Leergang Hoger Management Informatiebrochure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Hoger Management Informatiebrochure"

Transcriptie

1 Leergang Hoger Management Informatiebrochure

2

3 Inhoud Leren is veranderen is leren Alleen door gevarieerd te kijken Kun je complexiteit hanteren Interstudie NDO Mevrouw drs. Enny Keijsers KL Academie Mevrouw drs. Iselien Nabben

4 Inleiding In deze brochure wordt de Leergang Hoger Management, die opleidt voor eindverantwoordelijke functies, beschreven. De Leergang is door Interstudie NDO ontwikkeld voor en in opdracht van een viertal samenwerkende schoolbesturen in de regio Arnhem-Nijmegen, de Achterhoek en de Liemers. Vanwege het grote succes bieden we deze Leergang nu ook landelijk aan. Hierin participeert ook de KL academie.

5 Doelgroep De Leergang is bedoeld voor medewerkers die minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring hebben in minimaal een middenmanagement functie (bijv. teamleiders, afdelingsleiders). Kenmerk van deze groep leidinggevenden is dat ze met name leidinggeven aan een operationele eenheid (team of organisatiedeel). Daarnaast is deze Leergang ook bedoeld voor leidinggevenden die net nieuw zijn in een functie met integrale verantwoordelijkheid en zich op deze wijze kunnen ontwikkelen in hun functie (bijv. locatiedirecteuren, sectordirecteuren, conrectoren, etc.). Doel De Leergang Hoger Management richt zich op het ontwikkelen van leiderschap en management competenties, nodig voor het kunnen leidinggeven aan een complexe schoolorganisatie, dan wel kunnen leidinggeven aan een organisatieonderdeel dat zowel complex is als omvangrijk en integraal managementverantwoordelijkheid eist. Bovendien richt het programma zich op het ontwikkelen van leiderschapscompetenties, nodig voor het ontwikkelen van visie en het strategisch leidinggeven aan een onderwijsorganisatie (zie kader). Het uitgebreide management-competentieprofiel dat aan de Leergang ten grondslag ligt, is bij Interstudie NDO op te vragen en sluit aan bij het door de VO academie opgestelde beroepsprofiel schoolleiders VO. Doelen van de Leergang: Ontwikkelen van competenties voor (onderwijskundig en resultaatgericht) leiderschap en management in een veranderende en complexe organisatie. Ontwikkelen van competenties voor het werken in een professionele cultuur en een lerende organisatie. Ontwikkelen van competenties met betrekking tot integraal personeelsbeleid en HRM. Ontwikkelen van competenties voor de beheersmatige kant van management (o.a. financieel management). Dat betekent voor de deelnemer: Het verruimen van de eigen grenzen om op een meer centraal niveau integrale en complexe processen beter te leren waarnemen, analyseren en ontwerpen van implementatieprocessen. Verdieping in het eigen competentieprofiel om inzicht te krijgen in de eigen drijfveren, opvattingen en (dis)functioneel gedrag, om persoonlijke groei te bewerkstelligen en het empathisch niveau te vergroten.

6 Fases In de opzet van de Leergang onderscheiden we drie fases: (zie bijlage 2 voor de planning en data) 1 Werving, aanmelding en eerste selectie 2 Tweede selectie en definitieve aanmelding 3 Uitvoering Duale Leergang

7 1 Werving, aanmelding en eerste selectie Potentiële deelnemers kunnen zich aanmelden bij Interstudie NDO. Aangezien het een duale opleiding betreft is het van belang dat hun direct-leidinggevende of bestuur de deelname actief ondersteunen en met de deelnemer afspraken maakt over de voor de opleiding vereiste medewerking van directie. De directies van de scholen of besturen kunnen ook in eerste instantie de potentiële deelnemers werven binnen hun organisatie. De eerste selectie vindt dan plaats door middel van een criterium gericht interview op basis van een door de kandidaat ingestuurd CV en motivatiebeschrijving en het competentieprofiel door de directie. 2 Tweede selectie en definitieve aanmelding De uit fase 1 komende kandidaten melden zich aan bij Interstudie NDO en ondergaan een assessment bij ons assessmentbureau (zie kader). Het assessment dient als ijkpunt voor ontwikkeling. De op basis van het assessment vastgestelde persoonlijke ontwikkelingsplannen van deelnemers zijn mede richtinggevend voor de invulling van het leergangprogramma. Op basis van dit assessment kan een uitspraak gedaan worden over de vraag of een kandidaat over voldoende potentiële managementcompetenties beschikt om toegelaten te worden tot de Leergang. In het nagesprek over de resultaten van het assessment, wordt tevens de eerste aanzet gegeven tot het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan. In de bijlage staan de competenties waarop ge-assesst wordt. NB. Deelnemers die in de afgelopen twee jaar een assessment hebben gehad kunnen worden vrijgesteld van het assessment of een aanvullend onderdeel doen. Dit naar oordeel van het asssessmentbureau. Assessment Leergang Hoger Management - Competentiegericht interview Een interview waarin op een gestructureerde wijze informatie wordt verzameld over de competenties die van belang zijn. - Psychologische testen en vragenlijsten Capaciteitentests en persoonlijkheidsvragenlijsten gericht op werkstijlen, beïnvloedingsstijlen, motivatie en interesse. - Praktijksimulatie: gesprek medewerker De deelnemer voert in een simulatie een gesprek met een medewerker die naast positieve aspecten ook een aantal problemen in het functioneren laat zien. - Schriftelijke opdracht De deelnemer krijgt een praktische opdracht die hij op papier moet uitwerken. - Multimedia-assessment SQ-Leidinggeven De deelnemer krijgt via het beeldscherm praktijksituaties aangeboden en geeft een oordeel over de effectiviteit van verschillende leiderschapsstijlen.

8 Fases 3 Uitvoering Duale Leergang De geselecteerde kandidaten volgen een duaal opleidingsprogramma waarin werken en leren hand in hand gaan. De persoonlijke ontwikkelingsplannen en de leerbehoeften die ontstaan tijdens het werken aan de onderzoeksopdrachten zijn grotendeels bepalend voor de leerroute die men volgt. Het programma bestaat uit (voor verdere uitwerking zie kader): - Tweedaagse bijeenkomsten rondom relevante managementthema s, gebaseerd op een uitgebreid managementcompetentieprofiel. Tevens zijn het oefenen van vaardigheden en nieuw gedrag aan de orde. - Intervisie. - Individuele onderlinge coaching en coaching door de direct-leidinggevende. - Drie maal een coachingsgesprek met Marant Interstudie NDO-coach. - Zelfstudie. - In duo s uitvoeren van een onderzoek op een andere school met een door die school aangedragen onderzoeksopdracht. - Betrekken van de huidige (leidinggevende) werkzaamheden in de Leergang door uitvoering van een aan de huidige functie gerelateerd en binnen de huidige werkzaamheden passend beleidsmatig speerpunt. 1 Opstellen persoonlijke ontwikkelingsplannen en contractvorming Deelnemers stellen op basis van de rapportage van het assessment en met behulp van een format een Persoonlijk Ontwikkel Plan op. Dit wordt besproken met Marant Interstudie NDO. Leerdoelen, leervragen en leerroute worden zo concreet mogelijk geformuleerd en in een individueel leercontract vastgelegd. In dat contract worden ook afspraken als bijhouden van een logboek, werken aan een portfolio, tussentijdse evaluatiemomenten en beoordelingen opgenomen. Behalve met Marant Interstudie NDO wordt door de individuele deelnemers ook een contract opgesteld met de direct-leidinggevende van de deelnemer. In dat contract worden afspraken met betrekking tot noodzakelijke randvoorwaarden, het praktijkspeerpunt en de begeleiding binnen de organisatie vastgelegd. Met de opdrachtgever worden de afspraken met betrekking tot het onderzoek vastgelegd. Halverwege de Leergang vraagt de deelnemer terugkoppeling d.m.v. 360º-feedback, over zijn vordering in de persoonlijke ontwikkeling d.m.v.: zelfevaluatie via competentievragenlijst; evaluatie door drie anderen op dezelfde vragenlijst: (bijv. direct-leidinggevende, collega-leidinggevende, teamlid) voeren feedbackgesprek met bovenstaande betrokkenen en schrijven reflectie daarop (360º-feedback).

9 2 Thema/ werkbijeenkomsten Als een rode draad loopt door het gehele traject een cyclus van zes 2-daagse thema/ werkbijeenkomsten met als doelen het aanbrengen van een begrippenkader, leren werken en denken in managementtermen en het trainen van vaardigheden. In een aparte startdag wordt de basis gelegd voor het werken aan de eigen onderzoeksopdracht. De samenstelling van duo s, de koppeling aan een onderzoeksopdracht en kennismaking met de opdrachtgevers vindt dan plaats. Het positioneren van deze opdracht, het plaatsen binnen de cultuur van de organisatie, het theoretische kader waarbinnen onderzoeksmatig werken plaatsvindt en het maken van een plan van aanpak zijn onderdelen die aan bod komen. Tijdens de eerste tweedaagse wordt ook getraind in het coachen van elkaar (peer-coaching) en vindt een korte training intervisietechnieken plaats zodat deelnemers naast de georganiseerde bijeenkomsten zelfstandig intervisiemomenten kunnen organiseren. Tevens wordt de basis gelegd voor het werken aan een eigen (beleidsmatig) speerpunt binnen de huidige werkzaamheden. In de volgende vijf tweedaagse bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod: Visieontwikkeling op onderwijs, personeel en organisatie (met accent op strategisch analyseren, ontwerpen en communiceren): Versterken van de helikopterview Inrichten van de onderwijsorganisatie (met het accent op verbinding leggen tussen strategische doelen en inrichten van de organisatie, kunnen analyseren, ontwerpen van implementatieprocessen en creëren van draagvlak/ mede-eigenaarschap bij veranderprocessen Leidinggeven aan veranderingsprocessen Beleidsontwikkeling en -uitvoering Resultaatgericht leidinggeven Beïnvloeden van schoolcultuur Ondernemerschap en financieel management Het versterken van het zelfreflectieve vermogen, het professionaliseren van de eigen communicatievaardigheden en het ontwikkelingsgericht leidinggeven (o.a. coachingsvaardigheden) lopen als een zenuwbaan door het hele programma heen. Voor alle bijeenkomsten geldt dat de theoretische kennis en de geoefende vaardigheden ingezet worden ten gunste van het eigen speerpunt en de onderzoeksopdracht. Deze zijn uitgangspunt, onderwerp van reflectie en praktijktoets van de Leergang. De tweedaagsen worden verzorgd door adviseurs van Marant Interstudie NDO en door gastdocenten. Dit kunnen thema-experts uit de deelnemende schoolorganisaties zijn, maar ook externe leidinggevenden uit een andere branche en waarbij leidinggeven aan veranderingen en creëren van draagvlak centraal staat. Ook lectoren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen vervullen een rol in de tweedaagsen, bijvoorbeeld rondom onderzoeksvaardigheden, innoveren van binnenuit, good governance. 3 Individuele begeleiding Een belangrijke rol in het hele traject speelt de individuele coaching van de deelnemers. Deze is gericht op het vergroten van het reflectievermogen en het bewustworden en het kunnen loslaten van de eigen mentale modellen. Deze coaching gebeurt in de school door directleidinggevenden en collega-deelnemers. Daarnaast voert Marant Interstudie NDO drie maal een coachingsgesprek met de deelnemers.

10 Fases 4 Intervisiebijeenkomsten Daarnaast organiseren de deelnemers zelf nog minimaal 6 intervisiebijeenkomsten in groepen van 6 deelnemers. Het beoogde resultaat van deze bijeenkomsten is: het uitwisselen van concrete ervaringen en deskundigheden op het vlak van leidinggeven en het verkrijgen van vaardigheden in het elkaar geven van feedback en ondersteuning. In principe werkt men als intervisiegroep zonder begeleiding. Na twee bijeenkomsten wordt aan de intervisiegroep deelgenomen door een begeleider van Marant Interstudie NDO teneinde het proces eventueel te kunnen bijsturen. 5 Onderzoeksopdracht Centraal element in de Leergang is de onderzoeksopdracht buiten de eigen school waaraan de deelnemers zich gedurende het gehele traject verbinden. Vanuit de opleiding is het maken van een analyse van een organisatieonderdeel in een aantal van de deelnemende scholen een belangrijke praktijkopdracht. Hierin dient in een duo met een medecursist samengewerkt te worden. Hierbij worden de deelnemers in een onderzoeks-rol geplaatst om een complexe situatie in beeld te brengen. De kennis hiervoor wordt in de opleiding aangereikt, de vaardigheden (o.a. interviewen, onderzoeksmethoden toepas-sen, peertechnieken, evaluatie) worden geoefend. Deze opdracht kent een tweeledig doel: Voor de opdrachtnemer 1. Scherp in beeld krijgen van de eigen (voor)oordelen en vanzelfsprekende normen die impliciet aanwezig zijn (oprekken eigen mentale model, buiten de bekende eigen schoolcultuur kunnen kijken en handelen). Voor de opdrachtgever: 2. Het onderzochte organisatieonderdeel krijgt een heldere analyse en een advies ter verbetering, de waarde van de verbetering (implementatie) is uitgeprobeerd en daar is ook een analyse over gemaakt. Het bestuur of de directies van de deelnemende scholen kunnen zich bij Marant Interstudie NDO aanmelden voor deze onderzoeksopdracht. Het dient een veranderkundige opdracht te behelzen. (Voor de aanmeldingscriteria zie onder Onderzoek aanmelden.) 6 Slotdag De Leergang wordt afgerond met een slotdag voor alle betrokkenen. Op deze dag worden de diverse onderzoeken gepresenteerd. Tevens vindt de certificaatuitreiking plaats.

11

12 Fases Tijdsinvestering deelnemers Uitgegaan wordt van een tijdsinvestering van circa 600 klokuren (21 ECT) op anderhalfjaarbasis (inclusief onderzoeksopdracht en zelfstudie). Beoordeling en certificering Tussentijds wordt de voortgang beoordeeld door middel van 360º-feedback en een feedbackgesprek met de leergangdocenten. De eindbeoordeling bestaat uit een beoordeling van het opgebouwde portfolio door een onafhankelijke assessor. In dit portfolio zijn ook de beoordelingen van de leidinggevende en leergangdocenten opgenomen, evenals de beoordeling van de onderzoeksopdracht door de opdrachtgever. Tevens vindt er weer een 360º-feedback plaats waarbij de medecursisten ook een rol spelen. Bij een eindbeoordeling voldaan ontvangen de deelnemers een certificaat. Na het afsluiten van deze Leergang bestaat de mogelijkheid om in te stromen in de laatste fase van de masteropleiding van CNA (Amsterdam). Deze fase behelst een onderzoeksjaar en focust op de onderzoekende houding van de leidinggevende en geeft na voldoende afsluiting het recht op de titel: Master of Educational Leadership. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stromen in het laatste jaar van de masteropleiding MMI (Master Management & Innovation) van de HAN. Voor beide masteropleidingen geldt dat de toelating tot de master of educational leadership van CNA wordt bepaald door CNA en de toelating tot MMI door de HAN.

13 Uitvoering De Leergang wordt ontwikkeld en uitgevoerd onder regie van trainer-adviseurs van Marant Interstudie NDO i.s.m. KL Academie. Waar nodig worden andere medewerkers van Marant Interstudie NDO, externe deskundigen en experts uit de deelnemende onderwijsorganisaties zelf ingezet. Stuurgroep/klankbordgroep Uitgangspunt van de Leergang is dat zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij beleid en strategie van de deelnemende organisaties. Hiervoor is er een stuurgroep/ klankbordgroep samengesteld vanuit de opdrachtgevende organisaties (PLANA). Deze stuurgroep komt in een frequentie van minimaal éénmaal per twee maanden bij elkaar om de voortgang te bespreken. Voorwaarde deelname scholen De schoolorganisatie van de deelnemer verplicht zich om tijd en kwaliteit te investeren in de begeleiding van de onderzoeksopdrachten, de beleidsmatige speerpunten en in de coaching van de deelnemer op zijn persoonlijke ontwikkeling. Deelname aan tussentijdse informatie/ evaluatiebijeenkomsten met de trainers/coaches van Interstudie NDO (2 x) en beoordelingsbijeenkomsten in samenwerking met Interstudie NDO behoren ook tot de voorwaarde. Plaats De tweedaagse bijeenkomsten zullen plaatsvinden in een conferentiecentrum. Nadere informatie volgt bij inschrijving. Kosten De kosten voor de Leergang bedragen ,-. Dit bedrag is inclusief assessments De verblijfskosten tijdens de tweedaagse bijeenkomsten worden via Interstudie NDO aan u doorberekend. Onderzoeksopdracht aanmelden Zie voor uitgebreide informatie bijlage 3.

14 Literatuurlijst (naast de door de opleiding aangeboden readers) Verplichte literatuur - Covey, S.R. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Uitgave: november 2005, druk 33 ISBN: Lingsma, M., Scholten, M. Coachen op competentieontwikkeling, druk 4 Uitgave: juni 2001 ISBN: Caluwé, L. de, Kor, R., Weggeman, M., Wijnen G. Essenties van organiseren, managen en veranderen Uitgave: november 2005 ISBN: Wierdsma, A., Swieringa, J. Lerend organiseren en veranderen Uitgave: derde druk 2011 EAN: Facultatieve literatuur - Schuijt, L. De kracht van bezieling Uitgave: december 2005 ISBN: Argyris, C. Leren in en door organisaties Uitgave: 1995 (Boek is uitverkocht en wordt niet meer gedrukt) - Senge, P.M. De vijfde discipline. Druk 1, De kunst & praktijk van de lerende organisatie Uitgave: februari 2000 ISBN: Piët, S. Het groot communicatiedenkboek Uitgave: maart 2005 ISBN: X

15 Informatie Marant Interstudie NDO Nieuwe Aamsestraat 84a 6662 NK ELST Enny Keijsers, coördinator Leergang Berthien Ploem, medewerker servicedesk

16 Bijlage 1 Definities competenties Assessment Leergang Hoger Management Het competentieprofiel van de Leergang Hoger Management (LHM) van Interstudie NDO Marant is gebaseerd op landelijke profielen inzake leiderschap in het voortgezet onderwijs (o.a. Beroepsprofiel van een schoolleider in het voortgezet onderwijs ; VVO en Basiscompetenties van Schoolmanagers VO ; ISIS Q5/VO-Raad, alsmede voorlopers van deze profielen), gecombineerd met eigen onderzoek en praktijkervaringen. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande competenties. Competentie Strategisch leiderschap en beleidsontwikkeling Teamgericht leiderschap Individugericht leiderschap Resultaatgerichtheid Definitie Kan op een meer integraal en strategisch niveau denken en sturen. Kan beleidslijnen uitzetten en strategische keuzes maken. Onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen op andere onderdelen van de organisatie en kan verbanden leggen op organisatieniveau. Heeft, in het kader van de visie daarover binnen de organisatie, een opvatting over onderwijzen en leren. Weet met anderen een dialoog aan te gaan en stimuleert ontwikkelingen op dit gebied. Kan samenwerkingsverbanden tot stand brengen, draagvlak creëren en weerstanden wegnemen. Naast de inhoudelijke aspecten van het werk ziet ook de sociaal-emotionele interactie en groepsdynamische bewegingen en maakt deze expliciet. Kan anderen overtuigen en sturen, gebruikmakend van passende taal en non-verbale communicatie. Geeft uitleg en argumenten die anderen aanspreken. Kan processen van veranderingen begeleide en perspectief te bieden. Geeft op een persoonlijke manier leiding aan anderen. Laat waardering blijken, evenals kritiek. Kan medewerkers coachen en motiveren. Geeft hen voldoende ruimte in de uitvoering van hun eigen werk. Kan intermenselijke processen herkennen en deze indien nodig bewust bijsturen. Past zich in communicatie aan aan het niveau van de ander. Kan de vertaalslag maken van (onderwijskundige) visie en doelstellingen naar concrete resultaten in het onderwijsproces. Is in staat de gewenste resultaten op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Is gemotiveerd om hoge doelen te behalen in het werk en toont doorzettingsvermogen. Werkt planmatig en gestructureerd. Kan prioriteiten stellen en effectief delegeren.

17 Ondernemerschap Zelfsturing Analytisch conceptueel denkvermogen Kan kansen en bedreigingen signaleren en ernaar handelen en toont daarin een proactieve houding. Kan daadkracht laten zien en doortastend optreden. Zoekt actief naar mogelijkheden in de markt (zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten). Is gericht op het inslaan van nieuwe wegen. Is goed geïnformeerd over ontwikkelingen in de onderwijsmarkt. Toont zich effectief in netwerken en relatiebeheer. Is in staat om effectief te functioneren in situaties waarin sprake is van tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of weerstand. Toont flexibiliteit en relativeringsvermogen. Heeft inzicht in eigen sterktes en zwakten en is in staat om te reflecteren op het eigen handelen. Staat open voor feedback en vraagt er zelf ook geregeld om. Kan op basis hiervan acties ondernemen om eigen competenties te vergroten. Beschikt over de cognitieve capaciteiten om relevante (complexe) informatie die inherent is aan hoger management te begrijpen en daar op een effectieve wijze op te reageren. Kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk en richt zich op hoofdlijnen en de langere termijn. Alhoewel terminologie afwijkend is, blijkt dat de operationaliseringen van de competenties uit de beide profielen op grote lijnen overeenkomen. Zie voor de te trekken parallellen de onderstaande competentietabel. Gelet op de context van de opleiding en het belang dat daarin wordt gehecht aan het onderdeel zelfsturing (zelfreflectie, inzicht in eigen gedrag en effecten daarvan, lerend vermogen), blijven wij dit thema als apart herkenbare competentie hanteren. Competenties Leergang Hoger Management Interstudie NDO - Marant Strategisch leiderschap en beleidsontwikkeling Teamgericht leiderschap Individugericht leiderschap Resultaatgerichtheid Ondernemerschap Zelfsturing Analytisch conceptueel vermogen Competenties Beroepsprofiel schoolleider vo VO-academie / VO-raad 1. Creëren gezamenlijke visie en richting 2. Bevorderen samenwerking, leren en onderzoeken 3. Bevorderen samenwerking, leren en onderzoeken 4. Realiseren coherente organisatie t.b.v. het primaire proces 5. Strategisch omgaan met de omgeving 6. Analyseren en probleemoplossen (hoger orde denken) 7. Analyseren en probleemoplossen (hoger orde denken)

18 Bijlage 2 Onderzoeksopdracht Leergang Hoger Management Waarom een onderzoeksopdracht in de Leergang: Scholen krijgen steeds meer vrijheid. Scholen worden ook steeds meer verplicht hun eigen beleid te ontwikkelen. Kennis vervult een sleutelrol in het verbeteren en veranderen van de schoolpraktijk en het laten slagen van de beleidsrijke school. Onderzoek doen is een manier om dergelijke vormen van kennisontwikkeling te faciliteren. Een schoolleider zal hiertoe ook competenties dienen te ontwikkelen. Onderzoekend leiderschap is een van de basiscompetenties die ook in het profiel van ISISQ5 genoemd worden. Daarnaast is het fenomeen academische cq opleidingsschool een niet meer weg te denken ontwikkeling binnen de bij PLANA aangesloten instituten. De toegekende dieptepilots spreken daarbij in hun projectbeschrijving allen van flankerend onderzoek naar deze ontwikkelingen en gaan uit van schoolleiders die dat kunnen begeleiden en faciliteren. Hierop aansluitend heeft de Leergang de filosofie dat toekomstige eindverantwoordelijke schoolleiders kwalitatief toegerust dienen te zijn voor deze rol. Om wat voor soort onderzoek gaat het dan? Aangezien (toekomstige)schoolleiders geen wetenschappelijke onderzoekers (hoeven te) zijn en omdat de vraag naar onderzoek op scholen ontstaat vanuit de behoefte om het (veranderkundig) beleid te ondersteunen, gezamenlijke kennis op te bouwen en de te nemen implementatiestappen te kunnen onderbouwen en evalueren, gaat het hier om ontwikkelingsgericht of praktijknabij onderzoek. Steeds vaker komt er kritiek op de mate waarin kennis geproduceerd in de wetenschap wordt gebruikt binnen het onderwijs. Diverse oorzaken worden daarvoor genoemd. Sommigen vinden de wetenschappelijke kennis niet bruikbaar, niet toepasbaar en ontoegankelijk, anderen verwijten de toepassers dat zij er geen kennis van nemen, geen belangstelling hebben voor nieuwe inzichten. En allerlei meer genuanceerde analyses zijn de afgelopen jaren verschenen. Een feit is dat er meer en meer belangstelling ontstaat voor andere soorten van onderzoek dan het traditioneel wetenschappelijk onderzoek. Voor deze nieuwe vormen van onderzoeken zijn vele termen in omloop. Een van de termen is modus 2 onderzoek (Gibbons 1992) om het onderscheid met modus 1 (het traditionele) onderzoek aan te duiden. Andere manieren om het verschil duidelijk te maken zijn de termen regelmaatkennis (klassiek onderzoek) en maatregelkennis (modus 2 onderzoek Wiersma 1999). Hieronder de belangrijkste verschillen op een rijtje:

19 Kenmerken onderzoek Regelmaatkennis Maatregelkennis gericht op gemiddelden, voorspellingen handelen en acties methoden: enkele voorbeelden grootschalig, survey of kwalitatief onderzoek procesmatige methoden, reflectie, (zelf)diagnose en evaluatie procesvorm lineair cyclisch rol onderzoeker objectieve buitenstaander begeleider van onderzoeksprocessen die mede door de onderzochte zijn geïnitieerd onderzochte informatie wordt afgetapt formuleert onderzoeksvraag en creëert kennis en leidt consequenties af voor het eigen handelen relatie onderzoeker onderzochte expert t.o.v. object gelijkwaardige subjecten opbrengst algemeen geldende theorieën lokale theorieën andere termen modus 1 - traditioneel wetenschappelijk - logisch positivistisch - empirisch analytisch -... modus 2 - ontwikkelingsgericht - praktijk nabij - praktijkonderzoek - ontwikkelingsonderzoek -... Dit stelt specifieke eisen aan de onderzoeksopdracht en aan de te hanteren onderzoeksmethodiek. Met de veranderende opvatting over de rol van de onderzoeker en de onderzochte, het doel van het onderzoek dat gericht is op het verbeteren van het handelen van de betrokkenen, de andere eisen die daardoor gesteld worden is er aandacht ontstaan voor nieuwe onderzoeksmethoden. Een knap opgestelde vragenlijst is niet meer geschikt voor dit type onderzoek. De onderzochte is immers geen vaatje dat afgetapt wordt met de bedoeling een onderzoeksvraag die een ander gesteld heeft te beantwoorden. De onderzochte is mede-eigenaar of opdrachtgever of zelfonderzoeker. Bij deze verandering passen andere methoden van werken.

20 Bijlage 2 De nieuwe onderzoeksmethoden moeten voldoen aan een aantal eisen: - systematisch informatie verzamelen - betrekken van de onderzochte als volwaardige partner in het creëren van kennis - gemakkelijk uit te voeren - inzichtelijke informatie opleveren - op de situatie toegesneden zijn maar ook herhaalbaar en in nieuwe situaties aan te passen - liefst ook nog verleiden om mee te doen (leuk zijn) Sommige werkvormen zijn bekend. Denk aan logboeken, evaluaties van activiteiten, portfolio s, observaties, visitaties en dergelijke. Soms worden werkvormen uit de andere tak van wetenschap geleend, zoals interviews, video analyse, maar ook vragenlijsten, literatuurstudie enz. Een andere vorm waarin onderzoek als een volwaardig geïntegreerd proces kan zijn opgenomen zijn de leerwerkgemeenschappen, of community of practice. Criteria voor de onderzoeksopdracht - Het dient een veranderkundige opdracht te behelzen. - Het moet uitnodigen tot reflectie op veranderprocessen en cultuur. - Het dient een implementatieopdracht te bevatten en linken te hebben met onderzoekend leiderschap. - Uitgevoerd kunnen worden door onderzoekers (deelnemers Leergang) van een andere school. - Uitgevoerd kunnen worden door twee deelnemers. - Vanuit de opleiding is het maken van een analyse van een organisatieonderdeel een belangrijke praktijkopdracht. - Criteria voor de opdrachtverlenende scholen: Scholen moeten bereid zijn in hun eigen keuken te laten kijken, moeten kundig zijn om opdracht te verstrekken en kritisch te kunnen begeleiden, Scholen die zelf deelnemers aan Leergang leveren (daarin investeren) hebben voorrang bij keuze onderzoek. Scholen die al eerder deelnemers hebben geleverd, maar nog niet hebben kunnen profiteren van een onderzoek, hebben voorrang. Deze opdracht kent een tweeledig doel: Voor de onderzoeker: 1 Scherp in beeld krijgen van de eigen (voor)oordelen en vanzelfsprekende normen die impliciet aanwezig zijn (oprekken eigen mentale model, buiten de bekende eigen school-cultuur kunnen kijken en handelen). Voor de opdrachtgever: 2 Het onderzochte organisatieonderdeel krijgt een heldere analyse en een advies ter verbetering, de waarde van de verbetering (implementatie) is uitgeprobeerd en daar is ook een analyse over gemaakt.

21 Rol opdrachtgever onderzoek: - Faciliterend voor onderzoekers: moet onderzoeker rol en positie geven en communiceren binnen de school, medewerkers werven/ faciliteren/ gegevens leveren, plannen openbaren et cetera. - Klankbord: gesprekken waarin tussentijdse bevindingen worden doorgesproken. - Kan verantwoording vragen aan onderzoeker. - Beoordeelt het onderzoek op een aantal criteria. Rol onderzoeker: - Bewaakt dat zijn ontwikkelcompetenties (POP) aan bod komen. - Stel zich onafhankelijk op t.o.v. van opdrachtgever/ buiten systeem van opdrachtgever blijven staan. - Kunnen doorvragen/ diagnose kunnen maken en deconstrueren/ multiperspectivisch kijken. - Zet zijn analytisch vermogen in. - Zorgt voor passende onderzoeksmethodieken. - Zorgt voor een passende presentatie van de onderzoeksresultaten, zowel tussentijds naar alle actoren als op het eind van de Leergang. Wat komt aan de orde in de Leergang: Wat betreft onderzoeksmethodiek en vaardigheden: - Systeemleer/ sociaal constructivisme. - Diagnosticeren/ deconstrueren. - Contracteren/ hercontracteren. - Doorvragen/ enquêteren/ interviewen/ observeren. - Organisatiediagnostiek/ in de zin van (disfunctionele) patronen leren blootleggen/ patroonversterkende en verzwakkende cycli: welke interventies doorbreken de patronen - Interventiemogelijkheden. - Leren gebruiken inferentieladder. Hoe: - Deels als aparte onderwerpen in de tweedaagse. - Deels door zelfstudie in literatuur. - Deels moet het zichtbaar/ leerbaar/ gedemonstreerd worden door onze manier van werken tijdens deze Leergang en door dit transparant te maken (hardop zeggen waarom we doen wat we doen/ alert zijn op taal bij de leerders). - Terugkoppeling in intervisie. - Terugkoppeling met lectoraat HAN. De concrete onderzoeksvragen van de leergangers zijn hierbij steeds uitgangspunt en onderwerp van reflectie.

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Leergang Midden Management Informatiebrochure

Leergang Midden Management Informatiebrochure Leergang Midden Management Informatiebrochure Inhoud Een mooi en zinvol traject waarin ik veel heb geleerd, gedaan, gehoord en gezien. Inleiding Ben jij een beginnende middenmanager (zoals (kern)teamleider

Nadere informatie

Informatiebrochure Leergang Midden Management. Klaar voor een stap in de richting van leiderschap?

Informatiebrochure Leergang Midden Management. Klaar voor een stap in de richting van leiderschap? Informatiebrochure Leergang Midden Management Klaar voor een stap in de richting van leiderschap? Leergang Midden Management De ontwikkeling van de middenmanager Ben je startend middenmanager (zoals (kern)teamleider

Nadere informatie

Informatiebrochure Leergang Midden Management. Klaar voor een stap in de richting van leiderschap?

Informatiebrochure Leergang Midden Management. Klaar voor een stap in de richting van leiderschap? Informatiebrochure Leergang Midden Management Klaar voor een stap in de richting van leiderschap? Leergang Midden Management De ontwikkeling van de midden manager Ben je startend midden manager (zoals

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs STUDENTENHANDLEIDING Niveau: Post-HBO Leerthemabeschrijving Leerthema 1 is gericht op de competenties, de rollen en persoonskenmerken

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

Naar een professionele cultuur

Naar een professionele cultuur Naar een professionele cultuur Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

De Kweekvijver IRIS Opleiding Leiderschap (voor leiders in de school en potentiële schoolleiders)

De Kweekvijver IRIS Opleiding Leiderschap (voor leiders in de school en potentiële schoolleiders) De Kweekvijver IRIS Opleiding Leiderschap (voor leiders in de school en potentiële schoolleiders) Vanaf volgend schooljaar (2012-2013) gaat weer een traject van start voor geïnteresseerde en gemotiveerde

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN Naam: C.P.A. Kandidaat Datum onderzoek De resultaten van dit assessment center mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de vraagstelling

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start.

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Inleiding Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS Schoolmanagement Ontwikkelt een gezamenlijke visie op onderwijs en opvoeding en houdt deze levend. Schept optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST Met sprongen vooruit 2 Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede,

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2016 2018 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE DRIE DAAGSE OPEN TRAINING Situationeel Leiderschap II Ceresstraat 13 4811 CA Breda Blanchard International Tel: 076 7676338 / 06 51528617 www.blanchardinternational.nl Situationeel Leiderschap II DOEL

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten.

Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten. Kerntaken Sportgezondheid Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten. De SG beweeg-en leefstijladviseur draagt zorg voor een kwalitatieve

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost Met Sprongen Vooruit Begeleiding startende leraren in regio Oost Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede, februari 2014. Deze

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Profielschets Locatiedirecteur Koningin Beatrixschool

Profielschets Locatiedirecteur Koningin Beatrixschool Profielschets Locatiedirecteur Koningin Beatrixschool Het bestuur van de St. School met de Bijbel draagt de verantwoordelijkheid voor twee Haagse scholen en twee peuterspeelzalen/voorscholen: sinds 1883

Nadere informatie

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Michael Bots, Opleidingsmanager Monique van der Heijden, Academic director Opzet presentatie Vierslagleren Master Leren en Innoveren Selectie en toelating

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2015 2017 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien.

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. 1 De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. Suggestie: Reflecteer met het team over onderstaande voorwaarden om een leervriendelijk klimaat te bevorderen. 1. Leg de

Nadere informatie

Beginnend leiderschap (middenmanagement)

Beginnend leiderschap (middenmanagement) Beginnend leiderschap (middenmanagement) 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Beginnend Leiderschap rom en voor wie erwijsgevenden Waarom in en het voor primair wie onderwijs (regulier

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Scholing en coaching t.a.v. motivatie en rekenen

Scholing en coaching t.a.v. motivatie en rekenen Scholing en coaching t.a.v. motivatie en rekenen Scholing en coaching t.a.v. motivatie en rekenen 1 Aanbieder M&O-groep B.V., Helmond: uitvoerder Kris Verbeeck i.s.m. een rekencoördinator die ook in de

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT] Rapportage ontwikkelassessment Uitgevoerd door : Voor: [NAAM ORGANISATIE] 1 van 5 Rapport Ontwikkelassessment [NAAM ORGANISATIE] Persoonlijk en vertrouwelijk Naam : Functie : Doelstelling : Ontwikkelassessment

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie