Van start met OAO BIJLAGE JURIDISCHE ASPECTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van start met OAO BIJLAGE JURIDISCHE ASPECTEN"

Transcriptie

1 Van start met OAO BIJLAGE JURIDISCHE ASPECTEN I. ORGANIEKE BELGISCHE REGELGEVING Decreet tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs van 2 maart 1999 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 1999): relevante artikelen: 24 and 25 Section II: Contact-, afstands- en gecombineerd onderwijs Art : Gecombineerd onderwijs is een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs, waarbij het aandeel van contactonderwijs minimaal 50% van het aantal lestijden van een module of van een vak van een leerjaar bedraagt. De Regering kan op projectbasis afwijkingen voor een periode van vijf jaar op dit percentage toestaan.. In afwijking van het eerste lid moet het aandeel contactonderwijs in het studiegebied algemene vorming minimaal 30% bedragen. II. WET OP DE PRIVACY Regelgeving Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; 15-tal Koninklijke Besluiten ter uitvoering van de Wet van 8 december 1992; Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming ban natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 1

2 gegevens: harmonisering van regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op het gehele grondgebied van de Europese Unie Artikel 28 van Hoofdstuk VI van de Europese Richtlijn bepaalt de instelling van een Toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens in elke lidstaat. De Belgische Wet voorziet in de instelling van een onafhankelijke commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Hoofdstuk VII Wet 1992) Andere Commissies voor gegevensbescherming: Omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 door de Wet van 11 december 1998 (B.S. 3 februari 1999): aanpassing van de Wet van 8 december 1992 Enkele aandachtspunten: Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet, bijvoorbeeld uitbreiding van het begrip verwerking : elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés ; Versterking van het recht op kennisgeving. Recht op verzet ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van marketingdoeleinden Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet van 8 december 1992: opheffing van vrijwel alle vorige Koninklijke Besluiten uitgevaardigd in uitvoering van de Wet van 8 december 1992 De Belgische Wet van 8 december 1992 Teneinde de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens te garanderen, werd deze onderworpen aan talrijke voorwaarden (o.a. op een nauwkeurige manier, voor welomschreven doeleinden, in identificeerbare vorm, mits ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene, enz ) Er is voorzien in een uitgebreid gamma van rechten van de betrokkene (o.a. recht op kennisgeving, recht op toegang en op verbetering van zijn persoonsgegevens, ) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verleent met redenen omklede adviezen, aanbevelingen, en onderzoekt klachten (onverminderd enige vordering voor de rechtbanken) omtrent aangelegenheden die betrekking hebben op de toepassingen van de grondbeginselen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Hoofdstuk VII Wet 1992). 2

3 Bevoegde rechtbank: Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg zetelend in kort geding. Bij veroordeling wordt de verantwoordelijke voor de verwerking bestraft met een geldboete en bij herhaling ook met een gevangenisstraf. De rechtbank kan de verbeurdverklaring uitspreken van de dragers van persoonsgegevens waarop het misdrijf betrekking heeft en kan verbod uitspreken om gedurende een periode rechtstreeks of door een tussenpersoon, het beheer te hebben over enige verwerking van persoonsgegevens. Relevante Conclusies: o Indien bijvoorbeeld via de website gegevens van personen worden opgevraagd, gelden de regels zoals recht op inzage en schrapping, verantwoording, duidelijkheid over wat men met de gegevens doet, o De privacywetgeving geldt onverkort zowel op internet, intranet als in beschermde leeromgevingen; gegevens achter een wachtwoord plaatsen is dus geen excuus om aan de wetgeving te ontsnappen. III. WET OP DE AUTEURSRECHTEN Regelgeving: De nationale wetten op het auteursrecht verschillen van land tot land. Er bestaan echter ook verschillende internationale overeenkomsten m.b.t. het auteursrecht alsook een groot aantal Europese verdragen die specifieke onderdelen van het auteursrecht regelen. Overzicht: cf. bijlage: Belangrijkste: Europese Richtlijn 91/250/EG van de Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma s ( The Computer Programs Directive ). Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994) Wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 91/250/EG van 14 mei 1991betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma s (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juli 1992) 3

4 Wet van 3 april 1995 houdende de aanpassing van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 april 1995) Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken Koninklijk Besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 april 1996) Verdragen van de WIPO (World Intellectual Property Organisation): Verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht en het Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen die resp. betrekking hebben op de bescherming van auteurs en de bescherming van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen ( The WIPO Treaties ). Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken Wet van 25 maart 1999 betreffende de toepassing op de Belgen van zekere bepalingen van de Berner Conventie voor de bescherming van de werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, gedaan te Parijs op 24 juli 1971 en van het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, gedaan te Rome op 26 oktober 1961 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 november 1999) Europese Richtlijn 2001/29/EC van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2001 tot harmonisering van bepaalde aspecten van het auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij ( The Copyright Directive ) De Belgische Wet van 30 juni 1994 De wet verleent aan de auteur van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst (cf. boeken, films, opgenomen muziek en beeldende kunstwerken) een tijdelijk exclusief recht toe om reproducties van zijn prestatie te maken, die te verkopen, of om van zijn werk andere, afgeleide producten te maken, deze publiekelijk ten toon te stellen, ofwel zijn toestemming daartoe te verlenen. Er is sprake van een beschermd werk van zodra het werk origineel is, d.w.z. het werk getuigt van een zekere intellectuele inspanning en draagt de persoonlijke stempel van de auteur. Deze bescherming geldt tot 70 jaar na het overlijden van de auteur ten voordele van de persoon die hij daartoe 4

5 heeft aangewezen, of indien dat niet is gebeurd ten voordele van zijn erfgenamen. Tevens verleent deze wet aan de auteur van een werk een recht op vergoeding (geen belasting doch een compensatie voor een verleende dienst) toe als tegenprestatie voor het feit dat onder bepaalde voorwaarden zijn werk toch mag worden gereproduceerd. De wetgever maakt hiervoor een gebruik van de juridische techniek van de wettelijke licentie. Wanneer een auteur werken tot stand brengt, ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een statuut of ter uitvoering van een bestelling, kunnen zijn vermogensrechten worden overdragen aan de werkgever resp. aan degene die de bestelling heeft geplaatst mits in die overdracht van rechten uitdrukkelijk is voorzien (art. 3 3 Wet 1994). Elke auteursrechthebbende of houder van een naburig recht kan zelf instaan voor het beheer van zijn rechten of hij kan er voor kiezen om zich aan te sluiten bij een beheersvennootschap en het beheer van zijn rechten over te laten aan een vennootschap. De vennootschap zal dan de vergoedingen die door derden betaald moeten worden wegens het gebruik van beschermde werken en prestaties, innen en verdelen onder de rechthebbenden. Daarnaast verdedigen zij ook de belangen van de rechthebbenden, verlenen juridisch advies, Voor een overzicht: 04.htm Hoofdstuk Vbis van de Wet 1994 bespreekt de regelgeving m.b.t. de productie en/of mededeling van werken of prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. Wie kwaadwillig of op bedrieglijke wijze inbreuk pleegt op het auteursrecht en de naburige rechten maakt zich schuldig aan het misdrijf van namaking en kan worden bestraft met een geldboete of met een gevangenisstraf in geval van herhaling (Toepassing van de bepalingen van het strafwetboek) (Art. 80 e.v.). Bevoegde rechtbank: - Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg zetelend in kort geding (op burgerrechtelijk gebied) Relevante Conclusies: Het auteursrecht beschermt heel veel: van zodra er sprake is van een concrete en een originele vorm of uitdrukkingswijze, is het werk beschermd. Voorbeelden: wetenschappelijke en pedagogische werken, cursussen, boeken, verzamelwerken met commentaar, Wanneer bijvoorbeeld een CVO beroep doet op één van zijn personeelsleden/externe organisatie om een website te ontwikkelen, een 5

6 cursus/boek te schrijven voor het centrum, dan heeft die persoon/externe organisatie daar auteursrechten op. Om dergelijk euvel te vermijden kan het CVO in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk stipuleren dat afstand wordt gedaan van auteursrechten. Ook voor het auteursrecht wordt geen onderscheid gemaakt tussen internet, intranet, tussen vrij toegankelijke of achter een paswoord afgeschermde informatie. Wanneer bijvoorbeeld een CVO op het intranet of binnen een elektronische leeromgeving een les(senreeks) publiceert met foto s van kunstwerken voor de lessen, dan is dit strafbaar. Het is toegelaten om korte aanhalingen (zgn. citaatrecht ) uit alle soorten werken gratis te gebruiken op voorwaarde dat de bron en de naam van de auteur wordt vermeld en het citaat wordt gebruikt voor kritiek, polemiek of onderwijs (art. 21 Wet 1994). M.a.w. een kort fragment uit een muziekstuk aanhalen, is toegelaten op voorwaarde dat dit voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt en bijvoorbeeld niet dient om de website op te vrolijken. Het is toegelaten om in een lesmodule op het web een link te plaatsen naar een bijvoorbeeld een kunstwerk op een andere website; het is niet toegelaten het kunstwerk van de andere website in uw pagina binnen te trekken. Conclusie is dat de huidige Belgische regelgeving m.b.t. auteursrechten weinig rekening houdt met de digitale omgeving. Het louter surfen op het internet is reeds strafbaar om de reden dat de computer een kopie van de auteursrechtelijk beschermde pagina in het RAM-geheugen - en ook ev. als tijdelijk bestand op de harde schijf - bewaart. Artikel 13 van de The Copyright Directive van mei 2001 (cf. supra) bepaalt dat de lidstaten hun nationale wetgeving tegen 22 december 2002 dienden te hebben aangepast. Tot op heden is dit voor België evenwel nog niet gebeurd. De aanpassing van de Belgische wetgeving inzake het auteursrecht wordt verwacht in het voorjaar van Software Licenties: Zoals de meeste creatieve werken, is ook computersoftware beschermd door het Europees auteursrecht. Al deze producten zijn de intellectuele eigendom van de makers. Wanneer u software aankoopt, dan koopt u niet zozeer de software, als wel het recht de licentie tot het gebruik van de software onder bepaalde beperkingen die zijn opgelegd door de eigenaar van het auteursrecht, gewoonlijk de software-uitgever. Met andere woorden, de software zelf is niet uw eigendom; u heeft alleen beperkte rechten om het programma te gebruiken, te reproduceren en in gebruik te geven conform de voorwaarden die in de licentieovereenkomst worden gestipuleerd. Er bestaan verschillende soorten softwarelicenties; softwarelicenties kunnen beperkt zijn in tijd, in plaats, in aantal gebruikers. 6

7 Meestal bestaan de licentievoorwaarden erin dat u het recht hebt de software op één computer te installeren of te gebruiken en een back-up te maken. Dit betekent dus dat indien u de software kopieert, verspreidt of installeert in strijd met de beperkingen die de licentie u oplegt (bijv. wanneer u een programma dat voor gebruik op één computer is bedoeld toch installeert op meerdere computers), u de wet op het auteursrecht overtreedt en u zich schuldig maakt aan het misdrijf piraterij of het ongeoorloofd gebruik en/of ongeoorloofde verspreiding van materiaal waarop rechten van intellectuele eigendom van toepassing zijn. In dat geval kan de eigenaar of de uitgever van de licentie tegen u of tegen uw organisatie gerechtelijke stappen ondernemen. Er bestaan vijf frequent voorkomende vormen van softwarepiraterij: 1. Piraterij door de Eindgebruiker De eindgebruiker maakt zonder over de daarvoor vereiste toestemming te beschikken kopieën van een programma. Voorbeelden: het installeren van één exemplaar met de vereiste licentie op meerdere computers; het kopiëren van software diskettes voor verdere installatie en verspreiding; het ingaan op up-grade aanbiedingen zonder een legaal exemplaar van de te upgraden versie te hebben; het ruilen van diskettes of CD s binnen of buiten het werk. 2. Overmatig gebruik van een client/serverconstructie Er is sprake van overgebruik wanneer meer gebruikers toegang hebben tot of gebruik maken van de op een server geïnstalleerde software dan volgens de licentievoorwaarden is toegestaan. 3. Internetpiraterij Het down- of uploaden van software van het internet zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Het online verzenden van illegale kopieën. 4. Voor geïnstalleerde sofware Hiervan is sprake wanneer het bedrijf dat u nieuwe computers verkoopt illegale exemplaren van software op de harde schijf laadt met de bedoeling het verkopen van computers aantrekkelijker (en vaak goedkoper) te maken. 5. Vervalsing van software Het illegaal verveelvoudigen en verkopen van materiaal waarop auteursrecht rust met de intentie om dit materiaal rechtstreeks te imiteren en de vervalsing te verkopen als het officiële product. 7

8 Eén van de belangrijkste wereldwijde organisaties die zich inzet voor het bevorderen van een veilige en legale online wereld is de professionele vereniging van softwarefabrikanten Business Software Alliance (BSA). Deze organisatie informeert o.a. computergebruikers over de wetgeving inzake het auteursrecht op software en over internetveiligheid en bestrijdt softwarepiraterij. Op de website van BSA (http://global.bsa.org/) kan je uitgebreide informatie vinden over het omgaan met software, softwarebeleid, nieuwe initiatieven en auteursrecht gerelateerde onderwerpen. Naast het auteursrecht zijn er ook octrooien van kracht die software beschermen tegen ongeoorloofd kopiëren, distribueren en doorverkopen. Wie dus in strijd handelt met de wettelijke bepalingen terzake handelt dus onrechtmatig en kan bijgevolg civielrechtelijk worden aangesproken en mogelijks zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Dit geldt ook voor een bedrijf/organisatie dat geen actie neemt tegen personeelsleden die deze bepalingen overtreden (cf. infra). De gevolgen kunnen beperkt blijven tot negatieve publiciteit of publiekelijk beschuldigd worden van malversaties, maar het kan ook komen tot aanzienlijke schadeclaims, flinke boetes en zelfs gevangenisstraf! IV. AANSPRAKELIJKHEID De Belgische Regelgeving Algemeen geldende aansprakelijkheidsregels (Artikel 1382 e.v. Burgerlijk Wetboek: éénieder die door zijn fout (schuld, nalatigheid, onvoorzichtigheid) schade toebrengt aan een andere persoon, moet deze schade vergoeden, persoonlijk of via een verzekering. Het slachtoffer dient het bewijs te leveren van zijn geleden schade alsook van het oorzakelijk verband tussen de schade die hij heeft opgelopen, en de fout van de dader. Meer specifiek voor het onderwijs: --- Het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs o Decreet 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding Titel II Hoofdstuk I (Art. 4) & Hoofdstuk IIIbis (Art. 17bis) Aansprakelijkheid: --- Het Gemeenschapsonderwijs: o Decreet 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs - Hoofdstuk I (Art. 2) & Hoofdstuk IIIbis 5Art. 12bis) Aansprakelijkheid: 8

9 Ingeval het personeelslid bij de uitvoering van zijn ambt de werkgever of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Aansprakelijkheid m.b.t. software licenties Wat met de aansprakelijkheid van de directeur van een CVO m.b.t. illegale software op de schoolcomputer? In principe is de directeur niet hoofdelijk aansprakelijkheid tenzij wordt bewezen dat hij uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven om software zonder licenties op de schoolcomputers te plaatsen. In theorie: - werkgever is persoonlijk aansprakelijk (meestal vertegenwoordigd door de directeur, maar die is ook een personeelslid) voor eigen fouten en misdrijven - werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor zijn personeelsleden In praktijk: - Inrichtende Macht (en niet de directeur) is burgerrechtelijk aansprakelijk; - Inrichtende Macht kan zich op haar beurt verhalen op het personeelslid, maar enkel in geval van bedrog of zware fout; - Het personeelslid is enkel aansprakelijk voor lichte fout indien dit bij hem/haar eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Dus personeelsleden zijn slechts in een beperkte mate aansprakelijk voor eigen fouten en misdrijven. November 2003 Karina De Smet Juridisch Stafmedewerker Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw 9

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN Joris Deene, advocaat, verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed juni 2011 Deze bundel en bijhorende

Nadere informatie

De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P?

De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P? Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit gent Academiejaar 2011 2012 TECHNOLOGIE EN DE AFDWINGING VAN HET AUTEURSRECHT: De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P? Masterproef

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum:

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Bij deze licentie-overeenkomst zijn de volgende partijen betrokken: 1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de digitale dataset(s) over te dragen en in

Nadere informatie

De auteursrechtelijke bescherming van mobiele applicaties

De auteursrechtelijke bescherming van mobiele applicaties Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De auteursrechtelijke bescherming van mobiele applicaties Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Maarten Devinck

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids.

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. IMPRESSUM Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. Waarschuwing De redactie van dit werk werd afgerond in november 2003. Sedertdien kunnen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

http://www.bruylant.be/st/fr/print.php?id=12867

http://www.bruylant.be/st/fr/print.php?id=12867 http://www.bruylant.be/st/fr/print.php?id=12867 31/05/2011 www.bruylant.be Le droit des affaires en évolution (19) Tendensen in het bedrijfsrecht La propriété intellectuelle omniprésente dans l'entreprise

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. Deze Licentieovereenkomst voor de BlackBerry Solution (de "Overeenkomst"),

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht.

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht. Reactie van de regering op het verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie met nr. 2011D26675 over de speerpuntenbrief auteursrecht 20 20 van 11 april 2011 (Kamerstukken II, 2010-2011, nr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T Rolnummers 5856 en 5859 Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke (artikel 5) of gehele vernietiging van de wet van 30 juli 2013 «houdende wijziging van de

Nadere informatie

DANKWOORD. Mei 2014 Dries Peeters

DANKWOORD. Mei 2014 Dries Peeters SAMENVATTING Deze masterproef staat in het teken van alternatieve geschillenbeslechting in de ICT. Tegenwoordig komt men dagelijks in contact met nieuwe technologie. Dit nemen we waar op zowel professioneel

Nadere informatie