Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Directie Oost-Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek «SV BEN ON

2 RWS Dir. Oost-Nederland Bibliotheeknr/Ss/ On Verantwoordingsrapportage 1995

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-GeneraalRijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Postbus ED Arnhem Tel Bibliotheek naam afd. retour paraaf S.V.P. TIJDIG VERLENGEN

4 INDEX Hoofdstuk 1 Inleiding/samenvatting 1.1 Inleiding HID 1.2 Samenvatting per sector Pagina 3 5 Hoofdstuk 2 Dienstcommissie 2.1 Commentaar dienstcommissie 17 Hoofdstuk 3 Specifieke onderwerpen 3.1 Bijzondere bepalingen contract 3.2 Bestuurlijk-Juridische Zaken 3.3 Personeel 3.4 Bedrijfsvoering Hoofdstuk 4 voorgenomen programma Mijlpalen en middelen inzet 23 Hoofdstuk 5 Personeel verslag 5.1 Ondersnemersafwegingen 5.2 Kwaliteit van de organisatie Diversen (reeds verzonden op ) Bijlage 1 Grafische weergave van hoofdstuk

5 HOOFDSTUK 1 INLEIDING/SAMENVATTING INLEIDING HID Het doet mij genoegen u de eerste verantwoordingsrapportage van de Directie Oost- Nederland te kunnen toezenden. Hoewel het jaar in de beleving van velen werd overheerst door de fusieproblematiek, is er toch een aanzienlijke produktie geleverd. De samenvatting geeft daarvan een goed beeld. Het jaar 1995 heeft ons ook ruim voldoende materiaal opgeleverd om verbeteringen voor 1996 en verder na te streven. Hierbij zijn de volgende punten markant: Hoewel nog geen definitief oordeel werd uitgesproken door de AD, hebben wij toch uit onze eigen IC-rapportages inmiddels de conclusie kunnen trekken dat we nog met tevreden zijn over de beheersing van de uitgaven. Het beeld van de oorzaken is inmiddels helder, en daarmee zijn ook de noodzakelijke acties duidelijk. Het zal er in 1996 op aankomen deze acties tot een goed eind te brengen. Een van de onderliggende oorzaken is een onvoldoende greep op de uitvoering van de werkenplanning. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om tot een betere beheers.ng van de produktie te komen. Deze aanpak zal in 1996 tot zichtbare resultaten moeten leiden. De directie heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke nieuwe instroom kunnen realiseren. De de uitkomsten van een RWS-breed onderzoek wijzen erop dat extra inzet moet worden gepleegd om deze nieuwe medewerkers ook aan ons te b.nden. Wij zijn begonnen daarvoor plannen te maken. Onder de zittende medewerkers is de vrijwillige mobiliteit niet erg hoog. De directie zoekt, mede in het perspectief van IBO, naar mogelijkheden om tot een meer flexibele inzet van medewerkers te komen (bv. poolvorming; interne functieruil). IBO- In het verslagjaar heeft directie Oost-Nederland er voor gekozen het IBO-proces op enige afstand te volgen. Dit gezien de noodzakelijke prioriteit voor de rechtmatigheid. Inmiddels is binnen onze directie wel een start gemaakt en lijkt het dat geen noemenswaardige achterstand is opgetreden. Terugkijkend, kunnen wij stellen dat het niet gemakkelijk was, dit eerste jaar. En nog niet alle problemen zijn overwonnen. De integratie is zeker nog niet voltooid en zal de komende jaren nog aandacht vragen. Ook de opgetreden onderuitputt.ng op een aantal artikelen en vooral de te late signalering daarvan, zijn weliswaar inmiddels aangepakt maar vereisen met name een gedragsverandering. (Het feit dat we met het gehele programma zouden kunnen uitvoeren was wel voorzien in het contract; het ontbrak echter tot een te laat moment aan inzicht in welke produkten niet zouden worden gerealiseerd). Maar de directie heeft leren omgaan met elkaar en met de nieuwe procesgang; ze heeft een fors produktiepakket gerealiseerd, er zijn intensieve relaties met de bestuurl.jke partners zowel voor de eigen infrastructuur als in het kader van Betuwel.jn en HSL-Oost, er zijn interessante aanzetten gegeven voor helder projectmanagement het intern opdrachtgeverschap is versterkt, en we zijn vol goede moed de mogelijkheden van het IBO-traject aan het ontdekken. Er is een forse nieuwe instroom gerealiseerd. Oost- Nederland bouwt - en niet alleen aan de infrastructuur in de regio!

6 1.2 SAMENVATTING PER SECTOR ALGEMEEN; BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING (sector B) Voorbereidingen In het verslagjaar 1995 kwam de directie Oost-Nederland daadwerkelijk tot stand. In het jaar 1994 werd al een groot aantal voorbereidingen getroffen: er werd gewerkt aan organisatie- en formatierapporten, de AO werd ontwikkeld, het personenplaats.ngsproces werd geregeld, er werd overeenstemming bereikt over het sociaal plan, er kwam een contract/bijdrage functieplan en de basis werd gelegd voor de financiele administrate. De realiteit Maar daarmee bestond de directie Oost-Nederland nog slechts op papier. De werkelijke eenwording werd met vallen en opstaan in het jaar 1995 een feit. Belangrijk was in dit verband het voorlopig voortbestaan van de vestiging Zwolle, de uitplaatsing van Nieuwe Werken om ruimte te creeren voor interne verhuisbewegingen ten behoeve van de verbouwing, en hierdoor het uitstel van het fysiek.ntegreren tot najaar De verbouwing en herinrichting bleek een tijdrovend proces, zowel voor de werkers als voor de bewoners. De kosten, met name van de vele verhuisbewegingen, bleken iets hoger dan de raming. Door kostenbewust onderhandelen kon een deel van de tegenvallers weer gecompenseerd worden. Een speciaal aandachtspunt was de herinrichting van de automatiserings-infrastructuur en de vernieuwing van de computerru.mte, tenemde te voldoen aan de fysieke eisen van informatiebeveiliging. Voor de medewerkers van de voormalige directie Overijssel kwam een vervoerplan door middel van lease-auto's in werking, na een periode vol improvisat.e, hetgeen een onvoorziene andere en grotere inzet van financien noodzakelijk maakte. Het moment van fysieke integratie werd gemarkeerd door de officiele (her-)open.ng van het gebouw en een geslaagd feest op 17 november. Cultuurintegratie. Veel aandacht is besteed aan het integratieproces. In dat kader is begonnen met het organiseren van management-bijeenkomsten, is een leergang bedrijfsvoering ontwikkeld en is per afdeling samen met de betrokken medewerkers een afdehngsplan opgezet, waarin werd aangegeven hoe het integratieproces vorm zou kunnen worden gegeven. Na een gedachtenwisseling tijdens een managementbijeenkomst over de inged.ende afdelingsplannen werd aan de afdelingen groen licht gegeven voor de uitvoering van de plannen. Werving en selectie Od 1 januari 1995 waren er bij de directie ongeveer 6 vacatures waarvoor de werv.ng van start was gegaan. In de loop van het jaar kwamen daar voor honorenng van knelpunten nog een aantal (33) bij. Voor de totale organisatie betekende d.t met alleen dat veel tijd moest worden besteed aan werving en selectie, maar ook dat beschikbare capaciteit pas in de loop van het jaar beschikbaar kwam. Hierdoor is regelmatig een beroep gedaan op uitzendkrachten en andere tijdelijke inhuur. Door de relatief hoge instroom kon wel een aanzet worden gegeven voor een kwaliteitsimpuls Bij de benoeming van zowel interne als externe kandidaten werd de hand gehouden aan functie-eisen. Voor HBO'ers en academici werd een psychologische test standaard toegepast. Voor 1995 was deze kwaliteitsverbetering nog met zichtbaar, pas in de loop van 1996 en de volgende jaren zal dat het geval zijn. Daarbij moet er dan wel voor worden gezorgd dat de jonge instroom ook behouden blijft voor de organisatie. Een punt van zorg hierbij is dat de instroom van ervaren HBO'ers civiele techniek grote problemen oplevert

7 Implementatie bedrijfsvoering Bij de start van de directie werd bij wijze van EH BO (Eerste Hulp Bij Opstarten) voorlichting gegeven over de nieuwe bedrijfsprocedures. Dit was echter onvoldoende. Er werd waarde aan gehecht, de nieuw bedachte bedrijfsvoering (het werken met interne contracten, een degelijk opgezette AO) in de directie tot leven te brengen. Er werd een Leergang BV-Oost ontwikkeld. Oktober 1995, het beoogde startmoment voor de leergang, liep echter de spanning rond de Goedkeurende Accountantsverklaring zo hoog op dat daaraan de hoogste prioriteit moest worden gegeven. De Leergang werd uitgesteld tot voorjaar 1996 en komt op het juiste moment om IBO-dragerte zijn. Goedkeurende verklaring De problematiek rond de rechtmatigheid kwam gedurende de eerste maanden van 1995 geleidelijk aan het licht. Er bleken op de werken verschillen te bestaan tussen de werkwijzen in de voormalige directies Overijssel en Gelderland, geaccordeerd door de AD. Het kostte veel moeite om tot een eenduidige aanpak te komen. Hoewel door middel van extra voorlichting en indringend overleg met het management rond de zomer een aanzienlijke verbetering werd bereikt, werd toch eind September, naar aanleiding van de tweede interne IC-rapportage, geconcludeerd dat er meer nodig was. Dit werd bevestigd door de eerste bevindingen van de AD. Op grond van deze indicaties werd de Stormbal gehesen: versterking en kwaliteitsverbetering van IC, maar ook een sterke nadruk op intensieve bemoeienis van het management. Het resultaat van de Stormbal zal onder andere moeten blijken uit het oordeel van de AD. Bestuur In het verslagjaar werd een groot aantal bestuurlijke activiteiten ontplooid. Naast het opbouwen en onderhouden van relaties met de besturen van twee provincies en een groot aantal gemeenten, werd specifiek inzet gepleegd ten behoeve van de hoogwaterproblemen en als gevolg daarvan de Deltawet Grote Rivieren en het in dit kader ontwikkelde Interimbeleid voor ontwikkelingen in de uiterwaarden. Op het terrein van verkeer en vervoer: de Betuweroute, de Noordtak, de invloed van de Betuwelijn op de A 15 en de doortrekking van de A15. Decentralisatie van BJ-activiteiten naar de dienstkringen kon gerealiseerd worden door een versterking van de bezetting aldaar; in de loop van 1996 zal een audit worden uitgevoerd conform de in 1995 ontwikkelde opzet daarvoor. De voorbereidingen voor overdracht van een 4-tal natte waterstaatkundige objecten werden voortgezet; de inzet heeft zich met name geconcentreerd op objecten als het Apeldoornsch Kanaal en reeds verbeterde dijken in het beheersgebied. Informatie en automatisering Dit eerste jaar werden voornamelijk de praktische automatiseringsproblemen aangepakt. Het netwerk werd vernieuwd, er werd omgegaan met de verschillende gebruikte software in de beide oude directies (geleidelijke stroomlijning), er werd een aantal nieuwe ontwikkelingen verkend. Vanaf 15 oktober heeft Oost-Nederland een informatiemanager. Gezien de samenhang van de informatieproblemen binnen de RWS zal deze ook deelnemen aan RWS-brede ontwikkelingen. Bedrijfsvoeringssystemen Het integreren van twee financieel administratieve informatiesystemen (met ondersteuning door de BOF) was een spannende affaire. Hierbij bleek nog sterker dan in het algemeen, het sanerende effect van een fusie. Alle posten werden opnieuw bekeken; wat geen betekenis had bleef aan het eind vanzelf over. Met nieuwe medewerkers een FAIS beheren, leidt tot indringende vragen en niets is meer vanzelfsprekend. Het PPS werd (op basis van in 1994 bekende informatie) gekozen als planningsondersteunend systeem. Inmiddels bestaan er vraagtekens bij een aantal aspecten van dit produkt. Het is duidelijk dat ook hier de wetmatigheid heeft toegeslagen dat de bestu

8 ring van zo'n ontwikkeling, wanneer die op een te technisch niveau gebeurt, tot een suboptimaal resultaat leidt. Opnieuw komen wij tot het inzicht dat het zaak is ze f een kritische analyse uit te voeren voordat tot invoering van een systeem wordt besloten. IBO is een goede aanleiding om nog eens goed te kijken naar onze werkelijke behoefte aan stuurinformatie en de toegevoegde waarde van ons samenstel aan systemen. Verbetering produktie- en kasstromen In 1995 zijn een aantal maatregelen voorbereid om te komen tot een evenw.chtiger verloop van produktie- en kasstromen. Naast een betere opzet van de planning en spreiding van bestekken en contracten zal met name aandacht worden besteed aan de bewaking hiervan door middel van maandelijkse interne voortgangsrapportages. Deze maatregelen zullen tot een verbetering van de produkt.e- en kasstromen in 1996 en verder moeten leiden. Bedrijfsvoeringsinstrumentarium In 1995 is een aanvang gemaakt met het verder ontwikkelen van een bedrijfsvoermgs.nstrumentarium, teneinde een meer bedrijfsmatig stramien van werken moge.jk te maken. Aanzetten zijn onder andere gedaan op het terre.n van produktdef.nit.e tijdregistratie en de aktiva-administratie. In het kader van met name het IBO-traject zullen deze instrumenten concreet moeten worden uitgewerkt. Aan de verdere optimalisering ten aanzien van de reeds ingevoerde interne contracten, zal mede in dit kader, aandacht worden besteed.

9 WATER (sector A) Hoog water Het extreem hoge water in de eerste maanden van het jaar hebben een grote inzet gevraagd van veel medewerkers, zowel in het bestuurlijke als het operationele vlak. Van diverse zijden zijn hierover waarderende woorden vernomen. Intern wordt voornamelijk met tevredenheid teruggekeken, niet in de laatste plaats omdat de vereiste samenwerking het integratieproces (fusie) heeft bevorderd. De maximaje afvoer op de Boven-Rijn tijdens het hoog water van 1995 bedroeg 12.6 m3/sec. Deze afvoer werd bereikt op 31 januari en trad op bij een waterstand van 16,68 m. + N.A.P. te Lobith. Slechts in 1926 werd een hogere stand gemeten en in dat opzicht was 1995 een bijzonder jaar. Daarnaast duurde het tot ver in juni, voordat er weer werkbare waterstanden optraden. Deze feiten hebben een stempel gedrukt op de activiteiten en dus op de uitvoering van het contract. Al snel kwamen geluiden, dat de hoog waters van de afgelopen jaren consequenties zouden kunnen hebben voor de M.H.W. berekeningen. In de 2e helft van het jaar leidde dit tot aanscherping van het rivierenwetbeleid met directe uitstraling naar de vergunningverlening en het vergunningenbeheer op dat gebied. Veel werk werd verzet t.b.v. de Deltawet Grote Rivieren. Daarnaast werd versneld gewerkt aan de voorbereiding van dijkverbeteringsprojecten voor vakken, die nog in beheer van het rijk zijn. Onderhouds- en herinrichtingsprojecten aan rivieroevers konden later dan gepland worden voorbereid en uitgevoerd, omdat de oevers niet eerder bereikbaar waren. De effecten van deze vertragingen waren aan het eind van 1995 nog lang niet weggewerkt. WVO-vergunningverlening Bij deze taak is door aanloopverlies (fusie) en opstarten van de uitvoeringstaken in het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) een achterstand ontstaan. Er is prioriteit gegeven aan aanvragen van grote bedrijven, bijdragen aan bedrijfsmilieuplannen in het kader van doelgroepenbeleid en WBB-taken; dit is ten koste gegaan van de aanvragen voor kleine lozingen als jachthavens en bouwmaterialenindustrie. Door het (niet gepland) van kracht blijven van de prioriteitennota (gedoogbeleid) in 1995 en het afgeven van veel gedoogbeschikkingen is het probleem niet geescaleerd. WVO-handhaving Dankzij een goed voorbereide, snelle integratie van de medewerkers in de nieuwe organisatie is het jaarplan 1995 redelijk uitgevoerd. De geplande overgang naar een nieuwe opzet van de handhaving in de geest van de nota "Handhaving in de jaren '9, niet meer maar anders" is vertraagd door het wegvallen van de projectleidersfunctie. Dit probleem zal in de fusie-evaluatie moeten worden opgelost. Tegen 2 medewerkers zijn door het Openbaar Ministerie procedures gestart wegens het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor geen vergunning (WVO) was verleend. De indruk is dat de politie en net OTvl zich hierbij bijronder formeel opstellen. Een en ander heeft geleid tot een gedragslijn waarbij voor alle werkzaamheden nagegaan wordt of een vergunning vereist is. Wet Bodembescherming (WBB) Door de (voorziene) overdracht van het bevoegd gezag WBB voor de buitendijkse gebieden (uiterwaarden) van Provincie aan RWS en de opdracht van de Minister om al vast in de geest hiervan deze taak op te pakken, is er al veel werk verzet zonder de hiervoor noodzakelijke personele invulling. Dit is ten koste gegaan van de WVOvergunningverlening (zie aldaar). Het is erg moeizaam gebleken om zicht te krijgen op de uit te voeren taken en de betrokken initiatiefnemers voor te lichten over de aan RWS aan te leveren informatie. De uitvoering van de Wet Bodembescherming en de bestuurlijk voorgestane anticipatie op wetgeving voor waterbodembescherming leidt zowel tot vele activiteiten ten opzichte van derden als tot een aanzienlijke invloed op het eigen handelen van de directie.

10 Waterbodems In 1995 is de door Provincie en RWS uitgevoerde MER met betrekking tot 1 lokaties voor de berging van baggerspecie opgeleverd. Op basis daarvan is de voorbereiding van een inrichtings-mer door RWS opgestart. Voor het eerst sinds jaren zijn er weer onderhoudsprojecten in voorbereiding genomen door het beschikbaar komen van bergingslokaties voor de vrijkomende verontreinigde baggerspecie (Slufter en 3e Merwedehaven). Voor een meer planmatige voorbereiding van de uitvoering van bodemprojecten in het uiterwaardengebied is een inventarisatie uitgevoerd naar de geplande projecten, de daarbij behorende bodemonderzoeken en de bekende verontreinigingsgraad van de vrijkomende grond. De bestekken en het vergunningentraject inzake de projecten 'Nautisch baggeren van saneringsspecie invaart Maas-Waal kanaal' (nagenoeg gereed) en idem 'vluchthaven Lobith', zijn met Bouwdienst en de dienstkring Boven Rijn-Waal in voorbereiding. Samen'met de gemeente Arnhem en POSW zijn succesvolle proeven uitgevoerd naar de mogelijkheden tot thermische immobilisatie van sterk verontreinigde baggerspecie en deelstromen daarvan. Onderzoek, gezamenlijk met POSW en PHB (Projectbureau Hergebruik), naar de scheidbaarheid van diverse meer of minder zandrijke species is gunstig afgerond. Het haalbaarheidsonderzoek naar grootschalige verwerkingsmogelijkheden is samen met andere directies (onder meer Noord Holland, Zeeland, DWW) gaande. Regionaal water- en (water)bodembeleid is in voorbereiding; daar waar mogelijk is aangesloten bij provinciale en landelijke ontwikkelingen. Gelet op omvang van specieproblematiek zijn de inspanningen maximaal opgevoerd. De beperkte personele bezetting heeft daarbij begrenzend gewerkt, terwijl de complexiteit van de problematiek (normen, techniek-ontwikkeling, ruimtelijke ordening, bestuurlijk etc.) noopte tot omzichtig handelen. Ecologisch herstel en inrichting Doordat de dijkversterking in 1995 in een stroomversnelling is geraakt, heeft ook de aanleg van natuurontwikkelingsprojecten een nieuwe impuls gekregen. De natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden dienen namelijk als kleileverancier voor de dijken. Voor veel projecten zijn plannen gemaakt en met de uitvoering is een start gemaakt (onder andere de projecten Gameren, Passewaay, Stifse waard, Afferden Deest). Het project Ossenwaard langs de IJssel bij Deventer is afgerond. In een versneld tempo zijn gronden voor natuurontwikkeling aangekocht, die gezamenlijk door LNV en RWS worden betaald. Voor de grondaankopen voor natuurontwikkelingsprojecten en milieuvriendelijke oevers is een planmatige aanpak uitgewerkt. De grondaankoop voor deze projecten ligt op het kritieke pad voor de realisatie en hier ontbreekt het drukmiddel Onteigening. Langs de oevers zijn twee inrichtingsprojecten in uitvoering gebracht, het Engelse werk langs de IJssel bij Zwolle en de Bosscherwaarden langs de Lek. Bij het Engelse werk is langs een gebied dat in 1992 als natuurontwikkelingsgebied is ingericht een stenen oever omgevormd tot een oever met zandige kribvakken. Bij de Bosscherwaarden is het puin dat op de oever lag verwijderd. Verder zijn bij 4 km oeverstroken langs de Waal waarvan in 1994 het pachtcontract afliep, rasters geplaatst. Deze rasters dienen om de gronden te scheiden van het achterliggende agrarisch gebied, zodat de natuurlijke vegetatie tot ontwikkeling kan komen. Een aantal oeverstroken langs de grote rivieren, waar in de nabije toekomst inrichtingsprojecten voorzien zijn, is aangekocht. Er is ook aandacht besteed aan de voorlichting over de werken op het vlak van ecologisch herstel. Er is een video gemaakt over natuurvriendelijk oevers en er is een folder verschenen over nevengeulen. _ Langs de Overijsselse Vecht is de aankoppeling van een oude meander De Maat in uitvoering gebracht. Scheepvaartzaken In januari is na twee jaar van voorbereiding de koppeling tussen het Nederlandse Informatie Verwerkende Systeem IVS-9 en de Duitse tegenhanger MIB een feit geworden. Hiermee is voor de scheepvaart een meld- en volgsysteem ontstaan dat in feite de gehele Rijn bestrijkt. Door de goede samenwerking tussen RWS en de Duitse - 9 -

11 WSD is het Duitse systeem geent op het al enige jaren in Nederland gebruikte IVS-9. Op het gebied van scheepvaartbeleid is vanuit Oost-Nederland een inbreng geleverd aan een aantal landelijke werkgroepen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de werkgroep NAUTOP, het landelijke nautische opleidingsbeleid, de werkgroep WEVEPO, die een meer uniforme werkwijze van verkeersposten nastreeft en wordt meegewerkt aan het tot stand komen van een landelijk beleid met betrekking tot de bediening van nautische objecten. Conform de afspraken wordt vanuit Oost-Nederland de Rijnvaartcommissie ondersteund en worden er bijdragen geleverd aan de diverse comites van de CCR. In 1995 waren hierbij belangrijke punten van aandacht de invoering van marifoonblokkanalen op de Waal en de vergroting van de scheepsafmetingen. Daarnaast werden een aantal voor de CCR belangrijke onderzoeksprojecten van AW begeleid zoals "manoeuvreereisen" en marifoonbeleidsplan

12 INFRASTRUCTUUR (sector I) Aanleg Infrastructuur In het jaar van de fusie, is er op dit gebied het nodige tot stand gekomen. Vooral de opening van de brug en het wegvak bij Zaltbommel (RW 2) vormde een hoogtepunt. De openstelling voor het verkeer vond plaats op 18 januari 1996 en kreeg meer dan landelijke aandacht. Dankzij extra inspanningen van de aannemers en RWS-personeel was het mogelijk de openstelling met een half jaar te vervroegen. Ook het geluidscherm Velperbroek (RW 12) werd afgerond en trok de aandacht, zowel door het fraaie uiterlijk als door de schittering, die gevaar voor automobihsten kon opieveren. Aan de oplossing voor dit verschijnsel wordt nog gewerkt. De aanloop voor het project RW 3 werd in 1995 afgerond, zodat fase 1 (depot LVG) in 1996 kan starten. Het gedeelte RW 35 onder Enschede werd eind 1995 afgerond als autoweg 2 x 1 strook De voorbereiding voor de vervolgstap naar ASW 2 x 2 is in gang gezet. Beide projecten lopen echter letterlijk nog dood op de grens met Duitsland. Aan Duitse zijde wordt hard gewerkt om mogelijk nog dit jaar een eerste fase van de doortrekking gereed te hebben. In Almelo is een deel van RW 36, conform de planning en de afspraken rond subsidiering gereed gekomen. De begeleiding door Rijkswaterstaat heeft wel problemen opgeleverd. Het betrof hier een RWS-investerings-impulsproject dat relatief laat van de Stichting Bedrijvenpark Twente werd overgenomen. De verdubbeling van RW 32 bij Steenwijk is door de late aanbesteding trager verlopen dan gepland. De oplevering medio 1997 komt echter niet in gevaar. Vaarwegen Waalproject:. Zowel in het uitvoeringsdeel als het planstudiedeel van het Waalproject zijn goede vorderingen gemaakt. Door het hoogwater in het voorjaar is echter de uitvoering van de bodemkribben bij Erlecom vertraagd. De hoge waterstanden zorgden voor onwerkbare omstandigheden en sterke aanzandingen ter plaatste. Het opruimen ervan zal leiden tot extra kosten. Ook de realisatie van de uitwijkhaven bij IJzendoorn is door het hoogwater en de specieproblematiek vertraagd. Desalniettemin is in november de haven gedeeltelijk opengesteld. Het bestek voor de aanleg van de drijvende steigers is afgerond en zal in 1996 worden 33nbGsteGd Voor de bocht bij St. Andries is door de stuurgroep Waal een keuze gemaakt voor een verbetering door de aanleg van een vaste laag en is het schetsontwerp vastgesteld. In het kader van het project Keuzenota/Schetsontwerp zijn twee varianten voor de verbetering van de Waal (exclusief de bochten bij St. Andries en Erlecom) ontwikkeld. In 1996 zal besluitvorming plaatsvinden. Er is een start gemaakt met het project Kribvakafsluiting. Dit project heeft als doel te onderzoeken op welke wijze met een kribvakafsluiting ondiepten in de vaargeul voorkomen kunnen worden. De milieu-effect-rapportage voor de uitwijkhaven Lobith is afgerond en naar het bevoegde gezag gezonden. De problematiek van de sterk toegenomen kosten is voorgelegd aan de minister. De Stuurgroep Waal heeft besloten tot de bouw van een radarscanner bij Oosterhout, en -onder voorbehoud van de toewijzing van extra personeel- tot de realisatie van een remotepost bij St. Andries. Tevens is besloten dat een eventuele verkeerscentrale voor de gehele Waal ter hoogte van Weurt gesitueerd zal worden. In 1995 zijn Waalkrant nr 3 en 4 verschenen. Daarnaast zijn er een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. De klankbordgroep Waalvaart is tweemaal bijeengeweest. De participatie van het Waalproject in het project Bestuur in de Spiegel is afgerond met een werkconferentie over de projectopdracht, de maatschappelijke doelstellingen, het draagvlak en de synergie

13 Twenthekanalen: Op de Twenthekanalen wordt een kanaalvak wat breedte betreft opgeleverd. Alle ideeen voor baggerwerk lopen vast op het ontbreken van tijdelijke opslag- en afvoermogelijkheden. Binnenkort wordt wellicht meer duidelijkheid verkregen via een proef met scheiding in zand en rest-specie. De complete vergunningen-procedure voor een tijdelijke opslag (incl. opstelling opwerkings-installatie) is eind 1995 gereedgekomen. Personeel Doordat er een structureel tekort is aan personeel, geeft de bezetting van het toezicht bij de uitvoering van werken, steeds meer problemen. Gelet op de regelgeving wordt getracht de CP's uit eigen personeel te laten bestaan. Thans wordt het toezicht voor een groot deel ingehuurd. Een overstap naar andere besteksvormen of uitbesteding van toezicht wordt onderzocht. In 1995 zijn een 12-tal jonge technici (MTS/HTS) ingestroomd. Dit vergt wel veel begeleidingstijd. Met de invoering van de principes van goed projectmanagement en kwaliteitszorg is in 1995 een begin gemaakt. Onderhoud Rijkswegen Ook in 1995 is op dit artikelonderdeel een forse overbesteding gerealiseerd (ca. 26%). Deze overbesteding is grotendeels ten goede gekomen aan het verhardings-onderhoud. Het verhardingsonderhoud kent al jaren een achterstand ten opzichte van de DWWadviezen. Door overplanning wordt voorkomen dat deze achterstand verder toeneemt. Bovendien werd de directie in 1995 van het tweede achtereenvolgende jaar geconfronteerd met een onverwachte toename van de spoorvorming, dit als gevolg van de hete zomer. Uit veiligheidsoverwegingen is nog voor de winter op ruime schaal spoorvorming hersteld. (ca 1% van het autosnelwegennet) Deels betrof het wegvakken die ook in 1994 waren aangepakt. Om vergelijkbare onverwachte en gevaarlijke omstandigheden in de toekomst te voorkomen is aan de DWW gevraagd om onderzoek te doen naar de spoorvormingsgevoeligheid van de rijkswegen in Oost-Nederland. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt het ZOAB programma bijgesteld en versneld. ZOAB blijkt namelijk een probaat middel tegen spoorvorming, daarbij kan het vervangen van minder stabiele asfaltlagen in de bestaande baan door het aanbrengen van ZOAB worden beperkt. De extra gelden die voor 1996 voor onderhoud beschikbaar zijn gekomen zijn grotendeels voor de versnelling van het ZOAB-programma gereserveerd. In 1995 is een begin gemaakt met de implementatie van de nieuwe richtlijnen voor maatregelen bij werk in uitvoering. De directie heeft er voor gekozen om bij de uitvoering van groot onderhoud op drukke autosnelwegen de rijbaanbreedte op 12.5 m te brengen zodat in de toekomst standaard met 4- systemen kan worden gewerkt. De onderbesteding op Landschap en Milieu als gevolg van lage inschrijvingen zal in 1996 teniet worden gedaan door meerkosten als gevolg van nieuwe wettelijke voorschriften omtrent de afvoer van grasgewas. De meerkosten die hiervan het gevolg zijn, zijn zodanig dat een herbezinning op het toegepaste verschralingsbeleid voor delen van het wegennet in de rede ligt. Tevens als gevolg van milieu-eisen is aanpassing van een deel van de steunpunten noodzakelijk. Deze aanpassingen die in 1995 zijn gestart zullen de komende jaren extra uitgaven op het plan Exploitatie Wegennet tot gevolg hebben. Benuttingsmaatregelen In samenwerking met de Bouwdienst en HW is een geintensiveerd programma voor de verkeerssignalering opgesteld. Nu de aanloopproblemen bij de realisatie van VKS grotendeels zijn overwonnen mag voor de komende jaren een beter realisatieniveau worden verwacht. Van de geplande infrastructurele maatregelen is de voorbereiding van het belangrijkste project, knooppunt Velperbroek, zo ver gevorderd dat realisatie in 1996 en 1997 zo goed als vast staat. Voor de overige projecten is een ruime overplanning aangehouden om onderuitputting in 1996 te voorkomen. In 1996 wordt tevens gestart met de voorbereiding van de bouw van de definitieve verkeersmanagementcentrale. De directie streeft hierbij naar een

14 nauwe samenwerking met de HW, A W en de overige bij verkeersmanagement betrokken regionale directies. De directie zal in 1996 tevens inzicht geven in de personele gevolgen die deze continue bezette centrale in de toekomst heeft

15 VERKEER EN VERVOER (sectoren D EN V) Ontwikkelingen Verkeer en Vervoer. De ontwikkelingen van het Verkeer en Vervoer in Oost-Nederland in het jaar 1995 kenmerken zich door: een verdere groei van de automobiliteit, die sterker is dan de gemiddelde groei in Nederland; een verdergaande verslechtering van het openbaar vervoer aanbod in het landelijk gebied; een afname van de totale vervoerprestatie per openbaar vervoer; een toename van zowel het aantal files als de filezwaarte; een verslechtering van de verkeersveiligheid; Betuweroute. Ook in 1995 gaf de Betuweroute weer veel boeiende taferelen te zien. De inspanningen om te komen tot een goede (bestuurlijke) inpassing van dit project in de regio waren fors. Aan het eind van kon niettemin de conclusie worden getrokken dat vrijwel overal consensus kon worden bereikt over de inpassing van het project in de omgeving. Niet het geval is dat in Elst (aansluitbogen) en Valburg (CUP). De veiligheidsstudie bij Geldermalsen is in goed overleg met de omgeving tot stand gekomen en had als conclusie dat de voorgenomen voorzieningen toereikend zijn. Overige spoorverbindingen. Ook hier valt de nodige voortgang in 1995 te melden. De bestuurlijke druk vanuit de regio om te komen tot een Hanzelijn is groot. In het gebied heerst - een voor Nederland ongekende - consensus om dit project te realiseren. In 1995 vond - conform de benadering van het open-planproces - de verkenning plaats. Dit verliep voorspoedig. In 1996 zal op basis van de verkenningsfase een startnotitie worden uitgebracht (start formele fase). Bij de HSL-Oost stond in 1995 ook de verkenningsfase centraal. Alhoewel bij de gedetailleerdheid van de verkenning wel kanttekeningen kunnen worden geplaatst verliep de afstemming met de omgeving goed. Het vroegtijdig innemen van meer definitieve standpunten door overheden is een aandachtspunt bij dit project. Ook bij de noordoostelijke aftakking van de Betuweroute verliep het proces om in afstemming met en via participatie door de regio in het proces te komen tot goede produkten voorspoedig. De Minister stelde de bestuurlijke begeleidingscommissie zelfs officieel in. In 1996 zal, samen met die van RW15 Enschede - Varsseveld, een startnotitie uitkomen. Algemeen kan nog worden opgemerkt dat de rolverdeling tussen RWS en NS in 1995 in de praktijk steeds meer gestalte heeft gekregen, ondanks de verschillende principiele opvattingen hierover in de top van beide organisaties. Combinatie van de sterke punten van beide organisaties is hier de succesformule. Tot slot nog dit. Extra inzet van de RD voor spoorprojecten dient ook gepaard te gaan met extra personele en financiele middelen (IBO). Het omgekeerde geldt overigens ook. Een meer consequente handelswijze door DGV conform deze lijn is op basis van de ervaring in 1995 (bijv. HSL-Oost) gewenst. In de toekomst zal RWS steeds meer genoodzaakt zijn te werken volgens het principe "geen geld- geen Zwitsers". Wegprojecten. In 1995 is het trac6 voor rijksweg 35 (Zwolle-Almelo) vastgesteld. Ter hoogte van Zwolle werd het trac6 niet vastgesteld. De bestuurlijke standpunten liepen hier zeer uiteen. Wel zal over dit trac6onderdeel een convenant worden afgesloten over hoe verder met dit deel moet worden omgegaan. Verder is voor een groot aantal trac6-mer-studies in 1995 de basis gelegd. In 1996 zullen voor diverse projecten concrete produkten beschikbaar zijn. Zo verschijnen de startnotities van RW12 Veenendaal-Ede/Wageningen, N34/36 Ommen, RW5 Ewijk- Grijsoord en RW15 Varsseveld-Enschede. Tevens is in 1995 de (ingewikkelde) door het parlement toegezegde studie naar de integrale effecten van de Infrastructuur in de Liemers (Duiven, Westervoort, Zevenaar, Didam) opgestart

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Artikel 43-vragen inzake uitstel groot onderhoud Maasbrug

Artikel 43-vragen inzake uitstel groot onderhoud Maasbrug uw nummer uw datum 17 april 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/UIT/39123 14 mei 2012 2 1 MEI 2012 AAN de raadsleden de heer M. Huurdeman, de heer H. Hutjens en de heer D. Franssen inlichtingen bij

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet don0214hd070b A15-: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet De A15 wordt doorgetrokken. Er komt een nieuw stuk snelweg tussen Ressen en de (tussen Duiven en Zevenaar). Verder worden delen van de bestaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek Nr.WE1410-131/VII ON PI : ig NOTA betr. Aannames m.b.t. de ontwikkeling van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Shared Service Eenheid (SSE) HRM & OO 21 februari 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Geleverde producten en diensten...3

Nadere informatie

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D20 Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Vragen van mevrouw drs. C. Boelhouwer (SP) over inhuur nautisch personeel

Vragen van mevrouw drs. C. Boelhouwer (SP) over inhuur nautisch personeel Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 1 september 2015 Vragen nr. 73 Vragen van mevrouw drs. C. Boelhouwer (SP) over inhuur nautisch personeel De voorzitter van Provinciale Staten

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 30 825 Ecologische hoofdstructuur 29 717 Plattelandsontwikkelingsprogramma Nr. 63 Verslag van de Rapporteurs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2010 De vaste

Nadere informatie

Datum 4 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de signalen dat DNA-onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vertraagd

Datum 4 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de signalen dat DNA-onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vertraagd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief

Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief Voortgangsrapportage Q2-2014 DPE Next Emmen Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief Pagina 2 van 10 Voortgangrapportage DPE Next Q2-2014 Datum : 29 augustus 2014 Aan : Gemeente Emmen, programma CVE

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Tracé regiocombi (structuur)alternatief

Tracé regiocombi (structuur)alternatief Tracé regiocombi (structuur)alternatief Dit alternatief bestaat uit verbetering en verbreding van (delen van) het bestaande wegennet - de A12, A50, A15, A325 en de Pleyroute samen met een optimale inzet

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per bekend maken

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per  bekend maken voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 16-12-2010 dagelijks bestuur : 18-01-2011 commissie wb : commissie bcwvm : algemeen bestuur : steller : mr. Geert Vogels MMO

Nadere informatie

Datum 20 november 2009 Betreft Voortgang dossier zandwinputtenvoortgang dossier zandwinputten. Geachte Voorzitter,

Datum 20 november 2009 Betreft Voortgang dossier zandwinputtenvoortgang dossier zandwinputten. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den HaagPostbus 30945 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede KamerDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaalder Staten-Generaal Postbus 20018Postbus

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

de Betuweroute karakteristieken van het infrastructuurproject

de Betuweroute karakteristieken van het infrastructuurproject de Betuweroute karakteristieken van het infrastructuurproject Ir. P.E.M. Buck directeur realisatie Betuweroute projectorganisatie Betuweroute - ProRail karakteristieken 160 km lange nieuwe spoorlijn speciaal

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 mei 2005 / rapportnummer 1430-68 College van Gedeputeerde Staten van Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM uw

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

8.6. Buitenring Parkstad Limburg

8.6. Buitenring Parkstad Limburg 8.6. Buitenring Parkstad Limburg Onderdeel van Programma Programma 2 Fysiek beleid en mobiliteit, programmalijn 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit. Relatie met andere programmalijnen Programmalijn 2.3: Ruimtelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam In dit document wordt een toelichting gegeven op de projectbegroting van De Compagnie. 1. Voorbereidingskosten Het gaat bij dit onderdeel

Nadere informatie

Datum 19 december 2017 Onderwerp Brief ter aanbieding van het onderzoek naar de beschikbaarheid van het tapsysteem van politie

Datum 19 december 2017 Onderwerp Brief ter aanbieding van het onderzoek naar de beschikbaarheid van het tapsysteem van politie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 08.0530, d.d. 10-06-2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Tussenrapportage Anders Werken BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Behoudens advies van de commissie 1. de Tussenrapportage Anders

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie

Gecombineerde Commissie Gecombineerde Commissie Onderwerp: Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet Portefeuillehouder: G.P. Beugelink Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 30 september 2015 Afdeling: WSB Medewerker: Y. Wessels

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 Periode: januari t/m juni 2015 Datum: 7 september 2015. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken programma s 6 4. Stand van zaken financiële begroting

Nadere informatie

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 70 Haarlem, 14 augustus 2007 Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Bijlagen: - Ontwerpbesluit - Convenant Omgevingskwaliteit

Nadere informatie

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015 Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem 26 maart 2015 Inhoud Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem... 1 Liquidatieplan Gemeenschappelijke

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. M. ter Haar BVL Ke 11G201206 435492 / 435492. Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark. 07 - Mens en milieu

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. M. ter Haar BVL Ke 11G201206 435492 / 435492. Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark. 07 - Mens en milieu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201206 435492 / 435492 ONDERWERP Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark M. ter Haar BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Reorganisatie Wegen en Verkeer Registratienummer: CBE03.079 Samenvatting Op 18 maart 2003 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de afdeling Wegen en Verkeer te reorganiseren. Het

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Model bedrijfsplan voor bovenschoolse voorzieningen

Model bedrijfsplan voor bovenschoolse voorzieningen Model bedrijfsplan voor bovenschoolse voorzieningen Leeuwarden, sector Jeugd en Onderwijs najaar 2007/ herzien voorjaar 2008 kenmerk: insightmodelbedrijfsplanbovenschoolevoorzieningen.doc 1. Ter inleiding.

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief B O S A T E X. Bodemsanering een zorg minder.

Nieuwsbrief B O S A T E X. Bodemsanering een zorg minder. Nieuwsbrief 2008-1 B O S A T E X Bodemsanering een zorg minder www.bosatex.nl 1. Bosatex regeling: Ruim 240 aanmeldingen Binnen het kader van de gemaakte afspraken tussen het ministerie van VROM en Netex

Nadere informatie

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ J.I. Hennekeij YHUJDGHULQJ 36: 30 juni 2000 QU: I&V - 224 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 25 april 2000 2QGHUZHUS verkoop

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

College van Beroep voor het bedrijfsleven Jaarverslag 2016

College van Beroep voor het bedrijfsleven Jaarverslag 2016 College van Beroep voor het bedrijfsleven Jaarverslag 2016 s-gravenhage Vastgesteld door het bestuur van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 23 februari 2017 Namens het bestuur, Mr. H. Bolt

Nadere informatie

Directie Zeeland. Doorkiesnummer 0118-686480. Bijlage(n). Uw kenmerk

Directie Zeeland. Doorkiesnummer 0118-686480. Bijlage(n). Uw kenmerk » Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland 1 2 NOV 1999 Aan het hoofd van de hoofdafdeling Waterhuishouding en Waterkeringen van Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 13 februari 2001 Nr. 20012.669, IEV Nummer 8/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de financiering van de A31. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Jaarrekening 2014, Hoge Raad der Nederlanden

JAARREKENING 2014. Jaarrekening 2014, Hoge Raad der Nederlanden JAARREKENING 2014 Jaarrekening 2014, Hoge Raad der Nederlanden INHOUDSOPGAVE 1. Staat van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten 2. Saldibalans per 31 december 2014 3. Toelichting op de jaarrekening 2014

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 15 maart 2011 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp : Onderzoek handhaving

Nadere informatie

Jacqueline Verbeek-Nijhof:

Jacqueline Verbeek-Nijhof: 1 Wethouder Hans Keuken: welkom en doel Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: toelichting project Tidal Flow Rijnbrug Harry Bruger: Toelichting deelprojecten Tidal Flow Rijnbrug Wethouder Hans Keuken:

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was:

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was: Inleiding Misbruik en oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB), een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor gemeenten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken,

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

Contractvormen op golfbanen en sportvelden

Contractvormen op golfbanen en sportvelden Contractvormen op golfbanen en sportvelden Bij de landelijke aannemers komen steeds vaker vragen binnen over de toepasbaarheid van verschillende contractvormen voor de realisatie en eventueel onderhoud

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor herinrichting Torenplein en Lambertusstraat Soort: Besluitvormend Opsteller: H.W.F. van der Linden Portefeuillehouder:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie