Implementatiewijzer PIM Standaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatiewijzer PIM Standaarden"

Transcriptie

1 Implementatiewijzer PIM Standaarden auteur: Marco Aarts maart 2013 Versie 1.1 concept tekst op hoofdlijnen vastgesteld: Titia van Leeuwen 22 april 2013 vastgesteld: 1/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

2 Inleiding In het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving wordt gewerkt aan de informatieinfrastructuur waarmee informatie gedeeld kan worden tussen organisaties die handhaven op milieugebied. De kwaliteit van toezicht en handhaving krijgt een impuls door dat een integraal beeld ontstaat van de naleving, niet gehinderd door regionale of organisatorische grenzen. Door betere afstemming tussen toezichthouders kan bovendien de beschikbare capaciteit efficiënter worden ingezet; een voordeel voor zowel de toezichthouder als het betreffende bedrijf! Dit informatiegestuurd handhaven is echter alleen mogelijk als de informatie ook gedeeld kan worden. Het PIM programma werkt aan de voorwaarden voor deze informatie -uitwisseling. Naast de juridische randvoorwaarden levert PIM: een concrete voorziening voor de uitwisseling (Inspectieview Milieu); een set standaarden voor gegevens en berichtuitwisseling. Met Inspectieview Milieu kan een organisatie op een heel praktische manier en al op korte termijn informatie van collega s in de keten raadplegen en anderzijds eigen informatie beschikbaar stellen. Het informatiemodel achter Inspectieview Milieu is gebaseerd op wat ketenpartners nú aan informatie kunnen leveren en stelt daarom op sommige punten geen strenge eisen aan die informatie. De standaarden daarentegen schetsen een ideaalbeeld van hoe en welke informatie zou kunnen worden uitgewisseld, zodat het informatieaanbod van de ene organisatie perfect aansluit op de informatiebehoefte van de andere. Dat stelt meer eisen aan de informatie. Hoe beter de kwaliteit van de informatie, hoe zinvoller de uitwisseling daarvan. Bij de ontwikkeling van de standaarden is zoveel mogelijk voortgebouwd op bestaande landelijke en internationale standaarden, zoals het gebruik van basisgegevens, verwijzingen naar wetgeving en geocodering. Ook bestaande landelijke ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving zoals de zaaktypecatalogus en het Integraal Toezichtprotocol zijn in de standaarden meegenomen. Ook Inspectieview Milieu zal op termijn vraag en aanbod via deze standaarden faciliteren. 2/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

3 Voor wie Deze implementatiewijzer is bedoeld voor informatiemanagers, informatiearchitecten en andere informatiekundigen bij de organisaties die actief zijn op het gebied van toezicht en h andhaving. Veel van deze organisaties, zoals de RUD s in wording en de Rijksinspecties, zijn op het moment van schrijven nog niet in staat om hun informatie aan te leveren conform de standaarden, maar zijn nu wel druk bezig met de inrichting van hun informatievoorziening, vaak in overleg met hun systeemleveranciers. Er worden nú belangrijke keuzes gemaakt: hét moment om te zorgen dat alle voorwaarden voor het informatiegestuurd handhaven in de systemen worden ingebouwd. In deze notitie worden de belangrijkste voorwaarden hiervoor opgesomd. Anderzijds kan deze implementatiewijzer dienen als leidraad of hulpmiddel bij het maken van deze keuzes. Informatie delen Wilt u nu al informatie delen met collega handhavers? Sluit dan nu aan op Inspectieview Milieu met de informatie die u nu heeft. Zorg daarnaast dat u de invulling van deze voorwaarden agendeert zodat u steeds meer op één lijn komt met uw collega handhavers. Leeswijzer Standaarden zijn in feite afspraken die we met elkaar maken. Bij samenwerking is het handig als men een gemeenschappelijke taal spreekt. Hoofdstuk 1 gaat over deze afspraken en gemeenschappelijke taal. In toezicht en handhaving staat altijd een handhavingsobject centraal: er wordt ergens op toegezien en gehandhaafd; vaak is dat een combinatie van een fysiek object en een activiteit die daar wordt uitgeoefend. Soms zijn er relaties met objecten die al in registraties staan. En er is altijd een wettelijke basis voor toezicht en handhaving. Dit handhavingsobject vormt daarom de kern van de standaarden. Het wordt nader toegelicht in hoofdstuk 2. Organisaties voeren processen uit, zoals het uitvoeren van een inspectie of het opleggen van een sanctie. In de kern bestaat er veel overlap tussen wat VTH-organisaties doen. Om informatie over die processen eenduidig uit te kunnen wisselen, is het belangrijk om deze op een eenduidige wijze te benoemen en te beschrijven. Het zaakgericht werken en de bijbehorende zaaktypecatalogi bieden hiervoor uitkomst. Zij worden beschreven in hoofdstuk 3. 3/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

4 Hoofdstuk 4 beschrijft de standaardisatie op het gebied van controles en bevindingen. In hoofdstuk 5 wordt standaardisatie van de berichtuitwisseling toegelicht. Tot slot wordt de rol van de systeemleveranciers bij implementatie toegelicht (hoofdstuk 6) en de relatie met andere standaarden en ontwikkelingen in hoofdstuk 7. Tot slot treft u in hoofdstuk 8 een checklist aan met daarin de belangrijkste punten uit deze implementatiewijzer. Hiermee kunt u inventariseren in hoeverre uw informatievoorziening reeds is ingericht conform de PIM standaarden en waar u bij de doorontwikkeling nog aandacht aan kunt te besteden. 4/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

5 1 Gemeenschappelijke taal Bij samenwerking in de keten is het van belang dat de ketenpartners elkaar begrijpen. Een gemeenschappelijke taal helpt daarbij. Bij uitwisseling van informatie tussen systemen komt die gemeenschappelijke taal neer op: Afspraken over welke informatie wordt uitgewisseld (structuur van de informatie, in de vorm van een referentie informatiemodel met daarin de objecten, de gegevens daarvan en hun samenhang); Afspraken over waarden van de informatie (eenduidige begrippenkaders, bijvoorbeeld voor benaming van processen, objecten of documenten, in de vorm van waardenlijsten); Afspraken over de berichtuitwisseling (berichtenverkeer, in de vorm van koppelvlaken berichtspecificaties). De PIM Standaarden voorzien in alle drie met respectievelijk: het Referentie Informatiemodel Handhaving voor Milieu (RIHa-Milieu); de referentie- of waardenlijsten bij RIHa-Milieu; het StUF-sectormodel StUF-RIHa-Milieu. Om informatie succesvol uit te kunnen wisselen is het zaak dat elke deelnemende organisatie deze standaarden hanteert in de uitwisseling. Dat kan op twee manieren: 1. door de gegevens in de interne informatievoorziening vast te leggen conform de standaarden, bijvoorbeeld door intern hetzelfde begrippenkader en informatiestructuur te gebruiken als in de uitwisseling met de buitenwereld; 2. door bij uitwisseling de vertaling te maken van het eigen begrippenkader en informatiestructuur naar de gemeenschappelijke standaarden. Hoe meer de interne informatiehuishouding op de standaarden is gebaseerd, hoe eenvoudiger de vertaling ten behoeve van uitwisseling zal zijn. Meer informatie Meer informatie over deze standaarden en de totstandkoming daarvan kunt u vinden in het online forum op Pleio: Op dit forum zijn ook (concept-)versies van de PIM standaarden te vinden. Daarnaast zijn ook op de RUD 1.0 community en de PIM-website de betreffende documenten te vinden voor zover zij een definitief karakter hebben: 5/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

6 2 Handhavingsobjecten en hun context Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd op objecten in verschillende soorten en maten. Veel organisaties hanteren een inrichtingenbestand, anderen een bedrijvenbestand en weer anderen een adresbestand. Op dit gebied bestaan tussen en zelfs binnen organisaties nog veel verschillen, wat het uitwisselen van informatie daarover erg lastig maakt. In het RIHa-Milieu referentiemodel wordt daarom het handhavingsobject centraal gesteld: er is een object waar vanuit het wettelijk kader toezicht en handhaving op uitgevoerd wordt. Dat kan een inrichting zijn, een persoon, een voertuig, een saneringslocatie, een pand, etc. Door het als handhavingsobject te benoemen kan elk object worden uitgewisseld. In onderstaande afbeelding wordt het handhavingsobject in zijn context getoond. De individuele componenten rondom het handhavingsobject, betrokkenen en locaties worden in dit hoofdstuk toegelicht. Het volgende hoofdstuk beschrijft de relatie met VTH-zaken. Het handhavingsobject is het wat en wordt onder andere gekenmerkt door zijn/haar type en de activiteiten waarop wordt toegezien. Bij de activiteiten is informatie van belang over de betreffende wet- en regelgeving en overige toestemmingen (vergunningen, ontheffingen, (gedoog)beschikkingen) die op dat object van toepassing zijn. Standaardisatie vindt plaats op het gebied van: landelijke wet- en regelgeving (met als authentieke bron het basiswettenbestand op wetten.nl), meer specifiek voor milieu o.a. de activiteiten uit het activiteitenbesluit (zoals opgenomen in de Activiteitenbesluit Internet Module AIM); specifieke besluiten zoals vergunningen, ontheffingen en (gedoog)beschikkingen. 6/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

7 Om ook op dit gebied te conformeren aan de PIM standaarden wordt het volgende van een organisatie gevraagd: handhavingsobjecten als zodanig te onderscheiden (bijvoorbeeld wanneer deze verspreid zijn over meerdere specifieke systemen) en als zodanig te bestempelen in de uitwisseling, en bij uitwisseling te voorzien van een unieke identificatie 1 ; (informatie over) vergunningen, ontheffingen en (gedoog)beschikkingen van de eigen organisatie toegankelijk te maken; daar waar informatie over wettelijk kader wordt uitgewisseld, dat te doen op eenduidige, gestructureerde wijze met een referentie naar het basiswettenbestand. Om de handhavingsobjecten nader te duiden, en daarmee uiteindelijk te kunnen integreren met informatie van andere toezichthouders en handhavers, dient informatie over de context van het object worden uitgewisseld. Vaak zullen er personen of bedrijven bij het object betrokken zijn, of heeft het object ruimtelijke kenmerken. Juist over deze relaties zijn landelijk al afspraken gemaakt in de vorm van het (verplicht) gebruik van basisregistraties. In het RIHa-model worden dan ook de gegevens hergebruikt uit de volgende basisregistraties: de Basisregistratie Personen (BRP) voor natuurlijke personen; het Nieuw Handelsregister (NHR) voor bedrijven, bedrijfsvestigingen en overheidsorganisaties; de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor ruimtelijke objecten; de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor panden en adressen; de Basisregistratie Kadaster (BRK) voor kadastrale percelen. Door bij het uitwisselen van een handhavingsobject informatie uit de basisregistraties mee te leveren, weet de ontvanger exact wat er bedoeld wordt. Deze gebruikt immers zelf ook de basisregistraties. Overheidsorganisaties zijn immers verplicht de informatie uit de basisregistraties te gebruiken. Naast de basisregistraties zijn er tal van andere (landelijk, regionale of lokale) registers, bijvoorbeeld bij het kentekenregister of de landelijke lijst met BRZO-bedrijven. RIHa-Milieu biedt de mogelijkheid om ook de identificerende kenmerken uit deze registraties uit te wisselen, zodat voor de ontvanger duidelijk is welk object het betreft. Samenvattend Door objecten aan te duiden met eenduidige identificerende kenmerken uit (basis)registraties kan informatie over dat object uit verschillende bronnen eenvoudig gecombineerd worden. 1 Zie het PIM-document Standaardisatie van objecten, augustus /16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

8 Over handhavingsobjecten waarvoor geen registratie bestaat maar die enkel aangeduid kunnen worden met hun fysieke locatie kan ook informatie worden uitgewisseld. Daarbij is een eenduidige vastlegging van de geografische kenmerken (punt of contouren) essentieel In het RIHa- Milieu model kunnen geografische kenmerken van het handhavingsobject als punt, vlak of een verzameling vlakken worden uitgewisseld conform de GML standaard. Het registreren van geografische kenmerken bij handhavingsobjecten is daarom essentieel. Voor een organisatie die informatie wil uitwisselen conform de standaarden betekent dit in de praktijk: registratie en uitwisseling van de identificatienummers en overige kenmerken van de objecten zoals deze in de (basis)registraties worden gehanteerd; gebruik van de basisregistraties om deze sleutels en aanvullende informatie over de objecten te verkrijgen (bijvoorbeeld door koppeling met landelijke voorzieningen); registratie en uitwisseling van geografische kenmerken van handhavingsobjecten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van GIS functionaliteit in VTH-systemen. 8/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

9 3 Zaakgericht werken of zaakgericht uitwisselen Om een goed beeld van het naleefgedrag te krijgen (essentieel voor informatiegestuurd handhaven) is het belangrijk om zicht te hebben op de processen die bij andere VTH-organisaties worden of zijn uitgevoerd met betrekking tot het handhavingsobject. Bijvoorbeeld: welke inspecties zijn uitgevoerd of gepland? Welke sancties zijn opgelegd? Het is daarom noodzakelijk om ook over de uitwisseling van procesinformatie afspraken te maken. Hoewel elke organisatie in de milieuhandhaving verschillend is, zijn er veel overeenkomsten (bijvoorbeeld het uitvoeren van inspecties) en hebben enkele van hen zelfs een takenpakket dat in essentie voor een groot deel overlapt (in het geval van de RUDs). Steeds meer organisaties (met name gemeenten) adopteren in hun bedrijfsvoering het zaakgericht werken : het onderscheiden van zaken in hun manier van werken; zaken in de zin van duidelijk afgebakende stukken werk met een duidelijk begin en resultaat. Gelijksoortige zaken zijn relatief eenvoudig te specificeren naar een zaaktype waarmee een gemeenschappelijke taal ontstaat voor de wijze waarop de taken uitgevoerd worden. Ook enkele Regionale Uitvoeringsdiensten hebben in hun bedrijfsvoering het zaakgericht werken geadopteerd en gebruiken daarvoor een zaaktypecatalogus waarin staat welke soorten zaken zij onderscheiden en wat daarvan de kenmerken zijn. Juist in de samenwerking tussen ketenpartners (zoals gemeente en RUD) biedt dit kansen, zoals beschreven in de RUD Informatiearchitectuur RUDI. Essentieel hierbij is dat deze RUD s, hoewel ze in de uitvoering en de details wellicht verschillen, de zaak gebruiken als aanknopingspunt om informatie uit te wisselen en dezelfde zaaktypebenamingen gebruiken. In het PIM standaardisatieproject worden deze zaaktypebenamingen overgenomen en aangevuld met die van andere organisaties (rijksinspecties en strafrechtketen), waarmee een generieke waardenlijst ontstaat voor zaken op het terrein van de milieuhandhaving. Tussen de instanties in het milieu-handhavingsgebied wordt gebruik gemaakt van deze benamingen om informatie over hun activiteiten in de vorm van zaken uit te wisselen. Hiermee spelen we in op de default standaard voor het uitwisselen van procesinformatie, het door KING gespecificeerde informatiemodel zaken (het RGBZ) en de bijbehorende berichtenstandaard StUF-Zaken. Om aan de PIM-standaarden voor uitwisseling van informatie over processen te voldoen dient een organisatie ofwel de bedrijfsvoering en informatievoorziening ingericht te hebben conform het zaakgericht werken waarbij de PIM-zaaktypen en bijbehorende kenmerken geleverd kunnen worden of zelfs overgenomen worden. Bij nieuw in te richten systemen, zoals bij sommige RUD s, ligt deze optie voor de hand; 9/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

10 of zaakgericht uit te wisselen, waarbij er niets in de bedrijfsvoering verandert maar slechts bij uitwisseling de vertaling wordt gemaakt van interne processen en hun benamingen naar zaken van de generieke zaaktypen met bijbehorende kenmerken. Deze optie ligt voor de hand voor organisaties waar zaakgericht werken nog geen gemeengoed is. Dat een organisatie zaakgericht werkt betekent in de praktijk grofweg dat haar taakuitoefening gestuurd wordt op bedrijfsprocessen en dat de informatievoorziening daarover gebaseerd is op het eerder genoemde RGBZ. Steeds meer leveranciers van VTH-systemen ondersteunen het zaakgericht werken in hun producten, inclusief de uitwisseling van informatie conform StUF - Zaken. Bij implementatie van een zaaksysteem is het aan te raden hergebruik te maken van de bestaande zaaktypecatalogi en de zaaktypebenamingen uit de PIM standaard. 10/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

11 4 Registratie van controles Ervaring leert dat juist de informatie over het toezicht zelf in de praktijk weinig gestandaardiseerd is. De reden daarvoor is dat het beleid en de wetgeving centraal worden opgesteld, maar dat de uitvoering van toezicht op lokaal niveau wordt vormgegeven en dat dus ook de informatie hieromtrent op uiteenlopende manieren wordt geregistreerd. Hoewel er wel initiatieven zijn om hier meer lijn in aan te brengen (zoals het Integraal Toezichtprotocol itp) bestaat er zeker geen landelijke consensus op dit gebied. Het PIM standaardisatieproject heeft niet de ambitie om in detail voor te schrijven hoe toezichthouders hun werk moeten doen, maar zoekt naar de gezamenlijkheid in de diverse uiteenlopende oplossingen. Deze gezamenlijkheid ligt in ieder geval in het wettelijk kader waartegen getoetst wordt (wederom het basiswettenbestand). De vorm waarin het getoetste wettelijk kader wordt geregistreerd is nu veelal ongestructureerde vrije tekst, wat de uitwisselbaarheid van deze informatie niet ten goede komt. Bestaande standaarden op dit gebied, zoals de Juriconnect standaard voor verwijzingen naar wetgeving, bieden hier uitkomst. Naast het registreren van de gecontroleerde wetgeving werken veel toezichthoudende organisaties met controle-elementen, die doorgaans naar voren komen in controlelijsten. Deze controleelementen vatten stukken wetgeving op een voor de toezichthouder en onder toezicht staande logische manier samen. Het eenduidig benoemen van stukken toezicht is nuttig voor zowel het tactisch als het operationeel niveau: Voor monitoring, rapportage en sturing (tactisch) volstaat een redelijk hoog aggregatieniveau. Hier is slechts behoefte aan informatie op het niveau van bijvoorbeeld thema s of activiteiten. Hier sluit het standaardisatieproject aan bij de thema s en activiteitenlijsten die gehanteerd worden door InfoMil (de Activiteitenbesluit Internet Module AIM); Voor de uitvoering (operationeel) is meer detail gewenst, zodat in individuele gevallen nagegaan kan worden wat er precies is gecontroleerd (wat de bevindingen waren), en over bepaalde soorten controles analyses gedaan kunnen worden. Hier sluit het standaardisatieproject aan bij de opzet en definities van controlelijsten (zoals het Integraal Toezichtprotocol itp). Standaardiseren op fijnmaziger detailniveau heeft daarnaast voordelen voor de ondersteuning van de toezichthouder bij zijn werkzaamheden. Om te komen tot standaardisatie op het gebied van controles dient u als toezichthouder: bevindingen bij controles te registreren met daarbij gestructureerde links naar de betreffende wetgeving in het basiswettenbestand (i.t.t. ongestructureerde vrije tekst); voor clusteren van wetgeving aan te sluiten bij de thema s en activiteiten van de AIM; voor meer gedetailleerde registratie van bevindingen gebruik te maken van een methodiek als het itp. 11/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

12 5 Berichtuitwisseling Om informatie uit te wisselen moeten niet alleen afspraken worden gemaakt over de informatie zelf, maar ook over het transport en de manier waarop de informatie wordt verpakt (de envelop). Voor deze envelop is er de Digikoppeling standaard 2. Door eenmalig aan te sluiten op Digikoppeling kan een organisatie eenvoudig aansluiten bij tal van ontwikkelingen waarbij informatie wordt uitgewisseld met andere overheidsorganisaties, zoals het Omgevingsloket Online (OLO). Voor de informatieuitwisseling conform de PIM standaarden is Digikoppeling uitermate geschikt. De informatie zelf wordt uitgewisseld in berichten ( de brief in de envelop ) die geënt zijn op StUF (Standaard Uitwissel Formaat). StUF is een standaard voor de opmaak van berichten die reeds op vele plaatsen wordt gebruikt om communicatie tussen overheden vorm te geven. De informatie die beschreven is in het RIHa referentiemodel kan uitgedrukt en verzonden worden met StUF-berichten uit het StUF-sectormodel StUF-RIHa. Het berichtenverkeer tussen aanbieders van informatie (bronhouders) en voorzieningen als Inspectieview Milieu verloopt, ook in de huidige situatie, via Diginetwerk 3. Ook voor de berichtuitwisseling conform StUF-RIHa is Diginetwerk dus een vereiste. Voor deelnemende organisaties betekent dit: zorg voor een aansluiting op Digikoppeling en Diginetwerk; zorg dat systemen informatie kunnen uitwisselen conform StUF-RIHa /16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

13 6 Rol van de systeemleveranciers Bij de implementatie van de PIM standaarden is een belangrijke rol weggelegd voor de systeemen contentleveranciers die de systemen en applicaties voor vergunningverlening, toezicht en handhaving leveren, variërend van zaaksystemen tot applicaties voor mobiel toezicht. Doorgaans nemen deze leveranciers hun klanten in ieder geval de techniek, en in veel gevallen ook een deel van het contentbeheer uit handen. Zo kunnen de leveranciers bijvoorbeeld zorgen dat toezichthouders een integraal beeld voorgeschoteld krijgen van een handhavingsobject en dat zij eenvoudig hun bevindingen kunnen registreren zonder zich om de achterliggende technieken te bekommeren. Ook de fysieke berichtuitwisseling via digikoppeling en StUF is iets dat de systeemleverancier kan verzorgen. Om te zorgen voor een breed draagvlak en daarmee een eenvoudige implementatie zijn deze leveranciers vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de PIM standaarden. De praktijk uit de systemen is enerzijds meegenomen bij de ontwikkeling van de standaarden, en andersom worden de standaarden meegenomen in de ontwikkeling van de systemen. Een voordeel van het open standaardisatieproces waarmee de PIM standaarden tot stand zijn gekomen is leveranciersonafhankelijkheid. U heeft een ruime keuze uit systeem- en contentleveranciers en zij zijn bekend met de standaarden. Voor de deelnemende organisaties betekent dit: vraag uw systeemleverancier bij aanbesteding in hoeverre het systeem voldoet aan de PIM standaarden en/of aan de voorwaarden zoals beschreven in dit document. 13/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

14 7 Relatie PIM Standaarden met RUDI, RUD 1.0, RSGB, RGBZ, ZTC, StUF-ZKN, StUF-BG, MARTHe en RIHa Rondom de informatievoorziening van de Regionale Uitvoeringsdiensten spelen in het land diverse initiatieven. Het zaakgerichte gedeelte van RIHa-Milieu bouwt voort op de ideeën uit de RUD Informatie-Architectuur RUDI, en is gecombineerd met de ideeën uit het Referentie Informatiemodel Handhaving RIHa (zie verderop) waarin vooral het toezicht - en handhaving specifieke gedeelte beschreven werd. In de RUD 1.0 beweging wordt het RUDI initiatief rondom zaakgericht werken doorgezet en werken meerdere RUD s (in oprichting) aan gezamenlijke oplossingen zoals een zaaktypecatalogus. Deze is oorspronkelijk ontwi k- keld voor Omgevingsdienst Haaglanden, aangescherpt en uitgebreid door de Gelderse RUD s en wordt nu ook door andere RUDs geadopteerd. In het PIM standaardisatieproject sluiten we aan bij deze beweging. De PIM standaarden sluiten daarnaast aan op de standaarden voor informatieuitwisseling die gehanteerd worden in de gemeentelijke wereld; meer specifiek de referentiemodellen RSGB (Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisregistraties) en RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken), plus de bijbehorende berichtspecificaties StUF-BG en StUF-ZKN. Deze uitwisselstandaarden worden door gemeenten actief gebruikt bij uitwisseling met andere overheidsorganisaties en bij de informatieuitwisseling tussen interne diensten en systemen. Voor de definitie van zaaktypen wordt aangesloten bij de GEMMA Zaaktypecatalogus (ZTC) 2.0. Al deze standaarden worden beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). In 2011 is door de Rijksinspecties een referentie informatiemodel specifiek voor Handh a- ving (in de brede zin van het woord) opgesteld. Dit Referentie Informatiemodel Handh a- ving (RIHa) is een onderdeel van de Model Architectuur Rijks Toezicht en Ha ndhavings Eenheden MARTHE, en is in het PIM standaardisatieproject verder uitgewerkt tot een k a- der waar alle andere PIM standaarden in passen: RIHa-Milieu. 14/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

15 8 Checklist PIM standaardisatie Deze checklist geeft op hoofdlijnen aan in hoeverre uw informatievoorziening is ingericht conform de PIM standaarden. Handhavingsobjecten op orde Handhavingsobjecten als zodanig onderscheiden in de diverse systemen Activiteiten bij handhavingsobjecten gespecificeerd Handhavingsobjecten voorzien van organisatie-unieke identificatie Handhavingsobjecten op eenduidige wijze voorzien van geografische kenmerken Handhavingsobjecten met adresgegevens conform de BAG Handhavingsobjecten die in BGT voorkomen voorzien van BGT identificatie Handhavingsobjecten die met een perceel overeenkomen voorzien van kadastrale geg e- vens Informatie over vergunningen, ontheffingen en (gedoog)beschikkingen van de eigen organisatie en de desbetreffende documenten gerelateerd aan handhavingsobjecten Betrokkenen Bedrijfsgegevens bij handhavingsobjecten conform het NHR (vestiging en niet-natuurlijk persoon) Persoonsgegevens bij handhavingsobjecten conform de BRP Zaakgericht werken Zaakgericht werken doorgevoerd in de organisatie, of: Zaakgericht kunnen uitwisselen van procesinformatie Zaaktypen conform de lijst met generieke zaaktypen Uit te wisselen processen of zaken gerelateerd aan handhavingsobjecten Standaardisatie van controles Controles als gestructureerde data opgeslagen en als zaken uit te wisselen Gebruik van een standaard protocol voor registratie van controles Links naar wetgeving gestructureerd opgeslagen Publicatie van documenten Toestemmingen (o.a. vergunningen) toegankelijk via URL Zaakdocumentatie toegankelijk via URL Gebruik Aansluiting op landelijke voorzieningen voor de basisregistraties Berichtuitwisseling Aansluiting op diginetwerk aanwezig Digikoppeling specificaties geïmplementeerd (o.a. StUF berichten) StUF-RIHa koppelvlak geïmplementeerd 15/16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

16 Dit is een uitgave van Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving Kijk voor meer informatie op maart /16 maart 2013 Implementatiewijzer Standaarden versie 1.1

Implementatiewijzer PIM Standaarden (versie 1.2) Mei 2014

Implementatiewijzer PIM Standaarden (versie 1.2) Mei 2014 Implementatiewijzer PIM Standaarden (versie 1.2) Mei 2014 1/13 1. Inleiding In het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving wordt gewerkt aan de informatieinfrastructuur waarmee informatie gedeeld

Nadere informatie

PIM Standaardisatie. Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

PIM Standaardisatie. Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) PIM Standaardisatie Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) Agenda PIM Standaardisatie: waarom, wat en hoe? PIM Standaarden in context RIHa: het handhavingsobject centraal RIHa:

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu. Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl PIM RUD s Politie Veiligheids- OM Rijksinspecties regio s Agenda 1.

Nadere informatie

Plan van aanpak Standaardisatie

Plan van aanpak Standaardisatie Plan van aanpak Standaardisatie Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) Auteur Marco Aarts Versie 1.0 Status Concept Datum april 2012 Opdrachtgever: Ministerie van I&M (mede namens V&J),

Nadere informatie

Standaardisatie van handhavingsobjecten

Standaardisatie van handhavingsobjecten Versie 1.1, december 2012 Management samenvatting Een centraal begrip bij toezicht en handhaving is het handhavingsobject (ook wel object van toezicht (en handhaving) : datgene waarop toezicht en handhaving

Nadere informatie

INSPECTIEVIEW MILIEU

INSPECTIEVIEW MILIEU INSPECTIEVIEW MILIEU Programma Informatie-uitwisseling INSPECTIEVIEW MILIEU Milieuhandhaving OMGEVINGSWET HANDHAVEN SCHAKELDAG 2015 www.informatieuitwisselingmilieu.nl Inspectieview Milieu: Aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 5.3 Gegevensarchitectuur Opgeleverde maar nog niet vastgestelde versie

Bijlage 5.3 Gegevensarchitectuur Opgeleverde maar nog niet vastgestelde versie Bijlage 5.3 Gegevensarchitectuur Opgeleverde maar nog niet vastgestelde versie Voor het realiseren van de doelen van de Omgevingswet hebben alle betrokkenen (burgers, bedrijven, belanghebbenden, adviesbureaus,

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 Wordt het ook gebruikt? Het GEMMA portfolio GEMMA architectuurproducten Principes Informatiearchitectuur Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren?

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Theo Peters, KING. 11 april 2017 Waar zijn wij van. GEMMA architectuur Gegevens en berichten standaarden Leveranciersmanagement Architectuur

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

ONDERLINGE POSITIONERING INFORMATIE- EN BERICHTMODELLEN

ONDERLINGE POSITIONERING INFORMATIE- EN BERICHTMODELLEN ONDERLINGE POSITIONERING INFORMATIE- EN BERICHTMODELLEN Geleidelijk komen er voor meer domeinen informatie- en berichtenmodellen, binnengemeentelijk maar vooral ook voor een breder toepassingsgebied: een

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Kennismanagement voor omgevingsrecht

Kennismanagement voor omgevingsrecht Kennismanagement voor omgevingsrecht Handreiking: mogelijkheden voor een regionale uitvoeringsdienst Anneke van Leeuwen, 21 december 2011 Inleiding Voor een kwalitatief goede uitvoering van de VTH taken

Nadere informatie

RIHa-Milieu 1.1 Toepassingsprofiel van het Referentie Informatiemodel Handhaving voor het mileudomein

RIHa-Milieu 1.1 Toepassingsprofiel van het Referentie Informatiemodel Handhaving voor het mileudomein Toepassingsprofiel van het Referentie Informatiemodel Handhaving voor het mileudomein Versie 1.1 mei 2014 Document beheer Documenthistorie Versie Datum Status Auteur Opmerkingen 1.0 28-2-2013 Definitief

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

StUF: Waar gaat het heen? M. van den Broek

StUF: Waar gaat het heen? M. van den Broek Inleiding De discussies in de regiegroep hebben bij mij het gevoel opgeroepen dat we geen gedeeld beeld hebben over de StUF-standaard en haar vernieuwing. Dit stuk doet een poging in deze lacune te voorzien

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL

PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL Aanpak voor de realisatie van standaard koppelvlakken voor het zoeken en raadplegen van RSGB 2.01 Een samenwerking van de gemeente Den

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken UML (RGBZ) Deel I: Beschrijving. onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA)

Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken UML (RGBZ) Deel I: Beschrijving. onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken UML (RGBZ) Deel I: Beschrijving onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) versie 1.1 (in ontwikkeling) 1 maart 2011 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa); versie 1.0

Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa); versie 1.0 Wilhelmina v. Pruisenweg 52-78 2595 AN Den Haag Nederland www.inspectieloket.nl Contactpersoon Peter Lustenhouwer Sr adviseur e-inspecties M 06 50 768 073 peter.lustenhouwer@ inspectieraad.nl Referentie

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Basisregistraties en de Omgevingswet: wát een stel. Wim van Oekel & Marjolein Kavelaars

Basisregistraties en de Omgevingswet: wát een stel. Wim van Oekel & Marjolein Kavelaars Basisregistraties en de Omgevingswet: wát een stel Wim van Oekel & Marjolein Kavelaars Basisregistraties en de Omgevingswet: wát een stel Basisregistraties en de Omgevingswet: wát een stel Wim van Oekel

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

ons kenmerk 101209.001u_as

ons kenmerk 101209.001u_as Logius Forum Standaardisatie p/a Bureau Forum Standaardisatie Postbus 84011 2508AA Den Haag doorkiesnummer 070 373 8819 onderwerp Rapport Interoperabiliteit versie 1.0 d.d. 23 nov. 2010 uw kenmerk ons

Nadere informatie

Releaseplan RGBZ. Inleiding. Afhankelijkheden

Releaseplan RGBZ. Inleiding. Afhankelijkheden Releaseplan RGBZ Inleiding Het RGBZ bestaat sinds 2010 en is de opvolger van het GFO-zaken uit 2004. Op basis van RGBZ 1.0 is StUF-ZKN 3.10 gemaakt. De combinatie RGBZ/StUF-ZKN is een essentieel onderdeel

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Mozard voor de omgevingsvergunning

Mozard voor de omgevingsvergunning VTH Suite Vergunningverlening, toezicht en handhaving De Mozard 'all in one' Suite is een softwareplatform voor het verbeteren van de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering en kan meerdere organisaties

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Vraagstuk: informatie-uitwisseling

Vraagstuk: informatie-uitwisseling Vraagstuk: informatie-uitwisseling Tussen RUD en Opdrachtgevers Wat worden de (complexe) taken? Hoe ziet proces eruit? Wie doet Wat in het proces? En Wie Mag Wat? Tussen RUD en Ketenpartners Wie wil wat

Nadere informatie

Bijlage 5.1 Zaakgericht (samen)werken en ondersteunende voorzieningen

Bijlage 5.1 Zaakgericht (samen)werken en ondersteunende voorzieningen Bijlage 5.1 Zaakgericht (samen)werken en ondersteunende voorzieningen Het uitvoering geven aan de Omgevingswet vindt plaats door het, veelal in samenwerking, uitvoeren van keten- en bedrijfsprocessen (zie

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Participatie Domein Ruimtelijk beleid en visie Domein WABO Domein Geo Domein bestuur UITFASEREN VISIE

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie

GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie GEMMA Applicatielandschap GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie Gemeente svoering (sectorspecifiek) intranet Serviceregister Poster

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Fineke Beukema Mariska Scherphof Pim Keizer Justitiële Informatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Almelo, Nederland ABSTRACT:

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Eisen aan e-depot voorzieningen AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Inhoud 1. Inleiding en opdracht 2. Basismodel voor e-depots 3. Vertaling naar architectuur 4. Functionele eisen

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Wijziging Informatiemodel ZTC

Wijziging Informatiemodel ZTC Wijziging Informatiemodel ZTC Van: Arjan Kloosterboer Datum: 11-3-2014 Aan: Expertgroep StUF [aangepaste versie van notitie dd. 11-12-2013, met wijzigingen als zodanig gemarkeerd] In maart 2013 is de ZTC

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden. Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht

Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden. Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht Inhoud Grootschalige implementatie Impact Strategieën Inventarisatieronde

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu. Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl Software realisatie PIM Inspectieview Milieu (IVM) Inspectieview Milieu

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage BGT 2017

Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE

FORUM STANDAARDISATIE Forum Standaardisatie Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE Agendapunt: Betreft: Intake-advies voor SIKB0101 : 23-05-2014

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit 1 juni 2010 Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein X, BWT en BRW verschijnen niet Een groep burgers spreekt de wethouder

Nadere informatie

Mogelijk onvolledige datum

Mogelijk onvolledige datum Mogelijk onvolledige datum Auteur: Wim Bakkeren (wim.bakkeren@ictu.nl) Datum: 25 september 2014 Versie: 1.0 Status: Definitief Inleiding Dit document bevat een voorstel voor een datatype voor mogelijk

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Informatiemodel Natuur

Informatiemodel Natuur Informatiemodel Natuur Visiedocument Informatie-uitwisseling tussen mensen en systemen in de natuurketen Concept > Doelstelling > Uitleg > Gebruik > Besturing > Beheer Eén natuur taal, een keten van natuurpartners

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING

Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma2 08-02-2017 V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING Ontwikkeling in GEMMA Wat is GEMMA? GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur Generieke

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Regiegroep gegevens en berichten standaarden Utrecht 5 oktober 2016 Wat

Nadere informatie

Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie

Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie Introductie DataLand Vraag vanuit de maatschappij: Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie Antwoord van gemeenten: DataLand: het intergemeentelijke loket waarmee gemeenten informatie (geo,

Nadere informatie

Risico-gestuurd toezicht met Controlelijsten Bodem. Walter de Koning SIKB-congres - 21 september 2017

Risico-gestuurd toezicht met Controlelijsten Bodem. Walter de Koning SIKB-congres - 21 september 2017 Risico-gestuurd toezicht met Controlelijsten Bodem Walter de Koning SIKB-congres - 21 september 2017 Inhoud Belang van informatie delen voor risicogericht toezicht Project Controlelijsten Bodem De volgende

Nadere informatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Regiegroep gegevens en berichten 3 februari 2016 Vernieuwing StUF familie 2 Vernieuwde

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Standaarden voor omgevingsdocumenten

Standaarden voor omgevingsdocumenten Standaarden voor omgevingsdocumenten Tijdens deze sessie Omgevingsdocumenten Context Registratie Standaardisatie Digitalisering Omgevingswet Inwerkingtreden van de wet Minimaal huidig niveau van digitalisering

Nadere informatie

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012 Ministerie van Infrastructuur en Milieu WSO2 ebms adapter Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs

Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0 Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Inhoud INLEIDING... 4 1. GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIEHUISHOUDING... 5 1.1. Toelichting vraagstuk... 5 1.2. Voorgestelde

Nadere informatie

Productbeschrijving BRK Levering

Productbeschrijving BRK Levering Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer Productbeschrijving Basisregistratie Kadaster Levering Auteur(s) Kadaster Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer 1 van 6 Productbeschrijving

Nadere informatie

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden:

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden: Op het vlak van informatie uitwisseling tussen bedrijven valt veel te verbeteren. Veel van die verbeteringen vinden hun oorzaak in het niet goed op elkaar aansluiten van de verschillende softwaretoepassingen

Nadere informatie

Document Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze

Document Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze Document 170418 Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum 18-4-2017 Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze kostensheet behoort bij de Marktscan Digikoppeling

Nadere informatie

Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden. Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden

Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden. Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden Agenda 1. Plan van aanpak 2. Modelgedreven ontwikkeling 3.

Nadere informatie

Vier no-regret maatregelen Voorbereid op de toekomst en de omgevingswet

Vier no-regret maatregelen Voorbereid op de toekomst en de omgevingswet Vier no-regret maatregelen Voorbereid op de toekomst en de omgevingswet in samenwerking met De Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) komen eraan. Dit betekent een integraler omgevingsrecht

Nadere informatie