Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015"

Transcriptie

1

2 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag Lansingerland, mei 2015

3 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein voor het schooljaar In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Wat doet de MR? Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR is een wettelijk orgaan met bepaalde instemmings- en adviesbevoegdheid over allerlei zaken die met de school te maken hebben. De instelling van de MR is volgens de wet in het belang van "het goed functioneren van de onderwijsinstelling in al haar doelstellingen". De aanwezigheid van de MR is dus van belang voor zowel de onderwijsdoelstellingen als voor de sociale doelstellingen van de school. Het accent voor de MR ligt voornamelijk op de beleidsmatige kant van deze zaken. Zij geeft mede vorm aan het beleid van de school op allerlei terreinen en bespreekt de resultaten van de uitvoering hiervan. Daarnaast kan de MR, gevraagd dan wel ongevraagd, advies uitbrengen over allerlei schoolse aangelegenheden. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Terugkerende onderwerpen zijn: de schoolgids, het schoolplan, het formatieplan, de groepsverdeling, de nieuwbouw, het vakantierooster en communicatie. Verder kan de MR zaken bespreken als: hoogte ouderbijdrage, schooltijden, naschoolse opvang, scholing van personeel, leermiddelen, het ARBO-beleid, aanschaf van nieuw meubilair. Ten behoeve van het goed functioneren van de medezeggenschapsraad is een medezeggenschapsreglement opgesteld, waarin o.a. de rechten en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in beginsel openbaar en vinden ongeveer iedere 8 weken plaats. Wanneer ouders van het spreekrecht gebruik willen maken of een vergadering willen bezoeken als toehoorder, neem dan tijdig contact op met de MR.

4 De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. Samenstelling Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de MR hangt af van de het aantal leerlingen van de school. De MR van De Kleine Kapitein bestaat uit 6 deelnemers, 3 leerkrachten en 3 ouders. De MR bestond afgelopen schooljaar uit de oudergeleding: Brenda Flapper (voorzitter) Maaike Roestenberg Alexandra van Hal En de personeelsgeleding: Miriam Kamermans Nadya Arabi Greetje Jorna (vanaf december 2014) Wisselingen binnen de MR Ineke de Lange heeft aangegeven een stapje terug te willen doen wb MR- werkzaamheden. Gezamenlijk is uiteindelijk besloten dat Greetje Jorna haar plaats in gaat nemen. Scholing en ondersteuning door derden De MR is heeft op 30 september de training MR-Start gevolgd van VOO. Vergaderingen De MR kent in principe een 8 wekelijks vergaderschema. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, items zoals beschreven in de WMS en de lopende meerjarige veranderprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar

5 formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie e.d. Dit jaar is n.a.v. voorgaande ervaringen en de MR-start training voor gekozen om de volgende structuur toe te voegen: Voorzitter MR houdt voorafgaand aan MR-vergadering een vooroverleg met directie om vergaderpunten af te stemmen en stukken op te vragen ingekomen stukken dienen minimaal 1 week voor de MR vergadering te worden verstuurd De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MR-leden. In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort omschreven. Geplande vergaderdata afgelopen schooljaar: 6 oktober 11 november 15 december 19 januari 16 februari 6 maart: kennismaking met interim bestuurder en interim directeur 18 maart: gesprek met bestuur en communicatie ouders en team 23 maart 25 maart: gesprek met bestuur en communicatie ouders en team 1 april: gesprek met bestuur en communicatie ouders en team 9 april: gesprek met bestuur en communicatie ouders en team 24 april: communicatie ouders en team 13 april 11 mei: voorbereiding gesprek RvT 12 mei: gesprek met RvT van Stichting Natuurlijk Leren 28 mei: communicatie ouders en team Behandelde onderwerpen 2014/2015 Formatieplan Het formatieplan is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van welke groep in het volgende schooljaar zullen worden ingericht. Tot op heden heeft de MR dit niet ontvangen. Wel bleek in gesprekken met interim bestuurder dat de formatie te groot was voor het leerlingenaantal. Bianca Jansen heeft hier in oktober al wel melding van gemaakt, maar er zijn minimale stappen ondernomen om de formatie te verminderen. Bianca Jansen heeft een dag ingeleverd.

6 Begroting en financieel jaarverslag Er is tot op heden geen begroting ontvangen. Op dringende verzoek van de MR aan de RvT heeft interim bestuurder in april 2015 het financieel jaarverslag toegestuurd. Schoolgids Naar herhaaldelijk verzoek is op 11 februari 2015 een concept schoolgids 2014/ 2015 ontvangen van Bianca Jansen. Er is dit schooljaar geen actuele schoolgids beschikbaar geweest. Passend onderwijs In navolging van het wetsvoorstel passend onderwijs (oktober 2012) is per 1 augustus 2014 de zorgplicht ingevoerd. De MR heeft zich in dit kader verdiept in het Schoolondersteuningsplan van dkk en heeft IB-er Ineke de Lange uitgenodigd in een vergadering om e.e.a. toe te lichten. Plan van aanpak In het kader van de inspectie was het van belang dat minimaal een aantal interne zaken goed op orde waren. Deze zaken werden geformuleerd in het plan van aanpak en de voortgang besproken met de MR. Ouderbijdrage en TSO Directie is een structurele samenwerking aangegaan met een externe partij voor het invullen van de TSO. De financiële bijdrage wordt als aanvulling op de ouderbijdrage geïnd. Voor de communicatie en controle op de ouderbijdrage is een kascommissie ingesteld. Niet alle ouders waren het eens met deze constructie. De communicatie hierover met directie is helaas niet naar tevredenheid van MR en betreffende ouder verlopen. De MR heeft ingestemd met het plan op basis van goed vertrouwen, maar is niet op alle fronten helder geïnformeerd. Huisvesting en nieuwbouw Wat betreft de nieuwbouw heeft directie een intentieverklaring getekend omtrent de medefinanciering van de BSO. Achteraf blijft deze handtekening niet rechtsgeldig en door het stopzetten van de bekostiging van dkk ziet Stichting Natuurlijk Leren af van deze constructie. Besluit tot opheffing de Kleine Kapitein Februari 2015 werd bekend dat het Ministerie DUO de bekostiging van de Kleine Kapitein wilde beëindigen.

7 Op 26 januari 2015 is er nog een aanvraag voor bekostiging gedaan bij het ministerie. Het verzoek om bekostiging werd afgewezen door het Ministerie DUO, wat betekent dat de Kleine Kapitein per 1 augustus zou moeten sluiten. Bianca Jansen heeft op 31 januari haar ontslag ingediend. Dit deelde zij op donderdag 19 februari met het team, omdat het ontslag al per 1 maart werd toegekend. Op 6 maart maakten het team en de MR vervolgens kennis met interim bestuurder Jan Verbeek en interim directeur Hans van Schanke en hoorden zij het nieuws over de mogelijke sluiting van de school. Op 11 maart werden ook de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Interim bestuurder Jan Verbeek had op 4 maart in een gesprek met Dienst Uitvoering Onderwijs ( DUO ) gevraagd om de ruimte om tot en met 31 maart 2015 mogelijkheden te onderzoeken om de Kleine Kapitein open te houden. DUO stemt hierin toe. Op 1 april kwamen dhr. Verbeek en DUO samen tot de conclusie dat het juridisch niet mogelijk bleek de school open te houden. Er werd besloten de school per 1 augustus te sluiten, op 7 april heeft de Raad van Toezicht ingestemd met dit besluit. In de hectische periode daarna heeft de MR zich ingezet door: Na de informatie- avond op 11 maart wekelijks tot en met 2 april op woensdag te vergaderen met de interim bestuurder en aansluitend een update te sturen over de acties en actuele ontwikkelingen aan ouders en team. Updates aan ouders en team zijn verstuurd op 18 en 25 maart, 1 en 9 en 24 april en 18 mei maart een ouderbijeenkomst te organiseren waarbij input is verzameld over scholen die potentieel geïnteresseerd zouden zijn dkk als nevenvestiging op te nemen en vragen zijn geformuleerd aan de RvT. Tussentijds enquêtes te houden bij ouders en team over voorkeuren wat betreft mogelijke partners, onderwijstypes en schoolvoorkeuren. gesprekken te voeren met ouders, bestuur en directie en zo een brug te vormen voor informatie- uitwisseling Informatie op te vragen bij RvT en uiteindelijk ook bij Bianca Jansen. Een gesprek te voeren met de RvT van Stichting Natuurlijk Leren

8 Inspectie Naar aanleiding van het eerste (zwakke) oordeel is een plan van aanpak opgesteld door directie en IB en is er vrijwillig advies gevraagd aan de VO-raad. De VO-raad heeft o.m. geadviseerd de effectieve leertijd te vergroten door het spelen en leren deels om te zetten naar effectieve leertijd. Dit heeft geresulteerd in een roosterwijziging in oktober 2014, de MR heeft hiermee ingestemd. Communicatie Communicatie is dit schooljaar wederom een groot aandachtspunt geweest dit schooljaar namelijk: met voorgesprekken voorafgaand aan de vergaderingen wekelijks informeren van ouders en team met over de acties van interim bestuurder en actuele ontwikkelingen Omtrent de communicatie op social media heeft de MR een advies uitgedaan aan directie en team om de leden van de besloten groep te beperken tot ouders en team en vanuit het team alleen onderwijsgerelateerde berichten te delen. MR intern Er is een uitgebreide jaarplanning ontwikkeld met ruimte voor rechten en beknopte notulen. Er is een digitaal archief onderhouden op een drive en analoog met kopieën in een map ter inzage in het kantoor van dkk Het medezeggenschapsreglement is herzien aan de huidige situatie en wetten en vastgesteld.

9 Aandachtspunten komende periode tot het einde van het schooljaar De bekostiging van de Kleine Kapitein stopt helaas per 1 augustus Tot die tijd ligt de prioriteit voor onze school wat betreft de MR bij: Het zo zorgvuldig mogelijk plaatsen van de leerlingen op andere scholen Begeleiding van team in het beëindigen van het arbeidscontract en indien mogelijk/ wenselijk in outplacementtrajecten. Deze trajecten worden uitgevoerd door directie en bestuur. Globale MR agenda September- oktober Taakverdeling MR Begroting Afstemming OR Vaststelling jaarplan jaarverslag MR Notulen + agenda GMR november december januari maart april mei Juni- juli Jaarplan Punten vergadering 23-9 Begroting ARBO Ouderbijdrage Personeel Evaluatie schooltijden Schoolplan Algemeen deel schoolgids Schoolplan Formatie Vakantierooster Schoolplan Passend onderwijs Opbrengsten Jaarverslag MR Formatie Schoolplan Schoolgids Ouderbijdrage Jaarverslag MR

10 Informatiebronnen Op de website van De Kleine Kapitein (www.dekleinekapitein.net) onder de kop De School / Organisatie / Medenzeggenschap kunt u meer lezen, zoals ook het jaarverslag. Feedback De leden van de MR vertegenwoordigen in de MR-vergadering de direct betrokkenen bij de school: kinderen, ouders/verzorgers en teamleden. Zij vormen de achterban van de MR. De MR vindt het van groot belang dat de achterban merkt, het gevoel heeft, dat haar belangen goed worden behartigd. Op de wijze waarop de MR invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid ontvangt zij dan ook graag feedback! Vragen, tips, etc. Van de MR mag verwacht worden dat zij (de uitvoering van) het huidig beleid en nieuwe ontwikkelingen constructief kritisch volgt. Daarvoor is het voor de MR belangrijk om te weten wat er leeft bij de achterban: Wat zijn de positieve punten binnen school? Welke knelpunten worden ervaren? Welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? U kon dit afgelopen jaren aan de MR laten weten, zowel mondeling richting één van de leden van de MR of per . s konden verzonden worden naar het adres van de MR: De MR vlnr boven: Brenda, Maaike en Alexandra vlnr onder: Nadya en Miriam (Greetje is in december gestart en staat niet op de foto)

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 (Boven Esmeralda Daniels, Monique Hodiamont Onder v.l.n.r. Suzanne Meijs,, Johanny Lonussen, Marc Lindelauf, Peggy Huntjens) School

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Communicatieplan De Zonnewijzer

Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 1 Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Hoofdstuk 1 Communicatiemiddelen van de school blz. 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School De Ouderraad (OR) van de Brederoschool nodigt u allen uit voor het bijwonen van de: Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School Op deze avond leggen de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie