Het Baken Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool"

Transcriptie

1 Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag christelijke basisschool

2 2 Het Baken jaarverslag Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4-13 Evaluatie doelen Identiteit 23 Kwaliteitsbeleid 24 Personeel 25 Publiciteit 26 Organisatorische ontwikkelingen 27 Huisvesting 28 Ouderbetrokkenheid Resultaten 31 Huishoudelijk 32 Colofon 33

3 Het Baken jaarverslag Inleiding In het jaarverslag van Christelijke basisschool Het Baken geven we u een beeld van de doelen, resultaten en activiteiten van onze school voor de periode september september Het jaarverslag is met name bedoeld voor onze ouders, het personeel van onze school, het bestuur van onze stichting, het bovenschools management en andere belangstellenden.

4 4 Het Baken jaarverslag Doelstellingen In de veranderingsplannen van zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Doelen I.C.T We willen doorgaan op de ingeslagen weg: we maken gebruik van digitale schoolborden, in iedere groep staan zes computers die dagelijks door alle leerlingen worden gebruikt, er zijn extra werkplekken te creëren in de hal en de gangen, er zijn genoeg en goede oefenprogramma s, het internet wordt gebruikt. Opdrachten voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Hoger begaafde leerlingen laten werken met plus opdrachten, zoals Animaps, Prezi, Storybird en Calaméo. Dit zijn opdrachten die samen gemaakt kunnen worden en voor hoger begaafde leerlingen een nieuwe uitdaging bieden. Gebruik maken van de mogelijkheden van Nieuwsbegrip XL. Met Nieuwsbegrip XL kunnen leerlingen extra oefenen en toetsen maken. Op het gebied van woordenschat zijn er mooie mogelijkheden. De leerkrachten kunnen vorderingen bij houden. Werken in OAS Dotcomschool: Leerkrachten voeren alle nodige gegevens in: absenten, rapporten, handelingsplannen, verslagen. Rapporten worden door iedere leerkracht uitgedraaid. Voor alle handelingen zijn stappenplannen gemaakt. Lijsten in de module Gedrag en werkhouding worden ingevuld. Het bijhouden van de klassenpagina s van de website. Minimaal eens per maand wordt de klassenpagina op de website door de klassenleerkracht(en) vernieuwd. Het internetprotocol. Bespreken van het internetprotocol met leerlingen van groep 6 t/m 8. Leerlingen bewust maken van Veilig internet gebruik.

5 Het Baken jaarverslag Doelen Leerkracht-gebonden veranderingen Onderbouw: Blijven uitbreiden van de kennis en vaardigheden wat betreft het gebruik van de digitale schoolborden. Gebruik maken van de mogelijkheid digitale prentenboeken samen met de leerlingen te bekijken op het digitale schoolbord. Planmatig computergebruik. Dit met het oog op het gebruik van software behorend bij de methode Schatkist en software van Bas gaat digitaal en Ambrasoft. Klaarzetten van digitale prentenboeken behorende bij de verschillende thema s, zodat leerlingen die na klassikale behandeling nog zelfstandig kunnen bekijken en beluisteren. Maandelijks een verandering aanbrengen op de webpagina van de groep. Alle benodigde gegevens invoeren in OAS Dotcomschool en Cito LOVS. Middenbouw: Blijven uitbreiden van de kennis en vaardigheden wat betreft het gebruik van de digitale schoolborden. Bezig blijven met het zien, zoeken en vinden van mogelijkheden op het internet om leerlingen te laten oefenen op het gebied van de verschillende vakgebieden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de linkpagina die door de ICT-er up-todate wordt gehouden. Alle benodigde gegevens invoeren in OAS Dotcomschool en Cito LOVS. Maandelijks een verandering aanbrengen op de webpagina van de groep. Bovenbouw: Blijven uitbreiden van de kennis en vaardigheden wat betreft het gebruik van de digitale schoolborden. Bezig blijven met het zien, zoeken en vinden van mogelijkheden op het internet om leerlingen te laten oefenen op het gebied van de verschillende vakgebieden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de linkpagina die door de ICT-er up-todate wordt gehouden. Alle benodigde gegevens invoeren in OAS Dotcomschool en Cito LOVS.

6 6 Het Bakeng jaarverslag Maandelijks een verandering aanbrengen op de webpagina van de groep. Aan het begin van het schooljaar het Internetprotocol behandelen. Doelen Leerling-gebonden veranderingen Onderbouw: Planmatig werken op de computer. Afspraken met kinderen maken over het werken op de computer. De juf start de computer en sluit de computer af Kinderen werken gericht aan opdrachten Middenbouw: Binnen het gehanteerde klassenmanagment dagelijks een half uur oefenen op de computer tijdens Speel-leeractiviteiten. De mogelijkheid creëren om bezig te zijn met verhaaltjes of verslagen te maken in Word, het werken met PowerPoint en gebruik te maken van internet (o.a. voor webkwesties). Kinderen kunnen gebruik maken van het digitale schoolbord bij presentaties. Bovenbouw: Binnen het gehanteerde klassenmanagement dagelijks een half uur oefenen op de computer tijdens Speel-leeractiviteiten. De mogelijkheid creëren om bezig te zijn met verhaaltjes of verslagen te maken in Word, het werken met PowerPoint en gebruik te maken van internet (o.a. voor webkwesties). Presentaties worden gehouden met behulp van het digitale schoolbord. Leerlingen krijgen hun eigen account voor het beheren van hun documenten.

7 Het Baken jaarverslag Beleid Aanschaf hardware: 24x desktop afgeschreven in april 2012 Aanschaf software: software voor digitale schoolbord en oefensoftware behorende bij de nieuwe methode Aardrijkskunde en Geschiedenis Beleid We zijn tevreden over het computergebruik in de klassen. Dit willen we continueren en borgen. Werkwijze Wat? Voor wie? Door wie? Wanneer? Oefenen vaardigheden digibord Alle collega s Leren van elkaar Vanaf september het hele jaar Oefenmomenten Basisonline Collega s die daar om vragen Leren van elkaar Hele schooljaar 2. Doelen handelingsgericht werken In de school wordt ten aanzien van het vakgebied lezen systematisch gewerkt volgens de stappen van handelingsgericht werken met groepsplannen Vanaf januari 2013 wordt er ook ten aanzien van het vakgebied rekenen systematisch gewerkt volgens de stappen van handelingsgericht werken met groepsplannen De zorgstructuur op schoolniveau heeft procedures en besprekingen die volledig geënt zijn op het doorlopen van de stappen van handelingsgericht werken met groepsplannen en het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Alle leerkrachten hebben een actieve en inhoudelijke inbreng bij zowel de groepsbesprekingen als de leerlingbesprekingen, Alle leerkrachten zijn op de hoogte van het (bovenschools) vervolgtraject met betrekking tot begeleiding, zorg en verwijzing van leerlingen

8 8 Het Baken jaarverslag Werkwijze In het tweede jaar vindt teamscholing plaats d.m.v. studiedagen, klassenconsultaties en nabesprekingen m.b.t. handelingsgericht werken op het gebied van taal/lezen en rekenen. Niet alleen t.a.v. de techniek maar ook t.a.v. de filosofie (alle kinderen halen in principe de minimumdoelen) vindt scholing plaats. In dit jaar worden de in het eerste jaar verworvenheden aangescherpt en ingeoefend. De differentiatieafspraken gelden nu voor taal/lezen en rekenen. Hieronder wordt weergegeven wat we aan het eind van schooljaar van de verantwoordelijken verwachten: Directie De directeur heeft de competenties van de leerkrachten en de werkwijzen van de 1-zorgroute geborgd in kwaliteitskaarten, het kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid. De directeur heeft knelpunten bij de uitvoering van de 1-zorgroute in onderwijsbeleid opgelost. De directeur en stuurgroep op schoolniveau implementeert en borgt de veranderingen op schoolniveau. De directeur stimuleert/organiseert het bezoeken van collega s binnen of buiten de school om van de expertise van hen te leren I.B-er Op basis van de gevolgde scholing is: De IB-er in staat om leerkrachten te begeleiden bij het uitvoeren van de werkwijze van de 1-zorgroute (via groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en klassenconsultaties). De IB-er is in staat het administratieve en inhoudelijke proces rondom de 1-zorgroute te coördineren, aan te passen en te bewaken (o.a. zicht op leerresultaten en onderwijs in de groepen en per school eenduidig format voor groepsoverzichten).

9 Het Baken jaarverslag Leerkrachten op basis van de gevolgde scholing is: De leerkracht is in staat om relevante gegevens (toetsgegevens van de Cito en de methodetoetsen, observatiegegevens, gegevens uit gesprekken met kinderen en ouders en analyses van gemaakt werk) van leerlingen (protectieve en belemmerende factoren) te verzamelen. De leerkracht is in staat om preventief en proactief (o.a. door interpretatie van de vaardigheidsscores van Cito) leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te selecteren. De leerkracht is in staat om de vanuit de verzamelde gegevens (van toetsen en observatie) de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen te benoemen. De leerkracht is in staat om de doelen voor de komende planperiode te kiezen uit de door de school gehanteerde leerlijn(en). De leerkracht is in staat om bij de gekozen doelen een passend onderwijsbod te beschrijven in het groepsplan. De leerkracht is in staat om het groepsplan managementtechnisch, inhoudelijk en procedureel goed uit te voeren. De leerkracht is in staat een hulpvraag te formuleren voor de leerlingbespreking, de groepsbespreking en de klassenconsultatie. Tijdpad Schooljaar : op start handelingsgericht werken op het gebied van lezen Schooljaar : augustus-december handelingsgericht werken op het gebied van lezen. Januari juli 2013 handelingsgericht werken op het gebied van lezen en rekenen. Schooljaar : handelingsgericht werken op het gebied van taal (lezen en rekenen) Schooljaar : implementeren en borgen van het handelingsgericht werken.

10 10 Het Bakeng jaarverslag Monitoring van resultaten De competenties van de leerkracht nodig in kader van de zorgroute worden in het begin van traject door de directie vastgelegd en 1x per jaar gemonitord, waardoor de ontwikkeling van de leerkracht gevolgd kan worden. Aan het einde van het tweede invoeringsjaar vindt evaluatie plaats van hoe de invoering van de 1-zorgroute in school verloopt De leerresultaten worden middels het leerlingvolgsysteem van de school op groeps- en school niveau gevolgd. (EWS) 3. Doelen doorgaande lijn klassenmanagement Doorgaande lijn klassenmanagement groep 1 t/m 8 vaststellen, implementeren en borgen Afspraken rondom gebruik time timer, dobbelstenen en weekplanningen worden door iedere leerkracht consequent na geleefd. In de teamvergaderingen worden deze afspraken geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Tevens worden bijstellingen vermeld in de borgingsmap. Iedere leerkracht geeft per vakgebied instructie op niveau volgens de afspraken van het handelingsgericht werken. Tijdens de kleine kring (groep 1 en 2) worden afwisselende, gedifferentieerde activiteiten aangeboden M.b.t. het vakgebied rekenen, lezen, taal en spelling worden materialen aangeschaft voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Deze materialen worden per groep geordend zodat een heldere, duidelijke lijn gehanteerd wordt. Er wordt een werkgroep didactiek samengesteld uit leerkrachten van de groepen 3 t/m 8. Deze werkgroep zal zich buigen over afspraken op het gebied van taal, lezen en spelling. Deze worden in de teamvergadering ter sprake gebracht. Vastgestelde afspraken worden geborgd in de borgingsmap.

11 Het Baken jaarverslag Werkwijze Leerkrachten Augustus 2012: iedere leerkracht houdt zich aan de afspraken m.b.t. klassenmanagement die in de borgingsmap staan genoteerd. (planningen, inzet dobbelstenen, time timer etc.) Schooljaar : iedere leerkracht van groep 1 t/m 8 geeft instructie op 3 niveaus volgens de afspraken van handelingsgericht werken Schooljaar : de leerkrachten van groep 1 en 2 zoeken naar afwisselend materiaal m.b.t. het werken in de kleine kring. Directie en I.B-er Start schooljaar : schaffen uitdagend materiaal aan op het gebied van lezen, taal, spelling en rekenen en ordenen, dit per groep. Schooljaar : leggen klassenbezoeken af en spreken deze bezoeken na met de leerkrachten. Resultaten en leerpunten worden schriftelijk vastgelegd. Schooljaar : nemen regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de werkgroep didactiek en volgen het proces. Augustus 2012: de directie plant teamvergaderingen in het schooljaar waarin klassenmanagement en didactiek als gespreksonderwerp aan de orde komen. De directie is in het schooljaar verantwoordelijk voor de totstandkoming van een doorgaande lijn m.b.t. het klassenmanagement op Het Baken en de borging hiervan. De directie bespreekt tijdens een studiemoment de differentiatie in de kleutergroepen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de borgingsmap. 4. Oriëntatie nieuwe taalmethode Aanschaffen van een nieuwe taalmethode die aansluit bij de behoeften van onze leerlingen. Woordenschatonderwijs vaststellen en borgen per groep. Leerresultaten op het gebied van taal worden middels het leerlingvolgsysteem en in de klassenregistratie vastgelegd en op groeps- en schoolniveau gevolgd.

12 12 Het Bakeng jaarverslag Een commissie samengesteld uit directie en teamleden gaat cursusjaar op zoek naar een nieuwe taalmethode. Woordenschatonderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Binnen het zorgteam zullen over het aanbod van woordenschatonderwijs afspraken worden opgesteld per groep. In cursusjaar moet er gestart worden met de nieuwe taalmethode. Bij de invoering van de methode zal ondersteuning geboden worden door deskundigen. Ieder schooljaar worden de resultaten geëvalueerd, bijgesteld en geborgd. 5. Opzetten van een participerende wijze van ouderbetrokkenheid Doelen Concrete invulling geven aan de term participatiegerichte ouderbetrokkenheid. Het vaststellen van een visie op participatiegerichte ouderbetrokkenheid. Het oprichten van een werkgroep ouderbetrokkenheid die bestaat uit leerkrachten, ouders en directie. De door ouders en teamleden vastgestelde activiteiten op het gebied van: meeleven, meehelpen, meedenken, meebeslissen, informatie en de contacten met ouders worden geïmplementeerd en geborgd. Naast de werkgroep ouderbetrokkenheid wordt een klankbordgroep samengesteld. Deze groep bestaat uit ouders die tweemaal per jaar bijeenkomen om activiteiten te evalueren en aan te scherpen. Iedere leerkracht zal op eigen wijze ouders volgens de participatiegerichte benadering tegemoet treden. Tijdens de functioneringsgesprekken wordt dit een punt van bespreking zodat er reflectie en feedback plaats vindt. De werkgroep ouderbetrokkenheid stelt richtlijnen op t.a.v. leerkrachtgedrag m.b.t. de participatiegerichte ouderbenadering. Deze worden voorgelegd en vast gelegd in een teamvergadering. Zowel het schoolplan als de schoolgids wordt aangepast nu de keuze is gemaakt om ouders op een participatiegerichte manier tegemoet te treden. Ouders die niet zijn betrokken bij het onderzoek worden op de hoogte gesteld voor wat betreft de keuze die school en betrokken ouders hebben gemaakt, als het gaat om de visie op ouderbetrokkenheid. Dit gebeurt middels een informatieavond en/ of informatiebrieven.

13 Het Baken jaarverslag Werkwijze/ monitoring Bij de start van schooljaar wordt een werkgroep ouderbetrokkenheid opgericht. Deze werkgroep gaat aan de slag met het opstellen van een visie, beleidsstuk, richtlijnen t.a.v. het leerkrachtengedrag en activiteiten m.b.t. een participatiegerichte ouderbetrokkenheid. Deze zullen in een teamvergadering worden besproken en vastgesteld. De directie zal na vaststelling de visie, het beleid en de richtlijnen borgen in de borgingsmap. Bij de start van schooljaar zal een klankbordgroep worden opgericht. Deze klankbordgroep bestaat uit ouders en directie van Het Baken. Deze groep komt twee maal per schooljaar bijeen. De klankgroep zal feedback geven op de totale schoolorganisatie maar ook op de ontwikkeling rondom de participatiegerichte ouderbetrokkenheid. De directie zal de aangedragen punten noteren, borgen en opnemen in de veranderingsparagraaf. Aan het eind van schooljaar zal de visie, beleid en activiteiten zoals vastgesteld door de directie worden vermeld in de schoolgids en het schoolplan. De directie zal een informatieavond organiseren met als doel alle ouders op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op het gebied van de ouderbetrokkenheid. Gedurende het schooljaar zal de directie ouders meenemen in dit proces door regelmatig informatie te verstrekken in de twee- wekelijkse nieuwsbrieven. De directie voert in schooljaar met alle teamleden een beoordelingsgesprek waarin de participatiegerichte benadering naar ouders een bespreekpunt zal zijn. Leerpunten worden opgenomen in het beoordelingsformulier. Het team en de directie zullen alle activiteiten op het gebied van de participatiegerichte ouderbetrokkenheid implementeren en borgen.

14 14 Het Baken jaarverslag Evaluatie doelen evaluatie I.C.T EVALUATIE Hardware: In alle lokalen en in de hal hangen digitale schoolborden. De beamers worden onderhouden met een compressor. Een aantal beamers is voor onderhoud opgestuurd. Er zijn dit jaar geen nieuwe werkstations bij gekomen. In iedere groep kunnen computers ingezet worden voor de leerlingen. Alle werkstations zijn in te installeren via het netwerk. Er zijn in april afgeschreven computers vervangen. Software: Na een proefperiode zijn Nieuwsbegrip basis en Nieuwsbegrip XL aangeschaft voor Begrijpend lezen. Deze programma s zijn ingepast in het aanbod van de groep(en). Netwerk: Er is geïnventariseerd op welke punten ons netwerk eventueel aangepast zou moeten worden zodat we in de komende jaren volop gebruik kunnen maken van onze ICT voorzieningen. Onderwijs en inzet ICT: In iedere groep is een hoek waar computers ingezet worden. Alle kinderen vanaf groep drie maken dagelijks een half uur gebruik van de computer. De methodegebonden programma s bij Taal Actief en Pluspunt komen iedere week minstens één keer aan bod. Daarnaast oefenen de leerlingen met lees-, reken-, spelling- en woordenschatprogramma s (zoals Ambrasoft, Maatwerk), kijken ze door ons klaargezette filmpjes bij lessen Wereldoriëntatie, oefenen ze Topografie, maken ze Power- Pointpresentaties, maken ze verslagen in Word, enzovoort. De computers worden op deze manier optimaal gebruikt! Programma s die via internet te benaderen zijn, zoals BLOON en Nieuwsbegrip XL, geven de mogelijkheid om leerlingen ook thuis aan opdrachten te laten werken of om extra te oefenen.

15 Het Baken jaarverslag Evaluatie doelen Leerkrachten voeren alle benodigde gegevens in het OAS Dotcomschool. De klassenpagina s op de website zijn door de leerkrachten minstens één keer per maand vernieuwd. In de bovenbouw is voor de klassenpagina de vorm van een weblog gekozen. Leerkrachten van de bovenbouw hebben bijna wekelijks dit weblog bijgewerkt. Dit schooljaar hebben de meeste ouders er voor gekozen om de tweewekelijkse Nieuwsbrief digitaal te ontvangen. 2. Evaluatie handelingsgericht werken In schooljaar zijn we gestart met handelingsgericht werken. We hebben dit gedaan op het vakgebied lezen. Vanaf januari 2013 hebben we het handelingsgerichte werken ook toegepast op het vakgebied rekenen. De evaluatie hieronder geeft aan in hoeverre de leerkrachten het handelingsgericht werken op het vakgebied lezen en rekenen eigen hebben gemaakt.

16 16 Het Baken jaarverslag Publiciteit 1 Ik weet wat HGW inhoudt Gegevens verzamelen en interpreteren (overzicht) Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Onderwijsbehoeften benoemen vanuit overzicht en kennis leerlijn Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften Groepsplan evalueren en nieuw plan ontwerpen In staat het groepsplan uit te voeren (weekplan, klassenman.) Actieve inhoudelijke inbreng bij groepsbespreking Actieve inhoudelijke inbreng bij leerlingbespreking Ik ben op de hoogte van vervolgtraject m.b.t. zorg en verwijzing 6.6 Aangezien we een 80% norm hanteren zijn er voor volgend schooljaar nog verbeterpunten op de geel gearceerde gebieden.

17 Het Baken jaarverslag Evaluatie doelstellingen In de school wordt ten aanzien van het vakgebied lezen systematisch gewerkt volgens de stappen van handelingsgericht werken met groepsplannen. Vanaf januari 2013 wordt er ook ten aanzien van het vakgebied rekenen systematisch gewerkt volgens de stappen van handelingsgericht werken met groepsplannen. De zorgstructuur op schoolniveau heeft procedures en besprekingen die volledig geënt zijn op het doorlopen van de stappen van handelingsgericht werken met groepsplannen en het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Alle leerkrachten hebben een actieve en inhoudelijke inbreng bij zowel de groepsbesprekingen als de leerlingbesprekingen. Alle leerkrachten zijn op de hoogte van het (bovenschools) vervolgtraject met betrekking tot begeleiding, zorg en verwijzing van leerlingen. Werkwijze In het tweede jaar heeft teamscholing d.m.v. studiedagen, klassenconsultaties en nabesprekingen plaatsgevonden m.b.t. handelingsgericht werken op het gebied van taal/lezen en rekenen. Niet alleen t.a.v. de techniek maar ook t.a.v. de filosofie (alle kinderen halen in principe de minimumdoelen) heeft scholing plaats gevonden. De in het eerste jaar verworvenheden zijn aangescherpt en ingeoefend. De differentiatieafspraken gelden nu voor taal/lezen en rekenen. Directie De directeur heeft de competenties van de leerkrachten en de werkwijzen van de 1-zorgroute geborgd in kwaliteitskaarten, het kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid. De directeur heeft knelpunten bij de uitvoering van de 1-zorgroute in onderwijsbeleid opgelost. De directeur en stuurgroep op schoolniveau implementeert en borgt de veranderingen op schoolniveau. De directeur stimuleert/organiseert het bezoeken van collega s binnen of buiten de school om van de expertise van hen te leren.

18 18 Het Baken jaarverslag I.B-er op basis van de gevolgde scholing is: De IB-er in staat om leerkrachten te begeleiden bij het uitvoeren van de werkwijze van de 1-zorgroute (via groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en klassenconsultaties). De IB-er is in staat het administratieve en inhoudelijke proces rondom de 1-zorgroute te coördineren, aan te passen en te bewaken (o.a. zicht op leerresultaten en onderwijs in de groepen en per school eenduidig format voor groepsoverzichten). Leerkrachten Op basis van de gevolgde scholing is: De leerkracht is in staat om relevante gegevens (toetsgegevens van de Cito en de methodetoetsen, observatiegegevens, gegevens uit gesprekken met kinderen en ouders en analyses van gemaakt werk) van leerlingen (protectieve en belemmerende factoren) te verzamelen. De leerkracht is in staat om preventief en proactief (o.a. door interpretatie van de vaardigheidsscores van Cito) leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te selecteren. De leerkracht is in staat om de vanuit de verzamelde gegevens (van toetsen en observatie) de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen te benoemen. De leerkracht is in staat om de doelen voor de komende planperiode te kiezen uit de door de school gehanteerde leerlijn(en). De leerkracht is in staat om bij de gekozen doelen een passend onderwijsbod te beschrijven in het groepsplan. De leerkracht is in staat om het groepsplan managementtechnisch, inhoudelijk en procedureel goed uit te voeren. De leerkracht is in staat een hulpvraag te formuleren voor de leerlingbespreking, de groepsbespreking en de klassenconsultatie.

19 Het Baken jaarverslag Tijdpad Schooljaar : opstart handelingsgericht werken op het gebied van lezen. Schooljaar : augustus-december handelingsgericht werken op het gebied van lezen. Januari-juli 2013: handelingsgericht werken op het gebied van lezen en rekenen. Schooljaar : handelingsgericht werken op het gebied van lezen en rekenen. Schooljaar : handelingsgericht werken op het gebied van taal, lezen en rekenen. Implementeren en borgen van het handelingsgericht werken. 3. Evaluatie opzetten doorgaande lijn klassenmanagement In de groepen 1 en 2 is er twee maal per week gewerkt met de kleine kring waarbij gedurende 10 minuten intensieve reken- of taalinstructie werd gegeven aan een kleine groep leerlingen waarna de groepjes door wisselen. In de groepen 3 t/m 5 is er tot januari gewerkt met een dagplanning (in de groepen 4 en 5 voor de hele week op papier weergegeven) waarbij iedere activiteit een half uur duurt. Na een half uur komen de leerlingen in een kring bijeen waarna iedere subgroep een nieuwe activiteit kan kiezen. Halverwege januari zijn de groepen 3 t/m 5 overgestapt op een andere organisatie m.b.t. het klassenmanagement. In groep 3 had dit te maken met het uitvallen van de vaste leerkracht door ziekte. In beide groepen 4/5 bleek het halfuursysteem niet goed te werken. De leerlingen hadden meer rust en continuïteit nodig. Vanaf dit moment zijn de betreffende groepen overgestapt op het directe instructiemodel volgens handelingsgericht werken. In groepen 6, 7 en 8 is er van uur gerekend. Van uur instructie m.b.t. spelling en taal gegeven zodat de leerlingen na de pauze de stof veelal zelfstandig konden verwerken. Tijdens het zelfstandig werken waren de leerkrachten in staat om extra begeleiding en aandacht te verlenen aan leerlingen. In de groepen 1 t/m 8 zijn er afspraken gemaakt m.b.t. het uitgestelde aandacht teken. Binnen iedere groep wordt er gewerkt met dobbelstenen. Deze afspraken kenmerken zich door de opbouw van groep 1 t/m 8 en zijn geborgd.

20 20 Het Baken jaarverslag Alle ouders zijn uitgenodigd voor een open les. De aanwezige ouders waren enthousiast. De directie heeft klassenbezoeken afgelegd en nabesproken met alle leerkrachten. De resultaten en leerpunten zijn schriftelijk vastgelegd. Van groep 3 t/m 8 hebben leerkrachten gebruik kunnen maken van de verrijkingsmappen. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, is Baken Extra opgezet. Deze leerlingen hebben extra werk gekregen en werden buiten de groep begeleid. Daarnaast hebben deze leerlingen Spaanse les gekregen. Zowel leerlingen als ouders zijn enthousiast over dit initiatief. Twee leerlingen van Het Baken hebben gebruik gemaakt van de VCO plusklas. Behaalde doelen Doorgaande lijn klassenmanagement groep 1 t/m 8 is gedeeltelijk vastgesteld, geïmplementeerd en geborgd. Afspraken rondom gebruik time timer, dobbelstenen en weekplanningen werden door iedere leerkracht consequent na geleefd. In de teamvergaderingen zijn deze afspraken geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De bijstellingen zijn onvoldoende vermeld in de borgingsmap. Iedere leerkracht heeft per vakgebied (rekenen en lezen) instructie op niveau gegeven volgens de afspraken van het handelings gericht werken. Tijdens de kleine kring (groep 1 en 2) zijn afwisselende, gedifferentieerde activiteiten aangeboden M.b.t. het vakgebied rekenen, lezen, taal en spelling zijn materialen aangeschaft voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Deze materialen zijn per groep geordend zodat een heldere, duidelijke lijn gehanteerd wordt. Er is (door ziekte) geen werkgroep didactiek samengesteld uit leerkrachten van de groepen 3 t/m 8. Deze werkgroep zal zich buigen over afspraken op het gebied van taal, lezen en spelling. Deze worden in de teamvergadering ter sprake gebracht. Vastgestelde afspraken worden geborgd in de borgingsmap.

21 Het Baken jaarverslag Evaluatie oriëntatie taalmethode Helaas hebben de uitgeverijen nog geen nieuwe taalmethodes uitgebracht. De verwachting is dat er tijdens de NOT 2013 nieuwe methodes te zien zullen zijn. De werkgroep blijft op zoek naar een nieuwe taalmethode met als doel om in augustus 2014 te kunnen werken met een nieuwe taalmethode. 5. Evaluatie participerende ouderbetrokkenheid Bij de start van schooljaar is er een werkgroep ouderbetrokkenheid opgericht. Deze werkgroep heeft activiteiten ontplooid om de participatiegerichte ouderbetrokkenheid te verhogen. Er is beleid opgesteld m.b.t. het inzetten van klassenouders. Per groep is er een klassenouder aangesteld. In de teamvergadering van juli 2013 is het werken met klassenouders geëvalueerd en bijgesteld. Tevens heeft er een evaluatie met de betrokken klassenouders plaatsgevonden. De opmerkingen en aanvullingen van de klassenouders zijn meegenomen in het beleid voor Daarnaast is er in schooljaar een klankbordgroep opgericht. Deze groep is bijeen geweest. De ouders van de klankbordgroep hebben zelf gesprekspunten aangedragen. Tijdens deze bijeenkomst zijn op verzoek van de ouders de schoolpleinregels en afspraken besproken. De opmerkingen en adviezen zijn meegenomen in de teamvergadering. Uiteindelijk zijn er nieuwe schoolpleinafspraken geformuleerd waarin de adviezen van de ouders zijn meegenomen. De ouders van de klankbordgroep waren zeer enthousiast over deze wijze van ouderbetrokkenheid en gaven aan dat zij graag betrokken blijven. De werkgroep ouderbetrokkenheid heeft zich dit schooljaar met name gericht op het oprichten van een klankbordgroep en de daarbij behorende bijeenkomst. Beleid t.a.v. de ouderbetrokkenheid op Het Baken is nog niet vastgesteld. De ervaringen met de klankbordgroep zijn middels de Nieuwsflits gecommuniceerd

22 22 Het Baken jaarverslag naar andere ouders. Er is geen speciale informatieavond rondom ouderbetrokkenheid georganiseerd. De directie heeft met alle groepsleerkrachten een beoordelingsgesprek gevoerd waarin de participatiegerichte benadering van ouders een bespreekpunt was. Leerpunten zijn opgenomen in het beoordelingsformulier. Behaalde doelen De directie heeft een werkgroep ouderbetrokkenheid opgericht Er zijn activiteiten ontplooit m.b.t. de uitwerking van de participatiegerichte ouderbetrokkenheid (open morgen, spreekuur, inzetten klassenouders, informatieverstrekking vis de Nieuwsflits) Er is een klankbordgroep opgericht De klankbordgroep is bijeen geweest. De aanwezige ouders hebben gesprekspunten bij ouders geïnventariseerd en aangegeven bij de werkgroep.

Het Baken Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Het Baken Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag 2013-2014 christelijke basisschool Inhoudsopgave Inleiding 3 Veranderingsplannen 4 Identiteit 18 Kwaliteitsbeleid 19 Personeelszaken 20 Publiciteit 21 Organisatorische

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Willem Alexander. Khbgiuyfi uf. informatie over de christelijke basisschool Willem Alexander Harderwijk

JAARVERSLAG Willem Alexander. Khbgiuyfi uf. informatie over de christelijke basisschool Willem Alexander Harderwijk JAARVERSLAG 2014-2015 Willem Alexander Khbgiuyfi uf informatie over de christelijke basisschool Willem Alexander Harderwijk Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4 Identiteit 8 Kwaliteitsbeleid 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Schooljaarverslag De Schakel

Schooljaarverslag De Schakel Directie B. Kamsma (algemeen directeur, ad interim) /C. Hertsenberg (locatiecoördinator) Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-mail schakel@opo-ameland.nl Website www.deschakel-ameland.nl

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

De Schakel. Schooljaarplan

De Schakel. Schooljaarplan De Schakel Schooljaarplan 2017-2018 Directeur W. de Vries /C. Hertsenberg Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-Mail schakel@opo-ameland.nl Datum 6-9-2017 Inhoudsopgave Borging... 3

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

JAARVERSLAG Het Baken. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool. informatie over de christelijke basisschool het Baken Harderwijk

JAARVERSLAG Het Baken. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool. informatie over de christelijke basisschool het Baken Harderwijk JAARVERSLAG 2015-2016 Het Baken Khbgiuyfi uf christelijke basisschool informatie over de christelijke basisschool het Baken Harderwijk Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4 Identiteit 13 Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013 Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2013 Agenda (verwachte eindtijd 21:30) Onderwijskundige visie BAS Uitwerking plan van aanpak Nieuwbouw school Evaluatierapporten Directeur 2013/2014 Indien er nog tijd

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

ICT-beleidsplan CBS de Brug

ICT-beleidsplan CBS de Brug ICT-beleidsplan CBS de Brug 2011-2015 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 DOELSTELLING VAN HET ICT-BELEIDSPLAN 3 INHOUD VAN HET ICT-BELEIDSPLAN 3 RELATIE SCHOOLPLAN MET HET ICT-BELEIDSPLAN 4 ZAKELIJKE

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

1. Leerlijn taal/spelling implementeren

1. Leerlijn taal/spelling implementeren Bijlage bij het schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2017-2018 Voor 2017-2018 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein didactisch handelen: leerlijn taal/spelling implementeren

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Basisschool De Hoge Hof te Kapel-Avezaath. Jaarverslag

Basisschool De Hoge Hof te Kapel-Avezaath. Jaarverslag Jaarverslag 2013-2014 Algemene gegevens: Naam school Basisschool De Hoge Hof Bestuursnummer BasisBuren 6041538 Brinnummer Schoolleider postadres Postcode en plaats 23FM Hanneke Schalkwijk Hoge Hof 2a 4013

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Toonaangevend in Lezen!

Toonaangevend in Lezen! Jaarverslag 2014-2015 CBS De Triangel Toonaangevend in Lezen! De Triangel 0025GJ Tonselsedreef 60 3845 CT Harderwijk 0341-433965 www.cbsdetriangel.nl info@cbsdetriangel.nl Inleiding. Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

Toonaangevend in Lezen!

Toonaangevend in Lezen! Jaarverslag 2012-2013 CBS De Triangel Toonaangevend in Lezen! De Triangel 0025GJ Tonselsedreef 60 3845 CT Harderwijk 0341-433965 www.cbsdetriangel.nl info@cbsdetriangel.nl Inleiding. Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen schooljaar 2013-2014... 4 a. Leerlingen... 4 b. Personeel...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Pr. Beatrixschool Pagina 1

Jaarplan Jaarplan Pr. Beatrixschool Pagina 1 Jaarplan Gepersonaliseerd leren De doelen en opbrengsten van dit traject zijn: Docenten begrijpen hoe de wereld verandert en wat dit betekent voor onderwijs; Leraren begrijpen de noodzaak van autonomievergroting

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Jaarplan 2012/2013 Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten

Jaarplan 2012/2013 Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten Jaarplan 2012/2013 Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten Aan de hand van onderstaande verbeterpunten, maakt de directeur een vergaderoverzicht. Daarin staat vermeld, wat er wanneer aan bod komt

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2017-2018 Montessori Onderwijs Purmerend Onderwerp uit verbeterplan ICT en LAS Leerkrachten voeren ook incidentenregistratie in in Parnassys, verslagen van derden worden gescand en in Parnassys

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Planmatig Opbrengstgericht Werken op schoolniveau en groepsniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn)

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) UITGANGSSITUATIE Na een jaar werken met het Het kan beter plan heeft het team op alle punten vooruitgang geboekt. In de groepen wordt

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2013-2014

INHOUDELIJK JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2013-2014 INHOUDELIJK JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2013-2014 Inleiding In dit jaarverslag doen we verslag van een aantal onderwijs inhoudelijke zaken aangevuld met andere activiteiten uit het schooljaar 2013-2014 waar

Nadere informatie