Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012"

Transcriptie

1

2

3 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke Delta met de heer dr. ir. Ronald Waterman De Drechtsteden vormen - als onderdeel van de Mainport Rotterdam/Logistieke Delta - een belangrijke schakel tussen het Randstedelijke netwerk richting het noorden en het Havenindustriële netwerk richting Antwerpen. De opgave is de dynamiek van beide systemen te benutten ter versterking van de internationale concurrentiepositie van het gebied als geheel. Hierin zijn economische ontwikkeling en tegelijkertijd het waarborgen van kwaliteit van leven en leefomgeving (o.a. natuur/milieu/leefklimaat) twee kanten van dezelfde medaille. In de optelsom van de havens van Antwerpen, Rotterdam, Gent, Zeebrugge, Zeeland Seaports, Dordrecht en Moerdijk is sprake van het grootste havencomplex ter wereld (645 miljoen ton). Het unieke daarvan in internationaal perspectief is dat het een Delta gebleven is waar ook de landschappelijke waarden tot nu toe zijn behouden. In de inspiratiesessie reflecteert dhr. dr. ir. Ronald E. Waterman vanuit zijn kennis en ervaring op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Zuid-Westelijke Delta, mede in relatie tot de strategische agenda van de regio Drechtsteden en de individuele Drechtsteden. Uiteraard is er aansluitend ruimte voor vragen en discussie. Hier ligt ook een relatie met het gehouden werkbezoek aan Brussel op 16 november jl. Daar is o.a. ingegaan op de vraag hoe onze Drechtstedenlijke agenda zich verhoudt tot de strategische agenda s op hogere schaalniveaus uur Gezamenlijke maaltijd uur Fractieoverleg Wilt u in verband met de logistieke organisatie uiterlijk 26 november a.s. doorgeven of u met uw fractie vergadert? Dit kunt u doen via Carrouselvergaderingen voor raadsleden INTEGRAAL uur Regionale Meerjarenprogramma Drechtsteden actualisatie (opiniërend) - De voorzitter van het Drechtstedenbestuur de heer Brok zal het rmjp procesmatig en inhoudelijk kort toelichten. - Bij de behandeling wordt voorgesteld de volgende vragen richtinggevend te laten zijn: 1. Herkent u de input die u bij eerdere gelegenheden hebt gegeven (o.a. in het kader van de tussenbalans): de koers, de centrale boodschap en de focus. 2. Ondersteunt u de inzet dat het rmjp in zowel het regionale als het lokale handelen richtinggevend moet zijn om succesvol te kunnen zijn? 3. Vindt u dat het rmjp als gezamenlijk gedragen perspectief voor de Drechtsteden het vertrekpunt voor overleggen met onze maatschappelijke partners moet zijn? Bijlagen (I1): - Voorstel Regionaal meerjarenprogramma actualisatie - De notitie rmjp actualisatie Een aantrekkelijk leefklimaat; dé sleutel voor succesvolle ontwikkeling van de Drechtsteden * - Een pdfbestand met daarin de rmjp actualisatie op één A4 weergegeven* Portefeuillehouder: dhr. A.A.M. Brok Voorzitter: dhr. C. Moorman Griffier: mevr. T.E. van Ditmars

4 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 BESTUUR uur Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december Zevende wijziging Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (opiniërend) Eens per jaar wordt de tekst van de GRD geactualiseerd. In deze wijziging is o.a. de aanpassing van de besluitvorming in de Drechtraad opgenomen. Deze wordt conform de wens van de Drechtraad nu in overeenstemming gebracht met de vergelijkbare bepaling in het Reglement van Orde voor de Drechtraad. Alle raden hebben met dit voorstel ingestemd. Voor het overige is het een vrij technische en redactionele wijziging. Bijlagen (B1): - Voorstel Zevende wijziging Gr Drechtsteden - Concept besluit Drechtraad - Wijzigingsbesluit +Toelichting* - Tekst GrD, versie 8.0, met wijzigingen zichtbaar en schone versie* Portefeuillehouder: dhr. A.A.M. Brok Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad (opiniërend) Het Reglement van Orde voor de Drechtraad is na invoering van de Drechtstedendinsdag herzien en op 7 december 2010 in de Drechtraad vastgesteld. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en de Drechtstedendinsdag draait op volle toeren. Echter, het Reglement blijkt niet altijd voor alle procedures richtlijnen te bevatten. Het voorstel is dan ook het Reglement van orde voor de Drechtraad te herzien. Bijlagen (B2): - Voorstel Reglement van orde voor de Drechtraad - Wijzigingsbesluit - Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad, versie 2.3, met wijzigingen zichtbaar en schone versie* Portefeuillehouder: dhr. F. Loos Toekomst Drechtsteden (opiniërend) 1. Principes als gemeenschappelijke basis voor de samenwerking in de Drechtsteden. 2. Toekomst en inrichting van het netwerkbestuur van de Drechtsteden. In de Carrousel van 2 oktober heeft een eerste oriënterende bespreking plaatsgevonden over het toekomstperspectief op de Drechtsteden. Conform het verzoek in die Carrousel legt de werkgroep Toekomst Drechtsteden uit de raad nu een vergelijkend overzicht voor van de lokale visies op de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden. De werkgroep heeft daaruit, overeenkomstig de vraag uit de Carrousel, ook een gemeenschappelijke basis de principes van samenwerking in de Drechtsteden - gedestilleerd, en legt deze nu ter bespreking voor. In het verlengde hiervan stelt het Drechtstedenbestuur voor een opiniërende bespreking te voeren over de toekomst en inrichting van het netwerkbestuur van de Drechtsteden. Dit aan de hand van de Verkenning Toekomst Netwerkbestuur en een Addendum daarop. Bijlagen (B3): - Voorstel van de werkgroep uit de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur, met de bijlagen: o notitie van de werkgroep uit de Drechtraad* o verkenning Toekomst Netwerkbestuur en Addendum daarbij* o verslag Carrousel Bestuur van 2 oktober 2012* (NB: Deze bijlagen zijn tevens per mail op 7 november jl. verspreid.) Portefeuillehouder: dhr. A.B. Blase en de voorzitter van de werkgroep uit de Drechtraad dhr. M. van der Plaat Van het gedeelte Toekomst Drechtsteden zal tevens een schriftelijk verslag worden gemaakt. Voorzitter: dhr. R.V. van Engelen Griffier: dhr. A.P.M.A.F. Bergmans

5 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 MIDDELEN uur Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december e Bestuursrapportage 2012 GrD (opiniërend) Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. De voorliggende bestuursrapportage (Burap) is de tweede tussentijdse rapportage voor Deze 2 e burap gaat over de realisatie van de eerste acht maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel Bijlagen (M1): - Voorstel 2 e bestuursrapportage 2012 GrD - Concept 2 e bestuursrapportage 2012 GRD, versie 4.2 d.d. 13 november Advies van de Cliëntenraad WWB Drechtsteden d.d. 14 oktober 2012* - Reactie van het Drechtstedenbestuur op het advies van de Cliëntenraad WWB Drechtsteden d.d. 9 november 2012* Actualisatie begroting 2013 GrD (opiniërend) De primaire begroting 2013 is in juli 2012 door de Drechtraad vastgesteld. Conform de financiële kaders wordt de begroting geactualiseerd. De actualisering betreft onder andere de volgende onderwerpen: - inhoudelijke ontwikkelingen, inclusief financiële consequenties van nieuw en gewijzigd beleid; - actualisering van de middelen vanuit Rijksbudgetten; - actualisering van de kostenindexering; - doorwerking van de rekeningresultaten 2011 en de 2e burap Bijlagen (M2): - Voorstel Actualisering begroting GrD Concept actualisering begroting 2013, versie d.d. 13 november 2012 Portefeuillehouder: dhr. R.T.A. Korteland Voorzitter: dhr. D. de Jager Griffier: dhr. B.C.A.M. Poiesz FYSIEK uur Achtervang en risico's gemeenten, als gevolg van rentederivaten Vestia / ontwikkelingen Woningwet (informatief) (ingebracht op verzoek van een lid van de Drechtraad, dhr. C. van Verk). In verschillende gemeenteraden zijn vragen gesteld over Vestia, achtervang en de risico's voor gemeenten. Gelet op de aard en impact van dit onderwerp is dit voor vandaag geagendeerd. De contouren van de carrousel zien er als volgt uit: 1. Een korte inleiding wordt gegeven door de portefeuillehouder, de heer T.A. Stoop, over de gevolgen van het regeerakkoord en de woningwet in relatie tot de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt en PALT. 2. Rollen en taken corporaties - gemeenten in de nieuwe woningwet. Een korte toelichting wordt gegeven door de heer E. Buser (BZK/WWI). Mogelijkheid tot het stellen van vragen. 3. Invloed Vestia op financiën en investeringen van regionale woningcorporaties en derivaten-stresstest. Een korte toelichting wordt gegeven door de heer J. van der Moolen (directeur Centraal Fonds voor de VHV). Waarborgstelling: De financiële risico s van de achtervang per gemeente en in algemene zin. Een korte toelichting wordt gegeven door de heer R. de Geus (treasurer Drechtsteden). Mogelijkheid tot toelichtende vragen te stellen aan de heren Van der Molen en De Geus. 4. Gevolgen naar aanleiding van het regeerakkoord. Afsluitende ronde te besteden aan discussie over deze belangrijke ontwikkelingen, hun eventuele samenhang en de portefeuillehouder in de gelegenheid te stellen relevante overwegingen van de raad mee te nemen in de uitwerking van het rmjp. Gezien de complexe materie wordt een aantal korte presentaties gegeven.

6 - 4 - Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 De volgende bijlagen zullen voor 4 december worden toegezonden (via de lijst van ingekomen stukken): - overzicht wonen en corporatie maatregelen regeerakkoord* - overzicht borgstellingen Drechtstedengemeenten* Portefeuillehouder: dhr. T.A. Stoop Voorzitter: dhr. C. Moorman Griffier: mw. T.E. van Ditmars * Deze stukken zijn te vinden via / Drechtstedendinsdag, de stukken uur Drechtraad Zie agenda en bijbehorende stukken Drechtraad uur Sluiting met een hapje en drankje

7 Bijlage I1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL Integraal 4 december 2012 DRECHTRAAD 15 januari 2013 Datum Steller Doorkiesnummer A. Seip 3940 Onderwerp Regionaal meerjarenprogramma actualisatie Voorstel Het Regionaal meerjarenprogramma actualisatie als addendum op het Regionaal meerjarenprogramma Drechtsteden vaststellen. Behandeladvies Drechtraad-Carrousel: opiniërend. Bevoegdheid Drechtraad. Artikel 6 Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GrD) Samenvatting Het Regionaal meerjarenprogramma Drechtsteden (rmjp) is aan de hand van de tussenbalans 2012 geactualiseerd en aangescherpt. Deze midterm-review is een aanscherping van het lopende rmjp. Na de volgende verkiezingen zal in de Drechtraad besluitvorming plaatsvinden over een volgend rmjp voor de periode vanaf Deze actualisatie heeft de titel Een aantrekkelijk leefklimaat; dé sleutel voor succesvolle ontwikkeling van de Drechtsteden meegekregen. Op deze wijze blijft het rmjp actueel en is sturing op de realisatie van de gestelde doelen mogelijk. Het rmjp is daarmee een actuele basis voor het door het Drechtstedenbestuur op te stellen regionale werkprogramma Toelichting op het voorstel Aanleiding In het kader van de Tussenbalans is rond de zomer van 2012 in de Drechtraad gesproken over actualisatie van het rmjp en het stellen van prioriteiten daarin. Aan de hand van de zogeheten Foto van de Drechtsteden is het streefbeeld Samen Stad aan het Water, inclusief de versterking van de pieken Water, Binnenstad en Landschap bevestigd. De invalshoek is op basis van de Tussenbalans aangescherpt. We hebben geanalyseerd dat een aantrekkelijk leefklimaat de essentiële factor is voor een voorspoedige en gezonde verdere ontwikkeling van de Drechtsteden. Vanuit dat besef is extra focus aangebracht in de activiteiten voor de rest van deze planperiode. Beoogd resultaat De actualisatie rmjp is het kader waarbinnen het Drechtstedenbestuur via het regionale werkprogramma 2013 de uitvoering organiseert en waarmee de in het rmjp gestelde doelen worden gerealiseerd. Argumenten U wordt voorgesteld: De actualisatie van het regionaal meerjarenprogramma als addendum op het Regionaal meerjarenprogramma Drechtsteden vast te stellen. 1. In de Drechtraad is in het kader van de Tussenbalans in verschillende bijeenkomsten gesproken over de uit te voeren thema's. 2. De Drechtraad heeft deze keuzen gemaakt aan de hand van een goed beeld van de situatie in de Drechtsteden anno 2012 (de zogeheten Foto van de Drechtsteden).

8 Bijlage I1 3. De Drechtraad heeft in haar afwegingen meegewogen dat de bijdrage van activiteiten aan de versterking van het leefklimaat in de Drechtsteden deze focus moet richten. 4. En de Drechtraad heeft in haar keuzen meegewogen dat het meer dan ooit van belang is in de keuze voor de te prioriteren thema's oog te hebben voor de rol van de overheid en die van maatschappelijke partners, het schaalniveau waarop thema's het beste aangepakt kunnen worden, de noodzaak investeringen te richten (multiplier), en de meerwaarde die de Drechtsteden andere partijen kunnen bieden doordat juist de Drechtsteden partners vanuit een breed overzicht kunnen verbinden. 5. Het geactualiseerde rmjp is het kader voor het vaststellen van de concrete activiteiten die het Drechtstedenbestuur in het Werkprogramma 2013 zal oppakken en waar regionale middelen op zullen worden ingezet. Kanttekeningen Geen Consequenties Financiële consequenties De uitvoering van het rmjp krijgt vorm in het Werkprogramma 2013 (en daarna 2014). Dit programma wordt opgesteld binnen de financiële kaders van de meerjarenbegroting. Personele en organisatorische consequenties Geen. Juridische consequenties Geen. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties De prioriteiten van het geactualiseerde rmjp zullen gevolgen hebben voor de activiteiten die in de Werkprogramma s 2013 en 2014 zullen worden opgenomen. Sommige activiteiten zullen verminderen of worden gestopt, andere worden versterkt of nieuw opgepakt. Per beleidsveld geeft het rmjp inzicht in de prioriteiten. Het werkprogramma is het instrument om dit concreet te maken naar activiteiten en projecten en naar inzet van middelen. (Het werkprogramma voor 2014 zal waar nodig tussentijds worden aangepast waar daartoe aanleiding is vanuit een nieuw rmjp voor de volgende raadsperiode.) Advies en draagvlak De rmjp actualisatie 2013 heeft de reguliere procedure doorlopen en is geagendeerd in: 1. De vergadering van het ONS-D van 18 oktober De portefeuillehoudersoverleggen Middelen van 5 november 2012 en Fysiek, Economie, Sociaal en Bestuur van 6 november Het Drechtstedenbestuur van 9 november Verdere procedure, communicatie en uitvoering Na besluitvorming van het voorstel in de Drechtraad volgt uitwerking in het Werkprogramma Het Drechtstedenbestuur heeft dit in voorbereiding en zal u te zijner tijd hierover informeren. Het rmjp is voor de Drechtsteden én voor onze maatschappelijke partners een belangrijk document omdat het aangeeft welke doelen de Drechtsteden zichzelf stellen, hoe ze die willen bereiken, en hoe ze invulling willen geven aan de betrokkenheid van maatschappelijke partners bij de verschillende activiteiten. Communicatie over het rmjp betekent enerzijds dat hierover actief geïnformeerd wordt via de reguliere communicatiemiddelen (bijvoorbeeld onze Drechtstedenwebsite), anderzijds wordt het rmjp actief gecommuniceerd naar onze partners omdat de geprioriteerde activiteiten ook voor hen relevant zijn en we ze graag betrekken bij de uitvoering. Het geactualiseerde rmjp krijgt zijn vertaling in het werkprogramma 2013 en in de begroting. In het kader van de reguliere planning en controlcyclus wordt gerapporteerd en verantwoord. Het Drechtstedenbestuur heeft op 27 juni 2012 ingestemd met de Bestuursopdracht Vernieuwing P&C instrumentarium. Een van de opdrachten daarin is het opstellen van routekaarten voor inhoud en bedrijfsvoering.

9 Bijlage I1 In het licht van deze opdracht wordt het rmjp concreet vertaald naar routekaarten waarin doelen, activiteiten en middelen in één oogopslag zichtbaar zijn. Daarbij worden de relaties/afhankelijkheden tussen doelen en activiteiten in beeld gebracht én verbonden aan de beschikbare middelen. Waar mogelijk en wenselijk zullen ook lokale en meervoudig lokale doelen en activiteiten op deze kaarten een plekje krijgen. Zo ontstaat niet alleen inzicht in de afhankelijkheden binnen het rmjp maar maken we ook inzichtelijk hoe lokale en regionale doelen en plannen zicht tot elkaar verhouden. De routekaarten dienen als ondersteuning bij het bestuurlijk en politiek inhoudelijk debat en moeten het mogelijk maken tot integrale besluitvorming te komen: met oog voor inhoudelijke en financiële afhankelijkheden én voor de overeenkomsten en verschillen tussen lokale en regionale doelen. Onderliggende stukken - De notitie rmjp actualisatie Een aantrekkelijk leefklimaat; dé sleutel voor succesvolle ontwikkeling van de Drechtsteden. - Een pdfbestand met daarin de rmjp actualisatie op één A4 weergegeven.

10 Bijlage B1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL Bestuur 4 december 2012 DRECHTRAAD 15 januari 2013 Datum Steller Doorkiesnummer A.P.E. Jaquet Onderwerp Zevende wijziging Gr Drechtsteden Voorstel 1. Kennisnemen van de bijgevoegde tekst van de Gr Drechtsteden, versie 8.0 en de daarin opgenomen wijzigingen aanvaarden. 2. Het onder 1 genoemde besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken. Dit is nodig voor de feitelijke inwerkingtreding van de wijziging. Behandeladvies Drechtraad-Carrousel: opiniërend. Bevoegdheid Artikel 5, eerste lid GRD, Drechtraad. Samenvatting Wijziging van de gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk om de volgende redenen: Op het werkterrein van de SDD zijn wijzigingen opgetreden in de uit te voeren wetgeving. Zo is de Wet investeren in jongeren vervallen en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Deze wijzigingen moeten in de tekst van de GR worden verwerkt. Daarnaast worden de taken die het SCD uitvoert op het gebied van de geografische informatie nu beter beschreven. Het gaat niet om nieuwe taken. Tot slot is het belangrijk te vermelden dat de besluitvorming in de Drechtraad wordt gewijzigd in artikel 14, vijfde lid. Nu alle raden daarmee hebben ingestemd wordt deze tekst in overeenstemming gebracht met de tekst over de besluitvorming in het Reglement van Orde van de Drechtraad (artikel 26, 11 e lid RvO). Toelichting op het voorstel Zie samenvatting. Consequenties Financiële consequenties Niet van toepassing Personele en organisatorische consequenties Niet van toepassing Juridische consequenties Door de wijziging van de GRD is deze weer actueel. Dat bevordert het juridisch rechtmatig handelen van de GRD. Een direct gevolg van deze wijziging is wel dat vanaf 1 februari 2013 een andere maatstaf geldt voor de besluitvorming in de Drechtraad, namelijk dezelfde maatstaf die in het Reglement van Orde van de Drechtraad is opgenomen.

11 pagina 2 van agendapunt: Zevende wijziging GR Drechtsteden Advies en draagvlak ONS-D heeft ingestemd met dit voorstel, evenals het PFO Middelen. Over de wijziging van artikel 14, vijfde lid hebben alle deelnemers al schriftelijk laten weten daarmee in te stemmen. Verdere procedure, communicatie en uitvoering De colleges, burgemeesters en raden van de deelnemende gemeenten moeten het wijzigingsbesluit (ongewijzigd) vaststellen. De Drechtraad moet het wijzigingsbesluit aanvaarden. De verschillende besluiten moeten door de gemeenten zelf worden bekendgemaakt evenals door Drechtsteden. Daarna wordt de vastgestelde tekst op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen ter informatie naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gezonden. Onderliggende stukken - Concept besluit Drechtraad - Tekst GRD, versie 8.0, met wijzigingen zichtbaar en schone versie - Wijzigingsbesluit + toelichting

12 VOORSTEL DRECHTRAAD d.d. Datum Steller Doorkiesnummer 4 oktober 2012 A.P.E. Jaquet Onderwerp Besluit tot het kennis nemen van de zevende wijziging van de GRD DE DRECHTRAAD Gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 9 november 2012; Gelet op artikel 5, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; BESLUIT: Kennis te nemen van de zevende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, zoals bijgevoegd bij het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 9 november Aldus besloten in de openbare vergadering van de Drechtraad van. de coördinerend griffier, de voorzitter, A. Overbeek drs. A.A.M. Brok

13 Bijlage B2 OORSTEL DRECHTRAAD Carrousel Bestuur 4 december 2012 DRECHTRAAD 15 januari 2013 Datum Steller Doorkiesnummer 8 oktober 2012 A. Overbeek (0184) Onderwerp Reglement van orde voor de Drechtraad Voorstel Vaststellen van het gewijzigde Reglement van orde voor de Drechtraad. Behandeladvies: Drechtraad-Carrousel: opiniërend. Bevoegdheid Drechtraad. Samenvattende toelichting Het Reglement van Orde voor de Drechtraad is na invoering van de Drechtstedendinsdag herzien en op 7 december 2010 in de Drechtraad vastgesteld. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en de Drechtstedendinsdag draait op volle toeren. Echter, het Reglement blijkt niet altijd voor alle procedures richtlijnen te bevatten. Het voorstel is dan ook het Reglement van orde voor de Drechtraad te herzien. De onderdelen waarover suggesties zijn gedaan om tot een aanpassing van het Reglement te komen zijn in de afgelopen periode verzameld en in de heisessie van de Agendacommissie op 29 augustus 2012 besproken en aangevuld. In het bijgevoegde wijzigingsvoorstel staan alle voorgestelde wijzigingen puntsgewijs opgesomd. Consequenties Financiële consequenties Niet van toepassing. Personele en organisatorische consequenties Niet van toepassing. Juridische consequenties - Artikel 26 van het Reglement van orde is niet overeenkomstig met hetgeen in de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden is opgenomen: de huidige tekst van de GrD (artikel 14, lid 5) spreekt voor moties e.d. over 60% van de aanwezige stemmen; voor amendementen e.d. over 50% +1. In het Reglement van orde wordt in de breedte gesproken over Feit is dat de GrD van hoger orde is dan het Reglement van orde. Aan de gemeenten is gevraagd akkoord te gaan met de regeling zoals deze nu is neergelegd in het Reglement van orde. Inmiddels hebben alle gemeenten hierop positief gereageerd. In de zevende wijziging van de GrD zal dit dan ook worden meegenomen. Conclusie: Na aanpassing van de GrD zijn het Reglement van orde en de GrD weer met elkaar in overeenstemming. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Niet van toepassing. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Met ingang van 1 februari 2013 treedt het nieuwe reglement in werking. Onderliggende stukken - Wijzigingsbesluit. - Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad met wijzigingen zichtbaar en schone versie.

14 De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 17 oktober 2012; Overwegende dat op grond van opgedane ervaringen het gewenst is om enkele wijzigingen aan te brengen in het reglement van orde voor de Drechtraad; BESLUIT: vast de stellen het hierna volgende Reglement van orde voor de Drechtraad 2010 (eerste wijziging): Artikel I A. In artikel 4, eerste lid vervalt uit zijn midden of uit de plaatsvervangend leden van de Drechtraad; B. In artikel 6, derde lid wordt week gewijzigd in dag; C. In artikel 8, tweede lid wordt de leden van de Drechtraad gewijzigd in alle raadsleden van de Drechtsteden; D. Aan artikel 8, tweede lid wordt na de punt een zin toegevoegd, luidende: Verspreiding binnen de gemeenteraden geschiedt digitaal conform de binnen de gemeente gebruikelijke wijze. E. Artikel 8, derde lid vervalt; F. Aan artikel 10, tweede lid, onder a wordt een zin toegevoegd, luidende: Verspreiding binnen de gemeenteraden geschiedt digitaal conform de binnen de gemeente gebruikelijke wijze. G. Artikel 15, eerste en tweede lid vervallen; H. Artikel 15, derde lid wordt het enig lid en komt te luiden als volgt: De Coördinerend griffier draagt er zorg voor dat er voldoende zitplaatsen zijn voor de Drechtraadleden, de Drechtstedensecretaris en andere personen die zijn uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.; I. Artikel 16, tweede lid komt te luiden als volgt: Indien op het vastgestelde aanvangtijdstip van de vergadering niet ten minste 50% + 1 van het maximaal aantal mogelijk aanwezige leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter het tijdstip van de volgende vergadering, die ongeacht het dan aanwezige aantal leden doorgaat. J. In artikel 30, tweede lid wordt na oproep toegevoegd voor die Carrousel; K. In artikel 30, tweede lid, tweede volzin wordt eerstvolgende gewijzigd in daarop volgende; L. In artikel 33, derde lid wordt in ieder geval gewijzigd in zoveel mogelijk; M. Artikel 33, vierde lid komt te luiden als volgt: De antwoorden van het Drechtstedenbestuur worden door tussenkomst van de coördinerend griffier aan de Drechtraadleden toegezonden en op de ingekomen stukkenlijst van de eerstvolgende Drechtraadvergadering geplaatst. N. Onder vernummering van de artikelen 34 tot en met 47 tot 35 tot en met 48 wordt een nieuw artikel 34 met als kop Vragenkwartier ingevoegd, luidende: De Drechtraadleden worden in de gelegenheid gesteld agendapunten uiterlijk tot vrijdag uur voor de vergadering van de Drechtraad in te dienen. De vragen kunnen slechts betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Artikel II Dit besluit treedt in werking op.. Artikel III Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement van orde voor de Drechtraad, eerste wijziging. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Drechtraad van.. de coördinerend griffier, de voorzitter, A. Overbeek drs. A.A.M. Brok

15 Bijlage B3 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL Bestuur 4 december 2012 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel - werkgroep Toekomst Drechtsteden 1 november 2012 Opiniërend - A.B. Blase Steller Telefoonnummer - M. Kouwenberg/J. van den Ban / Onderwerp Toekomst Drechtsteden Voorstel De raadswerkgroep Toekomst Drechtsteden en het Drechtstedenbestuur stellen u gezamenlijk voor een opiniërende bespreking te voeren over 1) de principes van samenwerking in de Drechtsteden en 2) toekomst en inrichting van het netwerkbestuur. Dit aan de hand van het Overzicht lokale visies bestuurlijke toekomst Drechtsteden , het Eindrapport Verkenning Toekomst Netwerkbestuur en het Addendum daarbij. Bevoegdheid Drechtraad (art. 6 of 7 GrD) / Lokale gemeentebesturen Samenvatting Op 4 december is in de Carrousel Bestuur gelegenheid vervolg te geven aan de eerste bespreking over de toekomst Drechtsteden van 2 oktober jl. Aan de Drechtraad wordt gevraagd in de Carrousel de principes/grondbeginselen waarop de samenwerking in de Drechtsteden is gestoeld te bespreken, als basis voor verdere gesprekken in de Drechtraad over de inhoud (programmatische afstemming en de weerslag daarvan in het rmjp voor de nieuwe raadsperiode) en de bestuurlijke vorm van de samenwerking (netwerkbestuur). Daarnaast wordt aan de Drechtraad gevraagd in de Carrousel opinie en richting te geven over de toekomst en inrichting van het netwerkbestuur. De uitkomsten zullen in het vervolgproces worden meegenomen. Het proces zal zodanig worden georganiseerd dat ruim voor de volgende raadsperiode de concrete uitwerkingen beschikbaar zullen zijn. Toelichting op het voorstel In uw Carrouselvergadering Bestuur van 2 oktober jl. heeft u een eerste oriënterende bespreking gevoerd over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden. Naast de bevindingen van de lokale visietrajecten, lag ook het concept eindrapport Verkenning toekomst netwerkbestuur als onderlegger voor de Carrousel voor. In deze eerste ronde heeft in uw Carrouselvergadering een kennismaking met en uitwisseling van de hoofdlijnen van de lokale visietrajecten plaatsgevonden. In aansluiting hierop heeft de Carrousel de werkgroep verzocht de Carrousel een handzaam overzicht aan te bieden van de lokale visies op de bestuurlijke toekomst. De werkgroep heeft hierop voor uw Carrouselvergadering van 4 december het nu bijgevoegde Overzicht lokale visies bestuurlijke toekomst Drechtsteden opgesteld. In dit document zijn de uitspraken van de gemeenten over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden opgenomen, onderverdeeld in een aantal subthema s. De schema s worden voorafgegaan door een beknopte opsomming/samenvatting in vijf punten van de door de gemeenteraden aangegeven principes/grondbeginselen van samenwerking in de Drechtsteden, alsook een viertal punten waarin de lokale visies onderling van elkaar verschillen. Het document wordt afgesloten met een opsomming van conclusies van de Commissie Meijdam (Visitatiecommissie Meijdam) en de commissie ScholtenII (Evaluatie bestuurlijke samenwerking Drechtsteden), als handreiking voor het gesprek over de principes van samenwerking.

16 pagina 2 In het tweede deel van die vergadering is door sprekers een aantal opmerkingen en suggesties gedaan over de samenwerking in de Drechtsteden en de ontwikkeling van het netwerkbestuur. De opmerkingen betroffen vooral de positie, vorm en samenstelling van de Drechtraad en Drechtstedenbestuur. Zoals toegezegd door de bestuurlijk portefeuillehouder worden deze opmerkingen betrokken in het verdere proces. Hiertoe is aan het rapport Verkenning Toekomst Netwerkbestuur een Addendum toegevoegd, waarmee de opmerkingen behoren bij deze Verkenning. De suggestie om voorstellen aan de Drechtraad te toetsen in de mate waarin ze bijdragen aan vereenvoudiging van bestuur en werk ( indikkingsindex ), maakt niet zozeer onderdeel uit van de discussie over de toekomst van het netwerkbestuur, maar zal in overweging worden genomen. Terugkoppeling hierover zal plaatsvinden in bestuursrapportage. De Verkenning en het Addendum zijn bij deze oplegnotitie gevoegd. Na deze Carrouselvergadering heeft de werkgroep Toekomst Drechtsteden zich gebogen over het vervolgproces. Daarin is geconcludeerd dat er behoefte is aan een gesprek over principes waarop de samenwerking in de Drechtsteden is gestoeld. Deze principes gelden als politieke en bestuurlijke kaders van de samenwerking. Dit is ook besproken met de bestuurlijk portefeuillehouder. Op 4 december is in de Carrousel Bestuur gelegenheid vervolg te geven aan uw eerste bespreking, en daarbij met elkaar de principes/grondslagen waarop de samenwerking in de Drechtsteden is gestoeld uit te diepen, als basis voor de keuzen over de inhoud (programmatische afstemming en rmjp) en de bestuurlijke vorm van de samenwerking (netwerkbestuur). Met betrekking tot dat laatste punt bent u op 4 december, op basis van de voorliggende verkenning en het addendum daarop, in de gelegenheid sturing te geven over de toekomst en inrichting van het netwerkbestuur van de Drechtsteden. Beoogd wordt dus het gesprek op 4 december tweeledig te laten zijn: 1) opiniërend bespreken van de principes van de samenwerking in de Drechtsteden en 2) gesprek over de toekomst en inrichting van het netwerkbestuur van Drechtsteden. Deze oplegnotitie, de notitie van de werkgroep met het overzicht lokale visies bestuurlijke toekomst Drechtsteden, de Verkenning toekomst netwerkbestuur en het addendum, kunt u in uw lokale en regionale cyclus benutten in de voor u gebruikelijke voorbereiding op de Drechtstedendinsdag. NB: Geconstateerd moet worden dat in het recentelijk verschenen Regeerakkoord enkele bepalingen zijn opgenomen die van invloed kunnen/zullen zijn op de bestuurslagen in Nederland en dus ook op de samenwerking binnen onze Drechtsteden en de toekomst van ons netwerkbestuur. Nadere uitwerking van de regeerakkoordbepalingen moet vanzelfsprekend nog plaatsvinden. Wanneer mogelijk en waar relevant zullen deze worden meegenomen in de gesprekken over de toekomst van het bestuur van de Drechtsteden. Consequenties Financiële, Personele en organisatorische, Juridische consequenties, Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties: Nu nog niet aan de orde. Verdere procedure, communicatie en uitvoering De werkgroep Toekomst Drechtsteden en portefeuillehouder zullen, in het verlengde van uw Carrouselvergadering op 4 december, afstemming hebben over de aard en het tempo van een vervolgproces, gericht op beschikbaarheid van de concrete uitwerkingen voor de volgende raadsperiode. Daarin zal ook worden meegenomen het te voeren gesprek over en de vaststelling van de mate en de onderdelen waarop wordt samengewerkt, de programmatische afstemming. NB: op de website van de Drechtsteden is, vanaf de linkerkolom op de hoofdpagina, een dossier in te zien met informatie over de toekomst netwerkbestuur. In dit dossier zijn onder andere opgenomen de volledige rapporten van de commissies Meijdam en ScholtenII, raadsinformatiebrieven over toekomst netwerkbestuur, en de brief van het Drechtstedenbestuur van 12 april 2012 over de bevoegdheden van Drechtraad en Drechtstedenbestuur. Onderliggende stukken 1. Notitie van de raadswerkgroep Toekomst Drechtsteden Overzicht lokale visies bestuurlijke toekomst Drechtsteden van 1 november Verkenning Toekomst Netwerkbestuur van 11 september Addendum op de Verkenning Toekomst Netwerkbestuur van 10 oktober Verslag Carrousel Bestuur van 2 oktober 2012

17 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD Carrousel Middelen 4 december 2012 (opiniërend) DRECHTRAAD 4 december 2012 (besluitvormend) Datum Steller Doorkiesnummer 24 oktober 2012 A. Tolsma 2521 Onderwerp 2 e Bestuursrapportage 2012 GRD Voorstel 1. Kennis nemen van het advies van de Cliëntenraad Wwb Drechtsteden en beantwoording van het Drechtstedenbestuur. 2. Vaststellen van de 2 e burap Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. 4. Vaststellen van de voorgestelde kredieten. 5. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen. Bevoegdheid Drechtraad ter vaststelling. Samenvatting Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. De voorliggende bestuursrapportage (Burap) is de tweede tussentijdse rapportage voor Deze 2 e burap gaat over de realisatie van de eerste acht maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel Toelichting op het voorstel Onze Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is volop in ontwikkeling. Dit jaar staat in het teken van de verdere professionalisering van onze organisatie, zowel van de individuele onderdelen als van het collectief. Daarbij past een GRD die naar buiten treedt als één organisatie, met één centraal doel, waarbinnen de inzet van middelen door uw bestuur ook integraal beoordeeld kan worden, net zoals u in uw eigen gemeente ook gewend bent. In deze bestuursrapportage melden wij de verwachte afwijkingen aan het einde van het jaar. Daar waar noodzakelijk worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Wij verwachten bij de jaarrekening 2012 een positief saldo te kunnen laten zien. In de tekst van de rapportage ziet u de verwachte positieve resultaten uiteraard wel terug. Niet alle verwachte positieve afwijkingen kunnen en/of mogen in deze fase al vertaald worden begrotingswijzigingen. Dit komt mede doordat de definitieve afrekening met het ministerie moet plaatsvinden. Bij de jaarrekening zal het definitieve saldo zichtbaar zijn en doen we voorstellen voor de inzet van het positieve saldo. Anders dan voorheen zullen wij bij de jaarrekening een integraal voorstel doen voor inzet van het verwachte positieve resultaat. Eén van deze voorstellen is dat wij voornemens zijn om een voorstel te doen om een deel van het resultaat van de Sociale Dienst in te zetten voor een noodzakelijke verhoging van de ICT-performance. De voordelen daarvan op het gebied van dienstverlening en procesverbetering zullen zeker ook in het sociale domein terugvallen. Uiteraard kunt u hierover bij de jaarrekening het inhoudelijk, integrale debat voeren. Ook zouden wij een deel van het positieve resultaat willen inzetten om een deel van de kosten als gevolg van bovenformativiteit op te vangen.

18 pagina 2 Algemene ontwikkelingen CAO gemeenteambtenaren Afgelopen juni is er een nieuwe CAO voor ambtenaren vastgesteld. Als gevolg van deze CAO zijn de personele lasten van de GRD gestegen. De begroting van de GRD was hierop niet voorzien. Daar waar mogelijk is getracht om deze hogere lasten binnen de begroting van de GRD op te vangen. Dit is gelukt voor het BDS, OCD en GBD. De hogere personele lasten zijn bij het IBD opgevangen door de winstdoelstelling naar beneden bij te stellen. Als gevolg van de afgeronde reorganisatie binnen het SDD en de lopende reorganisatie bij het SCD is er geen financiële ruimte meer om de verhoging van de CAO binnen de bestaande budgetten op te vangen. Concreet komt dit neer op voor de SDD en voor het SCD. Binnen de begroting van de GRD is de verhoging van de werkgeverslasten (onder andere pensioenpremie) op gevangen. Frictiekosten De GRD heeft een financiële taakstelling de gemeentelijke bijdragen te laten dalen. Die daling loopt op tot 10% in 2015 wat overeenkomt tot 6,0 miljoen structureel. Om deze opdracht van onze eigenaren te realiseren is en wordt de personeelformatie ingekrompen, ook met 10%, ongeveer 80 fte. Met het verlagen van de formatie wordt een aantal medewerkers boventallig. Dit leidt tot logischerwijs en onvermijdbaar tot frictiekosten. Het huidige Sociaal Plan heeft een zeer negatief effect op de frictiekosten, omdat termijnen van uitplaatsing en beëindiging van het dienstverband onvoldoende hard zijn. De GRD heeft nauwelijks tot geen ruimte om deze kosten binnen de eigen begroting én taakstelling op te vangen. Er worden dan ook maximale maatregelen genomen om de frictiekosten te beperken. Eén van deze maatregelen is het terug dringen van externe inhuur. Daarnaast is in gezamenlijkheid met de gemeenten een uitstroomorganisatie opgezet om bovenformatieve medewerkers binnen het Drechtstedennetwerk of daarbuiten te plaatsen. Dat is als eerste goed voor de medewerkers, maar zorgt er ten tweede voor dat de kosten worden beperkt. Desondanks zullen de frictiekosten aanzienlijk zijn, verwacht wordt totaal 6,5 miljoen over de jaren 2012 tot en met Echter wanneer de uitstroom van medewerkers achter blijft, zal dit budget niet toereikend zijn. Binnen de begroting van de SCD is er geen ruimte voor frictiekosten. Frictiekosten zijn een gezamenlijk probleem binnen het netwerk. De verantwoordelijkheid van deze frictiekosten wordt dan ook gezamenlijk met de gemeenten opgepakt. Het veranderproces van het SCD vindt dakpansgewijs plaats. Dit betekent dat iedere afdeling in een andere fase van het proces zit. Inmiddels is bij één afdeling het veranderproces afgerond. Naar verwachting zijn alle adviesaanvragen voor het eind van het jaar ingediend bij de OR. De daadwerkelijke kanteling zal in het 1 e kwartaal van 2013 gaan plaatsvinden. Binnen de begroting van de SDD is voor 2012 een budget ter hoogte van 1 miljoen beschikbaar ten behoeve van de frictiekosten. De uitstroom van de bovenformatieve medewerkers bij het SDD loopt achter bij de aannames. De totale frictiekosten van de salarissen, sociaal plan en begeleiding bedragen voor 2012 ruim 1,2 miljoen. De totale frictiekosten van het SDD voor komende jaren worden geprognosticeerd op 2,3 miljoen. Aan het eind van het jaar zal de frictievoorziening worden aangevuld. Verwacht wordt dat dit grotendeels gedekt kan worden vanuit de organisatie budgetten van het SDD. ICT In 2012 is de implementatie van het GRID als project afgerond. Dit was een zeer omvangrijk project waarbij het onvermijdbaar is dat er nog een aantal restpunten zijn die nog om inspanning en investering vragen om tot definitieve afronding te komen. Om tot een goed functionerende ICT-omgeving te komen, is het noodzakelijk om deze restpunten eerst op te lossen. De restpunten zijn mede ontstaan door het in de lucht moeten houden van veel oude systemen tijdens en ook na de implementatie van het GRID. De consolidatie van deze systemen loopt achter bij de wens en de verwachting zoals deze bestuurlijk is uitgesproken. Er is veel capaciteit ingezet op het in de lucht houden van de oude gemeentelijke infrastructuren en tegelijkertijd is altijd getracht volledige dagelijkse dienstverlening te leveren. De noodzakelijke capaciteitsinzet voor het afhechten van de restpunten was hierdoor onvoldoende. Om straks optimaal gebruik te kunnen maken van de ICT-omgeving is het absoluut noodzakelijk om op korte termijn alle restpunten op te lossen. Alleen dan kunnen de organisaties ICT als optimaal instrument inzetten voor de kwaliteit van dienstverlening en processen. En ook alleen dan is de organisatie in staat om te anticiperen op de vele vernieuwingen die op het ICT-gebied op de gemeentelijke en regionale organisaties afkomen.

19 pagina 3 Samenvatting per dochterorganisatie Bureau Drechtsteden Voor bureau Drechtsteden is dit jaar de impuls van de economische agenda Zuidvleugel en topsector water en logistiek van belang. Dit vindt plaats door de uitwerking van 7 investeringslijnen: herstructurering bedrijventerreinen, bevorderen transport schone schepen (LNG/ Schone motor), maritieme campus, continuering EcoShape Building with Nature, University College, showcase Kop van t Land en promotie en acquisitie. Tevens is vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel. Voorgesteld wordt om de kosten van deze impuls ( ) te dekken door middel van onttrekking uit de BWS reserve. Binnen de overige beleidsvelden van het bureau zijn geen afwijkingen. Sociale Dienst Drechtsteden Het klantenbestand is de eerste vijf maanden sterk gegroeid. Vanaf juni is er sprake van een lichte daling van het bestand. Na 8 maanden zijn er klanten ingeschreven. Dit betekent dat we achter lopen op onze doelstelling (van naar 4.324). Om de dalende lijn en de uitstroom van klanten toe te laten nemen is een aanvalsplan opgesteld. Belangrijke elementen daaruit zijn het oproepen van alle klanten (met een arbeidsplicht) en het vastleggen van uitgebreide CV-informatie ter bevordering van matching op vacatures. Daarnaast worden contacten met werkgevers geïntensiveerd en uitgebreid. De doelstelling die voor de WMO is gesteld zal ruimschoots worden gerealiseerd. Wanneer de huidige ontwikkelingen doorzetten, zullen de uitgaven voor de WMO hulpmiddelen, bovenop de bij de 1 e burap vermelde 1 miljoen, wederom 1 miljoen lager uitvallen. Servicecentrum Drechtsteden Het SCD heeft als doel een marktconforme aanbieder van bedrijfsvoeringproducten in de regio te worden. Tegen deze achtergrond is een stevig veranderingsproces ingezet om processen en producten efficiënter, kwalitatief beter en effectiever te maken. Inmiddels zijn bijna alle afdelingen doorgelicht en worden maatregelen genomen om sneller, beter en goedkoper te worden. Het eerste kwartaal van 2013 zal de daadwerkelijke kanteling van het SCD volledig worden afgerond. Bij haar doorontwikkeling loopt het SCD tegen een drietal zaken aan: 1. Transitiekosten die ontstaan als gevolg van het boventallig geworden personeel. 2. Veranderingskosten. Betreft hier kosten die zijn ontstaan om de verandering tot stand te laten komen (inzet van medewerkers en inhuur van (tijdelijke) kennis). 3. ICT. Uit de doorlichting blijkt dat er nog een flink aantal kwantitatieve en kwalitatieve maatregelen genomen moet worden om tot een goed functionerende ICT-omgeving voor de Drechtsteden van de toekomst te komen. Daarnaast zijn er kosten als gevolg van het langer operationeel houden van oude systemen bij gemeenten ( legacy ) en zijn er meer licenties nodig dan destijds was geraamd. Manden Maken Er is sprake van een overtekening van projecten op de beschikbare middelen. De eerdere besluitvorming over de afhechting van Manden Maken bevatte enkele aannames waarop tegenvallers zijn ontstaan (schatting rentebaten en vrijval). Op dit moment is nog geen compleet beeld, dit wordt in de jaarrekening 2012 opgenomen. Besluitvorming over het totaal van nog lopende aanvragen is in voorbereiding. Ingenieursbureau Drechtsteden Binnen het IBD worden twee afwijkingen gemeld. De eerste is het gevolg van de gestegen werkgeverslasten in het kader van de nieuwe CAO. Deze kosten kunnen niet binnen het IBD worden opgevangen. De afspraken (tarieven) met de opdrachtgevers zijn immers al eerder vastgelegd en kosten kunnen niet alsnog worden doorgeberekend. De tweede afwijking is neutraal, en heeft te maken met een gewijzigde verhouding tussen vast personeel en inhuur. Onderzoekcentrum Drechtsteden Binnen het OCD is er een financiële afwijking ontstaan doordat de verwachte externe omzet die gerealiseerd zou gaan worden achter blijft bij de verwachtingen. Deze afwijking kan binnen de bestaande begroting van het OCD worden opgevangen door lagere personele lasten en extra interne opdrachten. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het GBD kent een positieve prognose als van lagere automatiseringskosten en het niet uitvoeren van grote aparte controleacties.

20 pagina 4 Gevraagde begrotingswijzigingen Begrotings programma Omschrijving Lasten Bedragen Baten BDS Extra impuls economie BDS Ontvangen gelden Provincie Zuid Holland BDS Walstroominvesteringen BDS Drechtstedendinsdag Toelichting S/I* Gemeente Het Drechtstedenbestuur heeft besloten om een extra impuls te geven aan de economie in de Drechtsteden langs 7 investeringslijnen. Voorgesteld wordt om deze extra impuls te financieren uit een extra bijdrage uit het BWS-reserve. Via Provincie Zuid Holland ontvangt Bureau Drechtsteden middelen voor HOV-D, ISV3 en het programma Luchtkwaliteit. In 2012 wordt verwacht van deze middelen uit te geven. In 2012 wordt voor aan investeringen verwacht aan de walstroomvoorzieningen. Hogere organisatiekosten Drechtstedendinsdag MM Correctie onterecht onttrekking Administratieve aanpassing I Nee MM Ontvangst bijdrage Ontvangst bijdrage provincie ZH, provincie ZH afrekening BOR-gelden I Nee MM Mutaties reserve Mutatie in reserves als gevolg van onterechte onttrekking en ontvangst I Nee SDD Inkomensondersteuning Hogere inkomsten rijksvergoeding BUIG S Nee SDD Inkomensondersteuning Lagere inkomsten rijksvergoeding BBZ S Nee I I I S Nee Nee Nee Alle zes SDD WMO Lagere uitgaven hulpmiddelen S Alle zes SDD Apparaatskosten Hogere lasten als gevolg van CAO ambtenaren. Daarnaast afname van overhead als gevolg van ingekrompen formatie. S Alle zes IBD Personele lasten Hogere personele lasten als gevolg van CAO ambtenaren I Ja, Dordrecht en Zwijndrecht IBD Inhuur Invullen van vacatureruimte door inhuur I Nee SCD Frictievergoeding MPO Vorming reserve als gevolg van afspraken MPO I Nee SCD Uittreding JGZ Als gevolg van uittreding JGZ in 2012 lagere inkomsten. S Nee SCD Uittreding JGZ Onttrekking uit frictiereserve voor dekking lagere inkomsten JGZ. S Nee SCD Legacy Personele kosten legacy I Alle zes SCD Extra capaciteit ICT Extra capaciteit ICT I Alle zes SCD Verhoging CAO Stijging personele lasten door nieuw CAO S Alle zes SCD DVO extra inkomsten Extra DVO afgesloten daardoor hogere baten en lasten I Per gemeente afgerekend Werkkostenregeling Betreft kosten (inhuur deskundigheid) als SCD I Alle zes (WKR) gevolg van implementatie WKR. SCD Inkoop Nieuwe Stijl (INS) Invoeren van INS I&S Alle zes SCD Printer/telefonie Betreft meerverbruik printer en telefonie I Alle zes OCD Personele lasten Lagere personele lasten en besparing op inhuur I Nee OCD Onderzoek 0-65 Lagere omzet vanuit externe opdrachten en hogere omzet vanuit interne I Nee opdrachten Alg. dekkm. Reserves Toekennen van resultaat algemene dekkingsmiddelen aan reserve I Nee Totaal

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Postadres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Bijlage 5 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 12-04-2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 078-7702521 Onderwerp Concept Jaarstukken

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 31 mei 2016 Ons kenmerk SBC/1640452 Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking Betreft Zienswijze concept Jaarrekening

Nadere informatie

Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v

Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v. 27-11-2012 Aanleiding De samenwerking in de Drechtsteden heeft vernieuwing nodig. De ervaring van de afgelopen jaren laat een aantal

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden De Drechtraad, ingevolge artikel 34, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; vast te stellen de navolgende: Besluit Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006 Onderwerp Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Bijlagen Concept-Besluit eerste wijziging Gemeenschappelijke Drechtsteden Gevraagde

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit:

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit: Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr.

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Netwerkdemocratie Drechtsteden

Netwerkdemocratie Drechtsteden Netwerkdemocratie Drechtsteden Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Opdracht Drechtraad 16 juni jl. Op basis van de rapporten commissies Scholten II en Meijdam 1. Instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten - de leden van het Drechtstedenbestuur Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht BNG 28.51.27.748 Telefoon (078)

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 '1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 Hendrik-Ido-Ambacht Drechtraad en Drechtstedenbestuur p/a Bureau Drechtsteden Postbus 619 3300 AP DORDRECHT uw brief van uwkenmerk SBC/aooS/gsS onskenmerk 65111 datum \ O/V*2-/ '^CrCiCS

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 16-036 Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) inclusief eigen frictiekosten Aan de raad, Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober Onderwerp: Begrotingen 2008 van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Sociaal Geografisch Bureau (SGB) en Belastingdienst

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 314540 Raadsvergadering van 2 februari 2012 Agendanummer: 10.4 Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden 15 januari 2012 Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden Voorzitter; Bij de vaststelling van de primaire begroting op 3 juli 2012 hebben wij geconstateerd dat het een beleidsarme begroting was, vanwege

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Datum (van opstellen stuk)

Datum (van opstellen stuk) Planning voor procedure: DR Carrousel Middelen 7 juli 2015 DR 7 juli 2015 VOORTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht Datum (van opstellen stuk) tatus behandeling Carrousel (voorstel

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Strategische agenda Drechtsteden en de programmering

Strategische agenda Drechtsteden en de programmering sterke, aantrekkelijke, bereikbare regio politiek/maatschappelijk gestuurd rmjp Strategische agenda Drechtsteden en de programmering Subnotitie programmering: helder belegde bevoegdheden doortastend bestuur,

Nadere informatie

Consultatie winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

Consultatie winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven gemeente Eindhoven Inboeknummer 17bst01174 B&W beslisdatum 22 augustus 2017 Dossiernummer 17.34.655 Raadsvoorstel Consultatie winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Inleiding U hebt

Nadere informatie

Betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Sociale Dienst Drechtsteden

Betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Sociale Dienst Drechtsteden Betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Sociale Dienst Drechtsteden Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 4 februari 2008 Inhoud 1. Wat is de aanleiding? 3 2. Hoe is formeel de verantwoording

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland vrijdag 29 september 2017 19:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026)

Nadere informatie

AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen

AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen AGC 19-06-2013 Bijlage 3 Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 2 juli 2013

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nr. 13.0074 d.d. 29-1-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Exploitatie en Beheer Brede School Leiden Noord (Het Gebouw) Besluiten:Behouden s advies van de commissie

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie