Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V."

Transcriptie

1 Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

2 Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat wanneer in een vroegtijdig stadium wordt begonnen met het testen van software de totale ontwikkelingskosten van de software worden gereduceerd. Om de testers in hun werk te ondersteunen worden testtools toegepast. Er zijn tegenwoordig dan ook legio testtools op de markt verkrijgbaar. Testtools zijn daarbij niet ontwikkeld om het testtraject te ontwikkelen of te structureren, maar om het testtraject te ondersteunen. Wel kan het gebruik van een testtool er toe leiden dat het testtraject veranderd moet worden. Het is echter noodzakelijk deze veranderingen te onderkennen en te beheren. Veel organisaties realiseren zich in eerste instantie niet dat het implementeren van een testtool binnen de organisatie initieel extra werk met zich meebrengt. Daarbij komen veelal tijdens of na de implementatie problemen naar voren welke reeds aan het begin van de implementatie voorzien hadden kunnen worden. Het is dus zaak dat nog voor de daadwerkelijke implementatie het merendeel van de problemen zijn onderkend en aangepakt. Wanneer er wordt gekeken naar de aandachtsgebieden welke gelden bij een implementatie, kunnen deze worden onderverdeeld in vier categorieën: Beheer en Techniek, Dienstverlening, Communicatie en Opleiding. Binnen het aandachtsgebied Beheer en Techniek wordt gekeken naar de eisen die het testtool stelt aan de systeemomgeving waarbinnen het wordt toegepast. Men dient er voor te waken dat men geen testtool aanschaft dat niet binnen de systeem omgeving kan functioneren. Daarnaast gelden vanuit de organisatie eisen op welke met hode het testtool zal worden toegepast. Het aandachtsgebied Dienstverlening richt zich met name op de wijze waarop de gebruikersondersteuning binnen de organisatie is geregeld. Welke personen te benaderen zijn voor vragen omtrent de werking van het testtool en voor het oplossen van technische problemen. De rol van de leverancier is hierbij niet onbelangrijk. Aspecten welke naar voren komen om de implementatie van het testtool binnen de organisatie kenbaar te maken worden binnen het aandachtsgebied Communicatie aangehaald. Het is natuurlijk van belang dat zodra men de beslissing heeft genomen om een testtool te gaan implementeren, het kenbaar te maken binnen de organisatie. Hiervoor zijn verschillende methoden mogelijk om de juiste personen op de juiste manier te benaderen. Opleiding slaat met name op de aspecten waarbij moet worden gedacht dat de personen die met het testtool gaan werken hiervoor voldoende basiskennis meekrijgen. Daarnaast kan gekozen worden voor een meer uitgebreide opleiding voor een beperkte groep personen welke een rol zullen gaan spelen bij de dienstverlening binnen de organisatie. Ook hierbij kan de leverancier een belangrijke rol vertegenwoordigen. De verschillende aandachtsgebieden hebben een aantal aspecten welke tijdsvolgordelijk afhankelijk van elkaar zijn. Het is daarom ook van belang om van te voren te bepalen welke aspecten van toepassing zijn binnen een organisatie. Wanneer dit bekend is kan men aan de gang om de verschillende aspecten te gaan regelen. Het blijkt namelijk dat wanneer men de zaken van te voren goed heeft geregeld er na de implementatie niet of nauwelijks problemen zijn en dat men slechts een beperkt aantal aspecten nog hoeft te regelen. Deze aspecten hebben dan niet zozeer betrekking op het functioneren va n het testtool, maar meer op het actueel houden van het testtool. Het implementeren van een testtool is niet alleen het installeren van de verkregen software en het distribueren van de bijgeleverde handboeken. Wil men uiteindelijk een succesvolle implementatie van het testtool dan komt daarbij nog het een en ander om de hoek kijken. Hierbij is ook van belang in hoeverre de organisatie het belang in schat van de verschillende aspecten.

3 Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING INLEIDING INDELING AFBAKENING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED VOORBEREIDEN VAN HET IMPLEMENTATIETRAJECT RANDVOORWAARDEN VOOR IMPLEMENTATIE Stabiele testorganisatie Stabiel testobject Duidelijke normen en standaards BEHEER EN TECHNIEK Technische omgeving Produkt omgeving DIENSTVERLENING Eerstegraads dienstverlening Tweedegraads dienstverlening Derdegraads dienstverlening COMMUNICATIE Communicatievormen Doelgroepen Doeltreffende informatie OPLEIDING ORGANISATIE VAN HET IMPLEMENTATIETRAJECT NAZORG VAN HET IMPLEMENTATIETRAJECT BEHEER EN TECHNIEK DIENSTVERLENING COMMUNICATIE Kennismanagement Life-cyclemanagement OPLEIDING TIJDBALK VOOR HET IMPLEMENTATIETRAJECT GEBRUIK TIJDBALK INITIËLE VOORBEREIDING VOORBEREIDING INITIËLE IMPLEMENTATIE BEHEER VAN HET GEBRUIK NAZORG VAN DE IMPLEMENTATIE CHECKLIST VOOR HET IMPLEMENTATIETRAJECT GEBRUIK CHECKLIST RANDVOORWAARDEN BEHEER EN TECHNIEK TER VOORBEREIDING VAN DE IMPLEMENTATIE BEHEER EN TECHNIEK NA DE INITIËLE IMPLEMENTATIE ORGANISATIE COMMUNICATIE OPLEIDING VERKLARENDE WOORDENLIJST...18

4 Organisatie SYSQA BV Pagina 3 van 19 1 Inleiding Dit stuk dient als ondersteuning van medewerkers die geconfronteerd worden met de implementatie van een testtool. 1.1 Indeling Voordat dit rapport gebruikt zal worden in een implementatietraject zijn er een aantal aannamen gedaan met betrekking tot het toepassingsgebied van dit eindrapport. Deze afbakening van het toepassingsgebied wordt beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 staan de aandachtsgebieden beschreven welke van toepassing zijn nog voordat de implementatie van het testtool zal plaatsvinden. Een model voor de projectgroep Implementatie wordt in hoofdstuk 4 beschreven, met daarbij de verschillende taken en bevoegdheden van de verschillende projectleden. Hoofdstuk 5 beschrijft de verschillende aandachtsgebieden welke van toepassing zijn zodra het testtool geïmplementeerd is. De aspecten van de hoofdstukken 3 tot en met 5 worden in hoofdstuk 6 met behulp van een tijdsbalk in een volgtijdelijkheid aangegeven. Als hoofdstuk 7 is een checklist voor de implementatie toegevoegd. Hoofstuk 8 is een woordenlijst die termen bevat die regelmatig in het eindrapport gebruikt worden.

5 Organisatie SYSQA BV Pagina 4 van 19 2 Afbakening van het toepassingsgebied Binnen de systeemontwikkeling wordt steeds meer aandacht besteed aan de kwaliteit van software en het terugdringen van de ontwikkelingskosten. Een van deze aandachtsgebieden is het (functioneel) testen van de software. Men wordt steeds bewuster van het feit dat het ontdekken en aanpassen van onvolkomenheden in de ontwikkelingsfase minder kosten met zich meebrengt dan wanneer deze aangepast dienen te worden in de produktiefase. Om het werk van een tester in de ontwikkelingsfase te ondersteunen wordt steeds meer gebruik gemaakt van testtools. Dit eindrapport is opgezet met als uitgangspunt dat men reeds gekozen heeft om als project of organisatie een testtool te gebruiken. Het is niet de bedoeling om in dit rapport de voor- en nadelen van testtools te bediscussiëren of een specifiek testtool te selecteren. Dit rapport dient er voor om de aandachtsgebieden bij de implementatie zichtbaar te maken, om zo het implementatie traject succesvol te maken. Maar wat zijn testtools nu eigenlijk? Testtools zijn, al dan niet geautomatiseerde, hulpmiddelen welke ondersteuning verlenen tijdens het testtraject. Deze hulpmiddelen lopen uiteen van een checklist, via macro s tot en met volledige software-pakketten 1. Zoals de definitie al aangeeft worden de testtools gebruikt gedurende het testtraject. Om het scala van testtools handelbaar te maken, is een onderverdeling noodzakelijk. Gekozen is voor een onderverdeling die aansluit op de fasering van het testtraject. Concreet gezien is de onderverdeling: Planningstools: Hulpmidddelen welke toegepast worden om de planning van het testtraject te ondersteunen. Hierbij kan worden gedacht aan software-pakketten die worden toegepast om de voortgang van het testtraject te bewaken; Voorbereidingstools: Hulpmiddelen waarbij het mogelijk is om een uitspraak te kunnen doen over de testbaarheid van de specificaties. In deze fase wordt dan vooral gebruik gemaakt van checklists; Specificatietools: Hulpmiddelen welke de testers kunnen gebruiken om het testontwerp (logische en eventueel fysieke testgevallen) te vervaardigen, waardoor de basis voor de testuitvoer gelegd wordt; Uitvoeringstools: Hulpmiddelen waarbij de uitvoeringsfase van het testtraject wordt ondersteund. Hiervoor zijn momenteel totale software-pakketen voor aanwezig. Met deze pakketen is het mogelijk om in de ontwikkelfase produktie-like te testen; Afrondingstools: Hulpmiddelen welke de testers ondersteunen om het testtraject te kunnen evalueren, rapportages op te stellen en de testware te kunnen conserveren. Ook hierbij kunnen wederom van checklists gebruik worden, om na te gaan of alle aspecten voor het afronden van het testtraject zijn verricht. Dit eindrapport richt zich met name op de testtools welke op de markt als een standaard pakket worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan Record & Playback software, welke als uitvoeringstool kan worden gebruikt. Management pakketten zullen daarentegen hoofdzakelijk als planningstool worden gebruikt. Daarnaast zijn er reeds pakketten welke zowel een uitvoeringstool als een afrondingstool zijn. Afhankelijk van het soort testtool zijn de aspecten welke in dit eindrapport worden aangehaald in meer of mindere mate van toepassing. De beslissing of een aspect relevant is, ligt bij de persoon welke uiteindelijk verantwoordelijk is voor de implementatie. 1 De standaard pakketen zoals tekstverwerkers en spreadsheet programma s worden niet als testtools beschouwd. Dit vanwege het feit dat deze pakketten gezien worden als de normale en standaard software binnen organisaties, en niet specifiek voor het testtraject ontwikkeld zijn. Macro s binnen deze pakketten worden wel als testtools beschouwd.

6 Organisatie SYSQA BV Pagina 5 van 19 3 Voorbereiden van het implementatietraject In dit hoofdstuk worden de aandachtpunten beschreven welke van belang zijn, voordat de daadwerkelijke implementatie van het testtool plaatsvindt. 3.1 Randvoorwaarden voor implementatie Voordat een organisatie een testtool gaat implementeren moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Onderstaand zijn de meest belangrijke randvoorwaarden vermeld: Stabiele testorganisatie; Stabiel testobject; Duidelijke normen en standaards. In de volgende paragrafen worden deze randvoorwaarden nader toegelicht Stabiele testorganisatie Voordat een organisatie overgaat tot de invoering van een testtool dient er sprake te zijn van een stabiele en volwassen testorganisatie. Hieronder wordt een organisatie verstaan waarbij de processen ten behoeve van het testen worden beheerst. De taak van een testtool is niet het testtraject te structureren maar te ondersteunen. Wanneer blijkt dat de testorganisatie niet voldoende volwassen is, levert het toepassen van een testtool geen ondersteuning Stabiel testobject Het te testen object moet stabiel zijn, met andere woorden: het testobject dient niet continue aan veranderingen onderhevig te zijn. Dit geldt met name voor de functionaliteit als de User-Interface van het testobject. Voor een instabiel object moet de testware elke keer weer worden gecontroleerd en zonodig aangepast. Met name voorbereidings-, specificatie- en uitvoeringstools zullen bij een instabiel testobject niet de gewenst ondersteuning geven, maar eerder leiden tot tegenwerking vanuit de organisatie. Het is dus zaak dat het testobject stabiel is om zo te controleren of aanpassingen op delen van het testobject geen nadelige gevolgen heeft voor de niet aangepaste delen. Pas dan zal het testtool de ondersteuning geven waarvoor het bedoeld is Duidelijke normen en standaards Binnen de testorganisatie is het noodzakelijk dat er duidelijke normen en standaards zijn op het gebied van tussen- en eindprodukten. Het testtool moet de organisatie ondersteunen en niet veranderen. Deze normen en standaards gelden zowel voor produkten welke worden toegepast in het testtraject, alsmede voor de produkten welke in het testtraject worden vervaardigd. Het vastleggen van deze normen en standaards kan plaatsvinden in een testplan, testhandboek of een kwaliteitszorgsysteem. Het te implementeren testtool moet dan ook binnen deze normen en standaards te gebruiken moeten zijn. 3.2 Beheer en techniek Voor de implementatie van een testtool is expliciet aandacht nodig voor de wensen en eisen die het testtool stelt aan zijn omgeving. Hierbij kan de omgeving onderverdeeld worden in een: Technische omgeving: de omgeving waarin het testtool moet functioneren; Produkt omgeving: de wijze waarop op beheersniveau met het testtool wordt omgesprongen Technische omgeving Voor de technische omgeving kan de volgende onderverdeling naar wensen en eisen worden gemaakt: Hardware (inclusief het netwerk); Software; Databases; Back-up en recovery; Procedures technisch beheer.

7 Organisatie SYSQA BV Pagina 6 van 19 Hardware (inclusief het netwerk) Testtools stellen, evenals ieder ander software-pakket, configuratie-eisen om de installatie technisch gezien haalbaar te maken. Voldoet de hardware niet aan deze eisen dan zal de installatie niet verricht kunnen worden. Het is noodzakelijk om nog voor de implementatie na te gaan of het testtool op de huidige hardware zal kunnen functioneren. Software Het testtool dient te kunnen draaien met aanwezige besturingssoftware. Deze combinatie is noodzakelijk om het testtool operationeel te maken. Ook hierbij is het noodzakelijk dat dit gecontroleerd wordt voordat het testtool geïnstalleerd zal gaan worden. Databases De meeste testtools maken tegenwoordig gebruik van databases om hun gegevens in op te slaan. Ten eerste zal de database gevuld moeten zijn met gegevens welke noodzakelijk zijn om hun taak te kunnen volbrengen. De gegevens zullen daarbij op de juiste momenten en de juiste plaatsen ter beschikking moeten zijn. Ten tweede genereert het gebruik van testtools gegevens welke gestructureerd opgeslagen dienen te worden. Deze aspecten bepalen op wat voor manier en hoe de databases ingericht dienen te worden om het functioneren van het testtool mogelijk te maken. Nog voordat de implementatie van het testtool plaatsvindt zullen maatregelen op het gebied van het beheer van de databases geregeld moeten zijn. Back-up en recovery Omdat testtools juist zoveel gegevens genereren en beheren, is het noodzakelijk dat er back-up- en recovery -voorschriften aanwezig zijn. Het moet niet zo zijn dat deze gegevens bij eventuele calamiteiten verloren gaan en niet geback-uped zijn. Voor het testtraject zijn dit bedrijfskritische gegevens, en dienen daarom ook zo behandeld te worden. Procedures technisch beheer Procedures voor het implementeren alsmede het technische beheer van de testtool moet geïntegreerd met de totale technische procedures worden opgezet. Echter mag deze integrale opzet niet tot gevolg hebben dat de procedures worden opgeslokt door het geheel. Deze procedures dienen ten allen tijden expliciet en niet-vrijblijvend aanwezig te zijn Produkt omgeving De beheersaspecten welke in de produkt omgeving naar voren komen, zijn gerelateerd aan het produkt zelf. In de praktijk vormen testtools kritische schakels in de testprocedure. Daarom is het noodzakelijk dat invulling gegeven wordt aan de registratie en beheer van het testtool. Hierbij moet aan de volgende onderverdeling worden gedacht: Licentiebeheer; Versiebeheer; Ontwerp inrichting van het testtool; Autorisatie; Gebruikersdocumentatie; Procedures voor het gebruik; Incidentmanagement. Licentiebeheer Vastlegging van waar en wanneer de inzet van het testtool mogelijk en geoorloofd is zal geregeld en bewaakt moeten worden. Behalve voor het interne overzicht, is het doel hiervan om gemaakte afspraken ten opzichte van de leverancier te bewaken. Versiebeheer Het testtool zal naar aanleiding van produkt-evaluaties worden aangepast en verbeterd. De registratie van wanneer welke versie is ingezet en wat de specifieke verschillen met de volgende versie zijn, is van groot belang. Naast de inzicht die het verschaft in de ontwikkeling van het produkt, kan met deze registratie achterhaald worden met welke versie van het testtool de testresultaten zijn behaald.

8 Organisatie SYSQA BV Pagina 7 van 19 Naast een goede registratie van het versiebeheer, is een actief versiebeleid binnen de organisatie noodzakelijk. Door mee te lopen met de nieuwste versie van het testtool door de gehele organisatie wordt profijt getrokken van elke verbetering van het testtool. Daarnaast hoeft slechts een beperkt aantal versies ondersteund te worden. Tenslotte, wachten met een nieuwe versie van het testtool tot het moment dat de leverancier besluit de gebruikte versie niet meer te ondersteunen, zal men er achter komen dat conversie naar de nieuwste versie meestal niet meer mogelijk is. Ontwerp inrichting van het testtool Doordat een testtool altijd wordt ingezet in een testtraject en binnen een infrastructuur met specifieke eigenschappen kunnen standaard aanpassingen noodzakelijk zijn om het testtool ook operationeel in te zetten. Het is daarbij dus noodzakelijk dat deze customization actief geregistreerd en beheerd dient te worden. Autorisatie Testtools op de juiste manier inzetten betekent tevens dat de gebruikers van het testtool geidentificeerd moeten worden. Daarnaast dienen de gebruikers ook te worden ingedeeld in een gebruikersgroep. Per groep kunnen dan de autorisaties met betrekking tot het testtool geregeld worden. Iedere gebruiker zal dan alleen toegang krijgen tot de delen van het testtool wat nodig is voor het optimaal uitvoeren van zijn taak. Gebruikersdocumentatie Duidelijke documentatie is een belangrijk instrument om het optimale gebruik van de testtools te realiseren. Hierbij dient bewaakt te worden dat de documentatie is afgestemd op het actuele gebruik. Denk hierbij onder andere aan de dynamiek van de testprocessen en de versie van het testtool. Procedures voor het gebruik Het gebruik van een testtool betekent een verandering van de werkwijze. Naast het optimaal toegankelijk maken van de nieuwe werkwijze in de vorm van gebruikersdocumentatie, dienen ook strak omlijnde gebruikersprocedures te worden opgezet. Met formele procedures wordt de veranderde werkwijze strikt en niet-vrijblijvend opgezet. Dit is vaak de enige methode om verandering organisatiebreed en eenduidig door te voeren. Om dit te kunnen realiseren moet het testproject reeds gestructureerd zijn. Het is nogmaals niet de bedoeling om het testtool te gebruiken om het testen te structureren. Het veranderen van de werkwijze heeft in deze situatie niets te maken met structurering van het testproces. Incidentmanagement Binnen het versiebeheer is er aandacht voor de specifieke kenmerken van het testtool binnen elke versie. Incidentmanagement dient ervoor om de bevindingen van de gebruikers binnen de eigen organisatie met betrekking tot het testtool te registreren en te bewaken. Met deze interne registratie kan een intensieve en interactieve communicatie met de leverancier worden opgezet. Het doel van het incidentmanagement is om een actuele evaluatie van het testtool tijdens het gebruik uit te voeren. Hierbij dient het pakket van eisen en afspraken, op basis waarvan het testtool is geselecteerd, als referentiekader. Ook hiermee kan terugkoppeling richting de leverancier plaatsvinden. Hierbij zal het voornamelijk gaan of afgesproken dan wel gewekte verwachtingen daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

9 Organisatie SYSQA BV Pagina 8 van Dienstverlening Zodra het testtool geselecteerd en aangeschaft is, is de relatie met de leverancier niet ten einde. Eigenlijk begint de samenwerking dan pas. Zoals reeds in de vorige paragraaf is aangegeven, is het noodzakelijk bevindingen (incidenten) terug te koppelen met de leverancier. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de rol die de leverancier moet leveren op basis van de interne dienstverlening. Deze dienstverlening kan worden onderverdeeld in drie categorieën: Eerstegraads dienstverlening; Tweedegraads dienstverlening; Derdegraads dienstverlening Eerstegraads dienstverlening De eerstegraads dienstverlening is de dienstverlening binnen het project waarin het testtool gebruikt wordt. Wanneer een gebruiker met een vraag zit, legt hij deze in eerste instantie voor aan zijn medegebruikers van het testtool. Het kan best zijn dat deze het antwoord op de vraag weten. Mocht binnen de organisatie een Intranet bestaan, dan kan hierop een kennis-pagina worden ingericht. Op zo n kennispagina komen dan antwoorden op regelmatig gestelde vragen (FAQs: Frequently Asked Questions) te staan. Mocht een medegebruiker het antwoord niet weten, dan kan de gebruiker deze Intranet-pagina benaderen. De tot stand brenging van zo n Intranet-pagina vindt plaats via de tweedegraads dienstverlening Tweedegraads dienstverlening Tweedegraads dienstverlening wordt geleverd door een super-user. Een super-user is een gebruiker van het testtool, welke meer kennis van en ervaring met het testtool heeft dan een gemiddelde gebruiker. Heeft een gebruiker een vraag, en levert de eerstegraads dienstverlening geen uitkomst, dan kan een super-user benaderd worden. De super-user zal in eerste instantie nagaan of het probleem eerder voorgekomen is. Hierbij kan hij gebruik maken van het incidentmanagement. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de super-user nagaan wat de oorzaak van het probleem is. Wanneer blijkt dat een probleem zich vaker voordoet, dan kan hij besluiten de vraag met het bijbehorende antwoord te laten plaatsen op het Intranet. Dit gebeurt via het op de hoogte te brengen van de toepassingsbeheerder, de persoon welke verantwoordelijk is voor het testtool. Ook als hij geen antwoord op het probleem weet, dan zal hij dit doorgeven aan de leverancier. Dit resulteert in de derdegraads dienstverlening Derdegraads dienstverlening Bij deze graad van dienstverlening komt de leverancier weer in beeld. Vragen welke niet beantwoord kunnen worden door de organisatie dienen aan de leverancier te worden voor gelegd. Dit heeft tot doel de grenzen van het testtool te leren kennen. Om juist te voorkomen dat een ieder de leverancier zal benaderen (of desnoods een helpdesk van de leverancier) zal deze communicatie plaatsvinden via de toepassingsbeheerder. Dit te meer om er voor te waken dat de leverancier continue wordt lastig gevallen met vragen waarop het antwoord reeds binnen de organisatie bekend is. In het geval van een medium zoals het Intranet binnen de organisatie, zal ook de toepassingsbeheerder de aangewezen persoon zijn om dit te bewaken. Te meer om te voorkomen dat alles op het Intranet komt. Het is natuurlijk zaak dat alleen de meest voorkomende en urgente vragen via dit medium beantwoord worden. De keuzes ten aanzien van de inrichting van de interne dienstverlening zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie. Het is echter van belang te weten wie de aanspreekpunten zijn, en wat de kennis en kunde van deze personen zijn. Dit ter voorkoming van versnippering van kennis omtrent het testtool.

10 Organisatie SYSQA BV Pagina 9 van Communicatie Om te komen tot een succesvolle implementatie van een testtool in een staande organisatie zal voor iedereen in deze organisatie duidelijk moeten zijn wat de voordelen van dit testtool zijn. Hiervoor moet men de betrokken partijen goed informeren over het gebruik en de mogelijke voordelen van het testtool. In de voorbereidingsfase zal men zich moeten richten op het creëren van draagvlak in de organisatie. Als de beslissing voor het inzetten van een testtool genomen is, is het belangrijk om in de juiste communicatievorm de juiste doelgroepen met doeltreffende informatie te bereiken Communicatievormen De beslissing tot het implementeren van een testtool en de implementatieplannen kunnen op diverse wijze bekend worden gemaakt aan de organisatie. Welke communicatievorm hiervoor gebruikt moet worden is afhankelijk van wat, wanneer en wie er geïnformeerd dient te worden. Binnen de diverse organisatie behoren onder andere tot de mogelijkheden: Direct mail of presentaties voor een gedefinieerde doelgroep. Bedrijfsbrede distributiekanalen (zoals bedrijfsbladen en Intranet) zodat de gehele organisatie hiermee bereikt wordt Doelgroepen Op twee manieren kan het begrip doelgroep beschouwd worden: Onderscheid naar projecten; Onderscheid naar gebruikersgroepen: Onderscheid naar projecten Dit is relevant als verschillende projecten betrokken zijn bij de implementatie van de testtool. Ieder project kan daarbij door zijn specifieke eigenschappen andere informatiewensen over de testtool hebben. Onderscheid naar gebruikersgroepen Projectmanagers: Een projectmanager is geïnteresseerd in het versnellen en verbeteren van het testproces. Daarnaast zal de projectmanager willen weten hoe het testtool kan voorzien in zijn behoefte aan meet- en stuurinformatie. Het implementatieteam zal uiteraard de mogelijkheden die het testtool biedt in deze richtingen moeten benadrukken. Testers: Testers vormen de voornaamste groep die daadwerkelijk met het testtool zullen moeten werken. Het succes van een testtool valt of staat met de acceptatie van de testers van het testtool. Benadruk bij hun vooral het gemak van werken en de uitgebreide functionaliteit van het testtool. Dit vooral ook in vergelijking met de situatie waarbij dit testtool nog niet beschikbaar was. Bouwers: Mogelijk zal het testtool ook door bouwers gebruikt worden, of anders zullen de bouwers in ieder geval geconfronteerd worden met een veranderende werkwijze van de testers. Dus ook de bouwers zijn een voorname doelgroep die doeltreffend geïnformeerd dient te worden De relevante doelgroepen zullen dus eerst geïdentificeerd moeten worden en per doelgroep zal er een communicatiestrategie ontwikkeld moeten worden ten einde het testtool zo goed mogelijk te implementeren. Voor de bewaking van de uitvoering van deze strategie wordt bijvoorbeeld in een logboek bijgehouden welke doelgroepen benaderd zijn en welke vervolgafspraken er gemaakt zijn Doeltreffende informatie Allereerst moet duidelijk zijn wat voor de gekozen testtools de verbeteringsmogelijkheden en de voordelen zijn en voor wie deze voordelen van belang kunnen zijn. Om te beoordelen welke informatie in welke situatie relevant is kan men een zogenaamd klantprofiel opstellen. Hierin staat een aantal parameters waaraan een juiste klant (project-gebruikersgroep combinatie) herkend kan worden voor een betreffende testtool. Vervolgens wordt er aan elke parameter een waarde geassocieerd welke als norm fungeert of een klant wel of niet succesvol met het testtool aan de slag zal kunnen gaan. De informatie omtrent deze parameters en hun normen is per klantprofiel relevant om informatie over te verschaffen.

11 Organisatie SYSQA BV Pagina 10 van Opleiding De implementatie van een testtool brengt met zich mee dat medewerkers dagelijks met het testtool aan het werk zijn. Om de acceptatie van het testtool te bevorderen is het noodzakelijk dat de verschillende medewerkers bekend raken met het testtool en weten wat het testtool kan. Het is daarom noodzakelijk dat alle medewerkers in het begin een korte introductie van het testtool krijgen. De beste manier is om de medewerkers zelf met het testtool te laten werken. Een basisopleiding is hiervoor een uitstekende methode. In de meeste gevallen zal een leverancier van een testtool in staat zijn om een korte basisopleiding te geven. Doordat het gedurende een basisopleiding mogelijk is om zelf het een en ander uit te proberen, zal men eerder met vragen naar voren komen wanneer men tegen problemen aanloopt. Mocht de situatie zich voordoen dat verschillende medewerkers meer dan gemiddelde kennis van het testtool moeten hebben, dan dient er een vervolg cursus gevolgd te worden. Ook hierbij zal de leverancier van dienst kunnen zijn. Eventueel kan de producent van het testtool hierbij ingeschakeld kunnen worden.

12 Organisatie SYSQA BV Pagina 11 van 19 4 Organisatie van het implementatietraject Om de implementatie succesvol te maken is het noodzakelijk om hiervoor een implementatie project in te richten. Onderstaand model geeft schematisch weer hoe zo n project er uit zou kunnen zien. Opdrachtgever Referentiekader Opdrachtnemer Teamleden Gebruikersorganisatie Binnen dit model heeft elke discipline zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Deze worden onderstaand beschreven. Opdrachtgever De opdrachtgever is de persoon binnen de organisatie welke de implementatie van het testtool heeft geïnitieerd. Hij is tevens de persoon die er voor dient te zorgen dat er budget en capaciteit beschikbaar komt om het testtool te implementeren. Opdrachtnemer De opdrachtnemer is de eindverantwoordelijke welke belast is met de uitvoering van het implementatietraject. Hij zorgt ervoor dat de projectorganisatie wordt ingericht. Bij de inrichting dient gedacht te worden aan aspecten zoals het aantrekken van teamleden en hun activiteiten coördineren, het creëren van draagvlak binnen de organisatie en het ondersteunen van de teamleden. Daarnaast zal de opdrachtnemer de gebruikersorganisatie raadplegen en de resultaten afspiegelen aan het referentiekader. Tevens zal de opdrachtnemer de voortgang rapporteren aan de opdrachtgever en is hij verantwoordelijk voor de kostenbewaking van het project. Teamleden De teamleden zorgen voor het uitvoeren van de activiteiten om de implementatie mogelijk te maken. Tevens ondersteunen ze de opdrachtnemer in de voortgang van de implementatie en dienen zij hun vorderingen te melden aan de opdrachtnemer. Referentiekader Het referentiekader is het voorbeeld waaraan men eigenlijk de gehele implementatie wil afspiegelen. Door regelmatig de realiteit met het referentiekader te vergelijken kan men bepalen waar de implementatie zich bevindt. Dit is noodzakelijk om op een vroeg tijdstip te kunnen signaleren of het beeld wat in het begin geschetst is, nu nog haalbaar is. Gebruikersorganisatie De gebruikersorganisatie wordt gevormd door personen uit de organisatie welke uiteindelijk met het testtool dienen te gaan werken. Door deze personen in een vroeg stadium bij de implementatie te betrekken, worden in een vroeg stadium hun wensen gehoord. Dit bevorderd het commitment van het testtool vanuit gebruikersoogpunt. Hun taak is dus eigenlijk het voorzien van de teamleden van de gewenste informatie zodat de teamleden hun activiteiten kunnen uitvoeren.

13 Organisatie SYSQA BV Pagina 12 van 19 5 Nazorg van het implementatietraject Nu het testtool binnen de organisatie geïmplementeerd is, is het noodzakelijk dat de organisatie ook daadwerkelijk het testtool gaat gebruiken en blijft gebruiken. Men moet ervoor zorgen dat de betrokken personen, ondanks alles, toch bereid om het testtool te gebruiken. Veelal haken de meeste voorstanders af op het moment dat men met het testtool moet gaan werken. Ook hier dienen dus een aantal aandachtsgebieden in ogenschouw genomen te worden. Dit zijn dezelfde aandachtsgebieden als in de voorbereidingsfase, echter liggen de aspecten nu op een ander vlak. 5.1 Beheer en techniek In de nazorgfase van de implementatie ligt het accent van dit aandachtsgebied op het gebruik van het testtool. Er dienen maatregelen met betrekking tot het gebruik van het testtool genomen te worden om het (juiste) gebruik van het testtool te realiseren. Hierbij dienen de onderstaande aspecten meegenomen te worden: Evaluatie van het toolgebruik; Innovatieve effecten. Evaluatie van het toolgebruik In de praktijk blijkt vaak dat het gebruik van een testtool zich binnen een testorganisatie ontwikkeld als een specialisme. Om grip te kunnen krijgen op de vaardigheden is het verkrijgen van ervaringscijfers essentieel. Daarnaast is het voor de continuïteit van een implementatie noodzakelijk dat kennis en kunde met betrekking tot het testtool breed gedragen wordt binnen een testorganisatie. Tevens moet aandacht worden besteed aan de overdraagbaarheid van deze kennis en kunde. Innovatieve effecten Ingebruikname van testtools zal ten allen tijden effecten hebben op de organisatie, het ontwikkelproces en het testtraject. Al reeds voor de implementatie van het testtool dienen hiervoor maatregelen genomen te worden. Afhankelijk van de specifieke aard van het testtool zijn er veranderingsscenario s op te zetten, waarop tijdens de implementatie accuraat mee omgegaan moet worden. Tevens zal de omgeving waarin het testtool wordt gebruikt zich gaan ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan zich vertalen in het toepassen van andere technieken of componenten. Zaak hierbij is dat deze ontwikkelingen worden erkend en vastgelegd. Hierbij is het van belang of deze verandering is ontstaan door het gebruik van het testtool, en of het testtool hierdoor nog steeds optimaal ingezet kan worden. 5.2 Dienstverlening Zodra het testtool geïmplementeerd is, zal het in een onderhoudsfase komen. Via de leverancier zullen nieuwe releases van het testtool aan de organisatie worden aangeboden. Hierbij is het noodzakelijk dat er wordt vastgesteld of de nieuwe release toegevoegde waarde heeft voor de organisatie. Daarnaast is het ook van belang dat er wordt gekeken op welke manier de nieuwe release geïmplementeerd gaat worden. Een ander punt waarbij de leverancier een grote rol speelt is de opleiding van de toekomstige gebruikers, en bijscholing van de huidige gebruikers. De leverancier levert niet alleen het testtool, maar beschikt meestal ook over een gedegen cursus om te leren omgaan met het testtool. In eerste instantie zal een beperkte groep gebruikers deze opleiding volgen nog voordat het testtool binnen de organisatie is geïmplementeerd. Echter zodra men zal gaan werken met het testtool, zal de gehele groep medewerkers de cursus dienen te volgen. 5.3 Communicatie Verwachtingen en eisen van de gebruikers van de testtool zullen na implementatie in de tijd veranderen. Dit betekent dat de beheerder van het product geregeld zal moeten onderzoeken hoe het testtool ervaren wordt binnen de organisatie en hij zal daaruit zijn conclusies moeten trekken over het bestaansrecht van het testtool: moet er uitbreiding of vervanging van het testtool plaatsvinden?

14 Organisatie SYSQA BV Pagina 13 van Kennismanagement Na de initiële implementatie wordt het gebruik van de testtool veelal opgenomen binnen de taken van een beheerorganisatie. Deze is gericht op het beschikbaar stellen van het product en alle verdere informatie die voor een gebruiker interessant kan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan implementatiegrootheden en ervaringscijfers. Deze activiteiten hebben als voornaamste doelstelling de implementatie succesvol te continueren. Ten einde de gebruikers van een testtool en andere doelgroepen te voorzien van de gewenste informatie zijn er twee zeer krachtige mogelijkheden: Life-cyclemanagement Om als (beheers)organisatie feeling te houden met de gebruikers van het testtool over het functioneren ervan. Er dient dus regelmatig geëvalueerd te worden of het testtool nog voldoet. Een zogenaamd KlantTevredenheidsOnderzoek (KTO) is hiervoor een uitgelezen methode. Met een KTO wordt gemeten in welke fase in de levenscyclus van een produkt het testtool zich bevindt en wat de voor- en nadelen van het gebruik zijn. Op basis van de resultaten van een KTO kan besloten worden het testtool functioneel uit te breiden (aanschaffen van add-ons of een aansluitend testtool) of dat het vervangen dient te worden door een ander testtool. Een derde optie is dat er voorlopig niets aan innovatie gedaan behoeft te worden. Reeds in de implementatie fase kan een plan ontwikkeld worden op welke manier een KTO het beste gehouden kan worden. Er zal gedefinieerd moeten worden op basis van welke meetcriteria noodzakelijk zijn om de levensfase van het testtool te kunnen bepalen. Daarnaast is het noodzakelijk om op voorhand vast te stellen welke actie er ondernomen dient te worden als het testtool zich in een bepaalde levenscyclus bevindt. Het resultaat van een KTO moet informatie geven over de volwassenheid van het testtool zodat er, indien noodzakelijk, actie ondernomen kan worden. 5.4 Opleiding Nadat het testtool is geïmplementeerd is het noodzakelijk dat ook het opleidingstraject in stand wordt gehouden. Nieuwe medewerkers dienen een basisopleiding te krijgen. Huidige medewerkers zouden een vervolg opleiding kunnen volgen. Ook dient er rekening te worden gehouden met aanpassingen in het testtool als gevolg van een nieuwe versie. Daarnaast kan de algemene opleiding van de leverancier worden omgezet in een organisatie specifieke opleiding. Het voordeel hierbij is dat de opleiding zich alleen toelegt op de toepassing van het testtool binnen de organisatie. Daarnaast kan procedureel beter vastgelegd worden op welke methode het testtool binnen de organisatie wordt toegepast. Tevens leidt dit tot een uniform gebruik van het testtool.

15 Organisatie SYSQA BV Pagina 14 van 19 6 Tijdbalk voor het implementatietraject 6.1 Gebruik tijdbalk De tijdbalk welke in dit hoofdstuk wordt beschreven is een belangrijk hulpmiddel voor het succesvol implementeren van een testtool. Op een betrekkelijke eenvoudige wijze geeft deze tijdbalk de volgorde aan waarin de gedefinieerde activiteiten uitgevoerd dienen te worden voor een doeltreffende en efficiënte implementatie. De tijdbalk bevat per activiteit slechts enkele trefwoorden, en zullen enkele aandachtsgebieden om een nadere toelichting vragen. Hiervoor wordt verwezen naar de voorgaande hoofdstukken van dit eindrapport. Door het uiteen lopen van de testtools is een implementatie niet in een bepaald tijdsbestek te plannen. In deze tijdbalk geven we om deze reden alleen de volgtijdelijkheid aan. In de tijdbalk wordt het implementatietraject in vijf fasen verdeeld: Initiële voorbereiding; Voorbereiding; Implementatie; Beheer van het gebruik; Nazorg van de implementatie. 6.2 Initiële voorbereiding Aandachtsgebied Organisatie Beheer en techniek Randvoorwaarden Activiteit Opdrachtgever bekend Opdrachtnemer bekend Hardware configuratie eisen Besturingssoftware Stabiele testorganisatie Normen, standaards testproces 6.3 Voorbereiding Aandachtsgebied Organisatie Communicatie Beheer en techniek Opleiding Activiteit Teamleden bekend Inrichten derdegraads dienstverlening Informeren betrokken partijen Gedocumenteerde procedures implementatie Integratie technisch beheer met de totale technische procedures Inrichten back-up en recovery procedures Inrichten database voor functioneren testtool Inrichten database voor opslaan van de te genereren data Inrichten gebruikersdocumentatie Inrichten gebruiksprocedures Opleidingsplan uitgewerkt

16 Organisatie SYSQA BV Pagina 15 van Initiële implementatie Aandachtsgebied Organisatie Communicatie Randvoorwaarden Beheer en techniek Opleiding Activiteit Inrichten tweedegraads dienstverlening Inrichten eerstegraads dienstverlening Kennismanagement Stabiel testobject Normen en standaards testobject Licentie en versiebeheer Inrichten van het testtool Autorisatie Incidentenmanagement Opleidingsplan actief 6.5 Beheer van het gebruik Aandachtsgebied Beheer en techniek Activiteit Continueren licentie- en versiebeheer Continueren incidentenmanagement Continueren gebruikersdocumentatie 6.6 Nazorg van de implementatie Aandachtsgebied Beheer en techniek Communicatie Opleiding Activiteit Evaluatie van toolgebruik Life-cycle management Opleidingsplan specifiek maken

17 Organisatie SYSQA BV Pagina 16 van 19 7 Checklist voor het implementatietraject 7.1 Gebruik checklist Deze checklist is een belangrijk hulpmiddel voor het succesvol implementeren van een testtool. Op een betrekkelijke eenvoudige wijze geeft deze checklist een overzicht van de noodzakelijke aandachtsgebieden voor een doeltreffende en efficiënte implementatie. Deze checklist bevat geen bewuste chronologische volgorde van aandachtsgebieden, en zullen enkele aandachtsgebieden om meer omschrijving vragen. Hiervoor wordt verwezen naar eerder hoofdstukken van dit eindrapport. Door het uiteenlopen van de verschillende testtools zullen niet alle onderdelen van de checklist relevant zijn voor de betreffende testtool. Als in een specifieke situatie een aandachtsgebied niet relevant is, biedt een expliciete niet van toepassing -vermelding concrete duidelijkheid. 7.2 Randvoorwaarden Testorganisatie Is er voorafgaand aan de implementatie sprake van een stabiele en volwassen testorganisatie? Testobject Is op het moment van het inzetten van de testtool sprake van een beheersbaar en stabiel testobject? Normen en standaards Zijn normen en standaards gedocumenteerd met betrekking tot het te testen object op het moment van het inzetten van de testtool? Normen en standaards Zijn normen en standaards gedocumenteerd met betrekking tot alle tools en hulpmiddelen die ingezet worden tijdens het testtraject? 7.3 Beheer en techniek ter voorbereiding van de implementatie Hardware Software Databases Databases Back-up en recovery Technisch beheer Integratie beheer technisch Licentie- en versiebeheer Inrichting van het testtool Incidentenmanagement Kunnen de configuratie-eisen om de installatie van de testtool hardware technisch gezien beantwoord worden op het moment van de implementatie? Kan de testtool draaien met de beschikbare besturingssoftware op het moment van de implementatie? Is er een database ingericht waarmee alle noodzakelijke gegevens ter beschikking staan die noodzakelijk zijn om de testtool te laten functioneren? Is er een database ingericht waarin de gegevens kunnen worden opgeslagen die gegenereerd door de testtool? Zijn er back-up- en recovery procedures opgesteld op het moment van implementatie? Zijn er gedocumenteerde procedures voor de implementatie alsmede het technisch beheer van de testtool? Zijn de procedures voor de implementatie alsmede het technisch beheer van de testtool geïntegreerd met de totale technische procedures? Worden vanaf de start van de implementatie de installaties en de updates van de tools geregistreerd en bewaakt? Worden vanaf de start van de implementatie de maatregelen en aanpassingen geregistreerd die noodzakelijk zijn om de tool operationeel in te zetten? Worden vanaf de start van de implementatie de bevindingen met betrekking tot de tools geregistreerd en bewaakt?

18 Organisatie SYSQA BV Pagina 17 van Beheer en techniek na de initiële implementatie Autorisatie Gebruikersdocumentatie Gebruiksprocedures Evaluatie Zijn voor iedere gebruiker de autorisaties bepaald en doorgevoerd? Is duidelijke gebruikersdocumentatie opgesteld, beschikbaar voor de gebruikers en worden ze actueel gehouden? Zijn er binnen de totale testwerkwijze procedures met betrekking tot de testtool opgenomen? Wordt het gebruik van de testtools geëvalueerd? 7.5 Organisatie Eerstegraads dienstverlening Tweedegraads dienstverlening Derdegraads dienstverlening Opdrachtgever Opdrachtnemer Teamleden Is de eerstegraads dienstverlening ingericht? (medegebruikers, algemeen beschikbare media) Is de tweedegraads dienstverlening ingericht? (gecentraliseerde gebruikers kennis) Is de derdegraads dienstverlening ingericht? (leverancier, producent) Is de opdrachtgever met de gestelde wensen en eisen bekend? Zijn voor de opdrachtnemer met de (eind)verantwoordelijkheden bekend? Zijn voor de teamleden de uit te voeren activiteiten bekend? 7.6 Communicatie Informeren betrokken partijen Kennismanagement Life-cycle management Worden de verschillende groepen betrokkenen onderscheiden? Wordt per groep doeltreffende informatie ter beschikking gesteld? Is er voldoende kennisoverdracht om de implementatie van de testtool te continueren? Wordt na implementatie het gebruik van de testtool gemeten? 7.7 Opleiding Opleidingsplan Is er binnen de organisatie een opleidingsplan aanwezig voor het gebruik van het testtool? Leverancier Is de leverancier in staat om opleidingen te geven welke zijn onderkend in het opleidingsplan? Specificering opleiding Is de organisatie geïnteresseerd en gebaad bij een aangepaste opleiding welke aansluit op het gebruik van de testtool binnen de organisatie?

19 Organisatie SYSQA BV Pagina 18 van 19 8 Verklarende woordenlijst Functionaliteit Functionele test Gestructureerd testproces De zekerheid dat de verwerking van de gegevens juist en volledig geschiedt, conform de beschrijving in de volledige specificaties. Een test, waarbij getest wordt op functionaliteit Een testproces volgens een vastgelegde methode Implementatie Het operationeel maken (met behulp van beschikbare computerprogramma's, systeemsoftware, hardware en de gebruikershandleiding) van een testtool Implementatietraject Testbaarheid Het traject waarbij het testtool operationeel gemaakt wordt Het gemak en de snelheid waarmee de functionaliteit en het prestatieniveau van het systeem (na iedere aanpassing) getest kunnen worden Testomgeving/ structuur Testobject Testontwerp Testtool Testtraject testinfra De omgeving waarin de test wordt uitgevoerd, bestaande uit apparatuur, systeemsoftware, testtools, procedures, kantoorruimte enz. Het te testen (deel van het ) informatiesysteem Een beschrijving van wat en volgens welke methode getest wordt Al dan niet geautomatiseerde hulpmiddelen welke ondersteuning ve rlenen tijdens het testtraject. Deze hulpmiddelen lopen uiteen van een checklist, via macro s tot en met volledige software-pakketten Het proces vanaf de intake van de testopdracht tot de goedkeuring van de programmatuur Testware Alle testdocumentatie, zoals testspecificaties, testscripts en een beschrijving van de testinfrastructuur, die tijdens het testproces wordt geproduceerd

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 DOEL EN AFBAKENING...3 1.2 CAPTURE

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

EISEN AAN TESTPLANNEN

EISEN AAN TESTPLANNEN EISEN AAN TESTPLANNEN Auteur : Datum : Versie :.. Status :.. Datum overdracht : Overgedragen aan : Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

testing with a smile

testing with a smile testing with a smile Online software voor volledig en gebruiksvriendelijk testmanagement! TESTEN MOET LEUK ZIJN Functioneel acceptatieen gebruikerstesten. Ongeëvenaard in compleetheid en eenvoud. On-Line,

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten Inhoud: Wat is Regis t? 3 Regis t als basis voor de RI&E 4 De RI&E en uw organisatie 4 De RI&E applicatie bestaat uit de volgende onderdelen 5 Doorgroeien naar een volwaardig Risk-Managementsysteem? 6

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Documenthistorie Datum en versienummer Auteur Opmerking Versie 1.0, 20 december 2005 M. van der Werff, B. de Wit Ter vaststelling door DPB Goedkeuring Datum

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Testing University. A fool with a tool is still a fool

Testing University. A fool with a tool is still a fool Testing University A fool with a tool is still a fool Test Tooling is een must Must? Test Tooling? 2 Als je iets moet kun je dan wel de juiste keuzes maken? Moeten Willen 3 Van moeten naar willen Moeten

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 0100, versie 4.0-29 juni 2005 Versie en datum vaststelling : 1, 3 september 2009 Datum in werking treden : 7 september

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

BIJLAGE A: TAAK 1: IMPLEMENTATIE PECKELSHEIM Voor de uitvoering van deze taak waren in het projectvoorstel de activiteiten in Tabel B.1 gedefinieerd. Tabel A.1: Activiteiten Taak 1 1.1. Aanpassen en complementeren

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Uitgebreide implementatieondersteuning

Uitgebreide implementatieondersteuning Uitgebreide implementatieondersteuning Overstappen op een nieuw leermiddel of een digitaal concept brengt altijd enige onzekerheid met zich mee. Om deze onzekerheid te minimaliseren begeleidt ThiemeMeulenhoff

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Whitepaper Exploratory Testing Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Dennis Joele is werkzaam als test designer bij TriOpSys en heeft als zodanig voor de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke

Nadere informatie

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Kwaliteitskosten onderzoek Aanpak Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 KWALITEITSKOSTEN...

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V.

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. PROQA Project Quality Assurance Checklist Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING CHECKLIST WERKEN VOLGENS PROQA... 3 1.1 DE 5 FASEN

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie