Internet Gedragscode voor het Openbaar Primair Onderwijs Houten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internet Gedragscode voor het Openbaar Primair Onderwijs Houten"

Transcriptie

1 Internet Gedragscode voor het Openbaar Primair Onderwijs Houten 1 Introductie De Bestuurscommissie van het Openbaar primair Onderwijs Houten (BOOH) biedt de medewerkers, Intranet en voorzieningen ten bate van beroepsmatige communicatie. Middels die voorzieningen kunnen de gebruikers wereldwijd communiceren. In deze Internet Gedragscode formuleert het BOOH haar verwachtingen ten opzichte van het gebruik van Internet, Intranet en en maakt zij de gebruikers bekend met een aantal gedragsregels om te voorkomen dat de goede naam van het Openbaar primair Onderwijs Houten op de een of andere manier geschaad wordt. Het verantwoord gebruik van Internet, Intranet en , voor beroepsmatige doeleinden, is wat het BOOH uiteindelijk verwacht van haar medewerkers. Tevens verwacht zij een actieve opstelling van haar medewerkers om te voorkomen dat leerlingen blootgesteld worden aan ongewenste invloeden zoals verder in deze gedragscode beschreven. Vragen over deze Internet Gedragscode of over latere aanvullingen hierop, dienen de direct leidinggevende voorgelegd te worden. 2 Begripsbepaling Voor deze gedragscode gelden de volgende begripsbepalingen. Bestuur Openbaar Onderwijs Houten: Het BOOH in haar rol als schoolbestuur van het Openbaar primair Onderwijs in Houten, of haar rechtsopvolgers. Openbaar Onderwijs: Alle openbare basisscholen in de gemeente Houten. Openbare school: Een openbare basisschool in de gemeente Houten. Directeur: De directie van de school. Deze is verantwoordelijk voor de naleving van deze gedragscode en de controle hierop. ICT-coördinatoren en Systeembeheerders: Coördinatoren en beheerders van de ICTinfrastructuur Medewerker: Een ieder die op een openbare school gerechtigd is computers te gebruiken. Dit geldt dus naast het personeel in dienst van de school of het bestuur o.a. ook voor stagiaires, hulp-ouders, overige vrijwilligers, medewerkers van de diverse begeleidende instanties en medewerkers van bedrijven die evt. onderhoud aan de schoolpc's uitvoeren. 3 De verwachtingen van het Bestuur Openbaar Onderwijs Houten Het Bestuur van het Openbaar primair Onderwijs (in de Gemeente) Houten (BOOH)verwacht dat de door haar geboden Internet, Intranet en voorzieningen gebruikt worden voor functiegerelateerde doeleinden, zoals de communicatie met collega's en andere beroepsmatige relaties en het verkrijgen van voor de functie relevante informatie. Het BOOH verwacht dat iedere medewerker verantwoord gebruik maakt van Internet, Intranet en en auteursrechten, licentierechten, bezitsrecht, privacy en door anderen geuite meningen respecteert. Onnodig of ongeautoriseerd gebruik van Internet, Intranet en vertraagt andere gebruikers, verbruikt arbeid en andere voor de organisatie belangrijke factoren en kan gezamenlijke middelen, zoals printers onnodig bezet houden. Ongeoorloofd of ongeautoriseerd gebruik van Internet, Intranet en kan resulteren in negatieve publiciteit voor het BOOH en kan voor deze organisatie ernstige juridische gevolgen hebben. Nieuwsgroepen en bieden iedere gebruiker van het Internet mogelijkheden om organisatie en of functiegerelateerde informatie te verspreiden. Derhalve moet er zorg gedragen worden voor het imago en de standpunten van het BOOH. Alles wat een medewerker in naam van het Openbaar primair Onderwijs Houten op het internet schrijft, verbeeldt de officiële positie en standpunten van deze organisatie. Mede daarom is deze Internet Gedragscode noodzakelijk Naast de vele voordelen die Internet, Intranet en de gebruikers opleveren, 1

2 ontstaan er ook risico's voor software en hardware wanneer veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen door de gebruikers. 4 Algemene Gedragscode Het BOOH staat positief tegenover het beroepsmatig gebruik van elektronische communicatie. De door de medewerkers gebruikte elektronische communicatiemiddelen en alle berichten die hier op totstandkomen, inclusief back-up exemplaren, zijn eigendom van het schoolbestuur. Het gebruik van de geboden Internet-, Intranet- en -voorzieningen dient ten gunste van het Openbaar primair Onderwijs Houten te zijn. De elektronische communicatiemiddelen van daarvan zijn alleen bestemd voor beroepsmatig gebruik. Het is slechts met mate toegestaan deze elektronische communicatiemiddelen te gebruiken voor privé-aangelegenheden. De inhoud van informatie die gegenereerd of gepubliceerd is met gebruikmaking van deze elektronische communicatiemiddelen is aan dezelfde regels onderhevig als de inhoud van informatie ontstaan uit niet-elektronische communicatie. Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen van het schoolbestuur mag nooit de indruk wekken oneigenlijk te zijn. 5 Specifieke gedragscode 5.1 Het gebruik van het Internet Algemeen Medewerkers van het BOOH dienen de geboden Internetvoorzieningen hoofdzakelijk te gebruiken voor functiegerelateerde doeleinden. Dit betekent dal de door het BOOH geboden toegang tot het Internet niet gebruikt mag worden als gratis alternatief voor privé toegang tot het Internet, voorzien door een Internet Service Provider Publicaties in naam van de school Het is uitsluitend de directie van een school toegestaan op het Internet te publiceren in naam van de school. Deze regel bestaat omdat alles wat een medewerker in naam van het Openbaar primair Onderwijs Houten op het Internet schrijft, de officiële positie en standpunten van deze organisatie verbeeldt Veiligheidsmaatregelen. Het BOOH heeft besloten geen filtering toe te passen, in plaats daarvan gelden de volgende regels, richtlijnen en afspraken: 1.Per groep worden afspraken gemaakt m.b.t. internet, intranet, gebruik en tijd en deze worden gecontroleerd. 2.De leerlingen wordt geleerd geen adres, telefoonnummer of andere persoonlijk gegevens door te geven. 3.Leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat je op het internet nooit weet wie je voor je hebt 4 Leerlingen wordt geleerd dat ze geen bijlage van vreemden moeten openen. 5.Er wordt alleen samen gesurfd en geen leerlingen alleen voor een internetpc geplaatst. 6.Elke leerling met toegang tot internet en tekent een zgn. Internetcontract. 7.Computers staan op voor iedereen zichtbare plaatsen en er is doorlopend zicht op computeractiviteiten van leerlingen en er wordt alleen gewerkt onder toezicht.. Alle informatie die van het Internet gedownload is moet gescand worden op de aanwezigheid van virussen. Alle computers dienen te beschikken over anti-virus software. Geen van de medewerkers van BOOH mag bewust schadelijke informatie op de gebruikte elektronische communicatiemiddelen plaatsen.. In de elektronische netwerken van het Openbaar primair Onderwijs Houten bevindt ziet software die het gebruik van het Internet registreert. Deze software kan alle verrichtingen van de medewerkers op het Internet en patronen daarin registreren en analyseren. De privacy van de gebruiker wordt, binnen de grenzen van deze gedragscode, ten allen tijde gegarandeerd Naleving van de wet De medewerkers van het BOOH mogen op het Internet geen informatie uitwisselen die de organisatie (of de medewerker) in staat van wetsovertreding stellen. Vertoning, vervaardiging, verspreiding, opslag en bewerking van materiaal, dat als kwetsend en/of aanstootgevend ervaren kan worden, aangaande onder andere land van 2

3 herkomst, religie, ras, seksuele geaardheid, pornografie, gewelddadigheid of etniciteit is in strijd met het beleid van het BOOH. Deze organisatie bepaalt welk materiaal als kwetsend en/of aanstootgevend ervaren kan worden en mag toegang tot dit materiaal verhinderen en verbieden. In ieder geval zal het BOOH disciplinaire stappen c.q. juridische stappen kunnen ondernemen tegen een ieder die in strijd met het in de vorige zinnen genoemde beleid handelt. Alleen direct functiegerelateerde software mag door de medewerkers gedownload worden. Deze software dient door de medewerkers naar behoren geregistreerd te zijn en de medewerkers dienen zich aan de registratie- en licentievoorwaarden te houden. Alle software die van het Internet naar de elektronische communicatiemiddelen van het BOOH is gedownload is eigendom van deze organisatie. Redelijke verzoeken om verstrekking van de geregistreerde activiteiten op het Internet van individuele medewerkers, afkomstig van wetshandhavende organisaties, zullen gehonoreerd worden. 5.2 Het gebruik van Algemeen Het BOOH staat positief tegenover het beroepsmatig gebruik van . Soft- en hardware ten bate van het verzenden en ontvangen van en alle berichten zijn eigendom van het BOOH. Voor het gebruik van gelden dezelfde procedures en regels als voor het gebruik van het Internet. Specifiek voor het gebruik van zijn de hier volgende kwesties: Medewerkers van het BOOH mogen de geboden voorzieningen hoofdzakelijk gebruiken voor functiegerelateerde doeleinden. Dit betekent dat deze voorzieningen slechts met mate gebruikt mogen worden voor persoonlijke doeleinden. Men dient er rekening mee te houden dat het versturen van grote berichten leidt tot verminderde capaciteit van de Internetverbinding. Ongevraagde , de zogenaamde 'spam' en met illegale of aanstootgevende inhoud wordt niet getolereerd. De ontvangers van zulke berichten doen er goed aan onmiddellijk te reageren. Als de afzender het verzenden van zulke berichten vervolgens niet beëindigt dient de ontvanger dit te melden aan zijn of haar direct leidinggevende. vervangt de conventionele brievenpost steeds meer. Van gebruikers van e- mail wordt verwacht dat zij hun 'mailbox' regelmatig openen en dat zij naar behoren op berichten reageren in naam van de school De opsteller van wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de inhoud daarvan. Alle berichten die een medewerker van BOOH verstuurt, dragen de naam van een school binnen deze organisatie in het adres van de afzender. dient zorgvuldig opgesteld te zijn en te voldoen aan goede omgangsvormen. De directie is verantwoordelijk voor alle uitingen die in naam van de school worden gedaan Veiligheidsmaatregelen en naleving van de wet Het BOOH kan privacy in berichten niet garanderen, maar respecteert die wel. E- mail berichten kunnen gelezen, geprint en bewaard worden door derden. Het wordt niet aangeraden gevoelige informatie te verzenden wanneer deze niet gecodeerd is. dient als een elektronisch alternatief van een briefkaart beschouwd te worden. Het doorsturen van berichten aan derden, het zogenaamde 'forwarding' of 'doorsturen' dient met zorg te gebeuren. Net als de activiteiten van de medewerkers op het Internet kunnen ook hun activiteiten worden geregistreerd. In noodgevallen en om problemen op te lossen mogen leidinggevenden en aangewezen technici zich toegang verschaffen tot de 'mailbox' van een medewerker. 5.3 Het gebruik van Usenet Usenet (nieuwsgroepen) mag uitsluitend bij hoge uitzondering gebruikt worden. Het BOOH denkt hierbij aan het gebruik voor onderwijskundige projecten en dergelijke. Als leerlingen in het kader van het onderwijsprogramma gebruik moeten maken van Usenet dient de leerkracht zeer actief te controleren op ongewenste activiteiten. 3

4 5.4 Chat Chat (Internet babbelbox} mag uitsluitend bij hoge uitzondering gebruikt worden. Het BOOH denkt hierbij aan het gebruik voor onderwijskundige projecten en dergelijke. Als leerlingen in het kader van het onderwijsprogramma gebruik moeten maken van Chat dient de leerkracht zeer actief te controleren op ongewenste activiteiten. Er dient chat-software te worden gebruikt die strikte controle op het chatgedrag mogelijk maakt. 5.5 FTP Uploading (bestanden van een lokale pc naar het internet overbrengen) m.b.v. FTP (file transfer protocol = technische methode voor uploading) mag uitsluitend door de coördinatoren, systeembeheerders en de door hen direct gedelegeerden gebruikt worden ten behoeve van technisch onderhoud van het computersysteem. (m.u.v. Wellicht in een later stadium toe te voegen bijlage m.b.t. rechten persoonsleden i.v.m. een eventuele invoer van een elektronisch rapportage systeem). 5.6 Het gebruik van Intranet De verwachtingen en bepalingen die het BOOH eerder stelde aan het gebruik van het Internet en zijn in gelijke mate van toepassing op het gebruik van het Intranet c.q. het lokale schoolnetwerk. 6 Publicatie De directies van de openbare scholen in Houten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van deze gedragscode bij alle medewerkers (zie begripsbepaling) van hun school. Van de directies wordt in deze een zeer actief beleid verwacht. Iedere medewerker en ieder directielid ontvangt een exemplaar van deze gedragscode. Daarnaast wordt een verklaring in duplo ondertekend waarin staat dat men zich aan het in de gedragscode gestelde zal houden. Eén exemplaar is voor de ondertekenaar en een exemplaar wordt door het bestuur gearchiveerd. Iedere medewerker, die in een pedagogische relatie staat tot de leerlingen van de school, ziet er actief op toe dat ook de leerlingen zich aan deze gedragscode houden. 7 Meldingsplicht Directieleden melden overtredingen van de regels van dit protocol onverwijld aan het bestuur. Coördinatoren en systeembeheerders melden overtredingen van de regels van dit protocol onverwijld aan de directie en indien dit niet mogelijk is aan het bestuur. De overige medewerkers melden overtredingen bij de directie of bij de vertrouwenspersoon van de klachtenregeling. 8 Systeembeheerder De ICT-coördinatoren en systeembeheerders zijn met betrekking tot het in dit protocol gestelde rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het BOOH. Zij zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie die hij of zij verkrijgt tijdens het beheer waarvan niet vaststaat dat het openbaar is. 9 Disciplinaire maatregelen Door gebruik te maken van de Internet-, Intranet- en -voorzieningen die het BOOH biedt en door ondertekening van een verklaring hieromtrent, gaat de medewerker akkoord met de bepalingen in deze Internet Gedragscode of met latere aanvullingen hierop. In het geval van schending van deze bepalingen zullen disciplinaire maatregelen kunnen plaatsvinden. De ernst van de schending van deze Gedragscode zal bepalend zijn voor de ernst van de disciplinaire maatregelen. De directie van de scholen zal medewerkers, die zich niet aan deze gedragscode houden, onmiddellijke toegang tot en het gebruik van elektronische communicatiemiddelen op de scholen verbieden. De directie stelt onmiddellijk het bestuur hiervan op de hoogte. In het geval van medewerkers waar het BOOH geen rechtspositionele verhouding mee heeft zullen juridische stappen kunnen worden ondernomen. 4

5 Verklaring Ondergetekende verklaart in het bezit te zijn gesteld en kennis te hebben genomen van de "Internet Gedragscode voor het Openbaar primair Onderwijs Houten". Hij/ zij verklaart zich aan de in deze gedragscode genoemde regels en verwachtingen te zullen houden. Deze verklaring is in tweevoud opgemaakt en ondertekend. De ondergetekende ontvangt één exemplaar en het andere exemplaar wordt door het Bestuur Openbaar Onderwijs Houten gearchiveerd. Houten, naam: handtekening 5

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

3. Gedrag op de werkplek

3. Gedrag op de werkplek Gedragscode SOR De SOR heeft er voor gekozen om spelregels op te stellen. Deze spelregels vormen een leidraad voor handelen naar elkaar, naar klanten en naar bedrijven en instanties buiten de SOR. Zij

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen is de grootste centrale ondernemingsorganisatie

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik.

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik. PROTOCOL ELEKTRONISCH COMMUNICATIEVERKEER EN COMPUTERFACILITEITEN Aan het gebruik van internet, intranet en e-mail zijn risico s verbonden. Deze risico s maken het noodzakelijk om gedragsregels met betrekking

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol Mediagebruik:

Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik:... 1 Inleiding... 1 Uitgangspunten bij tv-gebruik, videogebruik, omgang met social media en internetten... 1 Afspraken met de kinderen... 2 Afspraken met de

Nadere informatie

Integriteitscode van het Willibrord Gymnasium

Integriteitscode van het Willibrord Gymnasium Integriteitscode van het Willibrord Gymnasium Inhoud 1 Inleiding 2 Wie vallen er onder de code? 3 Algemene uitgangspunten 4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners 5 Scheiding werk

Nadere informatie

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten Gedragscode Sint Antonius van Padua 1 Inleiding Iedereen moet op zijn werk voortdurend keuzes maken tussen verschillende waarden en belangen. Belangen en rechten van klanten, opdrachtnemers, collega s,

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners

4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners Vademecum juni 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 Wie vallen er onder de code? 3 Algemene uitgangspunten 4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners 5 Scheiding werk en privé 6 Relatiegeschenken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gielkon

Algemene Voorwaarden Gielkon Algemene Voorwaarden Gielkon Laatste wijziging: 28 januari 2012 Artikel 1 / Definities a. Cliënt of 'u': de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gielkon een overeenkomst heeft gesloten. Een natuurlijk

Nadere informatie

Integriteitscode Elde College

Integriteitscode Elde College Integriteitscode Elde College 1 1. Inleiding... 3 2. Wie vallen er onder de code?... 3 3. Algemene uitgangspunten... 4 4. De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners... 4 5. Scheiding

Nadere informatie

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik voor het Bornego College December 2011 Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik 1/11 De gedragscode computer-, internet-

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media 1. Inleiding Gebruik van het Internet, e-mail en andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen is voor velen binnen het Hondsrug College

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie