INOS, stichting katholiek onderwijs Breda INOS geeft je ontwikkeling kleur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INOS, stichting katholiek onderwijs Breda INOS geeft je ontwikkeling kleur"

Transcriptie

1 INOS, stichting katholiek onderwijs Breda INOS geeft je ontwikkeling kleur Kwaliteitsonderzoek onder leerlingen, ouders, OP, OOP en management oktober - november 212 INOS Er vallen 31 scholen onder het bevoegd gezag van INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Deze zijn onderverdeeld in 26 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs ( en ) en 3 scholen voor speciaal onderwijs (SO VSO Mytylschool, SO voor LZK, SO VSO ZML). Daarnaast heeft INOS twee kenniscentra (Flexinos en Eureka!). Eureka is een bovenschools kenniscentrum voor meer- en hoogbegaafdheid en neemt ook deel aan het kwaliteitsonderzoek. De scholen liggen verspreid over Breda. Ruim 1.3 medewerkers verzorgen onderwijs aan ongeveer 1.5 leerlingen. De organisatie wordt aangestuurd door een college van bestuur en ondersteund door een eigen bestuursbureau. INOS heeft de missie talenten van leerlingen te ontdekken en hen te begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die in een steeds veranderende wereld willen blijven leren. INOS heeft de volgende visie op onderwijs: 'We maken ons er sterk voor dat iedere leerling het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Passend Onderwijs stimuleert ons te denken vanuit mogelijkheden van leerlingen in plaats vanuit beperkingen. Onze scholen richten zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en op de juiste balans tussen alle competenties. Leren is ontzettend belangrijk en tegelijkertijd moet het ook gewoon fijn zijn om te doen. Kinderen moeten graag naar school gaan in een veilige leeromgeving. Vernieuwende onderwijsprogramma s worden ontwikkeld, waarbij we heldere afspraken met elkaar maken over verwachte opbrengsten. Kinderen moeten indien mogelijk in de eigen wijk naar school en daarom hebben onze scholen ook een sociale functie in de wijk. Ouders en instanties om de school zien we als ketenpartners. Zij hebben de onderstaande drie kernwaarden die voeding geven aan de missie en visie. Kernwaarde: Verbindend INOS wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. Binnen en buiten de klas, binnen en buiten de school. De tijd waarin we leven vraagt om afstemming tussen allerlei belangen en een voortdurende check of we elkaar goed zien, begrijpen en elkaar betrekken. Alles is in beweging en veel gebeurtenissen en processen hangen met elkaar samen. Zeker als je spreekt over leren en talent. Vaardigheden en inzichten die je opdoet in het ene gebied zijn vaak overdraagbaar op een ander gebied. Een verbindende school neemt verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen binnen en buiten de school en zoekt actief contact met partners. Door kwaliteiten aan elkaar te koppelen, kun je meer waarde realiseren voor jezelf en de ander. Ook in de lerende netwerken tussen de scholen krijgt deze kernwaarde vorm. Kernwaarde: Verantwoordelijk Verantwoordelijkheid kent meerdere facetten. Verantwoordelijkheid neem je, krijg je en leg je af. In de eerste betekenis gaat het om regie nemen en eigen initiatief tonen. Je zou dat zelfverantwoordelijkheid kunnen noemen. Als ik me verantwoordelijk voel, ben ik eigenaar van de oplossing en besef ik dat mijn persoonlijk belang samenhangt met een groter belang, op het niveau van de school en op het niveau van INOS. Ik voel me betrokken en ben ook zelf verantwoordelijk voor mijn welbevinden en ontwikkeling. In de tweede betekenis, verantwoordelijkheid krijgen, gaat het over ruimte en vertrouwen en om aanspreekbaar zijn. Ik heb de morele verplichting mijn maximale mogelijkheden in te zetten. Als iemand verantwoordelijkheid krijgt, is er ook iemand die verantwoordelijkheid geeft. Ik haal de zijwieltjes eraf, maar dan moet je het wel zelf doen. Tot slot is er de betekenis van verantwoording afleggen. INOS wil zich verantwoorden naar de belanghebbenden in de samenleving. Het gaat dan om wettelijke vereisten (ministerie, inspectie) en om verantwoording op eigen initiatief (naar ouders, collega schoolbesturen, maatschappelijke organisaties, opleidingsinstituten, gemeentepolitiek, et cetera). Kernwaarde: Authentiek Authentieke mensen gaan voor het hoger doel met hart en ziel. Niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. Je bent je eigen maatstaf, je kent je eigen uitdagingen en valkuilen. Als we zeggen dat INOS authentiek is, dan bedoelen we ook dat we allemaal anders zijn en dat we dat toejuichen. Verschillen mogen er zijn. Je eigen persoonlijkheid voegt iets toe aan het geheel, versterkt wat een ander tekort komt. Als je niet te veel vastzit in plichten en normen, kun je kiezen voor wat echt belangrijk voor je is, kun je je verwonderen over het onverwachte en je laten beïnvloeden om er sterker van te worden. Dan haal je het beste in elkaar naar boven en bereik je waar je samen voor wilt gaan. Aanleiding en proces onderzoek INOS neemt cyclisch tevredenheidsonderzoeken af. Dit levert een bijdrage aan de kritische zelfevaluatie van de stichting en de scholen. De vorige afname was in 21. Het onderzoek is dit keer afgenomen in oktober - november 212. Er is ook deze afname gebruik gemaakt van De Kwaliteitsvragenlijst. Op de reguliere scholen zijn de reguliere vragenlijsten afgenomen. Op de SBO en (V)SO scholen zijn de SBO/(V)SO vragenlijsten afgenomen, de meeste vragen hierin komen overeen met de reguliere vragenlijsten. Daarnaast zijn er extra vragen aan het SBO/(V)SO gesteld. In de vragenlijsten voor de verschillende respondentgroepen staan deze onder de relevante rubrieken. In de bovenschoolse rapportage zijn ze voor de overzichtelijkheid onderaan de vragenlijst geplaatst. Er is grotendeels gebruik gemaakt van dezelfde vragenlijsten als de vorige afname. Doordat het onderzoek nu herhaald wordt met grotendeels dezelfde vragenlijsten als bij het vorige onderzoek is het mogelijk de ontwikkeling in de tevredenheid zichtbaar te maken via trendbenchmarks. Het management, de medewerkers (onderwijsgevend (OP) en onderwijsondersteunend (OOP)), ouders en leerlingen zijn bevraagd. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Op De zijn de leerlingen niet bevraagd, omdat het ZML betreft en deze leerlingenvragenlijst zich niet leent voor deze populatie leerlingen. Eureka neemt voor het eerst deel en heeft de ouder- en leerlingenvragenlijst niet afgenomen, omdat de leerlingen op hun stamscholen zijn bevraagd. Op de Schalm is zowel een vragenlijst voor SBO/SO leerlingen als een vragenlijst voor VSO leerlingen afgenomen, omdat er zowel speciaal basisonderwijs als speciaal voorgezet onderwijs wordt gegeven. Door op iedere school zoveel mogelijk respondentgroepen te bevragen ontstaat er een 36 graden feedback. Directieleden en medewerkers (OP en OOP) zijn per uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Ouders en leerlingen zijn per brief uitgenodigd. INOS heeft Van Beekveld & Terpstra gevraagd managementletters op te stellen voor de scholen. Op basis hiervan en de eigen analyse van de scholen waarbij ze de resultaten in verband brengen met de speerpunten van de school kunnen zij conclusies trekken ten aanzien van schoolontwikkeling. INOS heeft gevraagd om als voorbeeldschool op te treden: gaat de resultaten met begeleiding van Van Beekveld & Terpstra omzetten in een ontwikkelplan. Leeswijzer Deze bestuurlijke rapportage geeft een weergave van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Op deze pagina geven we een overzicht van de uitgangspunten, kernwaarden, missie en visie van INOS. Daarnaast wordt de aanleiding voor het huidige onderzoek beschreven. Op de volgende pagina geven we een uitleg van de kwaliteitsvragenlijsten, de manier waarop er geanalyseerd wordt en worden de resultaten op hoofdlijnen per domein beschreven. Op de daarop volgende pagina's wordt de respons beschreven. Daarna worden de algemene resultaten zoals de gemiddelde rapportcijfers die de verschillende doelgroepen gemiddeld aan de scholen van de stichting hebben gegeven en de gemiddelde itemscores weergegeven en beschreven. Omdat de resultaten op stichtingsniveau, door het grote aantal scholen, veelal gelijk zijn aan het landelijk gemiddelde wordt er in de daarop volgende drie hoofdstukken ingegaan op de meest opvallende afwijkingen van de externe-, interne- en trendbenchmark. Tot slot worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Voor de cijfermatige gegevens waarop de analyse heeft plaatsgevonden, verwijzen we naar aparte bijlagen. In het resultatenboek zijn de gemiddelde absolute scores op stichtingsniveau en de afwijking van de externe benchmark te lezen. Daarnaast zijn er nog andere bijlagen in excel zoals de interne benchmark en trendbenchmark. Tevens is er een aparte interne benchmark voor alleen de SBO/(V)SO scholen uitgedraaid. Op schoolniveau zijn er managementletters opgesteld. En zijn er uitdraaien gemaakt van de antwoorden op de open vragen. van Beekveld en Terpstra 1 van RA1c Bestuurlijke rapportage INOS

2 Het onderzoek: INOS Kwaliteitsvragenlijsten Voor de afname van de vragenlijsten hebben de scholen gebruik gemaakt van het instrument de Kwaliteitsvragenlijst PO van Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau. Dit instrument is gebaseerd op de methode Aantoonbaar Beter Onderwijs. Via het instrument wordt onderzocht in hoeverre de scholen hun ambities waarmaken. Binnen de methode Aantoonbaar Beter Onderwijs worden hierin zes domeinen onderscheiden, die ook terug te vinden zijn in de vragenlijsten: * Onderwijs & Leren * Cultuur * Leiderschap & Management * Personeel * Bedrijfsvoering * Verwachtingen De Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de scholen in kaart te brengen. Het bestaat uit verschillende vragenlijsten waarmee de kwaliteitsperceptie van het management, OP, OOP, de ouders en de leerlingen in kaart wordt gebracht. De resultaten van de vragenlijsten dienen als basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern als extern. De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken met vragen (items). Er is gebruik gemaakt van een vierpuntsschaal, van oneens naar eens. Dit betekent cijfermatig, dat de respondenten aan een item een minimale score konden geven van 1 en een maximale score van 4. Daarnaast is de verschillende doelgroepen gevraagd de school een rapportcijfer te geven (van 1 tot en met 1) en zijn er enkele open vragen gesteld. Interne benchmark Zowel de reguliere als de SBO/(V)SO scholen hebben allemaal - voor het grootste deel - dezelfde vragen uitgezet. Dat maakt het mogelijk de resultaten van de verschillende scholen binnen INOS onderling te vergelijken. Dit noemen we een interne benchmark. In het aparte resultatenboek en de interne benchmarks en trendbenchmarks zijn de volledige resultaten van alle scholen opgenomen. Tevens is er een aparte benchmark voor het SBO/(V)SO aangemaakt. Van Beekveld & Terpstra beschikt over een groot bestand van resultaten van de kwaliteitsvragenlijst, afgenomen bij vele scholen in Nederland. Door deze resultaten te middelen ontstaat een goed beeld van de gemiddelde school. Deze gemiddelde resultaten worden de externe benchmark genoemd. In dit document worden de resultaten van de scholen die zijn verbonden aan INOS vergeleken met de externe benchmark, waardoor een beeld wordt verkregen van hoe de stichting presteert in vergelijking met de gemiddelde school. Een aandachtspunt bij deze resultaten is het feit dat ook de SO/SBO/(V)SO scholen afgezet zijn tegen de externe vergelijking van reguliere basisscholen in Nederland. In bepaalde gevallen kan dit voor vertekende resultaten zorgen. Daarom dient bij deze vergelijking enige voorzichtigheid in acht genomen te worden. Interne benchmark Omdat de scholen twee jaar geleden dezelfde vragenlijst hebben gebruikt voor het tevredenheidsonderzoek, is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen het huidige en vorige onderzoek. Dit noemen we een trendbenchmark. In het aparte resultatenboek zijn zowel de bestuurlijke trendbenchmarks als de trendbenchmarks per school weergegeven. Analyse Voor de beoordeling van de afwijkingen ten opzichte van de verschillende benchmarks, beschouwen we een afwijking van,3 punt of meer als relevant. Deze scores zijn groen gemarkeerd wanneer het een positieve afwijking ten opzichte van de benchmark van,3 punt of meer betreft en rood wanneer het een negatieve afwijking betreft. Bij het invullen van de vragenlijsten hebben de respondenten ook de mogelijkheid gekregen een aantal opmerkingen (open vragen) te maken. Deze opmerkingen kunnen niet goed gekwantificeerd worden en zijn dus in hoge mate subjectief. Omdat deze opmerkingen niet mee worden genomen bij het schrijven van een rapportage, raden we de directies van de scholen aan zelf de opmerkingen door te nemen. Indien er drie of meer opmerkingen in dezelfde trend gemaakt worden, is het relevant en kan de informatie teruggekoppeld worden naar de stakeholders. Het verdient de aanbeveling de open opmerkingen zelf niet in zijn geheel terug te koppelen aan de stakeholders. Resultaten op hoofdlijnen In de rapportage wordt met name ingegaan op opvallende verschillen. Ten eerste op opvallende afwijkingen van de externe benchmark in postieve en negatieve zin. Ofwel: welke thema's vallen op stichtingsniveau op doordat zij scores hebben gekregen die boven of onder het landelijk gemiddelde liggen? En welke scholen scoren dan juist boven of onder het landelijk gemiddelde? Ten tweede op opvallende afwijkingen ten aanzien van de interne benchmark, in positieve en negatieve zin. Ofwel: welke thema's hebben hoge abolute scores ten opzichte van de andere thema's. En welke scholen vallen hierbij op doordat hun score boven of onder dit intern gemiddelde ligt? Ten derde op opvallende verschillen ten aanzien van de trendbenchmark. Welke scholen zijn voor- of achteruitgegaan ten aanzien van de laatste tevredenheidsmeting? En bij welke respondentgroepen is dit dan zo? Door deze insteek te kiezen wordt goed in kaart gebracht welke thema's opvallen bij INOS. In positieve zin doordat er op uitgeblonken wordt. Of in negatieve zin, doordat zij wellicht een aandachtspunt zijn. Dat neemt niet weg dat de resultaten op alle overige domeinen, rubrieken en items prima zijn en dat mag ook benoemd worden. Hieronder staan dan ook de conclusie op hoofdlijnen met betrekking tot de resultaten op de verschillende domeinen weergegeven. Onderwijs & Leren De absolute scores van de verschillende respondentgroepen (management, medewerkers, ouders en leerlingen) zijn op stichtingsniveau veelal gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dit betreft de rubrieken: lessen, begeleiding, leer- en hulpmiddelen, leren, toetsen, ICT en Zorg. De scores voor de rubriek ICT liggen daarentegen wat onder het landelijk gemiddelde doordat er veel spreiding is in de scores van individuele scholen. Op itemniveau zijn er scores die boven de externe benchmark liggen. Deze hebben veelal te maken maken met het onderwijs. Dit wordt uitgebreider toegelicht in het hooofdstuk over de opvallende afwijkingen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Cultuur De absolute scores van de verschillende respondentgroepen zijn op stichtingsniveau veelal gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het betreft de rubrieken: pedagogisch klimaat (sfeer, sociale omgang en veiligheid), interactie met leerlingen, ouderbetrokkenheid en contacten. Sommige onderdelen van de zorg en sfeer scoren op stichtingsniveau in absolute zin hoger dan andere thema's. Hoe dit voor de verschillende scholen is wordt in het betreffende hoofdstuk over opvallendheden ten opzichte van de interne benchmark verder toegelicht. Een enkel onderdeeel van de ouderbetrokkenheid wordt daarentegen door het management juist lager beoordeeld, ook dit wordt in hetzelfde hoofdstuk verder toegelicht. Leiderschap & management Dit domein bestaat uit de rubriek directie. De scores van de verschillende respondentgroepen zijn op stichtingsniveau veelal gelijk aan het landelijk gemiddelde. Wat opvalt is dat een flink aantal items uit deze rubriek gestegen zijn ten opzicht van de trendbenchmark. Welke dit zijn en bij welke scholen dit zo is wordt verder toegelicht in het hoofdstuk over de trendbenchmark. Personeel De scores voor de volgende rubrieken zijn op stichtingsniveau veelal gelijk aan het landelijk gemiddelde: werkklimaat, ontwikkelingsmogelijkheden, overleg en medezeggenschap, arbeidsomstandigheden (taken en ARBO-beleid). Alleen de score van het onderwijsondersteunend personeel is relatief laag. Dit wordt verder toegelicht in het hoofdstuk over de interne benchmark. Bedrijfsvoering De scores voor de rubrieken huisvesting, informatievoorziening en procedures zijn op stichtingsniveau veelal gelijk aan het landelijk gemiddelde. Verwachtingen De scores voor de items in de rubriek schoolkeuze zijn op stichtingsniveau veelal gelijk aan het landelijk gemiddelde. Extra vragen De scores voor de items uit de rubriek 'INOS' zijn in absolute zin hoog. Ook zijn ze gestegen ten opzichte van de vorige afname. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk over de trendbenchmark. Er zijn ook vragen gesteld over de Overblijf (georganiseerd door de Kobergroep), deze scores wisselend bij de verschillende scholen, dit is in de managementletters meegenemen. En bij de SBO/(V)SO scholen zijn ook extra vragen over het speciaal overwijs gesteld. Ook deze zijn in de managementletters meegenomen. van Beekveld en Terpstra 2 van RA1c Bestuurlijke rapportage INOS

3 Respons: INOS Respons in het onderzoek Responspercentage management Responspercentage OP Responspercentage OOP Respons en totale populatie Management OP OOP respons totaal respons totaal resons totaal Eureka Totaal Responsbeschrijving management en personeel Binnen de stichting zijn er 41 managementleden benaderd voor deelname aan het onderzoek. Zij hebben allemaal de vragenlijst ingevuld, wat resulteert in een responspercentage van 1%. Op stichtingsniveau kan dit responspercentage uiteraard als representatief worden beschouwd. Op schoolniveau is de respons van het management overal volledig. De directeur van en heeft de vragenlijst eenmaal ingevuld voor zowel als in een keer. Er zijn in totaal 9 Op-ers uitgenodigd om de vragenlijst online in te vullen. Van deze 9 hebben 69 OP'ers de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een responspercentage van 5%. Op stichtingsniveau is een percentage van 3% voldoende hoog om de resultaten representatief te laten zijn voor de mening van de totale populatie OP'ers binnen INOS. In totaal zijn er 291 OOP'ers uitgenodigd (in het speciaal onderwijs werken naar verhouding meer OOP'ers), hiervan hebben hebben 223 de vragenlijst ingevuld, ofwel 6%. Op stichtingsniveau is ook bij deze populatie een percentage van 3% voldoende om de resultaten representatief te laten zijn voor de totale populatie OOP'ers binnen INOS. Ten opzichte van het vorige onderzoek in april 21 is de respons onder het management 3% gestegen: van 94% naar 9%. De respons onder het OP is met 5% gestegen: van % naar 5%. De respons onder het OOP is met 1% gestegen van 5% naar 5%. Op het niveau van de verschillende scholen is de respons niet altijd voldoende om van representativiteit te kunnen spreken. Bij scholen met een totale populatie (management, OP'ers of OOP'ers) die kleiner is dan 5 is 9% respons nodig. Bij een populatie tussen de 5 en 1 is 4% nodig. Bij een populatie groter dan 1 is 3% voldoende om te kunnen spreken van representatieve resultaten. De respons onder het OP is representatief op de volgende scholen:, Burghtgaarde, De Eerste Rith,,,,,, Eureka,,,,, en De. Bij de andere scholen dienen de resultaten van het OP met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. De resultaten van het OOP zijn representatief op de volgende scholen:,,,,,,, Eureka,,,,, en De. Bij de overige scholen dienen de resultaten van het OOP met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Noot: indien de populatie slechts 1 betreft (bij het management en/of OOP) zijn er minder variaties in scores mogelijk, waardoor zij met enige voorzichtigheid geinterpreteerd dienen te worden. van Beekveld en Terpstra 3 van RA1c Bestuurlijke rapportage INOS

4 Respons: INOS Respons in het onderzoek Responspercentage ouders 1 Responspercentage leerlingen Responsbeschrijving ouders en leerlingen Ouders Leerlingen respons totaal respons totaal Eureka Totaal Binnen de stichting zijn 269 ouders door de scholen benaderd met het verzoek mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek. Hiervan hebben 2.1 ouders de vragenlijst ingevuld, wat resulteert in een responspercentage van 29%. Op stichtingsniveau is dit voldoende om te spreken van representatieve resultaten, omdat bij een populatie die groter is dan 1 1% respons voldoende is om de resultaten te mogen generaliseren. We kunnen dan ook zeggen dat de resultaten een goed beeld weergeven van de mening van de ouders met kinderen op scholen van INOS. Vergeleken met het onderzoek in 21 is de respons onder ouders toegenomen met 2%: van 2% naar 29%. Bij de volgende scholen is de respons van ouders hoog genoeg om als representatief te beschouwen:,,,,,,,,,, De Werft,,,,,, en. Bij de overige scholen dienen de resultaten van de ouders met enige tot grote voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Op de en bij Eureka zijn de leerlingen niet bevraagd. Bij Eureka zijn de ouders ook niet bevraagd. Voor de leerlingvragenlijst zijn de leerlingen van groep 6, en (in het SBO/(V)SO de hoogste groepen) uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. De resultaten vertegenwoordigen hierdoor alleen de mening van de leerlingen in deze groepen en niet de mening van alle leerlingen binnen de scholen. Van de 4 leerlingen binnen de stichting in deze groepen hebben 3.39 leerlingen de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een responspercentage van 6%. Op stichtingsniveau zijn de resultaten onder de leerlingen daarmee representatief. Bij de scholen is de respons onder de leerlingen bij nagenoeg alle scholen hoog genoeg om te kunnen spreken van representativiteit met als uitzonderingen, Weerijs, en. Op deze scholen dienen de resultaten van de leerlingen met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Bij Eureka en zijn er geen leerlingen uitgenodigd. Bij Eureka omdat het een kenniscentrum is zonder eigen leerlingen en bij de omdat het ZML betreft en deze leerlingenvragenlijst zich niet leent voor deze populatie leerlingen Respons en totale populatie van Beekveld en Terpstra 4 van RA1c Bestuurlijke rapportage INOS

5 Algemene resultaten: INOS Algemene resultaten uit het onderzoek In de volgende grafieken wordt in algemene zin gekeken naar de resultaten van het onderzoek. Daarbij zijn twee indicatoren meegenomen. De eerste indicator is het gemiddelde rapportcijfer dat de verschillende doelgroepen aan de scholen hebben gegeven. Het gemiddelde van de rapportcijfers binnen de stichting is vergeleken met het landelijk gemiddelde rapportcijfer. Aangezien er verschillen tussen de scholen bestaan, zijn de individuele gemiddelde rapportcijfers eveneens weergegeven van hoog naar laag. De tweede indicator betreft de gemiddelde itemscores, deze zijn op de volgende pagina zichtbaar. De resultaten van de verschillende vragen in het onderzoek (items) zijn gemiddeld en op dezelfde wijze als de rapportcijfers naast elkaar gezet. Rapportcijfers Management OP Ouders Leerlingen,6,5,3 Eureka Weerijs 6,5, ,5,5 Eureka,,,,,,,6,6,6,5,4,4,3,3 6,,,5,4,4,3,2,1,1,1,1,,,,,,6,6,5,5,4,4,4,3,3,1 In de rapportcijfers is te zien dat de stichting gemiddeld gezien ongeveer gelijk scoort aan het landelijk gemiddelde wat betreft de rapportcijfers die het management, OP en de ouders de scholen geven, maar dat er tussen de scholen grote verschillen bestaan. Op de meeste scholen geven het management, OP en/of de ouders een rapportcijfer aan de school dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Er zijn daarentegen ook scholen waar dat lager ligt. Zo valt de score van het OP van de en de score van het management van op. Op stichtingsniveau geven de leerlingen de scholen gemiddeld een hoger rapportcijfer dan de leerlingen in Nederland gemiddeld geven. De leerlingen van de volgende scholen geven de school een rapportcijfer dat (relevant: meer dan,2) hoger is dan het landelijk gemiddelde:,,,,,, De Horizon,,,,,,,,, en. De rapportcijfers van het OOP staan niet in de grafiek weergegeven omdat er veelal maar één OOP'er de vragenlijst heeft ingevuld en daardoor de anoniminietit niet geborgd kan worden. De rapportcijfers die het OOP geeft zijn op stichtingsniveau gelijk aan het landelijk gemiddelde en variereren tussen de 4 en,.,9,,,6,6,5,5,5,4,4,4,4,3,3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1, van Beekveld en Terpstra 5 van RA1c Bestuurlijke rapportage INOS

6 Algemene resultaten: INOS Algemene resultaten uit het onderzoek Gemiddelde itemscore Management Medewerkers Ouders Leerlingen Eureka 3, 3, 3, 3,1 3 Eureka Mytylschool De gemiddelde itemscore van INOS ligt over het geheel genomen nagenoeg gelijk aan de externe benchmark. Niettemin zijn er in de waardering grote verschillen af te lezen tussen de afzonderlijke scholen binnen INOS. De gemiddelde itemscore van het OP, de ouders en leerlingen is heel gelijkmatig bij alle scholen. Bij het management zijn meer verschillen waar te nemen. Het management van de volgende scholen geeft een gemiddelde itemscore die relevant onder het interne gemiddelde ligt:,,,, en. Opvallend hoge scores zijn te zien bij het management van de volgende scholen:, en. Bij het OP van en Eureka. Tevens zijn de gemiddelde itemscores van het OP hoog van de volgende scholen:, Eureka en. De gemiddelde itemscores van het OOP staan niet in de grafiek weergegeven omdat er veelal maar één OOP'er de vragenlijst heeft ingevuld en daardoor de anoniminietit niet geborgd kan worden. De gemiddelde itemscores die het OOP geeft zijn op stichtingsniveau gelijk aan het extern gemiddelde en varieren tussen de 2, en 4. van Beekveld en Terpstra 6 van RA1c Bestuurlijke rapportage INOS

7 Analyse: en INOS Analyse externe benchmark Zoals in de samenvatting reeds geschreven staat, is de gemiddelde itemscore op stichtingsniveau binnen alle domeinen en rubrieken veelal gelijk aan de externe benchmark. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke thema's in positieve of negatieve zin opvallen ten opzichte van dit landelijk gemiddelde. Er vallen twee thema's op, met name bij de medewerkers; het onderwijs en ICT in de school. Naast deze thema's vallen de volgende losstaande zaken op. Het OP is gemiddeld genomen minder tevreden over de aandacht voor het voorkomen van ziekteverzuim en de managers over het ziekteverzuimbeleid. Het OOP is minder tevreden over de gelegenheid zich te ontwikkelen en nascholing te volgen en juist meer tevreden over de zorgvuldigheid van de besluitvorming. De ouders zijn minder tevreden over het toezicht tijdens het overblijven. Onderwijs In het strategisch beleidsplan van INOS staat het versterken van het zelfverantwoordelijk leren (opbrengstgericht, coöperatief en cultureel) als doelstelling genoemd. Het resultaat hiervan is terug te zien in de scores voor de diverse onderdelen van het onderwijs. Zo zijn de managers en het OP gemiddeld genomen vergeleken met de externe benchmark meer tevreden over de gevarieerdheid van de leer- en hulpmiddelen. Deze tevredenheid is niet relevant (maar toch,2) vooruitgegaan sinds 21. Daarnaast is het OP meer tevreden dan het landelijk gemiddelde over de lesmethodes en voorzieningen voor speciale leerbehoeften. Over beiden zijn zij relevant meer tevreden dan in 21. Het OP en OOP is meer tevreden over de aandacht die binnen INOS aan verschillende geloven en culturen besteed wordt. Op stichtingsniveau is dit echter gelijk gebleven sinds 21. Op de volgende scholen ligt deze tevredenheid relevant boven het landelijk gemiddelde: Burghtgaarde, Eerste Rith, Horizon, Keysersmolen, Spoorzoeker, Weerijs,, Wisselaar, Eureka,,,,, en. De ouders zijn bovengemiddeld tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. Op de volgende scholen ligt de tevredenheid van ouders over het onderwijs op de school relevant boven het landelijk gemiddelde:,,, en. Op de volgende scholen zijn de leerlingen meer tevreden dan het landelijk gemiddelde over de mate waarin de meester of juf goed uitlegt:,,, en. Op geen van de scholen ligt de tevredenheid over de laatste genoemde drie onderdelen relevant onder het landelijk gemiddelde. Op stichtingsniveau is dit niet relevant (maar wel ) vooruitgegaan ten opzichte van 21. ICT In het strategisch beleidsplan staat het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs en investeren op het gebied van ICT, sociale media, wetenschap en techniek en andere onderwijsinnovatie als doelstelling genoemd. Vergeleken met de externe benchmark ligt de tevredenheid over sommige onderdelen van ICT echter wat lager binnen INOS. Zo is het management gemiddeld veel minder ( -,4) over de mate waarin het ICT aanbod bijdraagt aan een aantrekkelijke leeromgeving. Op de volgende scholen ligt deze tevredenheid ver (meer dan -,3) onder het landelijk gemiddelde:, Driezwing, Burghtgaarde, Eerste Rith, Horizon, De Keysermolen, Liniedoorn, Rosmolen, Spoorzoeker, Weerijs, Werft, Wisselaar, Zandberg,,,,,,, Boomgaard,, en. Er zijn echter grote verschillende tussen de scholen met betrekking tot de tevredenheid hierover. Op de Griffioen, Eureka,, en ligt de tevredenheid over de mate waarin ICT bijdraagt aan het realiseren van een aantrekkelijke leeromgeving ruim (,3 of meer) boven de externe benchmark. Over de apparatuur en de samenhang tussen het ICT- en het lesaanbod zijn alle respondentgroepen echter wel even tevreden als elders in Nederland. Gemiddelde itemscore van het management: het ICT-aanbod draagt bij aan het realiseren van een aantrekkelijke leeromgeving 4, 4, 4, 4, 4, 2,5 2, 2, 2, 2, Gemiddelde itemscore van ouders: ik ben tevreden over het onderwijs zoals dit door de school aangeboden wordt Ouders: Ik ben tevreden over het onderwijs zoals dit door de school aangeboden wordt. van Beekveld en Terpstra van RA1c Bestuurlijke rapportage INOS

8 Eureka Helder Camaraschool, Petrus en Paulusschool Analyse: Interne benchmark INOS Analyse interne benchmark INOS In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens opvallende thema's beschreven die in postieve of negatieve zin opvallen. Nadat de resultaten op stichtingsniveau beschreven worden, wordt ingegaan op verschillen tussen scholen. Los van de thema's zijn er sowieso een aantal scholen die positief opvallen. Bij de, en ligt de gemiddelde itemscore van het management relevant boven het intern gemiddelde. Bij het OP is dat het geval bij, Eureka en. Er zijn ook scholen die negatief opvallen. Bij, Werft,, Wisselaar, Watervlinder en ligt de gemiddelde itemscore van het management ver onder het intern gemiddelde. Opvallend positieve resultaten Zorg INOS heeft het bieden van een passend onderwijsarrangement, dat ruimte geeft voor brede ontwikkeling en maximale talentontplooiing, als doelstelling opgenomen in het strategisch beleidsplan. Dit is terug te zien in de scores op INOS-niveau. De managers zijn zeer tevreden over de zorg. Op de volgende scholen ligt hun score relevant boven het intern gemiddelde:, Keysermolen, Liniedoorn en. Ook het OP is binnen INOS zeer tevreden over de zorg. Bij Eureka en De ligt de gemiddelde score die zij aan de zorg geven relevant boven het intern gemiddelde van INOS. Sfeer Op INOS niveau zijn het management en ouders zeer tevreden over de sfeer. Zo geven ouders aan dat hun kind graag naar school gaat, zij tevreden zijn over de opvoedkundige aanpak van de school, de aandacht voor orde en discipline, de sfeer tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling. Tevens vinden zij dat de medewerkers goed functioneren en onderling collegiaal zijn. De ouders op de en geven de sfeer een score die relevant boven het intern gemiddelde ligt. Op nagenoeg alle andere scholen geven de ouders de sfeer een score die ongeveer gelijk is aan het intern gemiddelde. Alleen de ouders van en geven de sfeer een score die relevant lager ligt dan het gemiddelde. Ook de ouders zijn gemiddeld genomen zeer tevreden over de sfeer en de andere onderdelen van het pedagogisch klimaat zoals de sociale omgang en veiligheid. Op de volgende scholen worden alle onderdelen van het pedagogische klimaat ver (meer dan,3) boven de interne benchmark beoordeeld: en. Met uitzondering van wordt dit op alle andere scholen niet relevant lager beoordeeld door de ouders. Stichting INOS De scores voor de bekendheid met de Stichting INOS zijn gemiddeld hoog. Scholen die daar ver boven scoren zijn:, Keysersmolen,, Werft, Wisselaar,,, en. Opvallend negatieve resultaten Ouderbetrokkenheid INOS heeft het bewust stimuleren van tweerichtingsverkeer in de communicatie met alle belangengroepen als doelstelling opgenomen. Hoewel de ouders gemiddeld genomen tevreden zijn over de interactie met de leerkracht is het management in mindere mate tevreden over de ouderbetrokkenheid. Bij de volgende scholen ligt de score nog relevant onder het intern gemiddelde: Watervlinder, Eerste Rith, Keysersmolen, Weerijs, John. F. Kennedy, de Schalm, en. ICT De scores die de verschillende respondentgroepen aan ICT geven vielen negatief op ten opzichte van de externe benchmark. Zoals in het voorgaande hoofdstuk reeds gemeld is zijn er ook een aantal scholen die negatief opvallen ten opzichte van de externe, maar ook de interne benchmark. Zo geven het management, het OP en de ouders dit relatief lage scores. De ouders van, Zandberg,, Boomgaard en geven dit relevant lagere scores dan de interne benchmark. Bij het OP is dat zo op, Griffioen, Keysersmolen, Liniedoorn, Spoorzoeker, Weerijs, Zandberg,, Boomgaard, St. Joseph en. Bij het management op, Driezwing,, Rosmolen, Weerijs, Wisselaar, John F. kennedy, Schalm, en Boomgaard. Nascholing (OOP) In het strategisch beleidsplan zijn de de volgende doelstellingen opgenomen: INOS stimuleert zelfverantwoordelijkheid van alle medewerkers en iedere medewerker toont zich verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en versterkt de infrastructuur die talentontwikkeling van medewerkers mogelijk maakt. Dit is terug te zien bij de positieve scores bij het OP, maar minder bij het OOP. Het OOP van de verschillende scholen beoordeelt de mate waarin zij gelegenheid tot nascholing krijgen namelijk met relatief lage scores. Op de volgende scholen wordt dit daarnaast relevant onder de interne benchmark van INOS beoordeeld:, Eerste Rith, Rosmolen, Eureka,,,,,. Er zijn echter grote verschillen tussen scholen op dit gebied. Bij, Weerijs, Werft,, Boomgaard, en ligt de score die het OOP hieraan geeft namelijk juist relevant boven het intern gemiddelde van INOS. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden dat de populatie OOP'ers relatief klein (soms zelfs maar een persoon) is, waardoor er minder nuances in de scores kunnen ontstaan. Inspraak van leerlingen De mate waarin leerlingen mee mogen praten bij het opstellen van regels wordt relatief laag gescoord op INOS-niveau. De leerlingen op de volgende scholen beoordelen dit ver onder het intern gemiddelde: de, Griffioen, Spoorzoeker, Weerijs, Zandberg, en. Gemiddelde rubrieksscore 'herkenbaarheid Stichting INOS' door ouders van Beekveld en Terpstra van RA1c Bestuurlijke rapportage INOS

9 Resultaten: Trendbenchmark scholen INOS Gemiddelde verschil onderzoeken INOS OP,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,4,4 INOS -,3 -,2 -, Ouders,2,2,3,6 INOS ,2 Leerlingen,3,3,2,2,2,4 Bovenstaande grafieken geven voor het OP, de ouders en leerlingen het gemiddelde verschil weer tussen de onderzoeken van 21 en 212. Er is voor weergave van deze drie groepen gekozen, omdat deze populaties voldoende groot zijn om variatie in de scores zinvol te analyseren. Bij het management en OP kunnen de scores vertekend worden als er het ene jaar één en het andere jaar twee of meer respondenten de vragenlijst hebben ingevuld. Bij Eureka is in 21 helemaal geen onderzoek afgenomen. Bij de zijn in 21 ook geen leerlingenonderzoeken afgenomen en bij De en Driezwing zijn in 21 geen leerlingonderzoeken afgenomen. Vandaar dat daar geen trendgegevens over leerlingen van zijn. In de bovenstaande grafieken wordt alleen met het onderzoek in 21 vergeleken, in de managementletters wordt bij sommige respondentgroepen echter ook met 29 vergeleken indien dat het laatste onderzoek was. van Beekveld en Terpstra 9 van RA1c Bestuurlijke rapportage INOS

10 Analyse: Trenbenchmark scholen INOS Analyse trendbenchmark INOS Binnen de trendbenchmark op stichtingsniveau valt ten eerste op dat leerlingen gemiddeld gezien niet significant, maar toch iets meer () tevreden zijn dan twee jaar geleden. Hetzelfde geldt voor het OP, zij zijn gemiddeld genomen ook meer tevreden dan twee jaar geleden. De tevredenheid van de ouders is op stichtingsniveau gemiddeld genomen gelijk gebleven. Op schoolniveau bestaan er verschillen. Bij het merendeel van de scholen is de tevredenheid gestegen, er zijn meer scholen waar de tevredenheid gestegen is dan gedaald. De leerlingen zijn met name meer tevreden over het schoolgebouw en het schoolplein. Daarnaast zijn zij ook meer tevreden over het onderwijs (leerstof, toetsen, lessen en begeleiding, leer- en hulpmiddelen), sfeer, sociale omgang, veiligheid en inspraakmogelijkheden. Het OP is met name meer tevreden over de directie (de mate waarin de directie op de hoogte is van het wel en wee van medewerkers en de gang van zaken, goed met hen communiceert, aanspreekbaar is en eenduidig ten aanzien van beleid) en de huisvesting (gebouw, aantal werkplekken en de opgeruimdheid). Daarnaast is hun tevredenheid ook toegenomen over de zorg, leer- en hulpmiddelen, interactie onderling, overlegstructuur, arbeidsomstandigheden en ontwikkelmogelijkheden. Analyse trendbenchmark scholen INOS Stijgingen Uit de analyse van de trendbenchmarks op schoolniveau blijkt dat een aantal scholen opvallend positievere resultaten behaalt dan twee jaar geleden, zoals te zien is op de vorige pagina. Bij de ligt de waardering van het OP een stuk hoger dan twee jaar geleden en is de waardering van de ouders ook wat gestegen. Bij is de waardering van het OP en de ouders gestegen, alleen is de waardering van de leerlingen wat gedaald. Op is de waardering van de ouders fors gestegen en de waardering van het OP ook gestegen, terwijl de waardering van de leerlingen wat omlaag gegaan is. Bij, De Schalm,, Burghtgaarde, Horizon en is de tevredenheid van de leerlingen juist gestegen. Op de volgende scholen is de tevredenheid van het OP gestegen vergeleken bij het onderzoek van twee jaar geleden:,,,,,, De Driezwing,,,,,,,,,,,,, en. Er zijn ook scholen waar de tevredenheid van de ouders gestegen is vergeleken bij twee jaar geleden, namelijk op,,,,,, De Wisselaar,,,,, en. De tevredenheid van de leerlingen is gestegen op de volgende scholen:,,,,,,,,,,,,,,,, en. Dalingen Bij sommige scholen zijn de resultaten vergeleken met twee jaar geleden echter negatiever. Dit is het geval bij het OP van, Keysersmolen, Weerijs en Wisselaar. De ouders van de volgende scholen geven dit keer gemiddeld gezien ook lagere waarderingen dan twee jaar geleden:,, Liniedoorn, Spoorzoeker,,,, en Weerijs. De leerlingen van de volgende scholen geven dit keer gemiddeld gezien lagere waarderingen dan twee jaar geleden op de volgende scholen:, Werft, Wisselaar en Keysersmolen. Op en Keysersmolen is de tevredenheid bij twee van de drie respondentgroepen gedaald. Bij de overige scholen slechts bij een van de drie. Het kan dat scholen een relatief lage gemiddelde itemscore hebben, maar dat de tevredenheid van een of meerdere respondentgroepen wel gestegen is ten opzichte van de vorige afname. Of dat scholen een relatief hoge gemiddelde itemscore hebben, maar niet gestegen zijn of zelfs gedaald zijn in tevredenheid ten opzichte van vorige afname. Zo staat deze afname redelijk onderaan bij de gemiddelde itemscores van ouders, maar is deze score juist fors gestegen ten opzichte van de laatste meting. Het OP van de geeft gemiddeld een waardering die gelijk is aan het INOS gemiddelde, maar deze waardering is wel fors gestegen sinds laatste afname. De daarentegen staat redelijk hoog in de grafiek met gemiddelde itemscores van het OP, de ouders en leerlingen, maar deze scores zijn ten opzichte van vorige afname niet gestegen en bij de ouders zelfs iets gedaald. De waardering is op stichtingsniveau het meest gestegen voor de mate waarin er voortgangs/ functioneringsgesprekken met het OP gevoerd worden, deze stijging staat in de onderstaande grafiek weergegeven. 2, 4, 4, 4, 1,6 Gemiddelde itemscore OP: er worden voortgangs-/ functioneringsgesprekken met mij gevoerd. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2,6 2, 2, 2,9 2,9 2, 2,9 1,9 2, 2, 2, 1,6 1,9 2,4 3, 3, 2,1 2, 2, 2,3 Bovenstaande grafiek geeft de gemiddelde itemscore van het OP weer met betrekking tot het item 'Er worden voortgangs- / functioneringsgesprekken met mij gevoerd. Dit is het item waar de grootste stijging in de trendbenchmark voor kwam. van Beekveld en Terpstra 1 van RA1c Bestuurlijke rapportage INOS

11 Conclusie en aanbevelingen: Vergelijking analyse benchmarks INOS Conclusie vergelijkingen benchmarks INOS Vanuit bovenstaande analyse kan een aantal conclusies worden getrokken, zowel als het gaat om bepaalde thema's binnen de stichting als over de afzonderlijke scholen. Conclusie vergelijking externe benchmark en trendbenchmark In vergelijking met de externe benchmark is het OP meer tevreden over de variatie van de leer- en hulpmiddelen, deze waardering is echter gelijk gebleven sinds 21. De tevredenheid van leerlingen over de mate waarin de meester of juf goed uitlegt is hoger dan het landelijk gemiddelde en is ook gestegen sinds 21. De tevredenheid van het management over de tijd die leerkrachten hebben om leerlingen te begeleiden ligt boven het landelijk gemiddelde, maar is iets gedaald ten opzichte van 21. De tevredenheid van het OP over de aandacht die de school aan verschillende geloven en culturen besteedt ligt boven de externe benchmark en is gestegen sinds vorige afname. De waardering van het OOP hiervoor ligt ook boven de externe benchmark, maar is gelijk gebleven sinds 21. Conclusie vergelijking interne benchmark en trendbenchmark Het OP geeft vergeleken bij vorig onderzoek een veel hogere waardering voor de mate waarin er voortgangs/functioneringsgesprekken gevoerd worden. De Stichting INOS wordt nog duidelijker herkend, ook door ouders, dan bij de vorige afname. In de vergelijking met de interne benchmark kwamen er bovenschools een aantal onderdelen naar voren waar men binnen de stichting minder tevreden over is, namelijk de ICT in de school, ouderbetrokkenheid, nascholingsmogelijkheden voor het OOP en de inspraakmogelijkheden van leerlingen bij het opstellen van regels. Vergeleken met het vorige onderzoek in 21 is te zien dat de tevredenheid van managers over de mate waarin ICT bijdraagt aan het realiseren van een uitdagende leeromgeving fors (-,4) gedaald is. De tevredenheid over dit onderwerp ligt ook fors (-,4) lager dan het landelijk gemiddelde. Het management is ook relatief minder tevreden over de ouderbetrokkenheid. De waardering die zij hieraan geven is echter gelijk gebleven sinds 21. Hun waardering ligt niet relevant, maar wel wel iets (,2) onder het landelijk gemiddelde. Het OOP is relatief ontevreden over hun mogelijkheden tot nascholing. Deze waardering is hetzelfde als twee jaar geleden, maar ligt wel (,3) onder het landelijk gemiddelde. Bij veel scholen is de tevredenheid van het OP over de directie gestegen. Conclusie trendbenchmark op schoolniveau Op schoolniveau valt op dat een aantal scholen relevante stijgingen laat zien in de eigen trendbenchmark bij een of meerdere respondentgroepen, namelijk bij,,,,, De Watervlinder,, en. Dit zijn scholen die veel vooruitgegaan zijn. Complimenten dus. Er zijn ook scholen die bij een of meerdere respondentgroepen vergeleken met hun vorige onderzoek gelijk zijn gebleven, dit zijn: (OP), (OP), (OP en leerlingen), (OP en ouders), (OP en ouders), (OP), (ouders en leerlingen), (ouders), De Eerste Rith (ouders), (ouders), (ouders), (ouders), (ouders), De Leye (leerlingen), (leerlingen), (leerlingen) en (leerlingen). Daarnaast zijn er scholen die bij een of meerdere respondentgroepen een lagere gemiddelde waardering hebben gekregen dan twee jaar geleden. Dit is het geval bij: (OP), (OP en leerlingen), (Open ouders), De Wisselaar (OP en leerlingen), (ouders), (ouders), (ouders), (ouders), (ouders), (ouders), (ouders), (ouders), (leerlingen) en (leerlingen). Complimenten De gemiddelde rapportcijfers en itemscores zijn veelal gelijk aan de externe benchmark en bij leerlingen zelfs hoger. Daarnaast is de interne benchmark van INOS veelal hoog. Dit verdient al een compliment op zich! De verschillende respondentgroepen zijn zeer tevreden over alle aspecten van het onderwijs. Dit geeft het beeld van kwalitatief goed en degelijk onderwijs (natuurlijk kunnen de resultaten van dit tevredenheidonderzoek naast de opbrengsten gelegd worden voor een nog volledigere evaluatie). Daarnaast is men zeer tevreden over de zorg. Gezien de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs is dit wenselijk. De gemiddelde resultaten op stichtingsniveau tonen aan dat de respondenten vinden dat INOS aan de onderstaande strategische doelstellingen heeft gewerkt. het versterken van het zelfverantwoordelijk leren (opbrengstgericht, coöperatief en cultureel); het bieden van passende onderwijsarrangementen die ruimte geven voor brede ontwikkeling en maximale talentontplooiing; het stimuleren van de brede ontwikkeling van leerlingen. Het pedagogisch klimaat, de sfeer en veiligheid worden zeer gewaardeerd door alle respondentgroepen. De respondenten vinden dat INOS kwalitatief goed onderwijs in een zeer prettige sfeer biedt. Dit is ook een compliment waard! De Stichting INOS wordt herkend door de ouders en medewerkers. Deze herkenbaarheid is ook vooruit gegaan sinds vorige afname. Aanbevelingen Er is een aantal scholen waarbij de respons bij een of meerdere respondentgroepen wat laag uitvalt waardoor de onderzoeken binnen deze scholen niet representatief zijn. Het is daarom aan te raden bij een eventueel volgend onderzoek (nog) meer aandacht aan mogelijkheden om de respons te verhogen te besteden. Het verdient de aanbeveling sterktes die bij de conclusies/ complimenten genoemd zijn te onderhouden en waar mogelijk verder uit te bouwen zodat INOS zich hier op kan (blijven) profileren. Uit de rapportage komen de onderstaande drie thema's naar voren waarbij op verbetering gestuurd kan worden, zeker gezien ze samenhangen met strategische doelstellingen van INOS: ICT, ouderbetrokkenheid en nascholing voor het OOP. De strategische doelstelling 'INOS anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs en investeert de komende jaren op het gebied van ICT, sociale media, wetenschap en techniek en andere onderwijs-innovaties' is niet zo duidelijk naar voren gekomen in de resultaten van dit onderzoek. Het verdient dan ook de aanbeveling om op de scholen waar ICT nog niet optimaal benut wordt na te laten gaan wat ze van de scholen kunnen leren waarbij ICT wel bijdraagt aan het realiseren van een aantrekkelijke leeromgeving. Wellicht kan er kennisdeling of good practice-deling georganiseerd worden. De inzet van ICT gaat grotendeels over (didactische) vaardigheden en kan dus veelal al verbeterd worden zonder dat er direct nieuwe hardware of software aangeschaft hoeft te worden. Maar wellicht zijn ook speerpuntscholen in de investeringen in ICT aan te wijzen op basis van de resultaten en een nadere verkenning. De strategische doelstelling 'INOS stimuleert bewust tweerichtingsverkeer in communicatie met alle belangengroepen' is gezien de gemiddelde score van de managers nog niet voldoende behaald. Wellicht kunnen hun ambities op het gebied van ouderbetrokkenheid daarom expliciet(er) gemaakt worden en kan er nagegaan worden hoe hun verwachtingen met ouders afgestemd kunnen worden. Leerlingen zijn ook een belangengroep, wellicht kan er op gestuurd worden dat leerlingen op alle scholen inspraak bij het opstellen van regels krijgen. Daar zijn al mooie voorbeelden van binnen INOS. De strategische doelstelling 'INOS versterkt de infrastructuur die talentontwikkeling van medewerkers mogelijk maakt' is weliswaar voor het OP succesvol, maar de OOP'ers geven aan in mindere mate gelegenheid tot nascholing te krijgen. Wellicht kan daarom onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om deze doelstelling voor alle medewerkers te behalen. Op die manier creëert INOS een infrastructuur die talentontwikkeling mogelijk maakt voor iedereen. Het is aan te bevelen niet alleen naar de relatief hoog en laag scorende scholen te kijken, maar ook aandacht te besteden aan de middenmoot waar de tevredenheid niet gestegen (of zelfs gedaald) is. Zo zijn er aandachtscholen waar de directie aandacht aan de tevredenheid van een of meerdere respondentgroepen dient te besteden omdat de tevredenheid van het OP, de ouders en/of leerlingen achteruit gegaan is en/of stil staat sinds 21 en/of de gemiddelde itemscore relevant onder het landelijk gemiddelde ligt. Het bestuur kan het gesprek hierover wellicht op gang brengen en de ontwikkelingen monitoren. Bij de volgende scholen is er zowel een lagere tevredenheid ten opzichte van 21 als geen vooruitgang in de tevredenheid: Lagere tevredenheid dan in 21: Griffioen (OP) Spoorzoeker (ouders) (ouders) Leye (ouders) (ouders) Geen vooruitgang in de tevredenheid: (Griffioen (ouders) Spoorzoeker (leerlingen) (OP en leerlingen) Leye (leerlingen) (OP)) Bij de volgende scholen is er zowel een lagere tevredenheid dan 21 als geen vooruitgang in tevredenheid en een relevant lagere tevredenheid dan de externe benchmark: Lager: Griffioen (OP en ouders) Geen vooruitgang: (ouders) Boomgaard (ouders)) Een relevant lagere tevredenheid dan de externe benchmark: Griffioen (OP) (OP) Boomgaard (ouders). Bij de volgende scholen is de tevredenheid bij het OP, de ouders en/of leerlingen achteruitgegaan sinds 21: Keysersmolen (OP en leerlingen) Weerijs (OP en ouders) Wisselaar (OP en leerlingen) (ouders) Liniedoorn (ouders) (ouders) Watervlinder (leerlingen) Werft (leerlingen) Bij de volgende scholen is er geen vooruitgang in de tevredenheid van OP, ouders en/of leerlingen: (OP) Zandberg (OP) (OP en ouders) (OP en ouders) (ouders en leerlingen) Driezwing (ouders) Eerste Rith (ouders) Rosmolen (ouders) (ouders) (leerlingen), (leerlingen) (leerlingen) van Beekveld en Terpstra 11 van RA1c Bestuurlijke rapportage INOS

INOS, stichting katholiek onderwijs Breda Brengt leven tot leren

INOS, stichting katholiek onderwijs Breda Brengt leven tot leren INOS, stichting katholiek onderwijs Breda Brengt leven tot leren Kwaliteitsonderzoek onder leerlingen, ouders, OP, OOP en management oktober - november 212 INOS Er vallen 31 scholen onder het bevoegd gezag

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS mei 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT april 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht

RESULTATEN. Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht RESULTATEN Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht april 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Algemene bevindingen 00% 2 92% 00 53% 44 95% Het aantal mensen dat aan het onderzoek heeft meegewerkt. De populatie geeft aan hoeveel respondenten zijn uitgenodigd,

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden RESULTATEN Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Binnen de stichting Akkoord! wordt eens per twee à drie jaar op alle scholen een tevredenheidonderzoek afgenomen. Zo n tevredenheidonderzoek is een hulpmiddel om de kwaliteit

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Het Kompas, Leusden

RESULTATEN. Rapportage Het Kompas, Leusden RESULTATEN Rapportage Het Kompas, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Conclusies Kwaliteitsonderzoek

Conclusies Kwaliteitsonderzoek Conclusies Kwaliteitsonderzoek Obs De Moespot, mei 2016 In mei 2016 is er een kwaliteitsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders, medewerkers en management ten aanzien van het onderwijs op obs De Moespot

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL

MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL 1. Algemene bevindingen Populatie 2 100% 2 Populatie 98% 60 59 Populatie 345 39% 135 Populatie 167 100% 167 Er is sprake van een goede en representatieve

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015 Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra In de eerste maanden van is de ouders, leerlingen en personeel van alle scholen van de stichting kom Leren gevraagd mee te werken aan een tevredenheidonderzoek.

Nadere informatie

o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014

o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014 o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014 Inhoudsopgave 1 HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK 1.1 Inleiding 1.2 Beoordeling uitslagen 2 TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-personeel 2013

Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-personeel 2013 Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-personeel 2013 Inleiding Een geweldige respons: 72 van de 92 uitgezette ouder vragenlijsten zijn door ouders ingevuld. Een respons van bijna 80%, waarvoor onze

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Tevredenheids onderzoek

Tevredenheids onderzoek Tevredenheids onderzoek...deresultateninbeeld EnigetijdgeledeniservanuitStichtingjongLerenaandeoudersvanallescholengevraagdeendigitale(of schriftelijke)vragenlijstintevullen.doordeoudersvanonzeschoolzijn46lijsteningevuld.ditiseenrespons

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN... 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beoordeling uitslagen... 2

Inhoudsopgave. 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN... 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beoordeling uitslagen... 2 Inhoudsopgave 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN... 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beoordeling uitslagen... 2 2 TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Rubriekscores... 4 2.3 Itemscores... 4 2.4

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoeken

Rapportage Tevredenheidonderzoeken Rapportage Tevredenheidonderzoeken 2011 Bijlage I: Tevredenheid leerlingen Bijlage II: Tevredenheid ouders Bijlage III: Tevredenheid leerkrachten Bijlage IV: Gekoppelde gegevens (juni 2011) Marcel Seegers,

Nadere informatie

RESULTATEN TRAJECTEVALUATIES. Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding

RESULTATEN TRAJECTEVALUATIES. Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding RESULTATEN TRAJECTEVALUATIES Aantoonbaar Betere e Begeleiding AB 2 Traject Dienst X, AB er X Maand jaartal 1. ALGEMEEN 1.1 Inleiding Dienst X heeft in maand jaartal het onderzoek AB 2 Traject (Aantoonbaar

Nadere informatie

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1 Samenvatting en analyse College van Bestuur De tevredenheidspeilingen werden voor de tweede keer in eigen beheer uitgevoerd. Dezelfde vraagstelling is gebruikt waardoor de resultaten op schoolniveau goed

Nadere informatie

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Beste ouders, Hierbij treft u het volledige verslag aan van de kwaliteitsenquête 2014. Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Voor dit tevredenheidsonderzoek maken we gebruik van een verkorte versie van de vragenlijst, voor een tussentijdse evaluatie.

Voor dit tevredenheidsonderzoek maken we gebruik van een verkorte versie van de vragenlijst, voor een tussentijdse evaluatie. Datum: 4 maart 2013 Betreft: tevredenheidsonderzoek Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u weet houdt onze school regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen van de bovenbouw, de ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Toelichting Resultaten Cito-eindtoets 2015

Toelichting Resultaten Cito-eindtoets 2015 Toelichting Resultaten Cito-eindtoets 2015 Op de volgende pagina s treft u enkele overzichten aan waarin de resultaten van de cito-eindtoetsen van de basisscholen van INOS worden weergegeven. Per pagina

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de vo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015

Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015 Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015 1 Tevredenheidspeilingen januari 2015 In dit overzicht worden de meest interessante onderdelen uit de drie onderzoeken die gehouden zijn in januari 2015 op

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding Resultaten Brugklas Tevredenheidonderzoek 2015-201 Inleiding De jaarlijkse enquête onder leerlingen brugklas is in 2015-201 weer in het najaar 2015 gehouden, de respons was 1% en de enquête is daarmee

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

NIEUWSBERICHTEN VAN FECTIO

NIEUWSBERICHTEN VAN FECTIO Beste ouders, partners en andere betrokkenen U ontvangt onze tweede nieuwsbrief, speciaal voor ouders van leerlingen en partners en stakeholders van KS Fectio. We informeren u elk half jaar door middel

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 100 Ouders 2014 Vensters PO -- - + ++? De school 3,4 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,6 3 33 64 BHoe veilig voelt uw kind zich op school? 3,6 1 41 58 BHoe duidelijk

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid 2014-2015 Dit rapport over medewerkertevredenheid (op schoolniveau) toont detailinformatie over de tevredenheid van het personeel. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen Pedagogisch klimaat Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Toelichting Resultaten Cito-eindtoets 2013

Toelichting Resultaten Cito-eindtoets 2013 Toelichting Resultaten Cito-eindtoets 2013 Op de volgende pagina s treft u enkele overzichten aan waarin de resultaten van de cito-eindtoetsen van de basisscholen van INOS worden weergegeven. Per pagina

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Inleiding Wat een genot om als leerling een locatie van de Netwerkschool te bezoeken! En wat een heerlijke

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak KMPO 2016/2017 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2017. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? In schooljaar 2012-2013 hebben we onze visie zoals dat zo mooi heet her (r)ijkt. Belangrijk is dat je met elkaar een toekomstbeeld

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

1. Tevredenheidsonderzoeken 2013/2014

1. Tevredenheidsonderzoeken 2013/2014 1. Tevredenheidsonderzoeken 2013/2014 In juni en augustus 2013 zijn er drie enquêtes afgenomen met behulp van het kwaliteitsinstrument van Beekveld &Terpstra. De uitslagen zijn besproken met alle betrokkenen.

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2014. De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 25-02-2013-11-03-2013 Agenda: Ma t/m vr 04-03 t/m 08-03 Datamap gesprekken Wo 13-03 Geen gymles Ma t/m wo 25-03 t/m 27-03 Kamp groep 7/8 Do 28-03 Paasontbijt Vr en ma 29-03 en 01-04 Vrij

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de oudervragenlijst die in juni en juli 2013 bij de ouders van OBS Nicolaas Beets is afgenomen. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Onderwijsgroep Punt Speciaal Brede zorgschool de Cambier. Eindrapport enquête tevredenheid ouders VSO. Tiel, 23 september 2015

Onderwijsgroep Punt Speciaal Brede zorgschool de Cambier. Eindrapport enquête tevredenheid ouders VSO. Tiel, 23 september 2015 Onderwijsgroep Punt Speciaal Brede zorgschool de Cambier Eindrapport enquête tevredenheid ouders VSO 2015 Tiel, 23 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Uitvoering pagina 4 3 Resultaten pagina

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school.

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school. Bevindingen vanuit de tevredenheidsonderzoeken Respons Ouders respons 50% Medewerkers respons 90% Leerlingen(groep 7 en groep 8) respons 100% Bevindingen op hoofdlijnen De positieve punten: 1. Informatievoorziening

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis ingevuld kon worden of op een ander geschikt moment.

De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis ingevuld kon worden of op een ander geschikt moment. Uitslag tevredenheidenquête 2014-2015 In maart 2015 hebben we als een tevredenheidspeiling gedaan onder leerlingen, ouders en personeel. Dit is op een digitale manier afgenomen via ons kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

HGW op schoolniveau. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert

HGW op schoolniveau. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert HGW op schoolniveau Uitslagen Quick Scan Basisschool De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

tevredenheid ouders 2016

tevredenheid ouders 2016 tevredenheid ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 79 Leerlingen 2014 Vensters PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BHoe graag ga je naar school? 3,0 3 9 50 17 BHoe veilig voel je je op school? 3,3 1 6 38 34 BHoe duidelijk vind je de regels

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Franciscusschool Zaltbommel Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 1 Scholen met Succes Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2011 (OTP2011).

Nadere informatie