Procedure werving en selectie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure werving en selectie"

Transcriptie

1 Procedure werving en selectie De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

2 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus AB Gouda Procedure werving en selectie versie

3 0. Vooraf De procedure Werving en selectie vormt een onderdeel van het integraal personeelsbeleid en heeft raakvlakken met enkele andere aspecten van dit beleid. In dit verband bedoelen we met name het onderdeel 'Mobiliteit en gedwongen overplaatsing. De Groeiling heeft net als andere besturen in de regio Midden-Holland te maken met een daling van het aantal geboorten ( krimp ). Het gevolg is dat er minder instroom van leerlingen is en er boventalligheid van personeel kan ontstaan. De Groeiling heeft de regeling Werkgelegenheidsbeleid en afvloeiing van personeel is dan ook niet aan de orde. Bij boventalligheid van personeel is er de inspanningsverplichting om werkgelegenheid te behouden. Deze verplichting geldt zowel voor de organisatie als voor betrokken boventalligen. Bovenstaande betekent dat de werving en selectie in eerste instantie beperkt blijft tot het personeel met een vast dienstverband. Slechts in specifieke situaties (bijvoorbeeld de benoeming van een directeur) kan externe werving aan de orde zijn ondanks de boventalligheid van (overige functiecategorieën) personeel. Voor alle interne vacatures die uitsluitend open staan voor personeel met een vast dienstverband (alle functiecategorieën) wordt uitgegaan van de geschiktheid van betrokken kandidaten. Men heeft immers al een vast dienstverband in de desbetreffende functie. Wanneer er een kandidaat is dan vindt een kennismakingsgesprek plaats met (een deel van) het team. Wederzijdse verwachtingen worden daarin besproken en vervolgens kan betrokkene benoemd worden. Als er meer kandidaten zijn dan is wel een benoemingsadviescommissie nodig om de keuze te kunnen maken. Er wordt vervolgens een keuze gemaakt uit een van de kandidaten. In het mobiliteitsbeleid is aangegeven dat ook sprake kan zijn van een ruil van werkplek. Deze procedure is in het betreffende beleidsdocument beschreven. Tenslotte is ook bepaald dat directeuren niet meer voor onbepaalde tijd aan dezelfde school verbonden blijven maar na een bepaalde periode van school veranderen. In beide situaties is formeel geen sprake van het ontstaan van een vacature maar van mobiliteit (een ruil van werkplek). In onderstaande wordt uitgegaan van het ontstaan van een vacature. 1. Werving Op het moment dat in de (school)organisatie een vacature ontstaat, bepaalt het College van Bestuur/de directie van de school of deze ook dient te worden vervuld. Als dat inderdaad het geval is, treedt de werving- en selectieprocedure in werking. Op schoolniveau wordt allereerst een analyse gemaakt van de personeelsbehoefte, die afgeleid is van de toekomstige ontwikkelingen van de schoolorganisatie. Vragen als welke visie hebben wij op de schoolontwikkeling, welke taken moeten uitgevoerd worden, welke kwaliteiten/competenties/ deskundigheid zoeken we, moeten eerst beantwoord worden. Ook is het zinvol om vooraf een beeld te hebben van de huidige teamsamenstelling qua persoonlijkheid (bijvoorbeeld allemaal waarnemers, volgers, informele leiders ) en ook vanuit dit perspectief te bekijken wie nodig is. Functieprofiel Vervolgens kan een actueel functieprofiel opgesteld worden. Hierin wordt bepaald aan welke vereisten een toekomstig personeelslid moet voldoen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de functiebeschrijving uit het functieboek; de kerncompetenties zoals opgenomen in tool for talent en overige aspecten Procedure werving en selectie versie

4 (bijvoorbeeld: motivatie, belangstelling, gevoel voor humor) samengebracht. Ook identiteit wordt hierbij vermeld ( de doelstelling van de stichting onderschrijven en mede vorm geven ). Op bovenschools niveau (medewerkers van het bestuursbureau waaronder ook functies bij De GroeiAcademie) stelt het College van Bestuur een functieprofiel op, dat eveneens gebaseerd is op de functiebeschrijving in het functieboek en de kerncompetenties in tool for talent (en aanvullende gewenste aspecten) Interne procedure bij boventalligheid Onderwijsgevend/Onderwijsondersteunend personeel scholen Binnen De Groeiling worden vacatures op schoolniveau gemeld bij de stafmedewerker P&O. De school levert de advertentietekst + bovengenoemd functieprofiel aan. De stafmedewerker P&O plaatst beide documenten op intranet. Bij boventalligheid kunnen alleen personeelsleden met een vast dienstverband reageren op de vacature. Belangstellenden reageren naar de desbetreffende directeur en die nodigt kandidaten uit. Als er geen kandidaat is dan vindt binnen de betrokken school een herschikking in de formatie plaats waardoor een nieuwe vacature ontstaat. De procedure (vermelding op intranet en gesprekken) vindt dan opnieuw plaats. 1.2 Volgorde bij vacature directeur scholen Betreft de vacature die van een directeur dan wordt de vacature eerst onder de aandacht gebracht van de zittende directeuren. Voor hen geldt een maximale termijn van directeurschap aan een school (i.c. 8-9 jaar) en zij kunnen zo gebruik maken van de mogelijkheid om eerder dan wel tijdig over te stappen naar een andere school. Wanneer bovenstaande niet aan de orde is of geen van de directeuren reageert dan wordt de vacature opengesteld voor alle personeelsleden. Reageert ook nu niemand van het personeel dan wordt de vacature extern opengesteld Bovenschoolse functies Als er een vacature ontstaat voor een bovenschoolse functie (i.c. stafmedewerker, directiesecretaresse, preventief ambulant begeleider, orthopedagoog, speltherapeut, coördinator De GroeiAcademie) dan stelt het College van Bestuur een advertentie + functieprofiel op en wordt de vacature eerst intern opengesteld. Als er geen benoembare kandidaten zijn dan wordt de functie extern opengesteld. De benoeming van leden van het College van Bestuur is een zaak voor de Raad van Toezicht (i.c. de werkgever van deze functionarissen). De Raad van Toezicht stelt hiertoe een eigen werving- en selectieprocedure op Interne procedure zonder boventalligheid Als er in de stichting geen boventalligheid is dan kunnen naast personeelsleden met een vast dienstverband ook tijdelijk benoemde personeelsleden reageren. Laatstgenoemden zullen veelal jonge leraren zijn en om de kansen voor hen op een baan te vergroten hebben zij dan ook voorrang op personeel met een vast dienstverband die een uitbreiding van hun benoemingsomvang wensen. Als er geen tijdelijk benoemden zijn dan kan de school besluiten om eerst intern te bekijken of de vacaturevervulling mogelijk is (uitbreiding werktijdfactor van deeltijders) alvorens een externe procedure gestart wordt. Procedure werving en selectie versie

5 1.5. Omgekeerde bewijslast Een interne kandidaat met een vast dienstverband wordt in de regel benoemd, tenzij de betrokken school kan aantonen dat sprake is van ongeschiktheid voor de functie ( omgekeerde bewijslast ). Als hier sprake van is dan wordt de stafmedewerker P&O en het College van Bestuur hierover nader geïnformeerd. Als vervolgens is vastgesteld dat, na overleg, de interne kandidaat niet in aanmerking komt, kan met externe werving worden gestart Externe procedure Wanneer er geen boventalligheid is, er geen interne belangstelling is en/of geen geschikte kandidaat is worden externe wervingskanalen benut. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van: plaatselijke en/of regionale en/of landelijke week-/dagbladen; vakbladen; Pabo s; internet (vacature op de eigen website of sites van instellingen plaatsen). 2. Selectie Wanneer zich binnen de organisatie (bovenschools- en schoolniveau) een vacature voordoet, wordt bij interne werving met meerdere kandidaten en/of externe werving uitgegaan van de Sollicitatiecode die onderdeel uitmaakt van de CAO PO. Voor de onderstaande functies onderwijsgevend personeel, onderwijsondersteunend personeel op schoolniveau en directeur geldt het volgende. Wanneer er één kandidaat is dan vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen (een deel van) het team en betrokken kandidaat. In het gesprek worden over en weer verwachtingen uitgesproken. Vervolgens vindt - uitgaande van overeenkomstige verwachtingen - benoeming plaats. Er is dan geen benoemingsadviescommissie. Wanneer er meerdere belangstellenden zijn voor de functie dan vindt ook een gesprek plaats maar nu met een benoemingsadviescommissie, bestaande uit de functionarissen die in onderstaande paragrafen genoemd worden). Er moet immers een keuze worden gemaakt, waarbij alle kandidaten benoembaar zijn maar het nu gaat om de nuance (bijvoorbeeld specifieke kennis/ vaardigheden/opleiding). Vervolgens vindt benoeming plaats Procedure voor onderwijsgevend personeel De directeur van de school stelt vast, dat er een vacature is of komt. De directeur van de school stelt in overleg met het team en de oudervertegenwoordiging een profiel op (zie pagina 3/4)van de benodigde functie en de tekst voor de advertentie. De advertentie en het profiel worden aangeleverd bij de stafmedewerker P&O die zorg draagt voor plaatsing op intranet. Betrokkenen (vast dienstverband, vast dienstverband + tijdelijk dienstverband) kunnen reageren. Eventuele kandidaten hebben zeven dagen de tijd om te reageren. In geval van een interne kandidaat volgt een benoeming (tenzij zwaarwegende argumenten dit verhinderen). Is er sprake van meerdere kandidaten dan wordt een benoemingsadviescommissie samengesteld. In deze commissie hebben zitting: -de directeur (tevens voorzitter van de commissie); -maximaal twee teamleden; -één ouder. Procedure werving en selectie versie

6 Levert de interne werving geen benoeming op dan krijgt de directeur van de stafmedewerker P&O het bericht dat externe werving plaats kan vinden. Daarbij kan de directie besluiten tot het plaatsen van een advertentie. De voorzitter van de commissie ontvangt de sollicitatiebrieven, draagt zorg voor het versturen van een ontvangstbevestiging, en stuurt de brieven direct door naar de overige leden van de commissie. De commissie selecteert op basis van de brief en het c.v. van kandidaten en voert gesprekken met kandidaten. In het gesprek komen ook arbeids- en rechtspositionele aspecten ter sprake (inschaling, begeleiding, et cetera). Er worden referenties ingewonnen. Er wordt bij meerderheid van stemmen besloten (waarbij ook de directeur voor stemt). De directeur bekrachtigt formeel de benoeming. De directeur van de school verwerkt de benoeming in CSS. Het OHM draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de benoeming. De voorzitter van de commissie draagt zorg voor het afzeggen van de niet geselecteerde kandidaten Procedure voor onderwijsondersteunend personeel (school- en bovenschools niveau) De procedure voor benoeming in een onderwijsondersteunende functie verloopt overeenkomstig de procedure voor de benoeming van een leraar. Uitzondering vormt de procedure voor een onderwijsondersteunende functie op bovenschools niveau. In die situatie wordt als volgt gehandeld: Het College van Bestuur stelt vast dat er een vacature is of komt. Het College van Bestuur stelt een profiel op van de benodigde functie (zie pagina 3/4) alsmede de tekst voor de advertentie en meldt de vacature aan al het personeel binnen de Stichting. Eventuele kandidaten hebben zeven dagen de tijd om te reageren. In geval van een kandidaat volgt de interne procedure (zie eerder). Is er na zeven dagen geen uitzicht op een interne kandidaat, dan wordt de sollicitatieprocedure vervolgd met de externe procedure. Het College van Bestuur start na zeven dagen de externe werving. Daarbij kan besloten worden tot het plaatsen van een advertentie. Het College van Bestuur ontvangt de sollicitatiebrieven en draagt zorg voor het versturen van een ontvangstbevestiging. Het College van Bestuur selecteert op basis van de brief en het c.v. van kandidaten en voert, samen met tenminste één stafmedewerker, gesprekken met kandidaten. In het gesprek komen ook arbeids- en rechtspositionele aspecten ter sprake (inschaling, begeleiding, et cetera). Er worden referenties ingewonnen. Vervolgens wordt een keuze gemaakt. Bij twijfel is de stem van de voorzitter van het College van Bestuur doorslaggevend. Het College van Bestuur benoemt de voorgedragen kandidaat en draagt zorg voor verwerking in CSS. Het OHM draagt zorg de administratieve afhandeling van de benoeming. Het College van Bestuur draagt zorg voor het afzeggen van niet geselecteerde kandidaten Procedure voor leidinggevend personeel In tegenstelling tot de benoeming van een onderwijsgevend/ondersteunend personeelslid wordt bij de benoeming van directeuren een ontwikkelassessment afgenomen, als onderdeel van de procedure. Dit is niet van toepassing als blijkt dat: betrokken kandidaat binnen twee jaar voorafgaand aan de procedure een assessment, gericht op een leidinggevende functie gehad heeft en bereid is het rapport ter beschikking te stellen aan de voorzitter van de benoemingscommissie; betrokken kandidaat een interne kandidaat is, werkzaam in de desbetreffende leidinggevende functie. Procedure werving en selectie versie

7 Een vacature voor directeur aan een school Het College van Bestuur stelt in overleg met de school vast, dat er een vacature is of komt. De school (het team van de school en afgevaardigden van de ouders) stelt in samenspraak met het College van Bestuur een profiel op van de nieuw te benoemen directeur (zie pagina 3/4), alsmede de tekst voor de advertentie. De vacature wordt vanuit het bestuursbureau gemeld aan alle directeuren van de stichting (om interne mobiliteit mogelijk te maken). Eventuele kandidaten hebben zeven dagen de tijd om te reageren. In geval er één kandidaat is vindt een gesprek plaats met de kandidaat en (een deel van) het team waarbij wederzijdse verwachtingen ter sprake komen. Uitgaande van een positief resultaat vindt vervolgens benoeming plaats. Zijn er meer kandidaten dan wordt de benoemingsadviescommissie gevormd. Na de gesprekken wordt een kandidaat benoemd. Is er na zeven dagen geen reactie van zittende directeuren dan wordt de vacature opengesteld voor alle personeelsleden. Kandidaten worden door de benoemingsadviescommissie uitgenodigd en er volgt wel/geen benoeming. Als er geen interne kandidaten zijn of er kan geen benoeming plaats vinden dan wordt een externe procedure gestart. De voorzitter stelt een benoemingsadviescommissie samen. In deze commissie hebben tenminste zitting: - twee teamleden (waaronder de adjunct-directeur/plaatsvervangend directeur); - één ouder; - een collega-directeur; - lid College van Bestuur (voorzitter). De voorzitter van de commissie laat een advertentie plaatsen. In die advertentie wordt ook opgenomen dat de maximale benoemingsomvang 0,8 wtf. is. De voorzitter van de commissie ontvangt de sollicitatiebrieven, draagt zorg voor het versturen van een ontvangstbevestiging, en stuurt de brieven direct door naar de overige leden van de commissie. De commissie maakt een selectie op basis van de brieven en c.v. s in relatie tot het functieprofiel. In het gesprek komen ook arbeids- en rechtspositionele aspecten ter sprake (inschaling, begeleiding, en het mobiliteitsbeleid inzake directeuren). De voorzitter van de commissie meldt op grond van het gesprek/de gesprekken één kandidaat aan voor een assessment. Uitzondering: wanneer het twee gelijkwaardige kandidaten betreft en het assessment de doorslag moet geven. Er worden referenties ingewonnen. Als er geen geschikte kandidaat blijkt te zijn, wordt de procedure opnieuw gestart. Het assessment wordt afgewerkt zoals omschreven in de bijlage van de procedure. Uiteindelijk doet de commissie een schriftelijk benoemingsvoorstel (bij meerderheid van stemmen) aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur benoemt de voorgedragen kandidaat, verzorgt de verwerking in CSS en het onderwijsbureau OHM zorgt voor de verdere afhandeling. De voorzitter van de benoemingsadviescommissie draagt zorg voor het afzeggen van niet geselecteerde kandidaten. 3. Werkzaamheden benoemingsadviescommissie Binnen de benoemingsadviescommissie vindt een taakverdeling plaats: -wie zit voor; -wie draagt/dragen zorg voor de schriftelijke verwerking/correspondentie van een en ander. De voorzitter draagt er zorg voor dat vooraf duidelijke criteria beschreven zijn ter beoordeling van de brief en de wijze waarop deze criteria gewogen worden. Procedure werving en selectie versie

8 De commissieleden bereiden gezamenlijk (over de wijze van) de te stellen vragen aan de kandidaten voor. In de uitnodiging aan de geselecteerde kandidaten wordt de procedure van het gesprek kenbaar gemaakt, alsook de inhoudelijke wijze waarop het gesprek wordt aangegaan (type van de te stellen vragen: criteriumgericht interview, open vragen en dergelijke). Na afloop van de gesprekken wordt besloten met welke kandidaten verder gegaan wordt in de procedure. Bij de besluitvorming is consensus het uitgangspunt. Lukt dit niet, dan wordt een besluit bij meerderheid genomen. De leden van de commissie gaan, conform het gestelde in de Sollicitatiecode (zie Bijlage) vertrouwelijk met de verkregen informatie om. Bij de selectie van de reacties verdienen interne kandidaten een bijzondere en zorgvuldige behandeling. Als de commissie van mening is dat een interne kandidaat onverhoopt en op basis van de omgekeerde bewijslast - niet in aanmerking komt voor de vacature, motiveert de voorzitter van de commissie dat in een gesprek aan de kandidaat. 4. Assessment Het assessment wordt door de voorzitter van de benoemingsadviescommissie georganiseerd. Het is van essentieel belang, dat er bij de keuze van het assessmentbureau vanuit gegaan wordt, dat vanuit een onderwijskundige achtergrond gewerkt wordt. De leden van de benoemingsadviescommissie bepalen in overleg met het assessmentbureau de inhoud en vorm van het assessment. Hierbij wordt uitgegaan van de profielschets, die eerder gemaakt is. Ook kunnen vanuit de benoemingsadviescommissie aan de standaardprocedure gerichte vragen naar aanleiding van de gesprekken toegevoegd worden, alsmede het competentieprofiel dat bij de desbetreffende functie van toepassing is. De resultaten van het ontwikkelassessment (waarin wordt aangegeven wat de sterke punten van de kandidaat zijn en waarin hij/zij zich nog verder moet ontwikkelen) dienen ook benut te kunnen worden voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan van betrokkene. Met de uitslag van het assessment wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Het assessmentbureau bespreekt eerst de uitslag van het onderzoek met de kandidaat. Deze geeft wel of niet toestemming voor verspreiding. Bij geen toestemming wordt aangenomen, dat de kandidaat zich terugtrekt. Bij wel toestemming wordt de uitslag van het assessment uitgebracht aan de voorzitter van de benoemingsadviescommissie. Indien deze uitslag naar de mening van de benoemingsadviescommissie positief is, vervolgt de commissie de procedure. Indien het assessment vraagtekens oproept, treedt de benoemingsadviescommissie in overleg met de opdrachtgever en vervolgens overlegt de commissie met de betrokken kandidaat. Dit overleg leidt tot beëindiging van de procedure als vraagtekens niet worden beantwoord, of de kandidaat zich zelf terugtrekt. Daarna kan gesproken worden met de andere kandidaten en/of wordt de procedure opnieuw gestart. Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk en met de informatie wordt niet naar buiten getreden. 5. Aard van het dienstverband Bij een eerste benoeming wordt in principe een benoeming uitgereikt voor één jaar, tenzij de formatie waarin wordt benoemd binnen een jaar vervalt. Gedurende deze periode dient de betrokkene minstens éénmaal een functioneringsgesprek te krijgen en formeel beoordeeld te worden. Deze beoordeling moet schriftelijk worden vastgelegd en mede door betrokkene onder- Procedure werving en selectie versie

9 tekend worden. Aan de hand van deze beoordeling door de directeur kan een vaste benoeming voor onbepaalde tijd volgen. Van een vast dienstverband direct bij aanvang kan sprake zijn als eerder opgedane ervaringen in dezelfde functie of de situatie op de arbeidsmarkt een belangrijke rol spelen. 6. Overige zaken betreffende de benoeming Bij een vacature in de school komen de (eventuele) kosten van werving en selectie voor rekening van de school, met uitzondering bij de vacature directeur (dit zijn bovenschoolse kosten). Daartoe wordt in voorziene omstandigheden een bedrag opgenomen op de begroting van de school/het bestuur. Het in dienst treden is afhankelijk van opzegtermijnen bij werkgever en persoonlijke omstandigheden van de sollicitant. Bij de sollicitatiegesprekken worden hierover nader afspraken gemaakt. Bij vervanging van zieke personeelsleden is geen sprake van een vacature. De invulling van de vervanging wordt zo snel en adequaat mogelijk door de directeur van de betreffende school geregeld. Het kan voorkomen dat een noodsituatie ontstaat (plotseling vertrek van een leidinggevende en geen adequate vervanging). In dit geval moet snel en slagvaardig gehandeld kunnen worden. Hierbij zal veel telefonisch afgehandeld moeten worden. Hoewel in dit geval vaak door minder mensen en in kortere tijd besluiten genomen moeten worden, is het wel de bedoeling om in de geest van de procedure te blijven handelen. 7. Instemming Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De procedure werving en selectie heeft in de vergadering van 27 februari 2014 de instemming van de personeelsgeleding van de GMR verkregen. Deze procedure is vervolgens door het College van Bestuur definitief vastgesteld en treedt in de plaats van de voorgaande procedure. Procedure werving en selectie versie

10 BIJLAGE: Voorbeeld tijdspad benoeming directeur (extern) Week: Actie: Door: 35 Opstellen van een profiel door team en akkoord CvB Opstellen van de advertentietekst. Samenstellen van een benoemingsadviescommissie bestaande uit: - lid College van Bestuur; - max. 3 teamleden, waaronder de adjunct-directeur of een lid van het managementteam; - een collega-directeur; - 1 MR-lid (ouder). 36 Contact assessmentbureau voor afspraak [periode] Bij geen reactie: plaatsing van de advertentie bij VK-banen, AVS-site. Reactietermijn: 14 dagen Brieven komen binnen Verstrekken van informatiepakket en/of mondelinge toelichting Ontvangstbevestiging naar alle sollicitanten + tijdspad/data Brieven worden vermenigvuldigd en verzonden naar alle commissieleden 40 Selectie door de commissieleden Uitnodiging van de geselecteerde kandidaten voor de eerste gespreksronde 41 Eerste gespreksronde met kandidaten Uitnodiging kandidaten voor tweede gespreksronde en afzegging niet-geselecteerde kandidaten 42 Tweede gespreksronde met kandidaten Assessment voor te dragen kandidaat [datum] Benoemingsvoorstel commissie aan het CvB School/CvB School/CvB School/CvB CvB CvB BK School/CvB BK BK 43 Het assessment wordt uitgewerkt door het bureau 44 Nagesprek [datum]; benoeming nieuwe directeur door het CvB en mededeling aan kandidaat Afzegging niet-geselecteerde kandidaten Kandidaat zegt bij de huidige werkgever schriftelijk op en treedt per [datum] in dienst CvB Kandidaat Cv=College van Bestuur BK=bestuurskantoor Procedure werving en selectie versie

Procedure werving en selectie

Procedure werving en selectie Procedure werving en selectie Panta Rhei, stichting voor r.k., algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs Bestuursbureau Panta Rhei Overgoo 13 Postbus 103 2270 AC Voorburg info@stichtingpantarhei.nl

Nadere informatie

Werving & Selectie personeel. Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp. Werving en selectie

Werving & Selectie personeel. Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp. Werving en selectie Werving & Selectie personeel Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp 2007 2007 Werving en selectie Werving en selectie 1 1. Inhoud 2. Werving en selectiebeleid...

Nadere informatie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie Wanneer zich binnen Het Sticht (bovenschools- en schoolniveau) een vacature voordoet, wordt uitgegaan van de Sollicitatiecode die onderdeel uitmaakt van de CAO PO 2009, artikel 11.8 (Bijlage XII). Deze

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Werving- en selectiebeleid

Werving- en selectiebeleid Werving- en selectiebeleid Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Wettelijk kader of ander formeel kader:... 2 1.2 Vertrouwelijkheid procedure... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Ontstaan van een vacature (OP en/of OOP)...

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep.

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Notitie invulling vacatures: Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Commissie Personeel (onderdeel van de taakgroep personeel):

Nadere informatie

Werving- en Selectieprocedure

Werving- en Selectieprocedure Werving- en Selectieprocedure Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Werving & voorrangsbenoemingen 3 2.1 Wijze van werving 2.2 De vacature 2.3 Voorrangsbenoemingen

Nadere informatie

Procedure Werving & Selectie directeur

Procedure Werving & Selectie directeur Procedure Werving & Selectie directeur Behorend bij het beleid Werving & Selectie directiefuncties Onderwerp: Procedure werving & selectie directeur Status: definitief Periode: 1 mei 2012 1 januari 2014

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem Afkorting KD-22 Datum Pagina 1 van 8 Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Directeur-bestuurder Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. DOELSTELLING Cavent heeft beleid geformuleerd

Nadere informatie

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i:

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: 3.1. WERVING EN SELECTIE REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: I. VASTSTELLING OF WIJZIGING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Regeling sollicitatieprocedure. Versie Postbus AX Amersfoort tel fax e.mail:

Regeling sollicitatieprocedure. Versie Postbus AX Amersfoort tel fax e.mail: Regeling sollicitatieprocedure Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Inleiding In deze notitie zijn de procedures vastgelegd die binnen

Nadere informatie

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR Wijchen, juni 2016 VOORAF De benoemingsprocedure schooldirecteur is gebaseerd op: 6.4.2.1 benoemingsprocedure directeuren, handboek Kans & Kleur, 2004, 6.4.2.4 sollicitatiecode,

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Procedure werving en benoeming directeur brede school De Jutter

Procedure werving en benoeming directeur brede school De Jutter Procedure werving en benoeming directeur brede school De Jutter 1. De Procedure 1. De directeur-bestuurder stelt op: - een functiebeschrijving - profielbeschrijving met functie-eisen - selectiecriteria

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur De Maremak

Procedure benoeming directeur De Maremak Procedure benoeming directeur De Maremak 19 december 2012 Tijdpad procedure benoeming directeur SBO De Maremak Periode Week Actie 4 Benoeming directeur 4 Assessment Dinsdag 15/1 en Donderdag 17/1 3-4 Gesprekken

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld )

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld ) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 13-09-2016) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS voorgelegd aan het DO 13 maart 2014 goedgekeurd door BMT PO op 24-3-2014 1. Inleiding. Deze regeling bevat de basisinformatie

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de colleges, respectievelijk de raden van Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure

Werving en selectieprocedure Werving en selectieprocedure Borging. Implementatie m.i.v. 26 februari 2001 Opgenomen in kwaliteitshandboek 26-2-2001 Basisdocument opgeslagen in: 1. P&O/ algemeen / notities/ (werkdocument) 2. KWALITEITSHANDBOEK

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR158889_1 29 maart 2016 Regeling werving en selectie H.1. H.2. H.3. H.4. Inleiding Vacatures Werving 3.1. werving van loopbaankandidaten 3.2. werving van trainees

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. Nr. 615 20 december 2016 Regeling werving en selectie GGD IJsselland Het Dagelijks Bestuur van de GGD

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Het reglement Werving en Selectie is vastgesteld en ondertekend d.d. 10 december 2012 te Purmerend S.J.P. van Geldorp voorzitter RvT SPOOR P. Tange

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

NOTA WERVING EN SELECTIE

NOTA WERVING EN SELECTIE 1 1 NOTA WERVING EN SELECTIE 2 2 I N H O U D HOOFDSTUK PAGINA: H.1. Inleiding 3 H.2. Vacatures 3 H.3. Werving 3 3.1. werving van loopbaankandidaten 3 3.2. werving van trainees 4 3.3. werving intern 4 3.4

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Beleid Werving & Selectie

Beleid Werving & Selectie Beleid Werving & Selectie 6. Inhoudsopgave Werving en selectie 6.4.00 Vooraf 6.4.01 Uitgangspunten beleid werving en selectie 6.4.02 Vacature college van bestuur 6.4.03 Vacature directeur 6.4.04 Vacature

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. stichting : de in de gemeente Zaanstad gevestigde stichting voor openbaar onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

3.8 Procedure bij sollicitatie Aves

3.8 Procedure bij sollicitatie Aves Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel December 2009 Februari 2010 3.8 Procedure bij sollicitatie Aves Personeel/Procedure bij sollicitatie Aves Inhoudsopgave 1. Procedure bij sollicitatie

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde

Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde Aan de gemeenteraad van de gemeente Vlagtwedde Ter Apel, 15 oktober 2016 Kenmerk: jdw/gs/16-866 Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER Januari 2010 1 INHOUDSOPGAVE blz. 3. : DE SOLLICITATIECODE 1.1 Bekendmaking van de vacature 1.2 Bevestiging ontvangst sollicitatie 1.3 Vertrouwelijke behandeling

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing Uitvoeringsnotitie onvrijwillige Oktober 2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort Tel. 033-2570645 email: info@kpoa.nl 1 1. Inleiding Medewerkers van KPOA hebben een bestuursaanstelling, dit betekent dat van

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014)

Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014) Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014) Preambule De sollicitatieprocedure heeft tot doel de meest geschikte kandidaat

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

PROTOCOL. Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel

PROTOCOL. Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel PROTOCOL Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel Inleiding Bij het ontstaan van een vacature leerkracht zal er een sollicitatiecommissie samengesteld worden die onder leiding

Nadere informatie

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Aanleiding In het afgelopen schooljaar 2010-2011 is O2A5 geconfronteerd met een daling van het aantal leerlingen. Deze krimp had tot gevolg dat er voor één

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO 17-6-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja GMR 6-9-2010 Ja BESTUUR 9-11-2010 Ja Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Protocol Werving en selectie

Protocol Werving en selectie Colofon ons kenmerk 12-0431/5.1.2/ll datum 27 juni 2012 auteurs Linda Lemmens status DEFINITIEF, vastgesteld door CvB 03-07-2012/ instemming AMR d.d.09-10-2012 pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Uitspraaknr. 07.013. De klacht. De feiten

Uitspraaknr. 07.013. De klacht. De feiten Uitspraaknr. 07.013 Sollicitatie, niet tijdig doorgeven van aangepaste functie-eisen, brede inzetbaarheid invalleerkracht, communicatie; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs. De klacht Een invalleerkracht

Nadere informatie

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Inleiding In het kader van de vorming van RUD Zuid-Limburg gaat na de oprichtingsfase de inrichtingsfase van start. Onderdeel van

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014)

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

Begeleidingsplan Personeel

Begeleidingsplan Personeel Begeleidingsplan Personeel Datum Gremium Samenvatting wijzigingen / opmerkingen Versie Status 29-05-2005 SB vastgesteld 1.0 D 22-08-2011 MT Inhoudelijk nauwelijks veranderingen. Intern begeleider vervangen

Nadere informatie

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit:

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Vrijwillige mobiliteit SKIPOS streeft ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Nadere informatie

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS Vervangingspool De Groeiling schooljaar 2015-2016 Vooraf Binnen De Groeiling werken we met een vervangingspool. De pool is in 2009 gestart vanuit de mogelijkheid

Nadere informatie

Beleid Organisatiestructuur

Beleid Organisatiestructuur Beleid Organisatiestructuur Waarom een andere structuur? Al geruime tijd wordt er door de schoolleiding, het bestuur en het team nagedacht over de meest wenselijke en toekomstbestendige organisatiestructuur,

Nadere informatie

Definitieve nota d.d. 14 december 2005. Werving en selectie

Definitieve nota d.d. 14 december 2005. Werving en selectie Werving en selectie 1 Inhoud: A. Inleiding blz. 3 B. Uitgangspunten/aandachtspunten blz. 3 C. Waar komen we vandaan? blz. 3 D. Waar willen we naar toe? blz. 3 E. Visie blz. 4 F. Doelen blz. 4 Acties voor

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld )

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld ) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 13-09-2016) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

MOBILITEITSBELEID. 1. Inleiding en doel

MOBILITEITSBELEID. 1. Inleiding en doel MOBILITEITSBELEID 1. Inleiding en doel Het personeel van de Basis heeft een bestuursbenoeming. Dit wil zeggen dat personeelsleden in dienst zijn van VPCO de Basis. Met de personeelsleden wordt afgesproken

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen

Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen Een belangrijke stap in het implementatieproces van robuust aansturen is de benoeming van: Directeuren Schoolleiders

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6

Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6 BELONINGSBELEID & FUNCTIEMIX ( V E R S I E 1. 1 ) Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6 I NLEI DI NG In de notitie beloningsbeleid en de functiemix geeft het bestuur uitvoering

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid inclusief sollicitatiecode

Aanstellingsbeleid inclusief sollicitatiecode Aanstellingsbeleid inclusief sollicitatiecode Aanstellingsbeleid O2A5 inclusief sollicitatiecode definitief mei 09-1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Benoemingsvolgorde...4 2.1 Toelichting benoemingsvolgorde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit

7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit 7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit Verplichte mobiliteit Personeelsleden worden niet benoemd door/aan een school, maar hebben een bestuursaanstelling. Dat houdt in dat ze binnen iedere school

Nadere informatie

Sollicitatiecode Windesheim

Sollicitatiecode Windesheim Sollicitatiecode Windesheim 1. Algemeen De sollicitatiecode Windesheim is afgeleid van de code die in oktober 2009 is vastgesteld door de NVP (Nederlandse Vereniging voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling)

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A 107607 - De overplaatsing als gevolg van boventalligheid houdt geen stand omdat de werkgever de regels die hij hiervoor heeft opgesteld niet juist heeft toegepast. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing

TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities 1. vacature: een (deels) vacante functie 1 met een minimale omvang van 0,3 fte die voor tenminste

Nadere informatie

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD?

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? De drie woningcorporaties in de Bommelerwaard verdelen gezamenlijk hun huurwoningen onder de naam Wonen Bommelerwaard. Het kan voorkomen dat een ingeschreven woningzoekende

Nadere informatie

Van Werk naar Werk bij reorganisaties

Van Werk naar Werk bij reorganisaties Van Werk naar Werk bij reorganisaties Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2009 Universiteit Leiden, Bestuursbureau/HRM Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Van Werk naar

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2012/ Uw brief van: 10 mei 2012 Ons nummer: Willemstad, 23 mei Afd:

Uw nummer (letter): 2012/ Uw brief van: 10 mei 2012 Ons nummer: Willemstad, 23 mei Afd: CURAÇAO Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten Aan de Raad van Ministers t.a.v. de Minister van Algemene Zaken de heer G. Schotte Fort Amsterdam z/n Alhier Uw nummer (letter): 2012/025744

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Werving en selectie Versie 4.0 VERVALLEN per -1-01-2011 en vervangen door Werving en selectie voor Alle Branches Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

gemppritp Tiel 12 FEB. 2016 116.001463 2&L

gemppritp Tiel 12 FEB. 2016 116.001463 2&L O P O - R Gemeenteraad gemeente Tiel t.a.v. Mevr. M. Winter-Bults Postbus 6325 4000 HH Tiel gemppritp Tiel II 12 FEB. 2016 116.001463 Plaats: Kenmerk: Onderwerp: CC: Tiel, 10 februari 2016 2016-02-10-RvT-OOl

Nadere informatie