Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Directie Oost-Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek «SV BEN ON

2 RWS Dir. Oost-Nederland Bibliotheeknr/Ss/ On Verantwoordingsrapportage 1995

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-GeneraalRijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Postbus ED Arnhem Tel Bibliotheek naam afd. retour paraaf S.V.P. TIJDIG VERLENGEN

4 INDEX Hoofdstuk 1 Inleiding/samenvatting 1.1 Inleiding HID 1.2 Samenvatting per sector Pagina 3 5 Hoofdstuk 2 Dienstcommissie 2.1 Commentaar dienstcommissie 17 Hoofdstuk 3 Specifieke onderwerpen 3.1 Bijzondere bepalingen contract 3.2 Bestuurlijk-Juridische Zaken 3.3 Personeel 3.4 Bedrijfsvoering Hoofdstuk 4 voorgenomen programma Mijlpalen en middelen inzet 23 Hoofdstuk 5 Personeel verslag 5.1 Ondersnemersafwegingen 5.2 Kwaliteit van de organisatie Diversen (reeds verzonden op ) Bijlage 1 Grafische weergave van hoofdstuk

5 HOOFDSTUK 1 INLEIDING/SAMENVATTING INLEIDING HID Het doet mij genoegen u de eerste verantwoordingsrapportage van de Directie Oost- Nederland te kunnen toezenden. Hoewel het jaar in de beleving van velen werd overheerst door de fusieproblematiek, is er toch een aanzienlijke produktie geleverd. De samenvatting geeft daarvan een goed beeld. Het jaar 1995 heeft ons ook ruim voldoende materiaal opgeleverd om verbeteringen voor 1996 en verder na te streven. Hierbij zijn de volgende punten markant: Hoewel nog geen definitief oordeel werd uitgesproken door de AD, hebben wij toch uit onze eigen IC-rapportages inmiddels de conclusie kunnen trekken dat we nog met tevreden zijn over de beheersing van de uitgaven. Het beeld van de oorzaken is inmiddels helder, en daarmee zijn ook de noodzakelijke acties duidelijk. Het zal er in 1996 op aankomen deze acties tot een goed eind te brengen. Een van de onderliggende oorzaken is een onvoldoende greep op de uitvoering van de werkenplanning. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om tot een betere beheers.ng van de produktie te komen. Deze aanpak zal in 1996 tot zichtbare resultaten moeten leiden. De directie heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke nieuwe instroom kunnen realiseren. De de uitkomsten van een RWS-breed onderzoek wijzen erop dat extra inzet moet worden gepleegd om deze nieuwe medewerkers ook aan ons te b.nden. Wij zijn begonnen daarvoor plannen te maken. Onder de zittende medewerkers is de vrijwillige mobiliteit niet erg hoog. De directie zoekt, mede in het perspectief van IBO, naar mogelijkheden om tot een meer flexibele inzet van medewerkers te komen (bv. poolvorming; interne functieruil). IBO- In het verslagjaar heeft directie Oost-Nederland er voor gekozen het IBO-proces op enige afstand te volgen. Dit gezien de noodzakelijke prioriteit voor de rechtmatigheid. Inmiddels is binnen onze directie wel een start gemaakt en lijkt het dat geen noemenswaardige achterstand is opgetreden. Terugkijkend, kunnen wij stellen dat het niet gemakkelijk was, dit eerste jaar. En nog niet alle problemen zijn overwonnen. De integratie is zeker nog niet voltooid en zal de komende jaren nog aandacht vragen. Ook de opgetreden onderuitputt.ng op een aantal artikelen en vooral de te late signalering daarvan, zijn weliswaar inmiddels aangepakt maar vereisen met name een gedragsverandering. (Het feit dat we met het gehele programma zouden kunnen uitvoeren was wel voorzien in het contract; het ontbrak echter tot een te laat moment aan inzicht in welke produkten niet zouden worden gerealiseerd). Maar de directie heeft leren omgaan met elkaar en met de nieuwe procesgang; ze heeft een fors produktiepakket gerealiseerd, er zijn intensieve relaties met de bestuurl.jke partners zowel voor de eigen infrastructuur als in het kader van Betuwel.jn en HSL-Oost, er zijn interessante aanzetten gegeven voor helder projectmanagement het intern opdrachtgeverschap is versterkt, en we zijn vol goede moed de mogelijkheden van het IBO-traject aan het ontdekken. Er is een forse nieuwe instroom gerealiseerd. Oost- Nederland bouwt - en niet alleen aan de infrastructuur in de regio!

6 1.2 SAMENVATTING PER SECTOR ALGEMEEN; BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING (sector B) Voorbereidingen In het verslagjaar 1995 kwam de directie Oost-Nederland daadwerkelijk tot stand. In het jaar 1994 werd al een groot aantal voorbereidingen getroffen: er werd gewerkt aan organisatie- en formatierapporten, de AO werd ontwikkeld, het personenplaats.ngsproces werd geregeld, er werd overeenstemming bereikt over het sociaal plan, er kwam een contract/bijdrage functieplan en de basis werd gelegd voor de financiele administrate. De realiteit Maar daarmee bestond de directie Oost-Nederland nog slechts op papier. De werkelijke eenwording werd met vallen en opstaan in het jaar 1995 een feit. Belangrijk was in dit verband het voorlopig voortbestaan van de vestiging Zwolle, de uitplaatsing van Nieuwe Werken om ruimte te creeren voor interne verhuisbewegingen ten behoeve van de verbouwing, en hierdoor het uitstel van het fysiek.ntegreren tot najaar De verbouwing en herinrichting bleek een tijdrovend proces, zowel voor de werkers als voor de bewoners. De kosten, met name van de vele verhuisbewegingen, bleken iets hoger dan de raming. Door kostenbewust onderhandelen kon een deel van de tegenvallers weer gecompenseerd worden. Een speciaal aandachtspunt was de herinrichting van de automatiserings-infrastructuur en de vernieuwing van de computerru.mte, tenemde te voldoen aan de fysieke eisen van informatiebeveiliging. Voor de medewerkers van de voormalige directie Overijssel kwam een vervoerplan door middel van lease-auto's in werking, na een periode vol improvisat.e, hetgeen een onvoorziene andere en grotere inzet van financien noodzakelijk maakte. Het moment van fysieke integratie werd gemarkeerd door de officiele (her-)open.ng van het gebouw en een geslaagd feest op 17 november. Cultuurintegratie. Veel aandacht is besteed aan het integratieproces. In dat kader is begonnen met het organiseren van management-bijeenkomsten, is een leergang bedrijfsvoering ontwikkeld en is per afdeling samen met de betrokken medewerkers een afdehngsplan opgezet, waarin werd aangegeven hoe het integratieproces vorm zou kunnen worden gegeven. Na een gedachtenwisseling tijdens een managementbijeenkomst over de inged.ende afdelingsplannen werd aan de afdelingen groen licht gegeven voor de uitvoering van de plannen. Werving en selectie Od 1 januari 1995 waren er bij de directie ongeveer 6 vacatures waarvoor de werv.ng van start was gegaan. In de loop van het jaar kwamen daar voor honorenng van knelpunten nog een aantal (33) bij. Voor de totale organisatie betekende d.t met alleen dat veel tijd moest worden besteed aan werving en selectie, maar ook dat beschikbare capaciteit pas in de loop van het jaar beschikbaar kwam. Hierdoor is regelmatig een beroep gedaan op uitzendkrachten en andere tijdelijke inhuur. Door de relatief hoge instroom kon wel een aanzet worden gegeven voor een kwaliteitsimpuls Bij de benoeming van zowel interne als externe kandidaten werd de hand gehouden aan functie-eisen. Voor HBO'ers en academici werd een psychologische test standaard toegepast. Voor 1995 was deze kwaliteitsverbetering nog met zichtbaar, pas in de loop van 1996 en de volgende jaren zal dat het geval zijn. Daarbij moet er dan wel voor worden gezorgd dat de jonge instroom ook behouden blijft voor de organisatie. Een punt van zorg hierbij is dat de instroom van ervaren HBO'ers civiele techniek grote problemen oplevert

7 Implementatie bedrijfsvoering Bij de start van de directie werd bij wijze van EH BO (Eerste Hulp Bij Opstarten) voorlichting gegeven over de nieuwe bedrijfsprocedures. Dit was echter onvoldoende. Er werd waarde aan gehecht, de nieuw bedachte bedrijfsvoering (het werken met interne contracten, een degelijk opgezette AO) in de directie tot leven te brengen. Er werd een Leergang BV-Oost ontwikkeld. Oktober 1995, het beoogde startmoment voor de leergang, liep echter de spanning rond de Goedkeurende Accountantsverklaring zo hoog op dat daaraan de hoogste prioriteit moest worden gegeven. De Leergang werd uitgesteld tot voorjaar 1996 en komt op het juiste moment om IBO-dragerte zijn. Goedkeurende verklaring De problematiek rond de rechtmatigheid kwam gedurende de eerste maanden van 1995 geleidelijk aan het licht. Er bleken op de werken verschillen te bestaan tussen de werkwijzen in de voormalige directies Overijssel en Gelderland, geaccordeerd door de AD. Het kostte veel moeite om tot een eenduidige aanpak te komen. Hoewel door middel van extra voorlichting en indringend overleg met het management rond de zomer een aanzienlijke verbetering werd bereikt, werd toch eind September, naar aanleiding van de tweede interne IC-rapportage, geconcludeerd dat er meer nodig was. Dit werd bevestigd door de eerste bevindingen van de AD. Op grond van deze indicaties werd de Stormbal gehesen: versterking en kwaliteitsverbetering van IC, maar ook een sterke nadruk op intensieve bemoeienis van het management. Het resultaat van de Stormbal zal onder andere moeten blijken uit het oordeel van de AD. Bestuur In het verslagjaar werd een groot aantal bestuurlijke activiteiten ontplooid. Naast het opbouwen en onderhouden van relaties met de besturen van twee provincies en een groot aantal gemeenten, werd specifiek inzet gepleegd ten behoeve van de hoogwaterproblemen en als gevolg daarvan de Deltawet Grote Rivieren en het in dit kader ontwikkelde Interimbeleid voor ontwikkelingen in de uiterwaarden. Op het terrein van verkeer en vervoer: de Betuweroute, de Noordtak, de invloed van de Betuwelijn op de A 15 en de doortrekking van de A15. Decentralisatie van BJ-activiteiten naar de dienstkringen kon gerealiseerd worden door een versterking van de bezetting aldaar; in de loop van 1996 zal een audit worden uitgevoerd conform de in 1995 ontwikkelde opzet daarvoor. De voorbereidingen voor overdracht van een 4-tal natte waterstaatkundige objecten werden voortgezet; de inzet heeft zich met name geconcentreerd op objecten als het Apeldoornsch Kanaal en reeds verbeterde dijken in het beheersgebied. Informatie en automatisering Dit eerste jaar werden voornamelijk de praktische automatiseringsproblemen aangepakt. Het netwerk werd vernieuwd, er werd omgegaan met de verschillende gebruikte software in de beide oude directies (geleidelijke stroomlijning), er werd een aantal nieuwe ontwikkelingen verkend. Vanaf 15 oktober heeft Oost-Nederland een informatiemanager. Gezien de samenhang van de informatieproblemen binnen de RWS zal deze ook deelnemen aan RWS-brede ontwikkelingen. Bedrijfsvoeringssystemen Het integreren van twee financieel administratieve informatiesystemen (met ondersteuning door de BOF) was een spannende affaire. Hierbij bleek nog sterker dan in het algemeen, het sanerende effect van een fusie. Alle posten werden opnieuw bekeken; wat geen betekenis had bleef aan het eind vanzelf over. Met nieuwe medewerkers een FAIS beheren, leidt tot indringende vragen en niets is meer vanzelfsprekend. Het PPS werd (op basis van in 1994 bekende informatie) gekozen als planningsondersteunend systeem. Inmiddels bestaan er vraagtekens bij een aantal aspecten van dit produkt. Het is duidelijk dat ook hier de wetmatigheid heeft toegeslagen dat de bestu

8 ring van zo'n ontwikkeling, wanneer die op een te technisch niveau gebeurt, tot een suboptimaal resultaat leidt. Opnieuw komen wij tot het inzicht dat het zaak is ze f een kritische analyse uit te voeren voordat tot invoering van een systeem wordt besloten. IBO is een goede aanleiding om nog eens goed te kijken naar onze werkelijke behoefte aan stuurinformatie en de toegevoegde waarde van ons samenstel aan systemen. Verbetering produktie- en kasstromen In 1995 zijn een aantal maatregelen voorbereid om te komen tot een evenw.chtiger verloop van produktie- en kasstromen. Naast een betere opzet van de planning en spreiding van bestekken en contracten zal met name aandacht worden besteed aan de bewaking hiervan door middel van maandelijkse interne voortgangsrapportages. Deze maatregelen zullen tot een verbetering van de produkt.e- en kasstromen in 1996 en verder moeten leiden. Bedrijfsvoeringsinstrumentarium In 1995 is een aanvang gemaakt met het verder ontwikkelen van een bedrijfsvoermgs.nstrumentarium, teneinde een meer bedrijfsmatig stramien van werken moge.jk te maken. Aanzetten zijn onder andere gedaan op het terre.n van produktdef.nit.e tijdregistratie en de aktiva-administratie. In het kader van met name het IBO-traject zullen deze instrumenten concreet moeten worden uitgewerkt. Aan de verdere optimalisering ten aanzien van de reeds ingevoerde interne contracten, zal mede in dit kader, aandacht worden besteed.

9 WATER (sector A) Hoog water Het extreem hoge water in de eerste maanden van het jaar hebben een grote inzet gevraagd van veel medewerkers, zowel in het bestuurlijke als het operationele vlak. Van diverse zijden zijn hierover waarderende woorden vernomen. Intern wordt voornamelijk met tevredenheid teruggekeken, niet in de laatste plaats omdat de vereiste samenwerking het integratieproces (fusie) heeft bevorderd. De maximaje afvoer op de Boven-Rijn tijdens het hoog water van 1995 bedroeg 12.6 m3/sec. Deze afvoer werd bereikt op 31 januari en trad op bij een waterstand van 16,68 m. + N.A.P. te Lobith. Slechts in 1926 werd een hogere stand gemeten en in dat opzicht was 1995 een bijzonder jaar. Daarnaast duurde het tot ver in juni, voordat er weer werkbare waterstanden optraden. Deze feiten hebben een stempel gedrukt op de activiteiten en dus op de uitvoering van het contract. Al snel kwamen geluiden, dat de hoog waters van de afgelopen jaren consequenties zouden kunnen hebben voor de M.H.W. berekeningen. In de 2e helft van het jaar leidde dit tot aanscherping van het rivierenwetbeleid met directe uitstraling naar de vergunningverlening en het vergunningenbeheer op dat gebied. Veel werk werd verzet t.b.v. de Deltawet Grote Rivieren. Daarnaast werd versneld gewerkt aan de voorbereiding van dijkverbeteringsprojecten voor vakken, die nog in beheer van het rijk zijn. Onderhouds- en herinrichtingsprojecten aan rivieroevers konden later dan gepland worden voorbereid en uitgevoerd, omdat de oevers niet eerder bereikbaar waren. De effecten van deze vertragingen waren aan het eind van 1995 nog lang niet weggewerkt. WVO-vergunningverlening Bij deze taak is door aanloopverlies (fusie) en opstarten van de uitvoeringstaken in het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) een achterstand ontstaan. Er is prioriteit gegeven aan aanvragen van grote bedrijven, bijdragen aan bedrijfsmilieuplannen in het kader van doelgroepenbeleid en WBB-taken; dit is ten koste gegaan van de aanvragen voor kleine lozingen als jachthavens en bouwmaterialenindustrie. Door het (niet gepland) van kracht blijven van de prioriteitennota (gedoogbeleid) in 1995 en het afgeven van veel gedoogbeschikkingen is het probleem niet geescaleerd. WVO-handhaving Dankzij een goed voorbereide, snelle integratie van de medewerkers in de nieuwe organisatie is het jaarplan 1995 redelijk uitgevoerd. De geplande overgang naar een nieuwe opzet van de handhaving in de geest van de nota "Handhaving in de jaren '9, niet meer maar anders" is vertraagd door het wegvallen van de projectleidersfunctie. Dit probleem zal in de fusie-evaluatie moeten worden opgelost. Tegen 2 medewerkers zijn door het Openbaar Ministerie procedures gestart wegens het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor geen vergunning (WVO) was verleend. De indruk is dat de politie en net OTvl zich hierbij bijronder formeel opstellen. Een en ander heeft geleid tot een gedragslijn waarbij voor alle werkzaamheden nagegaan wordt of een vergunning vereist is. Wet Bodembescherming (WBB) Door de (voorziene) overdracht van het bevoegd gezag WBB voor de buitendijkse gebieden (uiterwaarden) van Provincie aan RWS en de opdracht van de Minister om al vast in de geest hiervan deze taak op te pakken, is er al veel werk verzet zonder de hiervoor noodzakelijke personele invulling. Dit is ten koste gegaan van de WVOvergunningverlening (zie aldaar). Het is erg moeizaam gebleken om zicht te krijgen op de uit te voeren taken en de betrokken initiatiefnemers voor te lichten over de aan RWS aan te leveren informatie. De uitvoering van de Wet Bodembescherming en de bestuurlijk voorgestane anticipatie op wetgeving voor waterbodembescherming leidt zowel tot vele activiteiten ten opzichte van derden als tot een aanzienlijke invloed op het eigen handelen van de directie.

10 Waterbodems In 1995 is de door Provincie en RWS uitgevoerde MER met betrekking tot 1 lokaties voor de berging van baggerspecie opgeleverd. Op basis daarvan is de voorbereiding van een inrichtings-mer door RWS opgestart. Voor het eerst sinds jaren zijn er weer onderhoudsprojecten in voorbereiding genomen door het beschikbaar komen van bergingslokaties voor de vrijkomende verontreinigde baggerspecie (Slufter en 3e Merwedehaven). Voor een meer planmatige voorbereiding van de uitvoering van bodemprojecten in het uiterwaardengebied is een inventarisatie uitgevoerd naar de geplande projecten, de daarbij behorende bodemonderzoeken en de bekende verontreinigingsgraad van de vrijkomende grond. De bestekken en het vergunningentraject inzake de projecten 'Nautisch baggeren van saneringsspecie invaart Maas-Waal kanaal' (nagenoeg gereed) en idem 'vluchthaven Lobith', zijn met Bouwdienst en de dienstkring Boven Rijn-Waal in voorbereiding. Samen'met de gemeente Arnhem en POSW zijn succesvolle proeven uitgevoerd naar de mogelijkheden tot thermische immobilisatie van sterk verontreinigde baggerspecie en deelstromen daarvan. Onderzoek, gezamenlijk met POSW en PHB (Projectbureau Hergebruik), naar de scheidbaarheid van diverse meer of minder zandrijke species is gunstig afgerond. Het haalbaarheidsonderzoek naar grootschalige verwerkingsmogelijkheden is samen met andere directies (onder meer Noord Holland, Zeeland, DWW) gaande. Regionaal water- en (water)bodembeleid is in voorbereiding; daar waar mogelijk is aangesloten bij provinciale en landelijke ontwikkelingen. Gelet op omvang van specieproblematiek zijn de inspanningen maximaal opgevoerd. De beperkte personele bezetting heeft daarbij begrenzend gewerkt, terwijl de complexiteit van de problematiek (normen, techniek-ontwikkeling, ruimtelijke ordening, bestuurlijk etc.) noopte tot omzichtig handelen. Ecologisch herstel en inrichting Doordat de dijkversterking in 1995 in een stroomversnelling is geraakt, heeft ook de aanleg van natuurontwikkelingsprojecten een nieuwe impuls gekregen. De natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden dienen namelijk als kleileverancier voor de dijken. Voor veel projecten zijn plannen gemaakt en met de uitvoering is een start gemaakt (onder andere de projecten Gameren, Passewaay, Stifse waard, Afferden Deest). Het project Ossenwaard langs de IJssel bij Deventer is afgerond. In een versneld tempo zijn gronden voor natuurontwikkeling aangekocht, die gezamenlijk door LNV en RWS worden betaald. Voor de grondaankopen voor natuurontwikkelingsprojecten en milieuvriendelijke oevers is een planmatige aanpak uitgewerkt. De grondaankoop voor deze projecten ligt op het kritieke pad voor de realisatie en hier ontbreekt het drukmiddel Onteigening. Langs de oevers zijn twee inrichtingsprojecten in uitvoering gebracht, het Engelse werk langs de IJssel bij Zwolle en de Bosscherwaarden langs de Lek. Bij het Engelse werk is langs een gebied dat in 1992 als natuurontwikkelingsgebied is ingericht een stenen oever omgevormd tot een oever met zandige kribvakken. Bij de Bosscherwaarden is het puin dat op de oever lag verwijderd. Verder zijn bij 4 km oeverstroken langs de Waal waarvan in 1994 het pachtcontract afliep, rasters geplaatst. Deze rasters dienen om de gronden te scheiden van het achterliggende agrarisch gebied, zodat de natuurlijke vegetatie tot ontwikkeling kan komen. Een aantal oeverstroken langs de grote rivieren, waar in de nabije toekomst inrichtingsprojecten voorzien zijn, is aangekocht. Er is ook aandacht besteed aan de voorlichting over de werken op het vlak van ecologisch herstel. Er is een video gemaakt over natuurvriendelijk oevers en er is een folder verschenen over nevengeulen. _ Langs de Overijsselse Vecht is de aankoppeling van een oude meander De Maat in uitvoering gebracht. Scheepvaartzaken In januari is na twee jaar van voorbereiding de koppeling tussen het Nederlandse Informatie Verwerkende Systeem IVS-9 en de Duitse tegenhanger MIB een feit geworden. Hiermee is voor de scheepvaart een meld- en volgsysteem ontstaan dat in feite de gehele Rijn bestrijkt. Door de goede samenwerking tussen RWS en de Duitse - 9 -

11 WSD is het Duitse systeem geent op het al enige jaren in Nederland gebruikte IVS-9. Op het gebied van scheepvaartbeleid is vanuit Oost-Nederland een inbreng geleverd aan een aantal landelijke werkgroepen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de werkgroep NAUTOP, het landelijke nautische opleidingsbeleid, de werkgroep WEVEPO, die een meer uniforme werkwijze van verkeersposten nastreeft en wordt meegewerkt aan het tot stand komen van een landelijk beleid met betrekking tot de bediening van nautische objecten. Conform de afspraken wordt vanuit Oost-Nederland de Rijnvaartcommissie ondersteund en worden er bijdragen geleverd aan de diverse comites van de CCR. In 1995 waren hierbij belangrijke punten van aandacht de invoering van marifoonblokkanalen op de Waal en de vergroting van de scheepsafmetingen. Daarnaast werden een aantal voor de CCR belangrijke onderzoeksprojecten van AW begeleid zoals "manoeuvreereisen" en marifoonbeleidsplan

12 INFRASTRUCTUUR (sector I) Aanleg Infrastructuur In het jaar van de fusie, is er op dit gebied het nodige tot stand gekomen. Vooral de opening van de brug en het wegvak bij Zaltbommel (RW 2) vormde een hoogtepunt. De openstelling voor het verkeer vond plaats op 18 januari 1996 en kreeg meer dan landelijke aandacht. Dankzij extra inspanningen van de aannemers en RWS-personeel was het mogelijk de openstelling met een half jaar te vervroegen. Ook het geluidscherm Velperbroek (RW 12) werd afgerond en trok de aandacht, zowel door het fraaie uiterlijk als door de schittering, die gevaar voor automobihsten kon opieveren. Aan de oplossing voor dit verschijnsel wordt nog gewerkt. De aanloop voor het project RW 3 werd in 1995 afgerond, zodat fase 1 (depot LVG) in 1996 kan starten. Het gedeelte RW 35 onder Enschede werd eind 1995 afgerond als autoweg 2 x 1 strook De voorbereiding voor de vervolgstap naar ASW 2 x 2 is in gang gezet. Beide projecten lopen echter letterlijk nog dood op de grens met Duitsland. Aan Duitse zijde wordt hard gewerkt om mogelijk nog dit jaar een eerste fase van de doortrekking gereed te hebben. In Almelo is een deel van RW 36, conform de planning en de afspraken rond subsidiering gereed gekomen. De begeleiding door Rijkswaterstaat heeft wel problemen opgeleverd. Het betrof hier een RWS-investerings-impulsproject dat relatief laat van de Stichting Bedrijvenpark Twente werd overgenomen. De verdubbeling van RW 32 bij Steenwijk is door de late aanbesteding trager verlopen dan gepland. De oplevering medio 1997 komt echter niet in gevaar. Vaarwegen Waalproject:. Zowel in het uitvoeringsdeel als het planstudiedeel van het Waalproject zijn goede vorderingen gemaakt. Door het hoogwater in het voorjaar is echter de uitvoering van de bodemkribben bij Erlecom vertraagd. De hoge waterstanden zorgden voor onwerkbare omstandigheden en sterke aanzandingen ter plaatste. Het opruimen ervan zal leiden tot extra kosten. Ook de realisatie van de uitwijkhaven bij IJzendoorn is door het hoogwater en de specieproblematiek vertraagd. Desalniettemin is in november de haven gedeeltelijk opengesteld. Het bestek voor de aanleg van de drijvende steigers is afgerond en zal in 1996 worden 33nbGsteGd Voor de bocht bij St. Andries is door de stuurgroep Waal een keuze gemaakt voor een verbetering door de aanleg van een vaste laag en is het schetsontwerp vastgesteld. In het kader van het project Keuzenota/Schetsontwerp zijn twee varianten voor de verbetering van de Waal (exclusief de bochten bij St. Andries en Erlecom) ontwikkeld. In 1996 zal besluitvorming plaatsvinden. Er is een start gemaakt met het project Kribvakafsluiting. Dit project heeft als doel te onderzoeken op welke wijze met een kribvakafsluiting ondiepten in de vaargeul voorkomen kunnen worden. De milieu-effect-rapportage voor de uitwijkhaven Lobith is afgerond en naar het bevoegde gezag gezonden. De problematiek van de sterk toegenomen kosten is voorgelegd aan de minister. De Stuurgroep Waal heeft besloten tot de bouw van een radarscanner bij Oosterhout, en -onder voorbehoud van de toewijzing van extra personeel- tot de realisatie van een remotepost bij St. Andries. Tevens is besloten dat een eventuele verkeerscentrale voor de gehele Waal ter hoogte van Weurt gesitueerd zal worden. In 1995 zijn Waalkrant nr 3 en 4 verschenen. Daarnaast zijn er een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. De klankbordgroep Waalvaart is tweemaal bijeengeweest. De participatie van het Waalproject in het project Bestuur in de Spiegel is afgerond met een werkconferentie over de projectopdracht, de maatschappelijke doelstellingen, het draagvlak en de synergie

13 Twenthekanalen: Op de Twenthekanalen wordt een kanaalvak wat breedte betreft opgeleverd. Alle ideeen voor baggerwerk lopen vast op het ontbreken van tijdelijke opslag- en afvoermogelijkheden. Binnenkort wordt wellicht meer duidelijkheid verkregen via een proef met scheiding in zand en rest-specie. De complete vergunningen-procedure voor een tijdelijke opslag (incl. opstelling opwerkings-installatie) is eind 1995 gereedgekomen. Personeel Doordat er een structureel tekort is aan personeel, geeft de bezetting van het toezicht bij de uitvoering van werken, steeds meer problemen. Gelet op de regelgeving wordt getracht de CP's uit eigen personeel te laten bestaan. Thans wordt het toezicht voor een groot deel ingehuurd. Een overstap naar andere besteksvormen of uitbesteding van toezicht wordt onderzocht. In 1995 zijn een 12-tal jonge technici (MTS/HTS) ingestroomd. Dit vergt wel veel begeleidingstijd. Met de invoering van de principes van goed projectmanagement en kwaliteitszorg is in 1995 een begin gemaakt. Onderhoud Rijkswegen Ook in 1995 is op dit artikelonderdeel een forse overbesteding gerealiseerd (ca. 26%). Deze overbesteding is grotendeels ten goede gekomen aan het verhardings-onderhoud. Het verhardingsonderhoud kent al jaren een achterstand ten opzichte van de DWWadviezen. Door overplanning wordt voorkomen dat deze achterstand verder toeneemt. Bovendien werd de directie in 1995 van het tweede achtereenvolgende jaar geconfronteerd met een onverwachte toename van de spoorvorming, dit als gevolg van de hete zomer. Uit veiligheidsoverwegingen is nog voor de winter op ruime schaal spoorvorming hersteld. (ca 1% van het autosnelwegennet) Deels betrof het wegvakken die ook in 1994 waren aangepakt. Om vergelijkbare onverwachte en gevaarlijke omstandigheden in de toekomst te voorkomen is aan de DWW gevraagd om onderzoek te doen naar de spoorvormingsgevoeligheid van de rijkswegen in Oost-Nederland. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt het ZOAB programma bijgesteld en versneld. ZOAB blijkt namelijk een probaat middel tegen spoorvorming, daarbij kan het vervangen van minder stabiele asfaltlagen in de bestaande baan door het aanbrengen van ZOAB worden beperkt. De extra gelden die voor 1996 voor onderhoud beschikbaar zijn gekomen zijn grotendeels voor de versnelling van het ZOAB-programma gereserveerd. In 1995 is een begin gemaakt met de implementatie van de nieuwe richtlijnen voor maatregelen bij werk in uitvoering. De directie heeft er voor gekozen om bij de uitvoering van groot onderhoud op drukke autosnelwegen de rijbaanbreedte op 12.5 m te brengen zodat in de toekomst standaard met 4- systemen kan worden gewerkt. De onderbesteding op Landschap en Milieu als gevolg van lage inschrijvingen zal in 1996 teniet worden gedaan door meerkosten als gevolg van nieuwe wettelijke voorschriften omtrent de afvoer van grasgewas. De meerkosten die hiervan het gevolg zijn, zijn zodanig dat een herbezinning op het toegepaste verschralingsbeleid voor delen van het wegennet in de rede ligt. Tevens als gevolg van milieu-eisen is aanpassing van een deel van de steunpunten noodzakelijk. Deze aanpassingen die in 1995 zijn gestart zullen de komende jaren extra uitgaven op het plan Exploitatie Wegennet tot gevolg hebben. Benuttingsmaatregelen In samenwerking met de Bouwdienst en HW is een geintensiveerd programma voor de verkeerssignalering opgesteld. Nu de aanloopproblemen bij de realisatie van VKS grotendeels zijn overwonnen mag voor de komende jaren een beter realisatieniveau worden verwacht. Van de geplande infrastructurele maatregelen is de voorbereiding van het belangrijkste project, knooppunt Velperbroek, zo ver gevorderd dat realisatie in 1996 en 1997 zo goed als vast staat. Voor de overige projecten is een ruime overplanning aangehouden om onderuitputting in 1996 te voorkomen. In 1996 wordt tevens gestart met de voorbereiding van de bouw van de definitieve verkeersmanagementcentrale. De directie streeft hierbij naar een

14 nauwe samenwerking met de HW, A W en de overige bij verkeersmanagement betrokken regionale directies. De directie zal in 1996 tevens inzicht geven in de personele gevolgen die deze continue bezette centrale in de toekomst heeft

15 VERKEER EN VERVOER (sectoren D EN V) Ontwikkelingen Verkeer en Vervoer. De ontwikkelingen van het Verkeer en Vervoer in Oost-Nederland in het jaar 1995 kenmerken zich door: een verdere groei van de automobiliteit, die sterker is dan de gemiddelde groei in Nederland; een verdergaande verslechtering van het openbaar vervoer aanbod in het landelijk gebied; een afname van de totale vervoerprestatie per openbaar vervoer; een toename van zowel het aantal files als de filezwaarte; een verslechtering van de verkeersveiligheid; Betuweroute. Ook in 1995 gaf de Betuweroute weer veel boeiende taferelen te zien. De inspanningen om te komen tot een goede (bestuurlijke) inpassing van dit project in de regio waren fors. Aan het eind van kon niettemin de conclusie worden getrokken dat vrijwel overal consensus kon worden bereikt over de inpassing van het project in de omgeving. Niet het geval is dat in Elst (aansluitbogen) en Valburg (CUP). De veiligheidsstudie bij Geldermalsen is in goed overleg met de omgeving tot stand gekomen en had als conclusie dat de voorgenomen voorzieningen toereikend zijn. Overige spoorverbindingen. Ook hier valt de nodige voortgang in 1995 te melden. De bestuurlijke druk vanuit de regio om te komen tot een Hanzelijn is groot. In het gebied heerst - een voor Nederland ongekende - consensus om dit project te realiseren. In 1995 vond - conform de benadering van het open-planproces - de verkenning plaats. Dit verliep voorspoedig. In 1996 zal op basis van de verkenningsfase een startnotitie worden uitgebracht (start formele fase). Bij de HSL-Oost stond in 1995 ook de verkenningsfase centraal. Alhoewel bij de gedetailleerdheid van de verkenning wel kanttekeningen kunnen worden geplaatst verliep de afstemming met de omgeving goed. Het vroegtijdig innemen van meer definitieve standpunten door overheden is een aandachtspunt bij dit project. Ook bij de noordoostelijke aftakking van de Betuweroute verliep het proces om in afstemming met en via participatie door de regio in het proces te komen tot goede produkten voorspoedig. De Minister stelde de bestuurlijke begeleidingscommissie zelfs officieel in. In 1996 zal, samen met die van RW15 Enschede - Varsseveld, een startnotitie uitkomen. Algemeen kan nog worden opgemerkt dat de rolverdeling tussen RWS en NS in 1995 in de praktijk steeds meer gestalte heeft gekregen, ondanks de verschillende principiele opvattingen hierover in de top van beide organisaties. Combinatie van de sterke punten van beide organisaties is hier de succesformule. Tot slot nog dit. Extra inzet van de RD voor spoorprojecten dient ook gepaard te gaan met extra personele en financiele middelen (IBO). Het omgekeerde geldt overigens ook. Een meer consequente handelswijze door DGV conform deze lijn is op basis van de ervaring in 1995 (bijv. HSL-Oost) gewenst. In de toekomst zal RWS steeds meer genoodzaakt zijn te werken volgens het principe "geen geld- geen Zwitsers". Wegprojecten. In 1995 is het trac6 voor rijksweg 35 (Zwolle-Almelo) vastgesteld. Ter hoogte van Zwolle werd het trac6 niet vastgesteld. De bestuurlijke standpunten liepen hier zeer uiteen. Wel zal over dit trac6onderdeel een convenant worden afgesloten over hoe verder met dit deel moet worden omgegaan. Verder is voor een groot aantal trac6-mer-studies in 1995 de basis gelegd. In 1996 zullen voor diverse projecten concrete produkten beschikbaar zijn. Zo verschijnen de startnotities van RW12 Veenendaal-Ede/Wageningen, N34/36 Ommen, RW5 Ewijk- Grijsoord en RW15 Varsseveld-Enschede. Tevens is in 1995 de (ingewikkelde) door het parlement toegezegde studie naar de integrale effecten van de Infrastructuur in de Liemers (Duiven, Westervoort, Zevenaar, Didam) opgestart

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Jaarrapportage Bodem+ 2011

Jaarrapportage Bodem+ 2011 Jaarrapportage Bodem+ 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten Bodem+ 2011 4 2.1 Belangrijke mijlpalen 4 2.2 Nieuwe samenwerking en thema s in 2011 5 2.3 Afronding projecten en taken in 2011 6 3 Klanttevredenheid(onderzoek)

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief. Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat

Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief. Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat Inhoud Met deze jaarrapportage wordt beoogd een beeld te geven van de werkzaamheden die in 2012 binnen

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Loon naar werken. 6 december 2007

Loon naar werken. 6 december 2007 Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant 6 december 2007 ISBN 978-90-8768-011-4 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA Eindhoven T 040-2329338 www.zuidelijkerekenkamer.nl

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980 rijkswaterstaat deltadlenst nota DDM8.06 JAARVERSLAG M 980 llel : Jaarverslag M 980 auieur(s) : dalum : 80225 i bljlagen : 5 sbmenvalllng: Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Hoofdafdeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij het zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie