/Bureau_ Controle_Infrastructuur/Team_Hoofdweg I 0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://amlkorpsnet/diensten/dciv /Bureau_ Controle_Infrastructuur/Team_Hoofdweg... 25-10-20 I 0"

Transcriptie

1 Page I of I ~ Informatiepagina Wat is ANPR? 13 juli 2010 Bron: ~ ~ ANPR staat voor "Automatic Numberplate Recognition", ofwel automatlsche nummerplaat herkenning. De naam Catch-ken wordt In ons korps ook nog wei gebrulkt. "Catch-ken" is de naam die de fabrikant aan de software heeft gegeven. Internationaal en natlonaal staat de technologle echter bekend onder de term ANPR. ANPR apparatuur kan kentekens " lezen" door gebruik te maken van (infrarood-)ca mera's In combinatie met software. Deze software "zoekt" In de camerabeelden naar kentekens door op zoek te gaan naar bepaalde verhoudlngen (de verhoudlngen van een kentekenplaat) in het beeld met daarop cljfers en letters. De software zet dan de cijfers en letters om in digltale tekens, die door een computer verwerkt kunnen worden. Oat maakt het mogelljk dat een computer het "gelezen" kenteken vergelljkt met een bestand waar kentekens in staan. (Een zogenaamde hltlljst). ANPR apparatuur kan zeer vee! kentekens lezen In een korte tljd. Als een ANPR camera onder de juiste omstandlgheden goed geplaatst is, kan deze moeiteloos aile voertuigen die In een of twee rljbanen voorbijkomen, lezen en vergelljken. Het vergelljken met een hltlijst duurt een fractie van een seconde. Dit betekent dus dat het voor de polltle een extra paar ogen is met een zeer goed geheugen, dat sneller kan lezen en navragen dan wij als mensen ooit zullen kunnen. /Bureau_ Controle_Infrastructuur/Team_Hoofdweg I 0

2 Page 1 of 1 {~ Informatiepagina Wat kan ANPR? jul..i2ii01iii Bron: 15 Wat kan de apparatuur lezen? De volgende soorten kentekens worden gelezen: Nederlands, Dults, Frans, Luxemburgs, Pools, Hongaars, Belgisch. Taxlplaten, handelaarsplaten, vierkante platen. Personenauto's, vrachtwagens, motoren. De apparatuur leest kentekens op de aanliggende baa n links en de aanllggende baan rechts. Dus nlet de baan recht voor je! Omdat er gebruik wordt gemaakt van optische tekenherkennlng, kan het voorkomen dat ook andere teksten worden gelezen. Soms wordt de vangrail langs de weg door het systeem "gelezen" als een serie I's en J's. Ook worden soms reclame teksten gelezen. Over het algemeen geeft dlt geen problemen. Wat kan de apparatuur niet? - Duplicaatcodes lezen. Duplicaatcodes worden door de ANPR apparatuur niet herkend. Dlt betekent dat je dus altljd een extra check moet doen bij duplicaatcodes, de kans Is groat dat nlet het julste kenteken Is gelezen! - Amerlkaanse platen lezen ( deze hebben niet het julste -Europese standaard- formaat) - Brommer- /scooterplaatjes lezen. De apparatuur die is ingebouwd In onze voertulgen kan geen bromfiets of scooterplaatjes lezen. Platen van motoren leest de ANPR apparatuur wei. - Belglsche platen lezen. De Belglsche platen kunnen In theorie wei gelezen worden, maar vanwege technische redenen vraagt het lezen van de Belg ische platen veel geheugencapacitelt van het systeem waardoor het de overige platen mlnder goed leest. Het Is dus aan te bevelen om de Belglsche platen ult te zetten, tenzij er echt speclflek naar een Belglsch nummer wordt gezocht. - Recht voor je eigen voertuig scannen. De apparatuur leest de kentekens op de rljbaan rechts en de rijbaan links van je voertuig. Dus nlet de rijbaan recht voor je! Een kenteken recht voor je kun je handmatig lntoetsen In de ANPR, of je kunt wachten tot het voertulg voor je van baan wisselt of de bocht om gaat; dan zal de apparatuur hem wei In beeld krijgen. - Je werk overnemen. Bedenk altijd: het Is een computer en dus een hu lpmiddel, je moet zelf altijd de grondige check doen!!! /Bureau_ Controle_Infrastructuur/Team_Hoofdweg

3 Page 1 of l {, ~~ Informatiepagina Acht ergrond 15 jull 2010 Bron: lll... Het jurldisch kader voor het gebrulk van ANPR wordt op dlt moment gevormd door artlkel 2 van de Politiewet (algemene taakstelllng), de Wet Polltiegegevens, en het richtsnoer ANPR van het College Bescherming Persoonsgegevens (hlerna CBP) van junl Het rlchtsnoer ANPR baseert zich vrljwel volledig op deze taken en gaat bovendlen uit van directe opvolglng van " hits". Opslag van gegevens wordt vooralsnog uitgesloten. Hierover geeft het richtsnoer aan dat gesca nde kentekens aileen mogen worden opgeslagen als het 'hits' zijn en deze zo snel mogelijk weer dienen te worden verwljderd. Zogenaamde 'no-hits' (passage gegevens) moeten meteen worden verwljderd en mogen niet worden opgeslagen. Wei mag worden opgeslagen dat een bepaald kenteken uit de hitlljst gedurende een bepaalde periode niet is gescand. Strategische analyse mag uitsluitend met behulp van geaggregeerde gegevens (gegevens die nlet direct naar personen herleidbaa r zijn, dus zonder kenteken). De inzet van ANPR voor preventie doeleinden wordt ook min of meer uitgesloten. Het is duidelijk dat hiermee een hoop mogelljkheden voor toezicht, handhavlng en opsporing worden ultgesloten. Door middel van passage gegevens (dus kentekens die een bepaalde camera gepasseerd zijn, ongeacht of deze wei of geen "hit" hebben opgeleverd) kunnen misdrljven worden opgelost. Het is bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan of een verdachte op of vlakbij een plaats delict een camera Is gepasseerd. Of er ka n een kenteken en daarmee een mogelijke verdachte worden gekoppeld aan een bepaalde vluchtauto die na aan misdrijf Is gezien, als een ANPR camera het kenteken heeft geregistreerd. Uit tljdelijk opgeslagen passage gegevens kunnen aanwijzingen worden gehaald die kunnen lelden tot het oplossen van mlsdrijven. Het opslaan van passage gegevens (no-hits) heeft op dit moment nog geen wettelijke basis en mag dus niet. Ultsluitend de algemene politietaak uit artikel 2 politlewet wordt over het algemeen gezien als te mager. Er Is wetgeving in de maak die, analoog aan de wetgevlng rondom cameratoezicht, de opslag van gegevens en de daarblj behorende waarborg van de privacy za l regelen. Internet college bescherming persoongsgegevens http_;_l.lwww.cbpweb.nl/ Pages I home.asp_x /Bureau_ Controle _Infrastructuur/Team _ Hoofdweg

4 Page 1 of 1 ~~ Informatiepagina Overzicht wet- en regelgeving ANPR H"" 15 jull 2010 In onderstaande tabel is weergegeven wat er wei en niet Is toegestaan met ANPR en wle er bevoegd is. Voor sommige toepassingen moet de gemeente of het OM (OvJ) toestemmlng geven. Toe passing Juridisch Bevoegd Handhaving van de Toegestaan voigens huidige Politie weqenverkeerswet wetgeving Toezicht op de openbare orde Toegestaan volgens huidige Gemeente wetqevinq (art 151c Gw) Handhaving van de openbare orde: Toegestaan volgens huidige Gemeente het tegenhouden van doelgroepen wetgeving (art 2 Pw) die de openbare orde zullen gaan verstoren. Handhaving van de openbare orde: Voor opsporing: niet toegestaan. Gemeente het tegenhouden van doeigroepen Voor informatieverza meling : niet die de openbare orde zullen gaan toegestaan. verstoren door continu dellcten te Voor openbare orde handhaving: blijven plegen (veelplegers) onbekend is noq nlet uitqewerkt. Opsporing: het opsporen van Toegestaan volgens huidige Politie personen die nog een straf moeten wetgeving (art 2 Pw) uitzitten of een boete moeten beta len. Opsporing: het sneller Toegestaan volgens huldlge OM onderscheppen van gestolen wetgeving (art 2 Pw) voertuiqen. Opsporing: in heterdaad situaties de Toegestaan volgens huidlge Poll tie slagkracht vergroten dmv ANPR wetgevlng Opsporing: inzet voor Toegestaan mits voldoende gronden OM observatieteams In voor verdenking, een machtiging opsporingsonderzoeken oqv art 126q WvSv is noodzakeliik. Opsporing: analyse van passage Niet toegestaan Polltle/ OM gegevens (no-hits) om tot verdachten te komen Opsporing: het opsporen van Wanneer er toestemming Is voor OM verdachten in aanhouding buiten heterdaad, mag opspo~ngsonderzoeken er gebruik gemaakt worden van camera's en ANPR. Opsporing: hlstorlsche en Ultsluitend toegestaan met Politie statistische lnformatle-analyse voor geanonimlseerde gegevens (zonder het verkrijgen van kentekens) dus geringe opsporingsinformatie. toepasbaarheid. ' /amlkorpsnet/diensten/dciv /Bureau_ Controle _Infrastructuur/Team _ Hoofdweg I 0

5 Page I of2 ~ Informatiepagina Mogelijkheden ANPR voor opsporing 15 juii 2IOIIi1IO Bran: Het opsporen van personen die nog een straf moeten uitzitten of een boete moeten beta len Van deze mogelljkheid wordt al gebrulk gemaakt, zij het op beperkte schaal. In de referentiebestanden van ANPR zijn kentekens opgenomen van personen die nog een straf moeten uitzltten, of een boete moeten betalen voor een overtreding of een mlsdrljf. De lnzet van ANPR voor dergelljke executietaken is zeer effectief en efficient; het betekent dat er minder energle gestoken hoeft te worden in het opsporen van mensen door middel van huisbezoeken en andere onderzoeksactlviteiten, en minder zaken zullen verjaren. Ervaringscijfers bij de Brltse poll tie Iaten een verdrievoudlging zien van het aantal executles per polltleagent per jaar. Juridisch: executietaken ultvoeren ondersteund door camera's en ANPR valt onder artlkel 2 van de politiewet en is toegestaan. Het sneller onderscheppen van gestolen voertuigen Voertuigen die gestolen zljn, worden zeer vaak gebruikt voor het plegen van andere delicten. Denk hierbij aan overvallen, wonlnglnbraken en diverse vormen van zware en georganiseerde criminalitelt. Een gestolen voertuig zorgt ervoor dat het kenteken dat eventueel wordt gezlen, niet naar de verdachten leldt. Het onderscheppen van gestolen voertulgen betekent dus dat enerzljds de verdachten van diefstal van het voertuig kunnen worden opgespoord en tegelijkertijd dat de middelen om andere vormen van crimlnallteit mee te plegen, minder makkelljk beschikbaar zijn. Hlervoor is het nodig dat gestolen voertulgen uit de massa worden "gefilterd". Handmatig Is dit een bljna onmogelljke opgave, maar door mlddel van ANPR wordt de kans dat gestolen voertulgen worden onderschept vele malen groter. Gestolen voertuigen uit het hele land staan op dit moment In de referentlebestanden van ANPR. Juridisch: Het opsporen van gestolen voertuigen met behulp van camera's en ANPR valt blnnen de huldige wettelljke kaders en is toegestaan. In heterdaad situaties de slagkracht vergroten Wanneer verdachten op heterdaad worden aangehouden, Is de kans dat een misdrijf kan worden opgelost en de daders worden veroordeeld het grootst. Denk hierbij aan een kenteken dat Is gezien bij een wlllekeurig misdrijf. Als dlt kenteken binnen enkele mlnuten kan worden toegevoegd aan de hitlljst en aile camera's In de regio scannen of dit kenteken in beeld komt, dan wordt de kans dat verdachten op heterdaad kunnen worden aangehouden ontelbare malen grater dan hij nu is. Een kenteken bij een heterdaad-sltuatie snelln de vergelljkingsbestanden van de apparatuur van de polltie zetten, Is mogelijk met de nieuwe ANPR voertulgen. Het coordineren hlervan vanult de centrale meldkamer is nog nlet mogelljk maar zal waarschijnlijk In 2011 gereallseerd worden. Het streven Is om hierbij ook andere camera's In de reglo te kunnen inzetten en de software die kentekens herkent ook daarnaar te Iaten " kljken". Dlt is te reallseren wanneer de slgnalen van andere camera's binnenkomen In een centrale regierulmte. Juridisch: In heterdaad sltuatles Is het gebrulken van camera's en software toegestaan om de verdachte te vlnden, zlj het dat er altljd een moment Is dat de heterdaad-situatie voorblj Is. Inzet voor observatieteams in opsporingsonderzoeken Tijdens opsporlngsonderzoeken wordt gebrulk gemaakt van stelselmatlge observaties die uitgevoerd worden door observatleteams. Dergelljke observatie gaat altljd gepaard met een goed onderbouwde machtlglng. Voor observatleteams kan het moellijk zijn om een verdachte die gevolgd moet worden, te vlnden, zeker wanneer deze nlet gevonden wll worden. De camera's in combinatie met ANPR kunnen hierbij helpen en zo opsporingsonderzoeken versnellen. Denk hierbij aan een verdachte waarvan bekend is dat hlj twee of drie kentekens op zljn of haar naam heeft staan. Door de camera's en ANPR software te Iaten zoeken naar de betreffende kentekens, kan de verdachte veel sneller worden opgespoord. Juridisch: Deze toepasslng is mogelijk als er een machtlglng is voor stelselmatlge observatle. In een dergelijk geval zij n er dus geen beperklngen vanult het wettelljk kader. Analyse van passage gegevens om tot verdachten te komen (Nog niet mogelijk binnen RPAA) Wanneer passage gegevens In de toekomst tljdelljk worden opgeslagen, Is het mogelijk om In deze gegevens te zoeken en daarult aanwijzlngen te halen die leiden tot een of meerdere verdachten. Als er op een bepaalde lokatle een misdrijf Is gepleegd waarblj is gezlen dater een voertuig in een bepaalde kleur van een bepaald merk is weggereden, ka n In de passage gegevens gezocht worden naar kentekens van voertulgen die aan de kenmerken voldoen en die rond het betreffende tijdstip in de buurt van de lokatie een camera zijn gepasseerd. Ook opgeslagen camerabeelden kunnen worden onderworpen aan een scan om t e zlen of een dergelljk voertuig daar Is gepasseerd. Dlt kan zeer belangrijke aanwijzingen opleveren voor het oplossen van mlc:rlrii\/pn An;~ l vc:p v;~n n ;~c:c:;~np npnp\/pnc: il';~n hii\/nnrhppirl nnil' l;~tpn 7 ipn rl;~r Pr nn PPn l nil';~tlp /Bureau_ Controle_Infrastructuur/Team_ Hoofdweg I

6 Page 2 of2.....,...,j ,oj.._..., _....!::J...!:7-~ J ,... ""t' waar op een later moment een overval heeft plaatsgevonden, in de voorafgaande periode voorverkennlngen zijn geweest door een bepaald voertulg. Ook dit kan leiden tot aanwijzingen in het opsporlngsonderzoek. NB: De opslag van passage gegevens wordt In onze regia nog niet gedaan en hler zijn ook nog geen voorzienlngen voor. Als het wettelljk mogelljk wordt om gegevens op te slaan, moet er een zogenaamde backoffice-voorziening komen waar gegevens bevelligd kunnen worden opgeslagen en geraadpleegd. Juridisch: Nag niet volledig toegestaan. Voor het opslaan van kentekens van aile passerende voertuigen Is nag geen wettelijke basis. Hier wordt wei aan gewerkt. Het opslaan van reguliere camerabeelden van rislco-locaties is onder de 151c-wetgeving wei toegestaan. Het opsporen van verdachten in opsporingsonderzoeken Het lokallseren van de verdachten om deze te horen en voor de rechter te doen verschljnen is vaak bljna een extra onderzoek op zlch. Verdachten kunnen zich In de massa vaak vrij bewegen en de kans dat zlj gezien worden is klein omdat het aantal ogen en oren van de politie beperkt Is. Door camera's en ANPR In te zetten wordt de kans dat verdachten worden gevonden grater. Hlermee wordt dus de pakkans na een misdrljf vergroot. Juridisch: wanneer er toestemming Is voor aanhoudlng buiten heterdaad, mag er gebrulk gemaakt worden van de extra technische ogen die camera's zijn. Historische en statistische informatie-analyse voor het verkrijgen van opsporingsinformatie Zoals eerder ulteen gezet mogen passage gegevens nag nlet worden opgeslagen en worden gebruikt voor analyse en opsporing. Wat wei mogelljk Is, Is analyse van gegevens zonder kenteken. Het CBP refereert hleraan als analyse van geaggregeerde gegevens. Zodra gegevens worden opgeslagen zonder kenteken, maar met allerlei aanvullende kenmerken, zijn er wei statistlsche analyses en het vasthouden van geschiedenls mogelljk, oak als het specifieke casussen betreft. Denk hierblj a an een situ a tie als de volgende: "De beweglngen van een rode Opel Astra uit 1977, waarvan de APK afloopt op 14 februari, vertoont een sterke correlatie met deze reeks overvallen". Als men blj het bepalen van de HIT-kenmerken dan oak op die gecorreleerde kenmerken vergelljkt, Is de kans groat dat men bij de goede auto uitkomt en zljn er gegronde redenen om lemand staand e te houden. Deze methode van anlyse Is wei arbeldslntenslef, zeker vergeleken met de mogelijkheden wanneer er passage gegevens beschikbaar zljn. NB: deze methode Is tot nu toe nag nlet verkend, omdat het vraagt om een bepaalde vorm van opslag. Aangezlen In onze regia nag geen opslag van gegevens plaatsvlndt, Is analyse van dergelljke gegevens oak nag niet mogelijk. Hlervoor zouden eerst technische voorzieningen getroffen moeten worden, en er zou analyse capacitelt vrijgemaakt moeten worden. Juridisch: volgens de richtlijnen van het CBP Is er geen bezwaar tegen analyse van zogenaamde geaggregeerde gegevens, dus gegevens die niet direct herleldbaar zijn tot personen. /amlkorpsnet/diensten/dciv /Bureau Controle Infrastructuur/Team _ Hoofdweg

7 Page 1 of I J. (.~ Informatiepagina Toekomstplannen RPAA 1 Sjull~ ron: De toepasslng van ANPR als handig hulpmlddel voor de polltle is In het hele land volop In ontwlkkellng. Ook In ons korps zijn we bezlg om de technologle steeds vaker en slimmer te gebrulken. De volgende activiteiten staan gepland of worden ultgevoerd. Onderwerp Status Blnnen polltle orqanlsatle Uitbreldlng aantal politievoertuigen RPAA Wordt uitgevoerd door Procesmanagement voorzien van ANPR apparatuur Handhaving/ DRI (gereed juli 2010) Professlonalisering gebruik en beheer ANPR Wordt ultgevoerd door Procesmanagement technologie binnen RPAA Handhavlng/ DRI (gereed juli 2010} Uitbreiding hltlijsten polltie vanuit Wordt uitgevoerd door Procesmanagement meldkamer blj heterdaad-situaties. Handhavlngj DRI (gereed 2011 }. Inzet ANPR technologie voor het lezen van Pilot nog nlet gestart. bromfietskentekens. Samenwerklng met partners I Samenwerklng m.b.t. ultwlsseling beelden/ Verkennend overleg met DIVV en beheerder gegevens DIVV ("Milieu-camera 's") camera's heeft plaatsgevonden. Technische mogelijkheden worden onderzocht. Samenwerklng m.b.t. uitwisseling beelden/ Verkennend overleg met stadstoezicht heeft gegevens Stadstoezicht ("Parkeer- plaatsgevonden. Technische mogelljkheden camera's") worden onderzocht. Samenwerking m.b.t. ultwlsseling beelden/ Nog geen lnltlatieven. gegevens Rljkswaterstaat. Samenwerklng m.b.t. uitwisseling beelden/ Nog geen lnltlatieven. gegevens bedrljventerreinen/ particulleren. Blj lnrichtlng CCTR Toepassen ANPR software op live- Nog geen lnltiatieven, wacht op lnrichtlng camerabeeiden van openbare orde Centrale Camera Toezicht Ruimte (CCTR). camera's. Toepassen ANPR software op opgeslagen Nog geen lnltlatieven, wacht op CCTR. camerabeelden van openbare orde camera's. Controle_Infrastructuur/Team _ Hoofdweg

8 Page 1 of 1 it_#' Informatiepagina Hitlijsten in de ANPR ls jull 2010 Firon {Mil. De volgende hltlljsten zitten In de ANPR database : RDW codes A33, A34, AS!, AS2, AS3, AS4, ASS, A61, A87, A91, A93 OPS gesignaleerden PaPos gesigna leerden OBM: ontzeggingen bevoegdheid besturen motorrijtuigen CBR: ongeldige en geschorste rijbewijzen Gestolen kentekenplaten Katvangers Amazone geslgnaleerden Verkeerszondaars Recidivisten KOSS (rijden zonder rljbewljs) Gemeente belastlngen Rijksbelastingen Bestanden die betrekklng hebben op geslgnaleerde personen zljn samengesteld door van deze personen te bekijken welke voertuigen er op naam zijn gesteld. Het felt dat ANPR een hit melding geeft wil dan dus niet zeggen dat je ook met de juiste persoon te maken hebt, iemand anders kan de bestuurder zijn. De gebruiker van de ANPR apparatuur kan in het menu aangeven welke hitlijsten gebrulkt moeten worden. De lljsten van de belastlngdlenst mogen aileen gebruikt worden als medewerkers van de belastlngdienst aanwezlg zijn om te zorgen voor de afhandeling van hits. Deze bestanden zljn dus nadrukkelijk nlet voor de politie maar kunnen bij gezamenlijke controles wei worden geactlveerd. /Bureau_ Controle _ Infrastructuur/Team_ Hoofdweg

9 Page l of l ). ~ Informatiepagina Beheer van hitlijsten De hltlljsten worden beheerd door ' en an het team RICO van de DCIV. Zlj kunnen op Ieder gewenst moment ae hltlljsten door mlddel van een UMTS verblndlng naar de auto's sturen (en ze er ook weer afhalen). Hoe vaak de bestanden vernieuwd worden, Is afhankelljk van welk bestand het betreft. Sommlge bestanden worden lx per week ververst, andere om de paar weken. Dlt hangt voora l af van hoe vaak de landelljke bestanden (denk aan ROW en OPS) worden vernleuwd. Als er nleuwe bestanden zljn, worden deze altljd zo snel mogelijk verzonden naar aile auto's zodat de hltlljsten zo actueel mogelijk zljn. Het blijft echter aitljd mogelljk dat een signalering Is opgeheven terwljl het bestand nog niet is ververst. Even checken In de systemen aan het bureau is dus altljd belangrljk. Wat kun je doen als een slgnalering bijv al is afgehandeld en hij staat nog in de ANPR? Een signalerlng die Is afgehandeld, wordt In de regullere systemen verwerkt en verdwljnt dan vanzelf ook ult de ANPR hitlijsten wanneer die ververst worden. Zelf een kenteken uit de hitlljst halen kan niet. (Dit heeft ook geen zin aangezlen het complete bestand toch binnen een of enkele weken ververst wordt en het oude bestand dan automatlsch komt te vervallen). Dit betekent wei dat een kenteken waarvan de signalering is afgehandeld, theoretisch nog een aanta l dagen tot een paar we ken In de hitlijsten kan blijven staan. Kentekens aan de bestanden (Iaten) toevoegen Kentekens toevoegen aan de hltlijsten kan op verschlllende manleren. De beheerders zorgen voor actuele hitlijsten. Zodra een kenteken geslgnaleerd wordt In de regullere systemen, komt dit vanzelf in de ANPR hitlljsten terecht. Die worden namelijk samengesteld ult gesignaleerde kentekens in ROW, OPS, Papos, enzovoorts. Personen die gesignaleerd staan, worden via ROW gekoppeld aan een of meerdere kentekens en deze kentekens worden dan automatisch opgenomen In de ANPR hitlijsten. De hitlijsten worden zo vaak als mogelljk ververst. Dit is voor sommige bestanden een keer per week, andere bestanden worden eens per drie of vier weken ververst. In heterdaad sltuaties of andere spoed situaties kan een kenteken handmatig In de ANPR bestanden worden gezet. Dit kan vanult de auto via het scherm. In dat geval wordt het kenteken aileen toegevoegd aan het bestand dat In j e eigen voertulg staat. Aileen de beheerder kan een kenteken toevoegen aan aile zeven auto's tegelljk. /Bureau_ Controle _Infrastructuur/Team _ Hoofdweg l 0

10 Page I of I ~ Informatiepagina Aanvraag kente ken in ANPR 9 aug ron: e-llllll Het Is mogelljk om een aanvraag te doen voor het toevoegen van een kenteken In de ANPR hltlljsten. Een dergelljke aanvraag wordt aileen gehonoreerd als het kenteken niet via de "reguliere" weg In de hltlljsten terecht komt (dus bijvoorbeeld als een voertulg al gesignaleerd staat). Bij spoedeisende toevoeglngen Is dit echter wei mogelljk. Er moet In aile gevallen toestemmlng zijn van een OvJ. Die moet ook aangeven voor hoe lang het kenteken in de hltlljst mag staan. Het aanvraagformulier yoor het toevoegen van een kenteken. (kllk hler) /Bureau_ Controle_Infrastructuur/Team_Hoofdweg

11 Page 1 of I ~ Informatiepagina Lokaties ANPR auto's 15 jull 2010 fl1on: Vanaf junl 2010 heeft de RPAA zeven voertulgen die zijn ultgerust met ANPR apparatuur. Ieder district heeft 1 onopvallend voertulg met ANPR aan boord. Daarnaast heeft de DCIV 1 onopvallend en 1 opvallend voertulg met de apparatuur. De apparatuur moet zoveel mogellj k gebrulkt worden; dan Ievert het lmmers de meeste hits op. Een ANPR auto heeft In principe een vaste "thulsbasls", maar kan door aile teams in een district gebrulkt worden voor controles en acties. Collega's die een ANPR auto willen gebrulken, moeten deze zelf reserveren, ophalen en weer terugbrengen naar het wijkteam waar de auto thuishoort. Reserveren gaat over het algemeen via de coordinator facllltaire zaken van het district. De namen en telefoonnummers van de coordinatoren staan hleronder vermeld. De districten zijn vrij om zelf een elgen reserverings systeem te hanteren, het kan dus per district verschillen hoe er met reserverlngen wordt omgegaan. District 1 - coordinator mat zak TFO Dl, tel 37 0 TFO D2 tel z z Hier Is een agenda waar de andere bureau's de auto kunnen District 3 - reserveren en de voorwaarden die hierblj zljn afgeregeld in de DIMA D3. --IQTeam l el.de r.tfao D4. Tel 1! r mat zak TFO D4. Tel 11 Districts -~z z n a, HMK tel DCIV--Teamleider TFO DCIV tel-- :.\ /Bureau_ Controle _lnfrastmctuur/team _ Hoofdweg

fostbug 2.287, 1000 CG Amsterdam mw. mr, drs. B.A, Vredendaa! 020- Gëachté

fostbug 2.287, 1000 CG Amsterdam mw. mr, drs. B.A, Vredendaa! 020- Gëachté Bureau Juridische Zaken Postadres fostbug 2.287, 1000 CG Amsterdam Bezoekadres Elahdsgracht 117 Behandeld door; Telefoon mw. mr, drs. B.A, Vredendaa! 020- Fax 020 - E-mall Wl kenmerk onskenmerk 10.20(379

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight RAPPORT

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight Amsterdam, 20 december

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

Audit Wpg pohtie KLPD Rapport:

Audit Wpg pohtie KLPD Rapport: Ministerie van Velligheid en fustitie Audit Wpg pohtie KLPD Rapport: Datum StattH; 6 janwolri 2012 Dt:fin ~tlsf DEFlNffiEF I Audit Wpg polltle KLPD I 6 januarl 2012 Colofon Afzendgegevens Departementale

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak Landelijk programma bestrijding autokraak Woord vooraf Autokraak is een van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. Auto-inbraken geven

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT PROFIEL PROFIEL PARTNERS De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De

Nadere informatie

Belangstelling voor Glasvezel op Kellen, Latenstein, Westroijen en Medel groeit met de dag!

Belangstelling voor Glasvezel op Kellen, Latenstein, Westroijen en Medel groeit met de dag! actueel uitgave 3 voorjaar 2013 OCT actueel is een uitgave van de Ondernemers Coöperatie Tiel Belangstelling voor Glasvezel op Kellen, Latenstein, Westroijen en Medel groeit met de dag! Sinds augustus

Nadere informatie

Audit Wpg politie Utrecht Rapport

Audit Wpg politie Utrecht Rapport Audit Wpg politie Utrecht Rapport Datum Status 10 januarl 2012 Definitief DEF!NffiEF 1 Audit Wpg politie Utrecht 1 10 januari 2012 Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Contactpersonen Projectnaam

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Blij dat u rijdt? Een monitor op vier wielen

Blij dat u rijdt? Een monitor op vier wielen Een monitor op vier wielen Blij dat u rijdt? De auto, ooit het symbool van de autonome mens, is niet meer privé. De bestuurder wordt van alle kanten in de gaten gehouden. Een symptoom van de surveillancesamenleving.

Nadere informatie

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag!

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Auteur: Hugo Bakker Dit e-book is geschreven door Hugo Bakker en beschrijft hoe jij FOCUS kunt creëren en MS Outlook gebruiken om je daarbij te ondersteunen

Nadere informatie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Omdat de samenleving eraan toe is 1 Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Bascole Omdat de samenleving eraan toe is Naar een lokaal contextgedreven,

Nadere informatie

Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012

Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde autodiefstal Een onderzoek naar het in georganiseerd verband stelen en verhandelen van personenauto s of onderdelen

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie