Onderwijsondersteuningsprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsondersteuningsprofiel"

Transcriptie

1 Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Regenboog Ingevuld op September 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Op De Regenboog wordt les gegeven aan ongeveer 160 verschillende leerlingen via het leerstofjaarklassen systeem. Al deze leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en hun eigen behoefte om te leren en te spelen. Onze missie is dan ook: Iedere kleur is anders! De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier. Sommige leerlingen hebben een langere tijd nodig om iets te kunnen leren. Er zijn leerlingen die maar weinig uitleg nodig hebben om hele grote leerstappen te kunnen maken. Deze verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, sociale- en emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities, motorische ontwikkeling, werkhouding en door het milieu en de cultuur waar onze leerlingen vandaan komen. De Regenboog heeft als taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden van onze leerlingen. In onze visie heeft ieder kind iets talentvols! Om passend onderwijs vorm en inhoud te geven en zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de diverse leerlingen werkt de Regenboog handelings- en opbrengstgericht met behulp van de 1-zorgroute. De 1-zorgroute is een manier van werken die uitgaat van de mogelijkheden van leerlingen en streeft naar een optimale samenwerking met en tussen alle verantwoordelijke partners in het keten van onderwijs en hulpverlening voor de leerlingen. Binnen onze school hebben we een unieke situatie. We hebben namelijk twee integratiegroepen. We bieden onderwijs aan in nauwe samenwerking met de SBO De Wissel. De integratie vindt plaats in groep ½ en 3. In deze groepen zitten kinderen van het voedingsgebied van de Regenboog aangevuld met kinderen met een SBO beschikking. Dit is een tussenstap op weg naar Realistisch inclusief onderwijs. We werken er naar toe dat in het schooljaar de kinderen met een SBO beschikking terug kunnen naar hun eigen basisschool. Ook werken we samen met de Casper Diemerschool uit Bergentheim. Een leerkracht wordt uitgeroosterd om met een groep kinderen van gr 4/5 en 6/7 een uur en een kwartier in de week aan de slag te gaan. De groep is maimaal 12 leerlingen. De criteria voor deze groep zijn hoge A scores op cito toetsen zowel begrijpend lezen als rekenen. Formulieren van het DHH protocol worden gebruikt en bij twijfel wordt het oordeel van de leerkracht en inbreng van de ouders meegenomen om een kind in een van deze groepen te plaatsen. Binnen de school differentiëren we in onze groepen. We houden er rekening mee dat ongeveer 30% van de kinderen niet de basisinstructie hoeft te volgen, maar regelmatig meteen aan het werk kan. Leerlingenaantal ( ) 158 Kengetallen Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 36 Aantal lln 1,2: Aantal sbo-verwijzingen 1 A.T. 1 M.V. 1 R.B. Aantal verwijzingen so cl

2 Aantal verwijzingen so cl Aantal kinderen met een ontwikkelingsperspectief gr 1 gr 2 gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 L.O M.dL N.vL E.B M.S D.L A.A N.E L.T 3 B.H B.S R.S 1 B.P 4 I.B M.K G.P N.K 1 J.S Uitstroom naar VO 2010/ / / /2014 Voortgezet so Praktijk onderwijs VMBO BB VMBO K VMBO T HAVO VWO Resultaat zelfevaluatie basisondersteuning SCORES BASISPROFIEL Elk teamlid heeft een vragenlijst ingevuld en daar is een gemiddelde score uitgekomen. De scores kunnen variëren van 1-4, alles beneden de 3 vraagt om actie. Deze vragenlijst zal elke twee jaar herhaald gaan worden. Tussen haakjes staat de gemiddelde score van de Oosthoekscholen. Gemiddelde score Standaard 1: Veiligheid 3,78 (3,39) Standaard 2: Afstemming 3,42 (3,26) Standaard 3: Begeleiding 3,75 (3,48) Standaard 4: Klassenmanagement: anticiperen, structureren, timen, leertijd en goede routines Standaard 5: Klassenmanagement: materialen en ruimte, inrichting van het lokaal Standaard 6: Klassenmanagement: individuele verwerking en lesverloop 3,61 (3,50) 3,59 (3,33) 3,42 (3,55) Standaard 7: Onderwijsondersteuning 3,32 (3,32) Standaard 8: Ontwikkelingsperspectieven 3,00 (3,29) Standaard 9: Beleid leerlingenondersteuning 3,24 (3,22) Standaard 10: Evaluatie leerlingenondersteuning 3,47 (3,25) Standaard 11: Deskundigheid 3,52 (3,21) Standaard 12: Ouders 3,48 (3,22) TOTAAL SCORE: 3,46

3 Inspectieoordeel kwaliteit van ondersteuning Datum laatste inspectierapport 24 januari 2011

4

5 Epertise op het gebied van kinderen met etra onderwijs behoeften: Epertise op het gebied van kinderen met etra onderwijsbehoeften Op weg naar realistisch inclusief onderwijs: In het voorjaar van 2010 heeft het team van De Regenboog uitgesproken de collectieve ambitie te hebben zich te ontwikkelen in de richting van een brede zorgschool. Een brede zorgschool zien wij als een school die realistisch inclusief is. Het ontwikkelen naar realistisch inclusief onderwijs past binnen de voorwaarden voor passend onderwijs. Op een realistisch inclusieve school hebben leerkrachten de overtuiging dat er zoveel mogelijk tegemoet gekomen moet worden aan de diverse onderwijsbehoeften van leerlingen. Dat kunnen leer-, gedrags- en fysieke behoeften zijn. Effectief leerkrachtgedrag staat centraal en er is formatie om aan de speciale onderwijs behoeften van kinderen tegemoet te komen. Effectief leerkracht gedrag wordt bekeken door de IB-er, de locatie coördinator en beoordeeld door de directeur. De directeur heeft dit geborgd in de gesprekkencyclus. Hierin is ook realistisch inclusief onderwijs een punt van aandacht. Onder het team is specialisme in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een leerling verwezen. Ons verwijzingspercentage was in het schooljaar ,53%. In was dit nog 3,75%. We willen toewerken naar realistisch inclusief. We willen dus het percentage elk jaar naar beneden laten gaan. Ons doel is dat we hooguit 1% verwijzen aan het eind van de komende schoolplan periode. ( ) Voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben de leerkrachten steeds meer vaardigheide in huis. Ook kunnen indien mogelijk aparte werkplekken ingericht worden waar de begeleiding individueel of in kleine groepjes kan plaatsvinden. Leerkrachten hebben kennis en competenties op het gebied van tegemoet komen aan de specifieke onderwijs behoeften van de kinderen Op schoolniveau is er speciale onderwijsondersteuning door onderwijsassistentes en/of ib er/ab-er voorhanden. Eperts met betrekking tot stoornissen en beperkingen zijn direct beschikbaar binnen het gebouw. We hebben binnen ons gebouw ruimte ingericht voor Schoolmaatschappelijk werk, logopedist, schoolverpleegkundige, oefencesartherapie, dysleie behandeling en een orthopedagoog. Doordat wij de integratiegroepen hebben is er nauw contact met de IB-er en orthopedagoog van de Wissel. Ook hebben we een leerkracht van de Wissel in de integratiegroep voor bepaalde dagen van de week. Daarnaast hebben we meer dan gemiddeld onderwijs assistentie in de integratiegroepen. Aanwezig bij: Team Een of Eterne HBO+

6 Enkelen desk. of master in team Spraaktaalproblemen We hebben op dit gebied geen epertise in het team, wel hebben we de logopedist in het gebouw. Dysleie We werken volgens het dysleie protocol. Kinderen met vermoedens van ernstige enkelvoudige dysleie, kunnen in een etern traject onderzocht worden en zo mogelijk op school behandeld. We hebben positieve ervaringen/resultaten met een behandeling op locatie. Leerlingen met de diagnose dysleie krijgen bij toetsen ondersteuning volgens de richtlijnen van cito. Dyscalculie Bij vermoedens van dyscalculie wordt door een orthopedagoog van het samenwerkingsverband, waarbij de Regenboog hoort, onderzoek gedaan. Ook kan de zelfstandig orthopedagoog de diagnose stellen. Leerlingen met de diagnose dyscalculie krijgen bij toetsen ondersteuning volgens de richtlijnen aangegeven in hun verklaring. Motorische beperkingen De Regenboog is een rolstoel vriendelijk gebouw, ook is er een toilet met douche voor de leerlingen met lichamelijke beperkingen aanwezig. Zieke kinderen Voor langdurig zieke kinderen (o.a. kinderen met kanker) heeft de school in de afgelopen jaren eenmalig ondersteuning gehad vanuit het UMCG. ZML-kinderen Per situatie wordt bekeken of de school tegemoet kan komen aan de behoeften van aangemelde leerlingen. Wij hebben al jaren een meisje met Down bij ons op school. Gr 1-4 Auditieve beperkingen In het verleden hebben we een leerling gehad met gehoorproblemen. We maakten gebruik van Solar

7 Visuele beperkingen Gedragsproblemen apparatuur. De Regenboog heeft geen ervaring met leerlingen met een visuele beperking. We zullen dit per situatie bekijken. Door de begeleiding en ondersteuning van cluster-4-leerlingen de afgelopen jaren, voelen leerkrachten zich steeds meer competent in het omgaan met gedragsproblemen. We hebben kennis in school op het gebied van Agressie Regulatie. De Agressie Regulatietraining is gevolgd (ART). Als de veiligheid van het kind, de leerling of de leerkracht in gevaar komt, wordt het protocol schorsing/verwijdering gehanteerd. ADHD Zie gedragsproblemen Autisme Zie gedragsproblemen Jong risicokind Leerkrachten voelen zich competent om JRK-leerlingen te begeleiden. We hebben binnen ons gebouw al meerdere jaren een integratiegroep kleuters en sinds dit schooljaar gr 3. Anderstaligen Hoogbegaafdheid SVIB Anders, nl n.v.t. We hebben een commissie HB, zij is volop in ontwikkeling. n.v.t. Identiteit is leidend bij de plaatsing van een leerling. De levensovertuiging van ouders moet in overeenstemming zijn met die van de school. Ook staat bij ons het welzijn en welbevinden en ontwikkeling van elk kind centraal! Elke plaatsing van een leerling is afhankelijk van de situatie, de aard en de ernst van de onderwijs behoefte. De aanmelding van nieuwe leerlingen met speciale onderwijs behoeften gaat als het voorschools is altijd via een warme overdracht met de

8 peuterspeelzaal. Bij dit gesprek is dan de leerkracht en de IB-er en de peuterleidster en de ouders aanwezig. In sommige gevallen ook iemand van het CJG. Is het een rechtstreekse aanmelding dan komt er een gesprek met de IB-er, de ouders en de directeur. Ook hierbij kan iemand vanuit het CJG aanwezig zijn. Structurele voorzieningen voor kinderen met etra onderwijsbehoeften Beschikt de school over een speciale groep waar bepaalde kinderen (een deel van de week) apart les krijgen? Zo ja, om wat voor groep gaat het? Bij de kleuters hebben we een integratiegroep van reguliere kleuters aangevuld met kleuters met een SBO beschikking. Dit hebben we ook in groep 3. Bij beide groepen is assistentie volop aanwezig. In de integratiekleutergroep is de assistente ook tevens logopediste. Voor de hoogbegaafde leerlingen hebben we een keer per week een uur en kwartier les samen met leerlingen van de Casper Diemer. Het gaat om leerlingen van groep 3-5 en leerlingen van groep 6/7. Gebouw Schoolomgeving Leerlingpopulatie Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met etra onderwijsbehoeften Stimulerende factoren Een mooi gebouw met veel speelruimte rondom. In het gebouw veel etra ruimtes om plaats te bieden aan eterne deskundigen. Een prachtige kelder voor techniek onderwijs Rustige buurt. Goed bereikbaar, ook met openbaar vervoer De kinderen hebben veel ruimte thuis om te bewegen. Ouderbetrokkenheid is groot op het gebied van meehelpen. De Nio uitslagen zijn de laatste jaren zo rond het gemiddelde van een IQ van 100 Belemmerende factoren Leegstaande lokalen, door de krimp. Weinig nieuwe mensen komen in Mariënberg wonen. Geen groeigemeente. Het percentage gewogen leerlingen is hoog. Zo rond de 20%. Ouderbetrokkenheid bij het helpen van het leren kan verbeteren.

9 Teamfactoren Leerkrachtfactoren Team van leerkrachten met veel jaren ervaring. 3 collega s met opleiding coteacher, 2 leerkrachten met integratiegroep ervaring, 4 leerkrachten met ervaring met een leerling met Down. Hard werkend team. Goede harmonie en sfeer. Veel teambuildingsactiviteiten gedaan. twee collega s volgen een master (2 doen een Master Leren en Innoveren) en de directeur is bezig met een master Educational leadership. We volgen teamscholing via Klasse Pro. Dit traject gaat om continu verbeteren. Ook willen we nascholing volgen dit schooljaar op het gebied van Technisch lezen. Elk jaar zoeken we opnieuw naar verbeteringen op onderwijskundig gebied. We zullen in ons schoolplan voor de jaren de grote lijn beschrijven van onze voornemens. Het team is al jaren voor een groot deel gelijk. Een deel van het team moet nog voor zichzelf zoeken naar mogelijkheden van individuele nascholing. Eterne deskundigen Binnen ons gebouw hebben we een aantal dagen Logopedisch centrum Nederland. Verder verhuren we ruimte aan: Cesartherapie, orthopedagoog. Ook krijgen kinderen dysleie behandeling binnen onze school. We hopen dat zorgverzekeraars dit blijven toestaan.

10 De ondersteuning op de Regenboog in schema: Blijvende hulp van eternen Via de CAT speciale basisschool Niveau 2: Aanvullende ondersteuning door de basisschool: De school ontwikkelt in eigen beheer etra ondersteuningsmogelijkheden. Denk bv. etra epertise op het gebied van dysleie plusgroep voor leerlingen, CJG in school, logopedie enz. Basisondersteuning: onderwijsaanbod te hebben voor kinderen met een minder of meer dan gemiddelde intelligentie, voor kinderen met leerproblemen (bijvoorbeeld als gevolg van dysleie / dyscalculie) en voor kinderen met etra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag.bij het bieden van passende ondersteuning aan deze leerlingen kan de basisschool via korte lijnen een beroep doen op eterne epertise. Korte lijnen, ofwel zonder loketten. Hieronder valt de epertise van een logopediste of orthopedagoog en ook S(B)O-deskundigheid op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling, van zeer moeilijk lerende leerlingen, van leerlingen met lichamelijke beperkingen, van leerlingen met epilepsie en van leerlingen met spraak-taalproblemen. Op welke onderdelen wil de school de onderwijsondersteuning verder verbeteren en hoe?

11 De komende tijd willen we op de Regenboog: - De zorg planmatig uitvoeren. Analyseren, daarna ook actie ondernemen en smarti groepsplannen maken. - OPP s invoeren voor de kinderen die het nodig hebben, vanaf eind groep 5 op zijn vroegst. Mocht het eerder nodig zijn dan moet aangetoond zijn dat een kind een IQ heeft van beneden de Meer tegemoet komen aan kinderen die meer-en hoogbegaafd zijn. - Opbrengsten minimaal op het niveau van de inspectie krijgen. - Meedenken in het proces over de toekomst van de SBO naast onze school en de integratiegroepen binnen onze school. - Ook grenzen van onze zorg bespreken. We hebben in het vorige zorgprofiel beschreven wat criteria zijn: genoeg financiële middelen, kind moet blijven ontwikkelen, mate waarin medische zorg nodig is, meervoudige fysieke problemen, andere kinderen mogen niet langdurig last hebben van een ander kind, welbevinden moet goed zijn, veiligheid van lln en lk, kind moet contact kunnen maken, ouders moeten meewerken, persoonlijkheidsstoornis. Willen we grenzen? Of gaan we per individu bekijken wat mogelijk is op dat moment en in die situatie? - Groeien in het omgaan met meervoudige problematiek. - Deelname-verwijzingspercentage naar SBO beneden de 2% krijgen, in 2020 minder dan 1%. - Effectieve aanpak bij dyslectische kinderen - Gaan bespreken of we willen gaan werken met groepsplannen gedrag. Binnen de Oosthoek wordt hier gezamenlijk een plan voor gemaakt.

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Regenboog Ingevuld op September 2015 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Op De Regenboog wordt les gegeven aan ongeveer 140 verschillende

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Regenboog Ingevuld op Oktober 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Op De Regenboog wordt les gegeven aan ongeveer 130 leerlingen

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op November 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Regenboog Ingevuld op September 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Op De Regenboog wordt les gegeven aan ongeveer 140 verschillende

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Dr. Albertus Risaeusschool Ingevuld September 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze visie: Wij zijn een zich steeds ontwikkelende

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school CBS Sjaloom. Rutten Ingevuld op 20 maart 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening cbs Sjaloom is een dorpsschool met een leerlingen

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school: Dr. Albertus Risaeusschool Ingevuld: September 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze visie: Wij zijn een zich steeds ontwikkelende

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school KBS Mariabasisschool - Marknesse Ingevuld op 31-10-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Kinderen ontwikkelen zich op verschillende

Nadere informatie

Kengetallen en basisinformatie SOP

Kengetallen en basisinformatie SOP Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Tolter Kengetallen en basisinformatie SOP Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school De Tolter Adres en plaats Engelgaarde 33 Naam directeur

Nadere informatie

Concept Ondersteuningsprofiel

Concept Ondersteuningsprofiel Concept Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 2. Algemene gegevens l 2a. Contact en vaststellingsgegevens l Naam: Adres: Naam school Brin: Telefoon: E- mail: Opgesteld namens Datum directie en team Directeur

Nadere informatie

School- Ondersteunings Profiel

School- Ondersteunings Profiel School- Ondersteunings Profiel Naam school Jan Jaspers Ingevuld d.d. 1-okt-18 Ingevuld door Linda Zijlstra Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Wat vinden wij belangrijk op de

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school GBS De Planthof Ingevuld op 09-09-2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Dr. Albertus Risaeusschool Ingevuld September 2015 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze visie: Wij zijn een zich steeds ontwikkelende

Nadere informatie

Kengetallen en basisinformatie SOP

Kengetallen en basisinformatie SOP Schoolondersteuningsprofiel o.b.s... Kengetallen en basisinformatie SOP Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Obs Oosterboerschool Adres en plaats KP Laan 22 Naam directeur

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Naam school De Planthof Ingevuld op 01-10-2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Planthof streeft ernaar om binnen de eigen school mogelijkheden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel De Krugerstee

Ondersteuningsprofiel De Krugerstee Ondersteuningsprofiel De Krugerstee 1. Inleiding 2. Algemene gegevens l 2a. Contact en vaststellingsgegevens l Naam: Krugerstee Naam school Adres: Westerenkweg 23, 8172 VT, Vaassen Brin: 06FV Telefoon:

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school De planthof Ingevuld op 01-01-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Planthof

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. Ingevuld door Wereldwijs sept. 214 Jacquette Meijeirnk-Eghuizen Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening CBS Wereldwijs kenmerkt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS Het Sterrenlicht Ingevuld op April 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Vanuit de liefde voor de eigenheid van ieder kind, werken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. Ingevuld door cbs De Bron sept. 214 Martin Oenema Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze school is een protestants christelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Afdeling Hardenberg Coevorden Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019 Naam school Ingevuld op CBS Dr. Picardt 01-02-2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Op onze school stemmen

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school: Dr. Albertus Risaeusschool Ingevuld: Oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze visie: Wij zijn een zich steeds ontwikkelende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 2016/2017

Schoolondersteuningsprofiel 2016/2017 Schoolondersteuningsprofiel 2016/2017 Inleiding: Naam school GBS De Rank Ingevuld April 2016 Herzien: oktober 2016/ herzien oktober 2017 Dit is het Schoolondersteuningsprofiel van GBS de Rank in Emmen.

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 2016/2017

Schoolondersteuningsprofiel 2016/2017 Schoolondersteuningsprofiel 2016/2017 Inleiding: Naam school GBS De Rank Ingevuld April 2016 Dit is het Schoolondersteuningsprofiel van GBS de Rank in Emmen. In het kader van de invoering Wet op Passend

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school RKBS De Horizon Ingevuld op 20-12-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Motto: 'Lachend de school in, maar ook lachend

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Harmpje Visser school Ingevuld op september 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Met onze schoolmissie: " Geloof in talenten" sluiten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Zevensprong. Versie 1 l

Schoolondersteuningsprofiel. Zevensprong. Versie 1 l Schoolondersteuningsprofiel Zevensprong Versie 1 l 15 07 2014 INLEIDING Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die etra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school OBS De Regenboog Ingevuld op 10-11-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Het onderwijsconcept van de school is gebaseerd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school De Uitleg Dalfsen Ingevuld op Augustus 2015 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Uitleg is en gereformeerde basisschool. Op dit moment

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal ( ) 64 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 2 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal ( ) 64 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 2 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Naam school Calvijnschool Hoogeveen Laatste borging 1 oktober 2015 Volgende borging 1 mei 2016 (vernieuwde evaluatie basiszorg) Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school Adres en plaats Naam directeur Naam IB-er(s) Vrije basisschool De Stroeten Stroetweg 10, 7812 BA Emmen Tonneke Eissens Rian Renting Ingevuld op Aangepast

Nadere informatie

1. Inleiding. Datum: Namens school (directeur): Geralde Klapwijk

1. Inleiding. Datum: Namens school (directeur): Geralde Klapwijk schoolondersteuningsprofiel 2018-2019 1. Inleiding Dit is het schoolondersteuningsprofiel van GBS de Rank in Emmen. De Rank is een gereformeerde basisschool waar alle ouders en kinderen welkom zijn die

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Naam school Aquamarijn Ingevuld op 01-05-2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening In ons kindcentrum werken wij als pedagogisch medewerkers, leerkrachten,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel PCB Hoef

Ondersteuningsprofiel PCB Hoef Ondersteuningsprofiel PCB Hoef 1. Inleiding PCB Hoef is een school met ongeveer 90 leerlingen. We werken met 4 combinatiegroepen. Te weten groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Er is

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. CBS De Morgenster 28-06-204 9-05-205 Ingevuld door IB-ers Als Christelijke basisschool De Morgenster bieden wij een veilige omgeving waarin de leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

School ondersteuningsprofiel

School ondersteuningsprofiel School ondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Hardenberg Ingevuld op Juni 2018 SOP oktober 2018 1 Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014 De Horizon - 28 oktober 214 Contactgegevens school Naam De Horizon Straat + huisnummer Sportlaan 14 Plaats Hoogland Postcode 3828AZ Land Nederland Brinnummer 24AR Telefoon (33)48-9347 E-mailadres dehorizon@haal.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GBS De Morgenster Hardenberg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GBS De Morgenster Hardenberg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2017-2018 GBS De Morgenster Hardenberg SOP oktober 2017 1 Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Typering van de school 4 Visie en identiteit Typering van de school Kengetallen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Poolster

Schoolondersteuningsprofiel. De Poolster Schoolondersteuningsprofiel De Poolster Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Basisondersteuning... 8 3 Deskundigheid voor ondersteuning... 9 4 Ondersteuningsvoorzieningen...

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Naam: Het Noordermerk Adres: Noorderbrink 2 Brin: 03EH01 Telefoon: 0525-621718 E-mail: info@hetnoordermerk.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school SBO Het Speelwerk Ingevuld op juli 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Gereformeerde

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GBS De Morgenster Hardenberg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GBS De Morgenster Hardenberg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2016-2017 GBS De Morgenster Hardenberg Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening 3 Visie en Identiteit 4 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. Ingevuld door Van Heemstraschool 25-9-214 Evelien ten Kate en Annerieke van den Beld Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Naam school BS St Nicolaas 8144RG Lierderholthuisweg 49 Lierderholthuis 0572 392017 directie@bssintnicolaas.nl Ingevuld op 22 januari 2013 Typering van de school als onderwijszorgvoorziening

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Naam school De Uitleg, Dalfsen Ingevuld op Augustus 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Uitleg is en gereformeerde basisschool. Op dit

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11KM00 Basissch Insp J. Cryns

Schoolondersteuningsprofiel. 11KM00 Basissch Insp J. Cryns Schoolondersteuningsprofiel 11KM00 Basissch Insp J. Cryns Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Biezen Straat + huisnummer Kraailandhof 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 JN Land Nederland Brinnummer 06LM Telefoon (033)480-2028 E-mailadres biezen@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Algemene gegevens Contact en vaststellingsgegevens Naam school Naam: St. Bernardusschool Adres: Willem Tellstraat 70, 8162 ET, Epe Brin: 06YN Telefoon:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Passend onderwijs op de St. Franciscus Versie januari 2019

Schoolondersteuningsprofiel Passend onderwijs op de St. Franciscus Versie januari 2019 Schoolondersteuningsprofiel Passend onderwijs op de St. Franciscus Versie januari 2019 Schoolondersteuningsprofiel jenaplanschool St. Franciscus Schooljaar 2018-2019 Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Vierhouterweg 16, 8075BJ. Elspeet e-mail: dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl website: www.dacostaelspeet.net 1. Inleiding In het kader van passend onderwijs levert dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Versie augustus 2014 1

Versie augustus 2014 1 Versie augustus 2014 1 Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening 4 Kengetallen 5 Inleiding Getallen Basisondersteuning 6 Inleiding Preventieve

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GBS DS. G. DOEKES 1 oktober 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening In onze visie spreken wij over liefde en aandacht voor de kinderen. Vanuit deze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

School ondersteuningsprofiel IMMANUELSCHOOL, CNS NUNSPEET MET OOG VOOR TALENT!

School ondersteuningsprofiel IMMANUELSCHOOL, CNS NUNSPEET MET OOG VOOR TALENT! 2018 School ondersteuningsprofiel IMMANUELSCHOOL, CNS NUNSPEET MET OOG VOOR TALENT! 1. Inleiding In het kader van passend onderwijs levert dit schoolondersteuningsprofiel een bijdrage aan de omslag van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens Naam school Obs Piet de Springer Straat Prinsenplein 1 3947PG Langbroek Telefoon 0343562303 Mailadres info@obspietdespringer.nl Website

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school CBS De Rank Ingevuld d.d. November 2018 Ingevuld door Christa Mensonides Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Rank is een christelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15QG00 Horizon

Schoolondersteuningsprofiel. 15QG00 Horizon Schoolondersteuningsprofiel 15QG00 Horizon Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Friesland 2018

Schoolondersteuningsprofiel SWV Friesland 2018 Schoolondersteuningsprofiel SWV Friesland 2018 1. Schoolselectie Schoolgegevens Schoolnaam : IKC Middelstein Plaatsnaam : Midlum Brinnummer : 12EV 1. Soort onderwijs Basisonderwijs 2. Wat is uw e-mailadres?

Nadere informatie

WILLIBRORD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

WILLIBRORD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL WILLIBRORD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Format SWV PO, juli 2016 A. Contactgegevens school Naam Willibrord Straat + huisnummer Diemerparklaan 11 Postcode en plaats 1087EM Brinnummer 27NV Telefoonnummer

Nadere informatie

Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0)

Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0) Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0) 17RJ00 PC Basisschool De Korenaar Typering van de school Maximaal 1000 tekens De Korenaar is een middelgrote school met een zeer royale buitenruimte. De school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school De Uitleg Dalfsen Ingevuld op November 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Gereformeerde basisschool De Uitleg is een school met

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03XI00 CBS De Opdracht

Schoolondersteuningsprofiel. 03XI00 CBS De Opdracht Schoolondersteuningsprofiel 03XI00 CBS De Opdracht Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Naam school De Planthof, Emmeloord Ingevuld op Februari 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Korte toelichting op het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 08BD Prins Willem Alexander

Schoolondersteuningsprofiel. 08BD Prins Willem Alexander Schoolondersteuningsprofiel 08BD Prins Willem Alexander Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 4 DEEL I INVENTARISATIE... 7 1 Typering van de school... 8 2 Kwaliteit basisondersteuning... 9 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL NAAM SCHOOL [Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel

School Ondersteuningsprofiel Schoolgegevens Adres: Pastoor Maasstraat 15 Postcode: 5473CG Telefoon: 0413-291818 E-mail: info@mozaiekheeswijk.nl Website: www.mozaiekheeswijk.nl Onderwijsconcept: Basisschool Het Mozaïek is een school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel

School Ondersteuningsprofiel Schoolgegevens Adres: Horstakker 38 Postcode: 5469HH Telefoon: 0413-211534 E-mail: directeur@maria.skipov.nl Website: www.mariaskipov.nl Onderwijsconcept: Specifieke opties gebouw: Inspectiewaardering:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 05KK00 n Boaken

Schoolondersteuningsprofiel. 05KK00 n Boaken Schoolondersteuningsprofiel 05KK00 n Boaken Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Calvijn - 17 februari 2015

Schoolondersteuningsprofiel Calvijn - 17 februari 2015 Calvijn - 17 februari 215 Contactgegevens school Naam Calvijn Straat + huisnummer Prinses Margrietstraat 17 Plaats Bunschoten Postcode 3751 CP Land Nederland Brinnummer 18H Telefoon (33)298-1731 E-mailadres

Nadere informatie

Schoolconcept, typering als onderwijsondersteuningsvoorziening

Schoolconcept, typering als onderwijsondersteuningsvoorziening SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school Adres en plaats Naam directeur Naam IB-er(s) Obs Beatrixschool Middenweg 4, 8332 CZ Steenwijk

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam Het Baken (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 23 WK Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie