Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010"

Transcriptie

1 Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar Naam School Thriantaschool zml (v)so Adres SO-locatie: Balingerbrink 178 VSO-locatie :Zuidlaarderbrink 4 Postcode respectievelijk: 7812 SN 7812 GE Telefoon Website Directeur Mevr. J.P.B. Veen Datum vaststelling: Directeur: mevr. J.P.B. Veen MR: E. Strating 1

2 Inhoud Schooljaarverslag 1 Kengetallen 1.1 Leerlingen Gegevens teldatum Ontwikkeling Prognose 1.2 Personeel Aantal Leeftijdsopbouw scholing 1.3 Opbrengsten Eindtoets LVS Door- en Uitstroom 2 Evaluatie schooljaar 2.1 Evaluatie schooljaar Zorg voor Kwaliteit Onderwijs & Leren Zorg & Begeleiding Beleid en Organisatie Scholing & Ontwikkeling 3 Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Inspectie JO PKO 3.2 Klanten Personeel Leerlingen Ouders 4 Financiën 4.1 Financiën

3 Voor u ligt het schooljaarverslag van onze school. Het schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. Het schooljaarverslag is bedoeld als een verantwoordingsdocument in het kader van de meervoudig publieke (horizontale en verticale) verantwoording. Het is voor team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van behaalde resultaten als opmaat voor het formuleren van de actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Tevens is dit document een verantwoording naar externen: het schoolbestuur, de ouders en de inspectie. Het verslag bestaat uit 4 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 betreft de kengetallen. We geven hierin een overzicht van de belangrijke kengetallen t.a.v. de leerlingen en personeel. In dit hoofdstuk geven wij ook de resultaten van de onderwijs (opbrengsten). In hoofdstuk 2 evalueren we onze plannen van het afgelopen schooljaar. We verwijzen hierbij naar het bijgevoegde document Evaluatie Schooljaarplan. In hoofdstuk 3 geven we informatie over de waardering die door belanghebbenden en betrokkenen aan ons wordt gegeven. Hoofdstuk 4 bevat ons financieel jaarverslag. Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat het schooljaarverslag bijdraagt aan het beoogde doel: systematische en planmatige zorg voor kwaliteit. Mevr.J.P.B. Veen directeur 3

4 1. Kengetallen 1.1. Kengetallen leerlingen Leerlingentelling 2006 t/m SO VSO Thrianta SO + VSO jaar Totaal MG VTLG Totaal MG VTLG Totaal 1 okt okt okt okt

5 Gegevens op1 okt.2009 t.a.v. landen van herkomst: Landen van herkomst Aantal leerlingen Italië 1 Vml. Joegoslavië 1 Marokko 1 Turkije 1 Suriname 2 Vluchtelingen: ouders rechtmatig verblijf op grond van verblijfsvergunning 1 Niet- Engelstaligen buiten Europa met uitzondering van Indonesië 2 Totaal: 9 Kerngetallen door- en uitstroom: Vanuit het SO zijn er in leerlingen uitgestroomd naar: Cluster 4 1 leerling Pro 1 leerling VSO 10 leerlingen Vanuit het VSO zijn er in leerlingen uitgestroomd naar: PRO 2 leerlingen SW 5 leerlingen Dagcentrum 5 leerlingen 1 leerling (18) van school gegaan voordat de uitstroom procedure m.b.t. dagbesteding afgerond was i.v.m. wens ouders en leerling. MEE is betrokken bij het gezin. Conclusies/consequenties voor ons beleid: Het leerlingenaantal laat een lichte daling zien. In het kader van Passend onderwijs is het aannemelijk dat deze tendens zich voort zal zetten. Het is echter ook goed mogelijk dat gezien de stagnatie in het proces naar Passend Onderwijs dit de eerste periode nog niet het geval zal zijn. De school probeert haar bemensing hierbij zo goed mogelijk aan te sluiten en participeert in de projectgroepen Passend onderwijs en educatief centrum. Wij volgen onze leerlingen twee jaar nadat ze bij ons van school gegaan zijn, en waar daar dat gewenst is ook nog nazorg te bieden. 5

6 1.2 Kengetallen personeel Leeftijdsopbouw aantal mannen en vrouwen Functie M V < Totaal Dir OP OOP Ziekteverzuim intervisie Meldingsfrequentie Verzuim percentage ,35 6, ,2 3, Overzicht Teamscholing / begeleiding afgelopen jaar Onderwerp / thema Schooljaar Organisatie CED leerlijnen Intern door Manager leerlingenzorg en IB-ers seksuele ontwikkeling MEE intervisie IJselgroep Herhalingsles reanimatie/levensreddende handelen Firma Jeurissen Opmaat Rec Educat schoolbibliotheek Overzicht individuele scholing / begeleiding afgelopen schooljaar Onderwerp / thema Aantal Schooljaar Organisatie Post HBO/Master Special Needs Topaz academie/hoogeschool Utrecht 6

7 Opleiding schoolleider 3 MT-leden juni 2009 IJsselgroep Geef me vijf basiscursus Instituut Colette De Bruin Geef me de vijf lezing Instituut Colette De Bruin Cursus : agressie/gedragsproblematiek Herhalingscursus MRT Kijken en kiezen Herhalingscursus SEHBO KVLO Conclusies / consequenties voor ons beleid De opleidingen/cursussen zijn met goed gevolg doorlopen en als positief/zinnig voor de organisatie ervaren. Ook komend schooljaar staat weer een aantal teamscholingen en individuele scholing/cursussen gepland. Deels vergelijkbaar met bovengenoemde, maar ook op ander gebied. Zie voor meer informatie het schooljaarplan en scholingsplan

8 1.3 Kengetallen opbrengsten Op dit moment kunnen we nog geen harde kengetallen geven betreffende de opbrengsten van onze leerlingen. We werken al een heel aantal jaren vanuit een toekomstperspectief. Vanuit dit perspectief (gebaseerd op de kernproblematiek/kenmerken van een leerling) worden concrete doelen en werkwijze/ aanpak beschreven in het individueel handelingsplan, van waaruit we het schoolaanbod aan de leerlingen vormgeven. Zowel binnen het SO als binnen het VSO wordt al onderwijs gegeven in verschillende leerstromen. De doelen van de leerlingen worden halfjaarlijks geëvalueerd en met alle betrokkenen besproken. Het gestelde perspectief wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld in de Commissie van Begeleiding. Deze werkwijze vormt een gunstige uitgangspositie om het opbrengstgericht werken verder te kunnen gaan ontwikkelen binnen de Thriantaschool. We nemen hierbij nu het ontwikkelde model van ZML Noordoost Brabant als uitgangspunt. Met dit model wordt voor individuele leerlingen geobjectiveerd en stapsgewijs de ontwikkeling en het perspectief in beeld gebracht. Om te komen tot objectiveerbare criteria en omschrijvingen onderscheiden zij 5 ontwikkelingsprofielen die ze aan de leerlingen toekennen. Het ontwikkelingsprofiel is opgebouwd uit: een Instroomprofiel een Uitstroomprofiel met een ontwikkelings en uitstroomperspectief en een bijpassend onderwijsaanbod: het Basisarrangement. Binnen ons Regionaal Expertise centrum zijn nu meerdere Expertisekringen gestart. Eén hiervan richt zich op het verder ontwikkelen van een voor alle REC 3 NON passend systeem wat het uiteindelijk ook voor ons als Thriantaschool mogelijk maakt om gegevens op individueel, groeps en schoolniveau te verzamelen en te analyseren. 8

9 2.Evaluatie Schooljaar Evaluatie schooljaarplan Zorg voor kwaliteit Actiepunt (beleidsvoornemen) Het continueren van het uitwerken van WMKkaarten, specifiek voor de Thriantaschool. Er zullen meerdere kaarten worden behandeld. Resultaat behaald / beoogd Doelen: behaald -De kaarten didactisch handelen en pedagogisch handelen die in het jaarplan gepland stonden zijn afgenomen. De aandachts/actiepunten zijn door het MT in kaart gebracht. Vervolgens heeft de werkgroep WMK, t.a.v. de actiepunten aanbevelingen gedaan voor acties. Deze zijn door het MT weggezet in het schooljaarplan Daarna zijn ook de kaarten: zorg/begeleiding, opbrengsten en leerstofaanbod, nog afgenomen. Die stonden niet gepland, maar omdat we het uitgangspunt van werken met WMK veranderd hebben, was het wenselijk om ook deze kaarten nog een keer te af te nemen. (NB: We scoren nu de huidige situatie, vergeleken Vervolgactie De kaarten worden cyclisch herhaald, volgens de WMK-kalender. De volgorde en de frequentie waarin de kaarten worden afgenomen, wordt door het MT bepaald na afname van de Quickscan in nov Omdat er in het schooljaar een nieuw schoolplan geschreven moet worden, zullen er naast de leerlingenenquête die al is afgenomen, ook de werknemers- en oudervragenlijst afgenomen worden. 9

10 met de optimale situatie zoals die op de kaarten beschreven staat en stellen vervolgens de aandacht/actiepunten vast). In juni is er ook een leerlingenenquête afgenomen, die vooraf is aangepast aan onze leerlingen. 10

11 2.1.2 Onderwijs & Leren Onderwerp Actiepunt (beleidsvoornemen) Bruikbaarheid Ontwikkelingsvolgmodel. Aan het eind van het schooljaar moet duidelijk zijn op welke wijze het leerlingvolgsysteem binnen het SO en VSO verder kan worden gebruikt. Indien blijkt dat OVM minder bruikbaar is voor ons type leerling, zijn de eerste aanzetten voor het aanpassen van het model aan zml-(v)so gegeven. Resultaat behaald / beoogd Dit doel is deels behaald. Het werken met het volgsysteem binnen het VSO bleek dermate veel problemen op te leveren, dat we daar eerst mee gestopt zijn, in afwachting van de informatie en handreikingen die we op de studiedag in oktober aangereikt krijgen. Vervolgactie In het najaar van 2010 volgt het SO en VSO team een cursus voor het updaten van de informatie van OVM. We gaan er vanuit dat dan ook binnen het VSO op een zinvolle manier met dit systeem gewerkt kan worden. CED leerlijnen. Vanuit de schoolvisie het ingezette 2 sporen beleid verder uitwerken. Onderwerpen als directe instructie, zelfstandig werken en uitgestelde aandacht worden behandeld naast de implementatie van het werken met groepsplannen voor een aantal subdoelen van rekenen. Het streven is om in mei 10 voor een aantal subdoelen te kunnen verwijzen naar het groepsplan. Het opzetten van de groepsplannen voor rekenen is gerealiseerd en het werken met het directe instructiemodel bij rekenen ook. In het schooljaar wordt het directe instructiemodel verder geïmplementeerd. In de loop van het schooljaar worden de afspraken t.a.v. zelfstandig werken en uitgestelde aandacht locatiebreed ingevoerd. Vaststelling voor welke subdoelen verder groepsplannen worden gemaakt voor het vervolg van de leerlijn rekenen. De leerlijn lezen (begrijpend lezen VSO) wordt in het schooljaar 2010/2011 op dezelfde wijze ingezet. 11

12 Burgerschap en Integratie Onderwijsaanbod hiervoor vastleggen en doelen opnemen in handelingsplanning Dit doel is behaald. Er is een plan: Burgerschap en integratie opgesteld door de werkgroep, dat na vaststelling binnen het MT, naar de teams is gegaan. In de handelingsplannen is voor de leerlingen nu ook een doel t.a.v. dit onderwerp opgenomen. We zullen dit continueren. Actiepunt (beleidsvoornemen) Opstellen van een ICT gedragscode Resultaat behaald / beoogd Dit doel is behaald. Aan het eind van het schooljaar is er een document ontwikkeld waarin staat omschreven op welke manier de leerlingen van bovenbouw SO gebruik mogen maken van de computer en het internet. Uitgangspunt hiervoor is het door het VSO opgestelde stuk omtrent regels voor computergebruik. Vervolgactie In het schooljaar 2010/2011 wordt gekeken of dit via het bureaublad, Opmaat-Eduware voor leerlingen inzichtelijk kan worden gemaakt. Onderwerp Actiepunt (geen beleidsvoornemen in jaarplan ) Resultaat behaald / beoogd Vervolgactie 12

13 Ouderavonden rond seksuele opvoeding van jongeren met een verstandelijke beperking, Deels behaald. Eerste herhalings ouderavond werd slechts bezocht door ouders van 3 (huidige) VSO-leerlingen. Hierop is besloten om ouderavond kinderwens slechts door te laten gaan bij deelname van 10 of meer. Slechts 5 aanmeldingen, hierdoor avond geannuleerd Schooljaar 10-11: zie jaarpan 10-11, duidelijk omschreven beleid op dit gebied. Training door MEE-Drenthe Duidelijk omschreven lessen voor bovenbouw VSO, voor leerlingen die niet deelnemen aan training. 13

14 2.1.3 Zorg & Begeleiding Onderwerp Actiepunt (beleidsvoornemen) Resultaat (behaald / beoogd) Vervolgactie Het onderdeel OVM is al bij 2.12 Onderwijs en leren vermeld. (geen beleidsvoornemen in jaarplan ) Nauwere samenwerking tussen zorgpartners en school Nov. 2009: overleg tussen Accare en alle REC3 directeuren en orthopedagogen naar voorbeeld - Bascule-samenwerking Eind januari 2010: MT leden zijn met meerdere zorgpartners naar conferentie Zorg en Onderwijs geweest. (De Trans, St.Dreei, Accare) Intensieve vervolgoverleggen met alle deze partners Accare: - nu nog sneller overleg/acties omtrent gezamenlijke zorglln - intentie om volgend schooljaar een gezamenlijke SOVA training op school te geven St.Dreei: Evaluatiegesprekken met de diverse partners blijven ingepland. Acties worden geëvalueerd 14

15 - nu nog sneller overleg/acties/ daadwerkelijke begeleiding op school omtrent gezamenlijke zorglln - regelmatige evaluatie van acties/ nieuwe potentiële cliënten/zorglln. Betere afstemming - voornemen om te kijken of bepaalde behandelingen op school kunnen worden geboden (school verleent ruimte) De Trans: - voortzetting evaluatiegesprekken tussen school en KDC Tamboerijn - concept combi-groep besproken, nu te weinig leerlingen voor Jan. 10-juni 10 een voortzetting van het overleg Pro, SBO, Thriantaschool en Ambulante begeleiding cluster 3 en 4.:Oprichting Commissie Samen-Werk: Doel :Een goede plaatsing van zorgleerlingen met of zonder een clusterindicatie, met name bij de overgang SBO VO, zo mogelijk binnen een vorm van regulier onderwijs, meestal in een speciale zetting. De betrokken gedragswetenschappers van beide SBO-scholen, RENN4VSO, PrO, OPDC en ZML+ Ambulant begeleiders van zowel cl.3 als cl.4 hebben 3 keer intensief vergaderd. Dit heeft tot een hele goede onderlinge afstemming en uitwisseling geleid van moeilijk plaatsbare leerlingen. Daarnaast algemene belangrijke informatie-uitwisseling. 4 ingeplande bijeenkomsten. Vooraf aan de vergadering worden agendapunten/ casuïstiek (na toestemming ouders) al ingebracht. Expertise-uitwisseling met orthopedagogen cluster 3 3 x per jaar: Ortho-overleg met alle orthopedagogen van cluster 3 NON Heeft tot veel daadwerkelijke uitwisseling geleid, daarnaast ook overleg m CvI-voorzitter, zodat we altijd goed op de hoogte bleven van actuele ontwikkelingen. 3 x per jaar: Ortho-overleg Drenthe cluster 3: Voortzetting 15

16 Expertise-uitwisseling intern begeleiders cluster 3 Expertise-uitwisseling intern begeleiders Openbaar.onderwijs/SBO Assen, Hoogeveen, Emmen, Meppel 5 x per jaar: REC-ib-overleg 3 x per jaar overleg/uitwisseling voortzetting 16

17 2.1.4 Beleid & Organisatie Onderwerp Actiepunt (beleidsvoornemen) Implementatie van administratiesysteem Datacare Schoolprocedures: (geen beleidsvoornemen in jaarplan ) -Opstellen protocol calamiteiten -Opstellen protocol informatievoorziening gescheiden ouders Formatiekrimp: (geen beleidsvoornemen in jaarplan ) Resultaat (behaald / beoogd) Dit doel is maar gedeeltelijk behaald. De groepsleerkrachten hebben gewerkt aan het invullen van de leerling-journaals voor de leerlingen. Het ongeluk met een busje van Connexion, afgelopen winter, in de directe aanleiding geweest om een protocol calamiteiten op te stellen. Er bleek behoefte aan een stukje duidelijkheid en uniformiteit t.a.v. deze informatievoorziening. Daarom is er een protocol voor opgesteld. Uit de financiele jaarverslagen bleek dat er behoorlijk ingeteerd was op de schoolreserves, doordat er een aantal jaren onbedoeld te veel Vervolgactie De verdere implementatie vindt plaats in het schooljaar 2010/2011, inmiddels zijn 5 cursusbijeenkomsten gepland voor de werkgroep Datacare, bestaande uit directie, manager leerlingenzorg, de ib-ers en de ict-er. De 5 e bijeenkomst is een studiedag voor het gehele personeel. Tijdens deze studiedagen wordt een stappenplan gevolgd dat verdere implementatie van Datacare tot doel heeft. Bij calamiteiten zal dit protocol als leidraad dienen. Dit protocol wordt daar waar het van toepassing is, al bij de intake van een leerling met de ouders besproken. Daar waar gedurende de schoolloopbaan van een leerling, sprake is van een scheiding van de ouders, wordt ook gehandeld volgens dit protocol. We zullen overschrijding t.a.v. formatie-inzet proberen te voorkomen en er naar streven de formatie in te zetten die gegenereerd wordt uit 17

18 formatie ingezet was. Bij het opstellen van de begroting voor 2010 hebben we vanuit het bestuur de taakstelling gekregen om een bedrag gelijk aan twee GPL s te bezuinigen. het leerlingenaantal. We hebben dit gedaan door de plaats van een leerkracht en een klassenassistente niet her te bezetten, nadat ze ontslag gekregen hadden in het kader van naleving van de wet poortwachter en een outplacementtraject. Daarnaast hebben we Bapo niet herbezet, heeft een leerkracht onvrijwillig deeltijdontslag gekregen (1 dag) en hebben we de tijd die vrij kwam door het inwilligen van de vrijwillige verzoeken om werktijd in te leveren, niet herbezet. Dit heeft tot gevolg gehad dat het SO in het schooljaar , 6 groepen heeft i.p.v. 7, maar dit is wel overeenkomstig het leerlingenaantal. 18

19 2.1.5 Scholing & ontwikkeling Onderwerp Actiepunt (beleidsvoornemen) Inzet intervisie binnen de VSO afdeling -Teamscholing begeleiding: Zie hiervoor het overzicht op blz. 6. -individuele scholing en begeleiding: Zie hiervoor het overzicht op blz 7. Resultaat (behaald / beoogd) Dit doel is behaald. Aan het eind van dit schooljaar zijn de teamleden van het VSO ingevoerd in het voeren van diverse vormen van intervisie, waardoor hierna werkgroepen / bouwen zelf tijdens bouwoverleg een intervisiemoment kunnen inbouwen. Teamleden kunnen en durven elkaar op gedrag te bevragen en aan te spreken Vervolgactie In het schooljaar 2010/2011 wordt dit gecontinueerd. 19

20 2.1.6 Integraal personeelsbeleid Onderwerp Actiepunt (beleidsvoornemen) Resultaat (behaald / beoogd) Vervolgactie Invoering wet BIO Eind van het schooljaar werkt iedereen volgens de Wet BIO, waardoor de medewerkers bewuster werken met hun POP mappen al of niet met door hen gevraagde ondersteuning. Dit doel is gedeeltelijk behaald. Elke medewerker heeft elk schooljaar een voortgangsgesprek. Voor de leerkrachten en klassenassistenten is hierin ook de evaluatie van een groepsbezoek door de leidinggevende, een gespreksitem. In het schooljaar 2010/2011 wordt een overstap gemaakt naar het digitale systeem Bardo, waar de gesprekkencyclus, de daaruit voortvloeiende POPs en evt. portfolio s in ondergebracht moeten worden. Daaraan vooraf moeten we op schoolniveau afspraken maken over het hanteren van uniforme formats. Onderwerp Actiepunt (geen beleidsvoornemen in schooljaarplan ) Terugdringen ziekteverzuimpercentage en verlagen meldingsfrequentie/ Resultaat (behaald / beoogd) De verzuimcijfers bestuursbreed en op schoolniveau zijn met de teams besproken. Tijdens locatie overleggen is onder de aandacht gebracht dat zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie op schoolniveau boven het gemiddelde liggen. Ook is in gegaan op de consequenties van verzuim voor de organisatie. Vervolgactie Tweedaagse training voor directierond Verzuim' Het komend schooljaar zal door afspraken die binnen de directie gemaakt zijn en die schoolbreed gelden, geprobeerd worden het verzuim terug te dringen. Meer aandacht voor preventie en in deze ook vaker advies vragen aan de bedrijfsarts zijn hier onderdelen van. 20

21 2.1.7 Arbo en Welzijn Ziekteverzuim (onderwerp) Actiepunt (beleidsvoornemen) Resultaat (behaald / beoogd) Vervolgactie Plannen en uitvoeren van ontruimingsoefeningen. Dit doel is bereikt Aan het eind van dit schooljaar zijn er binnen het SO als VSO 2 ontruimingsoefeningen georganiseerd. Hierdoor is het voor zowel, leerlingen als team meer voorspelbaar geworden wat er gedaan moet worden bij een echte ontruiming. In het schooljaar 2010/2011 zullen er weer 2 ontruimingsoefeningen plaatsvinden. (geen beleidsvoornemen in schooljaarplan ) De arbeidsinspectie heeft een onderzoek verricht op beide locaties. De uitkomsten waren gelukkig overwegend positief. De volgende aandachts-/actiepunten zijn naar voren gekomen: -afnemen van een RI&I -uitvoeren van periodieke controles machines - aanstellen van preventiemedewerkers We zijn pilotschool voor het afnemen van RI&I nieuwe stijl. De acties die de afname met zich meebrengt zullen in okt. en nov 2010 plaatsvinden. De aandachts-/actiepunten die uit de RI&I naar voren komen zullen in het nieuwe schooljaar en daarop volgende jaren worden weggezet. Dit zal bovenschools opgepakt worden vanuit de afd. onderwijs (dhr K. ten Hoor) Er zijn bovenschools twee preventiemedewerkers en daarmee voldoen we 21

22 aan de wettelijke eisen. -niet juist aangebrachte elektrische bedrading bij werkplek op SO-locatie. Dit is inmiddels verholpen. 22

23 2.1.8 Huisvesting Onderwerp Actiepunt Geen beleidsvoornemen in schooljaarplan uitbreiding van de VSO locatie Resultaat (behaald / beoogd) Er is overleg geweest met dhr. K. ten Hoor van de afdeling onderwijs. Er zijn mogelijkheden aangegeven/plannen gemaakt om de VSO locatie uit te breiden met een aantal kleinere groepsruimtes, bijv. door overkapping van de patio. Verder is gekeken naar de mogelijkheid om de bergruimte van de gymzaal uit te breiden, door de buitenberging hierbij aan te trekken. Vervolgactie Tot nu toe hebben wij nog geen reactie/toezegging mogen ontvangen t.a.v. de realisering. Dit blijft dus staan voor het komende schooljaar. 23

24 2.1.9 Domein: MR Onderwerp Actiepunt (Geen beleidsvoornemen in schooljaarplan Duidelijkheid t.a.v. de financiële positie van de Thriantaschool, m.n. de grootte van de bruidsschat. Resultaat (behaald / beoogd) Dhr. P.Flinterman van de afdeling onderwijs is een aantal keren bij een MR-vergadering aanwezig geweest om de MR deze duidelijkheid te verschaffen. Het bleek dat er een verschil van mening van bestond tussen de MR en dhr. Flinterman,over wat in het verleden wel/niet ten laste van de bruidsschat gebracht had mogen worden. Deze discussie is nog niet helemaal gevoerd, dhr Strating, voorzitter van de MR, zal hierover nog een keer met dhr. Flinterman overleg voeren. Wel is afgesproken dat de bruidsschat als schoolse reserve toegevoegd zal worden. Wellicht zal een deel daarvan, met in acht neming van de 8% verplichte reservering, ondergebracht worden in een nog evt.op te richten stichting: Vrienden van de Thriantaschool. Vervolgactie -Er vindt nog een overleg plaats tussen dhr. Strating en dhr. Flinterman. -De MR en de school onderzoeken de mogelijkheden voor het oprichten van de stichting: Vrienden van de Thriantaschool. 24

25 Domein: Communicatie Onderwerp Actiepunt (Geen beleidsvoornemen in schooljaarplan Afnemen van een leerlingenenquête Resultaat (behaald / beoogd) De enquête WMK voor de leerlingen is aangepast aan onze doelgroep. De enquête is mondeling afgenomen op zowel het SO als het VSO. Vervolgactie De antwoorden worden het komende schooljaar verwerkt en geëvalueerd en evt. daar uit voort komende acties of beleid worden opgenomen in het schoolplan dat opgezet moet worden voor de periode

26 Domein: Projecten Onderwerp Actiepunt ((Geen beleidsvoornemen in schooljaarplan ) Resultaat (behaald / beoogd) Vervolgactie Opstellen van een projectplan voor deelname aan ESF (Europees Sociaal Fonds). In de maand januari is er een projectplan geschreven en ingediend. Onze school is geselecteerd om deel te nemen aan ESF. In het schooljaar gaan we de plannen die we beschreven hebben in het plan proberen uit te voeren. We zullen een projectadministratie opzetten als onderbouwing/controle,voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie. (Geen beleidsvoornemen in schooljaarplan ) VSO: Samen met Accare een sovatraining opzetten, die onder schooltijd gegeven kan worden aan leerlingen die cliënt zijn van Accare. (zie ook punt:2.1.3 Zorg en begeleding) Sinds eind 2006: LVG+ project voor de expertisecentra RENN4 en REC Noordoost Nederland.Dit project is opgezet voor leerlingen met een verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblematiek (LVG+) in de provincies Groningen en Drenthe De afspraak is gemaakt dat een leerkracht van de Thriantaschool, samen met een medewerker van Accare, de training eerst inhoudelijk gaan opzetten. Vervolgens gaan ze training geven. De resultaten zullen tussentijds worden geëvalueerd door de betrokken partijen Op vier onderwijslocaties (vso) van REC3 draait een lvg+-groep. Deze groepen hebben een structurele positie in het totale onderwijsaanbod van de scholen 3 tussentijdse notities, 1 eindrapport (Veilig geland) 1 Masterthese, Rijksuniversiteit Groningen een conferentie: Veilig Geland, okt LVG+ Consultatieteam Hetgeen hiernaast is beschreven, is in het nieuwe schooljaar inmiddels in gang gezet. Voor de toekomst is het wenselijk dat blijvend geïnvesteerd wordt in de kennisdeling tussen REC3 en RENN4: - Jaarlijks een professionaliseringsaanbod met intervisie en scholingsbijeenkomsten organiseren voor de medewerkers van de scholen van REC3 en RENN4. - Het overleg van de gedragsdeskundigen van de betrokken scholen van de beide clusters continueren. Op deze manier blijft er 26

27 Doelstelling project Genoemde expertisecentra hebben besloten een zestal voorzieningen te creëren voor de groep kinderen/jongeren die onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijsen zorgaanbod van één van beide betrokken expertisecentra. Deze voorzieningen zijn regionaal zo gespreid dat er redelijkerwijs sprake is van geografische klantnabijheid. De voorzieningen onderscheiden zich van de bestaande voorzieningen van beide expertisecentra door specifieke methodiek en expertise, toegesneden op deze doelgroep. De directeur is gaan deelnemen aan het directie en stuurgroep LVG+project. De orthopedagoog is gaan deelnemen aan de expertisewerkgroep en later tevens zitting in Consultatieteam LVG+ De leerkracht en assistent van onze eigen Structuurgroep VSO zijn gaan deelnemen aan intervisie- bijeenkomsten. Intervisiebijeenkomsten voor mensen van de werkvloer Gerichte scholing Samenwerking tussen de Commissies voor de Indicatiestelling cluster 3 en cluster 4 De contacten zijn vooral met de woonvoorzieningen en de jeugdpsychiatrie geïntensiveerd. zicht op het functioneren van de lvg+groepen en waar nodig wordt de specifieke expertise van RENN4 ingeschakeld. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat er behoefte is aan andere leerlijnen naast de zml-leerlijnen. Het is wenselijk te onderzoeken of de leerlijnen van cluster 4 bruikbaar zijn. - De stagecoördinatoren van beide clusters een aantal keren per jaar elkaar laten informeren over het functioneren van Leren op Locatie, stages en arbeidstraining in de dagelijkse praktijk en het beleid dat hiervoor is ontwikkeld. Kennis en ervaring kan dan worden gedeeld en waar mogelijk van elkaar gebruikt worden. - Aanbevolen wordt om jaarlijks minimaal twee keer een overleg met de directies van de betrokken scholen te organiseren. In dit overleg kan onder andere de financiering van de lvg+-voorziening besproken worden. Het is nodig blijvend aandacht te vragen voor de beperkte financiële middelen die beschikbaar zijn voor deze voorziening. Tenslotte kan de problematiek van de thuiszitters besproken worden, of eigenlijk het voorkomen ervan, en de bijdrage die de opgedane expertise en de gezochte en gevonden oplossingen van de lvg+groepen hieraan kunnen leveren. Het contact met een aantal ketenpartners is gedurende het project geïntensiveerd en er zijn nu zelfs mogelijkheden om de samenwerking structureel vorm en inhoud te geven. Met de psychiatrie in Drenthe zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid van consultaties, ook als een leerling niet onder behandeling is. 27

28 3. Waardering belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Waardering Inspectie Conclusie inspectie JO / PKO Toevoegen samenvatting of conclusie bevindingen inspectie (JO / PKO) PKO september 2007: Op grond van dit onderzoek kwam de school in het basisarrangement wat betreft inspectietoezicht. Het algemene beeld van de school is positief. Er is sprake van een goede onderlinge samenwerking in het team, inclusief directie. De directie zet zich op professionele wijze in voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het cyclisch proces van kwaliteitszorg moet nog wel verbeterd. Het algemene beeld van de school op het gebied van (Ortho)pedagogisch en (Ortho) didactisch handelen en het schoolklimaat is positief. In het onderwijsleerproces doet zich nog een aantal knelpunten voor. Dit betreft vnl. de afstemming op de onderlinge verschillen tussen leerlingen wat betreft het leerstofaanbod, de leertijd en de instructie en verwerking. In de jaarplannen zijn structurele verbeteracties opgenomen t.a.v. bovengenoemde aandachtspunten. Bestuursgesprek/risicoanalyse 28 oktober 2009: Op bovengenoemde datum heeft er een uitgebreid gesprek plaats gevonden tussen het bestuur, het management van de Thriantaschool en de inspectie. Naast de risicoanalyse t.a.v. leerresultaten, signalen uit de samenleving (klachten, krantenartikelen) en kerngetallen en jaarstukken die de inspectie heeft gehouden, hebben we het ook uitvoerig gehad over de ontwikkelingen binnen de Thriantaschool. Op grond van de uitkomsten van de risicoanalyse is de school weer het basisarrangement verleend wat betreft inspectieonderzoek. Ten aanzien van wat we konden vertellen t.a.v. de ontwikkelingen en de stukken die we daarbij ter informatie aan de inspecteur hebben meegegeven, hebben we een positieve reactie mogen ontvangen zowel van inspectie als van de vertegenwoordigers van het bestuur. 28

29 3.2 Waardering personeel Datum peiling November 2008 (welzijnsonderzoek PO gemeente Emmen) Respons 61% Aspecten Waardering Laag Waardering Gemiddeld Waardering Hoog Personeelsbeleid % % % Kwaliteit onderwijs % % % Inrichting / facilitering % % % Management & organisatie % % % Veiligheidsbeleving % % % Totaal gemiddeld % % % Toelichting: de aspecten zijn afhankelijk van de inhoud van de peiling (enquête, vragenlijst, etc.) Conclusies / consequenties voor ons beleid: De aspecten waarover teamleden vragen hebben beantwoord zijn lastig te vertalen naar de aspecten die hierboven vermeld staan. Daarom is bij deze aspecten niet iets ingevuld. Maar de conclusie die uit het bovengenoemde onderzoek getrokken kan worden is, dat vergeleken met een soortgelijk onderzoek afgenomen in 2002 de volgende items positiever beoordeeld zijn: -Voldoende feedback van leidinggevende -voldoende feedback collega s -Het jaarlijks gehouden functioneringsgesprek -mogelijkheid om werk af te stemmen op het werk van anderen 29

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2012-2013 Naam School Obs de Viersprong Adres Derksweg 22 Postcode 7891 PK Klazienaveen Telefoon 0591 390170 0642616834 E-mail Website Directeur directie@obs-viersprong.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ONDERBOUWLOCATIES VAN DE PROFESSOR WATERINKSCHOOL SO-PI

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ONDERBOUWLOCATIES VAN DE PROFESSOR WATERINKSCHOOL SO-PI RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ONDERBOUWLOCATIES VAN DE PROFESSOR WATERINKSCHOOL SO-PI Locaties : Zuid, Zuidoost, Noord en West Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 05XA Onderzoek

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2010-2011

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2010-2011 Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2010-2011 Naam School Adres Thriantaschool - zml VSO: Zuidlaarderbrink 4 (hoofdlocatie). SO : Balingerbrink 178 Postcode VSO: 7812GE Emmen SO : 7812 GE Telefoon 0591-652190

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' School : basisschool 'Armhoefse Akker' Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 07ND Onderzoeksnummer : 91834 Datum schoolbezoek : 10 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK. BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK. BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK School : Dijkerhoek Plaats : Holten BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling : 13 december 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK School : basisschool De Groene Hoek Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 12ZA Onderzoeksnummer : 89302 Datum schoolbezoek : 7 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2012-2013

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2012-2013 Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2012-2013 Naam School Adres Thriantaschool - zml VSO: Zuidlaarderbrink 4 (hoofdlocatie). SO : Balingerbrink 178 Postcode VSO: 7812GE Emmen SO : 7812 GE Telefoon 0591-652190

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL School : o.b.s. Burgerschool Plaats : Dokkum BRIN-nummer : 12NT Onderzoeksnummer : 93364 Datum schoolbezoek : 15 mei 2007 Datum vaststelling : 26 juni 2007

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Naam school Sint Walfridus Adres Bazuinslaan 2 Postcode 9781 HM Bedum Telefoon 050-3015467 Fax 050-3015467 E-mail stwalfridus@fidarda.nl Website www.walfridus.nl Directeur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school It Grovestinshôf Adres It Heale Paed 1 Postcode 8723 AG Koudum Telefoon 0514 522194 Fax E-mail grovestinshof@nijegaast.nl Website www.nijegaast.nl Directeur Ackelyn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ SO/VSO Bernadetteschool School/instelling: SO/VSO Bernadetteschool Plaats: Oss BRIN-nummer: 02SW Onderzoek uitgevoerd op: 12 januari 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA School : rkbs Cunera Plaats : Castricum BRIN-nummer : 09VP Onderzoeksnummer : 117291 Datum schoolbezoek : 8 oktober 2009 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET School : Basisschool 't Palet Plaats : Vlijmen BRIN-nummer : 09NW Onderzoeksnummer : 88750 Datum schoolbezoek : 18 januari 2007 Datum vaststelling : 9 maart

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KLEINE KAPITEIN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KLEINE KAPITEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KLEINE KAPITEIN School : basisschool De Kleine Kapitein Plaats : Bakel BRIN-nummer : 21DA Onderzoeksnummer : 83456 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL TROUBADOUR School : basisschool Troubadour Plaats : Glanerbrug BRIN-nummer : 19MF Onderzoeksnummer : 90803 Datum schoolbezoek : 9 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK School : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 Datum schoolbezoek : 13 maart 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN School : cbs De Hoekstien Plaats : Arum BRIN-nummer : 05LU Onderzoeksnummer : 89247 Datum schoolbezoek : 30 november 2006 Datum vaststelling : 7 februari 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL CORNELIS MUSIUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL CORNELIS MUSIUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL CORNELIS MUSIUS School : R.K. Basisschool Cornelis Musius Plaats : Delft BRIN-nummer : 13KK Onderzoeksnummer : 89022 Datum schoolbezoek : 2 november 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij basisschool De Kyckert

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij basisschool De Kyckert RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2010-2011 bij basisschool De Kyckert Plaats : Wateringen BRIN-nummer : 06CY Onderzoeksnummer : 121733 Datum schoolbezoek : 15 februari 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Molenhoek Plaats : Uitgeest BRIN nummer : 07VV C1 Onderzoeksnummer : 292088 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 11 april 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Trekvogel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel" Plaats : IJsselstein Ut BRIN-nummer : 23UG Onderzoeksnummer : 126650 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN School : p.c.b.s. De Hoeksteen Plaats : Hoogezand BRIN-nummer : 03WN Onderzoeksnummer : 81665 Datum schoolbezoek : 12 juli 2006 Datum vaststelling : 2

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZAAIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZAAIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZAAIER School : Basisschool De Zaaier Plaats : Teuge BRIN-nummer : 04UH Onderzoeksnummer : 92551 Datum schoolbezoek : 26 april 2007 Datum vaststelling : 27 juni

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK 'BLEYBURGH', SCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK 'BLEYBURGH', SCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK 'BLEYBURGH', SCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : 'Bleyburgh', school voor SO/VSO-ZMLK Plaats : Sliedrecht BRIN-nummer : 14OH Onderzoeksnummer : 101776 Datum schoolbezoek : 10 en

Nadere informatie