Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010"

Transcriptie

1 Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar Naam School Thriantaschool zml (v)so Adres SO-locatie: Balingerbrink 178 VSO-locatie :Zuidlaarderbrink 4 Postcode respectievelijk: 7812 SN 7812 GE Telefoon Website Directeur Mevr. J.P.B. Veen Datum vaststelling: Directeur: mevr. J.P.B. Veen MR: E. Strating 1

2 Inhoud Schooljaarverslag 1 Kengetallen 1.1 Leerlingen Gegevens teldatum Ontwikkeling Prognose 1.2 Personeel Aantal Leeftijdsopbouw scholing 1.3 Opbrengsten Eindtoets LVS Door- en Uitstroom 2 Evaluatie schooljaar 2.1 Evaluatie schooljaar Zorg voor Kwaliteit Onderwijs & Leren Zorg & Begeleiding Beleid en Organisatie Scholing & Ontwikkeling 3 Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Inspectie JO PKO 3.2 Klanten Personeel Leerlingen Ouders 4 Financiën 4.1 Financiën

3 Voor u ligt het schooljaarverslag van onze school. Het schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. Het schooljaarverslag is bedoeld als een verantwoordingsdocument in het kader van de meervoudig publieke (horizontale en verticale) verantwoording. Het is voor team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van behaalde resultaten als opmaat voor het formuleren van de actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Tevens is dit document een verantwoording naar externen: het schoolbestuur, de ouders en de inspectie. Het verslag bestaat uit 4 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 betreft de kengetallen. We geven hierin een overzicht van de belangrijke kengetallen t.a.v. de leerlingen en personeel. In dit hoofdstuk geven wij ook de resultaten van de onderwijs (opbrengsten). In hoofdstuk 2 evalueren we onze plannen van het afgelopen schooljaar. We verwijzen hierbij naar het bijgevoegde document Evaluatie Schooljaarplan. In hoofdstuk 3 geven we informatie over de waardering die door belanghebbenden en betrokkenen aan ons wordt gegeven. Hoofdstuk 4 bevat ons financieel jaarverslag. Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat het schooljaarverslag bijdraagt aan het beoogde doel: systematische en planmatige zorg voor kwaliteit. Mevr.J.P.B. Veen directeur 3

4 1. Kengetallen 1.1. Kengetallen leerlingen Leerlingentelling 2006 t/m SO VSO Thrianta SO + VSO jaar Totaal MG VTLG Totaal MG VTLG Totaal 1 okt okt okt okt

5 Gegevens op1 okt.2009 t.a.v. landen van herkomst: Landen van herkomst Aantal leerlingen Italië 1 Vml. Joegoslavië 1 Marokko 1 Turkije 1 Suriname 2 Vluchtelingen: ouders rechtmatig verblijf op grond van verblijfsvergunning 1 Niet- Engelstaligen buiten Europa met uitzondering van Indonesië 2 Totaal: 9 Kerngetallen door- en uitstroom: Vanuit het SO zijn er in leerlingen uitgestroomd naar: Cluster 4 1 leerling Pro 1 leerling VSO 10 leerlingen Vanuit het VSO zijn er in leerlingen uitgestroomd naar: PRO 2 leerlingen SW 5 leerlingen Dagcentrum 5 leerlingen 1 leerling (18) van school gegaan voordat de uitstroom procedure m.b.t. dagbesteding afgerond was i.v.m. wens ouders en leerling. MEE is betrokken bij het gezin. Conclusies/consequenties voor ons beleid: Het leerlingenaantal laat een lichte daling zien. In het kader van Passend onderwijs is het aannemelijk dat deze tendens zich voort zal zetten. Het is echter ook goed mogelijk dat gezien de stagnatie in het proces naar Passend Onderwijs dit de eerste periode nog niet het geval zal zijn. De school probeert haar bemensing hierbij zo goed mogelijk aan te sluiten en participeert in de projectgroepen Passend onderwijs en educatief centrum. Wij volgen onze leerlingen twee jaar nadat ze bij ons van school gegaan zijn, en waar daar dat gewenst is ook nog nazorg te bieden. 5

6 1.2 Kengetallen personeel Leeftijdsopbouw aantal mannen en vrouwen Functie M V < Totaal Dir OP OOP Ziekteverzuim intervisie Meldingsfrequentie Verzuim percentage ,35 6, ,2 3, Overzicht Teamscholing / begeleiding afgelopen jaar Onderwerp / thema Schooljaar Organisatie CED leerlijnen Intern door Manager leerlingenzorg en IB-ers seksuele ontwikkeling MEE intervisie IJselgroep Herhalingsles reanimatie/levensreddende handelen Firma Jeurissen Opmaat Rec Educat schoolbibliotheek Overzicht individuele scholing / begeleiding afgelopen schooljaar Onderwerp / thema Aantal Schooljaar Organisatie Post HBO/Master Special Needs Topaz academie/hoogeschool Utrecht 6

7 Opleiding schoolleider 3 MT-leden juni 2009 IJsselgroep Geef me vijf basiscursus Instituut Colette De Bruin Geef me de vijf lezing Instituut Colette De Bruin Cursus : agressie/gedragsproblematiek Herhalingscursus MRT Kijken en kiezen Herhalingscursus SEHBO KVLO Conclusies / consequenties voor ons beleid De opleidingen/cursussen zijn met goed gevolg doorlopen en als positief/zinnig voor de organisatie ervaren. Ook komend schooljaar staat weer een aantal teamscholingen en individuele scholing/cursussen gepland. Deels vergelijkbaar met bovengenoemde, maar ook op ander gebied. Zie voor meer informatie het schooljaarplan en scholingsplan

8 1.3 Kengetallen opbrengsten Op dit moment kunnen we nog geen harde kengetallen geven betreffende de opbrengsten van onze leerlingen. We werken al een heel aantal jaren vanuit een toekomstperspectief. Vanuit dit perspectief (gebaseerd op de kernproblematiek/kenmerken van een leerling) worden concrete doelen en werkwijze/ aanpak beschreven in het individueel handelingsplan, van waaruit we het schoolaanbod aan de leerlingen vormgeven. Zowel binnen het SO als binnen het VSO wordt al onderwijs gegeven in verschillende leerstromen. De doelen van de leerlingen worden halfjaarlijks geëvalueerd en met alle betrokkenen besproken. Het gestelde perspectief wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld in de Commissie van Begeleiding. Deze werkwijze vormt een gunstige uitgangspositie om het opbrengstgericht werken verder te kunnen gaan ontwikkelen binnen de Thriantaschool. We nemen hierbij nu het ontwikkelde model van ZML Noordoost Brabant als uitgangspunt. Met dit model wordt voor individuele leerlingen geobjectiveerd en stapsgewijs de ontwikkeling en het perspectief in beeld gebracht. Om te komen tot objectiveerbare criteria en omschrijvingen onderscheiden zij 5 ontwikkelingsprofielen die ze aan de leerlingen toekennen. Het ontwikkelingsprofiel is opgebouwd uit: een Instroomprofiel een Uitstroomprofiel met een ontwikkelings en uitstroomperspectief en een bijpassend onderwijsaanbod: het Basisarrangement. Binnen ons Regionaal Expertise centrum zijn nu meerdere Expertisekringen gestart. Eén hiervan richt zich op het verder ontwikkelen van een voor alle REC 3 NON passend systeem wat het uiteindelijk ook voor ons als Thriantaschool mogelijk maakt om gegevens op individueel, groeps en schoolniveau te verzamelen en te analyseren. 8

9 2.Evaluatie Schooljaar Evaluatie schooljaarplan Zorg voor kwaliteit Actiepunt (beleidsvoornemen) Het continueren van het uitwerken van WMKkaarten, specifiek voor de Thriantaschool. Er zullen meerdere kaarten worden behandeld. Resultaat behaald / beoogd Doelen: behaald -De kaarten didactisch handelen en pedagogisch handelen die in het jaarplan gepland stonden zijn afgenomen. De aandachts/actiepunten zijn door het MT in kaart gebracht. Vervolgens heeft de werkgroep WMK, t.a.v. de actiepunten aanbevelingen gedaan voor acties. Deze zijn door het MT weggezet in het schooljaarplan Daarna zijn ook de kaarten: zorg/begeleiding, opbrengsten en leerstofaanbod, nog afgenomen. Die stonden niet gepland, maar omdat we het uitgangspunt van werken met WMK veranderd hebben, was het wenselijk om ook deze kaarten nog een keer te af te nemen. (NB: We scoren nu de huidige situatie, vergeleken Vervolgactie De kaarten worden cyclisch herhaald, volgens de WMK-kalender. De volgorde en de frequentie waarin de kaarten worden afgenomen, wordt door het MT bepaald na afname van de Quickscan in nov Omdat er in het schooljaar een nieuw schoolplan geschreven moet worden, zullen er naast de leerlingenenquête die al is afgenomen, ook de werknemers- en oudervragenlijst afgenomen worden. 9

10 met de optimale situatie zoals die op de kaarten beschreven staat en stellen vervolgens de aandacht/actiepunten vast). In juni is er ook een leerlingenenquête afgenomen, die vooraf is aangepast aan onze leerlingen. 10

11 2.1.2 Onderwijs & Leren Onderwerp Actiepunt (beleidsvoornemen) Bruikbaarheid Ontwikkelingsvolgmodel. Aan het eind van het schooljaar moet duidelijk zijn op welke wijze het leerlingvolgsysteem binnen het SO en VSO verder kan worden gebruikt. Indien blijkt dat OVM minder bruikbaar is voor ons type leerling, zijn de eerste aanzetten voor het aanpassen van het model aan zml-(v)so gegeven. Resultaat behaald / beoogd Dit doel is deels behaald. Het werken met het volgsysteem binnen het VSO bleek dermate veel problemen op te leveren, dat we daar eerst mee gestopt zijn, in afwachting van de informatie en handreikingen die we op de studiedag in oktober aangereikt krijgen. Vervolgactie In het najaar van 2010 volgt het SO en VSO team een cursus voor het updaten van de informatie van OVM. We gaan er vanuit dat dan ook binnen het VSO op een zinvolle manier met dit systeem gewerkt kan worden. CED leerlijnen. Vanuit de schoolvisie het ingezette 2 sporen beleid verder uitwerken. Onderwerpen als directe instructie, zelfstandig werken en uitgestelde aandacht worden behandeld naast de implementatie van het werken met groepsplannen voor een aantal subdoelen van rekenen. Het streven is om in mei 10 voor een aantal subdoelen te kunnen verwijzen naar het groepsplan. Het opzetten van de groepsplannen voor rekenen is gerealiseerd en het werken met het directe instructiemodel bij rekenen ook. In het schooljaar wordt het directe instructiemodel verder geïmplementeerd. In de loop van het schooljaar worden de afspraken t.a.v. zelfstandig werken en uitgestelde aandacht locatiebreed ingevoerd. Vaststelling voor welke subdoelen verder groepsplannen worden gemaakt voor het vervolg van de leerlijn rekenen. De leerlijn lezen (begrijpend lezen VSO) wordt in het schooljaar 2010/2011 op dezelfde wijze ingezet. 11

12 Burgerschap en Integratie Onderwijsaanbod hiervoor vastleggen en doelen opnemen in handelingsplanning Dit doel is behaald. Er is een plan: Burgerschap en integratie opgesteld door de werkgroep, dat na vaststelling binnen het MT, naar de teams is gegaan. In de handelingsplannen is voor de leerlingen nu ook een doel t.a.v. dit onderwerp opgenomen. We zullen dit continueren. Actiepunt (beleidsvoornemen) Opstellen van een ICT gedragscode Resultaat behaald / beoogd Dit doel is behaald. Aan het eind van het schooljaar is er een document ontwikkeld waarin staat omschreven op welke manier de leerlingen van bovenbouw SO gebruik mogen maken van de computer en het internet. Uitgangspunt hiervoor is het door het VSO opgestelde stuk omtrent regels voor computergebruik. Vervolgactie In het schooljaar 2010/2011 wordt gekeken of dit via het bureaublad, Opmaat-Eduware voor leerlingen inzichtelijk kan worden gemaakt. Onderwerp Actiepunt (geen beleidsvoornemen in jaarplan ) Resultaat behaald / beoogd Vervolgactie 12

13 Ouderavonden rond seksuele opvoeding van jongeren met een verstandelijke beperking, Deels behaald. Eerste herhalings ouderavond werd slechts bezocht door ouders van 3 (huidige) VSO-leerlingen. Hierop is besloten om ouderavond kinderwens slechts door te laten gaan bij deelname van 10 of meer. Slechts 5 aanmeldingen, hierdoor avond geannuleerd Schooljaar 10-11: zie jaarpan 10-11, duidelijk omschreven beleid op dit gebied. Training door MEE-Drenthe Duidelijk omschreven lessen voor bovenbouw VSO, voor leerlingen die niet deelnemen aan training. 13

14 2.1.3 Zorg & Begeleiding Onderwerp Actiepunt (beleidsvoornemen) Resultaat (behaald / beoogd) Vervolgactie Het onderdeel OVM is al bij 2.12 Onderwijs en leren vermeld. (geen beleidsvoornemen in jaarplan ) Nauwere samenwerking tussen zorgpartners en school Nov. 2009: overleg tussen Accare en alle REC3 directeuren en orthopedagogen naar voorbeeld - Bascule-samenwerking Eind januari 2010: MT leden zijn met meerdere zorgpartners naar conferentie Zorg en Onderwijs geweest. (De Trans, St.Dreei, Accare) Intensieve vervolgoverleggen met alle deze partners Accare: - nu nog sneller overleg/acties omtrent gezamenlijke zorglln - intentie om volgend schooljaar een gezamenlijke SOVA training op school te geven St.Dreei: Evaluatiegesprekken met de diverse partners blijven ingepland. Acties worden geëvalueerd 14

15 - nu nog sneller overleg/acties/ daadwerkelijke begeleiding op school omtrent gezamenlijke zorglln - regelmatige evaluatie van acties/ nieuwe potentiële cliënten/zorglln. Betere afstemming - voornemen om te kijken of bepaalde behandelingen op school kunnen worden geboden (school verleent ruimte) De Trans: - voortzetting evaluatiegesprekken tussen school en KDC Tamboerijn - concept combi-groep besproken, nu te weinig leerlingen voor Jan. 10-juni 10 een voortzetting van het overleg Pro, SBO, Thriantaschool en Ambulante begeleiding cluster 3 en 4.:Oprichting Commissie Samen-Werk: Doel :Een goede plaatsing van zorgleerlingen met of zonder een clusterindicatie, met name bij de overgang SBO VO, zo mogelijk binnen een vorm van regulier onderwijs, meestal in een speciale zetting. De betrokken gedragswetenschappers van beide SBO-scholen, RENN4VSO, PrO, OPDC en ZML+ Ambulant begeleiders van zowel cl.3 als cl.4 hebben 3 keer intensief vergaderd. Dit heeft tot een hele goede onderlinge afstemming en uitwisseling geleid van moeilijk plaatsbare leerlingen. Daarnaast algemene belangrijke informatie-uitwisseling. 4 ingeplande bijeenkomsten. Vooraf aan de vergadering worden agendapunten/ casuïstiek (na toestemming ouders) al ingebracht. Expertise-uitwisseling met orthopedagogen cluster 3 3 x per jaar: Ortho-overleg met alle orthopedagogen van cluster 3 NON Heeft tot veel daadwerkelijke uitwisseling geleid, daarnaast ook overleg m CvI-voorzitter, zodat we altijd goed op de hoogte bleven van actuele ontwikkelingen. 3 x per jaar: Ortho-overleg Drenthe cluster 3: Voortzetting 15

16 Expertise-uitwisseling intern begeleiders cluster 3 Expertise-uitwisseling intern begeleiders Openbaar.onderwijs/SBO Assen, Hoogeveen, Emmen, Meppel 5 x per jaar: REC-ib-overleg 3 x per jaar overleg/uitwisseling voortzetting 16

17 2.1.4 Beleid & Organisatie Onderwerp Actiepunt (beleidsvoornemen) Implementatie van administratiesysteem Datacare Schoolprocedures: (geen beleidsvoornemen in jaarplan ) -Opstellen protocol calamiteiten -Opstellen protocol informatievoorziening gescheiden ouders Formatiekrimp: (geen beleidsvoornemen in jaarplan ) Resultaat (behaald / beoogd) Dit doel is maar gedeeltelijk behaald. De groepsleerkrachten hebben gewerkt aan het invullen van de leerling-journaals voor de leerlingen. Het ongeluk met een busje van Connexion, afgelopen winter, in de directe aanleiding geweest om een protocol calamiteiten op te stellen. Er bleek behoefte aan een stukje duidelijkheid en uniformiteit t.a.v. deze informatievoorziening. Daarom is er een protocol voor opgesteld. Uit de financiele jaarverslagen bleek dat er behoorlijk ingeteerd was op de schoolreserves, doordat er een aantal jaren onbedoeld te veel Vervolgactie De verdere implementatie vindt plaats in het schooljaar 2010/2011, inmiddels zijn 5 cursusbijeenkomsten gepland voor de werkgroep Datacare, bestaande uit directie, manager leerlingenzorg, de ib-ers en de ict-er. De 5 e bijeenkomst is een studiedag voor het gehele personeel. Tijdens deze studiedagen wordt een stappenplan gevolgd dat verdere implementatie van Datacare tot doel heeft. Bij calamiteiten zal dit protocol als leidraad dienen. Dit protocol wordt daar waar het van toepassing is, al bij de intake van een leerling met de ouders besproken. Daar waar gedurende de schoolloopbaan van een leerling, sprake is van een scheiding van de ouders, wordt ook gehandeld volgens dit protocol. We zullen overschrijding t.a.v. formatie-inzet proberen te voorkomen en er naar streven de formatie in te zetten die gegenereerd wordt uit 17

18 formatie ingezet was. Bij het opstellen van de begroting voor 2010 hebben we vanuit het bestuur de taakstelling gekregen om een bedrag gelijk aan twee GPL s te bezuinigen. het leerlingenaantal. We hebben dit gedaan door de plaats van een leerkracht en een klassenassistente niet her te bezetten, nadat ze ontslag gekregen hadden in het kader van naleving van de wet poortwachter en een outplacementtraject. Daarnaast hebben we Bapo niet herbezet, heeft een leerkracht onvrijwillig deeltijdontslag gekregen (1 dag) en hebben we de tijd die vrij kwam door het inwilligen van de vrijwillige verzoeken om werktijd in te leveren, niet herbezet. Dit heeft tot gevolg gehad dat het SO in het schooljaar , 6 groepen heeft i.p.v. 7, maar dit is wel overeenkomstig het leerlingenaantal. 18

19 2.1.5 Scholing & ontwikkeling Onderwerp Actiepunt (beleidsvoornemen) Inzet intervisie binnen de VSO afdeling -Teamscholing begeleiding: Zie hiervoor het overzicht op blz. 6. -individuele scholing en begeleiding: Zie hiervoor het overzicht op blz 7. Resultaat (behaald / beoogd) Dit doel is behaald. Aan het eind van dit schooljaar zijn de teamleden van het VSO ingevoerd in het voeren van diverse vormen van intervisie, waardoor hierna werkgroepen / bouwen zelf tijdens bouwoverleg een intervisiemoment kunnen inbouwen. Teamleden kunnen en durven elkaar op gedrag te bevragen en aan te spreken Vervolgactie In het schooljaar 2010/2011 wordt dit gecontinueerd. 19

20 2.1.6 Integraal personeelsbeleid Onderwerp Actiepunt (beleidsvoornemen) Resultaat (behaald / beoogd) Vervolgactie Invoering wet BIO Eind van het schooljaar werkt iedereen volgens de Wet BIO, waardoor de medewerkers bewuster werken met hun POP mappen al of niet met door hen gevraagde ondersteuning. Dit doel is gedeeltelijk behaald. Elke medewerker heeft elk schooljaar een voortgangsgesprek. Voor de leerkrachten en klassenassistenten is hierin ook de evaluatie van een groepsbezoek door de leidinggevende, een gespreksitem. In het schooljaar 2010/2011 wordt een overstap gemaakt naar het digitale systeem Bardo, waar de gesprekkencyclus, de daaruit voortvloeiende POPs en evt. portfolio s in ondergebracht moeten worden. Daaraan vooraf moeten we op schoolniveau afspraken maken over het hanteren van uniforme formats. Onderwerp Actiepunt (geen beleidsvoornemen in schooljaarplan ) Terugdringen ziekteverzuimpercentage en verlagen meldingsfrequentie/ Resultaat (behaald / beoogd) De verzuimcijfers bestuursbreed en op schoolniveau zijn met de teams besproken. Tijdens locatie overleggen is onder de aandacht gebracht dat zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie op schoolniveau boven het gemiddelde liggen. Ook is in gegaan op de consequenties van verzuim voor de organisatie. Vervolgactie Tweedaagse training voor directierond Verzuim' Het komend schooljaar zal door afspraken die binnen de directie gemaakt zijn en die schoolbreed gelden, geprobeerd worden het verzuim terug te dringen. Meer aandacht voor preventie en in deze ook vaker advies vragen aan de bedrijfsarts zijn hier onderdelen van. 20

21 2.1.7 Arbo en Welzijn Ziekteverzuim (onderwerp) Actiepunt (beleidsvoornemen) Resultaat (behaald / beoogd) Vervolgactie Plannen en uitvoeren van ontruimingsoefeningen. Dit doel is bereikt Aan het eind van dit schooljaar zijn er binnen het SO als VSO 2 ontruimingsoefeningen georganiseerd. Hierdoor is het voor zowel, leerlingen als team meer voorspelbaar geworden wat er gedaan moet worden bij een echte ontruiming. In het schooljaar 2010/2011 zullen er weer 2 ontruimingsoefeningen plaatsvinden. (geen beleidsvoornemen in schooljaarplan ) De arbeidsinspectie heeft een onderzoek verricht op beide locaties. De uitkomsten waren gelukkig overwegend positief. De volgende aandachts-/actiepunten zijn naar voren gekomen: -afnemen van een RI&I -uitvoeren van periodieke controles machines - aanstellen van preventiemedewerkers We zijn pilotschool voor het afnemen van RI&I nieuwe stijl. De acties die de afname met zich meebrengt zullen in okt. en nov 2010 plaatsvinden. De aandachts-/actiepunten die uit de RI&I naar voren komen zullen in het nieuwe schooljaar en daarop volgende jaren worden weggezet. Dit zal bovenschools opgepakt worden vanuit de afd. onderwijs (dhr K. ten Hoor) Er zijn bovenschools twee preventiemedewerkers en daarmee voldoen we 21

22 aan de wettelijke eisen. -niet juist aangebrachte elektrische bedrading bij werkplek op SO-locatie. Dit is inmiddels verholpen. 22

23 2.1.8 Huisvesting Onderwerp Actiepunt Geen beleidsvoornemen in schooljaarplan uitbreiding van de VSO locatie Resultaat (behaald / beoogd) Er is overleg geweest met dhr. K. ten Hoor van de afdeling onderwijs. Er zijn mogelijkheden aangegeven/plannen gemaakt om de VSO locatie uit te breiden met een aantal kleinere groepsruimtes, bijv. door overkapping van de patio. Verder is gekeken naar de mogelijkheid om de bergruimte van de gymzaal uit te breiden, door de buitenberging hierbij aan te trekken. Vervolgactie Tot nu toe hebben wij nog geen reactie/toezegging mogen ontvangen t.a.v. de realisering. Dit blijft dus staan voor het komende schooljaar. 23

24 2.1.9 Domein: MR Onderwerp Actiepunt (Geen beleidsvoornemen in schooljaarplan Duidelijkheid t.a.v. de financiële positie van de Thriantaschool, m.n. de grootte van de bruidsschat. Resultaat (behaald / beoogd) Dhr. P.Flinterman van de afdeling onderwijs is een aantal keren bij een MR-vergadering aanwezig geweest om de MR deze duidelijkheid te verschaffen. Het bleek dat er een verschil van mening van bestond tussen de MR en dhr. Flinterman,over wat in het verleden wel/niet ten laste van de bruidsschat gebracht had mogen worden. Deze discussie is nog niet helemaal gevoerd, dhr Strating, voorzitter van de MR, zal hierover nog een keer met dhr. Flinterman overleg voeren. Wel is afgesproken dat de bruidsschat als schoolse reserve toegevoegd zal worden. Wellicht zal een deel daarvan, met in acht neming van de 8% verplichte reservering, ondergebracht worden in een nog evt.op te richten stichting: Vrienden van de Thriantaschool. Vervolgactie -Er vindt nog een overleg plaats tussen dhr. Strating en dhr. Flinterman. -De MR en de school onderzoeken de mogelijkheden voor het oprichten van de stichting: Vrienden van de Thriantaschool. 24

25 Domein: Communicatie Onderwerp Actiepunt (Geen beleidsvoornemen in schooljaarplan Afnemen van een leerlingenenquête Resultaat (behaald / beoogd) De enquête WMK voor de leerlingen is aangepast aan onze doelgroep. De enquête is mondeling afgenomen op zowel het SO als het VSO. Vervolgactie De antwoorden worden het komende schooljaar verwerkt en geëvalueerd en evt. daar uit voort komende acties of beleid worden opgenomen in het schoolplan dat opgezet moet worden voor de periode

26 Domein: Projecten Onderwerp Actiepunt ((Geen beleidsvoornemen in schooljaarplan ) Resultaat (behaald / beoogd) Vervolgactie Opstellen van een projectplan voor deelname aan ESF (Europees Sociaal Fonds). In de maand januari is er een projectplan geschreven en ingediend. Onze school is geselecteerd om deel te nemen aan ESF. In het schooljaar gaan we de plannen die we beschreven hebben in het plan proberen uit te voeren. We zullen een projectadministratie opzetten als onderbouwing/controle,voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie. (Geen beleidsvoornemen in schooljaarplan ) VSO: Samen met Accare een sovatraining opzetten, die onder schooltijd gegeven kan worden aan leerlingen die cliënt zijn van Accare. (zie ook punt:2.1.3 Zorg en begeleding) Sinds eind 2006: LVG+ project voor de expertisecentra RENN4 en REC Noordoost Nederland.Dit project is opgezet voor leerlingen met een verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblematiek (LVG+) in de provincies Groningen en Drenthe De afspraak is gemaakt dat een leerkracht van de Thriantaschool, samen met een medewerker van Accare, de training eerst inhoudelijk gaan opzetten. Vervolgens gaan ze training geven. De resultaten zullen tussentijds worden geëvalueerd door de betrokken partijen Op vier onderwijslocaties (vso) van REC3 draait een lvg+-groep. Deze groepen hebben een structurele positie in het totale onderwijsaanbod van de scholen 3 tussentijdse notities, 1 eindrapport (Veilig geland) 1 Masterthese, Rijksuniversiteit Groningen een conferentie: Veilig Geland, okt LVG+ Consultatieteam Hetgeen hiernaast is beschreven, is in het nieuwe schooljaar inmiddels in gang gezet. Voor de toekomst is het wenselijk dat blijvend geïnvesteerd wordt in de kennisdeling tussen REC3 en RENN4: - Jaarlijks een professionaliseringsaanbod met intervisie en scholingsbijeenkomsten organiseren voor de medewerkers van de scholen van REC3 en RENN4. - Het overleg van de gedragsdeskundigen van de betrokken scholen van de beide clusters continueren. Op deze manier blijft er 26

27 Doelstelling project Genoemde expertisecentra hebben besloten een zestal voorzieningen te creëren voor de groep kinderen/jongeren die onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijsen zorgaanbod van één van beide betrokken expertisecentra. Deze voorzieningen zijn regionaal zo gespreid dat er redelijkerwijs sprake is van geografische klantnabijheid. De voorzieningen onderscheiden zich van de bestaande voorzieningen van beide expertisecentra door specifieke methodiek en expertise, toegesneden op deze doelgroep. De directeur is gaan deelnemen aan het directie en stuurgroep LVG+project. De orthopedagoog is gaan deelnemen aan de expertisewerkgroep en later tevens zitting in Consultatieteam LVG+ De leerkracht en assistent van onze eigen Structuurgroep VSO zijn gaan deelnemen aan intervisie- bijeenkomsten. Intervisiebijeenkomsten voor mensen van de werkvloer Gerichte scholing Samenwerking tussen de Commissies voor de Indicatiestelling cluster 3 en cluster 4 De contacten zijn vooral met de woonvoorzieningen en de jeugdpsychiatrie geïntensiveerd. zicht op het functioneren van de lvg+groepen en waar nodig wordt de specifieke expertise van RENN4 ingeschakeld. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat er behoefte is aan andere leerlijnen naast de zml-leerlijnen. Het is wenselijk te onderzoeken of de leerlijnen van cluster 4 bruikbaar zijn. - De stagecoördinatoren van beide clusters een aantal keren per jaar elkaar laten informeren over het functioneren van Leren op Locatie, stages en arbeidstraining in de dagelijkse praktijk en het beleid dat hiervoor is ontwikkeld. Kennis en ervaring kan dan worden gedeeld en waar mogelijk van elkaar gebruikt worden. - Aanbevolen wordt om jaarlijks minimaal twee keer een overleg met de directies van de betrokken scholen te organiseren. In dit overleg kan onder andere de financiering van de lvg+-voorziening besproken worden. Het is nodig blijvend aandacht te vragen voor de beperkte financiële middelen die beschikbaar zijn voor deze voorziening. Tenslotte kan de problematiek van de thuiszitters besproken worden, of eigenlijk het voorkomen ervan, en de bijdrage die de opgedane expertise en de gezochte en gevonden oplossingen van de lvg+groepen hieraan kunnen leveren. Het contact met een aantal ketenpartners is gedurende het project geïntensiveerd en er zijn nu zelfs mogelijkheden om de samenwerking structureel vorm en inhoud te geven. Met de psychiatrie in Drenthe zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid van consultaties, ook als een leerling niet onder behandeling is. 27

28 3. Waardering belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Waardering Inspectie Conclusie inspectie JO / PKO Toevoegen samenvatting of conclusie bevindingen inspectie (JO / PKO) PKO september 2007: Op grond van dit onderzoek kwam de school in het basisarrangement wat betreft inspectietoezicht. Het algemene beeld van de school is positief. Er is sprake van een goede onderlinge samenwerking in het team, inclusief directie. De directie zet zich op professionele wijze in voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het cyclisch proces van kwaliteitszorg moet nog wel verbeterd. Het algemene beeld van de school op het gebied van (Ortho)pedagogisch en (Ortho) didactisch handelen en het schoolklimaat is positief. In het onderwijsleerproces doet zich nog een aantal knelpunten voor. Dit betreft vnl. de afstemming op de onderlinge verschillen tussen leerlingen wat betreft het leerstofaanbod, de leertijd en de instructie en verwerking. In de jaarplannen zijn structurele verbeteracties opgenomen t.a.v. bovengenoemde aandachtspunten. Bestuursgesprek/risicoanalyse 28 oktober 2009: Op bovengenoemde datum heeft er een uitgebreid gesprek plaats gevonden tussen het bestuur, het management van de Thriantaschool en de inspectie. Naast de risicoanalyse t.a.v. leerresultaten, signalen uit de samenleving (klachten, krantenartikelen) en kerngetallen en jaarstukken die de inspectie heeft gehouden, hebben we het ook uitvoerig gehad over de ontwikkelingen binnen de Thriantaschool. Op grond van de uitkomsten van de risicoanalyse is de school weer het basisarrangement verleend wat betreft inspectieonderzoek. Ten aanzien van wat we konden vertellen t.a.v. de ontwikkelingen en de stukken die we daarbij ter informatie aan de inspecteur hebben meegegeven, hebben we een positieve reactie mogen ontvangen zowel van inspectie als van de vertegenwoordigers van het bestuur. 28

29 3.2 Waardering personeel Datum peiling November 2008 (welzijnsonderzoek PO gemeente Emmen) Respons 61% Aspecten Waardering Laag Waardering Gemiddeld Waardering Hoog Personeelsbeleid % % % Kwaliteit onderwijs % % % Inrichting / facilitering % % % Management & organisatie % % % Veiligheidsbeleving % % % Totaal gemiddeld % % % Toelichting: de aspecten zijn afhankelijk van de inhoud van de peiling (enquête, vragenlijst, etc.) Conclusies / consequenties voor ons beleid: De aspecten waarover teamleden vragen hebben beantwoord zijn lastig te vertalen naar de aspecten die hierboven vermeld staan. Daarom is bij deze aspecten niet iets ingevuld. Maar de conclusie die uit het bovengenoemde onderzoek getrokken kan worden is, dat vergeleken met een soortgelijk onderzoek afgenomen in 2002 de volgende items positiever beoordeeld zijn: -Voldoende feedback van leidinggevende -voldoende feedback collega s -Het jaarlijks gehouden functioneringsgesprek -mogelijkheid om werk af te stemmen op het werk van anderen 29

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS ii Implementatie van leerlijnen in het speciaal onderwijs Verslag van onderzoek Ed Smeets juni 2010 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen De particuliere

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarverslag (SJV) 2012-2013 Naam school rkbs de Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z.

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 2011

JAARVERSLAG 2010 2011 JAARVERSLAG 2010 2011 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie