Reactienota Woonvisie Leeuwarderadeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reactienota Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020"

Transcriptie

1 Reactienota Woonvisie Leeuwarderadeel Bijlage bij het besluit van de raad van de gemeente Leeuwarderadeel van [datum], besluitnummer [pm]

2 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Indieners van zienswijzen Ontvankelijkheid Beantwoording zienswijzen

4 4

5 1. Inleiding Vanaf 9 september 2015 heeft de ontwerp Woonvisie Leeuwarderadeel gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Daarnaast is op 1 september 2015 de Woonvisie Leeuwarderadeel toegestuurd aan onderstaande overlegpartners / instanties: Provincie Fryslân Gemeente Leeuwarden Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Littenseradiel Gemeente Franekeradeel Gemeente Het Bildt Gemeente Menaldumadeel Gemeente Harlingen WoonFriesland Wonen Noordwest Friesland Huurdersvereniging De Bewonersraad Dorpsbelang Britsum Dorpsbelang Finkum Dorpsbelang Hijum Dorpsbelang Jelsum / Koarnjum Dorpsbelang Alde Leie Dorpsbelang Stiens Talant Palet Woonzorg Nederland Er zijn twee zienswijzen ontvangen. In voorliggende reactienota is de inhoud van de zienswijzen samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien. Op donderdag 1 oktober 2015 heeft er een BOT sessie met de gemeenteraad plaatsgevonden. De Woonvisie is gepresenteerd, en de gemeenteraadsleden hebben vragen en opmerkingen gemaakt. De tijdens deze bijeenkomst gestelde vragen en gemaakte opmerkingen worden meegenomen in deze reactienota. Op dinsdag 6 oktober 2015 heeft er een overleg plaatsgevonden met de Plaatselijk Belangen en Dorpsbelangen van de dorpen uit de gemeente. De tijdens deze bijeenkomst gestelde vragen en gemaakte opmerkingen worden meegenomen in deze reactienota. Op donderdag 8 oktober 2015 heeft er een overleg plaatsgevonden met WoonFriesland. Tijdens dit overleg zijn onder andere de vragen en opmerkingen van de gemeenteraad en de Plaatselijk Belangen / Dorpsbelangen besproken. Daarnaast had WoonFriesland nog enkele inhoudelijke aanvullingen en opmerkingen. Bij de besluitvorming van het college en de gemeenteraad over de woonvisie zal eveneens over de zienswijzen worden besloten. Er wordt voorgesteld de zienswijzen conform de reactienota te beantwoorden. 5

6 2. Indieners van zienswijzen In verband met de privacyregels ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens, wordt de zienswijze van burgers geanonimiseerd. Nr Naam 1 Gemeente Leeuwarden 2 Indiener 2 3. Ontvankelijkheid De termijn om zienswijzen in te dienen liep van 9 september 2015 tot en met 20 oktober De zienswijze van gemeente Leeuwarden is in concept ontvangen binnen de termijn. Buiten de termijn namelijk op 2 november is de enigszins aangepaste, definitieve versie ontvangen. Formeel is deze zienswijze niet ontvankelijk. Voor de volledigheid wordt wel op de zienswijze ingegaan. De zienswijze van indiener 2 is tijdig ingediend en derhalve ontvankelijk. 6

7 4. Reactie op bijeenkomsten en Beantwoording zienswijzen BOT sessie gemeenteraad 1 oktober 2016 Belangrijkste vragen / opmerkingen: a. De wachtlijst van 3 jaar op een huurwoning is te lang. WoonFriesland zou woningen bij kunnen bouwen of geen huurwoningen meer kunnen verkopen, om in te lopen op de wachtlijst. b. Op bladzijde 15 zou de opmerking over de duurdere huurwoningen stelliger gemaakt kunnen worden. c. De grafiek op bladzijde 17 is een treurige grafiek, waarvan de lijn sterk daalt. Kan dit ook anders? d. In de het laatste hoofdstuk (Resumé) wordt gesproken over de bewoners van Leeuwarderadeel. We zijn er ook voor mensen die hier willen gaan wonen. Wellicht toevoegen huidige en toekomstige bewoners. Reactie: a. WoonFriesland geeft aan dat er tegenwoordig niet meer wordt gesproken over wachtlijst maar over zoekduur. Voor de gemeente Leeuwarderadeel geldt dat deze termijn zeker geen 3 jaar meer betreft. Onderstaand wordt de zoekduur per huurklasse aangegeven in weken. Deze onderverdeling in klassen vloeit voort uit het wettelijke passend toewijzen. De zoekduur voor gemeente Leeuwarderadeel wordt weergegeven en de gemiddelde zoekduur binnen alle gemeenten waar WoonFriesland woningen verhuurt. De conclusie is dat de zoekduur voor 3 van de 4 klassen lager is dan gemiddeld, waarmee onze gemeente dus goed scoort. Leeuwarderadeel gemiddeld WF Goedkope huurwoning (< 403,06) 18,9 weken 42,6 weken Betaalbaar laag (> 403,07 en < 576,87) 36,0 weken 42,1 weken Betaalbaar hoog (> 576,88 en < 618,24) 30,1 weken 38,7 weken Bereikbaar (> 618,24 en < 710,68) 51,2 weken 48,1 weken Als een potentiele huurder beslist in een bepaalde straat of wijk wil wonen, kan de wachttijd wel langer zijn. b. Op bladzijde 15 staat: Conclusie 5.1: Gemeente Leeuwarderadeel volgt de bovengenoemde ontwikkelingen nauwgezet. Daar waar nodig, en mogelijk, kan de gemeente actie ondernemen. Wellicht kunnen inbreidingslocaties benut worden voor duurdere huurwoningen. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. De zin Wellicht huurwoningen zal worden aangepast tot De inbreidingslocaties kunnen worden benut voor duurdere huurwoningen. 7

8 c. Onderstaande grafiek is op blz 17 opgenomen: De blauwe lijn lijkt tot een nullijn te dalen. Echter, op de Y-as daalt het aantal niet tot nul, maar tot De Y-as zou langer gemaakt kunnen worden, maar wij kiezen er voor dit niet te doen. Door het hier toe te lichten, is het voldoende duidelijk gemaakt. d. In de Résumé staat: Het doel is dat er voor iedere inwoner van Leeuwarderadeel een geschikte woning is, zowel voor reguliere bewoners, als voor doelgroepen (ouderen, mensen met een beperking, statushouders) en dat de kwantiteit en kwaliteit van de woningen op peil blijft. Deze zin zal als volgt aangepast worden: Het doel is dat er voor iedere (toekomstige) inwoner van Leeuwarderadeel een geschikte woning is, zowel voor reguliere bewoners, als voor doelgroepen (ouderen, mensen met een beperking, statushouders) en dat de kwantiteit en kwaliteit van de woningen op peil blijft. Overleg Plaatselijk Belangen en Dorpsbelangen Belangrijkste vragen / opmerkingen: a. Ouderen zouden graag in de dorpen blijven wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben en minder mobiel zijn. Nu verhuizen ouderen vaak naar Stiens. Kunnen woningen ook geschikt gemaakt worden voor bewoning door ouderen en minder mobiele mensen, levensloopbestendig? b. De jeugd wil graag in eigen dorp blijven wonen, in een betaalbare huurwoning. In de dorpen zijn niet veel huurwoningen beschikbaar, er worden ook huurwoningen verkocht. Is het mogelijk minder woningen te verkopen zodat de jeugd grotere kans heeft op een huurwoning? c. In Hijum is nog een inbreidingslocatie bij De Kampioen. Er is weerstand vanuit het dorp om hier woningen te ontwikkelen. d. Aan de Loane in Hijum staan huurwoningen waarvan in het verleden is gezegd dat er in 2015 duidelijkheid zou komen over sloop of renovatie. Is hier al meer over bekend? e. Basisschool De Homeie in Britsum staat met ingang van komend schooljaar leeg. Is het een idee om ouderen te huisvesten in dit pand? f. Extramuralisering: deze alinea is erg stellig geformuleerd (5.1). Kan dit genuanceerd worden? 8

9 g. In de Woonvisie is een paragraaf opgenomen over verrommeling van tuinen en erven. Wat wordt daar mee bedoeld? Is er een lijst met criteria? Reactie: a. Deze vraag is voorgelegd aan WoonFriesland. WoonFriesland doet onderhoud aan de woningen, maar om financiële redenen veelal geen groot onderhoud meer. Het aanpassen van de plattegrond van de woning zodat de woning geschikter is voor ouderen wordt niet bij regulier onderhoud gedaan. Dit soort werkzaamheden vallen onder groot onderhoud of renovatie. De meeste woningen in het bezit van WoonFriesland zijn up-to-date, en komen voorlopig niet in aanmerking voor groot onderhoud of het aanpassen van de plattegrond. Woningen zullen dus niet levensloopbestendig gemaakt worden. Geschikte huisvesting voor ouderen in de dorpen is een onderwerp om op te nemen in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie. b. WoonFriesland zal bekijken of de te verkopen woningen in de dorpen eerst aangeboden kunnen worden aan bewoners uit het dorp, net als in Feinsum: bij mutatie eerst aanbieden voor huur (ingezetenen) daarna verkoop. Op het moment van het schrijven van deze reactienota is er nog geen duidelijkheid vanuit WoonFriesland, de directie van WoonFriesland moet zich over dit onderwerp buigen. Aangezien de gemeente dit wel een belangrijk onderwerp vindt, komt dit aan de orde bij het maken van prestatieafspraken met WoonFriesland. Deze prestatieafspraken zullen worden gemaakt na vaststelling van de WoonVisie. c. Er is op dit moment geen concrete belangstelling voor het bouwen van woningen nabij De Kampioen. Gezien de demografische ontwikkeling ligt het niet in de lijn der verwachting dat deze locatie ontwikkeld wordt. Mocht zich een belangstellende melden, dan worden de verschillende belangen afgewogen en besluit het college al dan niet mee te werken aan een verzoek. d. Deze vraag is voorgelegd aan WoonFriesland. De uitkomst hiervan is dat de woningen voor 2016 nog niet opgenomen zijn in het programma voor groot onderhoud / kwaliteitsverbetering. Voor 2017 en verder is de planning nog niet bekend. Ambtelijk is bij WoonFriesland aangedrongen op spoedige duidelijkheid en het spoedig inplannen van werkzaamheden. Overigens loopt het regulier onderhoud wel gewoon door. Groot onderhoud / kwaliteitsverbetering van de woningen aan de Loane zal worden opgenomen in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie. e. Er wordt op dit moment gewerkt aan een visie over de gemeentelijke gebouwen en de mogelijkheden van deze gebouwen. In dat kader zullen we het idee om ouderen te huisvesten in De Homeie doorgeven aan de gemeentelijk gebouwenbeheerder. De gemeente zal het pand naar verwachting niet zelf ontwikkelen. Ook voor ouderenhuisvesting geldt, dat zich hiervoor dan een partij bij de gemeente kan melden om het pand te kopen / ontwikkelen. Alvorens aan herbestemming of herinvulling mee te werken, zal wel onderzocht moeten worden wat het effect van een nieuwe functie op de omgeving is. f. In deze alinea wordt uitgelegd wat het begrip extramuralisering inhoudt. De uitleg van dit begrip kan niet genuanceerd worden. De zinnen die daarop volgen zijn niet stellig geformuleerd. g. Er is geen lijst met criteria wat onder verrommeling valt, het gaat om algemeen geldende normen. Als voorbeeld kan genoemd worden dat tuinen volledig verhard worden, in die gevallen wordt een tuin soms gebruikt als parkeerplaats of als opslag van spullen, hetgeen niet wenselijk is. Ieder geval wordt apart bekeken. In voorkomende gevallen zullen de bewoners er op aangesproken worden. 9

10 Overleg WoonFriesland Belangrijkste vragen / opmerkingen: a. WoonFriesland geeft aan dat de Woonvisie een concreet document is. Concreter dan gebruikelijk is. Deze Woonvisie gaat wat dat betreft al sterk richting prestatieafspraken, bijvoorbeeld op het punt van de te verkopen woningen. b. WoonFriesland geeft aan dat het passend toewijzen al ingaat per 1 januari 2016 (blz18) c. De in de Woonvisie genoemde wachtlijst / wachttijd klopt niet meer. Bovendien wordt er niet meer gesproken over een wachtlijst maar over zoekduur. d. Op pagina 22 staat de term doelgroep, hier is niet aangegeven wat er met doelgroep wordt bedoeld. Dit zou gedefinieerd moeten worden. Reactie: a. Het is de bedoeling van de gemeente om een concreet document op te stellen. Er zal een afspraak met WoonFriesland ingepland worden om een opzet te maken voor de nieuwe prestatieafspraken, op basis van deze geactualiseerde Woonvisie. Aangezien de Woonvisie heel concreet is, vormt deze een goede basis. b. De datum zal worden aangepast. c. De term wachtlijst zal worden vervangen door zoekduur. Daarnaast zal de genoemde duur worden aangepast aan de gegevens die WoonFriesland aanlevert (zoals opgenomen op blad 7 van deze reactienota) aangezien de nu opgenomen duur van 3 jaar niet meer klopt. d. Het woord doelgroep zal worden vervangen door (toekomstige) inwoner van Leeuwarderadeel 1. Indiener 1 Gemeente Leeuwarden Zienswijze a. Gemeente Leeuwarden geeft aan dat de wens om in kleine dorpen te bouwen vaak groter is dan de concrete vraag. Voorkomen moet worden dat er te veel planologische ruimte ontstaat. Er zouden nog geen onomkeerbare keuzes gemaakt moeten worden. b. Gemeente Leeuwarden geeft aan dat de verwachte ontwikkeling van de doelgroep (in aantallen) voor sociale huurwoningen niet is benoemd. c. Gemeente Leeuwarden vraagt zich af hoe de vergrijzing uitpakt in Leeuwarderadeel, of en hoe de voorzieningen en het wonen daar op zijn ingericht. Gemeente Leeuwarden wil inspanningen gericht op wonen en zorg afstemmen met gemeente Leeuwarden. d. Gemeente Leeuwarden geeft aan dat voor het thema verduurzaming extra stappen te zetten zouden zijn. De vroege uitbreidingswijken hebben een energielabel dat lager ligt dan C. e. Gemeente Leeuwarden geeft aan graag in een vroegtijdig stadium betrokken te willen worden bij de huisvestingsverordening die gemeente Leeuwarderadeel op gaat stellen. 10

11 Reactie a. Concreet is er al sprake planologische ruimte in een paar dorpen (Stiens, Jelsum, Alde Leie, Finkum). Zo lang er geen initiatiefnemer is voor de bouw van een woning op de betreffende locatie, wordt er niet gebouwd. Er wordt derhalve niet gebouwd voor leegstand en er vinden geen onomkeerbare ontwikkelingen plaats. In andere dorpen (o.a. Hijum) zijn er wijzigingsbevoegdheden die woningbouw mogelijk maken. Dit betreft altijd een afweging. Ook hiervoor geldt, dat er uitsluitend meegewerkt wordt aan een wijziging van het bestemmingsplan als het voornemen voldoende concreet en haalbaar is. b. De ontwikkeling van het aantal inwoners binnen de doelgroep voor sociale huurwoningen is lastig te benoemen. De doelgroep betreft mensen onder een bepaalde inkomensgrens. Het aantal mensen onder deze grens is sterk afhankelijk van de economische situatie en de verandering daarin. Er is geen onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de economische situatie en de invloed daarvan op het aantal inwoners in de betreffende doelgroep. c. In de Woonvisie zelf en in het Woningbehoefteonderzoek is stilgestaan bij de demografische ontwikkeling en daarmee de vergrijzing. In de Woonvisie is benoemd dat particuliere woningbezitters zelf hun eigen woning aan dienen te passen naar hun behoefte. WoonFriesland beoordeelt bij het renoveren van woningen of er noodzaak is, en of het mogelijk is, de plattegrond van de woning enigszins aan te passen om deze levensloopbestendiger te maken. Dit gebeurt niet altijd, in Stiens is bijvoorbeeld voldoende aanbod geschikte woningen voor ouderen. Een eengezinswoning zal dan niet worden aangepast tot levensloopgeschikte woning. Daarnaast is benoemd in de Woonvisie dat welzijn en zorg niet altijd fysiek nabij zijn. Uitgangspunt is dat welzijn en zorg geconcentreerd zijn in het centrum van Stiens. Met name in Stiens zijn er goede mogelijkheden voor het aanbieden van zorg aan huis, door de zorgaanbieders die nu al actief zijn in Stiens. Het afstemmen van de inspanningen op het gebied van wonen en zorg tussen gemeente Leeuwarden en gemeente Leeuwarderadeel is een goed initiatief. d. WoonFriesland is goed bezig met het verduurzamen van hun woningbezit. Ruim 72% van de woningen valt onder klasse A, B of C. Daarnaast hebben alle woningen van Wonen Noordwest Friesland energielabel A. Eigen woningbezitters zijn zelf verantwoordelijk voor het verduurzamen van hun woning. Gemeente Leeuwarderadeel zorgt voor de informatieverstrekking over dit onderwerp, maar gaat niet actief zelf woningen of wijken aanpakken. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaren. e. Bij het opstellen van de Huisvestingsverordening Leeuwarderadeel zal overleg gevoerd worden met gemeente Leeuwarden. De looptijd van een Huisvestingsverordening is gelijk aan die van een bestuurlijke periode. Kortom, de looptijd van de huisvestingsverordening van Leeuwarderadeel zal eindigen bij de fusie met gemeente Leeuwarden. Gemeente Leeuwarderadeel kan tot 2018, binnen de daarvoor gestelde kaders, naar eigen inzicht een Huisvestingsverordening opstellen. 11

12 Voorstel / conclusie De zienswijze van de gemeente Leeuwarden vormt geen aanleiding de Woonvisie aan te passen. Waar nodig zal overleg plaatsvinden met de gemeente Leeuwarden. 2. Indiener 2 Indiener gaat in op diverse (deel)onderwerpen, gevolgd door conclusies en aanbevelingen, waarbij veel opmerkingen betrekking hebben op de ontwikkeling van Stiens Oost. Voor Stiens Oost zal een aparte procedure worden doorlopen, waarbij inspraak mogelijk is. Onderstaande betreft dan ook een beknopte samenvatting van de zienswijze. Zienswijze a. Woningbehoefteonderzoek: er wordt aangegeven dat genoemde getallen niet kloppen of niet overeenkomen met elders in het document genoemde getallen. b. Concept Woonvisie: er wordt aangegeven dat in de Woonvisie diverse cijfers van diverse bronnen worden genoemd. Op basis van de provinciale cijfers met betrekking tot de (gewenste) woningvoorraad zouden er geen bouwplannen maar sloopplannen moeten worden gemaakt. Indiener trekt Primos cijfers en de Primos systematiek in twijfel. Daarnaast wordt opgemerkt dat het merkwaardig is dat alleen huurwoningen zijn geïnventariseerd en niet de koopwoningen. Oudere woningeigenaren gaan op een zeker moment huren, wordt gesteld, de vraag wordt gesteld wie dan hun woningen gaat kopen. c. De gewenste woningvoorraad in 2030 wordt door Provincie Fryslân en Primos anders ingeschat. De verschillen zijn dermate groot dat indiener aangeeft dat het verschil te groot is om de gok te nemen, dat het geen goede basis is voor een woningbouwprogramma. Er zou eerder sprake moeten zijn van sloop van woningen. Indiener gaat in op het aantal inwoners en aantal huishoudens in de gemeente en de ontwikkeling daarvan op basis van de cijfers van de Provincie. Indiener geeft aan dat gezinsverdunning in gemeente Leeuwarderadeel minder voorkomt dan elders, waardoor er minder behoefte zal zijn aan woningen. Kortom, indiener vindt dat de huidige woningvoorraad voldoende lijkt voor de eigen bevolking, waarbij in de toekomst de behoefte aan woningen af zal nemen. De waarde van de woningen komt onder druk. d. Indiener geeft aan dat senioren in de nabijheid van het centrum zouden willen wonen en dat er een potentiele vraag is naar seniorenwoningen. Inbreidingslocaties zouden bij voorkeur voor seniorenwoningen moeten worden ingezet. e. Indiener gaat in op de Ladder van Duurzame verstedelijking, dat er al een aantal bestemmingsplannen is gesneuveld op dit onderwerp. f. Indiener geeft aan dat een bepaalde passage in de Woonvisie discriminerend over kan komen, namelijk dat er gestreefd wordt naar een geschikte woning voor iedereen, ook voor doelgroepen zoals ouderen, mensen met een beperking. Reactie a. Het Woningbehoefteonderzoek is opgesteld door Companen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in adviezen voor (ontwikkelingen op de ) woningmarkt. Er is bij de gemeente geen reden de kwaliteit van het onderzoek in twijfel te trekken. Het klopt dat er verschillende bronnen genoemd worden met betrekking tot de aangehaalde cijfers, dat verklaart dat de cijfers niet overeenkomen. Immers, iedere bron hanteert zijn eigen uitgangspunten. 12

13 b. Met betrekking tot de (verschillen in) de genoemde cijfers wordt verwezen naar de beantwoording onder a. De huurwoningen zijn geïnventariseerd omdat er, als vervolg op de Woonvisie, prestatieafspraken opgesteld worden met WoonFriesland. De inventarisatie vormt daar onder andere de basis voor. Koopwoningen zijn niet geïnventariseerd omdat de gemeente geen invloed heeft op de kwaliteit, staat van onderhoud, en dergelijke van een koopwoning. Er wordt gesteld dat oudere woningeigenaren op een zeker moment gaan huren, daarbij wordt de vraag gesteld wie de woning van die oudere eigenaren gaat kopen. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, waarbij eventueel zorg aan huis kan worden geboden. Met het systeem van passend toewijzen komen ouderen niet altijd meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Het is daardoor niet langer vanzelfsprekend is dat ouderen hun woning verkopen en in een huurwoning gaan wonen. Mochten ouderen hun woning verkopen, dan is de vraag wie hun woningen gaan kopen, stelt indiener. Maar deze vraag is niet alleen aan de orde als ouderen hun woning verkopen, deze vraag geldt voor iedere woning die te koop wordt aangeboden. c. In het Woningbehoefteonderzoek zijn cijfers en prognoses van de verschillende instanties meegenomen en meegewogen. De conclusie uit het Woningbehoefteonderzoek is daarmee zorgvuldig tot stand gekomen, waarmee de gemeente op het standpunt staat dat het woningbouwprogramma voldoende onderbouwd is, en dat de bouw van nieuwe woningen (nagenoeg) geen invloed zal hebben op de waardeontwikkeling van bestaande woningen. d. In de Woonvisie is conform het standpunt van indiener aangegeven dat als er rond het centrum van Stiens gebouwd wordt, dit voor senioren of zorggerelateerd zou moeten zijn. In oktober 2015 ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor een inbreidingslocatie ter inzage (Stiens De Wisseling) waarbij zorggerelateerde woningen worden gerealiseerd nabij het centrum. e. Voor de Woonvisie is dit niet aan de orde. Bij het opstellen van een bestemmingsplan voor een bepaalde ontwikkeling wordt ingegaan op de behoefte en het zorgvuldig ruimtegebruik. f. De bedoelde zinsnede is niet discriminerend. In voorgaande passages doelt indiener zelf ook op woningen geschikt voor ouderen en/of met zorg. Niet iedereen kan in eenzelfde type woning wonen, vandaar dat er voor mensen die wellicht een andere woning dan standaard nodig hebben, onderscheid wordt gemaakt. Voorstel / conclusie De zienswijze vormt geen aanleiding de Woonvisie aan te passen. 13

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Harlingen - Ludinga Code 071905 / 19-11-14 GEMEENTE HARLINGEN 071905 / 19-11-14 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020

Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020 Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020 Ontwerp 20 augustus 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Totstandkoming 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Evaluatie Woonvisie 2010 2015 4 3. Stiens

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

IIIIIIIIİIIIIIIMIIIIMI GR

IIIIIIIIİIIIIIIMIIIIMI GR Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen IIIIIIIIİIIIIIIMIIIIMI GR15.00025 Behandeld in Commissie Omgeving Datum Commissie 1 april 2015 Agendanummer 9 Datum Raad 15 april 2015 Agendanummer 7 Opsteller

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

2. Uitgangspunten raad 18 april Inspraakreacties. 4. Concept raadsbesluit

2. Uitgangspunten raad 18 april Inspraakreacties. 4. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling Woonplan 2013-2023 Bijlage(n) : 1. Woonplan 2013-2023 2.

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Gemeenteblad. Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling.

Gemeenteblad. Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling. Gemeenteblad Onderwerp: Concept Woonvisie Terschelling Jaar/nummer: 2017 / In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

Notitie Inspraak Woonvisie Texel 2016

Notitie Inspraak Woonvisie Texel 2016 Notitie Inspraak Woonvisie Texel 2016 Beleid 2 augustus 2016 Inhoudsopgave 1. Inspreker 1 uit De Cocksdorp... 3 2. Inspreker 2 dorpscommissie Eierland... 5 3. Inspreker 3... 7 4. Inspreker 4 dorpscommissie

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Bouwen voor Leegstand?

Bouwen voor Leegstand? Bouwen voor Leegstand? Een peiling naar de woonbehoefte van de inwoners van West Maas en Waal. April 2012 Dit rapport wordt u gratis aangeboden door de SP afdeling in oprichting West Maas en Waal. Gegevens

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn

bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn Bijlage Wijzigingen Nota Wonen Blz. oude Was Wordt versie Algemeen Cijfers Zijn voor zover mogelijk geactualiseerd en als bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze

Nadere informatie

1. Onderwerp Huisvesting bijzondere doelgroepen in de regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. 2. Rol van het

1. Onderwerp Huisvesting bijzondere doelgroepen in de regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Huisvesting bijzondere doelgroepen in de regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. 2. Rol van het Efficiencytaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang De regionale

Nadere informatie

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk Gemeenteraad december 2012 Fractie GroenLinks Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk 0. Inleiding Het college van Langedijk is in haar vergadering van januari 2012 akkoord gegaan

Nadere informatie

Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, Kanaaldijk 3 Baars, Baarsweg 19a

Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, Kanaaldijk 3 Baars, Baarsweg 19a Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, Kanaaldijk 3 Baars, Baarsweg 19a Bijlage bij het besluit van gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van 18 juni 2013, besluitnummer 2013/

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Gemeente Eersel team Ruimte afdeling Ontwikkeling juli 2012 ZIENSWIJZEN Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg"

Vaststelling bestemmingsplan Delden-Noord, herziening Peperkampweg Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg" Voorstel: 1. Geen exploitatieplan vaststellen 2. De zienswijzen zoals omschreven en afgewogen in de "Zienswijzennotitie

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Concept. Reactienota zienswijzen. Bestemmingsplan Belt Schutsloot Noorderweg 43

Concept. Reactienota zienswijzen. Bestemmingsplan Belt Schutsloot Noorderweg 43 Concept Reactienota zienswijzen Bestemmingsplan Belt Schutsloot Noorderweg 43 Bijlage bij het besluit van gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van 14 februari 2012, besluitnummer p.m. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders)

Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders) Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders) 1. Voorzienende dorpen 1.1 Burgerkracht en bewonersinitiatieven 1. De gemeente, Woonstichting Groninger Huis en

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven.

Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven. Nummer: 6c. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 7 april 2015 Aanleiding Op

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 20 december 2016 Regnr.: 16int04506 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

1. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties voor starters in de huursector. Kunt u voorbeelden geven?

1. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties voor starters in de huursector. Kunt u voorbeelden geven? Raadsvergadering d.d. 5 juli 2011 Raadsnota nummer 0110043 0nderwerp: concept-woonvisie 2011 2016 Vragen van fractie Naam raadslid: Jan de Hoogh 1. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties voor starters

Nadere informatie

Reactienota Woonvisie Langedijk

Reactienota Woonvisie Langedijk Reactienota Woonvisie Langedijk 2014-2030 Reactienota in het kader van de terinzagelegging van de concept woonvisie Langedijk 2014-2030 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014 Vastgesteld

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

Opzet van de presentatie

Opzet van de presentatie Woonvisie Venray Opbouw van de avond 19.30-19.40 Welkom door wethouder Martijn van der Putten 19.40-20.30 Presentatie concept woonvisie door Egbert Kalle 20.30-21.00 Vragen 21.00-21.15 Pauze 21.15-21.45

Nadere informatie

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Bijlage Datum DOS-2014-0006307 Onderwerp toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Aan de regio s is gevraagd voor 1 juli 2017 de regionale woonvisies te actualiseren op basis van

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Bestemmingsplan Steenwijk De Meenthehof

Bestemmingsplan Steenwijk De Meenthehof Reactienota zienswijze Bestemmingsplan Steenwijk De Meenthehof Vastgesteld door de gemeenteraad van Steenwijkerland d.d. REO / hklo februari 2012 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 3 2. Ontvankelijkheid 3

Nadere informatie

in";11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" De raad van de gemeente Bergen,

in;11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Catharinastraat 47-49 WellerlooL De raad van de gemeente Bergen, gemeent e Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" in";11n Limburg De raad van de gemeente Bergen, Overwegende: dat het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o.

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. 1. Indiener zienswijze 1 1. Indieners zienswijze geven aan bezwaar te hebben tegen de realisatie van een appartementencomplex

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 12 juli 2012 Agendapuntnummer : XII, punt 4 Besluitnummer : 471 Portefeuillehouder : wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Woonplan 2011-2015

Nadere informatie

Gevolgen van de Woonvisie Zoeterwoude 2025

Gevolgen van de Woonvisie Zoeterwoude 2025 Gevolgen van de Woonvisie Zoeterwoude 2025 Inleiding Bijgevoegd treft u de Woonvisie Zoeterwoude 2025 aan. Met de nieuwe woonvisie wordt ingegaan op de veranderde marktomstandigheden, nieuwe verhoudingen

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Brookhuis West. 9 september 2014

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Brookhuis West. 9 september 2014 Rapport Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Brookhuis West 9 september 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 Procedure ontwerpbestemmingsplan 3. Samenvatting en beantwoording 4. Aanpassingen 4.1 Aanpassingen als gevolg

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost In deze notitie wordt het woningbouwprogramma dat met het bestemmingsplan De Groendijck- Oost, Driebruggen kan worden gerealiseerd, onderbouwd.

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 1 Inleiding Ultimo 2010 eindigt de looptijd van het Geactualiseerd woonplan Dalfsen 2007-2011. De gemeente Dalfsen hecht aan een gefundeerd

Nadere informatie

MEMO van college aan de raadscommissie

MEMO van college aan de raadscommissie MEMO van college aan de raadscommissie datum : 21 december 2010 aan : Algemene raadscommissie van : College onderwerp : jaarlijkse regionale aanpassing passendheidstabellen Huisvestingsverordening Portefeuillehouder:

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 nota zienswijzen bestemmingsplan Uitdam - Zeedijk 1 Code 1112113 / 17-03-15 GEMEENTE WATERLAND 1112113 / 17-03-15 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Onderwerp: woningtoewijzing Het Bijvank Referentie: herstructurering Het Bijvank en Het Lang, startnotitie d.d

Onderwerp: woningtoewijzing Het Bijvank Referentie: herstructurering Het Bijvank en Het Lang, startnotitie d.d Aan: Stadsdeelcommissie Zuid Enschede, Leden van de gemeenteraad Onderwerp: woningtoewijzing Het Bijvank Referentie: herstructurering Het Bijvank en Het Lang, startnotitie d.d. 27-08-2003 Datum: Enschede,

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Nota Woningbouw 2014-2020 Rijssen - Holten. Evenwichtig Groeien

Nota Woningbouw 2014-2020 Rijssen - Holten. Evenwichtig Groeien Nota Woningbouw 2014-2020 Rijssen - Holten Evenwichtig Groeien Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Conclusies kwantitatief woningbouwprogramma lange termijn (2013 t/m 2034) en korte termijn (2013 t/m 2019)...

Nadere informatie

Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Drielanden Bedrijvenpark Tonsel 2012

Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Drielanden Bedrijvenpark Tonsel 2012 Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Drielanden Bedrijvenpark Tonsel 2012 Versie: december 2012 - 2 - - 3 - Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Drielanden Bedrijvenpark Tonsel 2012

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN "CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW)"

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW) WW nte *T I HľN11IIIIIIII III I Oosterhout REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN "CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW)" Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen. Bestemmingsplan Port Natal / WZA

Reactienota zienswijzen. Bestemmingsplan Port Natal / WZA Reactienota zienswijzen Bestemmingsplan Port Natal / WZA Datum: 7 mei 2015 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Procedure... 2 2. Beoordeling zienswijzen... 3 2.1 Overzicht ingekomen zienswijzen... 3

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie