Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Academiejaar Eerste examenperiode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Academiejaar 2012-2013. Eerste examenperiode"

Transcriptie

1 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar Eerste examenperiode Het effect van oudertraining gericht op de stimulatie van vroege sociaal-communicatieve vaardigheden bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie door Shari Moermans Promotor: Prof. dr. Herbert Roeyers Begeleiding: Sara Van der Paelt

2 Inhoudsopgave Omschrijving Autismespectrumstoornissen... 1 Definitie... 1 De Triade... 3 Prevalentie... 4 Etiologie... 5 Neuropsychologische Theorieën... 5 Theory of Mind... 5 Executieve functies... 6 Centrale coherentie... 6 Diagnose... 6 ASS en Sociaal-communicatieve Vaardigheden... 7 Imitatie... 7 Gedeelde Aandacht... 8 Symbolisch Spel... 9 Interventies voor ASS Overzicht Wetenschappelijke Bevindingen Uitgebreide interventies Specifieke interventies Taal en communicatie Vroege vaardigheden voor sociale interactie Imitatie... 16

3 Gedeelde aandacht Spel Het Belang van Vroegtijdige Interventie Oudertraining Evidentie Voordelen van oudertraining Probleemstelling Methode Steekproef Beschrijving van de kinderen Procedure Materiaal Interventie: oudertrainingsprogramma ImPACT-project Omschrijving en doel Technieken Interactieve technieken Directieve technieken Codeerschema Ouder Kind Ouder en kind: wederzijdse gedeelde aandacht Spel Imitatie kind Software... 34

4 Checklist sociale communicatie Resultaten Inspectie van de Dataset en Selectie van Variabelen Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid Data-analyse Communicatie Initiatief (verzoek) Respons (erkenning) Checklist sociale communicatie Vergelijking video s en checklist Gedeelde Aandacht Checklist sociale communicatie Vergelijking video s en checklist Spel Totale speltijd Exploratief, oorzaak-gevolg- en combinatorisch spel Functioneel, doe-alsof- en sociaal spel Checklist sociale communicatie Vergelijking video s en checklist Imitatie Checklist sociale communicatie Vergelijking video s en checklist Discussie Bespreking Hypotheses en Resultaten... 55

5 Communicatie Gedeelde aandacht Spel Imitatie Bedenkingen en Opmerkingen Verklaringen voor de Werkzaamheid van de Interventie De kenmerken van het ImPACT-project Vergelijking met andere studies Implicaties voor de Praktijk Sterktes en Beperkingen van deze Studie Sterktes Beperkingen Suggesties voor Toekomstig Onderzoek Conclusie Referenties Bijlagen Bijlage Bijlage

6 Dankwoord De afgelopen vijf studiejaren zijn voorbij gevlogen. Ik heb van elk moment van de opleiding genoten. Het schrijven van mijn masterproef was een intensieve, maar zeer leerrijke periode, die me de mogelijkheid bood mij te verdiepen in het boeiende onderwerp van behandeling bij kinderen met ASS. Ik ben dan ook trots op het eindresultaat dat ik nu kan voorleggen. Tijdens het schrijven van deze masterproef kon ik rekenen op de steun en hulp van heel wat mensen. Bij deze richt ik graag een woord van dank aan hen. Vooreerst wil ik mijn promotor Professor Dr. Herbert Roeyers bedanken voor de opvolging en feedback die ik van hem mocht ontvangen. Daarnaast wens ik ook Sara Van der Paelt te bedanken voor het beantwoorden van de vele vragen, de moeite die ze nam om mijn werk geregeld na te lezen en voor de professionele begeleiding en ondersteuning die ik kreeg bij het uitwerken van deze masterproef. Ten slotte wil ik graag mijn ouders en mijn broer bedanken. Zij hebben mij gesteund op alle vlakken doorheen mijn hele opleiding. In het bijzonder bedank ik mijn mama voor de vele taal- en lay-outtips bij deze thesis. Allen van harte bedankt!

7 Abstract Reeds bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) worden tekorten vastgesteld op vlak van vroege sociaal-communicatieve vaardigheden. Deze spelen een prominente rol in de verdere ontwikkeling van het kind. Vroege interventie is cruciaal en oudertraining vormt daarbij een belangrijke schakel. In deze pilootstudie werd een oudertrainingsprogramma (het ImPACT-project) uitgetest binnen de Vlaamse populatie. Het ImPACT-project is een integratie van ontwikkelingsgericht en gedragsmatig werken en mikt op verbetering op vier terreinen: taal, sociale betrokkenheid, sociale imitatie en spel. Vier jonge kinderen met ASS en hun ouders namen deel aan de interventie. Er werd gebruik gemaakt van een multiple baseline design. Aan de hand van video-opnames van de ouder-kindinteractie en een vragenlijst werd nagegaan wat het effect is van oudertraining op de sociaalcommunicatieve vaardigheden van de kinderen. De resultaten zijn positief. Op vlak van communicatie (initiatief en respons) en gedeelde aandacht was voor alle kinderen verbetering merkbaar. Na de interventie vertoonden bijna alle kinderen meer spel. Terwijl er een toename was aan exploratief en oorzaak-gevolgspel, veranderde er niet zoveel op vlak van combinatorisch spel. Behalve een stijging aan sociaal spel, was er verder geen evolutie naar een hoger spelniveau. Ook op vlak van imitatie was er progressie: drie van de vier kinderen begonnen tijdens de interventie voor het eerst te imiteren. Het ImPACT-project kan op verschillende vlakken een meerwaarde betekenen voor de praktijk. Gezien dit een pilootstudie betrof, is verder onderzoek op grotere schaal, dat ook de effecten op langere termijn in kaart brengt, echter aangewezen.

8 Omschrijving Autismespectrumstoornissen Definitie Autisme werd voor het eerst beschreven in 1943 door de Oostenrijkse arts Leo Kanner. Hij baseerde zich hiervoor op 11 gevallenstudies van kinderen die enkele unieke kenmerken vertoonden, waardoor ze niet leken te passen binnen de toenmalige categorieën van stoornissen. Bij deze groep sprak hij over early infantile autism. (Kanner, 1943; Mesibov, Adams, & Schopler, 2000). Onafhankelijk daarvan publiceerde Hans Asperger, een Oostenrijkse pediater, een jaar later het artikel Die Autistischen Psychopathen im Kindesalter (Asperger, 1944). In de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR, American Psychiatric Association [APA], 2000) wordt de term pervasieve ontwikkelingsstoornissen gebruikt. Hieronder vallen vijf stoornissen. De autistische stoornis uit zich in kwalitatieve beperkingen op vlak van sociale relaties, communicatie en repetitieve, stereotiepe gedragingen en interesses. De stoornis komt reeds tot uiting in de eerste drie levensjaren van het kind. Dit merkt men aan een achterstand of abnormaal functioneren in sociale interacties, taal en sociale communicatie en symbolisch of fantasiespel (APA, 2000). De stoornis van Asperger uit zich ook in kwalitatieve beperkingen in de sociale interactie en beperkte, zich herhalende en stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Hier is echter geen sprake van een significante algemene achterstand in de taal- en cognitieve ontwikkeling. Tevens is er geen achterstand in de ontwikkeling van vaardigheden (horende bij de leeftijd van het kind) om zichzelf te helpen of zich gedragsmatig aan te passen. Nieuwsgierigheid over de omgeving blijft ook aanwezig (APA, 2000). De categorie pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (POS- NAO) wordt gebruikt voor personen die niet volledig voldoen aan de criteria van een andere pervasieve ontwikkelingsstoornis, maar die toch gelijkaardige kenmerken vertonen (zoals tekorten in wederkerige sociale interactie, beperkingen in verbale en non-verbale communicatie of stereotiep gedrag). Ook atypisch autisme valt onder deze noemer. Men voldoet dan niet helemaal aan de criteria van autistische stoornis omwille 1

9 van atypische symptomen, te weinig symptomen, omdat de aandoening pas op latere leeftijd begint of een combinatie van voorgaande factoren (APA, 2000). Bij de stoornis van Rett is er een normale pre- en perinatale ontwikkeling. Gedurende de eerste vijf maanden na de geboorte is er tevens sprake van een normale psychomotorische ontwikkeling. Tussen de leeftijd van 5 en 48 maanden treedt echter een afname van de schedelgroei op. Eerder verworven doelgerichte handvaardigheden gaan tussen de leeftijd van 5 en 30 maanden verloren, waarop stereotiepe handbewegingen zich ontwikkelen. Vroeg in het beloop is er verlies van sociale betrokkenheid. Verder is er ook een slechte coördinatie van het lopen of bewegen van de romp. Tot slot zijn er ernstige beperkingen in de ontwikkeling van de receptieve en expressieve taal alsook een ernstige psychomotorische achterstand (APA, 2000). Bij de desintegratiestoornis van de kindertijd is er een duidelijk normale ontwikkeling gedurende ten minste de eerste twee jaar na de geboorte: verbale en nonverbale communicatie, sociale relaties en aanpassing zijn leeftijdsadequaat. Voor het tiende levensjaar treedt een aanzienlijk verlies op van de voorheen verworven vaardigheden. Deze regressie kan zich ondermeer uiten op vlak van expressieve en receptieve taal, sociale vaardigheden en aanpassingsgedrag, zindelijkheid, spel en motorische vaardigheden. Daarnaast is er ook sprake van kwalitatieve beperkingen op vlak van sociale relaties, communicatie of taalvaardigheid en repetitieve, stereotiepe gedragingen en interesses (APA, 2000). Deze laatste twee stoornissen kenmerken zich door een regressief karakter. Rond het tijdstip dat deze masterproef wordt ingediend, zal een nieuwe versie van de DSM voorgesteld worden. In een nieuwsbericht op de DSM-5 pagina van de APAwebsite delen Herold & Conners (2012) mee dat er ook wijzigingen, aanpassingen of reorganisaties zullen aangebracht worden aan bovenvermelde categorieën. Het uiteindelijke resultaat daarvan kan men wellicht eind mei 2013 raadplegen. In 1997 introduceerde Lorna Wing het autistische spectrum. Het idee van een spectrum verwijst naar een continuüm van verschillende uitingsvormen en gradaties in de ernst van autisme (Wing, 1997). De verschillende gangbare termen autisme, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, en autismespectrum kunnen voor enige verwarring zorgen. Tegenwoordig opteert men eerder voor de term autismespectrumstoornissen (ASS) (Roeyers, 2008). In sommige gevallen refereert 2

10 ASS naar de hele groep van pervasieve ontwikkelingsstoornissen. In verschillende studies wordt de term dan weer gebruikt om te verwijzen naar de verzameling van autistische stoornis, stoornis van Asperger en POS-NAO (Roeyers, 2008). In deze masterproef mogen de termen ASS en autisme als inwisselbaar worden beschouwd. De Triade Als kenmerkend voor ASS wordt een triade van kwalitatieve tekorten in sociale interactie, communicatie en verbeelding vooropgesteld (Wing, 1997; Wing & Gould, 1979). Verstoringen in sociale interactie worden volgens Wing gekenmerkt door een vermindering aan non-verbale tekens, interesse en plezier in de omgang met anderen. Voorbeelden hiervan zijn het niet maken van oogcontact, niet glimlachen en het niet initiëren van of niet reageren op fysiek contact zoals een knuffel (Wing, 1997; Wing & Gould, 1979; Wing, Gould, & Gillberg, 2011). Ook de DSM-IV-TR neemt dit criterium op. Zij beschrijven dat kwalitatieve beperkingen in sociale interacties zich manifesteren door een verstoord gebruik van verschillende vormen van non-verbaal gedrag zoals gelaatsuitdrukking, lichaamshoudingen en gebaren om de sociale interacties te bepalen. Daarenboven kan het zijn dat men er niet in slaagt om met leeftijdsgenoten tot relaties te komen die passen bij het ontwikkelingsniveau. Verder is er een tekort om spontaan met anderen plezier, bezigheden of prestaties te delen. Tot slot zijn sociale en emotionele wederkerigheid afwezig (APA, 2000). Tekorten in communicatie komen ondermeer tot uiting in een verminderd vermogen om (zowel verbaal als non-verbaal) een conversatie aan te gaan, ideeën te delen en te onderhandelen. Mensen met ASS hebben vaak de neiging om wat gezegd wordt letterlijk te interpreteren (Wing, 1997; Wing & Gould, 1979; Wing et al., 2011). Volgens de DSM-IV-TR tonen kwalitatieve beperkingen in communicatie zich in een achterstand of volledige afwezigheid van de ontwikkeling van de gesproken taal. Bij personen met voldoende spraak zijn er duidelijke beperkingen in het vermogen om een gesprek met anderen te beginnen of te onderhouden. Er is stereotiep en herhaald taalgebruik of eigenaardig woordgebruik. Verder is er ook nog de afwezigheid van gevarieerd spontaan fantasiespel (doe-alsofspelletjes) of sociaal imiterend spel (nadoen spelletjes) passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind (APA, 2000). 3

11 Tot slot is er de verminderde capaciteit tot verbeelding. Volwassenen met ASS zijn vaak niet in staat om na te denken over de gevolgen (zowel voor henzelf als voor anderen) van hun eigen handelingen (Wing, 1997; Wing & Gould, 1979; Wing et al., 2011). Bij heel jonge kinderen is dit vooral merkbaar in hun spel. Dit tekort in verbeelding vertaalt zich volgens de DSM-IV-TR in zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Er kan sprake zijn van een sterke preoccupatie met één of meer stereotiepe en beperkte patronen van belangstelling die abnormaal zijn ofwel in intensiteit ofwel in richting. Men kan ook duidelijk rigide vastzitten aan specifieke, niet-functionele routines of rituelen. Verder is het mogelijk dat er stereotiepe en zich herhalende motorische maniërismen (bijvoorbeeld fladderen) optreden. Tot slot kan er een aanhoudende preoccupatie zijn met delen van voorwerpen (APA, 2000). Prevalentie De prevalentie voor het hele spectrum wordt geschat op ongeveer 60-70/ (Chakrabarti & Fombonne, 2005; Fombonne, 2009). De autistische stoornis, pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven en stoornis van Asperger komen samen voor bij circa 1 op 150 kinderen (Fombonne, 2009). Elsabbagh en collega s (2012) verzamelden in een recente review epidemiologische studies van over de hele wereld in verband met autisme en ruimer pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De mediaan van al deze geschatte prevalenties bedroeg voor ASS 62/10.000, wat dus in de lijn ligt van de eerder gerapporteerde resultaten door Fombonne (2009). Er worden meer jongens dan meisjes gediagnosticeerd met ASS. De verhouding is ongeveer vier jongens ten opzichte van één meisje (4:1) (Fombonne, 2005). De laatste jaren heeft een toename in diagnoses plaats gevonden, zelfs zo erg dat sommigen reeds spraken van een epidemie (Wazana, Bresnahan, & Kline, 2007). Toch blijkt hiervoor geen echte evidentie te zijn. Wellicht spelen vooral de verbreding van het concept, de ruimere diagnostische criteria, vroegere opsporing, de ontwikkeling van speciale voorzieningen, een verhoogd bewustzijn van de stoornis en een toename van het aantal prematuur geboren kinderen een rol in het verklaren van de inflatie van ASS-cijfers (Elsabbagh et al., 2012; Fombonne, 2009; Matson & Kozlowski, 2011; Steyaert & De La Marche, 2008; Wazana et al., 2007; Wing & Potter, 2002). 4

12 Etiologie Aanvankelijk werd autisme door Bettelheim beschouwd als een psychogene stoornis, die veroorzaakt werd door een kille, verwerpende moeder. Deze ijskastmoederhypothese bleek echter onjuist en werd al snel verlaten (Bettelheim, 1967; Rimland, 1964). De methodologische ontwikkelingen van de laatste jaren hebben de vooruitgang naar onderzoek op genetisch vlak versneld. Alhoewel er een erfelijkheidsfactor van rond de 90% gevonden werd (Ronald et al., 2006), is er niet één bepaald gen dat verantwoordelijk is voor autisme. Alles wijst erop dat er meerdere genen betrokken zijn (Ronald et al., 2006; Rutter, 2005). Verschillende risicogebieden en genen die in aanmerking zouden kunnen komen, zijn reeds onderzocht, maar definitieve conclusies kunnen hieromtrent nog niet geformuleerd worden (Abrahams & Geschwind, 2010; Persico & Bourgeron, 2006; Sutcliffe, 2008). Voorlopig kan men wel stellen dat het om een polygenetische stoornis gaat (Ronald et al., 2006). Ook de rol van de omgeving werd verder onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot het besluit dat ASS een multifactoriële aandoening is, die bepaald wordt door samenspel of interactie van meerdere genen en omgevingsvariabelen (zoals infecties en verscheidene pre- en postnatale factoren) (Rutter, 2005; Steyaert & De La Marche, 2008). Neuropsychologische Theorieën Ook vanuit neuropsychologische invalshoek zijn enkele theorieën ontwikkeld die dienst doen als mogelijke verklaringsmodellen voor ASS (Rajendran & Mitchell, 2007). Theory of Mind. Theory of Mind (ToM) is de bekwaamheid om mentale toestanden aan zichzelf of anderen toe te kennen (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985). Kinderen met ASS hebben hier problemen mee. ToM kan je best beschouwen als een kwantificeerbare entiteit. Het is iets dat je meer of minder hebt en niet iets wat je wel of niet hebt (Begeer et al., 2010). ToM is ook niet specifiek voor autisme. Het komt ondermeer nog voor bij verstandelijke beperking, ADHD, (Demurie, De Corel, & Roeyers, 2011; Giaouri, Alevriadou, & Tsakiridou, 2010). Verder blijkt ook dat ToM verbetert bij het ouder worden. Daarom is het mogelijk dat het eerder zou gaan om een ontwikkelingsvertraging in plaats van een tekort (Happé, 1995). 5

13 Executieve functies. Executieve functies (EF) is de verzamelnaam voor een aantal cognitieve functies die vooral vooraan in de hersenen geregeld worden. Het gaat om de mentale processen voor het plannen en controleren (Russo et al., 2007). Tekorten werden vastgesteld bij kinderen en volwassenen met ASS (Ozonoff, 1997; Russo et al., 2007), maar kwamen niet voor bij iedereen (Pellicano, Maybery, Durkin, & Maley, 2006). Problemen met EF zijn ook niet specifiek voor ASS, gezien men dit ook terugvond bij andere stoornissen zoals bijvoorbeeld bij ADHD (Geurts, Verté, Oosterlaan, Roeyers, & Sergeant, 2004; Hill, 2004). Centrale coherentie. Een laatste hypothese stelt dat personen met ASS een zwakkere centrale coherentie zouden hebben (Frith, 1989; Happé & Frith, 2006). Normaal ontwikkelende mensen hebben de neiging om informatie samen te voegen en een betekenis op hoger niveau af te leiden binnen de context. Personen met ASS daarentegen focussen zich veel meer op details en verschillen en brengen de context niet in rekening. Mogelijks hebben ze een andere cognitieve voorkeursstijl (Begeer et al., 2010). Diagnose In de praktijk is de diagnose van ASS gebaseerd op de criteria die vooropgesteld zijn door de DSM-IV-TR (APA, 2000) of de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems [ICD-10] (World Health Organization [WHO], 1992). Het is echter belangrijk dat dit verder aangevuld wordt met gestandaardiseerde diagnostische instrumenten. Enerzijds is het nodig om het kind te observeren. Daartoe gebruikt men dikwijls de Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS; Lord et al., 2000). Anderzijds is het nuttig om ook van de ouders informatie te verkrijgen via de Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R; Lord, Rutter, & Le Couteur, 1994). Volgens Filipek et al. (1999) vormen deze twee de gouden standaard. Verder is het aangewezen om met een multidisciplinair team nog wat verder te kijken, door ook de cognitieve capaciteiten, taal, motorische ontwikkeling en het adaptief functioneren mee in rekening te brengen (Ozonoff, Goodlin-Jones, & Solomon, 2005; Steyaert & De La Marche, 2008). Er bestaan verschillende protocollen en richtlijnen voor de diagnostiek van ASS (bijvoorbeeld Baird, Douglas, & Murphy, 2011). 6

14 Een vroege diagnose is belangrijk omdat dan uiteraard vroeg met interventie van start gegaan kan worden (Barbaro & Dissanayake, 2009). Het kind krijgt zo maximaal de kans om zoveel mogelijk te groeien in de richting van een normale ontwikkeling, omdat er nog veel plasticiteit mogelijk is in de hersenen (Dawson, 2008). Bovendien kan ook het optreden van secundaire problemen uitgesteld of geminimaliseerd worden (Young, Brewer, & Pattinson, 2003). Ten slotte zorgt een vroege diagnose ervoor dat ouders snel weten wat er met hun kind aan de hand is, wat hen veel stress en onzekerheid bespaart (Siperstein & Volkmar, 2004). Als het om het welzijn van hun kind gaat, geven ouders immers aan dat ze dit liefst zo snel mogelijk weten (Quine & Pahl, 1987). ASS en Sociaal-communicatieve Vaardigheden Uit de DSM-IV-TR (APA, 2000), de triade van Wing (Wing, 1997) en verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen met ASS problemen ondervinden op vlak van communicatie en sociale interactie. Reeds op jonge leeftijd kunnen beperkingen in vroege sociaal-cummunicatieve vaardigheden een indicatie vormen voor ASS (Bolton, Golding, Emond, & Steer, 2012; Wetherby et al., 2004). Imitatie, gedeelde aandacht en symbolisch spel zijn belangrijke vaardigheden in de ontwikkeling van het kind. Deze vaardigheden zijn immers de voorlopers die onder andere de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind mee vormgeven. Net op vlak van deze vroege sociaal-communicatieve vaardigheden worden reeds bij jonge kinderen met ASS een achterstand of kwalitatieve tekorten vastgesteld (Casby, 2003; Dawson et al., 2004; Toth, Munson, Meltzoff, & Dawson, 2006; Warreyn & Roeyers, 2006; Williams, Whiten, Singh, 2004). Imitatie Wanneer een kind handelingen (met of zonder voorwerpen), bewegingen, gebaren of gelaatsuitdrukkingen van iemand anders identiek herhaalt, spreekt men van imitatie (Tomasello, Kruger, & Ratner, 1993; Warreyn & Roeyers, 2006). Het gaat hierbij om een gedrag dat voor het kind nieuw of nog onbekend was (Tomasello et al., 1993). 7

15 Volgens Meltzoff en Moore (1997) kunnen pasgeboren baby s reeds eenvoudige gelaatsuitdrukkingen imiteren (zoals bijvoorbeeld het openen van de mond en het uitsteken van de tong). Wanneer ze ook de bewegingen van het model kunnen bijhouden in het geheugen, om het dan later uit te voeren, spreken we van uitgestelde imitatie. Reeds na een zestal weken zijn baby s hiertoe in staat. Vanaf negen maanden kunnen ze naast het imiteren van bewegingen ook acties op voorwerpen nadoen (Gopnik & Meltzoff, 1993; Toth et al., 2006; Warreyn & Roeyers, 2006). Dit lukt zowel onmiddellijk als in een uitgestelde context (Jones & Herbert, 2006; Meltzoff, 1988; Toth et al., 2006). In tegenstelling tot normaal ontwikkelende kinderen loopt dit voor kinderen met ASS moeilijker. Ze ervaren problemen met objectimitatie, imitatie van gelaatsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen, imitatie van (voornamelijk niet betekenisvolle) gebaren en uitgestelde imitatie (Rogers, Hepburn, Stackhouse, & Wehner, 2003; Toth et al., 2006; Williams et al., 2004). Imitatie wordt gelinkt aan de taalontwikkeling alsook aan sociaal-communicatieve vaardigheden (Toth et al., 2006). Imitatie biedt jonge kinderen de kans op gedeelde sociale ervaringen, een gevoel van wederzijdse verbondenheid, voortzetting van de moeder-kindinteractie en het is een manier van communicatie voor hen (Toth et al., 2006). Nadel (2002) stelt dat kinderen die nog niet kunnen spreken gemakkelijker contact leggen met leeftijdgenootjes door imitatie. Zo worden ze zich ook bewust van intenties bij andere mensen (Meltzoff & Moore, 2002). Omdat deze vaardigheid zowel van belang is voor het huidige als voor het toekomstige functioneren, vormt ze een belangrijk aandachtspunt in vroege interventieprogramma s (Rogers, 1999). Gedeelde Aandacht Bij gedeelde aandacht is er sprake van een bewust gedeelde aandachtsfocus tussen het kind en een andere persoon met betrekking tot een situatie, een voorwerp of een derde persoon (Bakeman & Adamson, 1984; Kasari, Gulsrud, Wong, Kwon, & Locke, 2010; Warreyn & Roeyers, 2006). Er wordt een onderverdeling gemaakt in verschillende soorten gedeelde aandacht. Ten eerste is er het onderscheid tussen imperatief (bijvoorbeeld naar iets wijzen omdat je iets wil, heeft een instrumentele 8

16 functie, ook wel vragende gedeelde aandacht genoemd) en declaratief (tonende gedeelde aandacht, heeft eerder een sociale functie, het kind wil zijn interesse voor een persoon of voorwerp delen met iemand anders). Ten tweede maakt men een onderscheid tussen actieve (het kind initieert zelf) en passieve (het kind volgt de aandachtsfocus van iemand anders) gedeelde aandacht (Bruinsma, Koegel, & Koegel, 2004; Warreyn & Roeyers, 2006; Roeyers, 2008). Bij normaal ontwikkelende kinderen ontwikkelt de passieve vorm zich reeds vanaf zes maanden. Verschillende onderzoekers vonden dat rond de leeftijd van 9 à 12 maanden ook de actieve vorm tot uiting komt (Brooks & Meltzoff, 2002; De Groote, Roeyers, & Striano, 2007; Toth et al., 2006). Gedeelde aandacht bestaat uit verschillende aspecten, waar normaal ontwikkelende kinderen rond de leeftijd van een jaar toe in staat zijn: niet alleen blikwisseling, maar ook het volgen en het trekken van de aandacht van de ander (Carpenter, Nagell, & Tomasello, 1998). Bij kinderen met ASS merkt men tekorten op in gedeelde aandacht (Bruisma et al., 2004). Het is voornamelijk het actieve, declaratieve luik dat verstoord is, terwijl ze met het imperatieve aspect dikwijls minder moeite ervaren (Warreyn & Roeyers, 2006; Warreyn, Roeyers, Van Wetswinkel, & De Groote, 2007). Mundy en Neal (2001) stellen dat gedeelde aandacht een belangrijke bouwsteen is voor de sociale ontwikkeling. Ondermeer via het delen van gevoelens en ervaringen met anderen, komen kinderen tot relatieopbouw (Warreyn & Roeyers, 2006). Verder houdt gedeelde aandacht eveneens verband met het aanleren van taal (Delinicolas & Young, 2007; Toth et al., 2006) en is het een voorloper van Theory of Mind en perspectiefname (Charman, 2003; Warreyn & Roeyers, 2006). Vandaar dat ook deze vaardigheid zeker van belang is in vroegtijdige behandelprogramma s. Symbolisch Spel Symbolisch spel, ook wel eens doe-alsofspel genoemd, vereist dat het kind de vaardigheden verworven heeft om een fictieve gebeurtenis te bedenken en denkbeeldige eigenschappen toe te kennen aan zichzelf, andere personen, voorwerpen of omgevingen (Jarrold, Boucher, & Smith, 1993; Warreyn & Roeyers, 2006). Men onderscheidt drie soorten symbolisch spel. Ten eerste is er objectsubstitutie. Hierbij doet een kind alsof een voorwerp iets anders is. Een tweede soort is het toekennen van een ingebeelde 9

17 eigenschap. Ten derde kunnen ze ook verwijzen naar een afwezig persoon of voorwerp (Leslie, 1987). Bij functioneel spel gebruiken kinderen voorwerpen waarvoor ze bedoeld zijn (bijvoorbeeld rijden met een speelgoedautootje) (Charman, 1997). Bij normaal ontwikkelende kinderen komt functioneel spel rond de leeftijd van één jaar tot uiting. Het ontwikkelt zich geleidelijk verder tot op de leeftijd van 18 à 20 maanden symbolisch spel verschijnt (Warreyn & Roeyers, 2006; Warreyn, Roeyers, & De Groote, 2005). Symbolisch spel neemt stilaan meer complexe vormen aan rond de leeftijd van twee jaar (Toth et al., 2006). Bij kinderen met ASS worden tekorten vastgesteld op vlak van symbolisch spel. Ze vertonen minder spontaan, frequent, uitgebreid en gevarieerd symbolisch spel (Rutherford & Rogers, 2003). Het symbolisch spelniveau van kinderen met ASS ligt lager dan dat van normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten. Er wordt dus eerder gesproken over een ontwikkelingsachterstand op dat vlak (McDonough, Stahmer, Schreibman, & Thompson, 1997; Toth et al., 2006; Warreyn & Roeyers, 2006). Er is aangetoond dat symbolisch spel verband houdt met het ontwikkelen van sociale vaardigheden, emotieregulatie en taal (Casby, 2003; Lam & Yeung, 2012; Lindsey & Colwell, 2003). Door symbolisch spel krijgen kinderen de kans om kennis op te doen over hun directe omgeving en leefwereld (Toth et al., 2006). Volgens Warreyn en Roeyers (2006) wordt hierbij ook hun denkvermogen gestimuleerd en kunnen ze (nieuwe) vaardigheden inoefenen. Interventies voor ASS Overzicht De literatuur rond interventies voor kinderen met ASS kent al een hele geschiedenis en is zeer uitgebreid. Vooraleer onderzoeksbevindingen en wetenschappelijke evidentie aan bod komen, volgt eerst een overzicht waarin de verschillende aanpakken of soorten interventies kort besproken worden. 10

18 Uitgebreide interventies zijn allesomvattend doordat ze zich tegelijk richten op meerdere van de kernproblemen bij ASS. Ze zijn toegespitst op het totaalpakket van taal en communicatie, sociale interactie, cognitie, spel en probleemgedrag. Specifieke interventies daarentegen focussen zich slechts op één bepaald domein of één bepaalde vaardigheid (Vismara & Rogers, 2010). Zo zijn er bijvoorbeeld interventies die enkel pogen om communicatie te bevorderen (Goldstein, 2002; Sulzer-Azaroff, Hoffman, Horton, Bondy, & Frost, 2009), terwijl andere eerder gericht zijn op het stimuleren van vroege sociale vaardigheden zoals imitatie, gedeelde aandacht of spel (Ingersoll & Schreibman, 2006; McConnell, 2002). Nog andere trachten dan weer het gedrag aan te pakken (Horner, Carr, Strain, Todd, & Reed, 2002). In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen gedragsinterventies en ontwikkelingsgerichte interventies. Gedragsinterventies gaan ervan uit dat alle gedrag aangeleerd is en zal toenemen wanneer het bekrachtigd wordt. Bij ontwikkelingsgerichte interventies daarentegen gaat men na welke vaardigheden de kinderen nog moeten leren of verder moeten ontwikkelen. Deze worden dan aangeleerd in dezelfde volgorde waarin normaal ontwikkelende kinderen die vaardigheden en gedragingen verwerven. Sommige programma s vormen dan weer een combinatie van beide aanpakken en worden daarom ook integratieve benaderingen genoemd. In de praktijk zijn interventieprogramma s veelal opgebouwd rond een combinatie van gedragsmatige technieken, die toegepast worden in een ontwikkelingsgericht kader. Enkele auteurs suggereren dat het samenbrengen van de beste elementen uit deze twee benaderingen zou leiden tot meer succes (Dawson et al., 2009; Ingersoll, 2009). Dikwijls is het niet zo duidelijk onder welke noemer een bepaalde interventie nu precies thuishoort (Vismara & Rogers, 2010; Warren et al., 2011). Verder zijn er interventies die heel erg gestructureerd zijn. Hierbij neemt een volwassene (de therapeut of de ouders) het initiatief en stuurt of leidt dan zo de interventie. Andere interventies zijn dan weer meer naturalistisch van aard. Een naturalistische aanpak is spontaner en vertrekt van de interesses van het kind om zo kansen tot leren te creëren. Dit kan veel gemakkelijker ingepast worden in de dagdagelijkse activiteiten (zoals spel, aankleden, eten, ) (Vismara & Rogers, 2010). 11

19 Wetenschappelijke Bevindingen Uitgebreide interventies. Toegepaste gedragsanalyse of in vakjargon ook wel applied behavior analysis (ABA) genoemd, leunt aan bij de gedragstherapie en steunt op de principes van operante conditionering. ABA is wereldwijd één van de meest gebruikte en bestudeerde interventies voor ASS (Callahan, Shukla-Mehta, Magee, & Wie, 2009; Matson, & Smith, 2008; Peters-Scheffer, Didden, Korzilius, & Sturmey, 2011). Volgens Lovaas (1987) zou men via ABA de kernsymptomen van ASS kunnen verbeteren. Door middel van consistente bekrachtiging wordt gepoogd om gewenst gedrag aan te leren. Discrete trial training (DTT) is één van de bekendste technieken onder de noemer ABA. Bij DTT gaat men complex gedrag opdelen in kleinere stukjes. Deze subvaardigheden worden dan getraind als afzonderlijke deeltjes, ook wel de trials genoemd. Er worden technieken gebruikt zoals prompting en shaping. Prompting is het uitlokken van een bepaald gedrag door middel van aanwijzingen of hints (prompts). Via shaping wordt nieuw gedrag stapsgewijs aangeleerd door opeenvolgende selectieve bekrachtiging van realisaties die in de richting gaan van de uiteindelijke vooropgestelde gedragsvorm (Hermans, Elen, & Orlemans, 2007). Als het kind het gewenste gedrag stelt, wordt het daar dan ook consistent voor bekrachtigd. In een (follow-up) studie van McEachin, Smith en Lovaas (1993) werd aangetoond dat de effecten van DTT zelfs op lange termijn standhielden. Deze studie is echter controversieel om verschillende redenen. Ten eerste gebeurde de toewijzing aan behandelgroep versus controlegroep niet at random. Ten tweede gebeurde assessment door de onderzoekers, maar ze waren op de hoogte van de conditie waaraan de persoon was toebedeeld. Tot slot werden als uitkomst- of effectmaten het IQ en niveau van onderwijs (educatieve plaatsing, EDP) gebruikt. Deze hebben echter niets te maken met de kernsymptomen van autisme op zich (Gresham & MacMillan, 1998). Naast de bemerkingen op methodologisch vlak, worden nog enkele andere punten van kritiek geuit. De training in deze studie is bijzonder intensief: uur per week en dat gedurende een periode van 2 jaar. Men kan zich vragen stellen bij de haalbaarheid van een behandeling met dergelijke intensiteit binnen verschillende settings (Sheinkopf & Siegel, 1998). Een andere opmerking is het feit dat alles vanuit de volwassene zelf gestuurd wordt, wat het spontaan gebruik van vaardigheden bij het kind afremt. Deze zeer gestructureerde leeromgeving kan voor een eerder artificiële context zorgen waarin beloningen 12

20 misschien niet altijd relevant zijn. Volgens Schreibman (1997) zou dit de generalisatie van de geleerde vaardigheden tegengaan. Verschillende onderzoekers probeerden ondertussen de oorspronkelijke bevindingen te repliceren. Zij vonden een significantie verbetering voor een subgroep van kinderen met ASS als ze vroeg en intensief genoeg behandeld werden (Cohen, Amerine-Dickens, & Smith, 2006; Howard, Sparkman, Cohen, Green, & Stanislaw, 2005; Sallows & Graupner, 2005). Naar het oorspronkelijke idee van Lovaas, werd ook hier als uitkomstmaat IQ en EDP gehanteerd. Andere auteurs vergeleken de aanpak van Lovaas met verschillende eclectische programma s. Zij vonden dat de intensiteit van de behandeling op zich zonder het toepassen van de technieken en strategieën van ABA niet voldoende was om effectief te zijn (Eikeseth, Smith, Jahr, & Eldevik, 2002; Howard et al., 2005). Early intensive behavioral intervention (EIBI) is nauw verwant aan ABA en eveneens gebaseerd op operante conditionering (Love, Carr, Almason, & Petursdottir, 2009). Het verschil is dat de nadruk bij EIBI meer ligt op het vroeg van start gaan met interventie (Vismara & Rogers, 2010). Eikeseth (2009) en Rogers en Vismara (2008) kwamen beide in hun reviews omtrent uitgebreide interventies voor kinderen met autisme tot dezelfde conclusie dat EIBI effectief is. Ook Eldevik en collega s (2009) en Makrygianni en Reed (2010) vonden dat kinderen, die behandeld werden via vroegtijdige gedragsmatige interventies, meer vooruit gingen. De effecten van EIBI zijn in het algemeen beter dan een controlegroep, maar toch is er nog veel individuele variabiliteit tussen de kinderen (Howlin, Magiati, & Charman, 2009; Reichow & Wolery, 2009). Verder blijken ook de ouders tevreden te zijn met deze methode. Alhoewel ze aangeven dat hun kind na het volgen van dit programma niet genezen is, zien ze toch een opmerkelijke verbetering (Matson & Smith, 2008). Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children (TEACCH; Schopler & Reichler, 1971) richt zich tot verschillende moeilijkheden bij kinderen met ASS zoals communicatie, cognitie, perceptie, imitatie en gedrag. Dit programma is wijdverspreid en wordt veel gebruikt in België (Scheiris et al., 2008). Twee principes staan daarbij centraal. Ten eerste stimuleert een gestructureerde omgeving het verwerven van vaardigheden. Niet alleen de fysieke omgeving wordt gestructureerd, maar er wordt tevens gebruik gemaakt van visualisatie (ondermeer aan de hand van dagschema s en pictogrammen) om de opeenvolging van 13

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen

Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen met autismespectrumstoornis in het Passend Onderwijs Een theoretische onderbouwing voor de noodzaak tot het aanpassen van leermiddelen voor leerlingen

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Campus St.-Jorisstraat Auteur: Inès Vanmarcke Begeleider: Séverine Van De Voorde Bachelorproef voorgedragen

Nadere informatie

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013 Inventarisatie Diagnostiek bij LVB Versie 1.0 December 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Intelligentie en aanpassingsvermogen... 6 1.1 Definities van licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

omgaan met autisme in de klas

omgaan met autisme in de klas omgaan met autisme in de klas auteurs: Anny Hermans-Franssen Jos Zuylen kernredactie: Karin van Herpen MesoConsult b.v. Tilburg augustus 2007 september 2007 omgaan met autisme in de klas 2007 MesoConsult

Nadere informatie

Ik heb iets van autisme of zo

Ik heb iets van autisme of zo Artikelen Ik heb iets van autisme of zo Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS Sandra van der Meijden, Ber van der Stegen* Kind en Adolescent Praktijk jaargang 08, nummer 4 p. 187-197 Trefwoorden:

Nadere informatie

ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid tenschap rg welzijn mobiliteit n beleids- evaluatie, monitoring, tev effectonderzoek en datave

ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid tenschap rg welzijn mobiliteit n beleids- evaluatie, monitoring, tev effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid tenschap rg welzijn mobiliteit n beleids- HetITSmaaktdeeluit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tev effectonderzoek en datave Interventies

Nadere informatie

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2008-2009 INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD Frederick SMET Promotor: Dr. Inge Antrop Scriptie voorgedragen in de 2

Nadere informatie

EIGEN ZIJN BINNEN DIAGNOSTIEK

EIGEN ZIJN BINNEN DIAGNOSTIEK EIGEN ZIJN BINNEN DIAGNOSTIEK Een onderzoek naar de bijdragen van de diagnostische instrumenten de Diagnostic Drawing Series en de Rutten Saris index Grafische Elementen bij diagnostiek van volwassenen

Nadere informatie

Weerbaar bij veranderingen

Weerbaar bij veranderingen Weerbaar bij veranderingen naar een levensloopbenadering voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Intreerede, (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Levensloopbegeleiding

Nadere informatie

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging?

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? DOCTORAALSCRIPTIE ORTHOPEDAGOGIEK AFDELING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

Effecten van Yogatherapie bij kinderen

Effecten van Yogatherapie bij kinderen Effecten van Yogatherapie bij kinderen Een studie naar de verandering van Rotskracht, Zonkracht en Windkracht kenmerken Auteur Opleiding : Iveta Hanusova :Toegepaste Psychologie Studentennummer : 2096812

Nadere informatie

Autisme: het socioschema als

Autisme: het socioschema als Martine Delfos Autisme kent een korte, maar intensieve onderzoekstraditie. Er zijn met name drie belangrijke theorieën ontwikkeld, de theorie van de Theory of Mind, de theorie van de (Weak) Central Coherence

Nadere informatie

De relatie tussen het spelniveau en de cognitieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis

De relatie tussen het spelniveau en de cognitieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis De relatie tussen het spelniveau en de cognitieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis Universiteit Leiden Orthopedagogiek Masterproject Autisme en Spel Rianne van t Hoff - 0607541

Nadere informatie

Autisme. een ontdekkingstocht. Autisme begrijpen

Autisme. een ontdekkingstocht. Autisme begrijpen Autisme een ontdekkingstocht Autisme begrijpen www.participate-autisme.be Introductie Wanneer je te horen krijgt dat je kind autisme heeft, begint een moeilijke maar uiterst belangrijke fase. Dankzij de

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom

Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom 1/125 Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom December 2011 Werkgroep Downsyndroom Sectie EAA van de NVK aangevuld met leden van de NVAVG

Nadere informatie

Sociale competentie en Sociale cognitie

Sociale competentie en Sociale cognitie Sociale competentie en Sociale cognitie Een onderzoek naar de effectiviteit van een interventieprogramma voor kinderen ten behoeve van hun sociale competentie en naar de sociale cognitie van kinderen die

Nadere informatie

G e w o o n e r b i j

G e w o o n e r b i j Gewoon er bij Gewoon er bij Woonvoorzieningen voor mensen met lichte cognitieve beperkingen en ernstige psychische en/of gedragsproblemen Ruud Geus Ad van Gennep Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003. 1 Woord vooraf...2. 2 Theoretische basis van de werking van t Appelboomke. en nieuwe inzichten in de methodieken...

JAARVERSLAG 2003. 1 Woord vooraf...2. 2 Theoretische basis van de werking van t Appelboomke. en nieuwe inzichten in de methodieken... 1 Woord vooraf...2 2 Theoretische basis van de werking van t Appelboomke en nieuwe inzichten in de methodieken...3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Het ontstaan van autisme... 3 2.3 De speelgroep... 5 2.4 Emotieherkenningstraining...

Nadere informatie

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 DRUGHULPVERLENING EN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND, EEN ONDERSTEUNENDE SAMENWERKING? Masterproef neergelegd tot het

Nadere informatie

Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat

Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat 58 Jarymke Maljaars en Ilse Noens Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat Introductie casus Pieter is een achtjarige jongen met de autistische stoornis en een ernstige verstandelijke

Nadere informatie

Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme

Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme

Nadere informatie

Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie

Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen Academiejaar 2012-2013 Eerste examenperiode Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie Masterproef neergelegd

Nadere informatie

TEST ENGINEERS PASSWERK

TEST ENGINEERS PASSWERK In deze brochure hebben we aan aantal interviews met onze test engineers verzameld die in de voorbije periode werden afgenomen. Ze geven een goed beeld van het profiel van onze medewerkers die ingezet

Nadere informatie

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees

Nadere informatie

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-041 datum : 2014-06-18 gewijzigd : contact : Dienst leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie