De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van uur tot uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. H. Staghouwer (ChristenUnie, voorzitter), dhr. P.H.R. Brouns (CDA), mw. A.A.H. Hazekamp (PvdD), dhr. M.J. Jager (CDA), dhr. H.J. Kruithof (VVD), dhr. E.J. Luitjens (VVD), mw. W.J. Mansveld (PvdA), dhr. W.J. Moorlag (PvdA), dhr. W. van der Ploeg (GroenLinks), dhr. R. Sangers (SP), dhr. R. Stevens (ChristenUnie), dhr. P.G. de Vey Mestdagh (D66), dhr. T.J. Zanen (PvhN). Afwezig: dhr. C. Swagerman (SP). Voorts aanwezig: dhr. M. J. van den Berg (cdk, voorzitter GS), dhr. M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr. R. Slager (gedeputeerde), mw. Y.J. Hendriks-Mulder (beleidsmedewerker Financiën), mw. C. Pietjouw (Noordelijke Rekenkamer), dhr. G.B. Nijhuis (Noordelijke Rekenkamer), dhr. J.M.C.A. Berkhout (griffier), mw. A.L. Meeske (secretaris), dhr. Th. Poggemeier (Verslagbureau Groningen), dhr. B. Mensema (Verslagbureau Groningen, verslag). 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. Hij bedankt de studenten Theaterwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen, die voorafgaand aan de vergadering een bewerking van het gelijknamige stuk Philoktetes in de Statenzaal hebben uitgevoerd. Ook dankt hij de belangstellenden voor hun aanwezigheid en gaat over tot de orde van de dag. 2. Regeling van werkzaamheden - voorstellen vreemd aan de orde van de dag Er zijn geen voorstellen ingediend. - vaststellen van de agenda De voorzitter memoreert dat er een aantal vragen gesteld is door het CDA over de brief van de staatssecretaris 1. Deze vragen zijn beantwoord en het CDA heeft aangegeven dat deze brief in ieder geval niet meer behandeld hoeft te worden. De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Dhr. Kruithof (VVD) stelt dat hij hier tijdens de behandeling van de Rekening ook al aandacht aan heeft besteed. Hij stelt voor de commissie De Bruijne nieuw leven in te blazen en het daar eerst in onder te brengen. Dhr. Kruithof zou namelijk ook graag willen praten over zaken die kunnen worden geschrapt. Hij zou het liever als één geheel zien, en ook daarbij het College en de ambtenaren te betrekken. De voorzitter stelt vast dat alle fracties instemmend knikken. Het is verstandig vanavond in het presidium te bespreken hoe hier verder mee om te gaan. De uitkomst daarvan moet dan aan de commissie worden meegedeeld. Dit punt zal hier nu niet verder worden besproken. Wel dank aan de opstellers van het rapport, want het geeft toch wel inzicht en het heeft ook een stuk verbetering aangebracht. Dhr. Sangers (SP) wijst op punt 11. Er staat dat het geagendeerd is op verzoek van de SP. In de vorige vergadering waar dit punt aan de orde was, is er door dhr. Swagerman een vraag gesteld om nadere informatie. Daar is nog een vraag overheen gekomen. Op basis daarvan heeft dhr. Calon voorgesteld om het in het kader van een goede voorbereiding te agenderen. In die zin is het niet geagendeerd op het verzoek van de SP. 1 De brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 10 maart 2008 betreffende het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader. 1

2 De voorzitter geeft aan dat er in de commissievergadering van gisteren een voorstel is gedaan om te spreken over de vertrouwelijke brief. Dhr. Brouns heeft daarvan gisteren gezegd dat het in twee onderdelen geknipt zou kunnen worden. Er komt een vergadering in verband met het bestuursakkoord. De datum daarvoor wordt vanavond in het presidium bepaald. De voorzitter stelt voor dit onderwerp op diezelfde datum te bespreken, omdat dat ook een vertrouwelijke vergadering is. Een deel van de brief zal vertrouwelijk kunnen worden behandeld en een deel openbaar, zoals gisteren is afgesproken. Dhr. Stevens (ChristenUnie) stelt dat die ene brief in een openbare vergadering behandeld zou worden en dat er uit het vertrouwelijke gedeelte niet geciteerd zou worden. Bij nader inzien lijkt dat dhr. Stevens geen verstandige insteek. Als men een brief in het openbaar wil behandelen, dan moet die brief ook beschikbaar zijn. Als er vertrouwelijke informatie in staat, dan moet dat in een apart stuk beschikbaar worden gesteld. Die twee zaken moeten uit elkaar worden gehaald en in een openbare vergadering als een openbare brief worden behandeld. Dhr. Calon (gedeputeerde) merkt op dat dit procedurevoorstel het College de gelegenheid geeft te doen wat dhr. Stevens vraagt. Als men het openbaar bespreekt, dan moeten de stukken ook openbaar zijn. Er staat vertrouwelijke informatie over instellingen in. Door dat nu naar achteren te plaatsen kan de brief opgedeeld worden in een openbaar deel en waar het vertrouwelijke gegevens van de bedrijven en instellingen betreft kan het vertrouwelijk worden gehouden. De voorzitter stelt vast dat iedereen het hiermee eens is. 3. Gelegenheid tot spreken voor niet-statenleden (m.b.t. geagendeerde onderwerpen) Er hebben zich geen insprekers gemeld. 4. Vaststelling verslag van 9 april 2008 Dhr. Moorlag (PvdA) heeft twee tekstuele opmerkingen. Op blz. 2 staat horizont waar zijns inziens horizon zou moeten staan en op blz. 20 staat het woord deel, maar dat zou heel moeten zijn. Met deze aanvullingen wordt het verslag vastgesteld. 5. Toezeggingenlijst Toezegging 1. Men heeft hierover een brief ontvangen. De toezegging kan van de lijst af. Toezegging 2. Hierover is 3 juni 2008 een bijeenkomst geweest. Toezegging 3. Dhr. Calon (gedeputeerde) meldt dat de presentatie van het sterrensysteem op 3 september 2008 plaats zal vinden. Toezegging 4. Dhr. Calon (gedeputeerde) heeft hier net over gespreken. De brief zal worden gesplitst. Toezegging 5. Dhr. Calon (gedeputeerde) geeft aan dat het inderdaad anders kan worden weergegeven. Dat zal ook worden gedaan. Hij heeft een proeve voor zich en stelt voor deze ook tijdens het vertrouwelijke deel uit te delen. Dan kunnen de commissieleden zien of het zo ook aan hun vraag beantwoordt. Dat zal bij de integrale bijstelling zijn. Toezegging 6. 2

3 Dhr. Calon (gedeputeerde) merkt op dat dit punt voor vandaag is geagendeerd. 6. Mededelingen Dhr. Van den Berg (cdk, voorzitter GS) meldt dat de provincie aanstaande zaterdag met een advertentie komt voor de stichting Energy Valley voor de werving van een directeur. Dat zal een openbare werving zijn, waarin iedereen die dat wil, kan meedingen. Dhr. Calon (gedeputeerde) deelt mee dat er vanochtend om 11 uur een akkoord is bereikt in het kader van de commissie Lodders, vijf minuten voordat mevrouw Ter Horst het podium besteeg op het VNG congres. De deadline was 10 uur, maar die kon niet worden gehaald. De laatste eindjes zaten bij EZ, het decentraliseren van het regionaal economisch beleid. Daar heeft minister Van der Hoeve vanmorgen uiteindelijk mee ingestemd. De voordracht is nu net gemaakt en getekend. Die gaat vanavond nog uit. Dhr. Slager (gedeputeerde) heeft een korte mededeling over de provinciale rolopvatting. Dat is de laatste maanden regelmatig aan de orde geweest bij allerlei besprekingen. Op dat punt heeft GS even pas op de plaats gemaakt, omdat er ook bestuurskrachtonderzoeken liepen. Dat is nu weer opgepakt, zodat er over enige tijd een notitie over de provinciale rolopvatting zal verschijnen. Waarschijnlijk wordt deze nader gespecificeerd, omdat de provincie op verschillende terreinen een andere rol heeft. Dat komt binnenkort naar de Staten. 7. Rondvraag Dhr. Kruithof (VVD) refereert aan de geheime brief die de commissie een paar weken geleden heeft ontvangen van het College. Dat was de uitnodiging voor de bijeenkomst van gisteravond. Na de gevoerde discussie tijdens de Rekening lijkt dit nu bij uitstek een stuk dat niet geheim hoeft te zijn. Er staat werkelijk niets geheim in. Aangezien de commissie aan de geheimhouding verplicht is, zal dhr. Kruithof deze brief niet doorlopen. Maar hij is erg benieuwd wat het dan wel is dat er in die alinea s staat dat geheim zou moeten zijn. Hij kon het in elk geval niet vinden. Daaraan gekoppeld is er toen ook gesproken over het feit dat Statenleden zich zouden moeten kunnen onttrekken aan de geheimhouding. Dat betekent dat het nooit zo kan zijn dat geheime stukken zomaar zonder discussie vooraf aan de Staten gestuurd worden. Dan men namelijk niet besluiten zich te onttrekken aan geheime informatie. Dat is toch erg van belang. Dhr. De Vey Mestdagh (D66) wil dit met kracht onderschrijven. Dhr. Jager (CDA) stelt voor deze discussie straks in het presidium verder te voeren. De voorzitter neemt dit voorstel over. Dit punt wordt doorgeschoven naar het presidium. 8. Ingekomen stukken(ter kennisneming) a. Brief van GS van 10 april 2008, nr , PP betreffende Afronding Nationaal Actieplan b. Brief van GS van 22 april 2008, nr /17/A.24, CW betreffende Kwartaalrapportage vierde kwartaal 2007 c. Brief van GS van 25 april 2008, nr /17/A.23, CW betreffende JaarRekening Bureau Jeugdzorg 2007 d. Brief van GS van 13 mei 2008, nr /20/A.12, FC betreffende Onderzoeksrapport doelmatigheid en doeltreffendheid van Bodemsanering uit het Programma Schoon/Veilig Groningen De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Bespreekstukken 9. Voordracht van GS betreffende de Voorjaarsnota 2008 (16/2008), nr , FC 3

4 De voorzitter stelt voor dit in één termijn te bespreken en een eventueel tweede termijn in de Staten te voeren. Mw. Mansveld (PvdA) merkt op dat de Voorjaarsnota wat de PvdA betreft een consistent, behoudend en solide beeld schetst. Er is ruimte in het flexibel budget en de ideeën die de PvdA daarover heeft zullen worden bewaard voor de Statenvergadering. De zorgen die de fractie vorig jaar uitsprak zijn nog niet verdwenen. Hoewel er nu duidelijkheid is over het bestuursakkoord, is dat er nog niet over de herverdeling van het Provinciefonds en over het belastingdomein van de provincie. De punten staan ook opgesomd in het hoofdstuk Onzekerheden en het is belangrijk dat de Staten deze majeure beslissingen tijdig kunnen nemen. De fractie heeft een aantal algemene vragen en opmerkingen. De eerste betreft de cofinanciering SNN. Relatief is er minder cofinanciering voor innovatie besteed. In 2007 is 1,6 miljoen gereserveerd voor innovatie. Is dit ook daadwerkelijk aangeboord? En hoe kijkt het College aan tegen de magere ontwikkeling van projecten gericht op innovatie? Cofinanciering REP en het vervolg op Kompas. Al eerder is er gesproken over prioritering in de cofinanciering en aansluiting zoeken bij de provinciale economische speerpunten. Vorig jaar gaf de gedeputeerde aan dat hij van mening was dat erover nagedacht moest worden. In de Voorjaarsnota heeft de fractie daar nog geen gedachte over teruggevonden. De vraag is nu wel actueel bij het REP. Er staan twaalf programmalijnen in gemeld. Opgeteld bij de drie programmalijnen in Koers Noord is de vraag hoe het College omgaat met de financiering van al deze programmalijnen in relatie tot onze eigen speerpunten, oftewel ons eigen economisch beleid? Welke lijn wil het College daarin volgen? Voeding ESFI. Vorig jaar heeft de PvdA gemeld dat de stelpost Provinciaal MIT nogal een gat slaat in de ESFI. Inmiddels staat er nu een PM-post regiospecifiek pakket vanaf Hier gaan natuurlijk bedragen komen te staan. Er zullen uiteindelijk keuzes gemaakt moeten worden. Hoe kijkt het College naar de PM-posten en de toekomstige financiering? Apparaatskosten. Als men kijkt naar de formatieplaatsen, dan is er sprake van een verwarrend beeld. Enerzijds is er een taakstelling tot reductie, anderzijds zijn er intensiveringen van beleid waarvoor er extra fte s nodig zijn. Dat laatste is begrijpelijk. Extra taken betekent extra werk. Maar er vervallen ook taken voor de provincie, zoals het toetsen van bestemmingsplannen. Waarom leidt dit dan niet tot reductie van de formatie? Als men kijkt naar de bestedingsvoorstellen nieuw beleid, dan betreft dit ook voor een deel uitbreiding van structurele en tijdelijke formatie. Er blijkt dus extra personeel nodig. Men kan dit ook terugzien bij de Jeugdzorg met vier formatieplaatsen. Kan GS aangeven hoe de structurele en tijdelijke uitbreidingen van formatieplaatsen zich verhouden tot de personele taakstelling en hoe dat vorm zou moeten krijgen? Welke formatie is structurele uitbreiding en waar vindt bijvoorbeeld ondersteuning van derden plaats? Het blijft een diffuus beeld, met wat plussen en minnen. Maar de kwaliteitsslag die gemaakt zou worden bij het inkrimpen van de taakstelling vindt de PvdA nog niet terug. Die weerslag zou nu zo langzamerhand moeten komen, maar inmiddels komen er weer nieuwe formatieplaatsen bij. Dhr. Calon (gedeputeerde) vindt het een beetje raar. Deze vraag is vanochtend in de commissie Omgeving & Milieu ook gesteld. Toen is er gevraagd of er voor vanavond, voor Bestuur & Financiën, een overzicht gemaakt worden. Het was al klaar aan het einde van die commissie. De gedeputeerde was in de veronderstelling dat het al uitgereikt was, maar hij begrijpt dat het nu pas gebeurt. Mw. Mansveld (PvdA) stelt de snelheid van dit soort antwoorden zeer op prijs. Huisvesting. Bij de huisvesting zit er spanning tussen ruimtegebrek en de bezettingsgraag. Zo is bijvoorbeeld de onderhuurder Regiovisie weg. In de Voorjaarsnota staat dat de vrijgekomen ruimten niet opnieuw worden verhuurd, vanwege het grote aantal medewerkers dat op dit moment is gehuisvest. Enkele pagina s verder staat echter dat het oude doel het verhogen van de bezettingsgraad op redelijk korte termijn moet worden versneld. Dan zou men toch meer onderhuurders willen binnenhalen, zo lijkt het de fractie. Hoe denkt GS daarmee om te gaan? Metamorfose is gestopt. Onderhoud staat daar nu tegenover, en investeringen in het provinciehuis. Hoe gaan we nu om met de ruimte, met de bezettingsgraad in verhouding met het onderhoud dat er zal moeten komen? Hoe wordt dat geprogrammeerd? Wat zijn de kosten en waar gaan die uit gedekt worden? De PvdA heeft kortom behoefte aan een meerjarenraming en een meerjarenplanning waar het gaat om bezettingsgraadruimte, maar ook om het onderhoud. Nieuw beleid. Bij bedrijfsvoering wordt gesproken over de taakstelling bestuurlijke selectiviteit. De PvdA vindt dat er dan wel heel snel het hoofd wordt gebogen bij het voornemen. Er wordt nu al 4

5 afgeraamd op Is het nu juist niet een uitdaging om de aankomende twee jaar toch te gaan kijken of die weerbarstige praktijk niet getackeld kan worden, en de doelstellingen voor 2009 en verder te laten staan en bijvoorbeeld medewerkers in te schakelen voor het meedenken? Die discussie krijgt ook nog een impuls als het advies van de commissie Lodders het daglicht zal zien, want er is op dit punt bij het nieuwe beleid bijvoorbeeld al één fte voor Welzijn afgeraamd, met het oog op het afstoten van welzijnstaken. Dan moet de discussie gevoerd worden wat we wel of niet gaan doen als provincie. Waarom neemt GS nu al het besluit tot aframing? Ondergrens subsidiedrempel van De PvdA heeft al bij de vorige Voorjaarsnota aangegeven bij kleinere bedragen op zoek te willen naar andere mogelijkheden om bureaucratie tegen te gaan. Vorig jaar is er een truc verzonnen waar het gaat om de subsidieverstrekking van een aantal kleine bedragen. Dat is gedelegeerd aan de Vereniging van Groninger Dorpen. Van de huidige lijst die ondermeer in de beantwoording van de vragen van het CDA voorbijkwam ziet men dat een groot deel binnen het welzijnsgebied valt. Heeft het College ook gezocht naar alternatieven om bijvoorbeeld die kleine bedragen onder te brengen bij een organisatie als het CMO, in plaats van de ondergrens vast te zetten op 2.500? New Attraction. Er is een aparte brief over gekomen, maar die is al eerder bij de Voorjaarsnota van vorig jaar behandeld. Het gaat om Vorig jaar heeft de PvdA ervoor gepleit dit anders op te lossen, aangezien het plafond voor middenevenementen is. Nu wordt de zaak weer op dezelfde wijze als vorig jaar opgelost. Bovendien moet er een nieuwe ronde uitgezet worden, want middenevenementen wordt niet helemaal gebruikt. Kan het College in de nieuwe criteria die 1 januari 2009 opgesteld worden voor middenevenementen rekening houden met dit soort uitzonderingen, zodat niet elk jaar dezelfde uitzondering moet worden bevestigd? Dhr. Sangers (SP) kan relatief kort zijn als het gaat om deze Voorjaarsnota. Het verzoek aan de commissieleden wat betreft de behandeling van de Voorjaarsnota is vooral het accent te leggen op het politieke debat. Nou is dat wat de situatie van deze Voorjaarsnota betreft in zoverre relatief, omdat men de Voorjaarsnota ook kan beschouwen als een soort tussenstation in een reeks van grote debatten die in vrij korte tijd met elkaar worden gevoerd. Zowel de debatten die net geweest zijn, de debatten die nog lopen en de debatten die binnenkort nog komen. Dhr. Sangers verwijst naar de debatten over de Jeugdzorg, over de Zuiderzeelijn, over regiospecifiek pakket, over Lodders, over vermogensafroming. Er volgt nog het debat over de Sociale Agenda, het POP en de Cultuurnota. Dat zijn kortom allemaal zaken die nog op het bordje liggen. In die zin wil dhr. Sangers zich als het gaat om de Voorjaarsnota echt beperken tot een aantal beknopte opmerkingen. Het Koersverhaal. Een centraal thema in het Koersverhaal is het streven naar een goede samenwerking met de gemeenten. Bijna op elke bladzijde komt die zin in varianten terug. Dat is een goede zaak. De SP heeft het op meerdere momenten al naar voren gebracht. In de Voorjaarsnota zelf vindt men het niet terug, maar wel in een latere brief van dhr. De Bruijne met betrekking tot de opzet van de Sociale Agenda, met nadruk op het gebiedsgericht werken en de uitvoeringsregie bij de gemeenten. De SP vindt dat een belangrijke stap in de richting van de door de fractie ingediende maar door de meerderheid helaas afgewezen motie. Daarin ging het om de uitwerking van het gedachtegoed de commissie Lodders, met name met betrekking tot de Sociale Agenda. Dat is een stap in de goede richting. Tegelijkertijd constateert dhr. Sangers net als mw. Mansveld die er ook al een opmerking over heeft gemaakt dat het College daarbij ook gebruik maakt van een door het Rijk vaak toegepaste truc, om dan ook maar meteen een selectiviteitwinst van dit soort streven één fte op het terrein van Welzijn in te boeken. Is dat niet meten met twee maten? Nieuw beleid. In grote lijnen staat in de Voorjaarsnota dat er prioriteiten worden gelegd bij de bereikbaarheid van Groningen, met name het projectbureau Regiotram, bij Welzijn, Zorg & Cultuur, met name de Jeugdzorg, en energie en onderhoud provinciehuis. De SP kan daarmee instemmen, maar heeft wel een aantal kanttekeningen. Als het gaat om de Jeugdzorg, dan wordt ook in de Voorjaarsnota benadrukt dat er een gat zit tussen enerzijds de beschikbare rijksmiddelen en anderzijds het uit kunnen oefenen van de volledige provinciale verantwoordelijkheid. Er wordt nu extra ingezet via de vier kwartiermakers op het voorliggende veld. Dat is een goede zaak. Maar men moet zich blijven concentreren op het feit dat het College in die spanning tussen de rijksmiddelen en de provinciale verantwoordelijkheid niet kiest voor het uitoefenen van de volledige provinciale verantwoordelijkheid, maar blijft wijzen op het gebrek aan middelen. De consequentie daarvan is dat we met wachtlijsten geconfronteerd blijven worden. Overigens is de fractie van mening dat die problematiek niet een reden zou mogen en moeten zijn voor een eventueel streven naar decentralisatie naar de gemeenten, zoals dhr. Moorlag dat in eerder verband aangaf. Voor de SP zou dat gemotiveerd moeten zijn op inhoudelijke gronden. 5

6 Dhr. Moorlag (PvdA) merkt op dat zijn betoog in één van de vorige commissievergaderingen iets genuanceerder was. Die kanttekening wil hij toch maken bij de iets te beknopte weergave van dhr. Sangers. Dhr. Sangers (SP) neemt daar nota van. Hij mag graag de kern samenvatten. Volgens hem was dit de kern van het betoog van dhr. Moorlag. Cultuur. Daar wordt los van de uit ESFI ook extra vanuit het flexibel budget geraamd. Op zich kan de SP daar ook mee instemmen, maar de fractie is het eens met de kanttekening die die hierover mogelijk nog gemaakt wordt van de zijde van het CDA als het gaat om de precieze inzet van het extra budget. Uiteraard moet eerst het debat over de Cultuurnota worden afgerond, voordat er pas invulling kan worden gegeven aan dat budget. In dat verband wijst dhr. Sangers ook op de knelpunten als het gaat om de regionale musea. Wat er niet in de Voorjaarsnota staat. Voor de SP is het gratis openbaar vervoer voor MBO ers van jaar een belangrijk punt en dat is door de fractie meerdere malen aangekaart. Het College komt daar later op terug. Dat duurt de SP te lang en de fractie zal dan ook in de Statenvergadering met een voorstel komen. In die zin wil de fractie dhr. Bleker nogmaals tot spoed manen als het gaat om het beschikbaar stellen van het onderzoeksmateriaal, zodat het in de voorbereiding goed kan worden meegenomen. Een ander punt waar de SP bij de Statenvergadering op terug zal komen is het punt van de energielasten voor individuele consumenten, met name die met lagere inkomens. Er zijn ontwikkelingen op de energiemarkt waar te nemen die leiden tot aanzienlijke winsten bij de energiebedrijven. Voor de provincie heeft dat als voordeel hoge dividenden. Uit eerdere vergaderingen heeft dhr. Sangers van dhr. Calon begrepen dat het in ieder geval de komende twee jaar meer zou kunnen zijn dan de nu geraamde 1,5 miljoen. Tegelijkertijd ziet men ook stijgende energielasten bij de individuele consument. De SP zal dan ook met een voorstel komen om vooral die lagere inkomensgroepen te ondersteunen met betrekking tot verlaging van de energielasten. Uitwerking regiospecifiek pakket. Er staat nu dat de voorbereidingskosten daarvoor ten laste worden gebracht van het flexibel budget. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze toegerekend worden naar de projecten. Ze gaan dus deel uitmaken van de hele cofinancieringsconstructie. Vervolgens zullen ze terugvloeien naar de algemene middelen. Waarom deze omweg? Waar dan niet direct ten laste van het ESFI? Een andere daaraan gekoppelde vraag is of dit dan ook niet zou kunnen gelden ten aanzien van andere kosten, zoals de projectorganisatie van de regiotram. Zijn die geheel of gedeeltelijk niet ook te kwalificeren als uitwerking- of voorbereidingskosten wanneer het gaat om het regiospecifiek pakket? Zou dan ook niet hetzelfde traject gevolgd kunnen worden? Accres materiële uitgaven. Het beleid van GS is het bevriezen van het accres op de materiële uitgaven. Wat zijn precies materiële uitgaven? Het accres van nul wordt wel toegepast bij het projectenbudget Welzijn, maar niet als het gaat om subsidiëring in bijvoorbeeld de cultuursector, bij Taal & Cultuur en de Kunstraad. Wanneer is er nu wel sprake van materiële uitgaven en wanneer niet? Taakstelling bestuurlijke drukte. Mw. Mansveld had het ook al over het niet realiseren van de taakstelling bestuurlijke drukte. Het College geeft aan dat het voornamelijk is te wijten aan bestuurlijke keuzes door het College in de Staten. Aan welke keuzes moet dhr. Sangers dan denken? Welke keuzes zijn een belemmering geweest voor het realiseren van die taakstelling? Hij sluit zich aan bij de opmerking van mw. Mansveld als het gaat om het mogelijk vrijvallende budget met betrekking tot de kleinere subsidies. Vaak gaat het om kleinschalige projecten. Zijn er alternatieven overwogen om het elders te beleggen? Dhr. De Vey Mestdagh (D66) heeft één vraag met betrekking tot de versterking van het lokaal bestuur. Daar is voor uitgetrokken. Het blijkt dat er flink wat meer middelen nodig zijn. Toch trekt het College niet meer dan die uit. Verwacht het College dat er minder behoefte aan is? D66 verwacht dat het versterken van het lokaal bestuur wel degelijk iets is dat de komende jaren eerder meer dan minder aandacht nodig heeft. Dhr. Stevens (ChristenUnie) ziet in de Voorjaarsnota ook een degelijk verhaal. Het Koersverhaal sluit aan bij het collegeakkoord, en er wordt invulling gegeven aan de Sociale Agenda, de Economische Agenda en de Kwaliteitsagenda. De bijdrage van 9,5 miljoen in het kader van het bestuursakkoord lijkt het best halfbare resultaat. Weliswaar meer dan gedacht was. Dat het nu ten laste van het flexibel budget wordt geboekt, lijkt de ChristenUnie goed. Ondanks de bijdrage ziet het meerjarenperspectief er toch weer wat beter uit dan vorig jaar en neemt de gemiddelde begrotingsruimte toe tot 4,5 miljoen. Toch zijn er ook onzekerheden, zoals de verdeelsleutel van het Provinciefonds. De fractie vertrouwt erop dat de wijze waarop het tot nu toe door het College 6

7 aangetrokken wordt en de wijze waarop het College hierin participeert goed zal aflopen. De decentralisatie van de taken van de commissie Lodders. De opvatting die het College in de Voorjaarsnota neerschrijft hoe daarmee moet worden omgegaan kan de fractie in grote lijnen delen. De ChristenUnie ondersteunt de vraag van de SP om de informatie die dhr. Bleker heeft toegezegd in het kader van de pilot Gratis Openbaar Vervoer voor MBO-studenten. Hij heeft toegezegd dat het onderzoeksmateriaal voor de Voorjaarsnota beschikbaar is, zodat men daar in de behandeling van de Voorjaarsnota ook mee verder kan. Daar ziet de fractie naar uit. Ondergrens subsidiedrempel van Tot slot een vraag over de subsidiedrempel van om de bestuurlijke selectiviteit te stimuleren. Heeft het ook niet een opdrijvend effect? Zullen subsidies straks niet allemaal met een minimum van worden aangevraagd? Of heeft het juist een dempend effect, in de zin dat bepaalde subsidies straks helemaal niet meer verlengd kunnen worden? Levert het geen verschraling op in de contacten en de manier waarop er gesubsidieerd wordt? Veel grote projecten zijn vroeger immers klein begonnen. Moet hier niet beter naar gekeken worden? Is dit niet een te rigoureus middel? Dhr. Zanen (PvhN) meent dat de Voorjaarsnota zoals die nu voorligt er financieel goed uitziet, in die zin dat er een aantal voorstellen kan worden gedaan met betrekking tot het versterken van de personeelsformatie. Op een aantal punten is er sprake van extra menskracht, en soms ook van extra geld. De provincie heeft blijkbaar in toch wat moeizame tijden van de discussie over de positie van de provincie tot de onzekerheid van de financiële stromen toch goed geboerd. Het ziet er redelijk uit. Natuurlijk is er een aantal grote zaken dat nog wel eens heel erg zwaar zou kunnen gaan wegen. Daarbij denkt dhr. Zanen aan de regiotram. Dat kan nog wel eens een heel ingewikkeld verhaal worden op termijn. Bovendien is het in de kern toch vooral een stadstram. Het is goed voor de ontwikkeling van de stad, maar onze ambities gaan veel verder. Het moet vorm gaan krijgen in de hele regio. Jeugdzorg. Toch is er weer sprake van groeiende wachtlijsten. Die verantwoordelijkheid komt steeds vaker en steeds directer bij de provincie te liggen. Dat kan ook financieel tot de nodige belasting leiden van het provinciale budget. Economische ontwikkeling. Het is de vraag of de provincie in staat is voldoende cofinancieringsmiddelen bij elkaar te schrapen om aan allerlei projecten te kunnen cofinancieren, ook projecten vanuit het regiospecifiek pakket. Dat is natuurlijk ook een onzekerheid. Commissie Lodders. De positie van de provincie is aan de orde geweest in het rapport Lodders. De uitkomst daarvan is dhr. Zanen nog niet helemaal duidelijk. Toch zijn het onzekerheden die als achtergrond moeten dienen voor de beoordeling van de Voorjaarsnota. De discussie over de positie van de provincie wordt gevoerd onder de titel Middenbestuur. Hoe verhoudt het middenbestuur zich tot het Rijk en hoe verhoudt het middenbestuur zich tot de gemeenten? Dat is het debat. Daar is uit weggevallen het idee van de landsdelen discussie wat heel lang nadrukkelijk centraal in de belangstelling heeft gestaan. Nog niet zo heel lang terug heeft men een plotselinge discussie zien ontstaan over de structuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, met name bij het Algemeen Bestuur. Nou lijkt dat weer een andere kant op te gaan. In een notitie van het CDA heeft dhr. Zanen gelezen dat de voorstellen toch weer wat anders gaan worden, maar het is tekenend dat op het moment dat de provincie en het middenbestuur worden vereenzelvigd, de boven- en interprovinciale structuren direct gaan wankelen. Daar moeten we erg voor oppassen in Noord-Nederland, want de drie noordelijke provincies kunnen met elkaar soms iets beter bereiken dan alleen. Soms valt dat overigens ook weer tegen. Wat dat laatste betreft denkt dhr. Zanen aan de cultuurgelden. De drie noordelijke provincies hebben samen met de landsdelen Oost en Zuid getracht om meer middelen naar het noorden te krijgen. Dat is slechts mondjesmaat gebeurd. Het College heeft zich daar ook over uitgesproken dat het toch zwaar is tegengevallen. Het Rijk heeft het middenbestuur financieel aangepakt met die plotselinge korting van vier keer 200 miljoen. De eerste fase is daarvan doorgevoerd en door ons ook verwerkt in de financiële situatie. De onderhandelingen van Lodders zijn het gevolgd daarvan voor de komende drie jaar. Maar het is dhr. Zanen niet helemaal duidelijk of men zoveel middelen meekrijgt voor het uitoefenen van de toegeschoven taken minus 200 miljoen (dus de provincies samen). Het was de doelstelling van de minister om 800 miljoen binnen te halen. Het komt dhr. Zanen voor dat het op deze manier gebeurd. Het betekent dat men structureel op de taken die men toegeschoven krijgt, geld toe moet leggen, uit andere delen van zijn vermogen. Tot slot onze relatie tot diverse culturele instellingen. Laatst is er een hoorzitting geweest van de Staten. Daar heeft men al die organisaties voorbij zien komen en hun verhalen horen houden. Er is een aantal grote zoals het Klooster Ter Apel, het rijtuigenmuseum en het Groninger museum die ook hangen tussen Rijk en de provincie. Daar is nog niet een goed antwoord op. Men kan ze niet 7

8 alleen met de sterrensystematiek benaderen, maar ook anderszins moet er met het Rijk over gediscussieerd worden hoe het moet. Wat de kleinere instellingen die het vrij moeilijk hebben betreft, zou daar iets meer vanuit de Voorjaarsnota naartoe mogen voortvloeien, uiteraard mits ze aan de criteria voldoen. Mw. Hazekamp (PvdD) heeft twee vragen gebaseerd op het overzicht Mutaties fte s. Dank dat het zo snel geregeld kon worden. Allereerst de kosten van één fte ten aanzien van akkervogels. In de Voorjaarsnota staat daar een bedrag voor genoemd van Ten opzichte van het totale budget voor het actieprogramma s Akkervogels vindt de fractie die kosten nogal hoog. Waarom is dat zo n hoog bedrag? De tweede vraag is de fte ten behoefte van de zware vergunningen NB wet. Gedeputeerde Hollenga heeft vorige week in de commissie Economie & Mobiliteit een toelichting gegeven aan de hand van het voorbeeld van de NB-vergunning voor de NUON centrale. Hij gaf daarbij aan dat het mede de aanleiding was vanwege procedurele gronden bij de provincie het bevoegd gezag extra personeel aan te trekken. Dan valt wel op dat het pas in 2009 ingaat. Heeft de beslissing van de Raad van State ten aanzien van de NUON-centrale ook nog gevolgen voor het jaar 2008? Gaat het hier puur om een formele afstemming van die NB-vergunning of ook een inhoudelijke? Dan zou men zich immers kunnen afvragen of één fte wel voldoende is. Dhr. Van der Ploeg (GroenLinks) vindt het Koersverhaal helder. De keuzes zijn ook helder. Er is sprake van een duidelijke prioriteitstelling. In deze commissie wil dhr. Van der Ploeg daar geen politiek oordeel over vellen, want dat gebeurt bij de Algemene Beschouwingen. De financiële planning. Wat hem meerdere keren door de programma s heen opvalt, is dat er een aantal keren wordt voorgesorteerd op nog te nemen besluiten, op evaluaties die nog lopen of besprekingen die nog gaande zijn. Zo moet er voor de regiotram nog een go/no go besluit worden genomen, maar er wordt alvast voor gereserveerd. Cultuurnota. Structureel onderhoud. Zo is er nog een aantal postjes te benoemen. GroenLinks heeft zich daarover in de fractie uitgesproken. Men kwam niet direct tot een eindoordeel, maar men is wel van mening dat dit voorsorteren waarschijnlijk een uitvloeisel is van overschotten. Als men tekorten heeft, dan gebeurt zoiets niet. Dan schuift het vanzelf wel vooruit. Dat is een constatering. Alleen hebben we als Staten wel het budgetrecht. Het is niet inzichtelijk wat de feitelijke kosten zijn voor bijvoorbeeld het onderhoud wat aan de kanalen en wegen plaats moet vinden. Waarom moet het dan 2 miljoen zijn en geen 4 miljoen? Ergens komt dat bedrag vandaan, maar ons ontbeert die informatie, terwijl we wel een besluit moeten nemen. De afdelingen van de ambtelijke organisatie lopen intussen wel met die bedragen weg en plannen het alvast in. Dit soort voorsorteergedrag mag geen regel worden. Kan het College verder duidelijk maken op welke specifieke kosten voor de drie genoemde zaken men doelt? Energielasten. Vanmorgen was dhr. Van der Ploeg tijdens de commissievergadering Omgeving & Milieu even de afkorting kwijt van het voorstel dat GroenLinks drie jaar geleden schriftelijk heeft gedaan, maar dat was LLEF: Lage Lasten Energie Fonds. Ook de PvdA kwam vanochtend met een voorstel voor inkomens onder de iets met de woningen te doen. Het voorstel van GroenLinks ging erover om met name voor de grotere investeringsbedragen zoals voor isolatie te kijken of er door fondsvorming gezamenlijk met corporaties iets te regelen zou zijn. Vervolgens liepen we tegen het TELI voorstel aan waar het gaat om kleinere investeringen die tegelijkertijd van start ging. Toen was het politiek niet opportuun dat voorstel door te zetten. Het is behoorlijk moeilijk om tot een inkomensgericht voorstel te komen. Dhr. Van der Ploeg heeft een pleidooi gehouden om vanuit de PvdA, de SP en GroenLinks gezamenlijk op te treden in dit verhaal, met name ook richting College, zodat er een duidelijke boodschap wordt meegegeven en wij niet worden versnipperd. Dhr. Sangers (SP) vraagt of dhr. Van der Ploeg het met hem eens is dat dit wellicht niet zo n fijne maar mogelijk wel bruikbare pijl is om te richten op de sociale huurwoningen? Dhr. Van der Ploeg (GroenLinks) antwoordt dat men dan met een hele andere categorisering zit, waarbij men niet afhankelijk is van inkomens. Dat is dus volgens hem een mogelijkheid. Maar er zijn ook andere categorieën denkbaar. Het zou mooi zijn om dat soort aspecten gezamenlijk te bekijken om te zien of we tot een gezamenlijk voorstel kunnen komen. Dhr. Moorlag (PvdA) vraagt of dhr. Van der Ploeg, die maar drie partijen noemt, daarbij bij voorbaat andere partijen uitsluit. 8

9 Dhr. Van der Ploeg (GroenLinks) zegt dat absoluut niet te doen, maar dit zijn de drie partijen die met voorstellen zijn gekomen. Reserve ESFI, blz. 30. Er is ook voortschrijdend inzicht bij hemzelf, want vorig jaar had hij al gekeken naar de grote posten die er ineens in de tabel verschenen. De PvdA vroeg hoe het College met die PM-post omging. Dhr. Van der Ploeg is inmiddels tot het inzicht gekomen dat het verstandig is dat, zodra er duidelijkheid is over investeringsprojecten, die dan ook daadwerkelijk benoemd en ingevuld moeten worden. Daarbij moet men vooral niet schrikken van de minnetjes die er op een gegeven moment ontstaan, want al eerder is het in deze commissie in overleg met het College duidelijk geworden waar de financieringsbronnen vandaan zouden moeten komen en dat daar op zich geen problemen hoeven te ontstaan. Wat de tabel zelf betreft wordt er per jaar gepland, maar dhr. Van der Ploeg heeft het gevoel dat het niet echt het kasritme weergeeft. Het is puur een planningsinstrument. Het is verstandig de kwaliteit van de tabel op te hogen, zodat men de kasritmes goed krijgt en dat daar ook specifieke aandacht voor zal zijn. Grote projecten. Dan komt dhr. Van der Ploeg bij de formaties uit. Als het gaat om het regiospecifiek pakket, dan wordt voorgesteld een aantal formatieplaatsen toe te voegen. Ons ontbeert op dit moment inzage in wie nou welke rol speelt bij welk project. Wie heeft bijvoorbeeld de trekkende rol wat de trein naar Heerenveen of de zuidelijke ringweg betreft? Dat heeft nogal wat consequenties voor de werk- en de taakverdeling. Men moet voorkomen dat iedereen die zich er ook maar enigszins mee bemoeit capaciteit aantrekt en vervolgens ziet men dat ze elkaar bezig gaan houden. Dat is versnippering. Men moet echt gezamenlijk gaan optrekken en tot een goede werkverdeling komen. Dhr. Van der Ploeg verzoekt het College daar op de kortst mogelijke termijn inzage in te geven, zodat vervolgens de consequenties voor formatieplaatsen in een volgende fase duidelijk worden. Dhr. De Vey Mestdagh (D66) vraagt toelichting. Wil GroenLinks weten wat de taakopdracht van een individuele ambtenaar wordt? Dhr. Van der Ploeg (GroenLinks) ontkent, maar hij wil wel voorkomen dat Groningse en Friese ambtenaren elkaar bezig gaan houden. Als men in feite dezelfde opdracht heeft, dan is het zaak om tot een goede werk- en taakverdeling te komen tussen de verschillende apparaten. Daar gaat het om. Uiteraard hoeft hoe hij geen inzage te hebben in wat een ambtenaar concreet zoal doet, maar hij wenst wel die taakverdeling te zien. Bovendien wil hij ook zien dat er samengewerkt wordt. Dhr. Luitjens (VVD) stelt een gezamenlijke projectorganisatie voor de uitvoering van die taken voor. Dhr. Van der Ploeg (GroenLinks) meent dat zoiets heel goed zou kunnen. Maar het College heeft zelf al gezegd dat er per project een trekker een coördinator zou zijn. SNN-bijdrage op blz. 62. Er wordt voorgesteld deze alvast op te hogen. Er worden nu al tekorten voorzien. Een deel daarvan wordt ingevuld via een ophogingvoorstel. Is het niet logischer van het SNN eerst een bezuinigingsvoorstel te vragen hoe met dit soort tekorten om te gaan voor men er geld in gaat pompen. Dhr. Van der Ploeg kan zich toch niet aan de indruk onttrekken dat de totale budgetten waar het SNN mee werkt kleiner zijn in vergelijking met de voorgaande perioden. Nordconnect, blz. 63. In 2008 wordt daar een nieuw voorstel gedaan voor budget en in 2009 komt er een evaluatie. Dat is wat vreemd. Dan kan men dat beter gaan samentrekken. Niet eerst een voorstel in 2008 doen voor 2009, 2010 en later, en vervolgens een jaar later gaan evalueren. Dhr. Luitjens (VVD) zal er geen Algemene Beschouwingen van maken. Vele onderwerpen zijn al aangeroerd. Allereerst wil hij opmerken dat het een helder en duidelijk stuk is, waar men goed uit kan halen wat het College wil. Het spreekt de VVD bijzonder aan dat het hele financiële beeld er behoorlijk positiever uitziet dan een jaar geleden, ondanks het feit dat de provincie zo her en der wat dingen extra moet afdragen. Cofinanciering Kompas. Vorig jaar hebben we hier nogal bij stilgestaan. De PvdA heeft het over prioritering. Dhr. Luitjens heeft een vraag die daaraan voorafgaat. Er zijn toen diverse berekeningen en opmerkingen gemaakt of we in principe wel voldoende in kas hebben om de vereiste bedragen bij het totaal wat we aan middelen zouden kunnen inzetten te doen. Wat is de huidige stand van zaken wat dit betreft? RTV Noord, blz. 57. Hier staat dat wij genoodzaakt zijn RTV Noord een bedrag van extra te geven voor de komende periode. Dhr. Luitjens gaat er vanuit dat die daarna structureel door moet werken. Is dat inderdaad het geval of niet? 9

10 Dhr. Jager (CDA) heeft vooral wat opmerkingen, aangezien de meeste vragen van het CDA al schriftelijk beantwoord zijn. Waarvoor dank. Er zijn een paar punten blijven liggen, die het CDA graag in de commissie aan de orde wil brengen. Het eerste betreft het aangekondigde en deels in opzet zijnde bestuurskrachtonderzoek van de provincie. Daar wordt heel nadrukkelijk gevraagd naar de betrokkenheid van PS. Dat kwam in de beantwoording niet helemaal naar voren. Het CDA wil graag de toezegging hebben dat PS zowel bij de opzet als de uitvoering van het bestuurskrachtonderzoek betrokken worden. Dat is zover dhr. Jager weet ook door BMC bij de gemeenten zo gedaan. In het kader van het vanochtend gesloten bestuursakkoord zijn daar ook nog wel te zijner tijd interessante opmerkingen bij te plaatsen. Formatie-uitbreiding. In principe is het reeds voldoende besproken, maar wat is precies de motivatie om in sommige gevallen te kiezen voor incidentele uitbreiding en in andere gevallen structurele? En dan ook nog in het ene geval de keuze voor intern en in het andere geval voor extern. Het CDA mist die motivatie in dit stuk. Ook viel op in de beantwoording van één van de vragen van de fractie als het ging om de natuurbeschermingswetgeving en de decentralisatie daarbij dat er nog potentiële dekking van een deel van die kosten in de markt ligt. Geldt dat voor meer taken die betrekking hebben op formatie-uitbreiding? Het CDA zou dat graag willen weten, want het verzacht de pijn voor een deel. SNN. Het CDA sluit zich aan bij de opmerkingen van GroenLinks, met als zijopmerking dat in het AB SNN afgesproken is dat de verhoging van de bijdrage slechts voor 2009 zal gelden en dat het DB SNN nog zal kijken of er nog aanvullende bezuinigingen doorgevoerd kunnen worden. Het lijkt het CDA niet meer dan gebruikelijk niet nu al over te gaan tot een structurele verhoging van de bijdrage, aangezien DB SNN daar op dit moment niet om vraagt. De tekst van de Voorjaarsnota is, voor zover dhr. Jager weet, achterhaald. ESFI. Er is al veel over gesproken. Het CDA maakt zich er ook zorgen over. Het is toch echt essentieel dat de voeding van ESFI ook naar de toekomst toe gegarandeerd blijft. In één van de vele grote debatten waar dhr. Sangers het over heeft, zullen we het er ongetwijfeld nog wel over gaan hebben. New Attraction. Het CDA zit met betrekking tot New Attraction met een pijnpunt. Na de brief van 27 mei met veel interesse te hebben gelezen, valt het de fractie toch op dat er al een concreet voorstel wordt gedaan zonder dat de resultaten van eerdere inspanningen volledig zichtbaar zijn. Het gaat het CDA toch één stap te ver om nu al structureel een subsidierelatie aan te gaan voor de jaren na 2009 omdat er nog inspanningen kunnen komen. Is het bovendien gezien het doel en het feit dat je de ambitie hebt om een structurele relatie aan te gaan niet logisch dit eerder onder te brengen bij de Cultuurnota in plaats van bij het budget voor middenevenementen? Als wij er politiek gezien voor zouden kiezen deze structurele relatie aan te gaan, die niet past binnen de criteria voor middenevenementen, dan is het CDA er meer een voorstander voor om richting Cultuurnota te kijken dan te kijken naar aanpassingen van de criteria voor middenevenementen. Daar hebben we immers in het verleden goed over nagedacht. Taakstelling bestuurlijke selectiviteit. Heel specifiek gezien de subsidiedrempel is dit voorstel een probleem wat het CDA de oplossing niet waard is. In het bestuursakkoord dat vanochtend gesloten is wordt afgesproken dat de provincies zullen kijken of zij subsidievorderingen op een zodanige manier kunnen aanpassen dat aanvraag- en verantwoordingslasten omlaag kunnen gaan. Daar ziet de fractie veel eerder de oplossing in dan in het nu schrappen van subsidies waarvan het CDA overtuigd is dat ze zeker bij het maatschappelijk middenveld grote waarde hebben. Het feit dat GS gaat kijken naar andere manieren van subsidietoekenning, zoals VKDG, lijkt de fractie goed, maar het voorstel met het invoeren van die drempel kan ze niet steunen. Dhr. Calon (gedeputeerde) vindt het laatste statement van dhr. Jager zeer interessant. De gedeputeerde zal het laten opzoeken in het coalitieakkoord, want, voor zover hem bekend, staat het erin. Dhr. Jager (CDA) meent van niet, maar anders hoort hij het graag. Dhr. Calon (gedeputeerde) heeft het vaker beleefd dat hij ook aan een collega een regel moest voorlezen, maar hij laat het nu even opzoeken. Bestuurlijke drukte. Mw. Mansveld vroeg naar een paar voorbeelden van het niet door laten gaan van bestuurlijke drukte. De gedeputeerde vindt dat wel vreemd. Aan de ene kant brengen de Staten voor het voetlicht dat GS slap is, omdat ze de bestuurlijke drukte nier vermindert. Dat wordt hier heel veel gezegd. Aan de andere kant hoort de gedeputeerde ook heel veel mensen zeggen niet de subsidiedrempel van te willen. Eén van de voorbeelden van het niet halen van de 10

11 vermindering van de bestuurlijke drukte is het naar beneden brengen van die drempel van naar Daardoor haalt GS de bezuinigingen niet. Die vindt GS ook al te hoog. Het is een waardevolle suggestie van mw. Mansveld om te kijken of het CMO dat kan doen. Toevallig heeft GS met de Vereniging Groninger Dorpen ook zo n deal gemaakt. Maar men moet zich wel realiseren dat in die lijst ook subsidieaanvragen zitten van 100, die de provincie 380 kosten alleen al aan accountantskosten. Natuurlijk is dit goed en prachtig voor het maatschappelijk draagvlak. Dat zal de gedeputeerde niet bestrijden. Maar dan moet men nooit meer zeggen dat deze organisatie efficiënter moet werken en dat GS de bestuurlijke drukte moet verminderen. Beide dingen kunnen nu eenmaal niet waar zijn. Men moet gewoon kiezen. Dhr. Jager (CDA) heeft alle respect voor de opmerkingen van dhr. Calon, maar dit is gewoon een oplossing voor een probleem dat zeker gedeeld wordt. Alleen deze oplossing wordt niet gesteund. Men kan het ook op een andere manier bekijken. Wat de gedeputeerde met de VKDG heeft afgesproken is een goed voorbeeld hoe men het op een andere manier zou kunnen doen. In de commissie wordt inderdaad voorgesteld dit op meer onderdelen te gaan doen. Het CMO zou een optie kunnen zijn, en wellicht zijn er ook andere, in plaats van het maar gemakshalve even schrappen van dit soort subsidies. Soms zijn die inderdaad heel erg klein. Soms gaat het maar om 100. Maar voor een vereniging kan het net het verschil maken voor de activiteit die men wil gaan doen. Dhr. Calon (gedeputeerde) beseft dat hier nog lang over kan worden gedebatteerd. GS zullen in ieder geval op dit moment die toezegging niet doen. Daar kan de gedeputeerde heel kort over zijn. GS willen efficiënter werken. Tevens waren GS van plan alle subsidieaanvragen onder niet meer te gaan doen, omdat de kosten niet opwegen tegen de baten. Er is een incident geweest met de Vereniging van Groninger Dorpen om dat zo op te lossen. Nu wordt er een suggestie gedaan om het CMO dat te laten doen. De gedeputeerde wil best toezeggen dat te gaan onderzoeken. Maar hij wil er wel op wijzen dat al die subsidies rechtmatig en doelmatig besteed moeten worden. Ook het CMO zal accountantsverklaringen moeten kunnen overleggen. Het kan niet zo zijn dat de provincie een bak geld aan het CMO geeft, wat een onderzoeksinstituut is en dan een subsidiefabriek wordt, met de opdracht het maar uit te geven, en dat er dan één overall accountantsverklaring komt waar het geld hoe en waarom is uitgegeven. Of die kosten nu bij het CMO of bij de provincie zitten maakt niet veel uit, want de kosten worden namelijk toch gemaakt. De gedeputeerde wil er dus naar kijken, maar hij heeft er niet al te grote verwachtingen van. Mw. Mansveld (PvdA) merkt op dat er een jaar geleden een aantal doelstellingen is gesteld en binnen een jaar wordt de helft daarvan afgeraamd. Mw. Mansveld is blij dat de gedeputeerde er naar gaat kijken en wellicht tot een oplossing komt. Dhr. Calon (gedeputeerde) brengt in herinnering dat één van die doelstellingen de handhaving was van de subsidiedrempel van Mw. Mansveld (PvdA) vraagt of die dan een meevaller is. Dhr. Calon (gedeputeerde) gaat verder. GS willen dit bedrag gezien de kostenbaten analyse en het maatschappelijk draagvlak naar beneden te brengen tot Dat heeft te maken met de manpower die daarop moet worden ingezet voor de behandeling van de subsidieaanvraag en de accountantskosten. Nu zegt men dat die nog te hoog is en weg moet. De Staten gaan dus verder dan GS. Een tweede punt is in het sociaal beleid afstand doen van welzijnsgebieden. Zowel de vorige als de huidige betrokken gedeputeerde was daar niet voor. Dhr. Calon weet niet hoe inhoudelijke business er precies uitziet, want daarvoor is hij te weinig op de hoogte van het dossier. Een derde punt is het laten vervallen van vrijwillige MER s. Dat was ook geraamd op een bepaalde som geld. Als men kijkt hoeveel vrijwillige MER s men gedaan heeft, nog moet doen en wat het oplevert de hoeveelheid informatie die men krijgt bij zo n proces, zoals bij Zuidhorn en nu ook bij Winsum dan zeggen GS dat dit geen goede zaak is. Men kan daar wel bezuinigen, maar dat weegt niet op tegen de hoeveelheid informatie die men uit zo n vrijwillige MER verkrijgt. Bovendien kan men in de loop van zo n proces nog gedwongen worden, wanneer de omstandigheden of de mensen daartoe aanleiding geven, alsnog een verplichte MER uit te voeren. Dan is het maar beter om het aan het begin te doen. Zo geeft de gedeputeerde de commissie drie voorbeelden van bestuurlijke drukte en het ambitieniveau dat is gehaald. 11

12 Dhr. Brouns (CDA) interrumpeert. De gedeputeerde heeft het over drie voorbeelden van bestuurlijke drukte. Het gekke is dat als men naar de daartoe getroffen maatregelen in de Voorjaarsnota kijkt, zoals het instellen van die drempel, er vervolgens direct bij gezegd wordt dat daarmee geen formatiereductie bereikt wordt. Dhr. Brouns concludeert daaruit dat de bestuurlijke drukte afneemt, maar dat daar verder in het ambtenarenapparaat niets van te merken is. Dat is een rare relatie. Dhr. Calon (gedeputeerde) stelt dat het niet zo is dat één ambtenaar in dit huis alle subsidieaanvragen behandelt. Als dat zo was, dan zou men een X aantal subsidieaanvragen eruit kunnen gooien en die ene ambtenaar mag iets anders gaan doen. Zo werkt het niet. Die zitten verdeeld over diverse afdelingen, zoals men weet. Op termijn leidt het tot bezuiniging, maar die valt niet direct zichtbaar te maken. Het zit m vooral in de accountantskosten. Cofinanciering. Een zorg die dhr. Luitjens uitspreekt is er of er genoeg geld is voor cofinanciering. Dhr. Calon kan hier geen ja of nee op zeggen. Hij kan nu eenmaal niet in de toekomst kijken. Als GS aanleiding hadden gezien dat de uitgaven groter zouden zijn dan de voeding, dan was daar in deze Voorjaarsnota wel op teruggekomen. De inschatting van het College op dit moment is dat er geen zorgen zijn. Maar de gedeputeerde weet ook dat het in de vorige periode op een gegeven moment harder ging lopen en GS meer uit de pot ging halen, dat er meer manpower moest worden ingezet en dat er bij moest worden geraamd. Het is altijd zo dat het in het begin van zo n periode wat langzaam op gang komt en dan houdt men wat over. Vervolgens op driekwart van die periode gaat men zich dan toch afvragen hoe men uitkomt. Dan wordt het gevaarlijk om voor vier of vijf jaar op dat punt vooruit te kijken. RTV Noord. Het accres voor RTV Noord werkt inderdaad structureel door. Dat heeft te maken met een vervelend vuiltje. Men ziet het steeds terugkomen in de Voorjaarsnota, maar het is in deze commissie ook al eens aan de orde geweest. Een deel van de gelden voor regionale omroepen liep via het Provinciefonds en een deel van die middelen liep via het ministerie van OCW in Den Haag. Drie jaar geleden is er zelfs een geweldig conflict geweest tussen de regionale omroepen, het IPO en het OCW. Daarbij ging het wat erbij moest en de accressen die erop moesten. De gedeputeerde weet het nog goed, omdat hijzelf het conflict moest oplossen. Ze kwamen er op centraal niveau namelijk niet uit. Er is toen een bepaalde indexering afgesproken die lager was dan wat de omroepen voorstelden, maar hoger dan wat men tot dan toe gewend was. Men moest die accressen bijplussen en dat werkt structureel door. Het is dus veroorzaakt door de afspraak die toen ook hier uitvoerig bediscussieerd is en gemaakt is en nu vindt men het dus terug in de Voorjaarsnota. Dhr. Luitjens (VVD) vraagt of het daarna dan ook klaar is. Dhr. Calon (gedeputeerde) geeft toe dat het normaal gesproken dan klaar zou moeten zijn. Maar hij heeft zelf die onderhandelingen mogen voeren. Toen is ook afgesproken dat het over enige tijd geëvalueerd zou worden. Is de kans groot dat er dan bijgeplust moet worden? De gedeputeerde gelooft van niet, want er is destijds behoorlijk over geknokt. Maar de kans is ook niet nul. Uit zo n evaluatie op enig moment er is nu nog niet op aangedrongen door de omroepen zou kunnen komen dat we te laag zaten. De gedeputeerde vond toen en nu nog steeds dat we te hoog zaten. De kans is niet nul, maar de kans is ook niet groot. De gedeputeerde verwacht niet dat er problemen van gaan komen. New Attraction. Dhr. Calon zit hier niet echt in. Het is meer iets voor zijn collega dhr. De Bruijne. Dhr. Calon heeft inmiddels drie verschillende antwoorden hoe het zit. Mw. Mansveld heeft gelijk als ze zegt dat je niet elk jaar een uitzondering moet maken. Volgens de gedeputeerde is het zo dat er eenmalig nog een uitzondering gemaakt gaat worden voor het ene jaar en daarna wordt er een structurele subsidierelatie aangegaan door middel van het beschikbaar stellen van deze gelden bij de Voorjaarsnota. Dan is het een goede suggestie van het CDA dat tegelijk via de Cultuurnota te doen. Daar zou het in de ogen van dhr. Calon ook thuis moeten horen. Als men het daar om inhoudelijke redenen niet mee eens is, dan moet door de gedeputeerde voor Cultuur worden behandeld, want Cultuur is niet het sterkste punt van de gedeputeerde voor Financiën. Dat geld ook voor de zorg. Maar de portefeuillehouder Financiën verdedigt hier wel het collegebeleid. GS vinden dit een hele goede besteding, een hele goede oplossing en gaan hiervoor. Dhr. Jager (CDA) merkt op dat het niet zozeer om de inhoud van New Attraction ging, maar om de discussie die hier eerder is gevoerd, namelijk dat er in de financiering gezocht moest worden naar andere bronnen. Daarvan wordt geconstateerd dat er een aantal acties is uitgezet, waarvan de resultaten maar deels bekend zijn. Toch wordt in één adem door in de brief gezegd dat er desondanks nu al besloten wordt dit voorstel aan de Staten voor te leggen. Daarvan zegt het CDA dat 12

13 ze graag de resultaten wil zien van die inspanning. Dan zou het misschien wel eens zo kunnen zijn dat wel genoeg blijkt te zijn en dat er meer uit de markt zou kunnen. Dhr. Calon (gedeputeerde) begrijpt dit. In de brief staat voldoende betoogd dat het op dit moment niet logisch is te verwachten dat New Attraction voldoende sponsors kan aantrekken zodat ze zelfstandig kan worden. Dit is dus voorlopig. Het is ook niet te verwachten dat het nu zo is dat dit in 2010, 2011 wel zo zou zijn. Maar men heeft gelijk. Die acties zijn nog niet allemaal afgerond. Aangezien GS een structurele subsidierelatie wil aangaan, is het ook wel logisch de Staten te informeren over wat er uit die acties komt. Als daaruit naar voren komt dat er in voldoende mate geld naar binnen komt om die naar beneden te brengen, dan moet daar weer over worden gepraat in het kader van die structurele subsidierelatie. Dhr. Jager (CDA) vraagt of dit nu ook betekent dat de gedeputeerden Calon en De Bruijne gaan kijken of het in het kader van de Cultuurnota kan worden opgenomen in plaats van bij middenevenementen. Dhr. Calon (gedeputeerde) heeft dat impliciet al toegezegd. Mw. Mansveld heeft gelijk dat men niet elk jaar de criteria voor middenevenementen moet oprekken. Het is niet goed om dat zo te doen. Incidenteel geef je voor dit jaar. Vervolgens ga je een structurele subsidierelatie aan in de orde van grootte van De suggestie van het CDA om dat bij de Cultuurnota onder te brengen zal zeer serieus worden meegenomen. Dat is niet 100% ja, maar de gedeputeerde ziet geen reden waarom dat niet zou kunnen. Ook zal de gedeputeerde voor Cultuur de Staten op de hoogte brengen van de resultaten van de onderzoeksacties van New Attraction. Als het resultaat dusdanig is dat het veel meer geld oplevert en dat er in feite minder geld nodig is, dan maakt dat onderdeel uit van de structurele subsidierelatie met New Attraction in het kader van de nieuwe Cultuurnota. De financiële planning. Dhr. Van der Ploeg zei dat GS hier reserveert, maar vroeg zich af of de Staten budgetrecht hebben. Natuurlijk hebben de Staten budgetrecht. Dat is ook precies waarom de Staten de Voorjaarsnota vaststellen of amenderen. Wil GS daar ook verandering in aanbrengen? Er staat bijvoorbeeld geraamd voor het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen, er staat bijgeplust voor de Cultuurnota en er was nog een voorbeeld. Het is natuurlijk volstrekt logisch dat de Staten het besluit moeten nemen op het moment dat die uitgegeven zou worden voor het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen. Het is een reservering in de Voorjaarsnota, maar het zou ook raar zijn als GS een Voorjaarsnota maken en die zaak op nul ramen. Men moet alle potentiële claims uit verschillende sectoren tegen elkaar afwegen. Daartoe dient ook zo n Voorjaarsnota. Het is een politiek debat. Dhr. Van der Ploeg heeft gezegd bij de Algemene Beschouwingen een politiek oordeel te geven over hoe die afweging gemaakt is. Het is toch raar om er niets voor te ramen, als er na een half jaar een claim van , of 1,2 miljoen uit het nieuwe managementcontract kan komen, omdat de wegen en de kanalen moeten worden onderhouden. GS proberen dat zo goed mogelijk van tevoren te ramen. Natuurlijk heeft hij gelijk inzake het budgetrecht. Daarom stellen de Staten de Voorjaarsnota vast. Sterker nog: men moet nog een besluit nemen met betrekking tot BWK. Dat geldt ook voor de Cultuurnota. Dhr. Van der Ploeg (GroenLinks) merkt op dat wanneer er geld wordt gereserveerd de informatie die aan de hoogte van het bedrag ten grondslag ligt ook aan de Staten ter beschikking moet worden gesteld. Dat was zijn stelling. Dhr. Calon (gedeputeerde) antwoordt dat, toen GS de Voorjaarsnota vaststelden, bekend was dat het managementcontract BWK minimaal zou kosten. Maar het managementcontract is er nog niet. Dat kan GS ook nog niet aan de Staten geven, want de ambtenaren zijn er nog niet uit. Het komt op z n vroegst in de herfst. Van de Cultuurnota kan de gedeputeerde een redelijk uitgebreid overzicht geven, want de betreffende portefeuillehouder wist aardig goed op welke posten hij wat nodig had. Alleen het debat wordt natuurlijk gevoerd bij de Cultuurnota. Zo zijn er nog meer voorbeelden. Dhr. Van der Ploeg (GroenLinks) gaat er vanuit dat het College wat het politieke debat over de hoogte betreft de vrijheid voor de Staten ziet om dat debat te voeren. Dhr. Calon (gedeputeerde) vindt dit vanzelfsprekend. Als men het debat voert over de Cultuurnota, dan gaan de Staten er over of die er wel of niet bijkomt, of dat misschien wordt. Zo simpel is het. Dat geldt voor het managementcontract BWK ook. Die brief is volgens de gedeputeerde gisteren uitgegaan. Als men naar die staatjes kijkt, dan ziet men dat op dit moment de 13

14 inschatting van GS is dat die een minimum is. Gaat het naar 1,2 miljoen of naar 1,8 miljoen? Daarvan heeft GS gezegd dat het politiek onacceptabel is. Ga maar aan het werk, maar het moet minder. Het managementcontract komt 26 juni in GS. Dat ziet men dus terug na de zomervakantie. Dhr. Van der Ploeg (GroenLinks) stelt dat het College nu zegt dat dit in feite een minimum raming is. Die informatie is de Staten niet bekend en wordt nu dus mondeling meegedeeld. Dhr. Calon (gedeputeerde) geeft aan dat er gisteren in GS een stuk is vastgesteld, waarin de evaluatie staat en waarin ook een overzicht wordt gegeven van de kunstwerken. Die zullen de Staten nog niet hebben, maar daar kan men in zien wat voor een ellende er op ons afkomt. Het staat daarin precies omschreven. Maar ook dat neemt niet weg dat de Staten er straks bij de bespreking van het management erover gaan of het geld wel of niet, hoger of lager, beschikbaar wordt gesteld. Maar GS is ervoor verantwoordelijk bij het opstellen van de Voorjaarsnota in te schatten welke claims er komen, die tegen elkaar af te wegen, daar politieke keuzes in te maken en ze in evenwicht te ramen. Anders krijgt men volgtijdig in de loop van het jaar al die aparte claims. Dat moet je niet hebben. Formatie. Naar aanleiding van de vragen van vanmorgen heeft GS een A-viertje gemaakt. Gezien de tijd zal de gedeputeerde hier heel beperkt op ingaan. Wat intern en extern is, en wat structureel, kan men teruglezen in het A-viertje. Daar kan men wel zien dat er een enorme hausse aan bestemmingsplannen is binnengekomen net voor de invoering van de WRO. Dit is dus een enorme berg werk. Men ziet ook dat er voor extra geraamd is, ook voor de WRO. Dat is een tijdelijk iets. Sommigen hebben gezegd te kiezen voor bereikbaarheid, cultuur en welzijn. Daar gaan de bakken met geld heen. Het gebeurt echt in de infrastructuur. Wat ziet men nu? Ook in de infrastructuur wordt nu extra bijgeplust. Twee structureel en voor RSP wordt het geld gebruikt dat gereserveerd was voor de Zuiderzeelijn. Dat is tijdelijk geld. Als men zo door die formatietabellen heen kijkt, dan kan men ook zien hoe het werkt. Er is één nuance. Dat heeft de gedeputeerde vanmorgen ook gezegd. Het CDA vroeg of er ook inkomsten tegenover stonden. Als het bijvoorbeeld gaat over de WABO, dan is er nog een knokpartij gaande over die inkomsten met het Rijk. Dat doen we samen met het VNG. Mochten wij die knokpartij winnen, dan krijgen wij een bom duiten. Maar die gaan niet sectoraal hierheen, maar die vindt men terug in een hogere uitkering Provinciefonds en bij ons in een hogere algemene uitkering. Nu maakt men dus de keuze daar extra effort op in te zetten. De gedeputeerde draait er verder niet omheen: er wordt behoorlijk bijgeplust in de formatie. Maar dat gebeurt wel in een situatie zoals men ook in de begroting van vorig jaar kan zien dat er 40 afgingen. Dat is een normale bezuinigingsoperatie. Die vindt men hier niet meer terug. Die moeten gerealiseerd worden. Het lijkt alleen maar of deze organisatie aanjongt. Dat is niet waar. Er zit een normaal bezuinigingsritme in. Dus minder fte s. Maar men krijgt extra taken. Tien fte s, we gaan bezuinigen naar acht en op een gegeven moment zijn er dertien. Dan kan men zeggen dat we niet bezuinigd hebben. Als dat bij hetzelfde taakveld zou zijn, dan is er inderdaad niet bezuinigd. Maar als we van tien naar acht gaan en er vijf fte taken bij krijgen, dan zijn er wel degelijk twee bezuinigd. Welke dingen doe je extra, en rechtvaardigen die extra inzet van fte s? Dhr. Luitjens (VVD) meent dat dit ook de discussie is geweest bij vele voorgaande Rekeningen. Laat nou eens goed zien hoe het in elkaar zit. Het is altijd hartstikke moeilijk geweest voor het College om daar een goed overzicht van te verstrekken. Als de Staten een goed overzicht krijgen, dan kunnen ze daar ook over oordelen. Dhr. Calon (gedeputeerde) heeft er bij de laatste Rekening geen commentaar over gehoord. Ook bij de vorige Rekening hebben de Staten zich uitgesproken dat het buitengewoon goede overzichten waren. Dhr. Luitjens (VVD) heeft gedeputeerde Slager horen zeggen dat hij nog een keer de oefening aan moest om die formatieplaatsen goed in beeld te brengen. Dhr. Stevens (ChristenUnie) heeft op dit punt bij de Dag van de Verantwoording gevraagd om het onderscheid tussen aan de ene kant de bezuinigingen en aan de andere kant de uitbreiding van taken in beeld te brengen. Toen er een paar jaar geleden een meerjarenperspectief is geschetst met betrekking tot de ontwikkeling van de formatie van de provincie was er sprake van een neerwaartse trend. Bij wellicht een uitbreiding van taken ook in de komende jaren mag er op dit punt op zijn minst een nieuw meerjarenperspectief worden gevraagd. 14

15 Dhr. Calon (gedeputeerde) antwoordt dat te gaan doen. Herverdeling Provinciefonds en belastinggebied. Mw. Mansveld heeft ernaar gevraagd en dhr. Stevens heeft hierover gezegd dat het bij dit College wel goed zit. Dhr. Calon weet dat nog zo niet. Als men naar het bestuursakkoord kijkt, dat men nu uitgereikt heeft gekregen met de Voordracht erbij, dan zal men zien dat op enige pagina artikel 2 van de Financiële Verhoudingswet door het kabinet heilig wordt verklaard. In normaal Nederlands betekent het dat een taak wordt overgedragen en dat het geld volgt. Het CDA bracht ook in er geen zin in te hebben om taken over te nemen en daar dan zelf voor te betalen. Dhr. Zanen had het er ook over. In principe geldt dat er geld bij komt, als er extra taken worden toegewezen. Daar komt nog wel een debat over. Bij de herverdeling Provinciefonds was de strategie om eerst een afspraak te maken over het belastinggebied en daarna te knokken over de herverdeling Provinciefonds. Zoals men weet zit een aantal provincies klem. Die willen nu eerst herverdeling Provinciefonds en met name willen zij de eigen vermogens daarin hebben. Daar is vorige week op een reis naar Madrid waar de gedeputeerde helaas niet bij kon zijn stevig over gediscussieerd. In het bestuursakkoord wordt voorgesteld om de bestuurlijke correctie te laten vervallen. Dat betekent voor ons - 3 miljoen per jaar met directe ingang. Daar hebben we een compromisvoorstel voor gemaakt dat uitkwam op -1,5 miljoen, zodat Drenthe, Flevoland en Zuid-Holland daarmee geholpen konden worden. Dat heeft niet geleid tot resultaat. Het is eerder in een gelijkspel geëindigd. Donderdag gaat de discussie verder. Vanmiddag heeft de gedeputeerde er net een nieuw voorstel over gekregen en het nieuwe voorstel is van het IPO om toch een tussentijdse oplossing te verzinnen. De gedeputeerde is daar inmiddels op tegen, want als men naar het bestuursakkoord kijkt, dan ziet men dat we samen met het Rijk een onderzoek gaan doen naar het nieuwe belastinggebied. Dat moet in 2010 afgerond zijn. De IPO-strategie was dat op de lange baan te schuiven. De motorrijtuigenbelasting zou immers pas in 2018 afgelopen zijn. Dat wil het kabinet niet. Dat heeft het IPO uit het bestuursakkoord kunnen houden. Zij willen dat wel, maar de provincies hebben het niet ondertekend. Maar dat onderzoek komt naar voren en ook het onderzoek naar de financiële verhouding in de brede zin staat er in de tekst (= Provinciefonds) zal in 2008 worden afgerond. De gedeputeerde heeft er geen zin in om dan tussentijdse oplossingen te maken die hem eventueel nog 1,5 miljoen gaan kosten. Dat gevecht gaat donderdag verder. De gedeputeerde weet niet wat eruit komt. Het is een vervelend gevecht onder elkaar. PM van het RSP. De gedeputeerde is het met dhr. Van der Ploeg eens. Als men naar de kasritmes kijkt, dan ziet men de voeding daar op 15 miljoen staan. Over drie jaar zou men dat kunnen ramen op 20 miljoen, met de dividenden van Essent. Maar niemand weet wat in de toekomst het dividend is. Essent wil het voor drie jaar afspreken, maar men weet niet eens hoe lang Essent nog bestaat. Voor elk investeringsbesluit dat een beslag legt op dat fonds, moeten de Staten een besluit nemen. De raming is weliswaar negatief, maar we gaan natuurlijk geen besluiten nemen als we onder nul komen. In die raming van de PM-posten zitten ook bepaalde bedragen van de regiotram. Ook daar heeft dhr. Van der Ploeg en dhr. Sangers wel een punt, als men vraagt of het niet mogelijk is de kosten van het projectbureau Regiotram onderdeel te maken van de investeringskosten. Dat kan. Daar is zelfs al een debat over geweest vorig jaar. Toen GS tot en met 2009 die kosten hadden geraamd en er een debat over was gevoerd in deze zaal, hebben de Staten het voorstel van GS onderschreven het uit de algemene middelen te halen, want ESFI loopt al onder nul. Dhr. Van der Ploeg heeft gelijk als hij zegt dat je anticipeert door weliswaar nu te adresseren terwijl er nog een go/no go moment is, maar ook voor na die tijd moeten die kosten worden gereserveerd. Het is een politieke keuze van het College. GS achten het een dermate belangrijk project, dat er in ieder geval voor gereserveerd wordt. GS hebben liever dat het bedrag vrijvalt als het fout loopt, dan dat er een go-besluit valt en GS alsnog op zoek moeten naar het bedrag. Vandaar dat ook in de ESFI tabel de reserveringen ervoor staan opgenomen. Men kan het uiteraard oneens zijn met die politieke keuzen van het College. De gedeputeerde respecteert dat. Materiële uitgaven. Dat zijn geen budgetsubsidies. Het zijn uitgaven voor de aankoop van goederen en diensten, waaronder de uitvoer van opdrachten, onderdelen, inhuur van uitzendkrachten. Dat kunnen dus ook mensen zijn. Maar het zijn geen auto s of computers. Ze zijn op nul gesteld om de zaak af te knijpen. Dat lukt aardig goed. In 2003 is dat zowel voor de materiële als de immateriële uitgaven gedaan, maar de immateriële uitgaven en ook de subsidies liepen wat vast, omdat de accressen daarvoor ook op nul waren gezet. Mensen met er een subsidierelatie was met een nul accres liepen vast. Materieel heeft GS dat vast gehouden om de zaak enigszins af te knijpen. Dhr. Sangers (SP) vraagt of de gedeputeerde het dan met hem eens is dat de definitie van projectenbudget Welzijn iets anders is dan de definitie van materiële uitgaven die de gedeputeerde geeft. 15

16 Mw. Hendriks-Mulder (beleidsmedewerker Financiën) antwoordt dat zolang er geen budgetsubsidierelatie is, valt het onder dezelfde definitie vraagt en krijgt men 0% accres, behalve als het op nul wordt gesteld en het apart wordt voorgelegd. Als een organisatie daardoor in de problemen komt, dan krijg je knelpunten bij het aanvaard beleid en dan krijg je de vraag van hoe of wat. Dhr. Calon (gedeputeerde) stelt voor dit op een A-viertje uit te werken, ook voor niet-techneuten. Hij vervolgt. Dhr. Zanen vroeg zich af of GS met die 200 miljoen projecten doet. Dat is niet waar. Als provincies leveren wij vier keer 200 miljoen. Die eerste 200 miljoen is vorig jaar geleverd waaraan Groningen 9 miljoen heeft bijgedragen. Wat de gedeputeerde betreft betalen de provincies die laatste drie keer 200 miljoen. De Randstad wil er projecten voor terug. Wat Groningen ervoor terug wil, is platte decentralisatie. Die decentralisatie wil de provincie onder artikel 2 van de Financiële Verhoudingswet. Daar moet het geld de taak volgen en daar willen we niet op inleveren. Wat we daarvoor terugkrijgen kan men lezen in het bestuursakkoord dat GS voornemens is te sluiten als de Staten daarmee instemmen. Dhr. Zanen (PvhN) begrijpt dat er over het geld nog een gevecht gaande is. Dhr. Calon (gedeputeerde) ontkent dit. Het staat ook in het coalitieakkoord. Het is gewoon drie keer 9,5 miljoen voor Groningen. Als men kijkt naar het staatje, dan komt dat er aardig goedig uit. NB-wet en de NUON-vergunning. Dat is een vraag van mw. Hazekamp met een open zenuw. De gedeputeerde kan er een heel college over geven, maar hij zegt nu alleen even wat hij kwijt wil. GS hebben namelijk ook een keuze gemaakt. Door de ellende met de NUON-vergunning, waar men in betwist gebied zat en het de vraag was wie hier bevoegd gezag was GS of LNV, heeft GS de volgende bestuurlijke keuze gemaakt: wij gaan hier niet beleven dat andere grote bedrijven of belanghebbenden in Groningen een vergunning aanvragen en dan blijkt dat ze bij het verkeerde bevoegd gezag waren. Met al die partijen die zo n vergunningaanvraag ingediend hebben gaat GS nu dezelfde procedure volgen. Dat betekent dat er mensen moet worden ingehuurd en dat er extra capaciteit op moet worden gezet. GS gaat een nulrisico daar lopen. Dat gaat extra geld kosten. Hoeveel is nog niet bekend. GS zal proberen het binnen het AKP te dekken. Als dat niet lukt, dan zal men dat bij de integrale bijstelling terugvinden. Tot zover het incident in de Eemshaven. De EZ-kwestie en de speerpunten. De betreffende portefeuillehouder zit daar beter in dan dhr. Calon, maar deze is er niet. Hij stelt voor deze vraag bij het verslag te beantwoorden. Mw. Mansveld (PvdA) vraagt nog om een meerjarenplan of meerjarenraming waar het gaat om onderhoudskosten. Dhr. Van den Berg (cdk, voorzitter GS) begint met de vraag over SNN of dat niet anders is beslist in het AB. Het antwoord luidt nee. Het voorstel van het DB van SNN ging om de volgende kwestie. Zonder iets te veranderen in de taken heeft EZ gezegd dat men een bepaald stukje niet meer op die manier mag toedekken. Bij dezelfde taken moet er daarom meer geld komen, tenzij die taken worden geschrapt. Het DB heeft gezegd dat het niet goed is de provincie daarmee te overvallen. Het heeft voorgesteld het toch maar weer een keer uit de reserves doen. Dat is een beetje oneigenlijk maar het is toch gedaan. Voor de latere jaren moet dat zelf opgebracht worden, met de opdracht erbij om na te gaan of er kan worden bezuinigd in taken. Maar eerlijkheidshalve moet er bij worden gezegd dat niemand in die vergadering weet waarop daadwerkelijk kan worden bezuinigd. Wij vinden dat je dat eerst moet aangeven voordat je dat bedrag weg mag halen. We hebben dus een opdracht, maar als veiligheid hebben we dat bedrag nu gereserveerd in deze voorziening. Die opdracht is in het AB nog een keer versterkt weer teruggekomen. De voorzitter heeft toen gezegd het serieus te gaan proberen. Tot nog toe heeft niemand iets kunnen vinden. Dhr. Van der Berg zelf ziet vanuit zijn rol in het DB SNN feitelijk dat men de taken van het SNN aanzienlijk verzwaart terwijl er ondertussen tegen iedereen wordt gezegd dat het wel goedkoper moet. Ook daar is een spanning waarvan het interessant is te zien hoe daarmee om zal worden gegaan. Dhr. Jager (CDA) refereert aan het formele besluit van AB SNN om in te stemmen met de begroting van 2009, zonder bij het meerjarenperspectief naar 2010 nu al te zeggen dat die verhoging structureel doorgevoerd zou worden. Als dat het formele besluit is, dan is het logisch dat wij daar Rekening mee houden in onze eigen begroting, totdat er een verandering plaatsvindt in het AB SNN. 16

17 Dhr. Van den Berg (cdk, voorzitter GS) antwoordt dat de uitgaven staan zoals ze er staan. Voor de korte termijn worden die uit de reserve. Vervolgens is er gezegd iets te bezuinigen in de taak, maar dat is nog niet gevonden. Ondertussen is er wel de verplichting om die uitgave te dekken, zolang er geen bezuiniging is, anders ben je jezelf rijk aan het rekenen. Dat zou niet fair zijn te opzichte van het SNN. Dan moet men ook met elkaar zeggen dat je dat hebt gevonden en dat je dat gaat doen. Het is gewoon een veiligheidspunt. Daarmee verplicht je je nog niet ook die uitgave op dat moment te doen. Dat komt in Maar je dekt je gewoon veiligheidshalve in. Dhr. Calon (gedeputeerde) merkt op dat het besluit van SNN niet geweest is om er niet mee akkoord te gaan, maar om te proberen voor de eerste jaren het uit de reserves te halen en af te knijpen. In GS is het debat ook aan de orde geweest. Het zal de eerste jaren wel lukken. Maar als men het niet raamt, en die begroting is geaccordeerd, en dan gaat die organisatie los, dan blijkt men het niet in de begroting te hebben. Dat kan niet. En men kan het ook niet op PM ramen. Voor de eerste jaren komt het dus uit de reserves, en in de jaren daarna raamt men het gewoon in. Als de reserves dan leeg zijn en het SNN geen zin heeft om dat bij te betalen, dan valt deze vrij. Je moet het wel eerst ramen, want anders kan men later geen kant op. Dhr. Slager (gedeputeerde) begint bij de beantwoording van de overige vragen met het groot onderhoud van het provinciehuis. Metamorfose is afgeblazen. Daar komt groot onderhoud voor in de plaats. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om die plannen samen te stellen. Het ziet er namelijk heel anders uit dan bij Metamorfose. Wel probeert GS om wat er inmiddels aan Metamorfose is gedaan en uitgegeven aan externe deskundigheid en dergelijke, zo goed mogelijk hier in mee te nemen. De hiermee gemoeide bedragen vindt men terug op blz. 65, Achterstallig onderhoud provincie. Dat is zoals GS er nu tegenaan kijken. Men vindt er ook het bedrag van het gebouw aan de St. Jansstraat 4, dat de provincie per 1 december 2010 over zal kunnen nemen van het ABP. De plannen worden dus verder uitgewerkt en zodra het helder is hoe ze er uitzien, zullen ze uiteraard aan de Staten worden voorgelegd. De middelen moeten daar namelijk nog echt beschikbaar voor worden gesteld. Versterking lokaal bestuur. GS hebben geconstateerd dat er meer is uitgegeven dan wat er was. Dat kon niet in de tijd gespreid worden. Het zit met name vast op het bestuurskrachtonderzoek bij de gemeenten. In 21 van de 25 gemeenten heeft dat gelijktijdig plaatsgevonden. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is dat Loppersum artikel 12 status heeft aangevraagd. Om dat in goede banen te leiden heeft het College gemeend de financiële positie en de ambtelijke aanwezigheid van mensen van de gemeente Loppersum te moeten versterken, omdat de aanvraag bij het ministerie aan een groot aantal vereisten moet voldoen en men in Loppersum daar de mogelijkheden niet voor zag. De provincie heeft gezegd daar graag aan mee te werken om er een goede invulling aan te geven. Het gevolg daarvan is dat er dus meer uitgegeven is dan dat er was. GS hebben dat opgelost door de middelen voor de komende jaren naar voren te halen. Komt men daar dan de komende jaren niet door in problemen? GS denken het op deze manier op te kunnen lossen en hoopt geen andere artikel 12 gemeente te krijgen. Ook het bestuurskrachtonderzoek waar de provincie voor de gemeenten aan heeft bijgedragen is natuurlijk ook een eenmalige zaak. GS zijn van mening dat dit verantwoord is. Bestuurskrachtonderzoek. Worden de Provinciale Staten ook betrokken bij het onderzoek? GS heeft het bestuurskrachtonderzoek van de provincie in drieën gedeeld. Eén deel is inmiddels opgestart. Kleiner en beter. In totaal loopt het anderhalf jaar. Dat is de ambtelijke kant van de zaak. Daarnaast gaat het ook om de metingen van de bestuurskracht van GS en PS. Uiteraard gaan GS dat over PS niet doen zonder PS. Daar wordt PS dus vast bij betrokken, want zonder de inbreng van de Statenleden is het immers niet te doen. Mw. Mansveld (PvdA) herhaalt haar vraag over het ruimtegebrek wat er blijkt te zijn in het gebouw. Andere onderhuurders zijn immers niet mogelijk nu de Regiovisie weg is, want er zitten heel veel medewerkers in het gebouw. Even verder staat dat de bezettingsgraad omhoog moet, want er is veel leegstand in het gebouw. Dat heeft mw. Mansveld gekoppeld aan het stukje over de derving van huurinkomsten. Kan de gedeputeerde daar nog een toelichting op geven? Het klopt verder dat er bedragen staan voor wat betreft het onderhoud, maar de vraag was wat er binnen en buiten geïnvesteerd gaat worden. Hoe wordt dat geprogrammeerd, wat zijn de kosten en hoe worden deze dan gedekt? 17

18 Dhr. Slager (gedeputeerde) antwoordt wat de laatste vraag van mw. Mansveld betreft dat de plannen nog verder moeten worden uitgewerkt. Op dit moment heeft de gedeputeerde nog geen overzicht welke bedragen daarmee gemoeid zijn. Dat gaat uiteraard naar de Staten. Bezettingsgraad. De gedeputeerde heeft de genoemde zinnen over de bezettingsgraad van het provinciehuis niet paraat. Het lijkt hem in elk geval tegenstrijdig, enerzijds een bezetting die ruimte nodig heeft en anderzijds leegstand. Deze tegenstrijdigheid kan dhr. Slager niet zomaar even oplossen. Hij moet er eerst even goed naar kijken. Dhr. Van der Ploeg (GroenLinks) reageert op het bestuurskrachtonderzoek naar GS en PS. De verhoudingen zijn natuurlijk zodanig dat als de Staten onderzoek doen naar de bestuurskracht van GS, de Staten GS naar huis kunnen sturen als het slecht zou zijn. Als er een bestuurskrachtonderzoek naar de Staten zelf gedaan wordt, dan kan dat ook niet zonder PS. Laat dat heel duidelijk zijn. Gelukkig gaf de gedeputeerde in zijn betoog al aan het niet zonder de Staten te willen doen, maar dhr. Van der Ploeg is van mening dat PS daar zelf de regie in moet voeren, en niet GS. Verder had dhr. Van der Ploeg nog een vraag gesteld over Nordconnect (blz. 63), waarop hij nog geen antwoord gekregen heeft. Dhr. Calon (gedeputeerde) stelt dat dhr. Van der Ploeg gezegd had dat men niet de middelen beschikbaar kan stellen als men de evaluatie nog niet gedaan heeft. Er staat dat de provincie het voor het eerste jaar doet, dan volgt de evaluatie en het beschikbaar stellen voor de volgende jaren wordt afhankelijk gemaakt van die evaluatie. Dat is de essentie van wat er staat. Dhr. Van der Ploeg (GroenLinks) geeft aan dat het zelfs in drieën is geknipt is al goedgekeurd via SNN, voor 2009 komt nog een voorstel in 2008 en in 2009 komt een evaluatie. Dat is wat vreemd. Dhr. Calon (gedeputeerde) merkt op dat de middelen voor 2010 en 2011 ook geraamd staan. Daar staat bij dat de beschikbaarheidstelling van die bedragen afhangt van de evaluatie. Dhr. Luitjens (VVD) wil toch nog even ingaan op het bestuurskrachtonderzoek. Het is een aardige suggestie van GS, maar het zou ook zinvol zijn om er hier in de commissie nog eens over te spreken wat er nu eigenlijk staat te gebeuren. Men leest het nu, maar that s it. De voorzitter neemt aan dat dhr. Slager dat ongetwijfeld meeneemt en met een voorstel komt. De voorzitter stelt voor dit punt te beëindigen. Uiteraard zal hierover verder in de Staten worden gesproken. Het gaat dan ook als A-stuk naar de Staten. De voorzitter heet mw. Pietjouw en dhr. Nijhuis van de Noordelijke Rekenkamer intussen welkom. 10. Brief van GS van 11 maart 2008, nr /11/A.16, ABJ betreffende Europaproof Dhr. Van der Ploeg (GroenLinks) stelt vast dat het onderwerp van de brief van het College zich op het project Europaproof richt. Dhr. Van der Ploeg had al aangekondigd dat zijn bijdrage zich niet primair daarop zou richten, maar met name op de andere bijlage, namelijk het maatschappelijk verantwoord aanbesteden, in relatie tot hoe dat hier in het huis gaat. Die notitie is veel eerder al aan het College ter beschikking gesteld, zoals dhr. Rijploeg dat vorig jaar nog aangegeven heeft. Er is ook gevraagd om een reactie. In de brief van het College wordt er maar één alinea aan besteed. GroenLinks is daar erg teleurgesteld over, ook omdat de inhoud van het werkstuk het is iets meer dan een brochure inhoudelijk interessant is en ook een aantal aanknopingspunten heeft, waarmee men inhoudelijk beleid kan voeren. Het College heeft daar eigenlijk niet op gereageerd. Dat is teleurstellend. Dhr. Van der Ploeg brengt in herinnering één van de eerste moties die hijzelf in de Staten heeft ingediend. Dat ging over de aanbesteding van grote infrastructurele projecten. Met dhr. Calon die op dat moment nog niet zo lang gedeputeerde was, zoals dhr. Van der Ploeg op dat moment ook nog niet zo lang Statenlid was heeft hij nog over een aantal woorden gediscussieerd, want de Blauwe Stad moest eruit geschrapt worden. Waar het om ging was het inschakelen van Groninger werklozen bij infrastructurele projecten. Dat is toen aangenomen en van een aantal projecten weet dhr. Van der Ploeg dat er toen ook wel naar gekeken is, laatstelijk nog met het kanaal van het 18

19 Zuidlaardermeer richting Oost-Groningen. Daarin zouden opleidingstrajecten gekoppeld worden. Maar hij weet niet in hoeverre het integraal is opgepakt. Die informatie ontbreekt hem. Hij had verwacht in de brief daar meer inzage in te krijgen. In feite gaat het over werken en in hoeverre je daar vanuit je sociale, economische en arbeidsmarkttechnische beleid een invulling aan kunt geven. Dhr. Van der Ploeg vraagt het College de Staten integraal te informeren hoe de stand van zaken op dat punt is. De notabrochure van Europarlementariërs geeft aan dat er binnen de regels behoorlijk wat mogelijkheden zijn. Dat was al bekend, maar het geeft gedetailleerd aan hoe dat zou kunnen, ook ten aanzien van milieutechnische voorwaarden. Daar wil dhr. Van der Ploeg niet al te gedetailleerd op ingaan, want het College is aan zet om de Staten te informeren hoe het nu loopt met de aanbestedingen. Er is een hele serie aanbestedingen die vanuit het huis gaat. Hij wil wel aandringen op transparantie en inzichtelijkheid van al die aanbestedingen, ook naar de buitenwacht toe. Formeel moet men dat soort zaken allemaal aanmelden bij Europa. Dat gebeurt ook allemaal, zo neemt dhr. Van der Ploeg aan, want we zijn Europaproof. Maar als het gaat om Groninger ondernemers die zich willen inschrijven, dan is het niet op een website van de provincie zelf. Ook is er geen overzicht van de opdracht die de provincie weggeeft, waar de ondernemers ook informatie over zou kunnen krijgen. Die inzichtelijkheid is wel handig, met name naar de MKB bedrijven, die niet gewoon zijn om Europese aanbestedingen te volgen. Een concreet geval waartegen dhr. Van der Ploeg is aangelopen is de catering. De provincie heeft een cateraar. Er is een aanbesteding geweest. Vervolgens is er een andere cateraar. Op een gegeven moment komt dhr. Van der Ploeg een bedrijf tegen, dat onderleverancier was van die cateraar. Die was niet geïnformeerd dat er een aanbesteding liep. Die wist dat niet. Ook na de gunningdatum is hij gewoon door blijven leveren, want de bestellingen kwamen nog steeds binnen. Alleen werden de rekeningen niet meer betaald. Toen er aan de bel werd getrokken bleek dat er een andere leverancier was. Zo ging dat bij dat bedrijf. Nog weer later zijn ze overigens door de nieuwe cateraar eruit gezet. Waar het om gaat, is dat als je maatschappelijk verantwoord gaat aanbesteden, je ook een verantwoordelijkheid hebt naar dergelijke onderleveranciers. Nou is dit een concreet voorbeeld dat niet gedetailleerd hoeft te worden uitgewerkt, maar men moet er wel voor zorgen in feite is het een zorgplicht naar leveranciers, zeker daar waar er vaste relaties liggen dat men geïnformeerd is, zodat men er ook tijdig iets mee zou kunnen, door contacten te leggen of zelf in de aanbesteding mee te doen. Dhr. Moorlag (PvdA) dankt allereerst GroenLinks die hier optreedt als hoeder van het punt dat door de PvdA bij de algemene beschouwingen van vorig jaar over het voetlicht is gebracht. De PvdA hinkt op twee gedachten. Dhr. Moorlag heeft nog niet alle apocriefe en canonieke geschriften van het afgelopen jaar kunnen raadplegen, maar bij hem staat wel op het netvlies dat er in één of meerdere debatten min of meer terloops, min of meer expliciet is toegezegd dat er een notitie zou komen. Hij gaat er vanuit dat het College dat zal doen. Deze passage zet de Staten toch enigszins op het verkeerde been, omdat aan deze passage de suggestie kleeft dat het hiermee verder afgedaan is. Hij gaat er vanuit dat het een misverstand is. Inhoudelijk onderschrijft hij de punten die dhr. Van der Ploeg noemt. Die heeft hij vorig jaar bij de algemene beschouwingen ook genoemd. De PvdA hecht aan maatschappelijk verantwoord en op een sociale wijze aanbesteden. Dat hoeft niet per se duurder te zijn. Dat blijkt ook uit de brochure. Dhr. Moorlag is kortom benieuwd naar de reactie van het College. Dhr. Brouns (CDA) hoorde in de bijdrage van dhr. Van der Ploeg een punt, waarvan hij toen dit door GroenLinks geagendeerd werd ook aangaf dat hij het College nadrukkelijk zou willen vragen het bij de behandeling vandaag te betrekken. Dat is de toezegging die de Staten bij de behandeling van de Jaarrekening van 2005 gekregen hebben, dat er gekeken zou worden naar de mogelijkheden om de aanbestedingen die de provincie doet op haar website overzichtelijk te publiceren. Dat is een toezegging, waarvan in ieder geval tot heden de invulling niet teruggekoppeld is. Wellicht kan het College daar kort op ingaan. Dhr. Van der Ploeg (GroenLinks) vraagt of hij nu ook al de hoeder is van het CDA gedachtegoed. De voorzitter geeft het woord aan het College. Dhr. Slager (gedeputeerde) heeft op zijn bureau een briefje liggen. Daar staat het volgende op: evaluatie aanbesteden maken. Vrij kort nadat de notitie door de PvdA was aangeboden bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2007 heeft de gedeputeerde dat als aandachtspunt daar 19

20 neergelegd. Dat briefje ligt er nog en wel omdat de gedeputeerde van mening is dat dit actiepunt nog niet is afgehandeld. Daarom ligt dat briefje er nog steeds. GS zijn daar namelijk mee bezig gegaan en heeft de notitie van de PvdA gebruikt bij het aanbestedingsbeleid, onder andere bij het bekende geval dat landelijk aandacht heeft getrokken, de aanbesteding van de onze drankenautomaten, de koffie en theevoorzieningen en dergelijke. De provincie heeft een kort geding van Douwe Egberts aan de broek gekregen, omdat die van mening was dat de provincie niet mocht eisen Max Havelaar koffie en thee in de organisatie in gebruik te willen nemen. Dat heeft de beantwoording van de notitie van destijds vertraagd, want GS wilde er meer ervaring mee opdoen. Men had de PvdA een bedankbriefje kunnen sturen, maar de gedeputeerde had in zijn hoofd ook van de ervaringen daarvan te vertellen, omdat dit over maatschappelijk verantwoord aanbesteden gaat. Dat is wat anders dan een simpel dankjewel. Vandaar dat het briefje nog steeds op het bureau ligt. Vervolgens kwam dhr. Slager deze brief over Europaproof tegen, wat iets heel anders is. Dat heeft natuurlijk ook met Europa te maken, net als Europees aanbesteden, maar dit is een evaluatieverslag van een grote activiteit die er bij de provincie is geweest. Daar wordt dan de zin aan toegevoegd: voor deze gelegenheid maken wij graag gebruik om een toezegging in te lossen met betrekking tot de brochure enzovoort. Uit de gekozen bewoordingen begrijpt men al dat de kans door de schrijver van dit stuk geboden is om daar even wat opmerkingen over te maken. Maar de gedeputeerde had echt het plan om uitvoeriger op het punt in te gaan, om ook de PvdA recht te doen met het indienen van deze notitie. Dat ter verklaring. Als dhr. Van der Ploeg de vorige keer niet alleen had gezegd dat het punt op de agenda moest worden gezet, maar ook dat het wat uitgebreider aan de orde moest komen dan nu het geval is, dan was het vanavond opgelost. Maar de gedeputeerde kan de commissie toezeggen daar graag iets meer over te willen vertellen hoe het gegaan is, en dat ook wat breder te trekken naar andere terreinen van aanbesteden. Het is immers een heel belangrijk onderdeel, waar een accountant ook altijd als één van de eerste dingen naar kijkt. Is de overheid, gemeente of provincie wel op de juiste manier aan het aanbesteden? Zo niet, dan worden daar vervelende opmerkingen over gemaakt. De website. Er staat inderdaad op dit moment geen vermelding van de aanbestedingen van de provincie. Die aanbestedingen worden door de provincie ingediend op de website Niet alleen de provincie doet dat, maar het wordt breed gedaan. Daar worden alle aanbestedingen verzameld. Daarnaast kunnen ze natuurlijk ook op de eigen website worden gezet en het dan dubbelop doen. Dat is ook een mogelijkheid, maar de gedeputeerde hoort wel van de Staten wat men daarvan vindt. Anders is het wellicht mogelijk dat de provincie een link naar die betreffende website op de eigen website plaatsen en daar aangeven op welke website alle aanbestedingen van de provincie worden vermeld. Dat werkt gemakkelijker in de praktijk, omdat er veel wordt aanbesteed en omdat daar ook veelvuldig wijzigingen in zitten. Als men daarnaar verwijst, dan zit je altijd goed. Anders heb je weer de bekende situatie dat er iets opstaat van een tijdje geleden. De gedeputeerde stelt voor het niet op een aparte plek op de eigen website te zetten, want dan moet dat ook weer allemaal worden bijgehouden, maar te werken met een link naar de plek war iedereen zijn aanbestedingen neerzet. Over dit onderwerp zal er op korte termijn nadere informatie naar de Staten toe komen. Dhr. Calon (gedeputeerde) geeft aan dat de vraag van dhr. Moorlag terecht is. Die notitie gaat daarover en wordt voor de vakantie door GS vastgesteld. Dhr. Van den Berg (cdk, voorzitter GS) heeft nog een heel algemeen punt. Als men wil aanbesteden, en men weet dat men Europees moet aanbesteden omdat men de markt op moet, dan mag men inderdaad die sociale, economische en andere criteria hanteren dat bleek ook uit de brochure die een aantal Europarlementariërs heeft geschreven mits er een algemeen vastgesteld beleid is van de betrokken provincie. Anders loopt men klem. Het is dus ook nodig dat die notitie als voordracht in de Staten tijdig wordt behandeld en vastgesteld. Dhr. Brouns (CDA) stelt dat de commissie een concrete toezegging heeft gekregen bij de behandeling van de Jaarrekening. In de loop der tijd is men daar met name in de commissie Economie en Mobiliteit wel eens op teruggekomen. De vakgedeputeerde is toen gevraagd hoe het er voor stond met het zetten van de informatie op de website. Om het onderwerp dan nu af te doen zoals door het College wordt voorgesteld is voor het CDA wat onbevredigend. Dhr. Calon (gedeputeerde) antwoordt dat men niet mag denken dat GS zich er nu met een Jantje van Leiden vanaf wil maken. Er is een notitie waarin deze vragen worden beantwoord, waarin ingegaan wordt op deze zaken, ook op de toezegging. Die zal in GS worden vastgesteld. De gedeputeerde zal 20

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Calon Swagerman Werkman Swagerman voorzitter Werkman Calon voorzitter 5. Mededelingen gedeputeerde Calon Werkman Calon

Calon Swagerman Werkman Swagerman voorzitter Werkman Calon voorzitter 5. Mededelingen gedeputeerde Calon Werkman Calon Verslag van de vergadering van de Rekeningcommissie, gehouden op woensdag 12 mei 2004 van 17.00 uur tot 18.05 uur in kamer 21 van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige leden: Dhr. R.A.C. Slager (voorzitter,

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW. Titel : Cultuurprogramma

Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW. Titel : Cultuurprogramma S T A T E N V O O R S T E L Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW Registratienummer : 2004MEC001940i Portefeuillehouder : J.van Bergen Titel : Cultuurprogramma

Nadere informatie

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart 2007... 2 2. Ingekomen stukken van derden... 2 3. Regeling van werkzaamheden... 4 a. Behandelvoorstellen

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: 440341 Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van 13 juli 2006 Aanwezig zijn: Dames A.E. Bliek-de Jong (voorzitter) en

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Commissie voor Bestuur en Middelen

Commissie voor Bestuur en Middelen Griffie Commissie voor Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : nvt DIS-stuknummer : 1166475 Behandelend ambtenaar : A.J. Brul Directie/afdeling : Nummer commissiestuk : Bm-0358 Datum : 30 januari

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Schriftelijke vragen inzake afhandeling statenvragen van de fractie van de PVV aangaande het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur Bijlage(n)

Nadere informatie

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD)

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD) Verslag Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Aanwezig Dhr. Démoed (CDA, plv. voorzitter), dhr. Hillebrand (PvdA), mw. Van Dobben de Bruijn (VVD), mw. Van Viegen (PvdD), mw. Kleijweg

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door Verslag Vergadering van De Statencommissie Samenleving Vergaderdatum Kenmerk 3 december 2008 SML 09-5 Status verslag Vastgesteld op 4 februari 2009 Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw W.L. Walkate

Nadere informatie

Afwezig: mw. W.J. Mansveld (PvdA), mw. A.A.H. Hazekamp (PvdD). Dhr. De Bruijne (nestor) opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

Afwezig: mw. W.J. Mansveld (PvdA), mw. A.A.H. Hazekamp (PvdD). Dhr. De Bruijne (nestor) opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 april 2007 van 17.00 uur tot 19.10 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur 29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 29 juni 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Notulen van de vergaderingen van 25 mei 2005

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE IPO-ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID VAN 18 MEI 2006 TE HEERENVEEN

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE IPO-ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID VAN 18 MEI 2006 TE HEERENVEEN CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE IPO-ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID VAN 18 MEI 2006 TE HEERENVEEN op : 18 mei 2006 aanvang : 14.00 uur einde : 16.00 uur plaats : Abe Lenstra Stadion te

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Raadscommissie van 1 december 2009 Vastgesteld 12 januari Agendapunt 1: Opening. Collegeleden: Mesu, Plomp

VERSLAG Algemene Raadscommissie van 1 december 2009 Vastgesteld 12 januari Agendapunt 1: Opening. Collegeleden: Mesu, Plomp VERSLAG Algemene Raadscommissie van 1 december 2009 Vastgesteld 12 januari 2009 Agendapunt 1: Opening Agendapunt 2: Algemeen Spreekrecht Spreekrecht Er is geen gebruik gemaakt van het Algemeen Spreekrecht.

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Afwezig: mw. A.A.H. Hazekamp (PvdD), dhr. C. Swagerman (SP) en dhr. P.G. de Vey Mestdagh (D66).

Afwezig: mw. A.A.H. Hazekamp (PvdD), dhr. C. Swagerman (SP) en dhr. P.G. de Vey Mestdagh (D66). Verslag van het openbare deel van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 december 2008 van 17.00 uur tot 20.10 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556) Aukje de Vries - VVD

Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556) Aukje de Vries - VVD Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556) Aukje de Vries - VVD De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en hierover nog een aantal vragen. I ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Verslag van de vergadering van de Rekeningcommissie, gehouden op woensdag 7 april 2004 van 18.00 uur tot 19.50 uur in kamer 21 van het Provinciehuis. Aanwezige leden: Dhr. R.A.C. Slager (voorzitter, ChristenUnie),

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland Adviescommissie 18 oktober 2010 Dagelijks bestuur 04 november 2010 Algemeen bestuur 18 november 2010 Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 11 Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 3 juli Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Provinciale Staten 3 juli Commissiegriffier Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Statenvoorstel Uitgangspunten begroting 2016 Nummer FIN-210 15007329 Commissie Bestuur 19 juni 2015 Betreft vergadering Provinciale Staten

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

voorzitter 5. Toezeggingenlijst Werkman Calon

voorzitter 5. Toezeggingenlijst Werkman Calon Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën (commissie V), gehouden op woensdag 19 mei 2004 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Blauwe Zaal (C 319) van het Provinciehuis te Groningen.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Afwezig: mw. A.A.H. Hazekamp (Partij voor de Dieren), dhr. R. Stevens (ChristenUnie), mw. L. Veenstra (SP)

Afwezig: mw. A.A.H. Hazekamp (Partij voor de Dieren), dhr. R. Stevens (ChristenUnie), mw. L. Veenstra (SP) Verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op dinsdag 07 april 2010 van 17.00 uur tot 19.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

- voorstellen vreemd aan de orde van de dag

- voorstellen vreemd aan de orde van de dag Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 maart 2009 van 17.00 uur tot 19.45 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 [ALGEMENE BESCHOUWINGEN] BIJ DE PERSPECTECTIEVENNOTA 2012 1 Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 Als wij op vakantie gaan schakelen wij meestal onze telefoonbeantwoorder

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Nieuwe borden bij 5 landschapskunstwerken. 1. Wij stellen u voor: - aan de Stichting De Verbeelding een bijdrage van maximaal 9.609 (incl. 19% BTW) te verstrekken voor

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Aanwezig na het gesprek met de accountants: dhr. H. Staghouwer (ChristenUnie, voorzitter),

Aanwezig na het gesprek met de accountants: dhr. H. Staghouwer (ChristenUnie, voorzitter), Dag van de verantwoording Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 27 mei 2009 van 8.30 uur tot 11.00 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen.

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Afwezig: dhr. R. Stevens (ChristenUnie), mw. L. Veenstra (SP), dhr. R.A.C. Slager (gedeputeerde), dhr. J.C. Gerritsen (gedeputeerde).

Afwezig: dhr. R. Stevens (ChristenUnie), mw. L. Veenstra (SP), dhr. R.A.C. Slager (gedeputeerde), dhr. J.C. Gerritsen (gedeputeerde). Verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op dinsdag 02 maart 2010 van 17.00 uur tot 18.45 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 Statenstuk 853, Encyclopedie van Drenthe ter gelegenheid van het 400-jarig provinciaal bestuur in 2003 (voorstel o. Voorjaarsnota 2001) De heer VAN DER SCHOOT

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

2015-716. TT-festival

2015-716. TT-festival 2015-716 TT-festival Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 20 januari 2016 - Provinciale Staten op 3 februari 2016 - fatale beslisdatum: 3 februari 2016

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie