Bent u volledig in control betreffende alle risico s waar u aan bent bloot gesteld?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bent u volledig in control betreffende alle risico s waar u aan bent bloot gesteld?"

Transcriptie

1 EXPERT SHEET Bent u volledig in control betreffende alle risico s waar u aan bent bloot gesteld? Risicobeheer Vanuit een Treasury achtergrond wordt gepromoot om organisatiebreed een Treasury breed risicomanagement in te steken, dit op te nemen in de bedrijfspolicies en hier integraal uitvoering aan te geven. Vanuit solide risicomanagementpolicies en -processen, kan een focus aangebracht worden naar de core business en de daarmee gepaard gaande financiële en en Treasury Support & Planning. Meerdere onderverdelingen zijn denkbaar. Vanuit het standaard organisatieproces heeft een onderneming met meerdere Treasury gerelateerde risico s te maken. De meest relevante zijn: 1. Kredietrisico; 2. Valutarisico; 3. Verzekeringsrisico; 4. Renterisico; 5. Liquiditeitsrisico; 6. Marktrisico strategische risico s. De Treasury organisatie van een onderneming kan uit verscheidene disciplines bestaan. Een onderverdeling zou kunnen zijn: Banking Operations, Cash Management & Investment, Credit & Collections, Corporate Finance, Risk Management, Asset Management Deze Expert Sheet is een uitgave van 3MMA Consulting

2 Kredietrisico Internationale ondernemingen zijn onderhevig aan kredietrisico binnen alle bedrijfssegmenten. Nog meer dan voorheen bestaat in de huidige financiële situatie het risico dat een tegenpartij of de bank van die tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen. Bedrijven moeten nu juist het hoofd bieden aan deze kredietrisico s. Van deze kredietrisico s moet men zich binnen de gehele financiële organisatie bewust zijn. Hiermee dient men te voorkomen dat er buitensporige afschrijvingen plaats zullen vinden. Door het inzetten van controles en het inhuren van professionele kennis kan men dit risico verder minimaliseren. het totale bedrag van oplopende kosten, commissies, claims en onkosten welke voortkomen uit contractgerelateerde verplichtingen en ten tweede de uiteindelijke uitkering van dergelijke bedragen. 3MMA Consulting kan de huidige verzekeringsrisico s doornemen, waarbij wordt vastgesteld of de bestaande verzekerings- en risicoprogramma s afgestemd zijn en anticiperen op de nieuwe en vaak verborgen risico s waar bedrijven mee geconfronteerd worden, zoals omgevingsrisico s, exploitatierisico, wet- en regelgeving, politieke risico s, productaansprakelijkheid, CAR, verwachte afschrijvingen, onderbreking van de bedrijfsuitoefening, sabotage en terrorisme. Valutarisico Internationale organisaties kunnen hoog oplopende blootstelling aan valutarisico ondervinden. Hierdoor kan de stroom van inkomende gelden in gedrang komen. Risicomanagement speelt hierin een belangrijke rol, aangezien dit direct invloed heeft op de winstgevendheid. De benadering van het strategisch management van deze risico s kan een wezenlijk onderdeel zijn en kan daarnaast invloed hebben op de shareholdersvalue, hetgeen de visie van de aandeelhouders kan beïnvloeden. Onderstaande risico s worden hierbij onderscheiden: Translatierisico is de invloed op de activa en passiva, welke wordt beïnvloed door verandering in de reguliere wisselkoersverschillen van de verschillende dochtermaatschappijen ten opzichte van de thuismarkt van de holding. Indien de waarde van de betrokken valuta verandert, verandert ook de waarde van hun activa, en dit heeft voornamelijk invloed op de fysieke bezittingen met een hoge boekwaarde, waardoor dit van grote invloed is op het netto vermogen en/of het aandelenkapitaal. Transactierisico ontstaat door in- of verkoop van valuta s en de waardeveranderingen op de internationale financiële markten. Verzekeringsrisico Verzekeringsrisico ontstaat door de onzekerheid van ten eerste 2

3 Renterisico Een risicostrategie en een duidelijk risicobeleid zijn noodzakelijk om in de toekomst financieel gezond te blijven. Fluctuaties kunnen de winstcijfers en de investeringsmogelijkheden zowel positief als negatief beïnvloeden. Naast het bedrijfsresultaat kunnen rentefluctuaties tevens een significante invloed hebben op de liquiditeitspositie van de onderneming. Door een actief risicobeleid te voeren, bijvoorbeeld door derivaten en afgeleide producten, naast actief balance sheet management, kunnen renterisico s worden beperkt. Renteproducten en risicomanagement zijn inherent aan de financieringsstructuur geldend voor de onderneming. Door hedging kan het financiële risico verminderd worden en heeft men derhalve een minder grote eigen vermogen buffer nodig om de financiële positie veilig te stellen. Het zorgt dus voor een grotere capaciteit vreemd vermogen. Er zal altijd naar de financieringsstructuur gekeken worden om te bepalen wat de financiële behoeftes zijn en hoeveel risicotolerantie voor een organisatie acceptabel is. Het gebruik van hedging instrumenten behoeft per definitie niet tot het gewenste resultaat te leiden. Om deze op een juiste wijze in te kunnen zetten, moet de organisatie in eerste instantie de juiste doelen vaststellen. Tevens moet helder zijn welke risico s de organisatie loopt en hoe daarmee omgegaan dient te worden. Risicomanagement houdt ook in dat de organisatie vaststelt hoeveel risico zij aan wil gaan en in welke mate het aangaan van risico s geoorloofd is (Treasury Statuut). Marktrisico De ontwikkeling van marktprijzen is soms onvoorspelbaar. Bij veel bedrijven kan de productie niet perfect op de leverancierscontracten worden afgestemd. Bovendien beïnvloeden vele factoren continu de vraag, het aanbod en de prijsstelling, waardoor dit soms moeilijk te voorspellen is. Dit bepaalt echter wel het marktrisico. Er zijn hiervoor verschillende methodes ontwikkeld zoals bijvoorbeeld de Value at Risk (VaR) en Cash Flow at Risk (CFaR). Daarnaast worden nauwkeurig beschreven richtlijnen voor de uitvoering van de handelsactiviteiten uitgevoerd en een reeks van fysieke en financiële contracten ingesteld. Echter, ondanks de aanwezigheid van dergelijke methodes, kan dit toch leiden tot negatieve exposure. Het is belangrijk dat de voornaamste elementen in het marktrisicomanagement zijn vastgelegd als zodanig de negatieve uitkomst te minimaliseren. Om al deze risico s van de organisatie in kaart te brengen, te beoordelen, aan te dragen en verbeteringen in te voeren, kan een extern adviseur worden aangetrokken om na te gaan waar deze Treasury brede risico s liggen. Hieraan kan dan op dusdanige wijze vorm worden gegeven en gedirigeerd worden, dat deze acceptabel zijn binnen het bedrijfsprofiel van de onderneming. Reden hiertoe kan zijn dat niet alle expertise intern voorhanden is of dat verder inzicht van buitenaf gewenst is. 3MMA Consulting kan hierin ondersteuning geven. Hieronder wordt aangegeven waar naar gekeken wordt en hoe dit vorm wordt gegeven. De aangegane hedging verplichtingen moeten uiteraard op effectiviteit worden beoordeeld en procedureel juist worden ingevoerd en toegepast. Liquiditeitsrisico In het algemeen zal een bedrijf met hoge schuldenlast kijken naar het minimaliseren van de overtollige liquiditeiten. Veel bedrijven proberen dit te ondervangen door de invoering van cash concentration technieken, waardoor een flexibele funding kan worden bewerkstelligd. Hierdoor kunnen de korte termijn schulden worden geminimaliseerd. In het bedrijfsbeleid zullen deze aspecten onderschreven moeten worden en aan de orde moeten worden gesteld, waarbij ook de belegging van de overtollige gelden. 3

4 Wat zijn de mogelijkheden en kaders binnen het risicomanagement? Er zijn verscheidene componenten die interessant zijn binnen het Treasury-brede risicomanagement binnen organisaties. Deze componenten zijn: het identificeren en kwalificeren van de risico s; het onderzoeken om de inconsistenties en de verschillen, zowel intern als ook met de markt, aan het licht te brengen; het weergeven van de inconsistenties en de verschillen van de op de praktijk gerichte huidige situatie van de Treasury policies en processen, met daarbij de aanbevelingen voor verkleining van de inconsistenties en de verschillen; de ontwikkeling van het conceptueel ontwerp voor controls- en rapportageplatformen. Een mogelijke projectscope zou een high-level onderzoek kunnen bevatten naar de huidige status van compliance zaken, inclusief interne audit aanbevelingen, benodigdheden rond wet- en regelgeving, Internationale Financiële Rapportage Standaarden (IFRS)/Financial Accounting Standards Board (FASB)/ Sarbanes- Oxley Act (SOX) en corporate governance aangelegenheden. Kennisoverdracht is een element, waar externe en interne staf gezamenlijk aan kunnen werken door het gehele proces van risicomanagement en risicominimalisatie heen. Risicomanagement Risicomanagement wordt steeds belangrijker. Risicomanagement dient te worden toegepast op alle aspecten binnen de bedrijfsvoering. Alle risicogebieden die wij verder in dit document beschrijven, dienen binnen het risicokader belicht te worden en men dient binnen een risico-overweging een besluit te nemen hoe hier mee om te gaan. Hoe verhouden deze risico s zich ten opzichte van het bedrijfsresultaat, de continuïteit van de organisatie en de te realiseren doelstellingen? In financieel roerige tijden, krijgen meer en meer organisaties te maken met risicomanagement. Gedefinieerd dient te worden, hoe de financieel manager dit onderwerp pragmatisch aanpakt. Wat daarbij op het rader gehouden dient te worden, is dat het binnen risicomanagement niet zozeer gaat om het voldoen aan de regels, maar om het voorkomen van verrassingen. Wil men hieromheen een systeem en procedures opzetten, dan wordt al snel naar de CFO of de financiële manager gekeken. Deze moet inhoud geven aan dit nieuwe begrip. Na compliance gedreven risicoanalyses is nu de vraag of risicomanagement daadwerkelijk iets kan opleveren. Men dient zich te realiseren dat niet elk risico bedreigend is voor de organisatie en dat tevens maatregelen om deze risico s op te vangen niet altijd wenselijk zijn. Er zijn derhalve verscheidene opties om deze risico s te benaderen: Elimineren (risicovermijding; bronbestrijding ). Risicodragende activiteiten worden gestopt. Verminderen (risicoreductie; schadebeperking ). De risico s worden verminderd door technische, organisatorische en/of gedragsbeïnvloedende maatregelen. Zelf dragen. De risico s blijven zoals ze zijn. Onbewust, omdat een risico niet wordt onderkend. Bewust, omdat besloten is geen maatregelen te nemen. Overdragen (risicoverplaatsing). De risico s worden (geheel of ten dele) afgewenteld op een andere partij; bijvoorbeeld door contractuele bepalingen of door verzekering. Wat voorop dient te staan, is dat het betrokken management zich het volgende afvraagt: Zijn alle risico s van mijn organisatie in kaart gebracht en kan ik me een terdege voorstelling maken van het ontwikkelingspatroon van deze risico s over de tijd? Bij de strategische verkenning van de risico s, komt het er op neer dat men zich afvraagt hoe de omgeving er uit ziet op korte, middellange en lange termijn en welke rol en positie de organisatie in die omgeving inneemt of zou willen innemen. Naarmate een organisatie meer uitvoerig en diepgaand heeft stilgestaan bij de toekomst, kan zij anticiperen op eventuele risico s. 4

5 Ook biedt een strategische verkenning de organisatie een handvat voor het monitoren van ontwikkelingen binnen de omgeving waar risico s zich kunnen voordoen, zodat er tijdig en juist op geanticipeerd kan worden. Een toekomstverkenning biedt echter geen garantie dat risico s juist en tijdig worden herkend. Omgekeerd is het wel zo dat het achterwege laten van toekomstverkenningen en het ontbreken van een toekomstbeeld eventuele zekerheden wegneemt. Kader om te komen tot een risico-identificatie Risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde en expliciete manier risico s in kaart te brengen, te evalueren en - door er pro-actief mee om te gaan - ze beter te beheersen. Risicomanagement is gebaseerd op het maken van risicoassessment. Bij een risico-assessment wordt het risico gemeten, door voor deze geïdentificeerde risico s vast te stellen hoe de kans van het optreden van een risico, of de gevolgen bij optreden moeten worden beheerst. Immers een risico wordt doorgaans gedefinieerd als de kans van optreden maal het gevolg bij optreden: Risico = Kans x Gevolg. Risicomanagement is dan het beheersen van kansen op en gevolgen van risico s. De organisatie inventariseert risico s, kent voor zover mogelijk financiële gevolgen aan de risico s toe en verbindt er maatregelen aan. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico s van bepaald beleid, zijn deze nog te voorkomen of eventuele ernstige gevolgen ervan te beperken. Een risico-assessment, dient een oplossing voor de toekomst te geven en een mogelijkheid om deze up-to-date te houden. Pas wanneer de risico-assessment leeft binnen de organisatie, geactualiseerd is en de daaruit voortvloeiende maatregelen een integraal onderdeel van de bedrijfsactiviteiten vormen, is er sprake van optimaal risicomanagement. In hoofdlijnen zijn er enkele onderdelen, die het pad om te komen tot optimaal risicomanagement, bepalen. Deze zijn in oplopende volgorde: Identificatie van risico s Bij de identificatie van de risico s gaat het om alle strategische, operationele, financiële en traditionele risico s. De koppeling naar de doelstellingen van de organisatie en bedrijfsdivisies is essentieel. Analyse en beoordeling van risico s Het in kaart brengen van de risico s maakt het mogelijk om deze te analyseren. Risico s in kaart brengen alleen geeft nog niet meer zekerheid en risicobeperking. Het is vervolgens van belang prioritering aan de belangen toe te kennen. Niet alle risico s wegen even zwaar. Ook hier gaat de regel veelal op. Analyse van het huidige risicobeleid Ondernemingen kunnen zich onderscheiden ten opzichte van hun concurrentie door hun risico s efficiënter te beheersen. In deze fase moet worden bepaald of de risico s niet teveel beheerst zijn en of er blinde vlekken zijn. Ontwerpen en uitvoeren van een actieplan Nadat het huidige risicobeleid in kaart is gebracht, dient het management een keuze te maken over wat er gebeurt met de risico s die niet zijn gedefinieerd en uiteraard over de waarde die aan het huidige risicobeleid toegekend kan worden. Er dient voor elk risico of risicocomponent een keuze gemaakt te worden, conform eerder aangegeven: Elimineren, Verminderen, Zelf dragen of Overdragen. Wegen, controleren en rapporteren Risicomanagement is een doorlopend proces. Het is van belang te wegen of de actieplannen effect hebben op het risicoprofiel. Ook is risico-informatie te gebruiken voor de planning van de Compliance en Governance. Resultaten integreren in de besluitvormingsprocessen De risico-informatie is bruikbaar voor analyses omtrent toekomstige besluiten (door middel van de risico-analyses uit het verleden). Bij elke bedrijfsactiviteit, dient de organisatie zich bewust te zijn van de bijkomstige risico s en hier conform de policies en procedures op te anticiperen. 5

6 Projectmethodiek Binnen een risico-assessment zal 3MMA Consulting de verscheidenheid van de voornaamste mogelijkheden van risicomanagement belichten, afgestemd op de behoeften en specifieke omgeving waar de organisatie zich in begeeft. Daarnaast zal invulling gegeven worden aan de risico-assessment op basis van bewezen kennis en ervaring van de teamleden van 3MMA Consulting, dat is opgedaan door eigen ontwikkeling en het uitvoeren van eerdere risico-assessments. De inbreng zal de verschillende risico s en gerelateerde kaders in overweging nemen, zoals het onderstaande model weergeeft. Op het gebied van de Treasury risico s, wordt de aandacht gericht op de eerder omschreven risico s: kredietrisico, valutarisico, verzekeringsrisico, renterisico, liquiditeitsrisico, marktrisico en overige risico s. Plan Risicostrategie Strategische planning Kapitaal allocatie Bijdrage Shareholders Value Beleid Risicoanalyse Risicogrondbeginsel Risicobegeerte en tolerant Risico bestuurmodel Toezicht Overige risico s Marktrisico Liquiditeitsrisico Renterisico Verzekeringsrisico Valutarisico Kredietrisico Uitvoering Evalueren Risicoprofiel Risicoproces Risicobelasting Shareholder Value Added identificeren vaststellen verzachten presenteren meten en verslaglegging Infrastructuur Techniek & gegevens Mensen Beleid & procedures Methodeleer Interne omgeving Cultuur Opleiding Prestatiemetingen Beloning/compensatie Communicatie Verandermanagement & waarde Externe omgeving Kredietbeoordelingsbureaus Financiële analisten Concurrentie Economie Rampen Wet- & regelgeving 6

7 Vormgeving van een risicomanagementproject 3MMA Consulting heeft een bewezen projectaanpak, die hieronder in hoofdlijnen wordt toegelicht. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Treasury Treasury Risk Overdracht Quick Scan Assessment Treasury Quick Scan Voordat we een project van initiëring in gaan, kan 3MMA Consulting een Treasury Quick Scan, inclusief scoping uitvoeren. Een Treasury Quick Scan geeft antwoord op de volgende vragen: voorziet de treasury functie aan de huidige behoeften? Dient de treasury functie verbeterd of aangepast te worden? Wat kan de impact op de balans- en de resultatenrekening zijn, wanneer de treasury functie op een andere wijze gestructureerd wordt? Kan de huidige treasury functie aan de doelstellingen van de onderneming voldoen? Hoe verhoudt uw treasury functie zich ten opzichte van uw concurrenten? voldoet uw treasury functie aan de internationale behoeften, vanuit zowel de business als ook het fiscale perspectief? is uw internationale infrastructuur, onderbouwd door uw cash & treasury managementsystemen, op de meest efficiënte wijze gestructureerd? Levert de treasury managementorganisatie, en haar link naar de business, u voldoende inzicht om de juiste beslissingen te nemen? dient de treasury managementstrategie verbeterd of aangepast teworden? Daarin gaan we per definitie door de gehele treasury organisatie, per divisie, om de scope van de werkzaamheden die gedaan dienen te worden te identificeren. Fase 1a Treasury Quick Scan Fase 1b Project uiteenzetting Hoofdactiviteiten 1. Zeker stellen en confirmeren van de scope en de doelstellingen 2. Uitvoeren van de Treasury Quick Scan te leveren 1. Gedetailleerde scoping en doelstellingen 2. High-level assessment van de Treasury organisatie Hoofdactiviteiten 1. identificeren van de projecteigenaren, Sturings Committee en teamleden 2. Ontwikkelen van een project handvest 3. identificeren van de interim op te leveren informatie en de leveringsdata plus het kwantificeren van de verantwoordelijkheden 4. overeenstemmen over het proces van continue monitoring en rapportage 5. opzetten van een programm management office (PMO) en het ontwikkelen van de templates 6. Plannen van bijeenkomsten, workshops en presentaties, de exacte data hiervan en de duur Te leveren 1. Gedetailleerd projectplan 2. Mobiliseren van het projectteam Nadat dit heeft plaatsgevonden, kunnen zowel het management van de organisatie als ook de 3MMA Consulting professionals op basis van terdege interne kennis van de organisatie overeenstemmen over de details voor de uit te voeren risicoassessment. 7

8 3MMA Consulting heeft een benadering voor een Treasury Quick Scan ontwikkeld, die onderverdeeld is in drie stappen. In elke stap onderzoeken we verschillende onderdelen van de treasury omgeving. Treasury Quick Scan Stap 1 Treasury Quick Scan Stap 2 Treasury Quick Scan Stap 3 de organisatorische structuur van de treasury operations de formalisering van de treasury processen en procedures treasury gedragscode de treasury policy en strategie treasury procedures treasury planning & control procedure treasury risicomanagement (liquiditeit, valuta, rentetarieven, tegenpartij, markt) treasury limieten en mandaten cashmanagement (bank- rekening structuur, pooling structuur, betalingsstructuur) bankrelaties (kosten en condities) fiscale treasury implicaties hedging activiteiten intercompany investeringen verzekeringen handel rapportage bevestigingen en betalingsprocedures treasury monitoring (bijv. risicomanagement comité of treasury comité) electronic banking infrastructuur treasury en/of cash management software netting en/of matching software software interfaces en integratie functieomschrijving en trainingniveau 8

9 Risico-assessment 3MMA Consulting ondersteunt de organisatie in het uitvoeren van de risico-assessment van de Treasury organisatie op een as is niveau, inclusief een gedetailleerde en lijvige vastlegging van de bevindingen van de potentiële risico s van alle Treasury divisies. Activiteiten die hierbij aan de orde komen, zijn: Treasury Risicomanagement: Het begrijpen en vastleggen van alle potentiële treasury-gerelateede risico s die associëren met alle Treasury functies binnen de organisatie. Deze dienen derhalve te resulteren in een assessmentrapport van de Treasury organisatiewijd risico as is niveau. Fase 2 Treasury Risk Assessment Hoofdactiviteiten 1. indentificeren, documenteren en evalueren van de risico s, die geassosieerd kunnen worden per individuele Treasury workstream 2. verzamelen en opstellen van treasury risicomanagement documentatie en rapporten, om een verbeterde begripsvorming te creëren van de huidige activiteiten en risico s, die inherent zijn aan de betreffende business 3. deze begripvorming zal ook worden bewerkstelligd door het houden van interviews met key Treasury Stakeholders 4. indentificeren van het huidige treasury risicomanagementproces, gebenchmarked tegen de marktpraktijken 5. Het continueren van bijeenkomsten en workshops met Treasury Stakeholders om de business benodigdheden en de prioriteiten met de marktpartijen af te stemmen 6. indentificeren, documenteren en evalueren van alle verschillen 7. ontwikkelen van een conceptueel ontwerp van de noodzakelijke controls- en rapportageplatformen Te leveren 1. gedocumenteerd aanleveren van geassessed treasury risico, per risicocategorie over alle betreffende divisies 2. assessment van de Treasury Organization en huidige assessment van elke treasury organisatie 3. conceptueel ontwerp van de controls- en rapportageplatformen 4. analyse van de inconsistentie en verschillen binnen de Treasury Risicomanagement processen tegen de beste marktpraktijken hieromtrent 5. Het delen van de bevindingen uit de workshop en de ontwikkelingen daarbinnen met het Steering Committee 9

10 Van assessment naar aanbevelingen Inconsistenties en verschillen: Het begrijpen en benoemen van de as is praktijken van de organisatie, tegen de toonaangevende praktijken en voor compliance met regelgeving en governance benodigdheden. Fase 3 Overdracht Hoofdactiviteiten 1. verzamelen en analyseren van de stakeholder terugkoppeling gedurende de workshops 2. Incorporeren van de toevoegingen 3. ontwikkelen van de aanbevelingen om de inconsistenties en verschillen te belichten 4. Incorporeren van de finale wijzigingen 5. Presentatie van de finale opleveringen binnen de organisatie Management betrokkenheid Terwijl 3MMA Consulting advies, prioritering en aanbevelingen aanlevert, is detailkennis van de organisatie een pre. Hiervoor werken wij nauw samen met het management en de stakeholders. Op deze wijze kan het management voor het moment van implementatie van veranderingen, deze monitoren en een finaal akkoord hieraan verbinden. Te leveren 1. finale aftekening van het management van de organisatie 2. assisteren bij het vastleggen van alle relevante informatie en documentatie op een overzichtelijke en toegankelijke wijze bij en voor de organisatie Risico? Ja Nee 10

11 Wat kan 3MMA Consulting rond risicomanagement voor u betekenen? Ook wat de interne organisatie betreft zijn risico s te onderkennen. Elk bedrijf heeft zijn back office en front office. Dit, terwijl juist per definitie een midoffice kan vastleggen welke risico s er zijn om deze te beschrijven binnen de processen en daardoor meer zekerheid verschaft rond compliancy. 3MMA Consulting is van mening dat het vaststellen van een mid office van groot belang is. 3MMA Consulting stelt hierbij van waarde te kunnen zijn, omdat zij over de gewenste ervaring en bedrevenheid beschikt om mid office functies binnen Treasury te kunnen vervullen. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de positie van de mid office binnen de bestaande processen en welke positie deze kan innemen binnen de koppeling van de Treasury Front, Mid- en Back Office activiteiten. 3MMA Consulting heeft voor diverse organisaties risicoassessments begeleid, hieromtrent advies gegeven en tevens voor volledige inrichting zorg gedragen. Alle hierboven genoemde aspecten binnen risicomanagement kan 3MMA Consulting voor u bewerkstelligen, daar wij beschikken over ervaren finance professionals die u kunnen ondersteunen met het bereiken van Financial Excellence door middel van het aangeven en invoeren van pragmatische oplossingen rond risicomanagement vraagstukken. Onze experts beschikken over een bewezen achtergrond in o.a. Accounting, Audit, Controlling, Treasury, Trading en Banking. Internal stakeholders Risk originator Risk management Risk accounting Deal origination Just in time Exposure delivery origination Risk mitigation Risk measurement Risk recording Front office Middle office Back office deal entry - straight through processing Risk transfer Risk settlement Risk disclosure External stakeholders 11

12 CONNECTING OUR FUTURE Wilt u meer weten over de aanpak van dit onderwerp voor uw organisatie, neem dan contact op met de experts van 3MMA Consulting: 3MMA Consulting B.V. Van Hasseltkade CD Maastricht T +31 (0) I consultancy.3mma.nl 3MMA Consulting kernwoorden: Kwaliteit en continuïteit Lange termijn commitment Entrepreneurship Betrouwbaar

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Risicomanagement

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010. Bazel II Pilaar III

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010. Bazel II Pilaar III Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010 Bazel II Pilaar III Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Toepassingskader 3 1.2. Kapitaalmanagement BinckBank 3 1.3. Kapitaaltoereikendheid BinckBank 3 1.4. Belangrijkste

Nadere informatie

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement.

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Kan risicomanagement en prestatiemanagement met elkaar verbonden worden, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van een organisatie? Auteur :

Nadere informatie

Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business

Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business NIVRA-debatbijeenkomsten 2009 Antonio Vivaldistraat 2-8 Postbus 7984 1008 AD Amsterdam T 020 301

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Integraal risicomanagement Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 5 Managementsamenvatting 6 1. Onderzoeksvraag 12 1.1. De meerwaarde

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorgsector

Risicomanagement in de zorgsector Er is sprake van een continu veranderend risicolandschap dat zorginstellingen vraagt om te ondernemen. Dit betekent risico's nemen en vereist tegelijkertijd een actieve beheersing van die risico's. Een

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid Drs. R.F.D. BOSMAN Maastricht, 9 december 2009 MBA-Controlling Business School Nederland Begeleider:

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars Een collectieve management letter Koninklijk Nederlands I nstituut van Registeraccountants, juni 2010 2 !"#$ %&'!' () *+) $, $) $,$) -)../0#% $$$))) ))) $ )-$ $ )--./0#%1-)-$

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie