Het Baken Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool"

Transcriptie

1 Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag christelijke basisschool

2 2 Het Baken jaarverslag Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4-13 Evaluatie doelen Identiteit 23 Kwaliteitsbeleid 24 Personeel 25 Publiciteit 26 Organisatorische ontwikkelingen 27 Huisvesting 28 Ouderbetrokkenheid Resultaten 31 Huishoudelijk 32 Colofon 33

3 Het Baken jaarverslag Inleiding In het jaarverslag van Christelijke basisschool Het Baken geven we u een beeld van de doelen, resultaten en activiteiten van onze school voor de periode september september Het jaarverslag is met name bedoeld voor onze ouders, het personeel van onze school, het bestuur van onze stichting, het bovenschools management en andere belangstellenden.

4 4 Het Baken jaarverslag Doelstellingen In de veranderingsplannen van zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Doelen I.C.T We willen doorgaan op de ingeslagen weg: we maken gebruik van digitale schoolborden, in iedere groep staan zes computers die dagelijks door alle leerlingen worden gebruikt, er zijn extra werkplekken te creëren in de hal en de gangen, er zijn genoeg en goede oefenprogramma s, het internet wordt gebruikt. Opdrachten voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Hoger begaafde leerlingen laten werken met plus opdrachten, zoals Animaps, Prezi, Storybird en Calaméo. Dit zijn opdrachten die samen gemaakt kunnen worden en voor hoger begaafde leerlingen een nieuwe uitdaging bieden. Gebruik maken van de mogelijkheden van Nieuwsbegrip XL. Met Nieuwsbegrip XL kunnen leerlingen extra oefenen en toetsen maken. Op het gebied van woordenschat zijn er mooie mogelijkheden. De leerkrachten kunnen vorderingen bij houden. Werken in OAS Dotcomschool: Leerkrachten voeren alle nodige gegevens in: absenten, rapporten, handelingsplannen, verslagen. Rapporten worden door iedere leerkracht uitgedraaid. Voor alle handelingen zijn stappenplannen gemaakt. Lijsten in de module Gedrag en werkhouding worden ingevuld. Het bijhouden van de klassenpagina s van de website. Minimaal eens per maand wordt de klassenpagina op de website door de klassenleerkracht(en) vernieuwd. Het internetprotocol. Bespreken van het internetprotocol met leerlingen van groep 6 t/m 8. Leerlingen bewust maken van Veilig internet gebruik.

5 Het Baken jaarverslag Doelen Leerkracht-gebonden veranderingen Onderbouw: Blijven uitbreiden van de kennis en vaardigheden wat betreft het gebruik van de digitale schoolborden. Gebruik maken van de mogelijkheid digitale prentenboeken samen met de leerlingen te bekijken op het digitale schoolbord. Planmatig computergebruik. Dit met het oog op het gebruik van software behorend bij de methode Schatkist en software van Bas gaat digitaal en Ambrasoft. Klaarzetten van digitale prentenboeken behorende bij de verschillende thema s, zodat leerlingen die na klassikale behandeling nog zelfstandig kunnen bekijken en beluisteren. Maandelijks een verandering aanbrengen op de webpagina van de groep. Alle benodigde gegevens invoeren in OAS Dotcomschool en Cito LOVS. Middenbouw: Blijven uitbreiden van de kennis en vaardigheden wat betreft het gebruik van de digitale schoolborden. Bezig blijven met het zien, zoeken en vinden van mogelijkheden op het internet om leerlingen te laten oefenen op het gebied van de verschillende vakgebieden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de linkpagina die door de ICT-er up-todate wordt gehouden. Alle benodigde gegevens invoeren in OAS Dotcomschool en Cito LOVS. Maandelijks een verandering aanbrengen op de webpagina van de groep. Bovenbouw: Blijven uitbreiden van de kennis en vaardigheden wat betreft het gebruik van de digitale schoolborden. Bezig blijven met het zien, zoeken en vinden van mogelijkheden op het internet om leerlingen te laten oefenen op het gebied van de verschillende vakgebieden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de linkpagina die door de ICT-er up-todate wordt gehouden. Alle benodigde gegevens invoeren in OAS Dotcomschool en Cito LOVS.

6 6 Het Bakeng jaarverslag Maandelijks een verandering aanbrengen op de webpagina van de groep. Aan het begin van het schooljaar het Internetprotocol behandelen. Doelen Leerling-gebonden veranderingen Onderbouw: Planmatig werken op de computer. Afspraken met kinderen maken over het werken op de computer. De juf start de computer en sluit de computer af Kinderen werken gericht aan opdrachten Middenbouw: Binnen het gehanteerde klassenmanagment dagelijks een half uur oefenen op de computer tijdens Speel-leeractiviteiten. De mogelijkheid creëren om bezig te zijn met verhaaltjes of verslagen te maken in Word, het werken met PowerPoint en gebruik te maken van internet (o.a. voor webkwesties). Kinderen kunnen gebruik maken van het digitale schoolbord bij presentaties. Bovenbouw: Binnen het gehanteerde klassenmanagement dagelijks een half uur oefenen op de computer tijdens Speel-leeractiviteiten. De mogelijkheid creëren om bezig te zijn met verhaaltjes of verslagen te maken in Word, het werken met PowerPoint en gebruik te maken van internet (o.a. voor webkwesties). Presentaties worden gehouden met behulp van het digitale schoolbord. Leerlingen krijgen hun eigen account voor het beheren van hun documenten.

7 Het Baken jaarverslag Beleid Aanschaf hardware: 24x desktop afgeschreven in april 2012 Aanschaf software: software voor digitale schoolbord en oefensoftware behorende bij de nieuwe methode Aardrijkskunde en Geschiedenis Beleid We zijn tevreden over het computergebruik in de klassen. Dit willen we continueren en borgen. Werkwijze Wat? Voor wie? Door wie? Wanneer? Oefenen vaardigheden digibord Alle collega s Leren van elkaar Vanaf september het hele jaar Oefenmomenten Basisonline Collega s die daar om vragen Leren van elkaar Hele schooljaar 2. Doelen handelingsgericht werken In de school wordt ten aanzien van het vakgebied lezen systematisch gewerkt volgens de stappen van handelingsgericht werken met groepsplannen Vanaf januari 2013 wordt er ook ten aanzien van het vakgebied rekenen systematisch gewerkt volgens de stappen van handelingsgericht werken met groepsplannen De zorgstructuur op schoolniveau heeft procedures en besprekingen die volledig geënt zijn op het doorlopen van de stappen van handelingsgericht werken met groepsplannen en het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Alle leerkrachten hebben een actieve en inhoudelijke inbreng bij zowel de groepsbesprekingen als de leerlingbesprekingen, Alle leerkrachten zijn op de hoogte van het (bovenschools) vervolgtraject met betrekking tot begeleiding, zorg en verwijzing van leerlingen

8 8 Het Baken jaarverslag Werkwijze In het tweede jaar vindt teamscholing plaats d.m.v. studiedagen, klassenconsultaties en nabesprekingen m.b.t. handelingsgericht werken op het gebied van taal/lezen en rekenen. Niet alleen t.a.v. de techniek maar ook t.a.v. de filosofie (alle kinderen halen in principe de minimumdoelen) vindt scholing plaats. In dit jaar worden de in het eerste jaar verworvenheden aangescherpt en ingeoefend. De differentiatieafspraken gelden nu voor taal/lezen en rekenen. Hieronder wordt weergegeven wat we aan het eind van schooljaar van de verantwoordelijken verwachten: Directie De directeur heeft de competenties van de leerkrachten en de werkwijzen van de 1-zorgroute geborgd in kwaliteitskaarten, het kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid. De directeur heeft knelpunten bij de uitvoering van de 1-zorgroute in onderwijsbeleid opgelost. De directeur en stuurgroep op schoolniveau implementeert en borgt de veranderingen op schoolniveau. De directeur stimuleert/organiseert het bezoeken van collega s binnen of buiten de school om van de expertise van hen te leren I.B-er Op basis van de gevolgde scholing is: De IB-er in staat om leerkrachten te begeleiden bij het uitvoeren van de werkwijze van de 1-zorgroute (via groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en klassenconsultaties). De IB-er is in staat het administratieve en inhoudelijke proces rondom de 1-zorgroute te coördineren, aan te passen en te bewaken (o.a. zicht op leerresultaten en onderwijs in de groepen en per school eenduidig format voor groepsoverzichten).

9 Het Baken jaarverslag Leerkrachten op basis van de gevolgde scholing is: De leerkracht is in staat om relevante gegevens (toetsgegevens van de Cito en de methodetoetsen, observatiegegevens, gegevens uit gesprekken met kinderen en ouders en analyses van gemaakt werk) van leerlingen (protectieve en belemmerende factoren) te verzamelen. De leerkracht is in staat om preventief en proactief (o.a. door interpretatie van de vaardigheidsscores van Cito) leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te selecteren. De leerkracht is in staat om de vanuit de verzamelde gegevens (van toetsen en observatie) de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen te benoemen. De leerkracht is in staat om de doelen voor de komende planperiode te kiezen uit de door de school gehanteerde leerlijn(en). De leerkracht is in staat om bij de gekozen doelen een passend onderwijsbod te beschrijven in het groepsplan. De leerkracht is in staat om het groepsplan managementtechnisch, inhoudelijk en procedureel goed uit te voeren. De leerkracht is in staat een hulpvraag te formuleren voor de leerlingbespreking, de groepsbespreking en de klassenconsultatie. Tijdpad Schooljaar : op start handelingsgericht werken op het gebied van lezen Schooljaar : augustus-december handelingsgericht werken op het gebied van lezen. Januari juli 2013 handelingsgericht werken op het gebied van lezen en rekenen. Schooljaar : handelingsgericht werken op het gebied van taal (lezen en rekenen) Schooljaar : implementeren en borgen van het handelingsgericht werken.

10 10 Het Bakeng jaarverslag Monitoring van resultaten De competenties van de leerkracht nodig in kader van de zorgroute worden in het begin van traject door de directie vastgelegd en 1x per jaar gemonitord, waardoor de ontwikkeling van de leerkracht gevolgd kan worden. Aan het einde van het tweede invoeringsjaar vindt evaluatie plaats van hoe de invoering van de 1-zorgroute in school verloopt De leerresultaten worden middels het leerlingvolgsysteem van de school op groeps- en school niveau gevolgd. (EWS) 3. Doelen doorgaande lijn klassenmanagement Doorgaande lijn klassenmanagement groep 1 t/m 8 vaststellen, implementeren en borgen Afspraken rondom gebruik time timer, dobbelstenen en weekplanningen worden door iedere leerkracht consequent na geleefd. In de teamvergaderingen worden deze afspraken geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Tevens worden bijstellingen vermeld in de borgingsmap. Iedere leerkracht geeft per vakgebied instructie op niveau volgens de afspraken van het handelingsgericht werken. Tijdens de kleine kring (groep 1 en 2) worden afwisselende, gedifferentieerde activiteiten aangeboden M.b.t. het vakgebied rekenen, lezen, taal en spelling worden materialen aangeschaft voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Deze materialen worden per groep geordend zodat een heldere, duidelijke lijn gehanteerd wordt. Er wordt een werkgroep didactiek samengesteld uit leerkrachten van de groepen 3 t/m 8. Deze werkgroep zal zich buigen over afspraken op het gebied van taal, lezen en spelling. Deze worden in de teamvergadering ter sprake gebracht. Vastgestelde afspraken worden geborgd in de borgingsmap.

11 Het Baken jaarverslag Werkwijze Leerkrachten Augustus 2012: iedere leerkracht houdt zich aan de afspraken m.b.t. klassenmanagement die in de borgingsmap staan genoteerd. (planningen, inzet dobbelstenen, time timer etc.) Schooljaar : iedere leerkracht van groep 1 t/m 8 geeft instructie op 3 niveaus volgens de afspraken van handelingsgericht werken Schooljaar : de leerkrachten van groep 1 en 2 zoeken naar afwisselend materiaal m.b.t. het werken in de kleine kring. Directie en I.B-er Start schooljaar : schaffen uitdagend materiaal aan op het gebied van lezen, taal, spelling en rekenen en ordenen, dit per groep. Schooljaar : leggen klassenbezoeken af en spreken deze bezoeken na met de leerkrachten. Resultaten en leerpunten worden schriftelijk vastgelegd. Schooljaar : nemen regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de werkgroep didactiek en volgen het proces. Augustus 2012: de directie plant teamvergaderingen in het schooljaar waarin klassenmanagement en didactiek als gespreksonderwerp aan de orde komen. De directie is in het schooljaar verantwoordelijk voor de totstandkoming van een doorgaande lijn m.b.t. het klassenmanagement op Het Baken en de borging hiervan. De directie bespreekt tijdens een studiemoment de differentiatie in de kleutergroepen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de borgingsmap. 4. Oriëntatie nieuwe taalmethode Aanschaffen van een nieuwe taalmethode die aansluit bij de behoeften van onze leerlingen. Woordenschatonderwijs vaststellen en borgen per groep. Leerresultaten op het gebied van taal worden middels het leerlingvolgsysteem en in de klassenregistratie vastgelegd en op groeps- en schoolniveau gevolgd.

12 12 Het Bakeng jaarverslag Een commissie samengesteld uit directie en teamleden gaat cursusjaar op zoek naar een nieuwe taalmethode. Woordenschatonderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Binnen het zorgteam zullen over het aanbod van woordenschatonderwijs afspraken worden opgesteld per groep. In cursusjaar moet er gestart worden met de nieuwe taalmethode. Bij de invoering van de methode zal ondersteuning geboden worden door deskundigen. Ieder schooljaar worden de resultaten geëvalueerd, bijgesteld en geborgd. 5. Opzetten van een participerende wijze van ouderbetrokkenheid Doelen Concrete invulling geven aan de term participatiegerichte ouderbetrokkenheid. Het vaststellen van een visie op participatiegerichte ouderbetrokkenheid. Het oprichten van een werkgroep ouderbetrokkenheid die bestaat uit leerkrachten, ouders en directie. De door ouders en teamleden vastgestelde activiteiten op het gebied van: meeleven, meehelpen, meedenken, meebeslissen, informatie en de contacten met ouders worden geïmplementeerd en geborgd. Naast de werkgroep ouderbetrokkenheid wordt een klankbordgroep samengesteld. Deze groep bestaat uit ouders die tweemaal per jaar bijeenkomen om activiteiten te evalueren en aan te scherpen. Iedere leerkracht zal op eigen wijze ouders volgens de participatiegerichte benadering tegemoet treden. Tijdens de functioneringsgesprekken wordt dit een punt van bespreking zodat er reflectie en feedback plaats vindt. De werkgroep ouderbetrokkenheid stelt richtlijnen op t.a.v. leerkrachtgedrag m.b.t. de participatiegerichte ouderbenadering. Deze worden voorgelegd en vast gelegd in een teamvergadering. Zowel het schoolplan als de schoolgids wordt aangepast nu de keuze is gemaakt om ouders op een participatiegerichte manier tegemoet te treden. Ouders die niet zijn betrokken bij het onderzoek worden op de hoogte gesteld voor wat betreft de keuze die school en betrokken ouders hebben gemaakt, als het gaat om de visie op ouderbetrokkenheid. Dit gebeurt middels een informatieavond en/ of informatiebrieven.

13 Het Baken jaarverslag Werkwijze/ monitoring Bij de start van schooljaar wordt een werkgroep ouderbetrokkenheid opgericht. Deze werkgroep gaat aan de slag met het opstellen van een visie, beleidsstuk, richtlijnen t.a.v. het leerkrachtengedrag en activiteiten m.b.t. een participatiegerichte ouderbetrokkenheid. Deze zullen in een teamvergadering worden besproken en vastgesteld. De directie zal na vaststelling de visie, het beleid en de richtlijnen borgen in de borgingsmap. Bij de start van schooljaar zal een klankbordgroep worden opgericht. Deze klankbordgroep bestaat uit ouders en directie van Het Baken. Deze groep komt twee maal per schooljaar bijeen. De klankgroep zal feedback geven op de totale schoolorganisatie maar ook op de ontwikkeling rondom de participatiegerichte ouderbetrokkenheid. De directie zal de aangedragen punten noteren, borgen en opnemen in de veranderingsparagraaf. Aan het eind van schooljaar zal de visie, beleid en activiteiten zoals vastgesteld door de directie worden vermeld in de schoolgids en het schoolplan. De directie zal een informatieavond organiseren met als doel alle ouders op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op het gebied van de ouderbetrokkenheid. Gedurende het schooljaar zal de directie ouders meenemen in dit proces door regelmatig informatie te verstrekken in de twee- wekelijkse nieuwsbrieven. De directie voert in schooljaar met alle teamleden een beoordelingsgesprek waarin de participatiegerichte benadering naar ouders een bespreekpunt zal zijn. Leerpunten worden opgenomen in het beoordelingsformulier. Het team en de directie zullen alle activiteiten op het gebied van de participatiegerichte ouderbetrokkenheid implementeren en borgen.

14 14 Het Baken jaarverslag Evaluatie doelen evaluatie I.C.T EVALUATIE Hardware: In alle lokalen en in de hal hangen digitale schoolborden. De beamers worden onderhouden met een compressor. Een aantal beamers is voor onderhoud opgestuurd. Er zijn dit jaar geen nieuwe werkstations bij gekomen. In iedere groep kunnen computers ingezet worden voor de leerlingen. Alle werkstations zijn in te installeren via het netwerk. Er zijn in april afgeschreven computers vervangen. Software: Na een proefperiode zijn Nieuwsbegrip basis en Nieuwsbegrip XL aangeschaft voor Begrijpend lezen. Deze programma s zijn ingepast in het aanbod van de groep(en). Netwerk: Er is geïnventariseerd op welke punten ons netwerk eventueel aangepast zou moeten worden zodat we in de komende jaren volop gebruik kunnen maken van onze ICT voorzieningen. Onderwijs en inzet ICT: In iedere groep is een hoek waar computers ingezet worden. Alle kinderen vanaf groep drie maken dagelijks een half uur gebruik van de computer. De methodegebonden programma s bij Taal Actief en Pluspunt komen iedere week minstens één keer aan bod. Daarnaast oefenen de leerlingen met lees-, reken-, spelling- en woordenschatprogramma s (zoals Ambrasoft, Maatwerk), kijken ze door ons klaargezette filmpjes bij lessen Wereldoriëntatie, oefenen ze Topografie, maken ze Power- Pointpresentaties, maken ze verslagen in Word, enzovoort. De computers worden op deze manier optimaal gebruikt! Programma s die via internet te benaderen zijn, zoals BLOON en Nieuwsbegrip XL, geven de mogelijkheid om leerlingen ook thuis aan opdrachten te laten werken of om extra te oefenen.

15 Het Baken jaarverslag Evaluatie doelen Leerkrachten voeren alle benodigde gegevens in het OAS Dotcomschool. De klassenpagina s op de website zijn door de leerkrachten minstens één keer per maand vernieuwd. In de bovenbouw is voor de klassenpagina de vorm van een weblog gekozen. Leerkrachten van de bovenbouw hebben bijna wekelijks dit weblog bijgewerkt. Dit schooljaar hebben de meeste ouders er voor gekozen om de tweewekelijkse Nieuwsbrief digitaal te ontvangen. 2. Evaluatie handelingsgericht werken In schooljaar zijn we gestart met handelingsgericht werken. We hebben dit gedaan op het vakgebied lezen. Vanaf januari 2013 hebben we het handelingsgerichte werken ook toegepast op het vakgebied rekenen. De evaluatie hieronder geeft aan in hoeverre de leerkrachten het handelingsgericht werken op het vakgebied lezen en rekenen eigen hebben gemaakt.

16 16 Het Baken jaarverslag Publiciteit 1 Ik weet wat HGW inhoudt Gegevens verzamelen en interpreteren (overzicht) Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Onderwijsbehoeften benoemen vanuit overzicht en kennis leerlijn Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften Groepsplan evalueren en nieuw plan ontwerpen In staat het groepsplan uit te voeren (weekplan, klassenman.) Actieve inhoudelijke inbreng bij groepsbespreking Actieve inhoudelijke inbreng bij leerlingbespreking Ik ben op de hoogte van vervolgtraject m.b.t. zorg en verwijzing 6.6 Aangezien we een 80% norm hanteren zijn er voor volgend schooljaar nog verbeterpunten op de geel gearceerde gebieden.

17 Het Baken jaarverslag Evaluatie doelstellingen In de school wordt ten aanzien van het vakgebied lezen systematisch gewerkt volgens de stappen van handelingsgericht werken met groepsplannen. Vanaf januari 2013 wordt er ook ten aanzien van het vakgebied rekenen systematisch gewerkt volgens de stappen van handelingsgericht werken met groepsplannen. De zorgstructuur op schoolniveau heeft procedures en besprekingen die volledig geënt zijn op het doorlopen van de stappen van handelingsgericht werken met groepsplannen en het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Alle leerkrachten hebben een actieve en inhoudelijke inbreng bij zowel de groepsbesprekingen als de leerlingbesprekingen. Alle leerkrachten zijn op de hoogte van het (bovenschools) vervolgtraject met betrekking tot begeleiding, zorg en verwijzing van leerlingen. Werkwijze In het tweede jaar heeft teamscholing d.m.v. studiedagen, klassenconsultaties en nabesprekingen plaatsgevonden m.b.t. handelingsgericht werken op het gebied van taal/lezen en rekenen. Niet alleen t.a.v. de techniek maar ook t.a.v. de filosofie (alle kinderen halen in principe de minimumdoelen) heeft scholing plaats gevonden. De in het eerste jaar verworvenheden zijn aangescherpt en ingeoefend. De differentiatieafspraken gelden nu voor taal/lezen en rekenen. Directie De directeur heeft de competenties van de leerkrachten en de werkwijzen van de 1-zorgroute geborgd in kwaliteitskaarten, het kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid. De directeur heeft knelpunten bij de uitvoering van de 1-zorgroute in onderwijsbeleid opgelost. De directeur en stuurgroep op schoolniveau implementeert en borgt de veranderingen op schoolniveau. De directeur stimuleert/organiseert het bezoeken van collega s binnen of buiten de school om van de expertise van hen te leren.

18 18 Het Baken jaarverslag I.B-er op basis van de gevolgde scholing is: De IB-er in staat om leerkrachten te begeleiden bij het uitvoeren van de werkwijze van de 1-zorgroute (via groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en klassenconsultaties). De IB-er is in staat het administratieve en inhoudelijke proces rondom de 1-zorgroute te coördineren, aan te passen en te bewaken (o.a. zicht op leerresultaten en onderwijs in de groepen en per school eenduidig format voor groepsoverzichten). Leerkrachten Op basis van de gevolgde scholing is: De leerkracht is in staat om relevante gegevens (toetsgegevens van de Cito en de methodetoetsen, observatiegegevens, gegevens uit gesprekken met kinderen en ouders en analyses van gemaakt werk) van leerlingen (protectieve en belemmerende factoren) te verzamelen. De leerkracht is in staat om preventief en proactief (o.a. door interpretatie van de vaardigheidsscores van Cito) leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te selecteren. De leerkracht is in staat om de vanuit de verzamelde gegevens (van toetsen en observatie) de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen te benoemen. De leerkracht is in staat om de doelen voor de komende planperiode te kiezen uit de door de school gehanteerde leerlijn(en). De leerkracht is in staat om bij de gekozen doelen een passend onderwijsbod te beschrijven in het groepsplan. De leerkracht is in staat om het groepsplan managementtechnisch, inhoudelijk en procedureel goed uit te voeren. De leerkracht is in staat een hulpvraag te formuleren voor de leerlingbespreking, de groepsbespreking en de klassenconsultatie.

19 Het Baken jaarverslag Tijdpad Schooljaar : opstart handelingsgericht werken op het gebied van lezen. Schooljaar : augustus-december handelingsgericht werken op het gebied van lezen. Januari-juli 2013: handelingsgericht werken op het gebied van lezen en rekenen. Schooljaar : handelingsgericht werken op het gebied van lezen en rekenen. Schooljaar : handelingsgericht werken op het gebied van taal, lezen en rekenen. Implementeren en borgen van het handelingsgericht werken. 3. Evaluatie opzetten doorgaande lijn klassenmanagement In de groepen 1 en 2 is er twee maal per week gewerkt met de kleine kring waarbij gedurende 10 minuten intensieve reken- of taalinstructie werd gegeven aan een kleine groep leerlingen waarna de groepjes door wisselen. In de groepen 3 t/m 5 is er tot januari gewerkt met een dagplanning (in de groepen 4 en 5 voor de hele week op papier weergegeven) waarbij iedere activiteit een half uur duurt. Na een half uur komen de leerlingen in een kring bijeen waarna iedere subgroep een nieuwe activiteit kan kiezen. Halverwege januari zijn de groepen 3 t/m 5 overgestapt op een andere organisatie m.b.t. het klassenmanagement. In groep 3 had dit te maken met het uitvallen van de vaste leerkracht door ziekte. In beide groepen 4/5 bleek het halfuursysteem niet goed te werken. De leerlingen hadden meer rust en continuïteit nodig. Vanaf dit moment zijn de betreffende groepen overgestapt op het directe instructiemodel volgens handelingsgericht werken. In groepen 6, 7 en 8 is er van uur gerekend. Van uur instructie m.b.t. spelling en taal gegeven zodat de leerlingen na de pauze de stof veelal zelfstandig konden verwerken. Tijdens het zelfstandig werken waren de leerkrachten in staat om extra begeleiding en aandacht te verlenen aan leerlingen. In de groepen 1 t/m 8 zijn er afspraken gemaakt m.b.t. het uitgestelde aandacht teken. Binnen iedere groep wordt er gewerkt met dobbelstenen. Deze afspraken kenmerken zich door de opbouw van groep 1 t/m 8 en zijn geborgd.

20 20 Het Baken jaarverslag Alle ouders zijn uitgenodigd voor een open les. De aanwezige ouders waren enthousiast. De directie heeft klassenbezoeken afgelegd en nabesproken met alle leerkrachten. De resultaten en leerpunten zijn schriftelijk vastgelegd. Van groep 3 t/m 8 hebben leerkrachten gebruik kunnen maken van de verrijkingsmappen. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, is Baken Extra opgezet. Deze leerlingen hebben extra werk gekregen en werden buiten de groep begeleid. Daarnaast hebben deze leerlingen Spaanse les gekregen. Zowel leerlingen als ouders zijn enthousiast over dit initiatief. Twee leerlingen van Het Baken hebben gebruik gemaakt van de VCO plusklas. Behaalde doelen Doorgaande lijn klassenmanagement groep 1 t/m 8 is gedeeltelijk vastgesteld, geïmplementeerd en geborgd. Afspraken rondom gebruik time timer, dobbelstenen en weekplanningen werden door iedere leerkracht consequent na geleefd. In de teamvergaderingen zijn deze afspraken geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De bijstellingen zijn onvoldoende vermeld in de borgingsmap. Iedere leerkracht heeft per vakgebied (rekenen en lezen) instructie op niveau gegeven volgens de afspraken van het handelings gericht werken. Tijdens de kleine kring (groep 1 en 2) zijn afwisselende, gedifferentieerde activiteiten aangeboden M.b.t. het vakgebied rekenen, lezen, taal en spelling zijn materialen aangeschaft voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Deze materialen zijn per groep geordend zodat een heldere, duidelijke lijn gehanteerd wordt. Er is (door ziekte) geen werkgroep didactiek samengesteld uit leerkrachten van de groepen 3 t/m 8. Deze werkgroep zal zich buigen over afspraken op het gebied van taal, lezen en spelling. Deze worden in de teamvergadering ter sprake gebracht. Vastgestelde afspraken worden geborgd in de borgingsmap.

21 Het Baken jaarverslag Evaluatie oriëntatie taalmethode Helaas hebben de uitgeverijen nog geen nieuwe taalmethodes uitgebracht. De verwachting is dat er tijdens de NOT 2013 nieuwe methodes te zien zullen zijn. De werkgroep blijft op zoek naar een nieuwe taalmethode met als doel om in augustus 2014 te kunnen werken met een nieuwe taalmethode. 5. Evaluatie participerende ouderbetrokkenheid Bij de start van schooljaar is er een werkgroep ouderbetrokkenheid opgericht. Deze werkgroep heeft activiteiten ontplooid om de participatiegerichte ouderbetrokkenheid te verhogen. Er is beleid opgesteld m.b.t. het inzetten van klassenouders. Per groep is er een klassenouder aangesteld. In de teamvergadering van juli 2013 is het werken met klassenouders geëvalueerd en bijgesteld. Tevens heeft er een evaluatie met de betrokken klassenouders plaatsgevonden. De opmerkingen en aanvullingen van de klassenouders zijn meegenomen in het beleid voor Daarnaast is er in schooljaar een klankbordgroep opgericht. Deze groep is bijeen geweest. De ouders van de klankbordgroep hebben zelf gesprekspunten aangedragen. Tijdens deze bijeenkomst zijn op verzoek van de ouders de schoolpleinregels en afspraken besproken. De opmerkingen en adviezen zijn meegenomen in de teamvergadering. Uiteindelijk zijn er nieuwe schoolpleinafspraken geformuleerd waarin de adviezen van de ouders zijn meegenomen. De ouders van de klankbordgroep waren zeer enthousiast over deze wijze van ouderbetrokkenheid en gaven aan dat zij graag betrokken blijven. De werkgroep ouderbetrokkenheid heeft zich dit schooljaar met name gericht op het oprichten van een klankbordgroep en de daarbij behorende bijeenkomst. Beleid t.a.v. de ouderbetrokkenheid op Het Baken is nog niet vastgesteld. De ervaringen met de klankbordgroep zijn middels de Nieuwsflits gecommuniceerd

22 22 Het Baken jaarverslag naar andere ouders. Er is geen speciale informatieavond rondom ouderbetrokkenheid georganiseerd. De directie heeft met alle groepsleerkrachten een beoordelingsgesprek gevoerd waarin de participatiegerichte benadering van ouders een bespreekpunt was. Leerpunten zijn opgenomen in het beoordelingsformulier. Behaalde doelen De directie heeft een werkgroep ouderbetrokkenheid opgericht Er zijn activiteiten ontplooit m.b.t. de uitwerking van de participatiegerichte ouderbetrokkenheid (open morgen, spreekuur, inzetten klassenouders, informatieverstrekking vis de Nieuwsflits) Er is een klankbordgroep opgericht De klankbordgroep is bijeen geweest. De aanwezige ouders hebben gesprekspunten bij ouders geïnventariseerd en aangegeven bij de werkgroep.

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk Schooljaar 2014-2015 Planning-realisatie WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk 1. Inleiding Dit overzicht is een uitwerking van het schoolplan 2011-2015 voor het schooljaar 2014-2015. Omdat

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool In dit jaarplan 2014-2015 van de Mariaschool kijken we vooruit naar het schooljaar 2014-2015. We geven richting aan de ontwikkelingen van de Mariaschool. De richting waarin we ons onderwijs verder willen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig jaarplan -2011 OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder 2009 1 De Touwladder Een ontdekkingsreis voor iedereen Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie