RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING Examenorganisatie SVPB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING 2013. Examenorganisatie SVPB"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING 2013 Examenorganisatie SVPB Plaats : Houten Kenmerk : v1/BJ Datum onderzoek : 11, 28 en 29 oktober 2013 Datum vaststelling : 5 december 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Achtergrond van het toezicht op examenorganisatie SVPB HET ONDERZOEK Onderzoeksopzet CONCLUSIE EN VERVOLG Conclusie TOELICHTING OP DE BEOORDELING Oordeel kwaliteitsborging op instellingsniveau Risico s op relevante indicatoren Resultaat onderzoek examinering Particuliere beveiliging (Beveiliger en Coördinator beveiliging)... 7 Bijlagen Bijlage I Bijlage II p. 1 van 11

3 1 INLEIDING 1.1 Achtergrond van het toezicht op examenorganisatie SVPB Onderwijsinstellingen zijn verplicht de examinering van de wettelijke beroepsvereisten, behorende bij het kwalificatiedossier van de opleiding particulier beveiliger en coördinator beveiliging, uit te laten voeren bij de examenorganisatie Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties, kortweg SVPB. Deze verplichting is weergegeven in artikel van de WEB en de WPBR en de bijbehorende Regeling (artikel 5) particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. In genoemde Regeling staat vermeld dat een particuliere beveiliger alleen door een particuliere beveiligingsorganisatie met beveiligingswerkzaamheden mag worden belast als hij in het bezit is van het SVPB/ECABO-diploma Beveiliger niveau 2. In de brief van 15 november 2012 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie, wederom, een verzoek gedaan aan de Inspectie van het Onderwijs om op basis van artikel 8 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en artikel 5 van de Regeling Particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus toezicht te houden op de SVPB. 1.1 Onderzoekkader Sinds 1 januari 2012 is een nieuw geïntegreerd toezichtkader (onderwijs, examinering en kwaliteitsborging) voor de sector bve door de Minister van OCW vastgesteld. Op voorstel van de inspectie en afgeleid van het toezichtkader bve heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie het toezichtkader SVPB 2013 vastgesteld. Het toezichtkader SVPB bestaat uit twee kwaliteitsgebieden, Examinering en Kwaliteitsborging. De overige gebieden uit het toezichtkader bve 2012, Onderwijsproces, Opbrengsten en Naleving wettelijke vereisten, zijn niet van toepassing. SVPB is een examenorganisatie waar geen onderwijs wordt verzorgd; de organisatie heeft geen crebolicenties. Daardoor valt het SVPB niet onder de Wet educatie en beroepsonderwijs. Uitgaande van de twee gebieden Examinering en Kwaliteitsborging zullen wij, net als bij het reguliere toezicht, een uitspraak doen aan de hand van de aspecten en indicatoren binnen de onderscheiden gebieden. Binnen het gebied Examinering gaat het om de aspecten: - Exameninstrumentarium met de indicatoren o Onderscheid tussen ontwikkelingsgerichte toetsen en examinering o Dekking van het kwalificatiedossier o Cesuur o Beoordelingswijze o Transparantie - Afname en beoordeling met de indicatoren o Authentieke afname o Betrouwbaarheid - Diplomering met de indicatoren o Besluitvorming diplomering o Verantwoordelijkheid examencommissie p. 2 van 11

4 Dit laatste betreft het uitreiken van het diploma op basis van de wettelijke beroepsvereisten. Het gaat hier niet om het mbo diploma. Binnen het gebied Kwaliteitsborging gaat het om de aspecten: - Sturing met de indicatoren o Plannen o Informatie o Continuïteit - Beoordeling met de indicatoren o Monitoring o Evaluatie - Verbeteringen, verankering met de indicatoren o Verbeteraanpak o Deskundigheidsbevordering o Verankering - Dialoog en verantwoording o Intern o Extern Voor wat betreft de normering zijn, op dialoog en verantwoording na, alle bovengenoemde aspecten kernaspecten. Dat wil zeggen dat deze alle voldoende moeten zijn voor het eindoordeel. 1.2 Sanctie Op grond van het toezichtkader SVPB is het volgende sanctietraject afgesproken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Inspectie van het Onderwijs. Op het moment dat het gebied Kwaliteitsborging niet voldoet zal de inspectie middels een rapport hiervan melding doen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Er zal worden aangeven dat van proportioneel toezicht (één van de pijlers van het huidige toezichtkader) geen sprake kan zijn en dat na een herstelperiode van een jaar heronderzoek plaatsvindt. Indien de kwaliteit voldoet, zal de inspectie op dit gebied na drie jaar opnieuw onderzoek doen. Indien het gebied Examinering niet voldoende is, vindt eveneens melding plaats bij genoemd ministerie. Het is bij dit gebied aan het ministerie van Veiligheid en Justitie om te beslissen welke sanctie zij oplegt aan SVPB. Het definitieve rapport zal op basis van hoor en wederhoor op de website van de inspectie gepubliceerd worden en aangeboden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. p. 3 van 11

5 2 HET ONDERZOEK 2.1 Onderzoeksopzet De Inspectie van het Onderwijs voerde in oktober 2013 toezicht uit bij de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties, SVPB. Dit onderzoek heeft betrekking op de kwaliteit van de examinering en kwaliteitsborging. De examenorganisatie SVPB is gevestigd in Houten. SVPB heeft een examenlocatie in Amersfoort waar zowel theorie- als praktijkexamens plaatsvinden. Daarnaast heeft SVPB op diverse plaatsen in het land examenaccomodaties van Creboingeschreven onderwijsinstellingen geregistreerd zodat hier ook theorie- en praktijkexamens kunnen worden afgenomen. Het onderzoek heeft tot doel om de stand van de kwaliteitsborging van de organisatie en de examinering te bepalen en om de risico's voor de examinering in te schatten. Het toezicht op de SVPB vindt, op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, elke drie jaar plaats. De informatie over de instelling die bij de inspectie aanwezig is, zoals documenten met betrekking tot examinering en kwaliteitsborging, uitkomsten van tevredenheidonderzoeken zijn geanalyseerd en aangevuld met een onderzoek op de instelling. Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met examenontwikkelaars, examenvaststellers, examinatoren, de examencommissie en de directie. Daarnaast zijn aanvullend documenten onderzocht en zijn examenactiviteiten, zowel theoretisch als praktisch, geobserveerd. De examinering en kwaliteitsborging van de volgende opleidingen zijn onderzocht: BC-ID Gebied Kwaliteitsborging Gebied Examinering en diplomering Eca , Particuliere beveiliging (Beveiliger) 94850, Particuliere beveiliging (Beveiliger) Eca , Particuliere beveiliging (Coördinator beveiliging) 90550, Particuliere beveiliging (Coördinator beveiliging) De resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsborging leiden, in combinatie met de resultaten van het kwaliteitsonderzoek examinering, tot een oordeel. Het resultaat zal voorgelegd worden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In hoofdstuk 3 leest u de conclusie en het eventuele vervolgtoezicht voor de instelling. De resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsborging, de resultaten van de analyse en de resultaten van het kwaliteitsonderzoek examinering vindt u in hoofdstuk 4. p. 4 van 11

6 3 CONCLUSIE EN VERVOLG In dit hoofdstuk geven we aan welke conclusie we trekken uit het onderzoek en wat het vervolgtoezicht voor u inhoudt. Het vervolgtoezicht is bepaald op basis van het onderzoek naar kwaliteitsborging en het kwaliteitsonderzoek examinering en de analyse van risico s. 3.1 Conclusie Op basis van de resultaten uit het toezicht op de kwaliteitsborging en de examinering komen wij tot de conclusie dat de kwaliteitsborging bij Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties voldoende is. Voorts concluderen we dat er geen risico s zijn voor de kwaliteit van de examinering. Het oordeel dat de kwaliteitsborging voldoende is, gecombineerd met de constatering dat er geen risico s zijn voor de kwaliteit van de examinering, leidt er toe dat we geen aanvullend vervolgtoezicht uitvoeren. Voor het toezicht op de kwaliteitsborging en examinering hebben we het examenproces van twee opleidingen onderzocht. p. 5 van 11

7 4 TOELICHTING OP DE BEOORDELING In dit hoofdstuk geven we een toelichting op de beoordeling. 4.1 Oordeel kwaliteitsborging op instellingsniveau Het onderzoek naar kwaliteitsborging heeft geleid tot het volgende oordeel: Kwaliteitsgebied Voldoende Onvoldoende 4. Kwaliteitsborging Hieronder geven we het oordeel van de aspecten van het kwaliteitsgebied kwaliteitsborging weer. Een detaillering van het oordeel vindt u in bijlage I. Daarin is de beoordeling van de onderliggende indicatoren per aspect opgenomen. Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Aspect 4.1 Sturing * 4.2 Beoordeling * 4.3 Verbetering en verankering * 4.4 Dialoog en verantwoording De aspecten met een * zijn kernaspecten. Onvoldoende Beschouwing De kwaliteitsborging op instellingsniveau wordt als voldoende beoordeeld en valt, wat betreft de scope van dit onderzoek, samen met de kwaliteitsborging van de examinering van de onderzochte opleidingen. SVPB heeft tijdens het onderzoek aangetoond dat het proces van examinering een stevig fundament kent van kwaliteitcyclische processen. Beleids- en jaarplannen beschrijven de positionering en primaire activiteiten van de organisatie. Het examenprogramma wordt jaarlijks bij- en vastgesteld op grond van actuele wijzigingen in wet- en regelgeving, de resultaten van examenevaluaties, audits en tevredenheidonderzoeken. SVPB onderhoudt structureel contacten met de branche en onderwijsinstellingen, enerzijds met het oog op verantwoording en verbetering van de geleverde kwaliteit, anderzijds met als doel belanghebbenden te informeren over relevante ontwikkelingen. SVPB communiceert op haar website open over behaalde resultaten en binnengekomen klachten en bezwaren. In hoofdstuk 4.3 wordt de kwaliteitsborging specifieker toegelicht, gerelateerd aan de examenprocessen van de onderzochte opleidingen. 4.2 Risico s op relevante indicatoren Bij het bepalen van de risico s hebben we, in samenhang met de toezichthistorie, gekeken naar de kwaliteit van de examinering, de tevredenheid van examenkandidaten en medewerkers en de stabiliteit van organisatie en management. Het onderzoek heeft geleid tot de volgende risicobepaling: Mate van risico's Geen Enkele Veel p. 6 van 11

8 - Kwaliteit examinering. Wij zien geen risico s voor de kwaliteit van de examinering. Er is sprake van een transparant en solide examenproces waarbij, naar het oordeel van de branche, een passende balans is gevonden tussen theorie- en praktijkexamens. De afname en beoordeling verlopen deugdelijk en zo objectief mogelijk. - Tevredenheid examenkandidaten en medewerkers. Wij zien geen risico s voor de tevredenheid van examenkandidaten en medewerkers. De examencommissie wijst a-select theorie- en praktijkexamens aan waarvan de kandidaten worden benaderd voor het invullen van een tevredenheidenquête. Kandidaten wordt gevraagd naar hun mening over de informatievoorziening, de fysieke condities tijdens het examen, de rol en houding van de examenfunctionaris en de communicatie over de uitslag. Over het algemeen zijn kandidaten tevreden over bovengenoemde examenonderdelen. Wij hebben geen resultaten gezien van medewerkerstevredenheidonderzoeken. Wij zien hier echter geen risico. Tijdens het onderzoek tekenden wij van examinatoren en overige medewerkers op dat zij met plezier bij de SVPB werken, waarbij zij duidelijkheid, ruimte en professionaliteit ervaren in het werkklimaat. - Stabiliteit organisatie en management. Wij zien geen risico s voor de stabiliteit van de organisatie en het management. Op de korte of middellange termijn zijn hierin geen of weinig veranderingen te verwachten. Een kern van directieleden en ondersteunende functionarissen is al diverse jaren verbonden aan de SVPB. Men beschikt over voldoende examenfunctionarissen, waarvan een deel eveneens diverse jaren werkzaam is voor de organisatie. 4.3 Resultaat onderzoek examinering Particuliere beveiliging (Beveiliger en Coördinator beveiliging) Het kwaliteitsonderzoek bij Particuliere beveiliging (Beveiliger), 94850, niveau 2 en bij Particuliere beveiliging (Coördinator beveiliging), 90550, niveau 3, heeft geleid tot de volgende oordelen: Kwaliteitsgebied Voldoende Onvoldoende 2. Examinering en diplomering 4. Kwaliteitsborging p. 7 van 11

9 Oordeel per aspect Hieronder geven we het oordeel over de aspecten van de twee kwaliteitsgebieden weer. In bijlage II is de beoordeling van de onderliggende indicatoren van de betreffende aspecten per kwaliteitsgebied opgenomen. Kwaliteitsgebied Voldoende Aspect Gebied 2: Examinering en diplomering 2.1 Exameninstrumentarium* 2.2 Afname en beoordeling* 2.3 Diplomering* Gebied 4: Kwaliteitsborging 4.1 Sturing* 4.2 Beoordeling* 4.3 Verbetering en verankering* 4.4 Dialoog en verantwoording De aspecten met een * zijn kernaspecten. Onvoldoende Beschouwing Algemeen De SVPB is er in geslaagd voor de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging een solide examenprogramma neer te zetten. De verhouding theorie-examens praktijkexamens is naar het oordeel van de SVPB en de branche evenwichtig en beroepsrelevant. Het waarborgen van gelijkwaardige examencondities, mede ingegeven door de grote spreiding van examenlocaties en examinatoren, heeft de continue aandacht van de SVPB en borgt men door programma s van eisen aan examenlocaties, controle daarop en uniforme beoordelingsinstrumenten. Examinering en diplomering De examinering en diplomering beoordelen wij als voldoende. Het examenproces kenmerkt zich door transparantie, adequate voorzieningen in de vorm van goed geoutilleerde examenlocaties en een zorgvuldige beoordeling. In vergelijking met de uitkomsten van het inspectieonderzoek van 2011 heeft de SVPB met de exameneisen een duidelijke relatie weten te leggen tussen de kerntaken en de werkprocessen uit het kwalificatiedossier. De kerntaken worden dan ook volledig gedekt in het examenprogramma. De exameneisen zijn vertaald in diverse theorie- en praktijkexamens die realistisch en beroepsrelevant zijn. Een commissie van deskundigen ontwikkelt de examenopgaven gezamenlijk aan de hand van een door de examencommissie vastgestelde toetsmatrijs. Er zijn diverse redenen voor de SVPB om tot wijziging of ontwikkeling van examenopgaven te komen. De aanleiding kan gelegen zijn in veranderingen in wet- en regelgeving, uit evaluaties van geconstateerde knelpunten in huidige examenopdrachten of overige evaluatiegegevens bijvoorbeeld opgemaakt uit de processen verbaal. SVPB informeert de onderwijsinstelling over veranderingen in wettelijke vereisten. De instellingen krijgen een half jaar de tijd om de nieuwe of gewijzigde informatie in het onderwijsprogramma op te nemen, alvorens de SVPB die opneemt in de examenopgaven. De afname van mondelinge praktijkexamens en de beoordeling ervan verloopt zorgvuldig en gedegen. Examinatoren maken hierbij gebruik van de STARRmethode. Bij de praktijkexamens zijn twee examinatoren betrokken. Het examenbureau is gemandateerd om de diplomeerbaarheid van kandidaten vast te stellen. De examencommissie neemt het resultaat over, waarbij steekproefsgewijs beoordelingsresultaten worden onderzocht die (sterk) afwijken van het gemiddelde. p. 8 van 11

10 SVPB legt zich toe op een zorgvuldige communicatie met de onderwijsinstellingen over de examenuitslag. Om de onderwijsorganisaties in de gelegenheid te stellen een beoordeling op kerntaakniveau vast te stellen, heeft de SVPB een rekenmodel ontwikkeld waarmee de vertaling gemaakt kan worden van de examenonderdelen naar de afzonderlijke kerntaken. Kwaliteitsborging De kwaliteit van het praktijkexamenproces wordt op diverse manieren geborgd. Twee maal per jaar worden alle examinatoren geaudit. De feedback wordt met de examinatoren besproken, waarbij de bevindingen op schrift worden gesteld en ondertekend door beide partijen. De slagingspercentages per examinator worden bijgehouden en besproken indien hier aanleiding toe is. Het verloop van het examenproces wordt vastgelegd middels een proces verbaal. De verzamelde processen-verbaal worden door de adviseur ontwikkeling geanalyseerd en zo nodig vertaald naar een voorstel tot bijstelling voor een bepaald onderdeel van het examenproces. Er is sprake van een bewuste toewijzing van examinatoren aan bepaalde examenonderdelen: expertise met het betreffende examenonderdeel is een criterium voor toewijzing. SVPB spant zich in om de interne en externe communicatie adequaat te verzorgen. Intern vindt jaarlijks een bijeenkomst voor examenfunctionarissen plaats. Het doel van deze dag is informatie-uitwisseling en borging van gelijkwaardige examencondities door afstemming en overleg. Kandidaten kunnen zich ondermeer voorbereiden op de examens met behulp van modelexamens op de website. Vorig jaar is de SVPB gestart met regionale bijeenkomsten met de onderwijsinstellingen ter bespreking van nieuwe ontwikkelingen en de samenwerking. SVPB onderhoudt daarnaast structureel contacten met de branche, enerzijds met het oog op verantwoording en verbetering van de geleverde kwaliteit, anderzijds met als doel belanghebbenden te informeren over relevante ontwikkelingen. Wij constateren dat het primaire proces, het verzorgen van de examinering van de twee onderzochte opleidingen, berust op een werkend kwaliteitssysteem. Gedurende het kalenderjaar worden diverse resultaten verzameld en geanalyseerd wat in de maand februari resulteert in een overall -analyse op grond waarvan examenprocessen worden bijgesteld en examenprogramma s worden verbeterd en vastgesteld. p. 9 van 11

11 Bijlagen Bijlage I Beoordeling aspecten en indicatoren Kwaliteitsborging instellingsbreed Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Onvoldoende Aspecten Indicatoren 4.1 Sturing * Plannen Informatie Continuïteit 4.2 Beoordeling * Monitoring Evaluatie 4.3 Verbeteringen Verbeteraanpak verankering * Deskundigheidsbevordering Verankering 4.4 Dialoog en Intern verantwoording Extern De aspecten met een * zijn kernaspecten. p. 10 van 11

12 Bijlage II Beoordeling aspecten en indicatoren kwaliteitsgebied Examinering Particuliere beveiliging (Beveiliger) en Particuliere beveiliging (Coördinator beveiliging) Gebied 2: Examinering en diplomering Voldoende Onvoldoende Aspecten Indicatoren 2.1 Examen Onderscheid tussen instrumentarium* ontwikkelgerichte toetsen en examinering Dekking van het kwalificatiedossier Cesuur Beoordelingswijze Transparantie 2.2 Afname en Authentieke afname beoordeling* Betrouwbaarheid 2.3 Diplomering* Besluitvorming diplomering Verantwoordelijkheid examencommissie p. 11 van 11

RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING Examenorganisatie SVPB

RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING Examenorganisatie SVPB RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING 2016 Examenorganisatie SVPB Plaats : Amersfoort Datum onderzoek : 10 november 2016 en 21 februari 2017 Datum vaststelling : 19 april 2017

Nadere informatie

Inspecteur van het Onderwijs

Inspecteur van het Onderwijs Bijgaand ontvangt u de digitale versie van het definitieve rapport van het onderzoek naar de Staat van de Instelling 2014 bij Leidse Onderwijsinstellingen BV. Momenteel is het helaas niet mogelijk om dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. Stichting TCI, exameninstelling te Schoonrewoerd. December 2013

STAAT VAN DE INSTELLING. Stichting TCI, exameninstelling te Schoonrewoerd. December 2013 STAAT VAN DE INSTELLING Stichting TCI, exameninstelling te Schoonrewoerd December 2013 BRIN: 27RA Onderzoeksnummer: Kenmerk: 258862 4219830 Onderzoek uitgevoerd in: oktober 2013 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut voor Beveiligingsopleidingen (IBO) te Amsterdam

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut voor Beveiligingsopleidingen (IBO) te Amsterdam STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut voor Beveiligingsopleidingen (IBO) te Amsterdam november 2012 BRIN: 30FJ Onderzoeksnummer: 128015 Onderzoek uitgevoerd in: oktober 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. SVGB Exameninstelling te Utrecht. Februari 2015

STAAT VAN DE INSTELLING. SVGB Exameninstelling te Utrecht. Februari 2015 STAAT VAN DE INSTELLING SVGB Exameninstelling te Utrecht Februari 2015 BRIN: 29ZC Onderzoeksnummer: 280565 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport verzonden op: 13 januari 2015 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Aventus te Apeldoorn Medewerker sociale zekerheid Januari 2015 3280511/8 BRIN: 27DV Onderzoeksnummer: 279425 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. KOS Kappersopleidingen. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. KOS Kappersopleidingen. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO KOS Kappersopleidingen Kapper (Junior kapper) Oktober 2012 Plaats: Tilburg BRIN: 24KT Onderzoeksnummer: 127548 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Helpende zorg en welzijn juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275652 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, mei 2011 p. 2 van 19 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 285524 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV Plaats : Sittard BRIN nummer : 27GM Onderzoeksnummer : 196012 Datum onderzoek : 21 september 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden te Leiden Onderwijsassistent December 2012 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 127952 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279419

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Studiecentrum Minerva

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Studiecentrum Minerva STAAT VAN DE INSTELLING MBO Studiecentrum Minerva Plaats : Almere BRIN nummer : 24KK Onderzoeksnummer : 196014 Datum onderzoek : 24-27 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van 24

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO VARIVA OPLEIDINGEN B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO VARIVA OPLEIDINGEN B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO VARIVA OPLEIDINGEN B.V. Plaats : Someren BRIN nummer : 28CP Onderzoeksnummer : 276036 Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 8 december 2014 Pagina 2 van 25

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Nijmegen Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) definitief Juni 2012 Plaats: NIJMEGEN BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 126457 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage Assistent operator (Basisoperator) Allround operator (Operator B) KWALITEITSONDERZOEK

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Savantis exameninstelling Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Uitvoerder) Plaats Waddinxveen BRIN nummer: 26EJ Onderzoeksnummer: 280112

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. (medewerker toezicht en veiligheid)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. (medewerker toezicht en veiligheid) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ID College te Gouda Toezicht en veiligheid (medewerker toezicht en veiligheid) November 2014 3280511/8,ID College OKV Toezicht en veiligheid 93280

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersschool van Wetten. Definitief

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersschool van Wetten. Definitief STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kappersschool van Wetten Definitief Juli 2012 Plaats: Beek en Donk BRIN: 26CP Onderzoeksnummer: Kenmerk: 126726 H3309496 Onderzoek uitgevoerd in: Maart 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Amice Opleidingscentrum. Pedicure (Medisch Pedicure) Schoonheidsspecialist

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Amice Opleidingscentrum. Pedicure (Medisch Pedicure) Schoonheidsspecialist ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Amice Opleidingscentrum Pedicure (Medisch Pedicure) Schoonheidsspecialist Plaats : Barneveld BRIN nummer : 24YG Onderzoeksnummer : 288275 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)- interieurbouw) december 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Veneberg Beveiligings Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Veneberg Beveiligings Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Veneberg Beveiligings Opleidingen B.V. Plaats : Borculo BRIN nummer : 30UL Onderzoeksnummer : 278191 Datum onderzoek : 6 oktober 2014 Datum vaststelling : 26 november 2014 Pagina

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Autotechniek (Eerste autotechnicus) definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127768 H3478444/MB/25LF Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. IMKO Opleidingen te s-hertogenbosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. IMKO Opleidingen te s-hertogenbosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU IMKO Opleidingen te s-hertogenbosch Kapper (Junior Kapper) Schoonheidsspecialiste BRIN: 27BK Onderzoeksnummer: 285108 en 285104

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Heering Consultancy Opleidingen B.V. Plaats : Achterveld BRIN nummer : 30HY Onderzoeksnummer : 196715 Datum onderzoek : 9 september - 14 oktober 2013 Datum vaststelling : 21

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Tio

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Tio STAAT VAN DE INSTELLING MBO Tio Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23NG Onderzoeksnummer : 196389 Datum onderzoek : 7 oktober 2013 Datum vaststelling : 19 december 2013 Pagina 2 van 20 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Twente te Hengelo Administratief medewerker (secretarieel medewerker) november, 2012 H3331186/1, Plaats: Utrecht BRIN: 27 YU Onderzoeksnummer: 127805 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder Verkoper (Verkoper detailhandel) BRIN: 04EU Onderzoeksnummer: 283491 Onderzoek uitgevoerd: 28 mei 2015

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam KWALITEITSONDERZOEK MBO Regio College te Zaandam Verzorgende-IG Maart, 2016 BRIN: 25RA Onderzoeksnummer: 284774 Onderzoek uitgevoerd: 12-11-2015 Conceptrapport verzonden op: 29 januari 2016 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Variva Opleidingen BV Plaats : Someren BRIN nummer : 28CP Onderzoeksnummer : 287260 Datum onderzoek : 7 maart 2016 Datum vaststelling : 20 april

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stichting Vakopleiding Techniek

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stichting Vakopleiding Techniek STAAT VAN DE INSTELLING MBO Stichting Vakopleiding Techniek Plaats : Cuijk BRIN nummer : 30PY Onderzoeksnummer : 278354 Datum onderzoek : 18 september 2014 Datum vaststelling : 26 november 2014 Pagina

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. GOmotive

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. GOmotive STAAT VAN DE INSTELLING MBO GOmotive Plaats : Winterswijk BRIN nummer : 30LK Onderzoeksnummer : 278398 Datum onderzoek : 6-8 oktober 2014 Datum vaststelling : 15 december 2014 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersacademie Hair Point

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersacademie Hair Point ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Kappersacademie Hair Point Plaats : Den Haag BRIN nummer : 26DP Onderzoeksnummer : 289129 Datum onderzoek : 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem November 2012 BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127616 HB3458629-v1 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NIPA Eindhoven

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NIPA Eindhoven STAAT VAN DE INSTELLING MBO NIPA Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 25TP Onderzoeksnummer : 196385 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 12 november 2013 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Kappers Opleiding Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Kappers Opleiding Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Kappers Opleiding Doetinchem Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 26TX Onderzoeksnummer : 291642 Datum onderzoek : 24 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem Kapper (Junior kapper) BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: 283000 en 283011 Onderzoek uitgevoerd:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scheidegger Opleidingen te Hilversum

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scheidegger Opleidingen te Hilversum STAAT VAN DE INSTELLING MBO Scheidegger Opleidingen te Hilversum maart 2013 H3253983/5 BRIN: 30KG Plaats: Arrangementnr.: Hilversum 128061 Onderzoek uitgevoerd in: September tot en met november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Fairfield Life & Education

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Fairfield Life & Education STAAT VAN DE INSTELLING MBO Fairfield Life & Education Plaats : Oirschot BRIN nummer : 30RV Onderzoeksnummer : 278352 Datum onderzoek : 3-4 september 2014 Datum vaststelling : 14 november 2014 Pagina 2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18409 4 april 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 maart 2017, nr. MBO/1087949, houdende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden STAAT VAN DE INSTELLING MBO Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden Januari 2013 H3253983/5 BRIN: 24UY Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127973 HB3488161 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Forma voor mbo, niveau 1 Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30LB Crebo-nummer

Nadere informatie

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juni 2010 Rapportage kwaliteitsverbetering examinering de eindhovense school 2010 p. 2 van 20 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO

STAAT VAN DE INSTELLING MBO STAAT VAN DE INSTELLING MBO ASOP te Amsterdam November, 2012 H3312513/2 BRIN: 25WV Onderzoeksnummer: 127826 Onderzoek uitgevoerd in: oktober 2012 Conceptrapport verzonden op: 21 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK VAVO. VAVO Rijnmond College, Zadkine te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK VAVO. VAVO Rijnmond College, Zadkine te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK VAVO VAVO Rijnmond College, Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo definitief November 2013 H3257863/3 Edocs 4208858 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 254712 Onderzoek uitgevoerd in: September

Nadere informatie

ROC Tilburg. Kwaliteitsonderzoek. Inspectie van het onderwijs

ROC Tilburg. Kwaliteitsonderzoek. Inspectie van het onderwijs ROC Tilburg Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het onderwijs Datum vaststelling: 13 december 2018 Samenvatting In de periode van 18 september tot en met 1 oktober 2018 hebben wij bij de drie hiernaast vermelde

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Motivation beveiligingsopleidingen en adviezen te Schiedam. Particuliere beveiliging (Beveiliger)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Motivation beveiligingsopleidingen en adviezen te Schiedam. Particuliere beveiliging (Beveiliger) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Motivation beveiligingsopleidingen en adviezen te Schiedam Particuliere beveiliging (Beveiliger) november, 2013 H3331188/1 Plaats: Schiedam BRIN: 29YH Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC RIVOR te Tiel 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG BRIN: 04CY Onderzoeksnummer: 253817 Onderzoek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16683 15 september 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2011, nr. BVE/312893,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276998 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Onderwijsassistent definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279417 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

p/a Structuurbaan 2, 3439 MB Nieuwegein Let op: ook invullen in voettekst vanaf blz. 2. Let op: ook invullen in voettekst vanaf blz. 2.

p/a Structuurbaan 2, 3439 MB Nieuwegein Let op: ook invullen in voettekst vanaf blz. 2. Let op: ook invullen in voettekst vanaf blz. 2. MetaB-instrument exameninstrumenten, gebaseerd op Bijlage A behorende bij artikel 1 van de 'Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012, geldend vanaf 01-08-2016 en de Normenbundel exameninstrumenten,

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kuva Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kuva Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kuva Opleidingen Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 29YY Onderzoeksnummer : 284016 Datum onderzoek : 22 september 2015 Datum vaststelling : 1 december 2015 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Horeca-assistent 90660 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273119 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie