/Bureau_ Controle_Infrastructuur/Team_Hoofdweg I 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://amlkorpsnet/diensten/dciv /Bureau_ Controle_Infrastructuur/Team_Hoofdweg... 25-10-20 I 0"

Transcriptie

1 Page I of I ~ Informatiepagina Wat is ANPR? 13 juli 2010 Bron: ~ ~ ANPR staat voor "Automatic Numberplate Recognition", ofwel automatlsche nummerplaat herkenning. De naam Catch-ken wordt In ons korps ook nog wei gebrulkt. "Catch-ken" is de naam die de fabrikant aan de software heeft gegeven. Internationaal en natlonaal staat de technologle echter bekend onder de term ANPR. ANPR apparatuur kan kentekens " lezen" door gebruik te maken van (infrarood-)ca mera's In combinatie met software. Deze software "zoekt" In de camerabeelden naar kentekens door op zoek te gaan naar bepaalde verhoudlngen (de verhoudlngen van een kentekenplaat) in het beeld met daarop cljfers en letters. De software zet dan de cijfers en letters om in digltale tekens, die door een computer verwerkt kunnen worden. Oat maakt het mogelljk dat een computer het "gelezen" kenteken vergelljkt met een bestand waar kentekens in staan. (Een zogenaamde hltlljst). ANPR apparatuur kan zeer vee! kentekens lezen In een korte tljd. Als een ANPR camera onder de juiste omstandlgheden goed geplaatst is, kan deze moeiteloos aile voertuigen die In een of twee rljbanen voorbijkomen, lezen en vergelljken. Het vergelljken met een hltlijst duurt een fractie van een seconde. Dit betekent dus dat het voor de polltle een extra paar ogen is met een zeer goed geheugen, dat sneller kan lezen en navragen dan wij als mensen ooit zullen kunnen. /Bureau_ Controle_Infrastructuur/Team_Hoofdweg I 0

2 Page 1 of 1 {~ Informatiepagina Wat kan ANPR? jul..i2ii01iii Bron: 15 Wat kan de apparatuur lezen? De volgende soorten kentekens worden gelezen: Nederlands, Dults, Frans, Luxemburgs, Pools, Hongaars, Belgisch. Taxlplaten, handelaarsplaten, vierkante platen. Personenauto's, vrachtwagens, motoren. De apparatuur leest kentekens op de aanliggende baa n links en de aanllggende baan rechts. Dus nlet de baan recht voor je! Omdat er gebruik wordt gemaakt van optische tekenherkennlng, kan het voorkomen dat ook andere teksten worden gelezen. Soms wordt de vangrail langs de weg door het systeem "gelezen" als een serie I's en J's. Ook worden soms reclame teksten gelezen. Over het algemeen geeft dlt geen problemen. Wat kan de apparatuur niet? - Duplicaatcodes lezen. Duplicaatcodes worden door de ANPR apparatuur niet herkend. Dlt betekent dat je dus altljd een extra check moet doen bij duplicaatcodes, de kans Is groat dat nlet het julste kenteken Is gelezen! - Amerlkaanse platen lezen ( deze hebben niet het julste -Europese standaard- formaat) - Brommer- /scooterplaatjes lezen. De apparatuur die is ingebouwd In onze voertulgen kan geen bromfiets of scooterplaatjes lezen. Platen van motoren leest de ANPR apparatuur wei. - Belglsche platen lezen. De Belglsche platen kunnen In theorie wei gelezen worden, maar vanwege technische redenen vraagt het lezen van de Belg ische platen veel geheugencapacitelt van het systeem waardoor het de overige platen mlnder goed leest. Het Is dus aan te bevelen om de Belglsche platen ult te zetten, tenzij er echt speclflek naar een Belglsch nummer wordt gezocht. - Recht voor je eigen voertuig scannen. De apparatuur leest de kentekens op de rljbaan rechts en de rijbaan links van je voertuig. Dus nlet de rijbaan recht voor je! Een kenteken recht voor je kun je handmatig lntoetsen In de ANPR, of je kunt wachten tot het voertulg voor je van baan wisselt of de bocht om gaat; dan zal de apparatuur hem wei In beeld krijgen. - Je werk overnemen. Bedenk altijd: het Is een computer en dus een hu lpmiddel, je moet zelf altijd de grondige check doen!!! /Bureau_ Controle_Infrastructuur/Team_Hoofdweg

3 Page 1 of l {, ~~ Informatiepagina Acht ergrond 15 jull 2010 Bron: lll... Het jurldisch kader voor het gebrulk van ANPR wordt op dlt moment gevormd door artlkel 2 van de Politiewet (algemene taakstelllng), de Wet Polltiegegevens, en het richtsnoer ANPR van het College Bescherming Persoonsgegevens (hlerna CBP) van junl Het rlchtsnoer ANPR baseert zich vrljwel volledig op deze taken en gaat bovendlen uit van directe opvolglng van " hits". Opslag van gegevens wordt vooralsnog uitgesloten. Hierover geeft het richtsnoer aan dat gesca nde kentekens aileen mogen worden opgeslagen als het 'hits' zijn en deze zo snel mogelijk weer dienen te worden verwljderd. Zogenaamde 'no-hits' (passage gegevens) moeten meteen worden verwljderd en mogen niet worden opgeslagen. Wei mag worden opgeslagen dat een bepaald kenteken uit de hitlljst gedurende een bepaalde periode niet is gescand. Strategische analyse mag uitsluitend met behulp van geaggregeerde gegevens (gegevens die nlet direct naar personen herleidbaa r zijn, dus zonder kenteken). De inzet van ANPR voor preventie doeleinden wordt ook min of meer uitgesloten. Het is duidelijk dat hiermee een hoop mogelljkheden voor toezicht, handhavlng en opsporing worden ultgesloten. Door middel van passage gegevens (dus kentekens die een bepaalde camera gepasseerd zijn, ongeacht of deze wei of geen "hit" hebben opgeleverd) kunnen misdrljven worden opgelost. Het is bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan of een verdachte op of vlakbij een plaats delict een camera Is gepasseerd. Of er ka n een kenteken en daarmee een mogelijke verdachte worden gekoppeld aan een bepaalde vluchtauto die na aan misdrijf Is gezien, als een ANPR camera het kenteken heeft geregistreerd. Uit tljdelijk opgeslagen passage gegevens kunnen aanwijzingen worden gehaald die kunnen lelden tot het oplossen van mlsdrijven. Het opslaan van passage gegevens (no-hits) heeft op dit moment nog geen wettelijke basis en mag dus niet. Ultsluitend de algemene politietaak uit artikel 2 politlewet wordt over het algemeen gezien als te mager. Er Is wetgeving in de maak die, analoog aan de wetgevlng rondom cameratoezicht, de opslag van gegevens en de daarblj behorende waarborg van de privacy za l regelen. Internet college bescherming persoongsgegevens http_;_l.lwww.cbpweb.nl/ Pages I home.asp_x /Bureau_ Controle _Infrastructuur/Team _ Hoofdweg

4 Page 1 of 1 ~~ Informatiepagina Overzicht wet- en regelgeving ANPR H"" 15 jull 2010 In onderstaande tabel is weergegeven wat er wei en niet Is toegestaan met ANPR en wle er bevoegd is. Voor sommige toepassingen moet de gemeente of het OM (OvJ) toestemmlng geven. Toe passing Juridisch Bevoegd Handhaving van de Toegestaan voigens huidige Politie weqenverkeerswet wetgeving Toezicht op de openbare orde Toegestaan volgens huidige Gemeente wetqevinq (art 151c Gw) Handhaving van de openbare orde: Toegestaan volgens huidige Gemeente het tegenhouden van doelgroepen wetgeving (art 2 Pw) die de openbare orde zullen gaan verstoren. Handhaving van de openbare orde: Voor opsporing: niet toegestaan. Gemeente het tegenhouden van doeigroepen Voor informatieverza meling : niet die de openbare orde zullen gaan toegestaan. verstoren door continu dellcten te Voor openbare orde handhaving: blijven plegen (veelplegers) onbekend is noq nlet uitqewerkt. Opsporing: het opsporen van Toegestaan volgens huidige Politie personen die nog een straf moeten wetgeving (art 2 Pw) uitzitten of een boete moeten beta len. Opsporing: het sneller Toegestaan volgens huldlge OM onderscheppen van gestolen wetgeving (art 2 Pw) voertuiqen. Opsporing: in heterdaad situaties de Toegestaan volgens huidlge Poll tie slagkracht vergroten dmv ANPR wetgevlng Opsporing: inzet voor Toegestaan mits voldoende gronden OM observatieteams In voor verdenking, een machtiging opsporingsonderzoeken oqv art 126q WvSv is noodzakeliik. Opsporing: analyse van passage Niet toegestaan Polltle/ OM gegevens (no-hits) om tot verdachten te komen Opsporing: het opsporen van Wanneer er toestemming Is voor OM verdachten in aanhouding buiten heterdaad, mag opspo~ngsonderzoeken er gebruik gemaakt worden van camera's en ANPR. Opsporing: hlstorlsche en Ultsluitend toegestaan met Politie statistische lnformatle-analyse voor geanonimlseerde gegevens (zonder het verkrijgen van kentekens) dus geringe opsporingsinformatie. toepasbaarheid. ' /amlkorpsnet/diensten/dciv /Bureau_ Controle _Infrastructuur/Team _ Hoofdweg I 0

5 Page I of2 ~ Informatiepagina Mogelijkheden ANPR voor opsporing 15 juii 2IOIIi1IO Bran: Het opsporen van personen die nog een straf moeten uitzitten of een boete moeten beta len Van deze mogelljkheid wordt al gebrulk gemaakt, zij het op beperkte schaal. In de referentiebestanden van ANPR zijn kentekens opgenomen van personen die nog een straf moeten uitzltten, of een boete moeten betalen voor een overtreding of een mlsdrljf. De lnzet van ANPR voor dergelljke executietaken is zeer effectief en efficient; het betekent dat er minder energle gestoken hoeft te worden in het opsporen van mensen door middel van huisbezoeken en andere onderzoeksactlviteiten, en minder zaken zullen verjaren. Ervaringscijfers bij de Brltse poll tie Iaten een verdrievoudlging zien van het aantal executles per polltleagent per jaar. Juridisch: executietaken ultvoeren ondersteund door camera's en ANPR valt onder artlkel 2 van de politiewet en is toegestaan. Het sneller onderscheppen van gestolen voertuigen Voertuigen die gestolen zljn, worden zeer vaak gebruikt voor het plegen van andere delicten. Denk hierbij aan overvallen, wonlnglnbraken en diverse vormen van zware en georganiseerde criminalitelt. Een gestolen voertuig zorgt ervoor dat het kenteken dat eventueel wordt gezlen, niet naar de verdachten leldt. Het onderscheppen van gestolen voertulgen betekent dus dat enerzljds de verdachten van diefstal van het voertuig kunnen worden opgespoord en tegelijkertijd dat de middelen om andere vormen van crimlnallteit mee te plegen, minder makkelljk beschikbaar zijn. Hlervoor is het nodig dat gestolen voertulgen uit de massa worden "gefilterd". Handmatig Is dit een bljna onmogelljke opgave, maar door mlddel van ANPR wordt de kans dat gestolen voertulgen worden onderschept vele malen groter. Gestolen voertuigen uit het hele land staan op dit moment In de referentlebestanden van ANPR. Juridisch: Het opsporen van gestolen voertuigen met behulp van camera's en ANPR valt blnnen de huldige wettelljke kaders en is toegestaan. In heterdaad situaties de slagkracht vergroten Wanneer verdachten op heterdaad worden aangehouden, Is de kans dat een misdrijf kan worden opgelost en de daders worden veroordeeld het grootst. Denk hierbij aan een kenteken dat Is gezien bij een wlllekeurig misdrijf. Als dlt kenteken binnen enkele mlnuten kan worden toegevoegd aan de hitlljst en aile camera's In de regio scannen of dit kenteken in beeld komt, dan wordt de kans dat verdachten op heterdaad kunnen worden aangehouden ontelbare malen grater dan hij nu is. Een kenteken bij een heterdaad-sltuatie snelln de vergelljkingsbestanden van de apparatuur van de polltie zetten, Is mogelijk met de nieuwe ANPR voertulgen. Het coordineren hlervan vanult de centrale meldkamer is nog nlet mogelljk maar zal waarschijnlijk In 2011 gereallseerd worden. Het streven Is om hierbij ook andere camera's In de reglo te kunnen inzetten en de software die kentekens herkent ook daarnaar te Iaten " kljken". Dlt is te reallseren wanneer de slgnalen van andere camera's binnenkomen In een centrale regierulmte. Juridisch: In heterdaad sltuatles Is het gebrulken van camera's en software toegestaan om de verdachte te vlnden, zlj het dat er altljd een moment Is dat de heterdaad-situatie voorblj Is. Inzet voor observatieteams in opsporingsonderzoeken Tijdens opsporlngsonderzoeken wordt gebrulk gemaakt van stelselmatlge observaties die uitgevoerd worden door observatleteams. Dergelljke observatie gaat altljd gepaard met een goed onderbouwde machtlglng. Voor observatleteams kan het moellijk zijn om een verdachte die gevolgd moet worden, te vlnden, zeker wanneer deze nlet gevonden wll worden. De camera's in combinatie met ANPR kunnen hierbij helpen en zo opsporingsonderzoeken versnellen. Denk hierbij aan een verdachte waarvan bekend is dat hlj twee of drie kentekens op zljn of haar naam heeft staan. Door de camera's en ANPR software te Iaten zoeken naar de betreffende kentekens, kan de verdachte veel sneller worden opgespoord. Juridisch: Deze toepasslng is mogelijk als er een machtlglng is voor stelselmatlge observatle. In een dergelijk geval zij n er dus geen beperklngen vanult het wettelljk kader. Analyse van passage gegevens om tot verdachten te komen (Nog niet mogelijk binnen RPAA) Wanneer passage gegevens In de toekomst tljdelljk worden opgeslagen, Is het mogelijk om In deze gegevens te zoeken en daarult aanwijzlngen te halen die leiden tot een of meerdere verdachten. Als er op een bepaalde lokatle een misdrijf Is gepleegd waarblj is gezlen dater een voertuig in een bepaalde kleur van een bepaald merk is weggereden, ka n In de passage gegevens gezocht worden naar kentekens van voertulgen die aan de kenmerken voldoen en die rond het betreffende tijdstip in de buurt van de lokatie een camera zijn gepasseerd. Ook opgeslagen camerabeelden kunnen worden onderworpen aan een scan om t e zlen of een dergelljk voertuig daar Is gepasseerd. Dlt kan zeer belangrijke aanwijzingen opleveren voor het oplossen van mlc:rlrii\/pn An;~ l vc:p v;~n n ;~c:c:;~np npnp\/pnc: il';~n hii\/nnrhppirl nnil' l;~tpn 7 ipn rl;~r Pr nn PPn l nil';~tlp /Bureau_ Controle_Infrastructuur/Team_ Hoofdweg I

6 Page 2 of2.....,...,j ,oj.._..., _....!::J...!:7-~ J ,... ""t' waar op een later moment een overval heeft plaatsgevonden, in de voorafgaande periode voorverkennlngen zijn geweest door een bepaald voertulg. Ook dit kan leiden tot aanwijzingen in het opsporlngsonderzoek. NB: De opslag van passage gegevens wordt In onze regia nog niet gedaan en hler zijn ook nog geen voorzienlngen voor. Als het wettelljk mogelljk wordt om gegevens op te slaan, moet er een zogenaamde backoffice-voorziening komen waar gegevens bevelligd kunnen worden opgeslagen en geraadpleegd. Juridisch: Nag niet volledig toegestaan. Voor het opslaan van kentekens van aile passerende voertuigen Is nag geen wettelijke basis. Hier wordt wei aan gewerkt. Het opslaan van reguliere camerabeelden van rislco-locaties is onder de 151c-wetgeving wei toegestaan. Het opsporen van verdachten in opsporingsonderzoeken Het lokallseren van de verdachten om deze te horen en voor de rechter te doen verschljnen is vaak bljna een extra onderzoek op zlch. Verdachten kunnen zich In de massa vaak vrij bewegen en de kans dat zlj gezien worden is klein omdat het aantal ogen en oren van de politie beperkt Is. Door camera's en ANPR In te zetten wordt de kans dat verdachten worden gevonden grater. Hlermee wordt dus de pakkans na een misdrljf vergroot. Juridisch: wanneer er toestemming Is voor aanhoudlng buiten heterdaad, mag er gebrulk gemaakt worden van de extra technische ogen die camera's zijn. Historische en statistische informatie-analyse voor het verkrijgen van opsporingsinformatie Zoals eerder ulteen gezet mogen passage gegevens nag nlet worden opgeslagen en worden gebruikt voor analyse en opsporing. Wat wei mogelljk Is, Is analyse van gegevens zonder kenteken. Het CBP refereert hleraan als analyse van geaggregeerde gegevens. Zodra gegevens worden opgeslagen zonder kenteken, maar met allerlei aanvullende kenmerken, zijn er wei statistlsche analyses en het vasthouden van geschiedenls mogelljk, oak als het specifieke casussen betreft. Denk hierblj a an een situ a tie als de volgende: "De beweglngen van een rode Opel Astra uit 1977, waarvan de APK afloopt op 14 februari, vertoont een sterke correlatie met deze reeks overvallen". Als men blj het bepalen van de HIT-kenmerken dan oak op die gecorreleerde kenmerken vergelljkt, Is de kans groat dat men bij de goede auto uitkomt en zljn er gegronde redenen om lemand staand e te houden. Deze methode van anlyse Is wei arbeldslntenslef, zeker vergeleken met de mogelijkheden wanneer er passage gegevens beschikbaar zljn. NB: deze methode Is tot nu toe nag nlet verkend, omdat het vraagt om een bepaalde vorm van opslag. Aangezlen In onze regia nag geen opslag van gegevens plaatsvlndt, Is analyse van dergelljke gegevens oak nag niet mogelijk. Hlervoor zouden eerst technische voorzieningen getroffen moeten worden, en er zou analyse capacitelt vrijgemaakt moeten worden. Juridisch: volgens de richtlijnen van het CBP Is er geen bezwaar tegen analyse van zogenaamde geaggregeerde gegevens, dus gegevens die niet direct herleldbaar zijn tot personen. /amlkorpsnet/diensten/dciv /Bureau Controle Infrastructuur/Team _ Hoofdweg

7 Page 1 of I J. (.~ Informatiepagina Toekomstplannen RPAA 1 Sjull~ ron: De toepasslng van ANPR als handig hulpmlddel voor de polltle is In het hele land volop In ontwlkkellng. Ook In ons korps zijn we bezlg om de technologle steeds vaker en slimmer te gebrulken. De volgende activiteiten staan gepland of worden ultgevoerd. Onderwerp Status Blnnen polltle orqanlsatle Uitbreldlng aantal politievoertuigen RPAA Wordt uitgevoerd door Procesmanagement voorzien van ANPR apparatuur Handhaving/ DRI (gereed juli 2010) Professlonalisering gebruik en beheer ANPR Wordt ultgevoerd door Procesmanagement technologie binnen RPAA Handhavlng/ DRI (gereed juli 2010} Uitbreiding hltlijsten polltie vanuit Wordt uitgevoerd door Procesmanagement meldkamer blj heterdaad-situaties. Handhavlngj DRI (gereed 2011 }. Inzet ANPR technologie voor het lezen van Pilot nog nlet gestart. bromfietskentekens. Samenwerklng met partners I Samenwerklng m.b.t. ultwlsseling beelden/ Verkennend overleg met DIVV en beheerder gegevens DIVV ("Milieu-camera 's") camera's heeft plaatsgevonden. Technische mogelijkheden worden onderzocht. Samenwerklng m.b.t. uitwisseling beelden/ Verkennend overleg met stadstoezicht heeft gegevens Stadstoezicht ("Parkeer- plaatsgevonden. Technische mogelljkheden camera's") worden onderzocht. Samenwerking m.b.t. ultwlsseling beelden/ Nog geen lnltlatieven. gegevens Rljkswaterstaat. Samenwerklng m.b.t. uitwisseling beelden/ Nog geen lnltlatieven. gegevens bedrljventerreinen/ particulleren. Blj lnrichtlng CCTR Toepassen ANPR software op live- Nog geen lnltiatieven, wacht op lnrichtlng camerabeeiden van openbare orde Centrale Camera Toezicht Ruimte (CCTR). camera's. Toepassen ANPR software op opgeslagen Nog geen lnltlatieven, wacht op CCTR. camerabeelden van openbare orde camera's. Controle_Infrastructuur/Team _ Hoofdweg

8 Page 1 of 1 it_#' Informatiepagina Hitlijsten in de ANPR ls jull 2010 Firon {Mil. De volgende hltlljsten zitten In de ANPR database : RDW codes A33, A34, AS!, AS2, AS3, AS4, ASS, A61, A87, A91, A93 OPS gesignaleerden PaPos gesigna leerden OBM: ontzeggingen bevoegdheid besturen motorrijtuigen CBR: ongeldige en geschorste rijbewijzen Gestolen kentekenplaten Katvangers Amazone geslgnaleerden Verkeerszondaars Recidivisten KOSS (rijden zonder rljbewljs) Gemeente belastlngen Rijksbelastingen Bestanden die betrekklng hebben op geslgnaleerde personen zljn samengesteld door van deze personen te bekijken welke voertuigen er op naam zijn gesteld. Het felt dat ANPR een hit melding geeft wil dan dus niet zeggen dat je ook met de juiste persoon te maken hebt, iemand anders kan de bestuurder zijn. De gebruiker van de ANPR apparatuur kan in het menu aangeven welke hitlijsten gebrulkt moeten worden. De lljsten van de belastlngdlenst mogen aileen gebruikt worden als medewerkers van de belastlngdienst aanwezlg zijn om te zorgen voor de afhandeling van hits. Deze bestanden zljn dus nadrukkelijk nlet voor de politie maar kunnen bij gezamenlijke controles wei worden geactlveerd. /Bureau_ Controle _ Infrastructuur/Team_ Hoofdweg

9 Page l of l ). ~ Informatiepagina Beheer van hitlijsten De hltlljsten worden beheerd door ' en an het team RICO van de DCIV. Zlj kunnen op Ieder gewenst moment ae hltlljsten door mlddel van een UMTS verblndlng naar de auto's sturen (en ze er ook weer afhalen). Hoe vaak de bestanden vernieuwd worden, Is afhankelljk van welk bestand het betreft. Sommlge bestanden worden lx per week ververst, andere om de paar weken. Dlt hangt voora l af van hoe vaak de landelljke bestanden (denk aan ROW en OPS) worden vernleuwd. Als er nleuwe bestanden zljn, worden deze altljd zo snel mogelijk verzonden naar aile auto's zodat de hltlljsten zo actueel mogelijk zljn. Het blijft echter aitljd mogelljk dat een signalering Is opgeheven terwljl het bestand nog niet is ververst. Even checken In de systemen aan het bureau is dus altljd belangrljk. Wat kun je doen als een slgnalering bijv al is afgehandeld en hij staat nog in de ANPR? Een signalerlng die Is afgehandeld, wordt In de regullere systemen verwerkt en verdwljnt dan vanzelf ook ult de ANPR hitlijsten wanneer die ververst worden. Zelf een kenteken uit de hitlljst halen kan niet. (Dit heeft ook geen zin aangezlen het complete bestand toch binnen een of enkele weken ververst wordt en het oude bestand dan automatlsch komt te vervallen). Dit betekent wei dat een kenteken waarvan de signalering is afgehandeld, theoretisch nog een aanta l dagen tot een paar we ken In de hitlijsten kan blijven staan. Kentekens aan de bestanden (Iaten) toevoegen Kentekens toevoegen aan de hltlijsten kan op verschlllende manleren. De beheerders zorgen voor actuele hitlijsten. Zodra een kenteken geslgnaleerd wordt In de regullere systemen, komt dit vanzelf in de ANPR hitlljsten terecht. Die worden namelijk samengesteld ult gesignaleerde kentekens in ROW, OPS, Papos, enzovoorts. Personen die gesignaleerd staan, worden via ROW gekoppeld aan een of meerdere kentekens en deze kentekens worden dan automatisch opgenomen In de ANPR hitlijsten. De hitlijsten worden zo vaak als mogelljk ververst. Dit is voor sommige bestanden een keer per week, andere bestanden worden eens per drie of vier weken ververst. In heterdaad sltuaties of andere spoed situaties kan een kenteken handmatig In de ANPR bestanden worden gezet. Dit kan vanult de auto via het scherm. In dat geval wordt het kenteken aileen toegevoegd aan het bestand dat In j e eigen voertulg staat. Aileen de beheerder kan een kenteken toevoegen aan aile zeven auto's tegelljk. /Bureau_ Controle _Infrastructuur/Team _ Hoofdweg l 0

10 Page I of I ~ Informatiepagina Aanvraag kente ken in ANPR 9 aug ron: e-llllll Het Is mogelljk om een aanvraag te doen voor het toevoegen van een kenteken In de ANPR hltlljsten. Een dergelljke aanvraag wordt aileen gehonoreerd als het kenteken niet via de "reguliere" weg In de hltlljsten terecht komt (dus bijvoorbeeld als een voertulg al gesignaleerd staat). Bij spoedeisende toevoeglngen Is dit echter wei mogelljk. Er moet In aile gevallen toestemmlng zijn van een OvJ. Die moet ook aangeven voor hoe lang het kenteken in de hltlljst mag staan. Het aanvraagformulier yoor het toevoegen van een kenteken. (kllk hler) /Bureau_ Controle_Infrastructuur/Team_Hoofdweg

11 Page 1 of I ~ Informatiepagina Lokaties ANPR auto's 15 jull 2010 fl1on: Vanaf junl 2010 heeft de RPAA zeven voertulgen die zijn ultgerust met ANPR apparatuur. Ieder district heeft 1 onopvallend voertulg met ANPR aan boord. Daarnaast heeft de DCIV 1 onopvallend en 1 opvallend voertulg met de apparatuur. De apparatuur moet zoveel mogellj k gebrulkt worden; dan Ievert het lmmers de meeste hits op. Een ANPR auto heeft In principe een vaste "thulsbasls", maar kan door aile teams in een district gebrulkt worden voor controles en acties. Collega's die een ANPR auto willen gebrulken, moeten deze zelf reserveren, ophalen en weer terugbrengen naar het wijkteam waar de auto thuishoort. Reserveren gaat over het algemeen via de coordinator facllltaire zaken van het district. De namen en telefoonnummers van de coordinatoren staan hleronder vermeld. De districten zijn vrij om zelf een elgen reserverings systeem te hanteren, het kan dus per district verschillen hoe er met reserverlngen wordt omgegaan. District 1 - coordinator mat zak TFO Dl, tel 37 0 TFO D2 tel z z Hier Is een agenda waar de andere bureau's de auto kunnen District 3 - reserveren en de voorwaarden die hierblj zljn afgeregeld in de DIMA D3. --IQTeam l el.de r.tfao D4. Tel 1! r mat zak TFO D4. Tel 11 Districts -~z z n a, HMK tel DCIV--Teamleider TFO DCIV tel-- :.\ /Bureau_ Controle _lnfrastmctuur/team _ Hoofdweg

Politie Intranet Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Page 1 of 1

Politie Intranet Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Page 1 of 1 Wat is ANPR? 13 juli 2010 ANPR staat voor "Automatic Numberplate Recognition", ofwel automatische nummerplaat herkenning. De naam Catch-ken wordt in ons korps ook nog wel gebruikt. "Catch-ken" is de naam

Nadere informatie

fostbug 2.287, 1000 CG Amsterdam mw. mr, drs. B.A, Vredendaa! 020- Gëachté

fostbug 2.287, 1000 CG Amsterdam mw. mr, drs. B.A, Vredendaa! 020- Gëachté Bureau Juridische Zaken Postadres fostbug 2.287, 1000 CG Amsterdam Bezoekadres Elahdsgracht 117 Behandeld door; Telefoon mw. mr, drs. B.A, Vredendaa! 020- Fax 020 - E-mall Wl kenmerk onskenmerk 10.20(379

Nadere informatie

"Ontneem criminaliteit de voordelen van mobiliteit"

Ontneem criminaliteit de voordelen van mobiliteit Regia Noord- en Oost-Gelderland Handleiding mobiel ANPR "Ontneem criminaliteit de voordelen van mobiliteit" 1. lnleldlng ANPR staat voor Automatische Nummer Plaat Registratie. ANPR is een camera die gekoppeld

Nadere informatie

De doorontwikkeling van cameratoezicht en ANPR in de regio Amsterdam-Amstelland. <23 augustus 2010 /Versie 2.0 definitief>

De doorontwikkeling van cameratoezicht en ANPR in de regio Amsterdam-Amstelland. <23 augustus 2010 /Versie 2.0 definitief> De doorontwikkeling van cameratoezicht en ANPR in de regio Amsterdam-Amstelland 2 Politie Amsterdam-Amstelland Inhoudsopgave Aanleiding 4 Inleiding 5 De huidige

Nadere informatie

'Ah. «waakzaain en dienstldaar» Bureau Juridische Zaken. Postbus 2287,1000 GG Amsterdam. mw. mr. drs. B.A. Vredendaal 020-

'Ah. «waakzaain en dienstldaar» Bureau Juridische Zaken. Postbus 2287,1000 GG Amsterdam. mw. mr. drs. B.A. Vredendaal 020- 'Ah Bureau Juridische Zaken postadres Postbus 2287,1000 GG Amsterdam Bezoekadres Èlandsgrachl 117 Behandeld door: Telefoon Fax E-niall uv/ kenmerk ons kenmqrk Ondëiv/erp t- Datum Bijlagen mw. mr. drs.

Nadere informatie

ANPR Rotterdam-Rijnmond

ANPR Rotterdam-Rijnmond ANPR Rotterdam-Rijnmond Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition Regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond Rapportage van Definitieve Bevindingen College

Nadere informatie

ANPR IJsselland. Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition. Regionaal politiekorps IJsselland

ANPR IJsselland. Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition. Regionaal politiekorps IJsselland ANPR IJsselland Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition Regionaal politiekorps IJsselland Rapportage van Definitieve Bevindingen College bescherming

Nadere informatie

Projectmandaat. Automatische Nummer Pia at herkenning

Projectmandaat. Automatische Nummer Pia at herkenning PtL IT IE Twente Automatische Nummer Pia at herkenning De doelstelling van de verkennlngsfase Is het verkrijgen van het mandaat om het toekomstige project uit te mogen voeren. Wat Is een projectmandaat

Nadere informatie

Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties. 1-april-2011. KLPD <-> Belastingdienst

Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties. 1-april-2011. KLPD <-> Belastingdienst Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties 1-april-2011 KLPD Belastingdienst 1 Inleiding & doel 3 2 Contactgegevens 4 2.1 KLPD 4 2.2 Belastingdienst 4 3 Procesoverzicht 5 3.1 Aanvraag

Nadere informatie

PtLITI E. Protocol ROW:

PtLITI E. Protocol ROW: PtLITI E Protocol ROW: Zoals bekend werkt de ROW met signaleringscodes. In de ANPR zijn de meeste codes al omgezet in de betekenis hiervan. Hieronder volgt een opsomming van deze codes met daarbij de geadviseerde

Nadere informatie

Rapportage over de ketensamenwerking en de. verantwoordelijkheden rond het ANPR. Datum: 23 december 2015 Rapportnummer: 2015/171

Rapportage over de ketensamenwerking en de. verantwoordelijkheden rond het ANPR. Datum: 23 december 2015 Rapportnummer: 2015/171 Rapportage over de ketensamenwerking en de verantwoordelijkheden rond het ANPR Datum: 23 december 2015 Rapportnummer: 2015/171 2 1. Inleiding De heer Groothuis 1 schreef omdat hij telkens opnieuw door

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Hieronder vindt u een opsomming van de vragen die ons de afgelopen tijd gesteld zijn: Uit welke modules bestaat het systeem? Hoe is de werking van het systeem

Nadere informatie

Nieuw cameraschild met 46 ANPRcamera's bewaakt Kortrijk, Kuurne en

Nieuw cameraschild met 46 ANPRcamera's bewaakt Kortrijk, Kuurne en Persnota 25 november 2016 Nieuw cameraschild met 46 ANPRcamera's bewaakt Kortrijk, Kuurne en Lendelede 1. Inleiding Om de strijd verder aan te binden met rondtrekkende dadergroepen investeert de PZ Vlas

Nadere informatie

' :r' IJ 1f' IJ I. IJsselland. Proje~topdracht. lntelli~ent Cameratoezicht. St?tus: definitief Versie: 0.6 Auteurs:

' :r' IJ 1f' IJ I. IJsselland. Proje~topdracht. lntelli~ent Cameratoezicht. St?tus: definitief Versie: 0.6 Auteurs: ' :r' IJ 1f' IJ I IJsselland Proje~topdracht lntelli~ent Cameratoezicht St?tus: definitief Versie: 0.6 Auteurs: Datum: 1 september 2007 1 lnhoudsopgave 1 lnhoudsopgave... 2 2 Documentfnformatie... 3 2.1

Nadere informatie

4ér. Ministerie van Veili^eid en lustitie. Hel belang van ANPR voor de uitvoering van de politietaak

4ér. Ministerie van Veili^eid en lustitie. Hel belang van ANPR voor de uitvoering van de politietaak 4ér Ministerie van Veili^eid en lustitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Minister van Veiligheid en

Nadere informatie

Adviesnota mobiel ANPR

Adviesnota mobiel ANPR Adviesnota mobiel ANPR ~~ontneem criminaliteit de voorde/en van mobiliteit" Onderwerp Status Portefeuillehouder Projectleider : Advies inzet ANPR-auto : Ter besluitvorming.. I Gevraagd beslult: Het RMT

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT KENTEKENHERKENNING IN DE MILIEUZONE DEN HAAG

PRIVACYREGLEMENT KENTEKENHERKENNING IN DE MILIEUZONE DEN HAAG Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2011.417 RIS 181089 PRIVACYREGLEMENT KENTEKENHERKENNING IN DE MILIEUZONE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - het convenant Stimulering Schone

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 462 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ANPR project camera s met automatische nummerplaat herkenning

ANPR project camera s met automatische nummerplaat herkenning ANPR project camera s met automatische nummerplaat herkenning Samen bijdragen tot een veilige en leefbare gemeente Deze presentatie is een aangepaste versie van de presentatie ANPR: een gedroomde technologie

Nadere informatie

3 ANPR-wagens voor PZ Vlas

3 ANPR-wagens voor PZ Vlas Persnota 3 ANPR-wagens voor PZ Vlas 1. Cameraschild tegen lokale en grenscriminaliteit Om de strijd verder aan te binden met rondtrekkende dadergroepen investeert de PZ Vlas in moderne cameratechnologie

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; Besluit van... tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie Op de voordracht van

Nadere informatie

dat bij de handhaving van het fiscaal en belanghebbende parkeren op straat sprake is van het verwerken van kentekens;

dat bij de handhaving van het fiscaal en belanghebbende parkeren op straat sprake is van het verwerken van kentekens; 1 Privacyreglement Burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem overwegende: dat bij de handhaving van het fiscaal en belanghebbende parkeren op straat sprake is van het verwerken van kentekens; Kentekens

Nadere informatie

ANPR De korpsbeheerder van het regionaal politiekorps Gelderland-Midden,

ANPR De korpsbeheerder van het regionaal politiekorps Gelderland-Midden, ANPR De korpsbeheerder van het regionaal politiekorps Gelderland-Midden, gelet op het bepaalde in artikel8 van de Wet politiegegevens (Stb. 2007, 549), besluit vast te stellen, het protocol gegevensverwerking

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht. December 2015

Protocol cameratoezicht. December 2015 December 2015 In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbowet heeft de schoolleiding

Nadere informatie

1 ~~~çjj 2(~11 (~ L~ L. ~

1 ~~~çjj 2(~11 (~ L~ L. ~ /oor~tter 0 enbaar Ministerie College van Procure~ Yr~k Onderdeel 0nnta~tpersaon Otmrkiesnummer(s) E-mall Datum Ons kenmerk 11w kenmerk Onderwerp Postbus 20305 2500 EB Den Haag ~ Prins Clauslaan IS 2505

Nadere informatie

Datum 16 Juni 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het bericht dat politie particuliere data plundert

Datum 16 Juni 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het bericht dat politie particuliere data plundert 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

P\tLITI E. Automatische Nummer Plaat Registratie (A.N.P.R.) THINK CRIME, THINK CAR, THINK ANPR

P\tLITI E. Automatische Nummer Plaat Registratie (A.N.P.R.) THINK CRIME, THINK CAR, THINK ANPR P\tLITI E Zaanstreek -Waterland Automatische Nummer Plaat Registratie (A.N.P.R.) The ~ Law THINK CRIME, THINK CAR, THINK ANPR Regiopolitie Zaanstreek-Waterland Voortgangsrapportage II (oktober 2006) Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Er Is, op hoofdlijnen, sprake van twee toepassingen, namelijk mobiel en statisch.

Er Is, op hoofdlijnen, sprake van twee toepassingen, namelijk mobiel en statisch. Automatic Number Plate Recognition (ANPR) Aanleidmg,,.. ANPR is een middel binnen handhaving dat nadrukkelijk In de belangstellmg staat van politiek en politie. Deze notitie heeft tot doel om ANPR van

Nadere informatie

Kentekenherkenning op de A28

Kentekenherkenning op de A28 Kentekenherkenning op de A28 KENTEKENHERKENNING OP DE A28 Beschrijving van het gebruik en de resultaten met ANPR middels vaste camera s boven de A28 - eindrapport - drs. J. van den Tillaart drs. G. Kruis

Nadere informatie

VERZONDEN 0 7 t.pr 2011

VERZONDEN 0 7 t.pr 2011 Postadres postbus 588 9700 AN Groningen www.politie.nl/groningen lnternetadres juridische dienstverlening Bezoekadres Rademarkt 12 per aangetekend schrijven 9711 CV Groningen mw. mr. L.E. Berends A an

Nadere informatie

CBP Richtsnoeren ANPR. De toepassing van automatische kentekenherkenning door de politie

CBP Richtsnoeren ANPR. De toepassing van automatische kentekenherkenning door de politie CBP Richtsnoeren ANPR De toepassing van automatische kentekenherkenning door de politie juli 2009 INHOUD Samenvatting 2 Inleiding 6 I ANPR door de ogen van het CBP 8 1 Inleiding 9 2 Efficiëntie en informatievoorziening:

Nadere informatie

GEMEENTE. Ons kenmerk A700/11.0024946. Datum uw brief 11 november 2011

GEMEENTE. Ons kenmerk A700/11.0024946. Datum uw brief 11 november 2011 GEMEENTE ijmegen Aan de fractie PvdA T.a.v. de heer S. Verbruggen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nljmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De fundamenten van de verkeersveiligheid, Sensibilisering en handhaving 30 oktober 2015

Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De fundamenten van de verkeersveiligheid, Sensibilisering en handhaving 30 oktober 2015 Vlaamse Stichting Verkeerskunde De fundamenten van de verkeersveiligheid, Sensibilisering en handhaving 30 oktober 2015 Big Brother loert om de hoek ANPR en andere cameratoepassingen Filip De Roeck, verkeerskundige

Nadere informatie

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing!

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Wat kunt U deze avond verwachten? Afwijkend gedrag herkennen, Een verdachte situatie herkennen, Situaties

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Factsheet 14 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m week

Factsheet 14 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m week Factsheet 14 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m week 48 2015 1. Cijfers woninginbraken Sinds september 2010 wordt u periodiek geïnformeerd over de over de woninginbraakcijfers in de gemeente Amstelveen

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

... h SERVICEOVEREENKOMST. :...?!n~lh~rdd...?..~t:!-!.m.. Mo.d ANPR. Upgrade Software & Preventief onderhoud. :.. l.~.. /.2.. ::-...2.00.8...

... h SERVICEOVEREENKOMST. :...?!n~lh~rdd...?..~t:!-!.m.. Mo.d ANPR. Upgrade Software & Preventief onderhoud. :.. l.~.. /.2.. ::-...2.00.8... SERVICEOVEREENKOMST Upgrade Software & Preventief onderhoud ANPR Naam Functie Datum Kenteken :...?!n~lh~rdd....?..~t:!-!.m.. Mo.d :.. l.~.. /.2.. ::-...2.00.8........ h Opdrachtnemer: Bedrijf : TM-CS B.V.

Nadere informatie

Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen

Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 22050 16 maart 2015 Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen Overwegende dat: in het kader van een goede

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht ANPR-toepassingen Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (identiek aan overzicht reeds aangeleverd in IENM/BSK-2016/214958)

Bijlage 1 Overzicht ANPR-toepassingen Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (identiek aan overzicht reeds aangeleverd in IENM/BSK-2016/214958) Bijlage 1 Overzicht ANPR-toepassingen Ministerie van Infrastructuur en Milieu (identiek aan overzicht reeds aangeleverd in IENM/BSK-2016/214958) Verkeersonderzoek Spitsmijden-projecten Toekomstige tijdelijke

Nadere informatie

CBP Richtsnoeren ANPR. De toepassing van automatische kentekenherkenning door de politie. Consultatiedocument

CBP Richtsnoeren ANPR. De toepassing van automatische kentekenherkenning door de politie. Consultatiedocument CBP Richtsnoeren ANPR De toepassing van automatische kentekenherkenning door de politie Consultatiedocument januari 2009 INHOUD Samenvatting 2 Inleiding 4 I ANPR door de ogen van het CBP 6 1 Inleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Benelux Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

Benelux Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Benelux Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 29-7-2017 7:32:19 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Francais... 4 Nederlands... 5 Documentatie...10 2 Inleiding LET OP. GEBRUIK DEZE

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. 1. Plaatsing en inzet van ANPR-camera s

NOTA VAN TOELICHTING. 1. Plaatsing en inzet van ANPR-camera s NOTA VAN TOELICHTING Met de aanvaarding en inwerkingtreding van de wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door

Nadere informatie

Preventie & Zelfredzaamheid Deelnemers CSI! Wijkagenten wijkteam De Bilt

Preventie & Zelfredzaamheid Deelnemers CSI! Wijkagenten wijkteam De Bilt Preventie & Zelfredzaamheid Deelnemers CSI! Wijkagenten wijkteam De Bilt Beste CSI deelnemer, zoals afgesproken op de CSI avond bij deze wat informatie die iedereen met een internetverbinding kan gebruiken.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Concept- wetsvoorstel VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Hits en hints. De mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing. Sander Flight Paul van Egmond

Hits en hints. De mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing. Sander Flight Paul van Egmond Hits en hints De mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing Sander Flight Paul van Egmond Hits en hints De mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing Amsterdam, 18 november 2011 Sander Flight

Nadere informatie

Springboard to knowledge. Ephorusplagiaatcontrole

Springboard to knowledge. Ephorusplagiaatcontrole Springboard to knowledge Ephorusplagiaatcontrole 1 Inleiding... 3 Waar vinden plagiaatplegers hun materiaal?... 3 Hoe kan it s learning plagiaat voorkomen?... 3 Hoe werkt de plagiaatcontrole?... 4 Welke

Nadere informatie

Burgernet deelnemersinformatie

Burgernet deelnemersinformatie Horen Zien Bellen Burgernet deelnemersinformatie Informatie voor deelnemers Burgernet in het kort Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Maatschappijleer 2 METHODE : Essener Criminaliteit druk 4 KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Cobian Backup. Beschrijving van de BackupProcedure met behulp van Cobian Backup, door EW (2011)

Cobian Backup. Beschrijving van de BackupProcedure met behulp van Cobian Backup, door EW (2011) Van stand-alone computers, servers of werkstations moet van tijd tot tijd een back-up (copie) van het gemaakte werk of de gemaakte bestanden gemaakt worden. Denk hierbij aan tekstdocumenten, foto s, mailtjes,

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond. Rapport Over de handelwijze van het CBR in een situatie waarin de beperkte geldigheid van een rijbewijs vervalt kort nadat een alcoholslotprogramma is opgelegd Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

Project lnitiatie document

Project lnitiatie document Vtrwle 0.3 Status Concept Brabant Zuid-Oost Project lnitiatie document Automatische Nummer Plaat Registratie en herkenning Systeem (ANPR) Project ANPR ProJectcode Document Project lnltiatle

Nadere informatie

B en W nummer besluit d.d

B en W nummer besluit d.d B en W nummer 13.0872 besluit d.d. 24-9-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) inzake privacy bij invoeren digitaal betaald

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Stappenplan... 3 Stap 1 Leerling Exporteren... 3 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding..., Toepassingsvormen van ANPR ANPR-mobiel ANPR-strategisch...:...,... 4

Inhoudsopgave. 1 Inleiding..., Toepassingsvormen van ANPR ANPR-mobiel ANPR-strategisch...:...,... 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding...... 3 2 Toepassingsvormen van ANPR... 3 2.1 ANPR-mobiel... 3 2.2 ANPR-strategisch...:... 4 3 Toestemming eigenaar/beheerder weg( en)... 4 4 Bevoegd gezag en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De fundamenten van de verkeersveiligheid, Sensibilisering en handhaving 20 oktober 2016

Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De fundamenten van de verkeersveiligheid, Sensibilisering en handhaving 20 oktober 2016 Vlaamse Stichting Verkeerskunde De fundamenten van de verkeersveiligheid, Sensibilisering en handhaving 20 oktober 2016 Big Brother loert om de hoek ANPR en andere cameratoepassingen Filip De Roeck, verkeerskundige

Nadere informatie

Waarborgfonds kan uitkomst bieden

Waarborgfonds kan uitkomst bieden Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is doorgereden) of onverzekerd is. Of dader reed bij het ongeval

Nadere informatie

Bergingsapp Reacties kunt u geven via het feedbackformulier

Bergingsapp Reacties kunt u geven via het feedbackformulier Bergingsapp Reacties kunt u geven via het feedbackformulier Datum gegenereerd: 1-10-2016 8:33:29 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Incident snelkeuze... 4 Aanrijding / VPO / verkeersongeval... 5 Buitengebruikstelling

Nadere informatie

Cameratoezicht omgeving Canadaplein en Paardenmarkt

Cameratoezicht omgeving Canadaplein en Paardenmarkt Cameratoezicht omgeving Canadaplein en Paardenmarkt Cameratoezicht op en rond Canadaplein en Paardenmarkt Tijdens een proef van twee jaar wordt de omgeving van het Canadaplein en de Paardenmarkt dag en

Nadere informatie

van Binnenlandse Zaken en ties

van Binnenlandse Zaken en ties an Binnenlandse Zaken en ties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Korpschefs Parket Generaal Openbaar Mlnisterie t.a.. mw. mr. E. an Steeg V 11 februari 2010 Betreft Sewaren an no-hits ANPR Dlrectoraat-guneraal

Nadere informatie

ScanSnap 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager. 1.1 Installatie van de meegeleverde software

ScanSnap 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager. 1.1 Installatie van de meegeleverde software ScanSnap 1 ScanSnap: installatie en instellingen Het inscannen van een document kan vergeleken worden met het maken van een foto van een document. Een document dat ingescand wordt zonder dat er tekstherkenning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 542 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

Nadere informatie

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht Whitepaper Omgaan met cameratoezicht Omgaan met cameratoezicht Cameratoezicht is wettelijk alleen toegestaan als er geen andere keus is. Toch hangen er in Nederland meer dan een miljoen camera s die dagelijks

Nadere informatie

ScanSnap S510 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.1 Installatie van de meegeleverde software. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager

ScanSnap S510 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.1 Installatie van de meegeleverde software. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager ScanSnap S510 1 ScanSnap: installatie en instellingen Het inscannen van een document kan vergeleken worden met het maken van een foto van een document. Een document dat ingescand wordt zonder dat er tekstherkenning

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 051 Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Advies Het CBP heeft bezwaar tegen het wetsvoorstel en adviseert u dit niet aldus in te dienen.

Advies Het CBP heeft bezwaar tegen het wetsvoorstel en adviseert u dit niet aldus in te dienen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

QC Rfll, Evaluatie ANPR Politieregio Noord- Holland Noord. ,Oiate pro Q) 31/05/2008 Q) 31/05/2008

QC Rfll, Evaluatie ANPR Politieregio Noord- Holland Noord. ,Oiate pro Q) 31/05/2008 Q) 31/05/2008 Evaluatie ANPR 2009 Politieregio Noord- Holland Noord Q) 31/05/2008 01:00:45 @) QC Rfll,,Oiate pro Q) 31/05/2008 01:00:54 @) Datum: 7 december 2010 Status: Concept Versie: 0.2 Auteur: llliiiiilil Datum:

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 Aan de minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag datum 24 februari 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl

Nadere informatie

ETIM NL Dynamische publicatie

ETIM NL Dynamische publicatie ETIM NL Dynamische publicatie V1-2015 Versie datum 18-03-2015 Auteur: Marc Habets INHOUD 1. Inleiding 3 2. Dynamische publicatie 3 2.1. Wat is een dynamische ETIM publicatie? 3 2.2. Voordelen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland aantekeningen in het kentekenregister negeert. Verzoeker klaagt er in dit verband over dat de aantekening,

Nadere informatie

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt Muiderberg Welkom Wat is WhatsApp? Het doel van WhatsApp- buurtpreventie. Georganiseerde WhatsApp-groepen.

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.1 26 oktober 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Handleiding tool Schooloverzicht

Handleiding tool Schooloverzicht Handleiding tool Schooloverzicht De tool schooloverzicht is onderdeel van het roosterprogramma. Met het schooloverzicht kunt u de ingevulde roosters van individuele medewerkers onder elkaar bekijken. Het

Nadere informatie

Agendapunt 1B ANPR. Luc Smeyers, korpschef Lokale Politie Neteland

Agendapunt 1B ANPR. Luc Smeyers, korpschef Lokale Politie Neteland Agendapunt 1B ANPR Luc Smeyers, korpschef Lokale Politie Neteland 1 Automatische nummerplaatherkenning Vorm van technologisch toezicht (naast bewakingscamera s en flitspalen). Toepassingen ANPR: Verkeer:

Nadere informatie

Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011)

Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 099 Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011) Publicatiedatum 16 november 2011 Opmerkingen - Vaststelling van het Privacyreglement

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002 e ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

2 Op welke wijze wordt de Wet opsporing terroristische misdrijven in de praktijk toegepast en wat zijn daarvan de gevolgen voor de opsporing?

2 Op welke wijze wordt de Wet opsporing terroristische misdrijven in de praktijk toegepast en wat zijn daarvan de gevolgen voor de opsporing? Samenvatting Op 1 februari 2007 is de Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven in werking getreden. Deze wet is erop gericht om opsporingsonderzoek

Nadere informatie

Opzetten van een evenement

Opzetten van een evenement Opzetten van een evenement Inhoud Begrippenlijst... 3 Voor het evenement... 4 De wizard doorlopen:... 4 Wizard pagina: Welkom bij event-timing.nl... 4 Wizard pagina: Evenement gegevens... 4 Wizard pagina:

Nadere informatie

PROJECTPLAN ANPR 1E FASE I \, POLITIE REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND

PROJECTPLAN ANPR 1E FASE I \, POLITIE REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND PROJECTPLAN ANPR 1E FASE I \, POLITIE REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND 1 Distributie - Stuurgroep ANPR MTEXO MTDR3i Stuurgroep lnformatie Voorziening Archlef Auteur Gecontroleerd Geautoriseerd Datum Status Versie

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Printen en Scannen Als een nieuwe printer wordt gekocht en onder Windows XP aangesloten zal Windows deze nieuwe

Nadere informatie

De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie

De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie 2016 De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen... 3 Opbouw WhatsApp groepen per straat, buurt of wijk... 3 Een beginnende WhatsApp groep... 3 Meerdere groepen

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie