Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012"

Transcriptie

1

2

3 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke Delta met de heer dr. ir. Ronald Waterman De Drechtsteden vormen - als onderdeel van de Mainport Rotterdam/Logistieke Delta - een belangrijke schakel tussen het Randstedelijke netwerk richting het noorden en het Havenindustriële netwerk richting Antwerpen. De opgave is de dynamiek van beide systemen te benutten ter versterking van de internationale concurrentiepositie van het gebied als geheel. Hierin zijn economische ontwikkeling en tegelijkertijd het waarborgen van kwaliteit van leven en leefomgeving (o.a. natuur/milieu/leefklimaat) twee kanten van dezelfde medaille. In de optelsom van de havens van Antwerpen, Rotterdam, Gent, Zeebrugge, Zeeland Seaports, Dordrecht en Moerdijk is sprake van het grootste havencomplex ter wereld (645 miljoen ton). Het unieke daarvan in internationaal perspectief is dat het een Delta gebleven is waar ook de landschappelijke waarden tot nu toe zijn behouden. In de inspiratiesessie reflecteert dhr. dr. ir. Ronald E. Waterman vanuit zijn kennis en ervaring op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Zuid-Westelijke Delta, mede in relatie tot de strategische agenda van de regio Drechtsteden en de individuele Drechtsteden. Uiteraard is er aansluitend ruimte voor vragen en discussie. Hier ligt ook een relatie met het gehouden werkbezoek aan Brussel op 16 november jl. Daar is o.a. ingegaan op de vraag hoe onze Drechtstedenlijke agenda zich verhoudt tot de strategische agenda s op hogere schaalniveaus uur Gezamenlijke maaltijd uur Fractieoverleg Wilt u in verband met de logistieke organisatie uiterlijk 26 november a.s. doorgeven of u met uw fractie vergadert? Dit kunt u doen via Carrouselvergaderingen voor raadsleden INTEGRAAL uur Regionale Meerjarenprogramma Drechtsteden actualisatie (opiniërend) - De voorzitter van het Drechtstedenbestuur de heer Brok zal het rmjp procesmatig en inhoudelijk kort toelichten. - Bij de behandeling wordt voorgesteld de volgende vragen richtinggevend te laten zijn: 1. Herkent u de input die u bij eerdere gelegenheden hebt gegeven (o.a. in het kader van de tussenbalans): de koers, de centrale boodschap en de focus. 2. Ondersteunt u de inzet dat het rmjp in zowel het regionale als het lokale handelen richtinggevend moet zijn om succesvol te kunnen zijn? 3. Vindt u dat het rmjp als gezamenlijk gedragen perspectief voor de Drechtsteden het vertrekpunt voor overleggen met onze maatschappelijke partners moet zijn? Bijlagen (I1): - Voorstel Regionaal meerjarenprogramma actualisatie - De notitie rmjp actualisatie Een aantrekkelijk leefklimaat; dé sleutel voor succesvolle ontwikkeling van de Drechtsteden * - Een pdfbestand met daarin de rmjp actualisatie op één A4 weergegeven* Portefeuillehouder: dhr. A.A.M. Brok Voorzitter: dhr. C. Moorman Griffier: mevr. T.E. van Ditmars

4 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 BESTUUR uur Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december Zevende wijziging Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (opiniërend) Eens per jaar wordt de tekst van de GRD geactualiseerd. In deze wijziging is o.a. de aanpassing van de besluitvorming in de Drechtraad opgenomen. Deze wordt conform de wens van de Drechtraad nu in overeenstemming gebracht met de vergelijkbare bepaling in het Reglement van Orde voor de Drechtraad. Alle raden hebben met dit voorstel ingestemd. Voor het overige is het een vrij technische en redactionele wijziging. Bijlagen (B1): - Voorstel Zevende wijziging Gr Drechtsteden - Concept besluit Drechtraad - Wijzigingsbesluit +Toelichting* - Tekst GrD, versie 8.0, met wijzigingen zichtbaar en schone versie* Portefeuillehouder: dhr. A.A.M. Brok Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad (opiniërend) Het Reglement van Orde voor de Drechtraad is na invoering van de Drechtstedendinsdag herzien en op 7 december 2010 in de Drechtraad vastgesteld. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en de Drechtstedendinsdag draait op volle toeren. Echter, het Reglement blijkt niet altijd voor alle procedures richtlijnen te bevatten. Het voorstel is dan ook het Reglement van orde voor de Drechtraad te herzien. Bijlagen (B2): - Voorstel Reglement van orde voor de Drechtraad - Wijzigingsbesluit - Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad, versie 2.3, met wijzigingen zichtbaar en schone versie* Portefeuillehouder: dhr. F. Loos Toekomst Drechtsteden (opiniërend) 1. Principes als gemeenschappelijke basis voor de samenwerking in de Drechtsteden. 2. Toekomst en inrichting van het netwerkbestuur van de Drechtsteden. In de Carrousel van 2 oktober heeft een eerste oriënterende bespreking plaatsgevonden over het toekomstperspectief op de Drechtsteden. Conform het verzoek in die Carrousel legt de werkgroep Toekomst Drechtsteden uit de raad nu een vergelijkend overzicht voor van de lokale visies op de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden. De werkgroep heeft daaruit, overeenkomstig de vraag uit de Carrousel, ook een gemeenschappelijke basis de principes van samenwerking in de Drechtsteden - gedestilleerd, en legt deze nu ter bespreking voor. In het verlengde hiervan stelt het Drechtstedenbestuur voor een opiniërende bespreking te voeren over de toekomst en inrichting van het netwerkbestuur van de Drechtsteden. Dit aan de hand van de Verkenning Toekomst Netwerkbestuur en een Addendum daarop. Bijlagen (B3): - Voorstel van de werkgroep uit de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur, met de bijlagen: o notitie van de werkgroep uit de Drechtraad* o verkenning Toekomst Netwerkbestuur en Addendum daarbij* o verslag Carrousel Bestuur van 2 oktober 2012* (NB: Deze bijlagen zijn tevens per mail op 7 november jl. verspreid.) Portefeuillehouder: dhr. A.B. Blase en de voorzitter van de werkgroep uit de Drechtraad dhr. M. van der Plaat Van het gedeelte Toekomst Drechtsteden zal tevens een schriftelijk verslag worden gemaakt. Voorzitter: dhr. R.V. van Engelen Griffier: dhr. A.P.M.A.F. Bergmans

5 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 MIDDELEN uur Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december e Bestuursrapportage 2012 GrD (opiniërend) Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. De voorliggende bestuursrapportage (Burap) is de tweede tussentijdse rapportage voor Deze 2 e burap gaat over de realisatie van de eerste acht maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel Bijlagen (M1): - Voorstel 2 e bestuursrapportage 2012 GrD - Concept 2 e bestuursrapportage 2012 GRD, versie 4.2 d.d. 13 november Advies van de Cliëntenraad WWB Drechtsteden d.d. 14 oktober 2012* - Reactie van het Drechtstedenbestuur op het advies van de Cliëntenraad WWB Drechtsteden d.d. 9 november 2012* Actualisatie begroting 2013 GrD (opiniërend) De primaire begroting 2013 is in juli 2012 door de Drechtraad vastgesteld. Conform de financiële kaders wordt de begroting geactualiseerd. De actualisering betreft onder andere de volgende onderwerpen: - inhoudelijke ontwikkelingen, inclusief financiële consequenties van nieuw en gewijzigd beleid; - actualisering van de middelen vanuit Rijksbudgetten; - actualisering van de kostenindexering; - doorwerking van de rekeningresultaten 2011 en de 2e burap Bijlagen (M2): - Voorstel Actualisering begroting GrD Concept actualisering begroting 2013, versie d.d. 13 november 2012 Portefeuillehouder: dhr. R.T.A. Korteland Voorzitter: dhr. D. de Jager Griffier: dhr. B.C.A.M. Poiesz FYSIEK uur Achtervang en risico's gemeenten, als gevolg van rentederivaten Vestia / ontwikkelingen Woningwet (informatief) (ingebracht op verzoek van een lid van de Drechtraad, dhr. C. van Verk). In verschillende gemeenteraden zijn vragen gesteld over Vestia, achtervang en de risico's voor gemeenten. Gelet op de aard en impact van dit onderwerp is dit voor vandaag geagendeerd. De contouren van de carrousel zien er als volgt uit: 1. Een korte inleiding wordt gegeven door de portefeuillehouder, de heer T.A. Stoop, over de gevolgen van het regeerakkoord en de woningwet in relatie tot de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt en PALT. 2. Rollen en taken corporaties - gemeenten in de nieuwe woningwet. Een korte toelichting wordt gegeven door de heer E. Buser (BZK/WWI). Mogelijkheid tot het stellen van vragen. 3. Invloed Vestia op financiën en investeringen van regionale woningcorporaties en derivaten-stresstest. Een korte toelichting wordt gegeven door de heer J. van der Moolen (directeur Centraal Fonds voor de VHV). Waarborgstelling: De financiële risico s van de achtervang per gemeente en in algemene zin. Een korte toelichting wordt gegeven door de heer R. de Geus (treasurer Drechtsteden). Mogelijkheid tot toelichtende vragen te stellen aan de heren Van der Molen en De Geus. 4. Gevolgen naar aanleiding van het regeerakkoord. Afsluitende ronde te besteden aan discussie over deze belangrijke ontwikkelingen, hun eventuele samenhang en de portefeuillehouder in de gelegenheid te stellen relevante overwegingen van de raad mee te nemen in de uitwerking van het rmjp. Gezien de complexe materie wordt een aantal korte presentaties gegeven.

6 - 4 - Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 De volgende bijlagen zullen voor 4 december worden toegezonden (via de lijst van ingekomen stukken): - overzicht wonen en corporatie maatregelen regeerakkoord* - overzicht borgstellingen Drechtstedengemeenten* Portefeuillehouder: dhr. T.A. Stoop Voorzitter: dhr. C. Moorman Griffier: mw. T.E. van Ditmars * Deze stukken zijn te vinden via / Drechtstedendinsdag, de stukken uur Drechtraad Zie agenda en bijbehorende stukken Drechtraad uur Sluiting met een hapje en drankje

7 Bijlage I1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL Integraal 4 december 2012 DRECHTRAAD 15 januari 2013 Datum Steller Doorkiesnummer A. Seip 3940 Onderwerp Regionaal meerjarenprogramma actualisatie Voorstel Het Regionaal meerjarenprogramma actualisatie als addendum op het Regionaal meerjarenprogramma Drechtsteden vaststellen. Behandeladvies Drechtraad-Carrousel: opiniërend. Bevoegdheid Drechtraad. Artikel 6 Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GrD) Samenvatting Het Regionaal meerjarenprogramma Drechtsteden (rmjp) is aan de hand van de tussenbalans 2012 geactualiseerd en aangescherpt. Deze midterm-review is een aanscherping van het lopende rmjp. Na de volgende verkiezingen zal in de Drechtraad besluitvorming plaatsvinden over een volgend rmjp voor de periode vanaf Deze actualisatie heeft de titel Een aantrekkelijk leefklimaat; dé sleutel voor succesvolle ontwikkeling van de Drechtsteden meegekregen. Op deze wijze blijft het rmjp actueel en is sturing op de realisatie van de gestelde doelen mogelijk. Het rmjp is daarmee een actuele basis voor het door het Drechtstedenbestuur op te stellen regionale werkprogramma Toelichting op het voorstel Aanleiding In het kader van de Tussenbalans is rond de zomer van 2012 in de Drechtraad gesproken over actualisatie van het rmjp en het stellen van prioriteiten daarin. Aan de hand van de zogeheten Foto van de Drechtsteden is het streefbeeld Samen Stad aan het Water, inclusief de versterking van de pieken Water, Binnenstad en Landschap bevestigd. De invalshoek is op basis van de Tussenbalans aangescherpt. We hebben geanalyseerd dat een aantrekkelijk leefklimaat de essentiële factor is voor een voorspoedige en gezonde verdere ontwikkeling van de Drechtsteden. Vanuit dat besef is extra focus aangebracht in de activiteiten voor de rest van deze planperiode. Beoogd resultaat De actualisatie rmjp is het kader waarbinnen het Drechtstedenbestuur via het regionale werkprogramma 2013 de uitvoering organiseert en waarmee de in het rmjp gestelde doelen worden gerealiseerd. Argumenten U wordt voorgesteld: De actualisatie van het regionaal meerjarenprogramma als addendum op het Regionaal meerjarenprogramma Drechtsteden vast te stellen. 1. In de Drechtraad is in het kader van de Tussenbalans in verschillende bijeenkomsten gesproken over de uit te voeren thema's. 2. De Drechtraad heeft deze keuzen gemaakt aan de hand van een goed beeld van de situatie in de Drechtsteden anno 2012 (de zogeheten Foto van de Drechtsteden).

8 Bijlage I1 3. De Drechtraad heeft in haar afwegingen meegewogen dat de bijdrage van activiteiten aan de versterking van het leefklimaat in de Drechtsteden deze focus moet richten. 4. En de Drechtraad heeft in haar keuzen meegewogen dat het meer dan ooit van belang is in de keuze voor de te prioriteren thema's oog te hebben voor de rol van de overheid en die van maatschappelijke partners, het schaalniveau waarop thema's het beste aangepakt kunnen worden, de noodzaak investeringen te richten (multiplier), en de meerwaarde die de Drechtsteden andere partijen kunnen bieden doordat juist de Drechtsteden partners vanuit een breed overzicht kunnen verbinden. 5. Het geactualiseerde rmjp is het kader voor het vaststellen van de concrete activiteiten die het Drechtstedenbestuur in het Werkprogramma 2013 zal oppakken en waar regionale middelen op zullen worden ingezet. Kanttekeningen Geen Consequenties Financiële consequenties De uitvoering van het rmjp krijgt vorm in het Werkprogramma 2013 (en daarna 2014). Dit programma wordt opgesteld binnen de financiële kaders van de meerjarenbegroting. Personele en organisatorische consequenties Geen. Juridische consequenties Geen. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties De prioriteiten van het geactualiseerde rmjp zullen gevolgen hebben voor de activiteiten die in de Werkprogramma s 2013 en 2014 zullen worden opgenomen. Sommige activiteiten zullen verminderen of worden gestopt, andere worden versterkt of nieuw opgepakt. Per beleidsveld geeft het rmjp inzicht in de prioriteiten. Het werkprogramma is het instrument om dit concreet te maken naar activiteiten en projecten en naar inzet van middelen. (Het werkprogramma voor 2014 zal waar nodig tussentijds worden aangepast waar daartoe aanleiding is vanuit een nieuw rmjp voor de volgende raadsperiode.) Advies en draagvlak De rmjp actualisatie 2013 heeft de reguliere procedure doorlopen en is geagendeerd in: 1. De vergadering van het ONS-D van 18 oktober De portefeuillehoudersoverleggen Middelen van 5 november 2012 en Fysiek, Economie, Sociaal en Bestuur van 6 november Het Drechtstedenbestuur van 9 november Verdere procedure, communicatie en uitvoering Na besluitvorming van het voorstel in de Drechtraad volgt uitwerking in het Werkprogramma Het Drechtstedenbestuur heeft dit in voorbereiding en zal u te zijner tijd hierover informeren. Het rmjp is voor de Drechtsteden én voor onze maatschappelijke partners een belangrijk document omdat het aangeeft welke doelen de Drechtsteden zichzelf stellen, hoe ze die willen bereiken, en hoe ze invulling willen geven aan de betrokkenheid van maatschappelijke partners bij de verschillende activiteiten. Communicatie over het rmjp betekent enerzijds dat hierover actief geïnformeerd wordt via de reguliere communicatiemiddelen (bijvoorbeeld onze Drechtstedenwebsite), anderzijds wordt het rmjp actief gecommuniceerd naar onze partners omdat de geprioriteerde activiteiten ook voor hen relevant zijn en we ze graag betrekken bij de uitvoering. Het geactualiseerde rmjp krijgt zijn vertaling in het werkprogramma 2013 en in de begroting. In het kader van de reguliere planning en controlcyclus wordt gerapporteerd en verantwoord. Het Drechtstedenbestuur heeft op 27 juni 2012 ingestemd met de Bestuursopdracht Vernieuwing P&C instrumentarium. Een van de opdrachten daarin is het opstellen van routekaarten voor inhoud en bedrijfsvoering.

9 Bijlage I1 In het licht van deze opdracht wordt het rmjp concreet vertaald naar routekaarten waarin doelen, activiteiten en middelen in één oogopslag zichtbaar zijn. Daarbij worden de relaties/afhankelijkheden tussen doelen en activiteiten in beeld gebracht én verbonden aan de beschikbare middelen. Waar mogelijk en wenselijk zullen ook lokale en meervoudig lokale doelen en activiteiten op deze kaarten een plekje krijgen. Zo ontstaat niet alleen inzicht in de afhankelijkheden binnen het rmjp maar maken we ook inzichtelijk hoe lokale en regionale doelen en plannen zicht tot elkaar verhouden. De routekaarten dienen als ondersteuning bij het bestuurlijk en politiek inhoudelijk debat en moeten het mogelijk maken tot integrale besluitvorming te komen: met oog voor inhoudelijke en financiële afhankelijkheden én voor de overeenkomsten en verschillen tussen lokale en regionale doelen. Onderliggende stukken - De notitie rmjp actualisatie Een aantrekkelijk leefklimaat; dé sleutel voor succesvolle ontwikkeling van de Drechtsteden. - Een pdfbestand met daarin de rmjp actualisatie op één A4 weergegeven.

10 Bijlage B1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL Bestuur 4 december 2012 DRECHTRAAD 15 januari 2013 Datum Steller Doorkiesnummer A.P.E. Jaquet Onderwerp Zevende wijziging Gr Drechtsteden Voorstel 1. Kennisnemen van de bijgevoegde tekst van de Gr Drechtsteden, versie 8.0 en de daarin opgenomen wijzigingen aanvaarden. 2. Het onder 1 genoemde besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken. Dit is nodig voor de feitelijke inwerkingtreding van de wijziging. Behandeladvies Drechtraad-Carrousel: opiniërend. Bevoegdheid Artikel 5, eerste lid GRD, Drechtraad. Samenvatting Wijziging van de gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk om de volgende redenen: Op het werkterrein van de SDD zijn wijzigingen opgetreden in de uit te voeren wetgeving. Zo is de Wet investeren in jongeren vervallen en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Deze wijzigingen moeten in de tekst van de GR worden verwerkt. Daarnaast worden de taken die het SCD uitvoert op het gebied van de geografische informatie nu beter beschreven. Het gaat niet om nieuwe taken. Tot slot is het belangrijk te vermelden dat de besluitvorming in de Drechtraad wordt gewijzigd in artikel 14, vijfde lid. Nu alle raden daarmee hebben ingestemd wordt deze tekst in overeenstemming gebracht met de tekst over de besluitvorming in het Reglement van Orde van de Drechtraad (artikel 26, 11 e lid RvO). Toelichting op het voorstel Zie samenvatting. Consequenties Financiële consequenties Niet van toepassing Personele en organisatorische consequenties Niet van toepassing Juridische consequenties Door de wijziging van de GRD is deze weer actueel. Dat bevordert het juridisch rechtmatig handelen van de GRD. Een direct gevolg van deze wijziging is wel dat vanaf 1 februari 2013 een andere maatstaf geldt voor de besluitvorming in de Drechtraad, namelijk dezelfde maatstaf die in het Reglement van Orde van de Drechtraad is opgenomen.

11 pagina 2 van agendapunt: Zevende wijziging GR Drechtsteden Advies en draagvlak ONS-D heeft ingestemd met dit voorstel, evenals het PFO Middelen. Over de wijziging van artikel 14, vijfde lid hebben alle deelnemers al schriftelijk laten weten daarmee in te stemmen. Verdere procedure, communicatie en uitvoering De colleges, burgemeesters en raden van de deelnemende gemeenten moeten het wijzigingsbesluit (ongewijzigd) vaststellen. De Drechtraad moet het wijzigingsbesluit aanvaarden. De verschillende besluiten moeten door de gemeenten zelf worden bekendgemaakt evenals door Drechtsteden. Daarna wordt de vastgestelde tekst op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen ter informatie naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gezonden. Onderliggende stukken - Concept besluit Drechtraad - Tekst GRD, versie 8.0, met wijzigingen zichtbaar en schone versie - Wijzigingsbesluit + toelichting

12 VOORSTEL DRECHTRAAD d.d. Datum Steller Doorkiesnummer 4 oktober 2012 A.P.E. Jaquet Onderwerp Besluit tot het kennis nemen van de zevende wijziging van de GRD DE DRECHTRAAD Gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 9 november 2012; Gelet op artikel 5, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; BESLUIT: Kennis te nemen van de zevende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, zoals bijgevoegd bij het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 9 november Aldus besloten in de openbare vergadering van de Drechtraad van. de coördinerend griffier, de voorzitter, A. Overbeek drs. A.A.M. Brok

13 Bijlage B2 OORSTEL DRECHTRAAD Carrousel Bestuur 4 december 2012 DRECHTRAAD 15 januari 2013 Datum Steller Doorkiesnummer 8 oktober 2012 A. Overbeek (0184) Onderwerp Reglement van orde voor de Drechtraad Voorstel Vaststellen van het gewijzigde Reglement van orde voor de Drechtraad. Behandeladvies: Drechtraad-Carrousel: opiniërend. Bevoegdheid Drechtraad. Samenvattende toelichting Het Reglement van Orde voor de Drechtraad is na invoering van de Drechtstedendinsdag herzien en op 7 december 2010 in de Drechtraad vastgesteld. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en de Drechtstedendinsdag draait op volle toeren. Echter, het Reglement blijkt niet altijd voor alle procedures richtlijnen te bevatten. Het voorstel is dan ook het Reglement van orde voor de Drechtraad te herzien. De onderdelen waarover suggesties zijn gedaan om tot een aanpassing van het Reglement te komen zijn in de afgelopen periode verzameld en in de heisessie van de Agendacommissie op 29 augustus 2012 besproken en aangevuld. In het bijgevoegde wijzigingsvoorstel staan alle voorgestelde wijzigingen puntsgewijs opgesomd. Consequenties Financiële consequenties Niet van toepassing. Personele en organisatorische consequenties Niet van toepassing. Juridische consequenties - Artikel 26 van het Reglement van orde is niet overeenkomstig met hetgeen in de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden is opgenomen: de huidige tekst van de GrD (artikel 14, lid 5) spreekt voor moties e.d. over 60% van de aanwezige stemmen; voor amendementen e.d. over 50% +1. In het Reglement van orde wordt in de breedte gesproken over Feit is dat de GrD van hoger orde is dan het Reglement van orde. Aan de gemeenten is gevraagd akkoord te gaan met de regeling zoals deze nu is neergelegd in het Reglement van orde. Inmiddels hebben alle gemeenten hierop positief gereageerd. In de zevende wijziging van de GrD zal dit dan ook worden meegenomen. Conclusie: Na aanpassing van de GrD zijn het Reglement van orde en de GrD weer met elkaar in overeenstemming. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Niet van toepassing. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Met ingang van 1 februari 2013 treedt het nieuwe reglement in werking. Onderliggende stukken - Wijzigingsbesluit. - Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad met wijzigingen zichtbaar en schone versie.

14 De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 17 oktober 2012; Overwegende dat op grond van opgedane ervaringen het gewenst is om enkele wijzigingen aan te brengen in het reglement van orde voor de Drechtraad; BESLUIT: vast de stellen het hierna volgende Reglement van orde voor de Drechtraad 2010 (eerste wijziging): Artikel I A. In artikel 4, eerste lid vervalt uit zijn midden of uit de plaatsvervangend leden van de Drechtraad; B. In artikel 6, derde lid wordt week gewijzigd in dag; C. In artikel 8, tweede lid wordt de leden van de Drechtraad gewijzigd in alle raadsleden van de Drechtsteden; D. Aan artikel 8, tweede lid wordt na de punt een zin toegevoegd, luidende: Verspreiding binnen de gemeenteraden geschiedt digitaal conform de binnen de gemeente gebruikelijke wijze. E. Artikel 8, derde lid vervalt; F. Aan artikel 10, tweede lid, onder a wordt een zin toegevoegd, luidende: Verspreiding binnen de gemeenteraden geschiedt digitaal conform de binnen de gemeente gebruikelijke wijze. G. Artikel 15, eerste en tweede lid vervallen; H. Artikel 15, derde lid wordt het enig lid en komt te luiden als volgt: De Coördinerend griffier draagt er zorg voor dat er voldoende zitplaatsen zijn voor de Drechtraadleden, de Drechtstedensecretaris en andere personen die zijn uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.; I. Artikel 16, tweede lid komt te luiden als volgt: Indien op het vastgestelde aanvangtijdstip van de vergadering niet ten minste 50% + 1 van het maximaal aantal mogelijk aanwezige leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter het tijdstip van de volgende vergadering, die ongeacht het dan aanwezige aantal leden doorgaat. J. In artikel 30, tweede lid wordt na oproep toegevoegd voor die Carrousel; K. In artikel 30, tweede lid, tweede volzin wordt eerstvolgende gewijzigd in daarop volgende; L. In artikel 33, derde lid wordt in ieder geval gewijzigd in zoveel mogelijk; M. Artikel 33, vierde lid komt te luiden als volgt: De antwoorden van het Drechtstedenbestuur worden door tussenkomst van de coördinerend griffier aan de Drechtraadleden toegezonden en op de ingekomen stukkenlijst van de eerstvolgende Drechtraadvergadering geplaatst. N. Onder vernummering van de artikelen 34 tot en met 47 tot 35 tot en met 48 wordt een nieuw artikel 34 met als kop Vragenkwartier ingevoegd, luidende: De Drechtraadleden worden in de gelegenheid gesteld agendapunten uiterlijk tot vrijdag uur voor de vergadering van de Drechtraad in te dienen. De vragen kunnen slechts betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Artikel II Dit besluit treedt in werking op.. Artikel III Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement van orde voor de Drechtraad, eerste wijziging. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Drechtraad van.. de coördinerend griffier, de voorzitter, A. Overbeek drs. A.A.M. Brok

15 Bijlage B3 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL Bestuur 4 december 2012 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel - werkgroep Toekomst Drechtsteden 1 november 2012 Opiniërend - A.B. Blase Steller Telefoonnummer - M. Kouwenberg/J. van den Ban / Onderwerp Toekomst Drechtsteden Voorstel De raadswerkgroep Toekomst Drechtsteden en het Drechtstedenbestuur stellen u gezamenlijk voor een opiniërende bespreking te voeren over 1) de principes van samenwerking in de Drechtsteden en 2) toekomst en inrichting van het netwerkbestuur. Dit aan de hand van het Overzicht lokale visies bestuurlijke toekomst Drechtsteden , het Eindrapport Verkenning Toekomst Netwerkbestuur en het Addendum daarbij. Bevoegdheid Drechtraad (art. 6 of 7 GrD) / Lokale gemeentebesturen Samenvatting Op 4 december is in de Carrousel Bestuur gelegenheid vervolg te geven aan de eerste bespreking over de toekomst Drechtsteden van 2 oktober jl. Aan de Drechtraad wordt gevraagd in de Carrousel de principes/grondbeginselen waarop de samenwerking in de Drechtsteden is gestoeld te bespreken, als basis voor verdere gesprekken in de Drechtraad over de inhoud (programmatische afstemming en de weerslag daarvan in het rmjp voor de nieuwe raadsperiode) en de bestuurlijke vorm van de samenwerking (netwerkbestuur). Daarnaast wordt aan de Drechtraad gevraagd in de Carrousel opinie en richting te geven over de toekomst en inrichting van het netwerkbestuur. De uitkomsten zullen in het vervolgproces worden meegenomen. Het proces zal zodanig worden georganiseerd dat ruim voor de volgende raadsperiode de concrete uitwerkingen beschikbaar zullen zijn. Toelichting op het voorstel In uw Carrouselvergadering Bestuur van 2 oktober jl. heeft u een eerste oriënterende bespreking gevoerd over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden. Naast de bevindingen van de lokale visietrajecten, lag ook het concept eindrapport Verkenning toekomst netwerkbestuur als onderlegger voor de Carrousel voor. In deze eerste ronde heeft in uw Carrouselvergadering een kennismaking met en uitwisseling van de hoofdlijnen van de lokale visietrajecten plaatsgevonden. In aansluiting hierop heeft de Carrousel de werkgroep verzocht de Carrousel een handzaam overzicht aan te bieden van de lokale visies op de bestuurlijke toekomst. De werkgroep heeft hierop voor uw Carrouselvergadering van 4 december het nu bijgevoegde Overzicht lokale visies bestuurlijke toekomst Drechtsteden opgesteld. In dit document zijn de uitspraken van de gemeenten over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden opgenomen, onderverdeeld in een aantal subthema s. De schema s worden voorafgegaan door een beknopte opsomming/samenvatting in vijf punten van de door de gemeenteraden aangegeven principes/grondbeginselen van samenwerking in de Drechtsteden, alsook een viertal punten waarin de lokale visies onderling van elkaar verschillen. Het document wordt afgesloten met een opsomming van conclusies van de Commissie Meijdam (Visitatiecommissie Meijdam) en de commissie ScholtenII (Evaluatie bestuurlijke samenwerking Drechtsteden), als handreiking voor het gesprek over de principes van samenwerking.

16 pagina 2 In het tweede deel van die vergadering is door sprekers een aantal opmerkingen en suggesties gedaan over de samenwerking in de Drechtsteden en de ontwikkeling van het netwerkbestuur. De opmerkingen betroffen vooral de positie, vorm en samenstelling van de Drechtraad en Drechtstedenbestuur. Zoals toegezegd door de bestuurlijk portefeuillehouder worden deze opmerkingen betrokken in het verdere proces. Hiertoe is aan het rapport Verkenning Toekomst Netwerkbestuur een Addendum toegevoegd, waarmee de opmerkingen behoren bij deze Verkenning. De suggestie om voorstellen aan de Drechtraad te toetsen in de mate waarin ze bijdragen aan vereenvoudiging van bestuur en werk ( indikkingsindex ), maakt niet zozeer onderdeel uit van de discussie over de toekomst van het netwerkbestuur, maar zal in overweging worden genomen. Terugkoppeling hierover zal plaatsvinden in bestuursrapportage. De Verkenning en het Addendum zijn bij deze oplegnotitie gevoegd. Na deze Carrouselvergadering heeft de werkgroep Toekomst Drechtsteden zich gebogen over het vervolgproces. Daarin is geconcludeerd dat er behoefte is aan een gesprek over principes waarop de samenwerking in de Drechtsteden is gestoeld. Deze principes gelden als politieke en bestuurlijke kaders van de samenwerking. Dit is ook besproken met de bestuurlijk portefeuillehouder. Op 4 december is in de Carrousel Bestuur gelegenheid vervolg te geven aan uw eerste bespreking, en daarbij met elkaar de principes/grondslagen waarop de samenwerking in de Drechtsteden is gestoeld uit te diepen, als basis voor de keuzen over de inhoud (programmatische afstemming en rmjp) en de bestuurlijke vorm van de samenwerking (netwerkbestuur). Met betrekking tot dat laatste punt bent u op 4 december, op basis van de voorliggende verkenning en het addendum daarop, in de gelegenheid sturing te geven over de toekomst en inrichting van het netwerkbestuur van de Drechtsteden. Beoogd wordt dus het gesprek op 4 december tweeledig te laten zijn: 1) opiniërend bespreken van de principes van de samenwerking in de Drechtsteden en 2) gesprek over de toekomst en inrichting van het netwerkbestuur van Drechtsteden. Deze oplegnotitie, de notitie van de werkgroep met het overzicht lokale visies bestuurlijke toekomst Drechtsteden, de Verkenning toekomst netwerkbestuur en het addendum, kunt u in uw lokale en regionale cyclus benutten in de voor u gebruikelijke voorbereiding op de Drechtstedendinsdag. NB: Geconstateerd moet worden dat in het recentelijk verschenen Regeerakkoord enkele bepalingen zijn opgenomen die van invloed kunnen/zullen zijn op de bestuurslagen in Nederland en dus ook op de samenwerking binnen onze Drechtsteden en de toekomst van ons netwerkbestuur. Nadere uitwerking van de regeerakkoordbepalingen moet vanzelfsprekend nog plaatsvinden. Wanneer mogelijk en waar relevant zullen deze worden meegenomen in de gesprekken over de toekomst van het bestuur van de Drechtsteden. Consequenties Financiële, Personele en organisatorische, Juridische consequenties, Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties: Nu nog niet aan de orde. Verdere procedure, communicatie en uitvoering De werkgroep Toekomst Drechtsteden en portefeuillehouder zullen, in het verlengde van uw Carrouselvergadering op 4 december, afstemming hebben over de aard en het tempo van een vervolgproces, gericht op beschikbaarheid van de concrete uitwerkingen voor de volgende raadsperiode. Daarin zal ook worden meegenomen het te voeren gesprek over en de vaststelling van de mate en de onderdelen waarop wordt samengewerkt, de programmatische afstemming. NB: op de website van de Drechtsteden is, vanaf de linkerkolom op de hoofdpagina, een dossier in te zien met informatie over de toekomst netwerkbestuur. In dit dossier zijn onder andere opgenomen de volledige rapporten van de commissies Meijdam en ScholtenII, raadsinformatiebrieven over toekomst netwerkbestuur, en de brief van het Drechtstedenbestuur van 12 april 2012 over de bevoegdheden van Drechtraad en Drechtstedenbestuur. Onderliggende stukken 1. Notitie van de raadswerkgroep Toekomst Drechtsteden Overzicht lokale visies bestuurlijke toekomst Drechtsteden van 1 november Verkenning Toekomst Netwerkbestuur van 11 september Addendum op de Verkenning Toekomst Netwerkbestuur van 10 oktober Verslag Carrousel Bestuur van 2 oktober 2012

17 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD Carrousel Middelen 4 december 2012 (opiniërend) DRECHTRAAD 4 december 2012 (besluitvormend) Datum Steller Doorkiesnummer 24 oktober 2012 A. Tolsma 2521 Onderwerp 2 e Bestuursrapportage 2012 GRD Voorstel 1. Kennis nemen van het advies van de Cliëntenraad Wwb Drechtsteden en beantwoording van het Drechtstedenbestuur. 2. Vaststellen van de 2 e burap Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. 4. Vaststellen van de voorgestelde kredieten. 5. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen. Bevoegdheid Drechtraad ter vaststelling. Samenvatting Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. De voorliggende bestuursrapportage (Burap) is de tweede tussentijdse rapportage voor Deze 2 e burap gaat over de realisatie van de eerste acht maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel Toelichting op het voorstel Onze Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is volop in ontwikkeling. Dit jaar staat in het teken van de verdere professionalisering van onze organisatie, zowel van de individuele onderdelen als van het collectief. Daarbij past een GRD die naar buiten treedt als één organisatie, met één centraal doel, waarbinnen de inzet van middelen door uw bestuur ook integraal beoordeeld kan worden, net zoals u in uw eigen gemeente ook gewend bent. In deze bestuursrapportage melden wij de verwachte afwijkingen aan het einde van het jaar. Daar waar noodzakelijk worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Wij verwachten bij de jaarrekening 2012 een positief saldo te kunnen laten zien. In de tekst van de rapportage ziet u de verwachte positieve resultaten uiteraard wel terug. Niet alle verwachte positieve afwijkingen kunnen en/of mogen in deze fase al vertaald worden begrotingswijzigingen. Dit komt mede doordat de definitieve afrekening met het ministerie moet plaatsvinden. Bij de jaarrekening zal het definitieve saldo zichtbaar zijn en doen we voorstellen voor de inzet van het positieve saldo. Anders dan voorheen zullen wij bij de jaarrekening een integraal voorstel doen voor inzet van het verwachte positieve resultaat. Eén van deze voorstellen is dat wij voornemens zijn om een voorstel te doen om een deel van het resultaat van de Sociale Dienst in te zetten voor een noodzakelijke verhoging van de ICT-performance. De voordelen daarvan op het gebied van dienstverlening en procesverbetering zullen zeker ook in het sociale domein terugvallen. Uiteraard kunt u hierover bij de jaarrekening het inhoudelijk, integrale debat voeren. Ook zouden wij een deel van het positieve resultaat willen inzetten om een deel van de kosten als gevolg van bovenformativiteit op te vangen.

18 pagina 2 Algemene ontwikkelingen CAO gemeenteambtenaren Afgelopen juni is er een nieuwe CAO voor ambtenaren vastgesteld. Als gevolg van deze CAO zijn de personele lasten van de GRD gestegen. De begroting van de GRD was hierop niet voorzien. Daar waar mogelijk is getracht om deze hogere lasten binnen de begroting van de GRD op te vangen. Dit is gelukt voor het BDS, OCD en GBD. De hogere personele lasten zijn bij het IBD opgevangen door de winstdoelstelling naar beneden bij te stellen. Als gevolg van de afgeronde reorganisatie binnen het SDD en de lopende reorganisatie bij het SCD is er geen financiële ruimte meer om de verhoging van de CAO binnen de bestaande budgetten op te vangen. Concreet komt dit neer op voor de SDD en voor het SCD. Binnen de begroting van de GRD is de verhoging van de werkgeverslasten (onder andere pensioenpremie) op gevangen. Frictiekosten De GRD heeft een financiële taakstelling de gemeentelijke bijdragen te laten dalen. Die daling loopt op tot 10% in 2015 wat overeenkomt tot 6,0 miljoen structureel. Om deze opdracht van onze eigenaren te realiseren is en wordt de personeelformatie ingekrompen, ook met 10%, ongeveer 80 fte. Met het verlagen van de formatie wordt een aantal medewerkers boventallig. Dit leidt tot logischerwijs en onvermijdbaar tot frictiekosten. Het huidige Sociaal Plan heeft een zeer negatief effect op de frictiekosten, omdat termijnen van uitplaatsing en beëindiging van het dienstverband onvoldoende hard zijn. De GRD heeft nauwelijks tot geen ruimte om deze kosten binnen de eigen begroting én taakstelling op te vangen. Er worden dan ook maximale maatregelen genomen om de frictiekosten te beperken. Eén van deze maatregelen is het terug dringen van externe inhuur. Daarnaast is in gezamenlijkheid met de gemeenten een uitstroomorganisatie opgezet om bovenformatieve medewerkers binnen het Drechtstedennetwerk of daarbuiten te plaatsen. Dat is als eerste goed voor de medewerkers, maar zorgt er ten tweede voor dat de kosten worden beperkt. Desondanks zullen de frictiekosten aanzienlijk zijn, verwacht wordt totaal 6,5 miljoen over de jaren 2012 tot en met Echter wanneer de uitstroom van medewerkers achter blijft, zal dit budget niet toereikend zijn. Binnen de begroting van de SCD is er geen ruimte voor frictiekosten. Frictiekosten zijn een gezamenlijk probleem binnen het netwerk. De verantwoordelijkheid van deze frictiekosten wordt dan ook gezamenlijk met de gemeenten opgepakt. Het veranderproces van het SCD vindt dakpansgewijs plaats. Dit betekent dat iedere afdeling in een andere fase van het proces zit. Inmiddels is bij één afdeling het veranderproces afgerond. Naar verwachting zijn alle adviesaanvragen voor het eind van het jaar ingediend bij de OR. De daadwerkelijke kanteling zal in het 1 e kwartaal van 2013 gaan plaatsvinden. Binnen de begroting van de SDD is voor 2012 een budget ter hoogte van 1 miljoen beschikbaar ten behoeve van de frictiekosten. De uitstroom van de bovenformatieve medewerkers bij het SDD loopt achter bij de aannames. De totale frictiekosten van de salarissen, sociaal plan en begeleiding bedragen voor 2012 ruim 1,2 miljoen. De totale frictiekosten van het SDD voor komende jaren worden geprognosticeerd op 2,3 miljoen. Aan het eind van het jaar zal de frictievoorziening worden aangevuld. Verwacht wordt dat dit grotendeels gedekt kan worden vanuit de organisatie budgetten van het SDD. ICT In 2012 is de implementatie van het GRID als project afgerond. Dit was een zeer omvangrijk project waarbij het onvermijdbaar is dat er nog een aantal restpunten zijn die nog om inspanning en investering vragen om tot definitieve afronding te komen. Om tot een goed functionerende ICT-omgeving te komen, is het noodzakelijk om deze restpunten eerst op te lossen. De restpunten zijn mede ontstaan door het in de lucht moeten houden van veel oude systemen tijdens en ook na de implementatie van het GRID. De consolidatie van deze systemen loopt achter bij de wens en de verwachting zoals deze bestuurlijk is uitgesproken. Er is veel capaciteit ingezet op het in de lucht houden van de oude gemeentelijke infrastructuren en tegelijkertijd is altijd getracht volledige dagelijkse dienstverlening te leveren. De noodzakelijke capaciteitsinzet voor het afhechten van de restpunten was hierdoor onvoldoende. Om straks optimaal gebruik te kunnen maken van de ICT-omgeving is het absoluut noodzakelijk om op korte termijn alle restpunten op te lossen. Alleen dan kunnen de organisaties ICT als optimaal instrument inzetten voor de kwaliteit van dienstverlening en processen. En ook alleen dan is de organisatie in staat om te anticiperen op de vele vernieuwingen die op het ICT-gebied op de gemeentelijke en regionale organisaties afkomen.

19 pagina 3 Samenvatting per dochterorganisatie Bureau Drechtsteden Voor bureau Drechtsteden is dit jaar de impuls van de economische agenda Zuidvleugel en topsector water en logistiek van belang. Dit vindt plaats door de uitwerking van 7 investeringslijnen: herstructurering bedrijventerreinen, bevorderen transport schone schepen (LNG/ Schone motor), maritieme campus, continuering EcoShape Building with Nature, University College, showcase Kop van t Land en promotie en acquisitie. Tevens is vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel. Voorgesteld wordt om de kosten van deze impuls ( ) te dekken door middel van onttrekking uit de BWS reserve. Binnen de overige beleidsvelden van het bureau zijn geen afwijkingen. Sociale Dienst Drechtsteden Het klantenbestand is de eerste vijf maanden sterk gegroeid. Vanaf juni is er sprake van een lichte daling van het bestand. Na 8 maanden zijn er klanten ingeschreven. Dit betekent dat we achter lopen op onze doelstelling (van naar 4.324). Om de dalende lijn en de uitstroom van klanten toe te laten nemen is een aanvalsplan opgesteld. Belangrijke elementen daaruit zijn het oproepen van alle klanten (met een arbeidsplicht) en het vastleggen van uitgebreide CV-informatie ter bevordering van matching op vacatures. Daarnaast worden contacten met werkgevers geïntensiveerd en uitgebreid. De doelstelling die voor de WMO is gesteld zal ruimschoots worden gerealiseerd. Wanneer de huidige ontwikkelingen doorzetten, zullen de uitgaven voor de WMO hulpmiddelen, bovenop de bij de 1 e burap vermelde 1 miljoen, wederom 1 miljoen lager uitvallen. Servicecentrum Drechtsteden Het SCD heeft als doel een marktconforme aanbieder van bedrijfsvoeringproducten in de regio te worden. Tegen deze achtergrond is een stevig veranderingsproces ingezet om processen en producten efficiënter, kwalitatief beter en effectiever te maken. Inmiddels zijn bijna alle afdelingen doorgelicht en worden maatregelen genomen om sneller, beter en goedkoper te worden. Het eerste kwartaal van 2013 zal de daadwerkelijke kanteling van het SCD volledig worden afgerond. Bij haar doorontwikkeling loopt het SCD tegen een drietal zaken aan: 1. Transitiekosten die ontstaan als gevolg van het boventallig geworden personeel. 2. Veranderingskosten. Betreft hier kosten die zijn ontstaan om de verandering tot stand te laten komen (inzet van medewerkers en inhuur van (tijdelijke) kennis). 3. ICT. Uit de doorlichting blijkt dat er nog een flink aantal kwantitatieve en kwalitatieve maatregelen genomen moet worden om tot een goed functionerende ICT-omgeving voor de Drechtsteden van de toekomst te komen. Daarnaast zijn er kosten als gevolg van het langer operationeel houden van oude systemen bij gemeenten ( legacy ) en zijn er meer licenties nodig dan destijds was geraamd. Manden Maken Er is sprake van een overtekening van projecten op de beschikbare middelen. De eerdere besluitvorming over de afhechting van Manden Maken bevatte enkele aannames waarop tegenvallers zijn ontstaan (schatting rentebaten en vrijval). Op dit moment is nog geen compleet beeld, dit wordt in de jaarrekening 2012 opgenomen. Besluitvorming over het totaal van nog lopende aanvragen is in voorbereiding. Ingenieursbureau Drechtsteden Binnen het IBD worden twee afwijkingen gemeld. De eerste is het gevolg van de gestegen werkgeverslasten in het kader van de nieuwe CAO. Deze kosten kunnen niet binnen het IBD worden opgevangen. De afspraken (tarieven) met de opdrachtgevers zijn immers al eerder vastgelegd en kosten kunnen niet alsnog worden doorgeberekend. De tweede afwijking is neutraal, en heeft te maken met een gewijzigde verhouding tussen vast personeel en inhuur. Onderzoekcentrum Drechtsteden Binnen het OCD is er een financiële afwijking ontstaan doordat de verwachte externe omzet die gerealiseerd zou gaan worden achter blijft bij de verwachtingen. Deze afwijking kan binnen de bestaande begroting van het OCD worden opgevangen door lagere personele lasten en extra interne opdrachten. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het GBD kent een positieve prognose als van lagere automatiseringskosten en het niet uitvoeren van grote aparte controleacties.

20 pagina 4 Gevraagde begrotingswijzigingen Begrotings programma Omschrijving Lasten Bedragen Baten BDS Extra impuls economie BDS Ontvangen gelden Provincie Zuid Holland BDS Walstroominvesteringen BDS Drechtstedendinsdag Toelichting S/I* Gemeente Het Drechtstedenbestuur heeft besloten om een extra impuls te geven aan de economie in de Drechtsteden langs 7 investeringslijnen. Voorgesteld wordt om deze extra impuls te financieren uit een extra bijdrage uit het BWS-reserve. Via Provincie Zuid Holland ontvangt Bureau Drechtsteden middelen voor HOV-D, ISV3 en het programma Luchtkwaliteit. In 2012 wordt verwacht van deze middelen uit te geven. In 2012 wordt voor aan investeringen verwacht aan de walstroomvoorzieningen. Hogere organisatiekosten Drechtstedendinsdag MM Correctie onterecht onttrekking Administratieve aanpassing I Nee MM Ontvangst bijdrage Ontvangst bijdrage provincie ZH, provincie ZH afrekening BOR-gelden I Nee MM Mutaties reserve Mutatie in reserves als gevolg van onterechte onttrekking en ontvangst I Nee SDD Inkomensondersteuning Hogere inkomsten rijksvergoeding BUIG S Nee SDD Inkomensondersteuning Lagere inkomsten rijksvergoeding BBZ S Nee I I I S Nee Nee Nee Alle zes SDD WMO Lagere uitgaven hulpmiddelen S Alle zes SDD Apparaatskosten Hogere lasten als gevolg van CAO ambtenaren. Daarnaast afname van overhead als gevolg van ingekrompen formatie. S Alle zes IBD Personele lasten Hogere personele lasten als gevolg van CAO ambtenaren I Ja, Dordrecht en Zwijndrecht IBD Inhuur Invullen van vacatureruimte door inhuur I Nee SCD Frictievergoeding MPO Vorming reserve als gevolg van afspraken MPO I Nee SCD Uittreding JGZ Als gevolg van uittreding JGZ in 2012 lagere inkomsten. S Nee SCD Uittreding JGZ Onttrekking uit frictiereserve voor dekking lagere inkomsten JGZ. S Nee SCD Legacy Personele kosten legacy I Alle zes SCD Extra capaciteit ICT Extra capaciteit ICT I Alle zes SCD Verhoging CAO Stijging personele lasten door nieuw CAO S Alle zes SCD DVO extra inkomsten Extra DVO afgesloten daardoor hogere baten en lasten I Per gemeente afgerekend Werkkostenregeling Betreft kosten (inhuur deskundigheid) als SCD I Alle zes (WKR) gevolg van implementatie WKR. SCD Inkoop Nieuwe Stijl (INS) Invoeren van INS I&S Alle zes SCD Printer/telefonie Betreft meerverbruik printer en telefonie I Alle zes OCD Personele lasten Lagere personele lasten en besparing op inhuur I Nee OCD Onderzoek 0-65 Lagere omzet vanuit externe opdrachten en hogere omzet vanuit interne I Nee opdrachten Alg. dekkm. Reserves Toekennen van resultaat algemene dekkingsmiddelen aan reserve I Nee Totaal

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

1 e Leveringsrapportage SCD 2014

1 e Leveringsrapportage SCD 2014 1 e Leveringsrapportage SCD 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Dienstverlening organisatiebreed 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Actuele ontwikkelingen 4 2.3 Klanttevredenheid 5 3. Voortgang per afdeling 8 3.1 Personeel

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie