Intranet wat, hoe en waarom?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intranet wat, hoe en waarom?"

Transcriptie

1 Intranet wat, hoe en waarom? Vincent Fleur

2 Voorwoord Werkzaamheden aan een Intranet en de vraag van een Intranet-coördinator waren aanleiding tot het schrijven van dit rapport. Uit verhalen van collega s maak ik op, dat het binnen organisaties niet helder is wat een Intranet is en welk doel het dient. Als gevolg daarvan bestaat er geen duidelijk beleid. Ik heb mezelf als doel gesteld, duidelijkheid en inzicht te verschaffen over wat een Intranet is en wat de positie van een Intranet binnen een organisatie is. Dit rapport kan bijdragen aan het vormen van een degelijk beleid ten aanzien van een Intranet. Vincent Fleur Apeldoorn

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING VAN DP NAAR IT WAT IS EEN INTRANET? WAT IS EEN INTRANET? TOEPASSINGEN VAN EEN INTRANET IN DE ORGANISATIE INTERNE COMMUNICATIE: DOELSTELLINGEN INTERNE COMMUNICATIE VIA HET INTRANET: CONSEQUENTIES KENNISMANAGEMENT DE ROL VAN GROUPWARE KEUZEN DOOR HET MANAGEMENT AANWENDING VAN HET INTRANET OPZET EN INRICHTING DE KOSTEN Ontwikkeling INHOUDBEHEER ORGANISATIE VAN HET INHOUDBEHEER BEVEILIGING FIREWALL CONCLUSIE LITERATUURLIJST

4 1.0 Inleiding Dit rapport gaat over Intranet en de betekenis van een Intranet binnen een organisatie. Het belang en invulling van een Intranet wordt geregeld onderschat. Met de informatie die ik u hier aanbied, hoop ik inzicht te geven in de achtergrond van een Intranet en de betekenis van een Intranet binnen een organisatie. 1.1 Van DP naar IT Sinds het eind van de jaren 80 realiseren managers zich dat informatietechnologie (IT) een essentiële rol speelt in het bedrijfsleven, bij de overheid en het maatschappelijk verkeer. In toenemende mate zijn managers het erover eens dat IT een strategisch belangrijke productiefactor is, die ingrijpende veranderingen in industriële sectoren, in concurrentiemethoden en in strategie, structuur en het functioneren van organisaties vergemakkelijkt en teweegbrengt. De technologie vindt haar kracht in micro-elektronica telecommunicatie en automatisering in combinatie met nieuwe ontwikkelingen op het terrein van software, zoals elektronische spreadsheets, vierde generatie computertalen en de ontwikkeling van kennissystemen en kunstmatige intelligentie. Deze technologische veranderingen vinden plaats in een tijd waarin wereldwijde concurrentie bedrijven dwingt tot een strijd om het bestaan. Sectoren ondergaan als gevolg van liberalisatie van de handel en deregulering een diepgaande verandering waarin ook op maatschappelijk gebied sprake is van gewijzigde patronen in werk, vrijetijdsbesteding en huiselijk leven. Er is sprake van een nieuwe fase in het computertijdperk, het zogenaamde IT-tijdperk. We zitten echter nog opgezadeld met de erfenis uit het vroegere tijdperk van de gegevensverwerking, het zogenaamde DP-tijdperk (Data Processing). Bestanddelen uit deze erfenis zijn o.a. frustraties ten aanzien van falende computersystemen, zorgen over de kosten van automatisering, achterhaalde technologische ideeën, bezorgdheid ten aanzien van de gevolgen voor de mens en de zeer fragmentarische betrokkenheid bij en beperkte ervaring van het management met automatisering binnen de organisatie. Het is duidelijk dat, meer dan ooit tevoren, IT een factor is die om management vraagt. Dit kan niet alleen aan specialisten worden overgelaten, want het vereist de extra dimensie leiderschap. De volgende tabel geeft enig inzicht in de verschillen tussen de twee tijdperken. Discriminerende factor DP-tijdperk IT-tijdperk Financiële houding ten opzichte van IT Een kostenfactor Een investering Bedrijfskundige rol van IT Vooral ondersteunend Meestal doorslaggevend Betekenis van toepassing voor IT Tactisch Strategisch Het economisch klimaat voor IT Neutraal Welwillend Het denken over MIS en IT Traditioneel Nieuw Sociale gevolgen van IT Beperkt Alles rakend Betrokkenen bij IT Weinig Veel De technologieën betrokken bij IT Automatisering Veelzijdig De houding van het management t.o.v. IT Delegatie Sturing door het management

5 2.0 Wat is een Intranet? Een intranet is een intern Internet, een afgeschermd gedeelte van het Internet. Het Internet is een wereldwijd netwerk van onafhankelijke computers. Hoewel het al ruim 15 jaar bestaat, maakt het pas de laatste 5 jaar een enorme groei en ontwikkeling door. Dit is in de kern te danken aan technologische ontwikkelingen. De communicatie tussen op Internet aangesloten computers verloopt d.m.v. zogenaamde standaard protocollen. Voor verschillende doelen zijn verschillende talen ontwikkeld. Het Internet bestaat uit allerhande componenten, zoals bijvoorbeeld , het www en nieuwsgroepen. De laatste jaren komen er steeds meer traditionele applicaties die een koppeling hebben met het Internet. Veel organisaties zijn geprikkeld om op het Internet hun producten en diensten aan te bieden. Het Internet biedt echter ook de mogelijkheid om medewerkers op de hoogte te houden en het laatste nieuws mee te delen. Dit is vergelijkbaar met een bedrijfskrant of een videojournaal. Deze informatie is echter niet voor buitenstaanders bedoeld en het is dus zaak om dat stukje Internet af te schermen. Op dat moment spreken we dus van een intranet. Sommige organisaties hebben er belang bij om hun intranet te koppelen aan dat van anderen, bijvoorbeeld na een fusie. Een netwerk van gekoppelde intranetten heet een extranet.

6 3.0 Toepassingen van een Intranet in de organisatie Wat kan een organisatie nu eigenlijk met een intranet? Het betreft de interne communicatie, dat is duidelijk. Maar waarom wil een organisatie nu juist via een intranet communiceren en wat zijn daar de gevolgen van voor de organisatie? 3.1 Interne communicatie: doelstellingen 1. De leden van de organisatie moeten gelijktijdig en in gelijke mate geïnformeerd worden over de algemene ontwikkelingen in de organisatie. Intranet is als publiciteitsmedium uitermate geschikt. Belangrijk nieuws kan op een nieuwspagina worden geplaatst, maar ook achtergrondinformatie zoals het complete jaarverslag kan op intranet worden gezet. Belangrijk hierbij is dat alle medewerkers binnen de gehele organisatie op een gemakkelijke wijze het intranet kunnen benaderen. Bovendien is het niet gezegd dat alle medewerkers ook inderdaad het nieuwsbericht lezen, maar dit is bij het vertrouwde mededelingenbord ook het geval. Men kan de kans op lezen vergroten door op meerdere pagina s een link te plaatsen naar het nieuwsbericht. 2. De manager moet beschikken over de middelen en de informatie om te kunnen communiceren naar zowel de medewerkers als naar zijn superieuren. Intranet biedt de communicatiemogelijkheden waarmee de manager zijn taak als intermediair beter kan uitvoeren. In een aantal gevallen kan het intranet de manager zelfs vervangen, met name als het gaat om de manager als zender van top-down informatie. Algemene informatie die een manager zijn werknemers in een werkoverleg aan de hand deed, kan nu op het intranet gepubliceerd worden. Verspreiding van afdelingsinformatie kan geschieden via of publicatie op intranet. D.m.v. afgeschermde delen kan ook informatie voor puur alleen de afdeling gepubliceerd worden. Hoewel informatie via het intranet sneller en efficiënter verspreid wordt, moet de manager oppassen dat er niet een tekort aan persoonlijk contact ontstaat. 3. Interne communicatie moet bijdragen aan een optimale gemotiveerdheid van de medewerkers door een voldoende binding met de organisatie. Vanwege continue veranderingen in de organisatie, het steeds minder aanwezig zijn op de werkplek en het steeds vaker in teamverband werken is het van groot belang dat de medewerker bij de organisatie betrokken is. Intranet is een uitstekend middel voor het versterken van de corporate identity. Men weet binnen de organisatie beter van elkaar waar men me bezig is. Het beschikbaar stellen van vakinhoudelijke kennis versterkt het gevoel van ondersteuning in het werk. Ook informatie over personele aangelegenheden schept een stuk duidelijkheid en herkenbaarheid. 4. De top van de organisatie moet inzicht hebben in wat er leeft binnen de organisatie Interne communicatie betreft niet alleen het verspreiden van informatie, het is ook een essentieel middel om te meten wat er bij de werknemers leeft. Traditioneel is dit bijvoorbeeld de ideeënbus of het wekelijkse bezoek van de directeur. De mogelijkheid van het direct krijgen of geven van feedback is één van de krachtigste kenmerken van een intranet als communicatie-instrument. Nieuwsgroepen, messageboards, en formulieren zijn verschillende feedback-instrumenten die voor verschillende doeleinden gebruikt worden. De mogelijkheden van intranet als feedbackmedium hangt af van de openheid die er in een organisatie bestaat.

7 3.2 Interne communicatie via het Intranet: consequenties Het is belangrijk dat een organisatie die intranet inzet als communicatiemiddel zich bewust is van de consequenties. De manager als facilitator De medewerker krijgt via het intranet alle mogelijkheden om zelf leidend te worden in zijn contacten met de organisatie. De medewerker moet informatie op het intranet kunnen vinden en het is aan de managent om ervoor te zorgen dat die informatie beschikbaar is. Dat is voor de manager wel even wennen, want hij bepaalt niet meer welke informatie voor zijn medewerkers belangrijk is en kan niet meer volstaan met af en toe een memo sturen. De manager opereert niet meer als zender maar als facilitator, met de taak zijn medewerkers zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij het voldoen aan zijn informatiebehoefte. De manager moet ook reageren De manager zal actief mee moeten doen aan de communicatie op intranet, omdat intranet een tweezijdig communicatiemiddel is. Dit gaat het best als de manager er een dagelijks ritueel van maakt. De medewerker als kritisch consument De medewerker kan niet meer wachten tot er informatie op zijn bureau verschijnt, maar moet zelf actief de informatie die hij nodig heeft verzamelen. Bij de implementatie van een intranet moet daarom aandacht besteed worden aan het aanleren van ander communicatiegedrag. Open communicatiecultuur Tweezijdige communicatie werkt alleen, als er een open communicatiecultuur bestaat, een cultuur waarin de medewerker zijn zegje kan doen en eigen initiatieven kan ontplooien. Het introduceren van een intranet kan ook de groei naar een open cultuur stimuleren. Wie mag communiceren via het net? Het intranet biedt een ieder in een organisatie de mogelijkheid om informatie aan te bieden via het intranet. Maar dat is o.a. vanwege de overzichtelijkheid niet altijd wenselijk. De vraag spitst zich toe op de vraag wie pagina s mag publiceren op intranet. Dit is een vraag die door het managent beantwoord dient te worden. Openheid: informatie op het intranet afschermen In sommige gevallen wil men informatie verspreiden via het intranet, die niet voor ieders ogen bestemd is. Dit kan door pagina s af te schermen. Voorzichtigheid is hierbij geboden, want een intranet is bedoeld om informatie-uitwisseling te vergemakkelijken. De gebruiker is daarbij degene die bepaalt welke informatie voor hem relevant is. Als teveel informatie wordt afgeschermd, verliest het intranet zijn waarde.

8 3.3 Kennismanagement Kennismanagement omvat de activiteiten die een organisatie onderneemt om te verwezenlijken dat: de beste kennis; op de juiste plaats; op het juiste moment; tegen minimale kosten beschikbaar is. De elementen die kennismanagement omvat zijn: 1. het organiseren van de processen voor kennisdeling 2. het stimuleren van het gedrag en de houding van medewerkers inzake kennisdeling 3. het leveren van het instrumentarium om de andere twee elementen te ondersteunen 3.4 De rol van groupware Er bestaat een toenemende druk op organisaties om flexibel te reageren op externe wijzigingen. Dit komt tot uitdrukking in de structuur van organisaties. Na herbezinning op de bedrijfsprocessen middels Business Proces Redesign (BRP) kantelden veel lijnorganisaties of ontstonden soms matrixorganisaties. Er zijn een aantal oorzaken voor de toenemende druk om flexibiliteit te bieden: in de strijd om de consument moeten medewerkers tegenwoordig klangericht denken: uitzonderingen in de procesgang moeten niet meer alleen gesignaleerd worden, maar ook opgelost de levensduur van producten en diensten wordt steeds korter, waardoor medewerkers sneller een andere rol in een organisatie krijgen nieuwe producten en diensten moeten sneller ontwikkeld worden. Dit vergt van de medewerkers meer creativiteit en flexibiliteit dan een houding die alleen is ingesteld op behoud Het gevolg van deze organisatorische veranderingen is van grote invloed op het takenpakket van een medewerker. De informatie die een medewerker nodig heeft, is niet altijd meer op het bureau van zijn collega s te vinden. Een medewerker moet zijn informatie in de gehele organisatie opvragen en uitwisselen. Deze ontwikkeling vraagt naar een groupware-systeem als Lotus Notes. Met een dergelijk systeem kan zonder begrenzing van tijd en plaats in een team gewerkt worden. De vertrouwelijke gegevens die door teamleden uitgewisseld worden moeten niet voor iedereen beschikbaar zijn. D.m.v. rechten wordt dit geregeld. Veel groupwaresystemen bieden kantoortoepassingen als een elektronische agenda en takenlijstjes. Uit bovenstaande blijkt dat een intranet en een groupware-systeem dezelfde behoeften dekken. Deze beide werelden groeien naar elkaar toe. Een groupware-product als Lotus Domino vereist niet meer de bijbehorende Notes-client, maar de gegevens zijn ook via een browser te benaderen. Dit heeft als voordeel dat een medewerker minder gebonden is aan een vaste werkplek. Met enkele technische aanpassingen is het voor een medewerker mogelijk om via het Internet, dus vanuit de hele wereld, bedrijfsgegevens op te zoeken en te gebruiken. Beveiliging en autorisaties zorgen ervoor dat niet iedereen toegang heeft tot deze bedrijfsinformatie.

9 4.0 Keuzen door het management Het managen van een intranet lijkt een niet zo ingewikkelde zaak. Dat is het ook niet, mits het met enig beleid en structuur gebeurt. Een aantal vragen moeten door het management beantwoord worden. Waarom wil de organisatie een intranet? Hoe realiseren we een intranet en van wie is het? Hoe gaan we om met de kosten? 4.1 Aanwending van het intranet Het management moet keuzen maken over de aanwending van het intranet, zeker als het instrument op strategisch niveau wordt ingezet. Moet het intranet gaan dienen als breekijzer om te komen tot een meer open communicatie? Is kennismanagement de komende jaren een item voor de organisatie? Gaat de organisatie onderscheid maken tussen een marktgerichte front-office en de productgerichte back-office en moet een intranet daarbij de informatie-uitwisseling faciliteren? Bij de vaststelling van het gebruik van een intranet moet de combinatie met reeds toegepaste middelen worden afgewogen. In het geval van interne communicatie zal bijvoorbeeld de verhouding tussen een intranet en duidelijk moeten zijn. Regelmatig nemen binnen organisaties diverse afdelingen tegelijkertijd het initiatief voor de start van kleinschalige intranetten. Er wordt bijvoorbeeld gestart met het aanbieden van platte informatie via een browser of gebruiken een groupware-applicatie om documenten te ontwikkelen en te publiceren. De Internettechnologie is verleidelijk genoeg om dergelijke initiatieven op hun beloop te laten. Het intranet lijkt zich te lenen voor een anarchistische aanpak. Van groot belang is een zorgvuldig gekozen ontwikkelingstraject. Het grote verschil tussen Internet en intranet is, dat een intranet wel te beheersen is. Die mogelijkheid moet men in het beginstadium niet weggeven. Naast het risico dat op verschillende plaatsen in de organisatie verschillende technische oplossingen voor dezelfde vragen wordt gekozen, is er een grote kans dat deze kleinschalige initiatieven geen rekening houden met de gewenste aanwending van een intranet op lange termijn.

10 4.2 Opzet en inrichting Wie is verantwoordelijk voor het intranet? Er is een onderscheid tussen het eigendom van de technische middelen en de inhoud van het intranet. Het toewijzen van de inhoud aan een eigenaar kan nogal complex zijn. Het intranet staat of valt met een kwalitatief goede inhoud. Voor elk onderdeel van de inhoud moet iemand verantwoordelijk zijn, die aangesproken kan worden als de kwaliteit of actualiteit achteruit gaat. Over de verschillende onderdelen van het intranet moet een duidelijke structuur gelegd worden. Gebeurt dit niet, dan is veel informatie al snel onvindbaar en neemt de functionaliteit en de daarmee toegevoegde waarde drastisch af. Vanwege het belang van structuur moet er één plaats in de organisatie zijn, waar het eigenaarschap is belegd. Aangezien al degenen die decentraal verantwoordelijk zijn voor een stuk inhoud, is het belangrijk dat de eigenaar voldoende power heeft om kwaliteit af te dwingen. Logischerwijs wordt het eigenaarschap dicht bij de top van een organisatie gezocht. Vanuit de communicatiedoelstellingen ligt een afdeling Interne Communicatie of Corporate Communications Voor de hand. Het risico hiervan is, dat als in de toekomst het intranet uitgroeit in de richting van ondersteuning van processen of kennisdeling, dit ver buiten het werkveld van een dergelijke afdeling gaat. Veel organisaties zijn niet gewend aan de open wijze van communiceren en uitwisselen van informatie, die door het intranet wordt geboden. Afdelingen vormen van traditioneel eilandjes binnen het grotere geheel. De neiging is er om binnen het intranet weer eilandjes te vormen door grote stukken af te schermen voor de rest van de organisatie. De gedachte dat dit toch geen kwaad kan, is onjuist. De redenering kan beter omgekeerd worden. Het intranet is immers bedoeld voor situaties waarin de medewerker bepaalt welke informatie voor hem van belang is. Hij moet dan wel in staat zijn om die informatie te bereiken en te benutten. Het uitgangspunt moet dan ook zijn, dat de informatie op het intranet openbaar is, tenzij zwaarwegende argumenten zijn om bepaalde onderdelen af te schermen, uit het oogpunt van bedrijfsbelang of privacy. Voor diverse aanbieders van inhoud bestaat er een zekere vrijheid m.b.t. invulling van de pagina, zowel qua inhoud als qua vormgeving. Deze vrijheid wordt beperkt door beheersbaarheideisen De inhoud van het intranet moet aan kwaliteitseisen voldoen en de structuur moet herkenbaar blijven, ook in diverse afdelingspagina s en databasetoepassingen. De organisatie dient richtlijnen op te stellen waaraan de ontwikkelaars zich moeten houden. Belangrijke punten zijn de navigatie en de huisstijl.

11 4.3 De kosten Het volgende model geeft inzicht in hoe de kosten van een intranet over de organisatie kunnen worden gespreid. Fase Ontwikkeling Kostendrager Infrastructuur, inclusief menustructuur en algemene toepassingen Corporate (mogelijk via een verdeelsleutel door te berekenen aan diverse gebruikers) Toepassingen, sites Afdeling, belanghebbende Inrichting werkplekken Corporate + gebruiker Beheer Technisch beheer infrastructuur Corporate Inhoudbeheer Afdeling, belanghebbende Technisch en functioneel beheer toepassing Afdeling, belanghebbende Gebruikersondersteuning Gebruiker

12 5.0 Inhoudbeheer Inhoudbeheer heeft elementen van het functioneel beheer van een informatiesysteem en van het redigeren van bijvoorbeeld een personeelsblad. Daarbij komt dat het vormgeven van informatie op een intranet een vak apart is. Deze discipline is nog volop in ontwikkeling. Het bezitten van technische kennis om de toepassingen te implementeren staat niet gelijk aan de vaardigheid om een bruikbare site te ontwerpen. 5.1 Organisatie van het inhoudbeheer Het belang van kennisbeheer en interne communicatie ligt op verschillende plaatsen in de organisatie. Er is dan ook onderscheid bij de inrichting van het beheer. In de beheersstructuur van zowel communicatie als kennisbeheer zijn een aantal rollen te onderscheiden. Deze rollen kunnen door één en dezelfde functionaris worden uitgevoerd Het beheer van communicatie is ingericht volgens de lijnen van de organisatiestructuur. Er bestaan de volgende rollen: Op organisatieniveau is de communicatiemanager verantwoordelijk voor het gebruik van de communicatiemedia binnen het intranet. In een aantal gevallen zal hij ook de einaar van het intranet als geheel zijn. Hij beheert de algemene structuur van het intranet en stelt de standaards vast waaraan alle sites binnen het intranet moeten voldoen. Daarnaast bewaakt hij de gedragsregels die voor het communiceren via het intranet zijn vastgesteld. Per organisatie-eenheid of afdeling is de betreffende manager of afdelingsmanager verantwoordelijk voor de communicatie via het intranet. De inhoudbeheerder waarop de manager beroep doet zorgt voor een actuele en goede inhoud. De informatieleverancier levert inhoudelijke informatie die op het intranet geplaatst moet worden. Als het goed is, gebeurt dit met vaste regelmaat en volgens een vaste procedure. In veel gevallen worden een deel van bovenstaande taken uitbesteed aan een speciale afdeling. Deze service unit kan de organisatie ondersteunen bij: Het ontwerpen van een site Het vormgeven van een site Het plaatsen van aangeleverde informatie Het leveren van tools Daarnaast kan de service unit in opdracht van de communicatiemanager de standaards op het intranet bewaken. Kennisbeheer voor het intranet heeft in het algemeen pas zin als de kennisopslag en weergave gestructureerd is. De opbouw van kennisbeheer is, in tegenstelling tot communicatiebeheer, niet logisch als het volgens de lijnen van de organisatie gebeurt. Als het kennismanagement al is georganiseerd binnen een organisatie, dan zal het kennisbeheer op het intranet daar logischerwijs op aansluiten. Is dit niet het geval, dan is het raadzaam om kennisbeheer in te richten rond bepaalde kennisgebieden. De kennismanager treedt op als of namens de eigenaar van de kennisbank op het intranet. Hij beheert de procedures rond het gebruik en is veelal verantwoordelijk voor het functioneel beheer. Daarnaast bepaalt hij welke kennisgebieden in de kennisbank worden opgenomen en stelt per gebeid een beheerder aan. Belangrijk onderdeel is het bewaken van de grenzen tussen verschillende kennisgebieden. Voor gebruikers moet duidelijk zijn waar ze welke informatie kunnen vinden. Overlappingen van kennisgebieden zijn daarom uit den boze. De beheerder van een kennisgebied plaatst producten in de kennisbank en beheert het gebruik van deze producten. Als daar al sprake van is, regelt de beheerder ook de autorisaties van een product.

13 6.0 Beveiliging De beveiliging van Internet en intranet is de laatste tijd een hot item. De kranten staan vol verhalen over gekraakte computersystemen. Veelal gaat het dan om aanvallen vanuit het Internet op een webserver of een intranet. Deze aanvallen kunnen grotendeels afgeschermd worden d.m.v. een firewall. Er zijn twee aspecten die belangrijk zijn voor een goede beveiliging. Ten eerste moeten de fysieke mogelijkheden aanwezig zijn, in de vorm van de juiste apparatuur en aplicatuur. Ten tweede moeten die moegelijkheden op een juiste manier toegepast worden, in de vorm van configuratie en beheer. 6.1 Firewall Een firewall controleert en beïnvloedt waar nodig de communicatie tussen het interne netwerk en het externe netwerk (Internet). Een firewall is een soort portier van het intranet. De eigenschappen die een firewall minimaal bezit zijn: Alle communicatie van het intranet naar het Internet en vice versa moet door de firewall gaan. Slecht de communicatie die in het beveiligingsbeleid toegestaan is, mag de firewall passeren. De firewall zelf moet bestand zijn tegen aanvallen van buitenaf Omdat een firewall slechts één bepaalde verbinding in de gaten houdt, mag er nergens anders communicatie tussen het intranet en Internet plaatsvinden. Bovendien biedt een firewall geen bescherming tegen aanvallen vanuit het intranet. Daarvoor is een aparte interne firewall nodig.

14 Conclusie De tijden veranderen en met het ingaan van een nieuw millennium lijkt ook in de automatiseringswereld een nieuw tijdperk aangebroken. We bevinden ons in de overgangsfase van het DP-tijdperk naar het IT-tijdperk. Dit nieuwe tijdperk brengt niet alleen nieuwe technieken met zich mee. Het vereist ook een omslag in de omgang met informatie. Het is voor de organisatie van strategisch belang dat er correct en gestructureerd met informatie en kennis wordt omgesprongen. Een intranet is een medium dat uitermate geschikt is als communicatiemiddel. Zowel werknemers als werkgevers kunnen benodigde informatie via een intranet vergaren. Een intranet stimuleert in veel gevallen een open communicatie, wat weer bijdraagt aan de betrokkenheid bij de organisatie, wat uiteindelijk een beter product oplevert. Wat bij de opzet van een intranet niet vergeten mag worden, zijn de gevolgen. Vanaf het allereerste begin moet er een duidelijk beleid zijn. Taken en verantwoordelijkheden moeten worden vastgelegd en er moeten richtlijnen zijn voor de kosten. Tevens moeten er zeer duidelijke afspraken gemaakt worden m.b.t. de inhoud. Met behulp van dit rapport kan de organisatie een start maken met het vormen van een degelijk beleid m.b.t. intranet.

15 Literatuurlijst Cuijpers, Petrik. (1998) Intranet, een netwerk van mensen Kluwer BedrijfsInformatie, Deventer Dam, P.P.A. van (1998) Internet, intranet en beveiliging: het technisch kader. Kluwer BedrijfsInformatie, Deventer. Earl, M.J. (1999, 2 de druk) Management Strategieën en Informatietechnologie Academic Services, Schoonhoven. HccNet Kenniscentrum [

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com > > > De wereld wordt elke dag ingewikkelder. Ondernemers staan onder een ongekende druk die veel verder gaat dan de gebruikelijke onzekerheid waar ze aan gewend zijn. Wat staat de verschillende markten

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN 2. Kennis...6 2.1 Definitie... 6 2.2 Gezichtspunten ten aanzien van kennis... 9 3. Kennismanagement...16 3.1 Definitie...16 3.2 Belang van kennismanagement...18

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Sneller ritsen met internet applicaties?

Sneller ritsen met internet applicaties? VERRICHTEN INRICHTEN RICHTEN Sneller ritsen met internet applicaties? BESTURING PRODUCTEN PROCESSEN ORGANISATIE APPLICATIES GEGEVENS van de bedrijfsvoering van de bedrijfsvoering Door : Rimko van den Bergh

Nadere informatie

KWALITEIT 1 SITUATIE 2 TEST

KWALITEIT 1 SITUATIE 2 TEST KWALITEIT drs. D. Dresens & drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Managers spreken tegenwoordig steeds vaker over kwaliteit. 'De organisatie moet maximale kwaliteit leveren.' Maar wat is kwaliteit? Alhoewel

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

HAAL TOPPRESTATIES UIT UW TEAM productief werken - slim samenwerken en kennisdelen

HAAL TOPPRESTATIES UIT UW TEAM productief werken - slim samenwerken en kennisdelen HAAL TOPPRESTATIES UIT UW TEAM productief werken - slim samenwerken en kennisdelen SMART@OFFICE www.vxmanagedservices.com Baarnsche dijk 8 3471 LR Baarn Tel: +31 (0)35 30 35 400 info@vxmanagedservices.com

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

SURFACE BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? De Surface in het onderwijs

SURFACE BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? De Surface in het onderwijs BESCHRIJVING SURFACE Wat is het? De Surface is een liggend 30 inch beeldscherm op een tafel waaraan meerdere kinderen tegelijk kunnen werken. Zij bedienen de Surface met hun handen. Het apparaat kan 52

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Visie Ehealth Longfonds

Visie Ehealth Longfonds Visie Ehealth Longfonds Dit document beschrijft de visie en standpuntbepaling van het Longfonds in relatie tot E-health. En is de basis voor de ontwikkelde checklist voor toetsing van E-health initiatieven

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Point2Share handleiding functioneel beheer SP2013

Point2Share handleiding functioneel beheer SP2013 Point2Share handleiding functioneel beheer SP2013 11 juni 2014 Wat is Point2Share? SharePoint 2013 app versie 1.7.5 Met Point2Share kunt u eenvoudig deelnemen aan vergaderingen die zijn georganiseerd binnen

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services 1 24 mei 2011 IBM Finance Forum 2011 Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Automotive Products & Services 2 Agenda Welkom in de wereld van Logistiek & Services Organisatie & TM1

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit.

Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit. Achtergrond Huisstijlen Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit. Onder imago wordt verstaan het beeld

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPM-professional van de toekomst CIO s hebben een enorme klus te klaren. Vrijwel iedere organisatie schreeuwt om een flexibeler IT-landschap dat

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Arcadis Case Study In tien weken, 6.000 medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Over Arcadis Arcadis is wereldwijd toonaangevend als ontwerp- en consultancyfirma voor de natuurlijke en

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Elektronisch documentenbeheer bij de KMO. Themasessie, 2 december 2004, Leuven

Elektronisch documentenbeheer bij de KMO. Themasessie, 2 december 2004, Leuven Elektronisch documentenbeheer bij de KMO Themasessie, 2 december 2004, Leuven Agenda Inleiding Waarom zou u er aan beginnen? Voordelen van EDB Typische toepassingen in KMO Diverse kanten van EDB Waar op

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft De adviseurs en managers van Twynstra Gudde willen zelf kennis kunnen vinden, delen en bewerken. De IT moet dat faciliteren. De

Nadere informatie

1. Documenten en informatie beheren

1. Documenten en informatie beheren Het Managementsysteem Onderwijs (MMS-O) is een intranetapplicatie waarmee het mogelijk is om op een gebruiksvriendelijke wijze een managementinformatiesysteem voor een of meerdere scholen op te zetten.

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, Overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen

Nadere informatie

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009 HvA, Blok 2 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 10 november 2008 Overzicht HvA > V1 > IA 2008/2009 Overzicht - Even voorstellen - Introductie vak - opdrachten & lesprogramma - Doel van het

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Duurzaamrendementvan software

Duurzaamrendementvan software Duurzaamrendementvan software Week van Kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Joost Kouwenberg Agenda Wie zijn wij? Problematiekbij klanten Aanpak Reliant Consultancy Praktijkvoorbeeld Samenwerkingmet Mavim

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL MEERKEUZEVRAGEN Tijd: 20 minuten Veel succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. Vraag 1 Internet verkoop is niet langer gebonden

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Intranet: introductie

Intranet: introductie Intranet: introductie afgesloten gedeelte van het internet maakt gebruik van de gewone internet-infrastructuur erg geschikt voor communicatie op afstand functionaliteit een medium voor informatievoorziening

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Systeem- en applicatiebeheerder

Systeem- en applicatiebeheerder Systeem- en applicatiebeheerder Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen de Gaarshof,,Weideveld

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie