START WITH RISK ASSESSMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "START WITH RISK ASSESSMENT"

Transcriptie

1 START WITH RISK ASSESSMENT VEERLE NOTEN TIELT, 29 JANUARI 2015

2 PROGRAMMA 1. Wat is risicoanalyse en risicomanagement? 2. Start with Risk Assessment in mijn laboratorium omgeving 3. Risicocontrole 4. Is er een meerwaarde voor mijn labo? 5. Feedback deelnemers 6. Contact

3 WAT IS RISICOANALYSE Welke risico s zijn we bereid te nemen? Welke risico s zie je (niet)?

4 GEVAAR VS. RISICO HAZARD (~ gevaar/ ) RISK (~ risico / ) a poteneal source of harm (ISO14971) a real or poteneal condieon, situaeon or long term harm to people or an organisaeon, damage or loss of a system, equipment, property, the environment, or other things of value (ISPE) = intrinsiek deel van een product / situaee Meerdere gevaren/situaee mogelijk Niet noodzakelijk dadelijk detecteerbaar of onmiddellijke effecten 1 gevaar kan of vele effecten creëren the combinaeon of the probability of occurence of harm and the severity of that harm (ISO14971) Risico betekent onzekerheid (!) Subjeceef (!) Stakeholders: paeënt, laboratorium medewerkers, autoriteiten, ziekenhuis, industrie Controles om risico s te reduceren, kunnen ook nieuwe gevaren introduceren (On)Aanvaardbaar risico Niet geïdeneficeerd risico

5 NORMATIEVE VEREISTEN ISO 15189: Risk management The laboratory SHALL evaluate the impact of work processes and poteneal failures on examinaeon results as they affect paeent safety, AND SHALL modify processes to reduce or eliminate the idenefied risks AND document decisions and aceons taken. Impact van processen en mogelijke fouten evalueren in zoverre dat er invloed is op paeëntveiligheid. Wijzigingen doorvoeren om de geïdeneficeerde risico s te verminderen of elimineren. Alle beslissingen en genomen acees documenteren.

6 NORMATIEVE VEREISTEN ISO 15189:2012 TOEGEPAST OP EEN KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM: Risk assessment procedure Impact evalueren van mogelijke fouten op test resultaten Impact evalueren van werk processen op test resultaten Paeëntveiligheid = doel Processen aanpassen om risico s tot aanvaardbaar niveau te reduceren Documenteren van de analyse en genomen beslissingen Prioriteiten stellen & acees definiëren Periodieke review en bijsturing

7 HOE? EEN SYSTEEM VOOR RISICOMANAGEMENT Quality Risk Management: een systemaesch proces voor de evaluaee, controle, communicaee en review van kwaliteitsrisico s van diagnosesche tests gedurende de volledige test levenscyclus START = SYSTEEM / PRODUCT / PROCES DEFINITIE FOCUS = PATIËNT VEILIGHEID

8 Prakejkvoorbeeld ACTIVITEIT / PROCES RISICO EVALUATIE STAKEHOLDERS RISICO CONTROLE BEPERKING VERBETERACTIES EEN SYSTEEM VOOR RISICOMANAGEMENT RISICO ACCEPTATIE? RISICO COMMUNICATIE PERIODIEKE HERZIENING?

9 EEN SYSTEEM VOOR RISICOMANAGEMENT Prakejkvoorbeeld Labo ACTIVITEIT / PROCES RISICO EVALUATIE STAKEHOLDERS RISICO CONTROLE BEPERKING VERBETERACTIES RISICO ACCEPTATIE? RISICO COMMUNICATIE PERIODIEKE HERZIENING?

10 PROGRAMMA 1. Wat is risicoanalyse en risicomanagement? 2. Start with Risk Assessment in mijn laboratorium omgeving 3. Risicocontrole 4. Is er een meerwaarde voor mijn labo? 5. Feedback deelnemers 6. Contact

11 RISICOANALYSE: EEN AANTAL MOGELIJKE TOOLS Vele RA technieken werden ontwikkeld in het verleden - Kwalitaeef - - Semi- kwalitaeef Kwalitaeef Overall bevayen deze allemaal: - Team samenstellen >>> WIE WILLEN WE IN ONS RA TEAM? - Scope en goal vastleggen >>> SCOPE / GOAL ISO15189? - Vereiste RA informaee verzamelen >>> WELKE GEGEVENS / DATA?

12 FMEA FMEA = Failure Mode and Effects Analysis = een analyse van de mogelijke gevolgen van een fout/een falen van een bepaalde stap in het proces à goed voor procesevaluaee Doel: Bepalen van een RPN (Risk Priority Number) om het risico van een bepaalde mogelijke fout in te schayen en te kwaneficeren.

13 FMEA: VERSCHILLENDE STAPPEN 1. Stel een muledisciplinair team samen 2. Review het proces (flowchart) 3. Ideneficeer poteneële fouten 4. Inventariseer de gevolgen van elke poteneële fout 5. Beoordeel de ernst van de gevolgen (Severity Ranking) 6. Bepaal de oorzaak en waarschijnlijkheid van voorkomen (Occurrence Ranking) 7. Bekijk de kans dat de fout gedetecteerd wordt vóór de volgende stap in het proces (Deteceon Ranking) 8. Bereken het Risk Priority Number (RPN = SxOxD)

14 FMEA: VERSCHILLENDE STAPPEN 1. Stel een muledisciplinair team samen 2. Review het proces (flowchart) 3. Ideneficeer poteneële fouten 4. Inventariseer de gevolgen van elke poteneële fout 5. Beoordeel de ernst van de gevolgen (Severity Ranking) 6. Bepaal de oorzaak en waarschijnlijkheid van voorkomen (Occurrence Ranking) 7. Bekijk de kans dat de fout gedetecteerd wordt vóór de volgende stap in het proces (Deteceon Ranking) 8. Bereken het Risk Priority Number (RPN = SxOxD)

15 FMEA: MULTIDISCIPLINAIR TEAM Niet enkel de kwaliteitsverantwoordelijke of de technisch verantwoordelijke, maar een muledisciplinair team. Vb. kwaliteitsverantwoordelijke, klinisch biologen/pathologen, hoofdlaborant en andere betrokkenen Verantwoordelijke voor staalafname en ontvangst; Werkpostverantwoordelijke/toestelverantwoordelijke; IT- verantwoordelijke;

16 FMEA: HET PROCES Staalafname Transport Staalontvangst Registratie Aanmaken van deelmonsters Medische validatie Technische validatie Uitvoeren van de analyse Rapportering Staalbewaring en/of -verwijdering Archivering van aanvraagformulieren, rapporten,

17 FMEA: VERSCHILLENDE STAPPEN 1. Stel een muledisciplinair team samen 2. Review het proces (flowchart) 3. Ideneficeer poteneële fouten 4. Inventariseer de gevolgen van elke poteneële fout 5. Beoordeel de ernst van de gevolgen (Severity Ranking) 6. Bepaal de oorzaak en waarschijnlijkheid van voorkomen (Occurrence Ranking) 7. Bekijk de kans dat de fout gedetecteerd wordt vóór de volgende stap in het proces (Deteceon Ranking) 8. Bereken het Risk Priority Number (RPN = SxOxD)

18 FMEA: IDENTIFICEREN VAN MOGELIJKE RISICO S Onderscheid maken tussen kriesche en niet- kriesche analysen en de ernst/impact voor de paeënt duidelijk laten verschillen Onderscheid maken tussen staalafname die door een opgeleid en gekwalificeerd persoon moet uitgevoerd worden (vb. bloedafname) en staalafnames die door de paeënt zelf uitgevoerd worden (vb. urine, sperma, faeces, ). Onderscheid maken tussen staalregistraee van stalen die van externe laboratoria/aanvragers komt en staalregistraee van stalen die intern afgenomen worden.

19 FMEA: VERSCHILLENDE STAPPEN 1. Stel een muledisciplinair team samen 2. Review het proces (flowchart) 3. Ideneficeer poteneële fouten 4. Inventariseer de gevolgen van elke poteneële fout 5. Beoordeel de ernst van de gevolgen (Severity Ranking) 6. Bepaal de oorzaak en waarschijnlijkheid van voorkomen (Occurrence Ranking) 7. Bekijk de kans dat de fout gedetecteerd wordt vóór de volgende stap in het proces (Deteceon Ranking) 8. Bereken het Risk Priority Number (RPN = SxOxD)

20 FMEA: ERNST, WAARSCHIJNLIJKHEID EN DETECTIE Niet elke fout hee} even grote gevolgen of een even grote kans op voorkomen of een even grote kans om gedetecteerd te worden 3 scores per fout nl. ernst (E), waarschijnlijkheid van voorkomen (O) en kans op detecee (D) Ernst= wat zijn de gevolgen voor de paeënt? Voor de medewerker? Waarschijnlijkheid van voorkomen = wat is de kans dat fout x zich voordoet? Kans op detecee = wordt deze fout gedetecteerd VOOR de volgende stap in het proces Score kan kwalitaeef (hoog, midden, laag) of kwanetaeef (1-10 of 1-3 of 1-5 of ) zijn.

21 FMEA: OPSTELLEN VAN EEN SCORETABEL 3 scores telkens van 1-10 nl. Ernst/impact op de paeënt (ISO 15189:2012) Waarschijnlijkheid van voorkomen Kans op detecee alvorens de volgende stap in het proces genomen wordt

22 FMEA: OPSTELLEN VAN EEN SCORETABEL Ernst = impact, mogelijke gevolgen voor de paeënt

23 FMEA: OPSTELLEN VAN EEN SCORETABEL Waarschijnlijkheid van voorkomen

24 FMEA: OPSTELLEN VAN EEN SCORETABEL Kans op detecee alvorens de volgende stap in het proces plaats vindt

25 FMEA: RPN BEREKENEN Elk geïdeneficeerd risico krijgt een waarde voor elk van de 3 factoren en deze worden vermenigvuldigd om het Risk Priority Number te berekenen.

26 FMEA: ENKELE AANDACHTSPUNTEN Een aantal gevolgen komen veelvuldig terug consequent scoren door die score al op voorhand vast te leggen. Vb. laajdig rapporteren van kriesche analysen = 8 (voor impact) laajdig rapporteren van niet- kriesche analysen = 3 Scores voor waarschijnlijkheid van voorkomen kunnen onderbouwd/gemoeveerd worden door een analyse van vb. de geregistreerde staalafwijkingen, Bij toekennen van de scores mag men terugvallen op het feit dat alles gedocumenteerd is in procedures en dat het uitvoerend personeel opgeleid is.

27 VALKUILEN: BEPERKINGEN VAN RISICOANALYSE Menselijke factor: hoe we over risico s nadenken Percepee risico hetzelfde. Beschikt iedereen over de juiste wetenschappelijk info? Beoordelen risico s kan enkel mits voldoende experese in het team! Opleyen voor: Vooroordelen Niet voldoende geïnformeerd Te veel vertrouwen in capaciteiten Koppigheid Informaee foueef / beïnvloedend / eenzijdig Eerlijke communicaee binnen het laboratorium over risico s!!! Niet over- of onderschayen In dialoog met alle betrokkenen Vertrouwen

28 VALKUILEN BEPERKINGEN VAN RISICOANALYSE Mogelijke fouten Bewust bijsturen van de gevolgen (~ FMEA berekening is eenvoudig) Emoeonele argumenten betrekken in de analyse fase (vnl voor risico s waarvoor (nog) geen data beschikbaar zijn) Eenmalige incidenten ó overregulering Niet consequent inschalen / scoren RA = ejdsopname Vergankelijk periodiek te reviewen Vervalt (deels) bij wijzigingen, als nieuwe data beschikbaar komt, nieuwe inzichten, Meeste technieken houden geen rekening met cumulaeeve effecten (~ Fukushima ). Rampen worden niet voorkomen.

29 PROGRAMMA 1. Wat is risicoanalyse en risicomanagement? 2. Start with Risk Assessment in mijn laboratorium omgeving 3. Risicocontrole 4. Is er een meerwaarde voor mijn labo? 5. Feedback deelnemers 6. Contact

30 RISICOCONTROLE Focus op volgende vragen: Is het risico aanvaardbaar? Wat kunnen we doen om het risico te verminderen of te elimineren? Wat is een goede balans tussen risico s, middelen en het effect? Worden nieuwe risico s geïntroduceerd door de controles die ingevoerd werden?

31 RISICOCONTROLE 3 mogelijke uitkomsten op de vraag of het risico aanvaardbaar is: 1. JA, het risico is aanvaardbaar ( NOEL : No Observable Effects level) 2. JA, het risico is aanvaardbaar, maar verbeteracee is noodzakelijk 3. Nee, het risico is NIET aanvaardbaar ALARP : As Low As Reasonably PracNcable

32 RISICOCONTROLE Verbeteracees definiëren : wat kunnen we doen? Elimineren van het risico Vervangen door een acee/ die meer aanvaardbaar is Technisch: aanpassen toestel / test / Procedure verduidelijken Informeren / opleiding voorzien Valideren van de processtap Isoleren van de test / acee Monitoring: KPI / Extra kwaliteitscontrole tegencontrole /

33 RISICOCONTROLE Verbeteracees definiëren : wat kunnen we doen? Frequenee aanpassen: bv technische problemen toestel > onderhoudsfrequenee verhogen Effecten verlagen als voorkomt: noodplan opmaken, zandbak oefeningen, Verdubbeling: bv spiegelende servers om falend LIMS te vermijden, back- up toestel in veilige stockage, (of diversifiëring) Een verzekering (BA)

34 PROGRAMMA 1. Wat is risicoanalyse en risicomanagement? 2. Start with Risk Assessment in mijn laboratorium omgeving 3. Risicocontrole 4. Is er een meerwaarde voor mijn labo? 5. Feedback deelnemers 6. Contact

35 WAAROM? ZIJN ER VOORDELEN VOOR MIJN LABO? Preveneef Recurrente laboratorium fouten vermijden Verbeteren paeënt veiligheid / dienstverlening / kwaliteit werk Beter geïnformeerd beslissingen nemen / zwaktes (h)erkennen Focus resources op hoog risico taken = betere inzet beschikbare resources Integreren met reeds bestaande tools voor conenue verbetering Betere oplevering nieuwe projecten reducnon of error through risk management and connnual improvement KANTTEKENING: Dit is niet nieuw in laboratorium werk (en ISO doelstellingen)! Denk aan: beheer van non- conformiteiten, corrigerende en preveneeve

36 PROGRAMMA 1. Wat is risicoanalyse en risicomanagement? 2. Start with Risk Assessment in mijn laboratorium omgeving 3. Risicocontrole 4. Is er een meerwaarde voor mijn labo? 5. Feedback deelnemers 6. Contact

37 VRAGEN EN FEEDBACK

38 CONTACTGEGEVENS Veerle Noten + (

RISICO MANAGEMENT, BASIS PRINCIPES

RISICO MANAGEMENT, BASIS PRINCIPES RISICO MANAGEMENT, BASIS PRINCIPES AGENDA Leerdoelen van vandaag Wat en waarom Risico Management? Validatie bij Automatisering GMP-Z, GAMP 5, ASTM 2500 en Risico Management Overzicht Risk Management Proces

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Voorwoord In de afgelopen jaren is er zorgbreed veel aandacht gekomen voor patiëntveiligheid. Eind 2008 is in de ggz Veilige zorg,

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

HUIDIGE PERSPECTIEVEN OP RISICOBEHEER EN COMPLIANCE IN DE GEZONDHEIDSZORG: DE BEHOEFTE AAN BETROUWBARE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG

HUIDIGE PERSPECTIEVEN OP RISICOBEHEER EN COMPLIANCE IN DE GEZONDHEIDSZORG: DE BEHOEFTE AAN BETROUWBARE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG HUIDIGE PERSPECTIEVEN OP RISICOBEHEER EN COMPLIANCE IN DE GEZONDHEIDSZORG: DE BEHOEFTE AAN BETROUWBARE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG E M C P E R S P E C T I V E De hoofdzaken voor lagere risico's en

Nadere informatie

Sebyde diensten overzicht. 6 December 2013

Sebyde diensten overzicht. 6 December 2013 Sebyde diensten overzicht 6 December 2013 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren diensten

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation

EXIN IT Service Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie november 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Grip krijgen op veiligheid

Grip krijgen op veiligheid Grip krijgen op veiligheid Jaap Wijnker Karin Lemmens Veiligheid in de GGZ 24 september 2013 Even voorstellen.. Karin Lemmens Jaap Wijnker Veiligheid in de zorg Governance, risk & compliance in de zorg

Nadere informatie

Hoe veilig is onze zorg? Behoefte aan samenhangend veiligheidsmanagementsysteem

Hoe veilig is onze zorg? Behoefte aan samenhangend veiligheidsmanagementsysteem Safety Hoe veilig is onze zorg? Behoefte aan samenhangend veiligheidsmanagementsysteem in het ziekenhuis Interview met Johan Hellings (Algemeen directeur ZOL), door Johan De Neve Patiëntenveiligheid in

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie Sofie Senesael Verhandeling in het kader van de benoeming tot statutair ambtenaar, juni

Nadere informatie

ITIL Begrippen en woordenlijst

ITIL Begrippen en woordenlijst ITIL Begrippen en woordenlijst cursief: nog niet behandeld Engelse term ITIL Information Technology Infrastructure Library Best practise voor het beheren van ITdienstverlening Lifecycle Levenscyclus De

Nadere informatie

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Business Project: Eindrapport Sibelco Tessenderlo Chemie Stevel Celen 3 Ti 2 Erwin

Nadere informatie