De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie."

Transcriptie

1 STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de raad zullen steeds tot doel hebben de kwaliteit van het leefmilieu te waarborgen, meer bepaald de bestaande natuurwaarden te behouden en te verbeteren, de uitbouw van ons patrimonium te stimuleren en milieubelastende ingrepen te vermijden of te reduceren. De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. De milieuadviesraad wenst het schepencollege te adviseren vanuit een gefundeerd milieu analytisch standpunt, op vraag of op eigen initiatief. 1.2 Visie Aan het begin van elke legislatuur wordt een visietekst uitgeschreven en/of geüpdatet. Deze visietekst wordt uitgewerkt en goedgekeurd door de leden van de milieuadviesraad. De visietekst wordt toegevoegd als bijlage aan de statuten. 2. BEVOEGDHEDEN De milieuadviesraad onderzoekt, adviseert, informeert of rapporteert over milieuaangelegenheden in de gemeente en/of over relevante invloeden van buitenaf. De milieuadviesraad behandelt materies betreffende milieukwaliteit, natuurbehoud en ontwikkeling. De milieuadviesraad geeft advies over concrete problemen die zich voordoen maar wenst vooral aanbevelingen te geven aan de beleidsverantwoordelijken om problemen vanuit een milieuvisie op te lossen of te voorkomen. De milieuadviesraad kan in het kader van de hieronder vermelde bevoegdheden alle acties ondernemen die rechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van deze doelstelling. 3. BESTUUR EN ORGANISATIE 3.1 Dagelijks bestuur De voorzitter, ondervoorzitter en de secretaris worden door en uit de stemgerechtigde leden verkozen. Het volstaat dat ze zich hiertoe vrijwillig engageren. 3.2 De Milieuambtenaar De milieuambtenaar is ondersteund lid van de milieuadviesraad.

2 3.3 Penningmeester De penningmeester wordt verkozen door de stemgerechtigde leden. De werkingsmiddelen van de milieuadviesraad worden beheerd door de penningmeester. Deze rapporteert aan de milieuadviesraad betreffende het gebruik ervan. 3.4 Leden a. Stemgerechtigde leden Milieu- en natuurverenigingen hebben recht op ten minste een derde van de leden. Individuele leden: elke inwoner van Herent kan als individu of als vertegenwoordiger van een Herentse vereniging, instelling, organisatie lid of stemgerechtigd lid worden van de milieuadviesraad. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij: Akkoord gaat met de doelstellingen van de milieuadviesraad en de statuten in hun geheel Deelneemt aan de vergaderingen Actief participeert Het aantal stemgerechtigde leden bedraagt minimum 8. b. Niet stemgerechtigde leden Volgende personen kunnen als niet-stemgerechtigd lid deel uitmaken van de raad: de schepen(en) de gemeentelijke ambtenaren politieke mandatarissen of een door elke fractie in de gemeenteraad aangewezen persoon. Niet-stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan de discussies. Deze personen kunnen geenszins drukken op het formuleren van het advies. De onafhankelijke werking van de milieuadviesraad mag hierdoor niet in het gedrang komen Het aantal niet stemgerechtigde leden bedraagt maximaal de helft van het aantal stemgerechtigde leden. 3.5 Werkgroepen Er kunnen binnen en door de milieuadviesraad werkgroepen opgericht worden. Werkgroepen hebben een tijdelijke opdracht met als doel bepaalde onderwerpen voor te bereiden en te bespreken in de vergadering van de milieuadviesraad. Statuten milieuadviesraad Herent Pagina 2 van 7

3 3.6 Uitnodigen van derden De gemeentelijke milieuadviesraad kan altijd beroep doen op een derde deskundige om een welbepaalde materie nader toe te lichten. Deze deskundige neemt zonder stemrecht deel aan de vergaderingen van de milieuadviesraad. 3.7 Werkingsmiddelen Aan de milieuadviesraad worden werkingsmiddelen ter beschikking gesteld zoals die zijn voorzien in de jaarlijkse begroting. 4. VERGADERINGEN EN VERSLAGEN 4.1 Vergaderingen De milieuadviesraad vergadert maandelijks, uitgezonderd in de vakantiemaanden juli en augustus. Op vraag van het bestuur of van 1/3 van de leden kan de frequentie tijdelijk gewijzigd worden. 4.2 OpenMAR-vergadering De milieuadviesraad kan beslissen dat een welbepaalde volgende vergadering toegankelijk zal zijn voor het publiek. Minstens een vergadering per jaar is openbaar. 4.3 Aanwezigheid op de vergadering Leden die verhinderd zijn om aan de vergadering deel te nemen moeten de secretaris vooraf verwittigen. Deze personen worden als verontschuldigd in het verslag opgenomen. Indien een lid zonder verwittigen gedurende 3 opeenvolgende vergaderingen afwezig is, zal de secretaris contact opnemen met de betrokkene met de vragen naar verantwoording en/of interesse om verder lid te blijven. Het resultaat van dit contact wordt door de secretaris gemeld en geformaliseerd op de eerstvolgende vergadering. 4.4 Agenda De agenda wordt opgesteld door de milieuambtenaar in samenspraak met de voorzitter Minstens 8 kalenderdagen op voorhand worden alle leden uitgenodigd. Deze uitnodiging vermeldt de datum, de plaats, het uur en de agendapunten van de vergadering. Agendapunten moeten ten laatste 10 dagen op voorhand aan de voorzitter en secretaris worden overgemaakt. Bij uitzondering kunnen op vraag van een lid tijdens de vergadering nog nieuwe punten aan de agenda toegevoegd worden. 4.5 Verslag De secretaris stelt het verslag van de vergadering op en zendt het aan de leden. Dit verslag wordt op de eerstkomende vergadering ter goedkeuring aan de leden van de milieuadviesraad voorgelegd. Statuten milieuadviesraad Herent Pagina 3 van 7

4 Het goedgekeurde verslag wordt door de secretaris aan het college van burgemeester en schepenen en aan de leden van de gemeenteraad verstuurd. 4.6 Jaarverslag De milieuadviesraad stelt een jaarverslag op. In dat jaarverslag komen ten minste de volgende elementen aan bod: De samenstelling (namen, vertegenwoordigers van /burgers, stemgerechtigd/nietstemgerechtigd, functie binnen de milieuadviesraad); De financiële, logistieke, informatieve en educatieve ondersteuning door de gemeente; Een schematisch overzicht van de data van de vergaderingen en de belangrijkste agendapunten; Een schematisch overzicht van alle uitgebrachte adviezen: onderwerpen en aard, gevolgen, respons van de gemeente; Andere activiteiten (bijv. gevoerde sensibilisatieacties). 4.7 Adviezen a. Erkenning De gemeentelijke milieuadviesraad wordt door het gemeentebestuur erkend als adviesorgaan voor milieu- en natuurbeleid. De milieuadviesraad wordt in ieder geval om advies gevraagd: o Bij het opstellen van een ontwerp van milieubeleidsplan en de rapportering in het kader van deze overeenkomst. o Over de gemeentelijke begroting en begrotingswijzigingen voor milieu, voor zover dit niet al is vergezeld van de jaarlijkse rapportering waarover de milieuadviesraad advies gaf. o Bij de voorbereiding van alle beslissingen met betrekking tot het milieu en natuurbeleid. Het college van burgemeester en schepenen waarborgt het recht op informatie en inspraak van de milieuadviesraad en streeft naar een goede informatie uitwisseling. Nieuwe aanvragen voor milieuvergunningen van inrichtingen van klasse 1, andere dan aanvragen voor de uitbreiding van een reeds vergunde inrichting van klasse 1 worden bij iedere vergadering gemeld aan de milieuadviesraad. De gemeentelijke milieuadviesraad heeft recht op informatie betreffende alle stukken en documenten die verband houden met de bevoegdheid van de milieuadviesraad, voor zover dit door andere wetgevingen niet wordt verhinderd. b. Adviesprocedure Het schepencollege geeft de milieuadviesraad een antwoordtermijn van ten minste een maand volgend op de eerstkomende vergadering. Om geldig advies te kunnen geven moeten minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien geen eensgezindheid kan gevonden worden, gebeurt de stemming bij gewone meerderheid. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Statuten milieuadviesraad Herent Pagina 4 van 7

5 De milieuadviesraad richt haar adviezen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente, met een kopij ter informatie aan de gemeenteraad. Het standpunt van de milieuadviesraad wordt duidelijk weergegeven, met opname van de argumenten en de eventuele vermelding van de minderheidsstandpunten. Het college van burgemeester en schepenen brengt de milieuadviesraad binnen de 3 maanden schriftelijk op de hoogte van het gevolg dat aan het door de milieuadviesraad uitgebrachte advies werd gegeven. Dit wordt opgenomen in het jaarverslag om een eindresultaat van een jaarverslag overzichtelijker te maken. 5. COMMUNICATIE MET DE BURGER De verslagen evenals de statuten en samenstelling van de milieuadviesraad worden publiek gemaakt via de website van de gemeente Herent, door de secretaris. 6. WIJZIGING VAN DE STATUTEN De milieuadviesraad kan de statuten enkel wijzigen wanneer het voorstel daartoe op de agenda staat. Een dergelijk punt kan niet aan de agenda aan de orde worden toegevoegd. De stemming over een wijziging van de statuten gebeurt bij tweederdemeerderheid. De statuten van de milieuadviesraad Herent werden goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 september Statuten milieuadviesraad Herent Pagina 5 van 7

6 ADDENDUM VISIETEKST MILIEUADVIESRAAD HERENT Algemeen De visie van de Milieuadviesraad Herent rust op drie pijlers : 1. Brede doelstellingen: De doelstellingen van de MAR zijn divers. Zo wil de MAR een nette, mooie en gezonde leefomgeving voor elke inwoner van Herent. Een omgeving ook met groene zones, open ruimte & landbouw, natuurbelevings- en recreatiekansen. Hierbij hoort tevens een goede bodem-, lucht- en waterkwaliteit en een goed netwerk aan trage wegen. Er is ook aandacht voor stilte, bioritme en biodiversiteit. 2. Actief en proactief: De milieuadviesraad wil wegen op het beleid door advies te geven, maar ook door proactief te zijn. De raad zal dus zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeenteraad. 3. Communicatie: De MAR vindt communicatie zeer belangrijk. Zij wil de spreekbuis zijn van de Herentse bevolking naar het beleid toe, maar andersom ook communiceren naar de bevolking over het milieubeleid en de milieu-initiatieven in Herent. Klimaatbeleid Concreet wil de MAR de doelstellingen uit de eerste pijler bekomen door het tegengaan van klimaatverandering als centraal thema te plaatsen. Een ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid omvat namelijk veel aspecten die met de doelstellingen verbonden zijn. De MAR pleit dan ook specifiek voor een klimaatbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de volgende elementen: 1. De MAR vindt dat het zich engageren voor een groot klimaatproject ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen een essentiële eerste stap is in het opstarten van een klimaatbeleid. De MAR ondersteunt dan ook elk initiatief daartoe, zoals bijvoorbeeld de mogelijke ondertekening van het burgemeesterconvenant door de gemeente. 2. De MAR is zich bewust dat een duurzame lokale economie promoten een belangrijke positieve invloed heeft op het klimaat. Ze wil dit waarmaken door bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het bepleiten van de korte keten, lokale voedselproductie etc. 3. De MAR beseft dat groene ruimtes belangrijk zijn in de strijd tegen klimaatverandering en ijvert daarom onder meer voor het behoud en waar mogelijk een uitbreiding van de Herentse groene zones. 4. De MAR is van mening dat het energieverbruik en de duurzaamheid van energieproductie belangrijk zijn. Concreet ijvert de MAR dan ook onder andere voor een voorbeeldfunctie voor de gemeente op dat vlak en voor een doordacht subsidiebeleid om de bevolking de sensibiliseren. Statuten milieuadviesraad Herent Pagina 6 van 7

7 5. De MAR is er van overtuigd dat het matigen van het gebruik van grondstoffen en materialen een belangrijk klimaatthema is. Concreet steunt zij daarom bijvoorbeeld projecten voor het reduceren van afval, voor het promoten van hergebruik en recyclage en een doordacht afvalbeleid. 6. De MAR erkent het feit dat mobiliteit een belangrijk aspect is van een klimaatbeleid. Concreet betekent dit bijvoorbeeld plaats maken voor zwakke weggebruikers en het promoten van openbaar vervoer in de gemeente. De MAR zal in al haar adviezen rekening houden met bovenstaande elementen van een ambitieus klimaatbeleid en met de algemene doelstellingen uit de eerste pijler. De MAR kan ook op eigen initiatief het milieu- en natuurbeleid of beleidsprojecten uit andere beleidsdomeinen hieraan toetsen. De visietekst van de milieuadviesraad Herent werd op de algemene vergadering van 19 september 2013 goedgekeurd. Statuten milieuadviesraad Herent Pagina 7 van 7

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Verslag van de Commissie Investeringsprojecten Voorzitter Cathy Berx (UA, Gouverneur provincie Antwerpen) Leden Marc Boes (KULeuven) Norbert

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie