ook deze informatie kan rechtstreeks worden overgenomen uit de beschrijving van deze onderwijseenheid in de studiegids. 11

12 3. Geef in de laatste kolom Getoetste beroepsproducten/beroepshandelingen een exacte beschrijving (beroeps)producten die studenten moeten opleveren en/of beroepshandelingen die zij moeten verrichten waarop zij beoordeeld worden. 4. Voeg een beoordelingsmodel / beoordelingsformulier(en) toe. Deze beschrijven de objectieve beoordelingscriteria en de manier waarop punten worden toegekend (tips voor het opstellen van beoordelingscriteria zie verderop). Het kopje aanvullende eisen Onder deze kop, die optioneel is, kun je aanvullende eisen vermelden die het ontwerp van de toets beïnvloeden. Zoals: Is dit een individuele toets of krijgen de studenten (deels) een groepsbeoordeling en cijfer? Niveau-indicaties bij te toetsen beroepsproducten, -handelingen en (mondelinge) vaardigheden. Aspect van de competenties Aard van de taak Aard van de context Aard van het handelen Niveau 1 (propedeuse) Niveau 2 (kernfase) Geleid Begeleid Zelfstandig Gestructureerd, Minder gestructureerd, Bekende methoden past bekende methoden kunnen direct toegepast aan wisselende situaties worden volgens aan. vaststaande normen. situatie aan. Bekend, eenvoudig en gestructureerde context. Beschikt over en ontwikkelt basiskennis en vaardigheden, werkt vooral met routines, krijgt instructies, volgt aansturing door leidinggevende. Bekend, complexere en deels gestructureerde context. Past kennis toe, werkt met richtlijnen en procedures in complexe situaties, verdiept zich in vraagstukken van complexiteit in het werk. Eindniveau (profileringfase) Complex, ongestructureerd; verbetert methoden en past normen aan de Onbekend, complexere en (deels) ongespecificeerde context. Analyseert problemen, vragen en knelpunten in complexe situaties, handelt in de praktijk zelfstandig, neemt beslissingen, ontwikkelt nieuwe procedures of nieuw plan van aanpak, gebruikt creativiteit in het aanpakken en uitvoeren van opdrachten. Tabel 1: Niveau indicaties (afgeleid van landelijke opleidingsprofielen en het European Qualification Framework) Tips voor het opstellen van beoordelingscriteria 1. Formuleer criteria die realistisch zijn, die in de praktijk ook voor een dergelijk product gehanteerd worden. De criteria geformuleerd bij de 9 generieke DEM competenties (vastgesteld door MT november 2011) kunnen een leidraad vormen, afhankelijk van de mate waarin deze competenties als eindkwalificatie in het opleidingsprofiel is opgenomen. Naast deze generieke beoordelingscriteria gebruik je uiteraard ook inhoudelijke. 2. Formuleer kwalitatieve criteria. In de beroepspraktijk worden kwalitatieve eisen gesteld, die in de criteria tot uitdrukking moeten komen. Eisen als goed, juiste wijze of is aanwezig worden in de beroepspraktijk doorgaans niet aan onderdelen van een beroepsproduct gesteld. Maar wel eisen als creëert draagvlak, past recente (wetenschappelijke) kennis adequaat toe, doet realistische aanbevelingen. 12

13 3. Bepaal van te voren wanneer het werk onvoldoende, voldoende, goed en uitmuntend is. Bepaal welke aspecten essentieel zijn en dus voldoende moeten zijn en welke aspecten mogelijk compenseerbaar of welke aspecten voor uitmuntend in aanmerking komen. Bijvoorbeeld: met een marktanalyse waarin ook de markt van een ander land op heldere wijze wordt beschreven, kan de student in aanmerking komen voor een uitmuntende beoordeling. 4. Zorg ervoor dat de criteria onderscheidend zijn en dus niet elkaar overlappen. 5. Formuleer maximaal 10 beoordelingscriteria bij een schriftelijk product en maximaal 4-5 bij een mondelinge toets. Het toepassen van meer beoordelingscriteria op direct observeerbaar gedrag levert anders snel een cognitieve overbelasting op bij de beoordelaars. 6. Zorg dat de beoordelingscriteria niet te globaal en niet te gedetailleerd zijn. Het criterium voor een goed beoordelingskader is dat docenten en studenten er gemakkelijk mee kunnen werken en over kunnen discussiëren. 13

14 Toetsmatrijs 3 Overige toetsen met beoordelingmodel: ingevuld voorbeeld Algemene informatie Opleiding en variant: BE vt WBW Toets nr.: 1 Studiejaar: 1 Omschrijving toets: verschillende beroepsproducten Titel module: Project Business Basics 1 Studiegids nr.: 2000EN1_09 (fictief) Code: EN1VPAVF01 Weging eindcijfer: 50% Geldend collegejaar: Toetsvorm SIS opdracht Toetsmatrijs opgesteld door: Ronald Warmenhoven Datum: Blauwdruk Leerdoelen Eindkwalificatie uit het opleidingsprofiel Niveau De student kan: (1, 2, 3) bondig schriftelijk en mondeling rapporteren in correct Nederlands; Communiceren 1 een eenvoudig onderzoek (deskresearch en fieldresearch) op Beroepstaak 1 Integrale benadering bedrijfsfuncties 1 planmatige wijze uitvoeren; de markt van een onderneming omschrijven; Integrale benadering bedrijfsfuncties. 1 de marketingmix vaststellen en verwoorden en plaatsen binnen de Integrale benadering bedrijfsfuncties. 1 bedrijfsstrategie; de bedrijfscultuur en structuur omschrijven; Integrale benadering bedrijfsfuncties. 1 een aantal HRM instrumenten m.b.t. instroom doorstroom en Integrale benadering bedrijfsfuncties. 1 uitstroom benoemen; een jaarverslag interpreteren en de belangrijkste economische Beroepstaak 5. Analyseren en beheersen van kosten 1 kengetallen beoordelen; en opbrengsten een interview opstellen en afnemen; Onderzoekend vermogen 1 samenwerken in een team; Samenwerken 1 de verschillende bedrijfsfuncties en hun samenhang beschrijven. Integrale benadering bedrijfsfuncties 1 Te toetsen beroepsproduct/ beroepshandelingen; (mondelinge) vaardigheden - bedrijfsrapportage - infomateriaal over bedrijf - interviewverslag - procesverslag Aanvullende eisen Het individuele cijfer wordt gebaseerd op het groepsproduct, maar ook op de kwaliteit van de interviewverslagen van de individuele student en het individuele procesverslag; 1 beoordelingscriterium mag een onvoldoende zijn als daar minstens 2 criteria tegenover staan waarop het product goed is beoordeeld. 14

15 Beoordelingsmodel bij Project Business Basics 1 Precondities: Het product is op tijd ingeleverd (deadline) Voorblad met: naam project; klas; teamnummer; teamleden met SIS-nummer De spellingscontrole is gebruikt Het product voldoet aan de formele eisen die de docent heeft gesteld (paginanummers, lettertype, literatuurlijst, bronvermelding, voorwoord, inleiding, getypt, per mail verstuurd en/of hardcopy ingeleverd). In de tekst en de literatuurlijst worden de gebruikte bronnen volgens de APA richtlijnen vermeld. Bij controle door Ephorus mag niet meer dan 10% gekopieerde tekst zijn geconstateerd. Het getoonde Nederlandse taalniveau is B2. Er zijn geen taalfouten op de gemerkte taalaspecten gemaakt. heeft als bijlagen: 3 interviewverslagen, 3 personeelsadvertenties en het procesverslag conform de gestelde vereisten(als één van deze bijlagen ontbreekt wordt de bedrijfsrapportage niet beoordeeld). Beoordelingscriteria De bedrijfsrapportage De missie, visie en doelstellingen van de organisatie zijn helder beschreven en toegelicht met voorbeelden. De concurrentiestrategie (Porter) van de organisatie is duidelijk beschreven en de bijbehorende marketingmix is adequaat uitgewerkt. Doelgroepen/segmenten van de organisatie zijn zo beschreven dat behoeften van klanten en geboden oplossingen. Inzichtelijk zijn gemaakt De belangrijkste markt(en) waarin de organisatie actief is, is volgens het model van Abell weergegeven. De organisatiestructuur is inzichtelijk gemaakt met een organogram. De structuur en de functies zijn kort toegelicht. De organisatiecultuur is beschreven volgens de Handy bedrijfscultuur typologie en het ui-model van Sanders en Nuijen. Er is duidelijk beschreven wat de organisatie werknemers op hbo-niveau te bieden heeft qua inhoud werk, en primaire en secundaire voorwaarden. Er is duidelijk beschreven wat de instroom-, doorstroom- en uitstroommogelijkheden voor werknemers zijn. De beoordeling van de huidige financiële positie, ontwikkeling en prognoses van de organisatie is op feiten gebaseerd. Als financiële gegevens van het bedrijf ontbreken, is er een financiële analyse van de branche gemaakt Het aandeel van iedere student is helder beschreven en geeft inzicht in zijn team- en taakgericht gedrag Het aandeel van ieder teamlid is in evenwicht met dat van de andere teamleden De bedrijfsstand De vormgeving en het taalgebruik zijn in de lijn met de huisstijl en afgestemd op de doelgroep. De stand ziet er professioneel en overzichtelijk uit en biedt de kandidaat alle relevante materiaal (brochure, presentatie, vacature, kleding et cetera). De presentatie of film geeft overtuigend inzicht in hoe het is om voor de betreffende organisatie te werken en wat de organisatie haar (toekomstige) medewerkers te bieden heeft. Het bedrijf wordt professioneel vertegenwoordigd door de aanwezige personen. De stand is origineel en onderscheidt zich van de andere stands. Het interviewschema (maximaal 1 1/2 A4) geeft de interviewer aanwijzingen voor een professioneel en doelmatig verloop van het te voeren interview Per interview geeft het verslag:een helder beeld van de omstandigheden waaronder het is af genomen en een helder beeld van de belangrijkste uitkomsten van het interview (max. 500 woorden); weging 80% 20% Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan 15

Kwaliteitsvol evalueren

Kwaliteitsvol evalueren Kwaliteitsvol evalueren Studiedag peer review van het toetsgebeuren, 31/5/2013 Dirk Van Landeghem Inleiding Kwaliteitsvol onderwijs vereist kwaliteitsvol evalueren Evaluatie = multidimensioneel en complex

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Kwaliteit van Toetsen. Dr C.G.Groot

Kwaliteit van Toetsen. Dr C.G.Groot Kwaliteit van Toetsen Dr C.G.Groot Er was eens. - Vragen niet correct - Toets geen afspiegeling van de stof - Procedures onduidelijk - Mondeling (in dit geval) niet objectief 2 Wettelijk kader - Wet op

Nadere informatie

Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT)

Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT) universitair onderwijscentrum groningen Cursusontwerp Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT) Versie Augustus 2013 Naam: Datum: Dit sjabloon geeft een structuur voor het ontwerpen van uw cursus. Onder

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1. Wat is een toetsmatrijs? Een toetsmatrijs

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands bij het Common European Framework Instructie voor de kandidaat - 2 - Instructie voor de kandidaat Lees deze instructie voordat je een examen gaat

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Blended training Toetsontwikkeling (BKE) voor hbo-docenten

Blended training Toetsontwikkeling (BKE) voor hbo-docenten Blended training Toetsontwikkeling (BKE) voor hbo-docenten Informatiebrochure Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 4 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Inhoud... 5 2.2 Didactiek...

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Pagina 1 van 10 Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Versie: 8 juni 2015 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Eisen Nederlands 3 Eisen vormgeving 4 Eisen bronvermelding 5 Procedure

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent?

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? In periode 2 heb je een onderzoeksplan geschreven voor een praktijkonderzoek tijdens je stage. Je hebt inmiddels

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Naam Examenleverancier :

Naam Examenleverancier : Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

ROC Zeeland Introductie Grafi-Media

ROC Zeeland Introductie Grafi-Media ROC Zeeland Introductie GrafiMedia Opdracht: Vorm met een aantal medestudenten een projectgroep en bedenk een naam. Jullie projectgroep is gevraagd om een schooleindfeest te organiseren en bedenk ook hiervoor

Nadere informatie

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus (TiU) gebruikt Blackboard Learn als digitale leeromgeving. In dit document staan de meest essentiële onderdelen van Blackboard kort uitgelegd. Neem

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F

Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F Inhoudsopgave Informatie voor alle betrokkenen... 2 Examenboekje voor de kandidaat... 4 Bijlage 1. Input voor Student 1... 7 Bijlage 2. Input

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Ontwerpen CMTONT01-1 Aantal studiepunten: 2 Modulebeheerder: Rob Zoeteweij Modulebeschrijving 3 1. Algemene omschrijving 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Relatie met andere

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 2016 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

16/06/2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE

16/06/2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE Karine Janssens Brussel 17 juni 2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW Interviewtechniek Gestructureerd Focus = gedrag Doel = competentie beoordelen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN TOETSVORMEN

OVERZICHT VAN TOETSVORMEN OVERZICHT VAN TOETSVORMEN Om tot een zekere standaardisering van de gehanteerde toetsvormen en de daarbij geldende criteria te komen, is onderstaand overzicht vastgesteld. In de afstudeerprogramma's voor

Nadere informatie

4 Werken met beoordelingsmodellen voor productieve vaardigheden

4 Werken met beoordelingsmodellen voor productieve vaardigheden 4 Werken met beoordelingsmodellen voor productieve vaardigheden Inleiding Voor het vak Nederlands in het mbo is het Referentiekader Nederlandse taal de basis vormt voor de examinering. Hieronder lichten

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Handreiking. bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo groen GL KB BB

Handreiking. bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo groen GL KB BB Handreiking bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo groen GL KB BB Inhoudsopgave Vooraf 3 Van start met de formats 3 Aan de slag: in 6 stappen op weg naar een kwalitatief goed S.E. 4 Aanvullende

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI)

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

Algemeen. Algemeen te toetsen criteria

Algemeen. Algemeen te toetsen criteria TOETSMATRIJS SNRO Voorbeelden en informatie over hoe een opleidingsinhoud gekoppeld kan worden aan toetsing/examinering. Leerdoelen ordenen m.b.v. een taxonomie (Bloom of Romiszowski) 1. Algemeen 2. Algemeen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Designing dialogues. Module 3 : Foundation course in interaction design CMDDES01-6

Designing dialogues. Module 3 : Foundation course in interaction design CMDDES01-6 Designing dialogues Module 3 : Foundation course in interaction design CMDDES01-6 Aantal studiepunten: 3 Modulehouder: James M. Boekbinder Versie: 20 mei 2013 1 Korte Modulebeschrijving Modulenaam Modulecode

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID VAN TOETSEN. Johan Jeuring Informatica Voorzitter toetsadviescommissie

VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID VAN TOETSEN. Johan Jeuring Informatica Voorzitter toetsadviescommissie VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID VAN TOETSEN Johan Jeuring Informatica Voorzitter toetsadviescommissie WAAROM TOETSEN? Om de student feedback te geven over zijn of haar vorderingen Om te bepalen of een student

Nadere informatie

Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE

Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE Studiehandleiding 2015-2016 Quick reader Opleiding Commerciële Economie (CE) Deeltijd Auteur Lex van Hoogstraten Opleidingsmanager Hans Seubring-Vierveyzer Semesterverantwoordelijke

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8

Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8 Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8 Student(en): Debby Aloserij 500618648 Patty Beenakker 500620935 Martine de Bruin 500618063 Sabine Giesen 500544626 Amy Groot 500622407 Adinda de Jong

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor onderzoeksopdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Roeien met de riemen die je hebt Beoordeling interculturele competenties

Roeien met de riemen die je hebt Beoordeling interculturele competenties Roeien met de riemen die je hebt Beoordeling interculturele competenties Ir. Saskia Kreutzer Drs. Jannemieke Geessink Arnhem Business School NUFFIC Workshop Best Practises Roeien met de riemen die je hebt

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Evalueren bij afstuderen. OOF Bachelortoets

Evalueren bij afstuderen. OOF Bachelortoets Evalueren bij afstuderen OOF Bachelortoets Intro Voorbeeld Teams van studenten (Onderzoeks-)project Aangeleverd door externen uit het vakgebied Begeleid door docenten en externe opdrachtgevers Rapporteren

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie