Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg"

Transcriptie

1 Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam in Zuidoost vastgesteld. Deze nota geeft richting hoe we de komende jaren invulling willen geven aan de door ons gestelde doelen in het bestuursakkoord ten aanzien van zorg: vraaggericht aanbod, betere toeleiding van burgers naar de voorzieningen en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Het actieprogramma zorg laat zien op welke wijze wij op korte termijn invulling geven aan de Visie op Zorg. Visie op Zorg De bezuinigingen en de daaruit voortkomende heroverwegingen worden gekenmerkt door een omschakeling van zorgen voor naar zorgen dat. Deze ontwikkeling is van grote invloed op de zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers in Zuidoost. De koers is dat steeds meer van burgers zelf en van hun omgeving wordt verwacht. In Zuidoost is de informele zorg sterk ontwikkeld, wat als een kracht moet worden opgevat. En bij bewoners bestaat grote bereidheid om samen problemen aan te pakken. Daarom is het nu belangrijk kennis, expertise en bereidheid te delen en te bundelen in praktische initiatieven in samenwerking met burgers, lokale organisaties en professionele zorgaanbieders. De Visie op Zorg richt zich op het in beeld krijgen van alle relevante partners, de alledaagse en minder alledaagse zorgbehoeften van burgers en het bieden van aanbod dat daarbij past. Het accent ligt op diversiteit omdat het noodzakelijk is het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag van verschillende groepen in de samenleving. De eigen kracht van bewoners is daarbij steeds het uitgangspunt. Alle inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot de volgende maatschappelijke effecten: - passende zorg voor mensen die zichzelf onvoldoende kunnen redden - verbetering van de gezondheidstoestand van burgers - vergroten van maatschappelijke participatie - vergroten van sociale samenhang Strategie We willen deze effecten bereiken door in te zetten op het vergroten van de bekendheid en toegankelijkheid van het aanbod en een betere aansluiting tussen aanbod en behoefte. Samenwerking tussen professionele zorgaanbieders, lokale organisaties en bewoners is daarbij steeds een voorwaarde. Het stadsdeel heeft een belangrijke rol in dit proces. De regierol wordt vooral een faciliterende regierol: anderen zoveel mogelijk in staat stellen taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen en te vervullen. Actieprogramma In de nota Visie op Zorg is gesteld dat we onder het motto al doende leert men aan de slag willen gaan: samen met burgers en organisaties activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Het actieprogramma laat zien hoe wij hiermee in 2012 een start kunnen maken. In dit actieprogramma staan voor de volledigheid ook de projecten opgenomen uit de programmalijn Zorg van het participatieprogramma. Het is belangrijk te melden dat dit programma geen totaalbeeld geeft van wat gedaan wordt om in Zuidoost samenredzaamheid te realiseren. Binnen het huidige beleid wordt

2 ook gewerkt aan de ontwikkeling van woonservicewijken, het versterken van informele netwerken en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligerswerk. In dit actieprogramma willen we vooral slimme verbindingen leggen met als doel zorgaanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de leefwereld van de burgers in Zuidoost. Ook geven wij met dit actieprogramma Zorg invulling aan de moties die bij de begrotingsvaststelling 2012 zijn aangenomen, aangezien de doelstellingen van de moties de Visie op Zorg onderschrijven: - motie ontwikkelen Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg - motie pilot Eigen Kracht Conferentie - motie Wmo-proof maken professionals - motie alternatieve vormen van wijkmaaltijden Bij een aantal projecten ligt de nadruk op het vergroten van de bekendheid van het aanbod zoals de digitale marktplaats en de participatiemarkten. Een aantal projecten is gericht op het krijgen van een betere aansluiting van het aanbod op de behoefte, zoals de burgeracademie en de eigen kracht conferentie in de buurt. Tot slot is een aantal projecten opgenomen die leiden tot een betere toegankelijkheid van het aanbod, zoals de trainingen toegankelijkheid voor professionals. In het actieprogramma zijn voor de volledigheid ook de projecten vermeld uit de programmalijn Zorg van het Uitvoeringsprogramma Participatie. Het betreft de projecten digitale marktplaats, participatiemarkten en eigen kracht conferentie. Het project digitale marktplaats en het project eigen kracht conferentie worden gefinancierd uit het Fonds Sociaal Domein. Het project participatiemarkten wordt in het kader van een stedelijk Wmo/Wwb pilot gefinancierd door de centrale stad. Voor de ontwikkeling van het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg is bij de vaststelling van de begroting 2012 budget beschikbaar gesteld. De Trainingen Toegankelijkheid worden gefinancierd door de centrale stad. Voor de overige projecten is dekking beschikbaar via de brede Wmo-doeluitkering. Met ingang van 2012 ontvangt het stadsdeel deze doeluitkering. Deze doeluitkering is een bundeling van bestaande doeluitkeringen (woonservicewijken, awbzcompensatiemiddelen, wijkmaaltijden en maatschappelijke steunsystemen). Met de invoering van deze brede doeluitkering, heeft het stadsdeel meer beleidsvrijheid gekregen bij de besteding van de middelen. Uitgangspunt voor het bestedingskader is dat Amsterdammers zoveel mogelijk op eigen kracht en met behulp van een eigen netwerk participeren in de samenleving. Voor burgers die (tijdelijk) de regie over hun leven dreigen te verliezen, moet de dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn passende ondersteuning bieden. De centrale stad heeft bestedingscategorieën benoemd waarbinnen de besteding moet passen. De projecten vallen binnen deze bestedingscategorieën. Monitoring en evaluatie Het is van belang om de uitvoering van dit programma te monitoren, zodat waar nodig bijgestuurd kan worden. In dit programma staan activiteiten die dit jaar gestart kunnen worden. Het is echter belangrijk om ook in de loop van het jaar alert te blijven op initiatieven en activiteiten die invulling geven aan de Visie op Zorg en bijdragen aan samenredzaamheid. In de voortgangsrapportage wordt de stand van zaken van lopende projecten en worden nieuwe projecten vermeld. Deze rapportage wordt besproken met de Wmo-adviesraad en zal in februari ter kennisname worden gebracht aan de raad. De uitvoering van het actieprogramma Zorg wordt jaarlijks geëvalueerd. De eerste evaluatie wordt in mei 2013 aan de stadsdeelraad aangeboden. De evaluatie bestaat uit een beeld van de behaalde prestaties en de ontwikkeling van de maatschappelijke effecten. Het meten van de bereikte maatschappelijke effecten vindt jaarlijks plaats in het kader van de planning & controlecyclus. Daarbij analyseren wij in hoeverre het actieprogramma Zorg een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van de maatschappelijke effecten.

3 1. Digitale Marktplaats In 2011 is het participatieaanbod voor kwetsbare burgers op wijkniveau geïnventariseerd, zowel van professionele organisaties als van lokale vrijwilligersorganisaties. Deze inventarisatie is op bruikbaarheid getest door Kansrijk Zuidoost, Vrijwilligers en ZO, POZO, Loket Zorg en Samenleven en de Wmo Adviesraad. Al deze organisaties vonden deze inventarisatie zeer bruikbaar en waardevol en hebben ervoor gepleit om deze informatie uit te breiden en digitaal te ontsluiten voor professionals, toeleiders en burgers. Deze ambitie is opgenomen in de Visie op Zorg. In een zelfredzame samenleving is het belangrijk dat iedereen kan participeren en de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Een actueel en toegankelijk overzicht aan producten en diensten is een belangrijke voorwaarde om als burger zelf de weg te kunnen vinden, indien nodig met hulp van intermediairs. Het streven is deze inventarisatie onderdeel te laten uitmaken van een digitale marktplaats waar niet alleen burgers aan aanbod gekoppeld kunnen worden maar ook uitwisseling van diensten tussen burgers kan plaatsvinden. (kwetsbare) burgers kunnen zelf of met hulp passend aanbod vinden met als doel te kunnen participeren. Daarnaast wordt onderlinge hulp- en dienstverlening tussen burgers gestimuleerd. Input bestaat uit minimaal 400 activiteiten van 200 organisaties (omvang bestand geïnventariseerd door OSA). Vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang Kansrijk, Wmo Loket, Wmo Adviesraad, Vrijwilligers en ZO, POZO, OSA en Omslag, Hogeschool van Amsterdam Via een registratiesysteem zal gemonitord worden hoeveel gebruik wordt gemaakt van deze webapplicatie. De resultaten worden verwerkt in evaluatie van het actieprogramma, waarover de raad zal worden geïnformeerd. Naast reguliere communicatiekanalen via Kansrijk Zuidoost, Loket Zorg en Samenleven, POZO, Vrijwilligers en ZO, Wmo Adviesraad Het ophalen van de vraag, het aanbod en de diensten, het ontwikkelen van een applicatie en het kwalitatief beheer van de gegevens. incidenteel ,- (ontwikkeling)en structureel ,- (beheer) Dekking Fonds Sociaal Domein

4 2. Participatiemarkten - gebiedsgerichte activering In 2011 is het project Vinden, Verbinden en Versterken uitgevoerd waarbij het participatie-aanbod voor kwetsbare burgers is geïnventariseerd en buurtmarkten zijn georganiseerd om burgers aan aanbod te koppelen. De doelgroep waren burgers die getroffen worden door bezuinigingen en decentralisatie van de AWBZ en burgers die niet langer in aanmerking kwamen voor participatieplekken van DWI. Naast de nieuwe doelgroepen voortkomend uit de decentralisatie van de AWBZ kent stadsdeel Zuidoost ook een fors bestand van werkzoekenden. Een aanzienlijk deel daarvan behoort tot de treden 1 en 2, wat betekent dat deze bewoners een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Door de nieuwe werkwijze per begin 2012, heeft DWI weinig tot geen mogelijkheden meer om deze groep perspectieven te bieden. Dit betekent dat er een flinke opgave ligt voor het stadsdeel en de lokale (welzijns)partners om deze groep te activeren richting maatschappelijke participatie. Het project draait om het toeleiden van inactieve burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen richting het lokale participatievoorzieningenaanbod (formeel en informeel). Dit gebeurt door in 2012 twee a drie buurtgerichte activiteitenmarkten te organiseren. Op deze markten worden bewoners gekoppeld aan het aanbod van lokale zorg- en welzijnsorganisaties en van bewoners- en zelforganisaties. Hiervoor worden op een proactieve manier bewoners uitgenodigd en relevante lokale partijen betrokken. Het project is een voorzetting van een succesvolle pilot die in 2011 door OSA in opdracht van het stadsdeel is uitgevoerd. Vorig jaar zijn op twee activiteitenmarkten in totaal 371 deelnemende bewoners bereikt en in contact gebracht met het aanbod. De aanpak van dit project wordt in 2012 verder (methodisch) uitgewerkt. Dit moet ertoe leiden dat er een structuur en methodiek ontstaat waarmee op termijn de lokale keten van formele en informele organisaties op eigen kracht en eigen initiatief deze markten structureel kan voortzetten. Stadsdeel Zuidoost fungeert gezamenlijk met DWI als opdrachtgever. OSA voert het project uit, in samenwerking met een groot aantal lokale partijen. Financiering komt van DWI. Het toeleiden van inactieve bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting het lokale participatievoorzieningenaanbod. Het bevorderen van de ketendienstverlening en - samenwerking ten behoeve van een succesvolle match tussen vraag en aanbod. Minimaal 300 a 450deelnemende bewoners (150 per activiteitenmarkt). Vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang DWI, OSA, Kansrijk, POZO, taalaanbieders, zelforganisaties, bewonersorganisaties, corporaties, zorgen welzijnspartijen, etc.

5 Het project wordt aan het eind van het jaar geëvalueerd. De resultaten hiervan worden meegenomen in een totale (jaarlijkse) evaluatie van dit uitvoeringsplan, waarover de raad zal worden geïnformeerd. Instroom van bewoners komt vanuit DWI, maar ook vanuit andere partners als Kansrijk en POZO financiering door Centrale Stad Dienst WZS 3. Eigen Kracht Conferentie in de Buurt In motie 127/2011 wordt het Dagelijks Bestuur opgedragen met een pilot de methodiek van de Eigen Kracht conferenties in te zetten bij problemen in de buurt met als doel dat interventies in eerste instantie door bewoners zelf worden gedaan. Als achtergrond wordt in de motie aangegeven dat het goed is als bij problemen in de samenleving verder gekeken wordt dan enkel naar het inzetten van professionele hulp. Wanneer een individu meer op de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht wordt aangesproken, leidt dit veelal tot goede oplossingen waarbij de betrokkenen en zijn omgeving groeien in eigen kracht (samenredzaamheid). Bovendien kan een focus op eigen kracht financiële voordelen opleveren. Een Eigen Kracht conferentie kan in heel veel situaties worden toegepast, variërend van problemen binnen een huishouden tot problemen in een buurt door bijvoorbeeld overlast. Het principe is: een plan maken met betrokkenen waarbij de regie in handen blijft van de persoon of personen om wie het gaat. Een onafhankelijke Eigen Kracht coördinator organiseert de conferentie. Deze coördinator heeft geen belang bij de conferentie en de inhoud van het plan. Hij of zij informeert alle betrokkenen over doel, werkwijze, mogelijkheden en verantwoordelijkheden en zorgt dat iedereen veilig kan deelnemen. De coördinator regelt ook alle praktische zaken. In overleg met POZO en de Eigen Kracht Centrale wordt een Eigen Kracht Conferentie in Zuidoost voorbereid. De Eigen Kracht Centrale is expert in het hanteren van de methodiek en POZO kent de situaties en de netwerken in de buurt. De opdracht aan POZO is om bewoners te stimuleren om vanuit de eigen kracht te participeren. Het is belangrijk dat POZO bij het realiseren van de opdracht kennis en ervaring heeft met deze methodiek. De exacte doelstelling is uiteraard afhankelijk van het concrete onderwerp waarvoor in de pilot gekozen wordt. Algemene doelstelling is bij leefbaarheidskwesties de regie bij burgers te leggen. Buurtbewoners maken samen een plan om het probleem op te lossen, waarbij op hun verzoek gebruik gemaakt kan worden van kennis van professionals. In 2012 wordt minimaal één conferentie georganiseerd. Het bereik van de Eigen Kracht conferentie qua betrokkenen is afhankelijk van het onderwerp en de vorm die gekozen wordt.

6 Vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang Eigen Kracht Centrale, bewoners, POZO, maatschappelijke instellingen, politie, corporaties, etc. De Eigen Kracht-conferentie die wordt georganiseerd, wordt apart geëvalueerd. De resultaten hiervan worden meegenomen in de evaluatie van het actieprogramma, waarover de raad zal worden geïnformeerd. Mede op basis van de evaluatie zal bepaald worden in hoeverre bij een volgende conferentie de bijdrage van de Eigen Kracht Centrale noodzakelijk is of dat POZO dat op eigen kracht kan uitvoeren Communicatie met betrekking tot een concrete conferentie zal op ad hoc basis plaatsvinden. In de loop van het jaar zal gekeken worden naar de mogelijkheid om ruchtbaarheid te geven aan het feit dat het stadsdeel zich klaarmaakt voor het organiseren van dergelijke conferenties ,- dekking fonds sociaal domein 4. Burgeracademie Zuidoost Door bezuinigingen wordt steeds meer een beroep gedaan op informele zorg. In de nota Visie op Zorg staat dat de informele zorg sterk is ontwikkeld en dat bij bewoners grote bereidheid bestaat om samen problemen aan te pakken. Samenwerking tussen vrijwilligers in de informele zorg en professionele organisaties is noodzakelijk om met minder middelen meer te kunnen doen. Het plan is een Burgeracademie Zuidoost op te richten waar trainingen deskundigheidsbevordering worden gegeven aan vrijwilligers die werkzaam zijn in de informele zorg. De academie fungeert ook als platform voor de samenwerking tussen formele en informele zorgorganisaties. Bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij partijen hun expertise inbrengen, best practices delen en op thema s krachten kunnen bundelen. Door kennisuitwisseling groeit onderlinge verbondenheid. Op basis van de samenwerking kan de inzet van informele zorg verder ontwikkeld worden. Vrijwilligers in de informele zorg ondersteunen en versterken en in samenwerking met professionals een belangrijke rol te geven in de zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen. - Vrijwilligers voelen zicht gesteund en gewaardeerd - Vrijwilligers kunnen hun werk langer en beter volhouden - Vrijwilligers maken grotere kans op de arbeidsmarkt door training en door ervaring verworven competenties - Kwetsbare burgers krijgen de kans om te participeren en zelf vrijwilliger te worden. - Minimaal 50 vrijwilligers volgen de deskundigheidstrainingen - Minimaal 4 uitwisselingsbijeenkomsten worden georganiseerd tussen formele en informele organisaties - Minimaal 10 organisaties tekenen een intentieverklaring

7 dat ze bereid zijn mee te werken. Vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang Vrijwilligersacademie, Vrijwilligers en Zo, Samen Wonen Samen Leven, POZO, De Regenboog Groep, Markant, Humanitas, Madi Zuidoost, Leger des Heils, Spirit, Streetcornerwork en lokale vrijwilligersorganisaties Tevredenheid partnerorganisaties wordt gemeten met enquête. De resultaten hiervan worden meegenomen in de evaluatie van dit actieprogramma, waarover de raad zal worden geïnformeerd. Communicatie vindt plaats via de kanalen van Vrijwilligers en ZO en de Vrijwilligersacademie en via de kanalen van de samenwerkingspartners De kosten voor het totale project bedragen ,-. In 2012 wordt gestart met de voorbereidingen. De kosten hiervoor bedragen ,- Deze kosten komen ten laste van de brede Wmodoeluitkering. 5. Carrousel hulpverlening Vorig jaar is een grote netwerkbijeenkomst zorg en welzijn georganiseerd met als doel dat partijen die actief zijn op het terrein van zorg en welzijn elkaar leren kennen en kunnen vinden. Op basis van een evaluatie is gebleken dat de deelnemers behoefte hebben aan versterken van de samenwerking op specifieke thema s. Een kerngroep van stadsdeel, eerstelijn Amsterdam, huisartsen, gezondheidscentra, wijkverpleging en Madi bereiden een carrousel voor in het najaar. De carrousel methodiek kenmerkt zicht door het kijken vanuit verschillende perspectieven naar een specifieke casus. Hierdoor krijgt men inzicht in elkaars werkwijze en expertise. Daarnaast leren de deelnemers elkaar kennen zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk gebied. In de casus komen thema s aan de orde zoals ggz-problematiek, armoede, mantelzorg aan de orde. speerpunt(en) Het bevorderen van samenwerking tussen formele organisaties en informele organisaties op het terrein van zorg en hulpverlening. Eigen Kracht Conferentie in de buurt, waarbij het aantal deelnemers afhankelijk is van de specifieke casus. Passende zorg voor mensen die zichzelf onvoldoende kunnen redden.

8 Indicator(en) Eerstelijn Amsterdam, Gazo, MedZzo, Madi ZO en andere zorgaanbieders en lokale organisaties afhankelijk van de te bespreken casus. Eigen Kracht Centrale De carrousel wordt geëvalueerd door de kerngroep en de resultaten worden meegenomen in de voortgangsrapportage en evaluatie van het actieprogramma. De deelnemers aan de carrousel zijn afhankelijk van de inhoud van de casus ,- per carrousel ten laste van de brede Wmodoeluitkering 6. Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg In het bestuursakkoord staat dat in samenwerking met partners beschikbare kennis over ouderenzorg in Zuidoost wordt gebundeld zodat een kenniscentrum op dit terrein ontstaat. In motie 124/2011 staat dat in 2012 een haalbaarheidsonderzoek plaatsvindt op basis waarvan een plan van aanpak wordt opgesteld. In de nota Visie op Zorg is ouderenzorg als centraal thema benoemd. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de meest passende vorm en functie van het Kenniscentrum. Onderdeel hiervan is een deskresearch waarin geïnventariseerd wordt wat verstaan kan worden onder multiculturele ouderenzorg en wat de verschillende mogelijkheden zijn qua vorm en functie voor een kenniscentrum op dit gebied. In deze deskresearch is ook aandacht voor de positie van ouderen van diverse etnische herkomst in Nederland en wat er bekend is over wensen, behoeften en ambities. Naast deze deskresearch is er bewust voor gekozen geen onderzoek vanachter een bureau uit te voeren. In plaats daarvan wordt in het haalbaarheidsonderzoek direct het gesprek aangegaan met de diverse betrokkenen. Dit doen we door een aantal oriënterende gesprekken met relevante partijen en door het organiseren van bijeenkomsten met betrokkenen. Plan van Aanpak voor een Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg in Zuidoost. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek worden belangrijke partijen op dit terrein al met elkaar verbonden, zodat in 2013 een vliegende start gemaakt kan worden met het oprichten van het kenniscentrum. - gesprekken met ouderen zelf, zorgaanbieders, welzijnsaanbieder en deskundigen op dit terrein - meetings waarbij de verschillende partijen met elkaar in contact worden gebracht

9 Vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang Ouderenadviesraad, lokale organisaties, zorgaanbieders, welzijnsaanbieders, Kennisnetwerk Ouderenzorg/AMC, CABO Uitkomsten van de expertmeetings vormen de basis voor een plan van aanpak dat aan de raad wordt voorgelegd. De resultaten worden ook meegenomen in de evaluatie van het actieprogramma. Voor het verrichten van de haalbaarheidsstudie is bij de vaststelling van de begroting 2012 een prioriteit aangenomen van ,- 7. Kookprojecten in de buurt In motie 132/2011 is het Dagelijks Bestuur opgedragen alternatieve vormen van wijkmaaltijdvoorziening te starten met als doelstelling de sociale netwerken in de wijk te versterken. Achtergrond voor deze motie is dat de huidige wijkmaaltijdvoorzieningen die in de verzorgingshuizen worden aangeboden een te beperkte doelgroep bedient en niet aansluit bij de behoefte in de wijk. De accommodaties van waaruit de wijkmaaltijden worden aangeboden kunnen mogelijk een drempel zijn voor buurtbewoners om gebruik te maken van de voorziening. Vorig jaar zijn in de wijk Nieuw Grunder buurtambassadeurs geïnstalleerd. Zij zijn actieve en betrokken bewoners die weten wat in hun buurt leeft en speelt. Een taak van de buurtambassadeurs is bewoners te betrekken bij activiteiten en het organiseren van buurtactiviteiten. Een aantal keren is een kookactiviteit georganiseerd in de accommodatie De Nachtegaal waarbij steeds een andere buurtbewoner de maaltijd coördineert. Buurtgenoten kunnen zich inschrijven om mee te koken en te eten. Deelnemers waren zeer divers van afkomst en leeftijd. 2x per maand wordt gekookt in de Nachtegaal. Gestreefd zal worden deze kookprojecten uit te breiden naar andere buurten. Ook in Holendrecht zal een kookproject gestart worden. Vergroten van de sociale netwerken van bewoners in de wijk via het instrument maaltijd. Twee keer per maand wordt een kookactiviteit georganiseerd voor maximaal 30 personen Vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang Buurtambassadeurs, Rochdale, POZO Dit project wordt geëvalueerd. De resultaten worden meegenomen in de voortgangsrapportage en evaluatie van het actieprogramma.

10 Via de kanalen van de buurtambassadeur in Nieuw Grunder. In Holendrecht is dit afhankelijk van de nog nader te bepalen aanbieder van het kookproject ,- ten laste van de brede Wmo-doeluitkering 8. Training bespreekbaar maken seksuele gezondheid voor religieuze organisaties De GGD Amsterdam heeft deze cursus ontwikkeld omdat dat seksualiteit soms vanuit religieus oogpunt lastig bespreekbaar is. Hoe kun je als religieus leider omgaan met vragen op het gebied van seksuele gezondheid, zoals HIV-healings en seksuele diversiteit. In het bestuursakkoord is opgenomen dat het stadsdeel actief beleid moet ontwikkelen om te voorkomen dat de gezondheid van burgers in gevaar komt door healings in kerken Het is een zesdaagse training die samen is ontwikkeld met religieuze leiders uit het christendom, hindoeïsme en islam. Onder de noemer train de trainer leren geestelijken hoe ze moeten omgaan met vragen van hun volgelingen over bijvoorbeeld seksualiteit en aids. Aan de hand van deze handleiding kunnen religieuze leiders hun collega s trainen in het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid bij hun achterban. Het doel van de cursus is dat religieuze leiders zelfstandig aan de slag kunnen met het onderwerp seksuele gezondheid en dit onderwerp beter bespreekbaar kunnen maken. Maximaal 12 religieuze leiders kunnen deelnemen aan de cursus Verbetering van de gezondheidstoestand van burgers GGD, Religieuze organisaties De training wordt geëvalueerd en de resultaten worden meegenomen in de voortgangsrapportage en evaluatie van het actieprogramma. Deze cursus is samen ontwikkeld met een aantal religieuze leiders uit Zuidoost. Via de kanalen van de GGD en de religieuze organisaties worden deelnemers voor deze training geworven ,- ten laste van de brede Wmo-doeluitkering

11 9. Training Eigen Kracht voor professionals Burgers worden steeds meer aangesproken op eigen kracht en verantwoordelijkheid. Dit vraagt om een omslag bij professionals om deze visie in hun werkwijze te verankeren. In motie 122/2011 is aangegeven dat organisaties Wmoproof moeten zijn en dat daar dus fors in geïnvesteerd moet worden. Er wordt een training Eigen Kracht georganiseerd voor professionals in Zuidoost. De training gaat in op concrete praktijkvoorbeelden waarbij gekeken wordt hoe de verantwoordelijkheid bij burgers zelf gelaten kan worden en hun sociale netwerken vergroot kunnen worden. Aandachtspunten zijn het ontwikkelen van een activerende houding en het opbouwen van vertrouwen in burgers. De training bestaat uit twee dagdelen. Doel van de training is professionals vertrouwd te maken met de uitgangspunten van de eigen kracht methodiek en dit te integreren in hun dagelijkse praktijk 1 training voor 15 deelnemers Vergroten van de maatschappelijke participatie en sociale samenhang Eigen Kracht Centrale, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties De training wordt geëvalueerd en de resultaten worden meegenomen in de voortgangsrapportage en evaluatie van het actieprogramma. Gesubsidieerde organisaties worden uitgenodigd voor de training ,- voor een in-company training ten laste van de brede Wmo-doeluitkering

12 10. Trainingen Toegankelijkheid In het kader van de decentralisatie van de AWBZ en bezuinigingen doen steeds meer mensen met een fysieke en/of psychische beperking een beroep op het bestaande welzijnsaanbod. De voorzieningen en activiteiten blijken echter niet altijd sociaal en fysiek toegankelijk. Voor professionals is een training toegankelijkheid ontwikkeld die nu ook in Zuidoost wordt gegeven. De basistraining bestaat uit drie modules: herkennen van mensen met een verstandelijke beperking, sociale toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking en bejegening van mensen met een psychische of psychiatrische beperking. Na deze basistraining kunnen verdiepingsmodules gevolgd worden. De trainingen worden gegeven in buurthuis De Bonte Kraai. Het doel is het toegankelijk maken van welzijnsvoorzieningen en activiteiten voor kwetsbare burgers. Maximaal 12 deelnemers kunnen deelnemen aan de training. Passende zorg voor mensen die zichzelf onvoldoende kunnen redden OSA, Dienst WZS, Cliëntenbelang Amsterdam, MEE Amstel en Zaan, Regenboog Groep, Amsterdamse Vriendendiensten, Vrijwilligersacademie Amsterdam, De Omslag Na de training worden de deelnemers geënquêteerd. Hun ervaringen worden meegenomen in de voortgangsrapportage en evaluatie van het actieprogramma. Uitnodigingen voor deze training vinden plaats via de netwerken in Zuidoost van de Ondernemerskring Sociale Sector Amsterdam (OSA) De kosten wordt gefinancierd door de centrale stad, Dienst Wonen Zorg en Samenleven

13 11. Integrale toegankelijkheid voor mensen met een beperking Regelmatig blijkt discussie te bestaan over de betekenis van integrale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Daardoor wordt onvoldoende rekening gehouden met toegankelijke voorzieningen. Het Platform Gehandicapten heeft daarop het initiatief genomen hierover een debat te voeren. Het Platform Gehandicapten organiseert in de raadzaal van het stadsdeelkantoor een conferentie over basale voorzieningen voor mensen met en handicap onder het motto Voorkomen is beter dan genezen. Het doel is het vergroten van het bewustzijn van professionals en bestuurders om te zorgen dat mensen met een handicap zelfstandig en onafhankelijk kunnen participeren in de samenleving. Deelnemers aan het debat zijn: db-leden, raadsleden, ambtenaren, dienstverlenende organisaties en bedrijven. Het Platform is nog druk bezig met de voorbereiding voor de conferentie, waardoor nog niet exact te zeggen wat het bereik zal zijn. Passende zorg voor mensen die zichzelf onvoldoende kunnen redden Platform Gehandicapten en Ouderen Zuidoost, Stadsdeel Zuidoost De resultaten en vervolgacties van het debat worden vastgelegd en worden meegenomen in de voortgangsrapportage en evaluatie van het actieprogramma. De uitnodiging van de deelnemers vindt plaats via de kanalen van het Platform Gehandicapten en haar samenwerkingspartners en via de netwerken van het Stadsdeel ten laste van de brede Wmo-doeluitkering

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Wmo en vrijwillige inzet

Wmo en vrijwillige inzet Wmo en vrijwillige inzet een handreiking voor gemeenten DSP-groep Carla Kolner Paul Duijvestijn Wmo en vrijwillige inzet een handreiking voor gemeenten Amsterdam, 8 april 2007 DSP-groep Carla Kolner Paul

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie