Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg"

Transcriptie

1 Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam in Zuidoost vastgesteld. Deze nota geeft richting hoe we de komende jaren invulling willen geven aan de door ons gestelde doelen in het bestuursakkoord ten aanzien van zorg: vraaggericht aanbod, betere toeleiding van burgers naar de voorzieningen en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Het actieprogramma zorg laat zien op welke wijze wij op korte termijn invulling geven aan de Visie op Zorg. Visie op Zorg De bezuinigingen en de daaruit voortkomende heroverwegingen worden gekenmerkt door een omschakeling van zorgen voor naar zorgen dat. Deze ontwikkeling is van grote invloed op de zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers in Zuidoost. De koers is dat steeds meer van burgers zelf en van hun omgeving wordt verwacht. In Zuidoost is de informele zorg sterk ontwikkeld, wat als een kracht moet worden opgevat. En bij bewoners bestaat grote bereidheid om samen problemen aan te pakken. Daarom is het nu belangrijk kennis, expertise en bereidheid te delen en te bundelen in praktische initiatieven in samenwerking met burgers, lokale organisaties en professionele zorgaanbieders. De Visie op Zorg richt zich op het in beeld krijgen van alle relevante partners, de alledaagse en minder alledaagse zorgbehoeften van burgers en het bieden van aanbod dat daarbij past. Het accent ligt op diversiteit omdat het noodzakelijk is het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag van verschillende groepen in de samenleving. De eigen kracht van bewoners is daarbij steeds het uitgangspunt. Alle inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot de volgende maatschappelijke effecten: - passende zorg voor mensen die zichzelf onvoldoende kunnen redden - verbetering van de gezondheidstoestand van burgers - vergroten van maatschappelijke participatie - vergroten van sociale samenhang Strategie We willen deze effecten bereiken door in te zetten op het vergroten van de bekendheid en toegankelijkheid van het aanbod en een betere aansluiting tussen aanbod en behoefte. Samenwerking tussen professionele zorgaanbieders, lokale organisaties en bewoners is daarbij steeds een voorwaarde. Het stadsdeel heeft een belangrijke rol in dit proces. De regierol wordt vooral een faciliterende regierol: anderen zoveel mogelijk in staat stellen taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen en te vervullen. Actieprogramma In de nota Visie op Zorg is gesteld dat we onder het motto al doende leert men aan de slag willen gaan: samen met burgers en organisaties activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Het actieprogramma laat zien hoe wij hiermee in 2012 een start kunnen maken. In dit actieprogramma staan voor de volledigheid ook de projecten opgenomen uit de programmalijn Zorg van het participatieprogramma. Het is belangrijk te melden dat dit programma geen totaalbeeld geeft van wat gedaan wordt om in Zuidoost samenredzaamheid te realiseren. Binnen het huidige beleid wordt

2 ook gewerkt aan de ontwikkeling van woonservicewijken, het versterken van informele netwerken en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligerswerk. In dit actieprogramma willen we vooral slimme verbindingen leggen met als doel zorgaanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de leefwereld van de burgers in Zuidoost. Ook geven wij met dit actieprogramma Zorg invulling aan de moties die bij de begrotingsvaststelling 2012 zijn aangenomen, aangezien de doelstellingen van de moties de Visie op Zorg onderschrijven: - motie ontwikkelen Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg - motie pilot Eigen Kracht Conferentie - motie Wmo-proof maken professionals - motie alternatieve vormen van wijkmaaltijden Bij een aantal projecten ligt de nadruk op het vergroten van de bekendheid van het aanbod zoals de digitale marktplaats en de participatiemarkten. Een aantal projecten is gericht op het krijgen van een betere aansluiting van het aanbod op de behoefte, zoals de burgeracademie en de eigen kracht conferentie in de buurt. Tot slot is een aantal projecten opgenomen die leiden tot een betere toegankelijkheid van het aanbod, zoals de trainingen toegankelijkheid voor professionals. In het actieprogramma zijn voor de volledigheid ook de projecten vermeld uit de programmalijn Zorg van het Uitvoeringsprogramma Participatie. Het betreft de projecten digitale marktplaats, participatiemarkten en eigen kracht conferentie. Het project digitale marktplaats en het project eigen kracht conferentie worden gefinancierd uit het Fonds Sociaal Domein. Het project participatiemarkten wordt in het kader van een stedelijk Wmo/Wwb pilot gefinancierd door de centrale stad. Voor de ontwikkeling van het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg is bij de vaststelling van de begroting 2012 budget beschikbaar gesteld. De Trainingen Toegankelijkheid worden gefinancierd door de centrale stad. Voor de overige projecten is dekking beschikbaar via de brede Wmo-doeluitkering. Met ingang van 2012 ontvangt het stadsdeel deze doeluitkering. Deze doeluitkering is een bundeling van bestaande doeluitkeringen (woonservicewijken, awbzcompensatiemiddelen, wijkmaaltijden en maatschappelijke steunsystemen). Met de invoering van deze brede doeluitkering, heeft het stadsdeel meer beleidsvrijheid gekregen bij de besteding van de middelen. Uitgangspunt voor het bestedingskader is dat Amsterdammers zoveel mogelijk op eigen kracht en met behulp van een eigen netwerk participeren in de samenleving. Voor burgers die (tijdelijk) de regie over hun leven dreigen te verliezen, moet de dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn passende ondersteuning bieden. De centrale stad heeft bestedingscategorieën benoemd waarbinnen de besteding moet passen. De projecten vallen binnen deze bestedingscategorieën. Monitoring en evaluatie Het is van belang om de uitvoering van dit programma te monitoren, zodat waar nodig bijgestuurd kan worden. In dit programma staan activiteiten die dit jaar gestart kunnen worden. Het is echter belangrijk om ook in de loop van het jaar alert te blijven op initiatieven en activiteiten die invulling geven aan de Visie op Zorg en bijdragen aan samenredzaamheid. In de voortgangsrapportage wordt de stand van zaken van lopende projecten en worden nieuwe projecten vermeld. Deze rapportage wordt besproken met de Wmo-adviesraad en zal in februari ter kennisname worden gebracht aan de raad. De uitvoering van het actieprogramma Zorg wordt jaarlijks geëvalueerd. De eerste evaluatie wordt in mei 2013 aan de stadsdeelraad aangeboden. De evaluatie bestaat uit een beeld van de behaalde prestaties en de ontwikkeling van de maatschappelijke effecten. Het meten van de bereikte maatschappelijke effecten vindt jaarlijks plaats in het kader van de planning & controlecyclus. Daarbij analyseren wij in hoeverre het actieprogramma Zorg een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van de maatschappelijke effecten.

3 1. Digitale Marktplaats In 2011 is het participatieaanbod voor kwetsbare burgers op wijkniveau geïnventariseerd, zowel van professionele organisaties als van lokale vrijwilligersorganisaties. Deze inventarisatie is op bruikbaarheid getest door Kansrijk Zuidoost, Vrijwilligers en ZO, POZO, Loket Zorg en Samenleven en de Wmo Adviesraad. Al deze organisaties vonden deze inventarisatie zeer bruikbaar en waardevol en hebben ervoor gepleit om deze informatie uit te breiden en digitaal te ontsluiten voor professionals, toeleiders en burgers. Deze ambitie is opgenomen in de Visie op Zorg. In een zelfredzame samenleving is het belangrijk dat iedereen kan participeren en de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Een actueel en toegankelijk overzicht aan producten en diensten is een belangrijke voorwaarde om als burger zelf de weg te kunnen vinden, indien nodig met hulp van intermediairs. Het streven is deze inventarisatie onderdeel te laten uitmaken van een digitale marktplaats waar niet alleen burgers aan aanbod gekoppeld kunnen worden maar ook uitwisseling van diensten tussen burgers kan plaatsvinden. (kwetsbare) burgers kunnen zelf of met hulp passend aanbod vinden met als doel te kunnen participeren. Daarnaast wordt onderlinge hulp- en dienstverlening tussen burgers gestimuleerd. Input bestaat uit minimaal 400 activiteiten van 200 organisaties (omvang bestand geïnventariseerd door OSA). Vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang Kansrijk, Wmo Loket, Wmo Adviesraad, Vrijwilligers en ZO, POZO, OSA en Omslag, Hogeschool van Amsterdam Via een registratiesysteem zal gemonitord worden hoeveel gebruik wordt gemaakt van deze webapplicatie. De resultaten worden verwerkt in evaluatie van het actieprogramma, waarover de raad zal worden geïnformeerd. Naast reguliere communicatiekanalen via Kansrijk Zuidoost, Loket Zorg en Samenleven, POZO, Vrijwilligers en ZO, Wmo Adviesraad Het ophalen van de vraag, het aanbod en de diensten, het ontwikkelen van een applicatie en het kwalitatief beheer van de gegevens. incidenteel ,- (ontwikkeling)en structureel ,- (beheer) Dekking Fonds Sociaal Domein

4 2. Participatiemarkten - gebiedsgerichte activering In 2011 is het project Vinden, Verbinden en Versterken uitgevoerd waarbij het participatie-aanbod voor kwetsbare burgers is geïnventariseerd en buurtmarkten zijn georganiseerd om burgers aan aanbod te koppelen. De doelgroep waren burgers die getroffen worden door bezuinigingen en decentralisatie van de AWBZ en burgers die niet langer in aanmerking kwamen voor participatieplekken van DWI. Naast de nieuwe doelgroepen voortkomend uit de decentralisatie van de AWBZ kent stadsdeel Zuidoost ook een fors bestand van werkzoekenden. Een aanzienlijk deel daarvan behoort tot de treden 1 en 2, wat betekent dat deze bewoners een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Door de nieuwe werkwijze per begin 2012, heeft DWI weinig tot geen mogelijkheden meer om deze groep perspectieven te bieden. Dit betekent dat er een flinke opgave ligt voor het stadsdeel en de lokale (welzijns)partners om deze groep te activeren richting maatschappelijke participatie. Het project draait om het toeleiden van inactieve burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen richting het lokale participatievoorzieningenaanbod (formeel en informeel). Dit gebeurt door in 2012 twee a drie buurtgerichte activiteitenmarkten te organiseren. Op deze markten worden bewoners gekoppeld aan het aanbod van lokale zorg- en welzijnsorganisaties en van bewoners- en zelforganisaties. Hiervoor worden op een proactieve manier bewoners uitgenodigd en relevante lokale partijen betrokken. Het project is een voorzetting van een succesvolle pilot die in 2011 door OSA in opdracht van het stadsdeel is uitgevoerd. Vorig jaar zijn op twee activiteitenmarkten in totaal 371 deelnemende bewoners bereikt en in contact gebracht met het aanbod. De aanpak van dit project wordt in 2012 verder (methodisch) uitgewerkt. Dit moet ertoe leiden dat er een structuur en methodiek ontstaat waarmee op termijn de lokale keten van formele en informele organisaties op eigen kracht en eigen initiatief deze markten structureel kan voortzetten. Stadsdeel Zuidoost fungeert gezamenlijk met DWI als opdrachtgever. OSA voert het project uit, in samenwerking met een groot aantal lokale partijen. Financiering komt van DWI. Het toeleiden van inactieve bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting het lokale participatievoorzieningenaanbod. Het bevorderen van de ketendienstverlening en - samenwerking ten behoeve van een succesvolle match tussen vraag en aanbod. Minimaal 300 a 450deelnemende bewoners (150 per activiteitenmarkt). Vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang DWI, OSA, Kansrijk, POZO, taalaanbieders, zelforganisaties, bewonersorganisaties, corporaties, zorgen welzijnspartijen, etc.

5 Het project wordt aan het eind van het jaar geëvalueerd. De resultaten hiervan worden meegenomen in een totale (jaarlijkse) evaluatie van dit uitvoeringsplan, waarover de raad zal worden geïnformeerd. Instroom van bewoners komt vanuit DWI, maar ook vanuit andere partners als Kansrijk en POZO financiering door Centrale Stad Dienst WZS 3. Eigen Kracht Conferentie in de Buurt In motie 127/2011 wordt het Dagelijks Bestuur opgedragen met een pilot de methodiek van de Eigen Kracht conferenties in te zetten bij problemen in de buurt met als doel dat interventies in eerste instantie door bewoners zelf worden gedaan. Als achtergrond wordt in de motie aangegeven dat het goed is als bij problemen in de samenleving verder gekeken wordt dan enkel naar het inzetten van professionele hulp. Wanneer een individu meer op de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht wordt aangesproken, leidt dit veelal tot goede oplossingen waarbij de betrokkenen en zijn omgeving groeien in eigen kracht (samenredzaamheid). Bovendien kan een focus op eigen kracht financiële voordelen opleveren. Een Eigen Kracht conferentie kan in heel veel situaties worden toegepast, variërend van problemen binnen een huishouden tot problemen in een buurt door bijvoorbeeld overlast. Het principe is: een plan maken met betrokkenen waarbij de regie in handen blijft van de persoon of personen om wie het gaat. Een onafhankelijke Eigen Kracht coördinator organiseert de conferentie. Deze coördinator heeft geen belang bij de conferentie en de inhoud van het plan. Hij of zij informeert alle betrokkenen over doel, werkwijze, mogelijkheden en verantwoordelijkheden en zorgt dat iedereen veilig kan deelnemen. De coördinator regelt ook alle praktische zaken. In overleg met POZO en de Eigen Kracht Centrale wordt een Eigen Kracht Conferentie in Zuidoost voorbereid. De Eigen Kracht Centrale is expert in het hanteren van de methodiek en POZO kent de situaties en de netwerken in de buurt. De opdracht aan POZO is om bewoners te stimuleren om vanuit de eigen kracht te participeren. Het is belangrijk dat POZO bij het realiseren van de opdracht kennis en ervaring heeft met deze methodiek. De exacte doelstelling is uiteraard afhankelijk van het concrete onderwerp waarvoor in de pilot gekozen wordt. Algemene doelstelling is bij leefbaarheidskwesties de regie bij burgers te leggen. Buurtbewoners maken samen een plan om het probleem op te lossen, waarbij op hun verzoek gebruik gemaakt kan worden van kennis van professionals. In 2012 wordt minimaal één conferentie georganiseerd. Het bereik van de Eigen Kracht conferentie qua betrokkenen is afhankelijk van het onderwerp en de vorm die gekozen wordt.

6 Vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang Eigen Kracht Centrale, bewoners, POZO, maatschappelijke instellingen, politie, corporaties, etc. De Eigen Kracht-conferentie die wordt georganiseerd, wordt apart geëvalueerd. De resultaten hiervan worden meegenomen in de evaluatie van het actieprogramma, waarover de raad zal worden geïnformeerd. Mede op basis van de evaluatie zal bepaald worden in hoeverre bij een volgende conferentie de bijdrage van de Eigen Kracht Centrale noodzakelijk is of dat POZO dat op eigen kracht kan uitvoeren Communicatie met betrekking tot een concrete conferentie zal op ad hoc basis plaatsvinden. In de loop van het jaar zal gekeken worden naar de mogelijkheid om ruchtbaarheid te geven aan het feit dat het stadsdeel zich klaarmaakt voor het organiseren van dergelijke conferenties ,- dekking fonds sociaal domein 4. Burgeracademie Zuidoost Door bezuinigingen wordt steeds meer een beroep gedaan op informele zorg. In de nota Visie op Zorg staat dat de informele zorg sterk is ontwikkeld en dat bij bewoners grote bereidheid bestaat om samen problemen aan te pakken. Samenwerking tussen vrijwilligers in de informele zorg en professionele organisaties is noodzakelijk om met minder middelen meer te kunnen doen. Het plan is een Burgeracademie Zuidoost op te richten waar trainingen deskundigheidsbevordering worden gegeven aan vrijwilligers die werkzaam zijn in de informele zorg. De academie fungeert ook als platform voor de samenwerking tussen formele en informele zorgorganisaties. Bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij partijen hun expertise inbrengen, best practices delen en op thema s krachten kunnen bundelen. Door kennisuitwisseling groeit onderlinge verbondenheid. Op basis van de samenwerking kan de inzet van informele zorg verder ontwikkeld worden. Vrijwilligers in de informele zorg ondersteunen en versterken en in samenwerking met professionals een belangrijke rol te geven in de zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen. - Vrijwilligers voelen zicht gesteund en gewaardeerd - Vrijwilligers kunnen hun werk langer en beter volhouden - Vrijwilligers maken grotere kans op de arbeidsmarkt door training en door ervaring verworven competenties - Kwetsbare burgers krijgen de kans om te participeren en zelf vrijwilliger te worden. - Minimaal 50 vrijwilligers volgen de deskundigheidstrainingen - Minimaal 4 uitwisselingsbijeenkomsten worden georganiseerd tussen formele en informele organisaties - Minimaal 10 organisaties tekenen een intentieverklaring

7 dat ze bereid zijn mee te werken. Vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang Vrijwilligersacademie, Vrijwilligers en Zo, Samen Wonen Samen Leven, POZO, De Regenboog Groep, Markant, Humanitas, Madi Zuidoost, Leger des Heils, Spirit, Streetcornerwork en lokale vrijwilligersorganisaties Tevredenheid partnerorganisaties wordt gemeten met enquête. De resultaten hiervan worden meegenomen in de evaluatie van dit actieprogramma, waarover de raad zal worden geïnformeerd. Communicatie vindt plaats via de kanalen van Vrijwilligers en ZO en de Vrijwilligersacademie en via de kanalen van de samenwerkingspartners De kosten voor het totale project bedragen ,-. In 2012 wordt gestart met de voorbereidingen. De kosten hiervoor bedragen ,- Deze kosten komen ten laste van de brede Wmodoeluitkering. 5. Carrousel hulpverlening Vorig jaar is een grote netwerkbijeenkomst zorg en welzijn georganiseerd met als doel dat partijen die actief zijn op het terrein van zorg en welzijn elkaar leren kennen en kunnen vinden. Op basis van een evaluatie is gebleken dat de deelnemers behoefte hebben aan versterken van de samenwerking op specifieke thema s. Een kerngroep van stadsdeel, eerstelijn Amsterdam, huisartsen, gezondheidscentra, wijkverpleging en Madi bereiden een carrousel voor in het najaar. De carrousel methodiek kenmerkt zicht door het kijken vanuit verschillende perspectieven naar een specifieke casus. Hierdoor krijgt men inzicht in elkaars werkwijze en expertise. Daarnaast leren de deelnemers elkaar kennen zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk gebied. In de casus komen thema s aan de orde zoals ggz-problematiek, armoede, mantelzorg aan de orde. speerpunt(en) Het bevorderen van samenwerking tussen formele organisaties en informele organisaties op het terrein van zorg en hulpverlening. Eigen Kracht Conferentie in de buurt, waarbij het aantal deelnemers afhankelijk is van de specifieke casus. Passende zorg voor mensen die zichzelf onvoldoende kunnen redden.

8 Indicator(en) Eerstelijn Amsterdam, Gazo, MedZzo, Madi ZO en andere zorgaanbieders en lokale organisaties afhankelijk van de te bespreken casus. Eigen Kracht Centrale De carrousel wordt geëvalueerd door de kerngroep en de resultaten worden meegenomen in de voortgangsrapportage en evaluatie van het actieprogramma. De deelnemers aan de carrousel zijn afhankelijk van de inhoud van de casus ,- per carrousel ten laste van de brede Wmodoeluitkering 6. Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg In het bestuursakkoord staat dat in samenwerking met partners beschikbare kennis over ouderenzorg in Zuidoost wordt gebundeld zodat een kenniscentrum op dit terrein ontstaat. In motie 124/2011 staat dat in 2012 een haalbaarheidsonderzoek plaatsvindt op basis waarvan een plan van aanpak wordt opgesteld. In de nota Visie op Zorg is ouderenzorg als centraal thema benoemd. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de meest passende vorm en functie van het Kenniscentrum. Onderdeel hiervan is een deskresearch waarin geïnventariseerd wordt wat verstaan kan worden onder multiculturele ouderenzorg en wat de verschillende mogelijkheden zijn qua vorm en functie voor een kenniscentrum op dit gebied. In deze deskresearch is ook aandacht voor de positie van ouderen van diverse etnische herkomst in Nederland en wat er bekend is over wensen, behoeften en ambities. Naast deze deskresearch is er bewust voor gekozen geen onderzoek vanachter een bureau uit te voeren. In plaats daarvan wordt in het haalbaarheidsonderzoek direct het gesprek aangegaan met de diverse betrokkenen. Dit doen we door een aantal oriënterende gesprekken met relevante partijen en door het organiseren van bijeenkomsten met betrokkenen. Plan van Aanpak voor een Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg in Zuidoost. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek worden belangrijke partijen op dit terrein al met elkaar verbonden, zodat in 2013 een vliegende start gemaakt kan worden met het oprichten van het kenniscentrum. - gesprekken met ouderen zelf, zorgaanbieders, welzijnsaanbieder en deskundigen op dit terrein - meetings waarbij de verschillende partijen met elkaar in contact worden gebracht

9 Vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang Ouderenadviesraad, lokale organisaties, zorgaanbieders, welzijnsaanbieders, Kennisnetwerk Ouderenzorg/AMC, CABO Uitkomsten van de expertmeetings vormen de basis voor een plan van aanpak dat aan de raad wordt voorgelegd. De resultaten worden ook meegenomen in de evaluatie van het actieprogramma. Voor het verrichten van de haalbaarheidsstudie is bij de vaststelling van de begroting 2012 een prioriteit aangenomen van ,- 7. Kookprojecten in de buurt In motie 132/2011 is het Dagelijks Bestuur opgedragen alternatieve vormen van wijkmaaltijdvoorziening te starten met als doelstelling de sociale netwerken in de wijk te versterken. Achtergrond voor deze motie is dat de huidige wijkmaaltijdvoorzieningen die in de verzorgingshuizen worden aangeboden een te beperkte doelgroep bedient en niet aansluit bij de behoefte in de wijk. De accommodaties van waaruit de wijkmaaltijden worden aangeboden kunnen mogelijk een drempel zijn voor buurtbewoners om gebruik te maken van de voorziening. Vorig jaar zijn in de wijk Nieuw Grunder buurtambassadeurs geïnstalleerd. Zij zijn actieve en betrokken bewoners die weten wat in hun buurt leeft en speelt. Een taak van de buurtambassadeurs is bewoners te betrekken bij activiteiten en het organiseren van buurtactiviteiten. Een aantal keren is een kookactiviteit georganiseerd in de accommodatie De Nachtegaal waarbij steeds een andere buurtbewoner de maaltijd coördineert. Buurtgenoten kunnen zich inschrijven om mee te koken en te eten. Deelnemers waren zeer divers van afkomst en leeftijd. 2x per maand wordt gekookt in de Nachtegaal. Gestreefd zal worden deze kookprojecten uit te breiden naar andere buurten. Ook in Holendrecht zal een kookproject gestart worden. Vergroten van de sociale netwerken van bewoners in de wijk via het instrument maaltijd. Twee keer per maand wordt een kookactiviteit georganiseerd voor maximaal 30 personen Vergroten van maatschappelijke participatie en sociale samenhang Buurtambassadeurs, Rochdale, POZO Dit project wordt geëvalueerd. De resultaten worden meegenomen in de voortgangsrapportage en evaluatie van het actieprogramma.

10 Via de kanalen van de buurtambassadeur in Nieuw Grunder. In Holendrecht is dit afhankelijk van de nog nader te bepalen aanbieder van het kookproject ,- ten laste van de brede Wmo-doeluitkering 8. Training bespreekbaar maken seksuele gezondheid voor religieuze organisaties De GGD Amsterdam heeft deze cursus ontwikkeld omdat dat seksualiteit soms vanuit religieus oogpunt lastig bespreekbaar is. Hoe kun je als religieus leider omgaan met vragen op het gebied van seksuele gezondheid, zoals HIV-healings en seksuele diversiteit. In het bestuursakkoord is opgenomen dat het stadsdeel actief beleid moet ontwikkelen om te voorkomen dat de gezondheid van burgers in gevaar komt door healings in kerken Het is een zesdaagse training die samen is ontwikkeld met religieuze leiders uit het christendom, hindoeïsme en islam. Onder de noemer train de trainer leren geestelijken hoe ze moeten omgaan met vragen van hun volgelingen over bijvoorbeeld seksualiteit en aids. Aan de hand van deze handleiding kunnen religieuze leiders hun collega s trainen in het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid bij hun achterban. Het doel van de cursus is dat religieuze leiders zelfstandig aan de slag kunnen met het onderwerp seksuele gezondheid en dit onderwerp beter bespreekbaar kunnen maken. Maximaal 12 religieuze leiders kunnen deelnemen aan de cursus Verbetering van de gezondheidstoestand van burgers GGD, Religieuze organisaties De training wordt geëvalueerd en de resultaten worden meegenomen in de voortgangsrapportage en evaluatie van het actieprogramma. Deze cursus is samen ontwikkeld met een aantal religieuze leiders uit Zuidoost. Via de kanalen van de GGD en de religieuze organisaties worden deelnemers voor deze training geworven ,- ten laste van de brede Wmo-doeluitkering

11 9. Training Eigen Kracht voor professionals Burgers worden steeds meer aangesproken op eigen kracht en verantwoordelijkheid. Dit vraagt om een omslag bij professionals om deze visie in hun werkwijze te verankeren. In motie 122/2011 is aangegeven dat organisaties Wmoproof moeten zijn en dat daar dus fors in geïnvesteerd moet worden. Er wordt een training Eigen Kracht georganiseerd voor professionals in Zuidoost. De training gaat in op concrete praktijkvoorbeelden waarbij gekeken wordt hoe de verantwoordelijkheid bij burgers zelf gelaten kan worden en hun sociale netwerken vergroot kunnen worden. Aandachtspunten zijn het ontwikkelen van een activerende houding en het opbouwen van vertrouwen in burgers. De training bestaat uit twee dagdelen. Doel van de training is professionals vertrouwd te maken met de uitgangspunten van de eigen kracht methodiek en dit te integreren in hun dagelijkse praktijk 1 training voor 15 deelnemers Vergroten van de maatschappelijke participatie en sociale samenhang Eigen Kracht Centrale, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties De training wordt geëvalueerd en de resultaten worden meegenomen in de voortgangsrapportage en evaluatie van het actieprogramma. Gesubsidieerde organisaties worden uitgenodigd voor de training ,- voor een in-company training ten laste van de brede Wmo-doeluitkering

12 10. Trainingen Toegankelijkheid In het kader van de decentralisatie van de AWBZ en bezuinigingen doen steeds meer mensen met een fysieke en/of psychische beperking een beroep op het bestaande welzijnsaanbod. De voorzieningen en activiteiten blijken echter niet altijd sociaal en fysiek toegankelijk. Voor professionals is een training toegankelijkheid ontwikkeld die nu ook in Zuidoost wordt gegeven. De basistraining bestaat uit drie modules: herkennen van mensen met een verstandelijke beperking, sociale toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking en bejegening van mensen met een psychische of psychiatrische beperking. Na deze basistraining kunnen verdiepingsmodules gevolgd worden. De trainingen worden gegeven in buurthuis De Bonte Kraai. Het doel is het toegankelijk maken van welzijnsvoorzieningen en activiteiten voor kwetsbare burgers. Maximaal 12 deelnemers kunnen deelnemen aan de training. Passende zorg voor mensen die zichzelf onvoldoende kunnen redden OSA, Dienst WZS, Cliëntenbelang Amsterdam, MEE Amstel en Zaan, Regenboog Groep, Amsterdamse Vriendendiensten, Vrijwilligersacademie Amsterdam, De Omslag Na de training worden de deelnemers geënquêteerd. Hun ervaringen worden meegenomen in de voortgangsrapportage en evaluatie van het actieprogramma. Uitnodigingen voor deze training vinden plaats via de netwerken in Zuidoost van de Ondernemerskring Sociale Sector Amsterdam (OSA) De kosten wordt gefinancierd door de centrale stad, Dienst Wonen Zorg en Samenleven

13 11. Integrale toegankelijkheid voor mensen met een beperking Regelmatig blijkt discussie te bestaan over de betekenis van integrale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Daardoor wordt onvoldoende rekening gehouden met toegankelijke voorzieningen. Het Platform Gehandicapten heeft daarop het initiatief genomen hierover een debat te voeren. Het Platform Gehandicapten organiseert in de raadzaal van het stadsdeelkantoor een conferentie over basale voorzieningen voor mensen met en handicap onder het motto Voorkomen is beter dan genezen. Het doel is het vergroten van het bewustzijn van professionals en bestuurders om te zorgen dat mensen met een handicap zelfstandig en onafhankelijk kunnen participeren in de samenleving. Deelnemers aan het debat zijn: db-leden, raadsleden, ambtenaren, dienstverlenende organisaties en bedrijven. Het Platform is nog druk bezig met de voorbereiding voor de conferentie, waardoor nog niet exact te zeggen wat het bereik zal zijn. Passende zorg voor mensen die zichzelf onvoldoende kunnen redden Platform Gehandicapten en Ouderen Zuidoost, Stadsdeel Zuidoost De resultaten en vervolgacties van het debat worden vastgelegd en worden meegenomen in de voortgangsrapportage en evaluatie van het actieprogramma. De uitnodiging van de deelnemers vindt plaats via de kanalen van het Platform Gehandicapten en haar samenwerkingspartners en via de netwerken van het Stadsdeel ten laste van de brede Wmo-doeluitkering

Bestedingsplan 2011 compensatie Awbz-pakketmaatregel Stadsdeel Zuidoost

Bestedingsplan 2011 compensatie Awbz-pakketmaatregel Stadsdeel Zuidoost Bestedingsplan 2011 compensatie Awbz-pakketmaatregel Stadsdeel Zuidoost 1. Analyse knelpunten Om een analyse te geven van de knelpunten die zijn ontstaan als gevolg van de AWBZ-pakketmaatregel, volgen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over: Uitvoeringsplan gezamenlijke acties Wmo-basisvoorzieningen stadsdelen.

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over: Uitvoeringsplan gezamenlijke acties Wmo-basisvoorzieningen stadsdelen. Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over: Uitvoeringsplan gezamenlijke acties Wmo-basisvoorzieningen stadsdelen. Datum: 28 januari 2013 In dit advies gaat de Adviesraad puntsgewijs in op

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Samenwerken en verbinden in Amsterdam Zuidoost en Diemen. Stakeholdersmeeting ZiZo 15 april 2014 15.00-18.00

Samenwerken en verbinden in Amsterdam Zuidoost en Diemen. Stakeholdersmeeting ZiZo 15 april 2014 15.00-18.00 Samenwerken en verbinden in Amsterdam Zuidoost en Diemen Stakeholdersmeeting ZiZo 15 april 2014 15.00-18.00 1 Welkom op de stakeholdersmeeting van de vereniging ZiZo Sandra Rottenberg Dagvoorzitter Zorgintegratie

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 19 mei 2016 2016/09 S.K. Augustin

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Voorwoord Versie: 27 januari 2017 In De kracht van Coevorden hebben we beschreven wat onze visie is op het Sociaal Domein en hoe het sociaal domein in

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Informatienota. Inleiding

Informatienota. Inleiding Informatienota Vergadering : Voorstelnummer : Registratienummer : 13.014527 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : KCC 2 Bijlage(n) : B&W-datum/nummer : juli 2013, nummer Commissie/datum : Samenleving,

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Een licht verstandelijke beperking (lvb) en zelfstandig wonen met ondersteuning uit de Wmo? Wat komt daarbij kijken en wat is daarvoor nodig?

Een licht verstandelijke beperking (lvb) en zelfstandig wonen met ondersteuning uit de Wmo? Wat komt daarbij kijken en wat is daarvoor nodig? UITKOMSTEN VAN DE RAADPLEGING OP 23 SEPTEMBER 2013 Inleiding Cliëntenbelang Amsterdam heeft op 23 september 2013 een raadpleging gehouden over de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Datum: 5 januari 2012 Kenmerk: 12-0001 AW/FO Onderwerp: reactie Cliëntenbelang Amsterdam op concept Wmo-beleidsplan 2012-2016

Datum: 5 januari 2012 Kenmerk: 12-0001 AW/FO Onderwerp: reactie Cliëntenbelang Amsterdam op concept Wmo-beleidsplan 2012-2016 Gemeente Amsterdam t.a.v. dhr. Eric van der Burg, Wethouder Zorg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Datum: 5 januari 2012 Kenmerk: 12-0001 AW/FO Onderwerp: reactie Cliëntenbelang Amsterdam op concept Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

informatiebrief raad/commissie

informatiebrief raad/commissie Informatiebrief over tevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 27 juni 2012 Docmannr.: 2012/9368 Onderwerp: Eindrapport naar de participatie en individueel welzijn binnen de Wmo in de Gemeente Schinnen Bijlagen

Nadere informatie

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 CABO helpt oudere migranten bij participatie en zelf de regie houden op hun eigen leven. Dat doen we in een kleine bezetting en een

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten)

Ontwikkelingen. Cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten) Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional in relatie tot de participatie van burgers met ernstige en langdurige beperkingen Welzijn nieuwe stijl vraagt om onderwijs nieuwe stijl Ontwikkelingen

Nadere informatie

De leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning hebben over dit Beleidsplan wel een aantal algemene opmerkingen/adviezen.

De leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning hebben over dit Beleidsplan wel een aantal algemene opmerkingen/adviezen. Skagerrakstraat 1a Platform 7202 BZ Zutphen Maatschappelijke T: 06-10306511 Ondersteuning E: : platformmo@gmail.com W: www.platformgcz.com College van Burgemeester en Wethouders Postbus 41 7200 AA Zutphen

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Elburg 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam

Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam Opdracht Doel is dat mensen langer zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vanuit het aanbod bezien zijn we

Nadere informatie

De Onmisbare Schakel. Verslag werkconferentie. Zuidoost 2011. Voorwoord, Muriël Dalgliesh Portefeuillehouder Diversiteit

De Onmisbare Schakel. Verslag werkconferentie. Zuidoost 2011. Voorwoord, Muriël Dalgliesh Portefeuillehouder Diversiteit Verslag werkconferentie De Onmisbare Schakel Zuidoost 2011 Voorwoord, Muriël Dalgliesh Portefeuillehouder Diversiteit In dit verslag krijgt u een terugblik op een bijzondere conferentie. Er spreekt enthousiasme

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012 Opzet, bevindingen en resultaten Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Overzicht Aanleiding Wmo-werkplaatsen Opzet Wmo-werkplaats Groningen- Drenthe Activiteiten

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum

Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum Een presentatie van een methode in ontwikkeling, focus op welzijnsvoorzieningen Door Esther Sarphatie, accountmanager gemeente Hilversum

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie