WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT?"

Transcriptie

1 WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT? HET WATERSCHAPSHUIS 11 juni :A - Definitief D

2

3 Inhoud 1 Inleiding Doel BGT IMGeo BGT Transitie BGT bijhouding Datakwaliteit Databronnen en bronhouders AHN Eindtermen Inwinning Leeswijzer Nauwkeurigheid en resolutie AHN Inleiding Gerealiseerde nauwkeurigheden Gerealiseerde puntdichtheid en puntverdeling Resulterende karteernauwkeurigheid Karteernauwkeurigheid en BGT specificaties Gridbestanden BGT transitie BGT objecten Bouwwerk Pand Overig bouwwerk Scheiding Kunstwerk Terrein Terreindeel onbegroeid Terreindeel begroeid Transport Wegdeel Ondersteunend wegdeel Spoor Water Waterdeel Ondersteunend waterdeel Functioneel gebied Kering Taluds Samenvatting Stedelijk gebied Landelijk gebied :A - Definitief ARCADIS 3

4 4 BGT+ en 3D BGT BGT 3D CityGML AHN Mutatiesignalering Automatische classificatie Conclusies Gebruik AHN2 voor de BGT Stedelijk gebied Landelijk gebied BGT+ en 3D Meerwaarde t.o.v. luchtfotos...18 Colofon ARCADIS :A - Definitief

5 1 Inleiding 1.1 DOEL Het doel van dit rapport is het beschrijven van de mogelijkheden die het AHN2 biedt voor gebruik bij de BGT transitie en bijhouding. Daarbij wordt gekeken naar zowel het gebruik voor het bepalen van de geometrie van objecten als ook de bijbehorende attributen. Verder wordt een advies gegeven over hoe een AHN3 ingewonnen en uitgeleverd zou moeten worden om aanvullende toepassingen mogelijk te maken. 1.2 BGT Uit de gegevenscatalogus BGT: De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een topografisch objecten bestand dat voor heel Nederland uniform is qua inhoud en kwaliteit. Dat betekent dat het bestand gebiedsdekkend is en voldoet aan beschreven kwaliteitsaspecten voor volledigheid, actualiteit en nauwkeurigheid. De BGT is bedoeld voor het gebruik op een schaal van 1:500 tot 1:5000. De topografische objecten zijn fysiek in het veld terug te vinden. Het gaat om gebouwen, wegen, spoorwegen, waterlopen, parken, bossen en dergelijke. In Nederland bestaat reeds een dekkend grootschalig topografisch bestand, de GBKN. Deze volgt echter niet landelijk dezelfde standaard en is niet objectgericht IMGEO 2.0 Het Informatiemodel Geografie versie 2.0 (IMGeo 2.0) is het informatiemodel van de BGT. Dit model beschrijft naast de objecten en hun definities tevens de attributen die aan objecten gekoppeld zijn. Naast het verplichte BGT gedeelte bevat IMGeo 2.0 ook een optioneel gedeelte, de plus- en beheertopografie BGT TRANSITIE Voor het vervaardigen van de initiºle BGT zal niet alle informatie opnieuw ingewonnen worden, maar zal gebruik gemaakt worden van bestaande gegevens, zoals de GBKN en andere (beheers-) kaarten en grootschalige bestanden van andere bronhouders. Daarom wordt gesproken van de BGT transitie, de overgang van de bestaande gegevens naar de BGT BGT BIJHOUDING Na de BGT transitie is de BGT dø grootschalige basiskaart/geometrie van Nederland. De bijhouding is het proces van het continu muteren van het bestand om wijzigen in het veld te representeren :A - Definitief ARCADIS 5

6 1.2.4 DATAKWALITEIT Voor de BGT zijn vereisten m.b.t. de actualiteit, de nauwkeurigheid, de volledigheid, de logische consistentie, de tijd en de thematische nauwkeurigheid gedefinieerd. Actualiteit De actualiteit waaraan een object moet voldoen hangt af van het objecttype. Er is op dit moment nog geen besluit genomen, maar er ligt het volgende voorstel: Wegdelen, panden, bruggen en tunnels dienen een actualiteit van 4 maanden te hebben. Overige objecten dienen een actualiteit van 7 maanden in bebouwd gebied, 18 maanden in landelijk gebied te hebben. Het laatste volgt uit de updatecyclus van fotogrammetrisch ingewonnen objecten. Nauwkeurigheid De geometrische nauwkeurigheid is afhankelijk van het objecttype. Voor de meeste types bebouwing, wegen en spoor is een relatieve precisie van 30cm vereist, voor overige objecten 60cm. Volledigheid 100% van alle vlakobjecten op maaiveldniveau dienen in de BGT aanwezig te zijn. Van andere objecten dienen 98% aanwezig te zijn. Logische consistentie Op maaiveldniveau mogen er geen overlappen of gaten aanwezig zijn. Tijd Geldigheidsdatum, registratiedatum en publicatiedatum dienen aanwezig te zijn. Thematische nauwkeurigheid Gegevens dienen in overeenstemming te zijn met de werkelijke situatie in het veld, in het geval van teksten en huisnummers dienen deze minimaal 98% correct te zijn DATABRONNEN EN BRONHOUDERS Voor de BGT worden niet alle gegevens opnieuw ingewonnen. Waar mogelijk worden bestaande gegevens hergebruikt. Daarbij worden de onderstaande databronnen gebruikt. Een bronhouder is de organisatie die verantwoordelijk is voor deze databron. Bronhouder Rijkswaterstaat ProRail Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Ministerie van Defensie Waterschappen Provincies Gemeentes LSV GBKN en TPG:GBKN Databron DTB Nat en DTB Droog Objectgerichte beheerkaart AAN percelen bestand Geometrisch objectenbestand Waterlopen en keringen bestanden Provinciale wegbeheerbestanden Gemeentelijke beheerbestanden GBKN Tabel 1 - Bronhouders en databronnen 6 ARCADIS :A - Definitief

7 1.3 AHN2 Het Actueel Hoogtebestand Nederland versie 2 (kort AHN2) is een landsdekkend, kwalitatief hoogwaardig bestand vervaardigd met behulp van laseraltimetrie. Het AHN2 is in opdracht van Rijkswaterstaat en Het Waterschapshuis ingewonnen en onafhankelijk gecontroleerd. De exacte wijze van inwinnen is daarbij niet voorgeschreven de data dient aan bepaalde eindtermen te voldoen, door welke technieken en specificaties van inwinning en processing dit gebeurd staat de inwinner vrij EINDTERMEN De data die deel uitmaakt van het AHN2 voldoet aan de volgende eindtermen: Het bestand bezit een hoogtenauwkeurigheid van niet meer dan vijf centimeter standaardafwijking en niet meer dan vijf centimeter systematische afwijking; Het bestand bezit een zodanige dichtheid, een zodanige verdeling en een zodanige planimetrische nauwkeurigheid, dat topografische objecten met een grootte van twee meter x twee meter eenduidig en met een positieafwijking van maximaal 50 centimeter kunnen worden ge dentificeerd; Het bestand is volledig gefilterd zodat het bestand alleen een beschrijving van de hoogte op maaiveldniveau geeft; Het ingewonnen en gefilterde bestand is herbemonsterd naar een equidistant grid met een gridinterval van 50 centimeter INWINNING Het AHN2 is gedurende zes jaar door verschillende inwinners ingewonnen (zie Afbeelding 1). Door het gebruik van verschillende laserscanners, vlieghoogtes, strookbreedtes en processingtechnieken is de behaalde nauwkeurigheid, puntdichtheid en puntverdeling niet homogeen. Door de lange inwinperiode zijn er daarnaast relatief grote verschillen in de actualiteit van de data. Alle bestanden voldoen echter aan de eindtermen in paragraaf :A - Definitief ARCADIS 7

8 Afbeelding 1 Planning inwinning AHN2 (van 1.4 LEESWIJZER Hoofdstuk 2 - Nauwkeurigheid en resolutie, beschrijft de feitelijk voor het AHN2 behaalde nauwkeurigheden en resolutie en de gevolgen hiervan voor de karteernauwkeurigheid. In hoofdstuk 3 - BGT transitie wordt de geschiktheid van het AHN2 voor gebruik gedurende de BGT transitie beschreven. Het gebruik van AHN2 voor optionele BGT inhoud (plustopografie, beheertopografie en 3D) komt in hoofdstuk 4 aan bod. Mogelijke aanpassingen om een AHN3 geschikt te maken voor de BGT bijhouding worden in hoofdstuk 5 genoemd. Tenslotte worden de bevindingen in hoofdstuk 6 - Conclusies samengevat. 8 ARCADIS :A - Definitief

9 2 Nauwkeurigheid en resolutie AHN2 2.1 INLEIDING Zoals in paragraaf 1.3 beschreven mag de inwinner de exacte specificaties zelf bepalen als het eindproduct aan de eindtermen voor het AHN2 (paragraaf 1.3.1) voldoet. Als gevolg hiervan zijn de feitelijk gerealiseerde nauwkeurigheden, puntdichtheden en puntverdeling niet homogeen voor heel het AHN2, en vaak zelfs beter dan vereist voor het voldoen aan de eindtermen. Dit hoofdstuk benoemd de feitelijk behaalde specificaties en de resulterende karteernauwkeurigheden. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de eindrapportages van de AHN2 controleurs uit de jaren GEREALISEERDE NAUWKEURIGHEDEN De resulterende nauwkeurigheid bestaat uit twee onderdelen: 1. Een systematische component, zoals kalibratiefouten in de meetapparatuur. 2. Een stochastische component, toevallige meetruis in de laserscanner en de GPS-INS apparatuur. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in de planimetrische en de hoogtenauwkeurigheid. Perceel Systematisch hoogte Stochastisch hoogte Planimetrisch (XY) 2008 Noord 1 cm * 4,5 cm 12 cm 2008 West 1 cm * 3,4 cm 11 cm 2009 Midden 5 cm 3,0 cm 17 cm 2009 Noord-Oost < 5 cm < 5 cm 12 cm 2009 Zuid-West 2,4 cm 3,5 cm 31 cm 2010 Oost 2,5 cm 2,0 cm 4 cm * 2010 West 2,0 cm 2,5 cm 12 cm 2011 Noord 3,0 cm 2,5 cm 4 cm * 2011 Zuid 2,0 cm 2,7 cm 10 cm Tabel 2 Resulterende nauwkeurigheden (* niet onafhankelijk gecontroleerd) Uit de kwaliteitsrapportages zijn de twee componenten van de planimetrische fout niet direct te scheiden. Een indicatie geven de resultaten van de zadeldakcontrole, deze zijn echter vaak na vereffening gerapporteerd, waarbij de zadeldaken als input gebruikt worden. Een aanname van een stochastische planimetrische fout van 5cm of beter is reºel :A - Definitief ARCADIS 9

10 2.3 GEREALISEERDE PUNTDICHTHEID EN PUNTVERDELING Onderstaande tabel toont de gerealiseerde puntdichtheden en gemiddelde puntafstanden. Voor het berekenen van de puntafstanden zijn twee verschillende methodes toegepast. De Voronoi methode berekend zo lang mogelijke afstanden en is daardoor pessimistisch t.o.v. de met Delauney triangulatie berekende puntafstanden. Perceel Gemiddelde puntdichtheid Gemiddelde puntafstand 2008 Noord 12 punten per m 32 cm 2008 West 12 punten per m 30 cm 2009 Midden 10 punten per m 32 cm 2009 Noord-Oost 10 punten per m 46 cm 2009 Zuid-West 10 punten per m 32 cm 2010 Oost 6,5 punten per m 46 cm * 2010 West 8 punten per m 32 cm 2011 Noord 6,5 punten per m 46 cm * 2011 Zuid 8,5 punten per m 35 cm Tabel 3 - Resulterende puntdichtheden en puntverdelingen (* met Voronoi methode berekend, pessimistisch) In gebieden waar meerdere vliegstroken overlappen is de feitelijke puntdichtheid vaak nog hoger, bij zeer dichte vegetatie (bos) mogelijk lager. 2.4 RESULTERENDE KARTEERNAUWKEURIGHEID De karteernauwkeurigheid uit de AHN2 puntenwolk is een functie van de planimetrische nauwkeurigheid, de puntdichtheid en de puntverdeling. Met een puntdichtheid van n punten per m, een systematische planimetrische fout van x en een stochastische planimetrische fout van x is de karteernauwkeurigheid = + + met een betrouwbaarheidsinterval van 68,2%. 2.5 KARTEERNAUWKEURIGHEID EN BGT SPECIFICATIES De BGT doet geen uitspraak over absolute nauwkeurigheden, alleen relatieve nauwkeurigheden. De systematische component van de planimetrische fout kan hierdoor buiten beschouwing gelaten worden. Uitgaand van de laagst gerealiseerde puntdichtheid (6,5 punten per m ) resulteert een (relatieve) karteernauwkeurigheid van =, + 5 =24,6 cm. Aan de BGT eis van 30cm is hiermee voldaan. In de praktijk is, vooral in het gebied van overlappende stroken, een beduidend hogere puntdichtheid gerealiseerd. Bij 12 punten per m verbetert de karteernauwkeurigheid naar 19,4 cm, wederom uitgaand van een stochastische fout van 5 cm. 2.6 GRIDBESTANDEN Tot nu toe is uitgegaan van het gebruik van puntenwolken. Daarnaast zijn ook gridbestanden (gefilterd en ongefilterd) met een resolutie van 50cm onderdeel van het AHN2. Deze worden met behulp van inverse distance weighting (IDW) uit de puntenwolken berekend. Aangezien deze berekening de stochastische fout reduceert is de resulterende karteernauwkeurigheid (50cm resolutie komt overeen met 4 punten per m ) daarom kleiner dan = + 5 = 30 cm en voldoet daarmee dus ook aan de BGT eis. Vooral kleine objecten zijn in de gridbestanden echter moeilijk of niet te identificeren. 10 ARCADIS :A - Definitief

11 3 BGT transitie 3.1 BGT OBJECTEN De BGT kent de onderstaande objecten: Afbeelding 2 BGT objecten (uit BGT Gegevenscatalogus, februari 2012) In het vervolg wordt voor elk objecttype bekeken in hoeverre het AHN2 bij de BGT transitie ingezet kan worden. Dit betreft zowel de geometrie als ook de IMGeo 2.0 attributen. 3.2 BOUWWERK PAND Voor panden wordt de maaiveldgeometrie gebruikt. Deze is in de GBKN aanwezig. Gezien het AHN een bovenaanzicht is, is het niet mogelijk de exacte maaiveldgeometrie af te leiden.de attribuutgegevens worden uit de BAG overgenomen :A - Definitief ARCADIS 11

12 3.2.2 OVERIG BOUWWERK Overige bouwwerken zijn alle bouwwerken die geen panden of kunstwerken zijn. Deze zijn niet altijd in de GBKN aanwezig. Het type is uit het AHN2 niet makkelijk af te leiden. De geometrie kan vaak wel goed gekarteerd worden SCHEIDING Scheidingen zijn muren, geluidsschermen, hekken e.d.. Gezien het AHN2 een bovenaanzicht is, zijn deze lijnvormige objecten, afhankelijk van de breedte, in het AHN2 vaak niet goed te identificeren. In de GBKN of DTB zijn deze gedeeltelijk opgenomen KUNSTWERK Kunstwerken zijn bruggen, tunnels en overige objecten zoals hoogspanningsmasten, gemalen en sluizen. Tunnels zijn in het AHN2 niet aanwezig. Kunstwerken zijn door de beheerders (gemeentes, provincies, Rijkswaterstaat) over het algemeen goed in kaart gebracht. 3.3 TERREIN TERREINDEEL ONBEGROEID De geometrie van onbegroeide terreindelen is uit het AHN2 alleen zeker af te leiden bij een duidelijke scheiding. Een overgang gesloten verharding open verharding is bijv. niet te herkennen. De puntdichtheid en hoogtenauwkeurigheid van het AHN2 zijn onvoldoende om het terreintype automatisch te classificeren TERREINDEEL BEGROEID De geometrie van begroeide terreindelen is uit het AHN2 alleen zeker af te leiden bij een duidelijke scheiding. Op basis van de ruwheid van de puntenwolk is een automatische classificatie in grasland, terrein met lage vegetatie (heide, struiken) en bos mogelijk. Afhankelijk van de puntdichtheid is mogelijk een onderscheid tussen verschillende types bos te maken. 3.4 TRANSPORT WEGDEEL De geometrie van wegdelen is uit het AHN2 alleen zeker af te leiden bij een duidelijke scheiding. De functie is uit het AHN2 niet af te leiden. De puntdichtheid en hoogtenauwkeurigheid zijn niet voldoende om het fysieke voorkomen automatisch te classificeren. Daarnaast zijn wegdelen door de beheerders meestal goed in kaart gebracht ONDERSTEUNEND WEGDEEL De geometrie van ondersteunende wegdelen (verkeerseilanden en bermen) is uit hetahn2 alleen zeker af te leiden bij een duidelijke scheiding. De puntdichtheid en hoogtenauwkeurigheid zijn niet voldoende om een onderscheid berm verhard/begroeid te maken. 12 ARCADIS :A - Definitief

13 3.4.3 SPOOR De functie van spoor is uit het AHN2 niet af te leiden. De geometrie is bij de beheerders met hoge nauwkeurigheid bekend. 3.5 WATER WATERDEEL Doordat water de laser reflecteert, zijn alleen watervlakken recht onder het vliegtuig gemeten. Deze laserpunten zijn in de meeste gevallen niet uitgefilterd. Een automatische detectie van gaten in het gefilterde AHN2 bestand levert daarom niet alle watervlakken op. Daar waar geen punten op het wateroppervlak aanwezig zijn, is een goede identificatie van de waterlijn mogelijk. Gaten in het gefilterde bestand zijn echter ook het resultaat van tijdelijke watervlakken, onvoldoende puntdichtheid bijv. tussen gebouwen, en filtering. De relatie gat = water gaat daarom niet op, waardoor een automatische signalering van waterlopen niet mogelijk is. Greppels en droge sluiten zijn in een op de juiste manier gevisualiseerd AHN2 bestand goed zichtbaar en kunnen gekarteerd worden ONDERSTEUNEND WATERDEEL Ondersteunende waterdelen zijn oever/slootkant en slik. Oever en slootkant zijn daarbij de vlakken tussen insteek en waterlijn. In een op de juiste manier gevisualiseerd AHN2 bestand zijn de insteken goed zichtbaar en kunnen gekarteerd worden. 3.6 FUNCTIONEEL GEBIED KERING Op dit moment is alleen het type kering gedefinieerd. De geometrie is goed uit het AHN2 te karteren. 3.7 TALUDS Talud is een attribuut voor weg- en terreindelen met een hoogteverschil van minimaal 1m en een steilheid van 1:4 of meer. De kruinlijn is onderdeel van de objectgeometrie. Met behulp van het AHN2 kunnen gebieden die een talud vormen automatisch gesignaleerd worden. De kruinlijn is uit het AHN2 goed te karteren. 3.8 SAMENVATTING STEDELIJK GEBIED De grootste beperking voor het gebruik van het AHN2 in stedelijk gebied is de actualiteit van de AHN2 data. Aan de voor de BGT gestelde actualiteitseisen (zie paragraaf 1.2.4) wordt met het AHN2 op geen enkele wijze voldaan. Daarnaast kan er van uitgegaan worden dat de meeste informatie reeds in de GBKN of beheerssystemen aanwezig is :A - Definitief ARCADIS 13

14 Het AHN2 is echter wel te gebruiken voor een controle op de betrouwbaarheid van de BGT. Het is mogelijk een automatische controle uit te voeren of bijv. alle in de AHN2 aanwezige bebouwing (die geautomatiseerd geºxtraheerd kan worden) ook in de BGT aanwezig is. Met name objecten die in de BGT als Overig bouwwerk opgenomen dienen te worden zijn niet altijd in de GBKN aanwezig. Bij verschillen moet echter gecontroleerd worden of deze door een niet actuele AHN2 of door ontbrekende gegevens in de BGT veroorzaakt worden. Het AHN2 is ook uitermate geschikt om automatisch taluds te signaleren LANDELIJK GEBIED De actualiteitseis voor landelijk gebied is beduidend lager dan voor stedelijk gebied, zie paragraaf Het laatste AHN jaar (op dit moment AHN2011) voldoet daarmee net aan de actualiteitseis van 18 maanden. Daarnaast is landelijk gebied vaak minder onderhevig aan veranderingen dan stedelijk gebied en is veel minder informatie reeds ingewonnen en beschikbaar. Hierdoor zijn de volgende toepassingen denkbaar: (Deels) automatische classificatie begroeid terrein. Op basis van de ruwheid is een automatisch onderscheid grasland/lage begroeiing/bos te maken. Afhankelijk van de puntdichtheid is mogelijk een classificatie naaldbos/loofbos/gemengd bos mogelijk. Halfautomatische signalering waterlopen. Water is in de meeste gevallen als gat in de laserdata aanwezig. Gaten in de ongefilterde grids (of de combinatie gefilterde + uitgefilterde puntenwolken) zijn daarom met hoge waarschijnlijkheid waterlopen. Kartering greppels, droge sloten en insteken. Deze zijn in luchtfotos niet altijd goed te herkennen. Door de goede hoogtenauwkeurigheid zijn deze objecten juist wel goed met het AHN2 te karteren en deel geautomatiseerd te signaleren. Net als bij stedelijk terrein zijn daarnaast de volgende toepassingen mogelijk: Controle BGT op volledigheid, vooral van bebouwing, waarbij verschillen zowel door het AHN2 als ook door de BGT veroorzaakt kunnen zijn. Automatische signalering taluds, door de goede hoogtenauwkeurigheid kunnen vlakken die een talud vormen automatisch gesignaleerd worden. 14 ARCADIS :A - Definitief

15 4 BGT+ en 3D 4.1 BGT+ Naast de in het vorige hoofdstuk behandelde verplichte inhoud kent de BGT ook een aantal optionele objecten, de plustopografie, zie onderstaande afbeelding. Afbeelding 3 BGT+ Objecten (uit IMGeo Gegevenscatalogus, februari 2012) Naast administratieve objecten (Buurt, wijk, wegvakonderdeel etc.) bevat de BGT+ hoofdzakelijk puntobjecten. Deze inrichtingselement zijn vooral uit beheerstechnisch oogpunt interessant. Grotere objecten als lantaarnpalen en bovenleidingsportalen zijn daarbij ook in het AHN2 aanwezig en kunnen gekarteerd worden. 4.2 BGT 3D CITYGML Door integratie van de CityGML standaard biedt de BGT de mogelijkheid ook 3D objecten te representeren. Het AHN2 is een 3D bestand en uitermate geschikt om de BGT naar 3D op te waarderen. Daarbij zijn twee toepassingen het meest relevant: Het AHN2 is een maaiveldbestand van hoge kwaliteit, hieruit kunnen hoogtes voor alle maaiveldtopografie (terrein, wegen, grondvlakken van gebouwen etc.) bepaald worden. Met behulp van het AHN2 kunnen gebouwen zowel in Level of Detail (LOD) 1 (blokken) als ook in LOD2 (met dakvorm) automatisch gemodelleerd worden. Een 3D BGT biedt een uitstekende dataset voor veel toepassingen. Hierbij valt te denken aan: :A - Definitief ARCADIS 15

16 Hydraulische berekeningen, zoals wateropslagcapaciteit. Overstromingsmodellering in landelijk en stedelijk gebied. Duurzame daken, het automatisch detecteren zowel van daken geschikt voor het plaatsen van zonnecellen als ook voor begroeiing. Berekeningen omtrent stedelijk klimaat. Het gebruik als bronbestand voor de DTB en andere 3D registraties. Bouwinformatiemodellen (BIM) en visualisaties. Voor de opwaardering van de BGT naar een 3D BGT kan een actuele AHN2 uitstekend gebruikt worden. 16 ARCADIS :A - Definitief

17 5 AHN3 De voorgaande hoofdstukken hadden het AHN2 tot onderwerp. Zoals aangegeven brengt het AHN2 een aantal belangrijke beperkingen met zich mee, met name de actualiteit en de classificatie. Dit hoofdstuk beschrijft welke extra mogelijkheden een AHN3 zou kunnen bieden en welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn. 5.1 MUTATIESIGNALERING Opeenvolgende AHN cycli kunnen, mits met voldoende nauwkeurigheid en resolutie ingewonnen, uitstekend voor de automatische detectie van mutaties gebruikt worden. Hoogteverschillen geven een duidelijke indicatie van veranderingen. Belangrijk is hiervoor een hogere updatesnelheid. Dit vereist 1. Inwinning met een hogere frequentie, bijv. jaarlijks in combinatie met een fotovlucht. 2. Snelle processing, controle en uitlevering van de data. Op dit moment ligt er ruim een jaar tussen inwinning AHN2 en het beschikbaar stellen van de data aan de eindgebruikers. Met deze twee aanpassing zou een AHN3 zeer geschikt zijn voor mutatiesignalering en bijhouding van de BGT in landelijk gebied. De actualisatiecyclus in stedelijk gebied (zie paragraaf 1.2.4) is te kort om een AHN3 zinvol toe te passen. Net als bij de BGT transitie kan het AHN3 hiervoor slechts als extra controle op volledigheid gebruikt worden. 5.2 AUTOMATISCHE CLASSIFICATIE Het AHN2 is slechts in twee objectsoorten geclassificeerd: Maaiveld en niet-maaiveld. Daarnaast bevatten de punten alleen co rdinaten en geen aanvullende informatie zoals intensiteit of kleurwaarden. Een automatische classificatie met behulp van AHN2 puntenwolken beperkt zich daarmee tot classificatie op basis van de geometrie. Ook voert de inwinner als onderdeel van de processing vaak een gedetailleerdere classificatie uit, deze wordt niet aan de eindgebruikers geleverd. Door het leveren van aanvullende informatie (intensiteit, kleurwaarden, mogelijk full-waveform en de classificatie van de inwinner) zouden de volgende automatische classificatiestappen mogelijk worden: Water; Terreintype, met name verhard/onverhard. Door objectvorming uit als verhard en onverhard geclassificeerde punten zouden scheidingslijnen geautomatiseerd gekarteerd kunnen worden :A - Definitief ARCADIS 17

18 6 Conclusies 6.1 GEBRUIK AHN2 VOOR DE BGT Het AHN2 is voor verschillende toepassingen in zowel de BGT transitie als ook de BGT bijhouding geschikt. Deze verschillen tussen landelijk en stedelijk gebied STEDELIJK GEBIED Door de beperkte actualiteit van het AHN2 (of het gebrek daarvan) is deze niet of nauwelijks geschikt voor gebruik voor de BGT transitie in gebieden die onderhevig zijn aan snelle veranderingen. In het bijzonder gebouwen en infrastructuur zijn reeds actueel en met de vereiste nauwkeurigheid in beeld gebracht. Het toepassen van het AHN2 beperkt zich hier tot een automatische controle op volledigheid en betrouwbaarheid, waarbij verschillen tussen BGT en AHN2 zowel door de BGT als ook het AHN2 veroorzaakt kunnen zijn. Daarnaast kunnen met het AHN2 automatisch taluds gesignaleerd worden LANDELIJK GEBIED In landelijk gebied is een andere actualiteitseis van toepassing. Anders dan in stedelijk gebied is hier ook minder bestaande informatie aanwezig, vooral waar het om terrein gaat dat niet agrarisch in gebruik is. Ook verandert landelijk gebied minder snel. Hier biedt de AHN2 meer mogelijkheden, hoofdzakelijk bij de (half)automatische classificatie van terreintypes. Ook water is vaak als gat in de data zichtbaar en daarom de detecteren, maar zonder aanvullende stap niet volledig automatisch. De kracht van het AHN2 ligt in de goede hoogtenauwkeurigheid. Het AHN2 kan daarom goed gebruikt worden voor het signaleren en karteren van objecten die hoofdzakelijk als hoogteverschil zichtbaar zijn: Taluds, greppels/droge sloten en insteken BGT+ EN 3D In de plus- en beheerstopografie zijn vooral grotere objecten die boven maaiveld uitsteken, zoals lantaarnpalen en portalen, automatisch detecteerbaar. Voor de 3D opwaardering (CityGML) is het AHN2 onmisbaar, hieruit vloeien veel toepassingen voort. 6.2 MEERWAARDE T.O.V. LUCHTFOTOS Laserdata, zoals het AHN2, biedt t.o.v. stereo-luchtfotos van hoge resolutie een aantal belangrijke voordelen. Het belangrijkst is daarbij de significant betere hoogtenauwkeurigheid. Dit speelt niet alleen een rol bij echte 3D toepassingen, maar ook bij het signaleren en karteren van objecten die door een hoogteverschil gekenmerkt worden. In de BGT zijn dit taluds, greppels/droge sloten en insteken. 18 ARCADIS :A - Definitief

19 Door de goede hoogtenauwkeurigheid wordt het AHN2 als input gebruikt voor genereren van orthofotomoza eken uit de sterefotos. Het AHN2 kan gebruikt worden voor de automatische classificatie van terreintypes, op basis van de ruwheid hiervan. Hierdoor is een onderscheid grasland/lage vegetatie/bos mogelijk. Met RGB beeldmateriaal is deze classificatie niet betrouwbaar mogelijk. Met het AHN2 goed mogelijk puntobjecten zoals lantaarnpalen en andere masten automatisch te signaleren en te karteren. Doordat deze objecten op fotos nagenoeg puntvormig zijn, zijn deze hier (afhankelijk van de stand van de zon en de resulterende schaduw) niet altijd goed te identificeren. Tenslotte kan het AHN2 voor een (geautomatiseerde) toetsing van een uit luchtfotos afgeleid product gebruikt worden. Hierbij valt met name aan de automatische controle van de volledigheid van de gebouwkartering te denken. Zoals reeds in paragraaf genoemd kunnen verschillen daarbij zowel door het karteerproces als ook door het AHN2 veroorzaakt zijn :A - Definitief ARCADIS 19

20 Colofon WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT? OPDRACHTGEVER: Het Waterschapshuis STATUS: Definitief AUTEUR: dr.ir. T.F. Wittwer GECONTROLEERD DOOR: RenØ van der Velden Martijn Arkesteijn Wim van Pijkeren RenØ van Ginkel VRIJGEGEVEN DOOR: Tobias Wittwer 11 juni :A ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus AE Amersfoort Tel Fax Handelsregister 'ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins. 20 ARCADIS :A - Definitief

Nederland 3D. Productbeschrijving Aandachtspunten Aan te leveren gegevens. www.geonext.nl

Nederland 3D. Productbeschrijving Aandachtspunten Aan te leveren gegevens. www.geonext.nl Nederland 3D www.geonext.nl Inhoud Pag. Inleiding 3 Overzicht producten 4 Opwaardering 3D vectorbestand naar LOD0 5 Maaiveldtriangulatie 6 LOD1 3D stadsmodel 7 LOD2 3D stadsmodel 8 Taludmodellering 9 Inkleuren

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/ Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Linda van den Brink Edward Mac Gillavry, Webmapper Marcel Reuvers

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2 April 2014 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

Samen naar de finish!

Samen naar de finish! Samen naar de finish! BGT contactmiddag ZUID 30 oktober 2014 Wouter Botman Frank de Jong Transitie regisseurs Koplopers Geonovum Data leveranciers Software Leveranciers Peloton Geo-versnellers Routeboek

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument AHN2. Auteur: Niels van der Zon Datum: 14-5-2013 Versie:1.3 Status: Definitief Status:

Kwaliteitsdocument AHN2. Auteur: Niels van der Zon Datum: 14-5-2013 Versie:1.3 Status: Definitief Status: Auteur: Niels van der Zon Datum: : Status: Definitief Status: 1 van 31 Verspreiding http://ahn.nl historie Datum Auteur Opmerking 14-05-2013 Niels van der Zon De AHN2012-projecten verwerkt 1.2 05-06-2012

Nadere informatie

Het Hoogtebestand Rotterdam. Joris Goos Gemeente Rotterdam

Het Hoogtebestand Rotterdam. Joris Goos Gemeente Rotterdam Het Hoogtebestand Rotterdam Joris Goos Gemeente Rotterdam Het Hoogtebestand Rotterdam? Joris Goos Gemeente Rotterdam Laseraltimetrische dataset Hoognauwkeurig 5+5 of 2+2 Maaiveld in beeld dekking maaiveld

Nadere informatie

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen Deel 2 Beschrijving 2-1 BOUWWERKEN HARD Prioriteit Meten 1 Classificeren 1 Kenmerk als projectie op de kaart vormt de omtrek van het totale bouwwerk, bepaald door karakteristieke punten en geprojecteerd

Nadere informatie

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer:

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer: BGT-info jaargang 3 januari 2011 nummer 8 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

Rapportage marktconsultatie AHN2014-2015. 18-7-2013 Versie 1.0 Definitief

Rapportage marktconsultatie AHN2014-2015. 18-7-2013 Versie 1.0 Definitief Rapportage marktconsultatie AHN2014-2015 Versie 1.0 1 van 12 Informatie InkoopCentrum IV Ina Lenssen-Wairata Inkoopcentrum-iv@rws.nl 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 Assetmanagement met ruimtelijke modellen Antea Group Emiel Huizinga & Cesar Blaauwgeers 2D en 3D mutatiesignalering Asset Management met ruimtelijke modellen Agenda Intermezzo

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT en Voortgang transitiepilots BGT Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Deelnemersbijeenkomst Stichting GBKN Gelderland/Flevoland, 5 oktober 2011 Inhoud deel SVB-BGT Belang

Nadere informatie

Rapport Aggregatie en de BGT

Rapport Aggregatie en de BGT Rapport Aggregatie en de BGT Geonovum Auteur: Jantien Stoter, GISt, OTB, TU Delft & Geonovum datum Oktober 2013 versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van dit onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

Bijlage2 Beeldmateriaal: wat krijg ik ervoor?

Bijlage2 Beeldmateriaal: wat krijg ik ervoor? Bijlage2 Beeldmateriaal: wat krijg ik ervoor? Voor de luchtopnamen van 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn specificaties vastgesteld waaraan het beeldmateriaal dient te voldoen. De productspecificaties voor

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Alexander Melinga (MUG Ingenieursbureau) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale samenwerking. Bestuurlijk convenant

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

KRACHT VAN LUCHTFOTOS

KRACHT VAN LUCHTFOTOS KRACHT VAN LUCHTFOTOS (Satellietfoto s) WAT KAN JE ER MEE???? TOEPASSINGEN I. Zoekt u soms de verschillen van twee luchtfoto s II. Waar kan ik in een stad zonnepanelen op daken plaatsen en waar staan zij

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012 PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE 3 juli 2012 INHOUD Inleiding Opzet Controle/mutaties Fasering Weg- en groenbeheer DOELSTELLING Bepaal visie Regie behouden Maak gebruik van bestaande omgeving BGT-proof

Nadere informatie

Transitie BGT / IMGEO. gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel

Transitie BGT / IMGEO. gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel Transitie BGT / IMGEO gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel Jeroen van Logtenstein, gemeente s-hertogenbosch Mark Jan Grevink, ARCADIS Presentatie: Agenda Inhoud van de opdracht Uitgangssituatie

Nadere informatie

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente PILOT BGT Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente Waarom een pilot!!! Biedt duidelijkheid en inzicht Snelle uitvoering met leerrijke momenten Goed inzicht over data-kwaliteit Levert nuttige

Nadere informatie

3D GeoInformatie: wat kun je ermee?

3D GeoInformatie: wat kun je ermee? 3D GeoInformatie: wat kun je ermee? Prof dr Jantien Stoter Delft University of Technology Inhoud 3D intro Wat is er al? 3D BGT 3D BAG 3D TOP10NL Manifest Doorbraak 3D Wat is 3D? Wat is 3D? Hoogte, diepte

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Methodiek aanmaak stedelijk DTM

Methodiek aanmaak stedelijk DTM Methodiek aanmaak stedelijk DTM Astrid Riebel, Harmen van de Werfhorst, Roger de Crook, Joost Heijkers Inleiding Bij het uitvoeren van hydrologische modelberekeningen is in vele gevallen (zo niet in alle)

Nadere informatie

Beeldmateriaal 2014 2015. René van der Velden

Beeldmateriaal 2014 2015. René van der Velden Beeldmateriaal 2014 2015 - René van der Velden Beeldmateriaal 2014 2015 1. Achtergronden, aanleiding, ambitie en doelstellingen 2. Beeldmateriaal: producten 3. Planning 4. Kosten Aanleiding landelijk initiatief

Nadere informatie

Deel 1. Algemeen. Stichting GBKN-Zuid Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1

Deel 1. Algemeen. Stichting GBKN-Zuid Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1 Deel 1 Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1 1. INLEIDING In de opwaarderingprojecten van de GBK-B en GBK-L in Noord-Brabant en Limburg is intensief gebruik gemaakt van de Referentie inhoud van het Landelijk SamenwerkingsVerband

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT de stand van zaken Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Contactmiddag Stichting GBKN-Zuid, 16 november 2011 Onderwerpen Algemene stand van zaken BGT Organisatie SVB BGT

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 3 maart 2012 nummer 13. De Stuurgroep BGT positief:

BGT-info. Jaargang 3 maart 2012 nummer 13. De Stuurgroep BGT positief: BGT-info Jaargang 3 maart 2012 nummer 13 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een uitgave van het programmabureau BGT. In dit nummer: Stuurgroep BGT positief: Ontwerp

Nadere informatie

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof Stichting GBKN-Zuid Contactmiddag GBKN Zuid 2010 Frans Olthof Programma 1. Opening (Harrie Nuijten, voorzitter Stichting GBKN-Zuid) 2. Bijhouding 2010 en Aanbesteding 2011 (Frans Olthof - Manager RIB GBKN-Zuid)

Nadere informatie

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT Generiek Proces Bijhouding Mutatiesignalering bij bronhouder Mutatiemelding Opdracht aan marktpartij Inwinning

Nadere informatie

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata referentie invoerdatum: 1998/1999 laatste controledatum: 26 oktober 2000 laatste update datum:

Nadere informatie

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Realisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nummer: Bestuursstukken\1365 Agendapunt: 8 DB: Ja 22-4-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

Gelderland Flevoland en Overijssel

Gelderland Flevoland en Overijssel Gelderland Flevoland en Overijssel Rijn en IJssel Rivierenland Groot Salland Reest en Wieden Vallei en Veluwe Provincie Gelderland Provincie Overijssel Twente IJsselland Flevoland Flevoland - Koploper

Nadere informatie

Stage- en/of afstudeeronderwerpen

Stage- en/of afstudeeronderwerpen Stage- en/of afstudeeronderwerpen Afdeling Basisinformatie Van Rob Poll-van Dasselaar Datum 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 De afdeling 3 2 Stage lopen of afstuderen 4 3 De opdrachten 5 4 Geïnteresseerd?

Nadere informatie

3D DIGTOP voor het maken van geluidsberekeningen Den Haag gebruikt vliegtuig laserscanning voor haar geluidskaarten

3D DIGTOP voor het maken van geluidsberekeningen Den Haag gebruikt vliegtuig laserscanning voor haar geluidskaarten 3D DIGTOP voor het maken van geluidsberekeningen Den Haag gebruikt vliegtuig laserscanning voor haar geluidskaarten Ron Mandala, bedrijfsonderdeel Milieu en Vergunningen, Dienst Stadsbeheer, Gemeente Den

Nadere informatie

Vooronderzoek BGT Middelsee gemeenten Kwaliteit geo-informatie bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie

Vooronderzoek BGT Middelsee gemeenten Kwaliteit geo-informatie bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie Kwaliteit geo-informatie bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie projectnr. 257047 Definitief 13 maart 2013 auteur M.R. Bücking R. Klooster Opdrachtgever: Middelsee gemeenten Postbus

Nadere informatie

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Plenair ochtendprogramma 09.30-10.00 uur: Registratie/koffie en informatieplein 10.00-10.30 uur: Introductie, Bart van der Lely, Grontmij Welkomstwoord,

Nadere informatie

Streetmapper 360 tot zo n 50% goedkoper dan traditionele inwinmethoden snel inzetbaar: binnen 1 à 2 werkdagen zonder verkeersmaatregelen

Streetmapper 360 tot zo n 50% goedkoper dan traditionele inwinmethoden snel inzetbaar: binnen 1 à 2 werkdagen zonder verkeersmaatregelen STREETMAPPER 360 DE STREETMAPPER 360 + tot zo n 50% goedkoper dan traditionele inwinmethoden + snel inzetbaar: binnen 1 à 2 werkdagen + zonder verkeersmaatregelen + alles tot 300 meter rondom in 3D +

Nadere informatie

6 juni 2012, Dolf de Rooij

6 juni 2012, Dolf de Rooij 6 juni 2012, "Uit de gebruikersgroep" 2 Amstelveen 1 De oogst Themagroep 3D opslag en View Stefan van Gerwen "Uit de gebruikersgroep" 4 Amstelveen 2 Themagroep 3D opslag en View Stefan van Gerwen 1 3D

Nadere informatie

Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen. GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren

Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen. GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren Achtereenvolgens Geo Business Nederland Vertrekpunt branche Onderzoek

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT Wat kunt u van het SVB BGT verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT lleoverheden gebruiken de zelfde basisset aan gegevens lle overheden gebruiken de zelfde

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus Versie 0.9_5 September 2010 Status: concept Informatiemodel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Gegevenscatalogus

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie

Dataopwerkingsprojecten 'zichtbaar' onder controle

Dataopwerkingsprojecten 'zichtbaar' onder controle Dataopwerkingsprojecten 'zichtbaar' onder controle Visualisatie ten behoeve van projectaanpak en datakwaliteit Maurice Willemsen en Joery Korobejnik Spatial Eye en Enexis Asset Management maurice.willemsen@spatial-eye.com

Nadere informatie

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement GeoBuzz BIM Programma - 24 november 2015 Niels Reyngoud Provincie Gelderland 1 Assetmanagement Assetmanagement Pijlers (1/2) Assetmanagement

Nadere informatie

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Bestuursopdracht/Plan van Aanpak Titel: Implementatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 1. Aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp Van Aan Datum Aantal pagina s

Onderwerp Van Aan Datum Aantal pagina s Notitie Onderwerp Wijzigingen RSGB 3.0 versus RSGB 2.0 t.a.v. BGT / IMGeo en BRK Van KING Aan leden werkgroep RSGB 3.0 Datum 2 februari 2015 Aantal pagina s 78 1 1 Inleiding Het doel van deze notitie is:

Nadere informatie

Zaakgerichte muta.esignalering voor BAG - WOZ - BGT

Zaakgerichte muta.esignalering voor BAG - WOZ - BGT Zaakgerichte muta.esignalering voor BAG - WOZ - BGT Programma - Uw verwach.ngen van de workshop - Cyclomedia: muta.esignalering, hoe werkt dit? - GouwIT: doorwerking naar BAG/WOZ/BGT Scrummen Wat betekent

Nadere informatie

Belastingcongres Papendal. Workshop: Voordelen geïntegreerde bijhouding basisregistraties

Belastingcongres Papendal. Workshop: Voordelen geïntegreerde bijhouding basisregistraties Belastingcongres Papendal Workshop: Voordelen geïntegreerde bijhouding basisregistraties Wie is wie? Marcel Reuvers Manager geo standaarden Marco Kok Adviseur Geotax Rudolf van Summeren Adviseur informatisering

Nadere informatie

FACTSHEET FOTOGRAMMETRIE

FACTSHEET FOTOGRAMMETRIE FACTSHEET FOTOGRAMMETRIE FACTSHEET FOTOGRAMMETRIE Gerbrand Vestjens Geodelta VERSIE 20150421 APR 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 FOTOGRAMMETRIE... 5 2.1 Specificiteit en nauwkeurigheid... 6 2.2 Inzetbaarheid

Nadere informatie

Uniformeringsbestek GBKN

Uniformeringsbestek GBKN Uniformeringsbestek GBKN versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnummer: 00/05.138 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 2 Inhoud GBKN...7 2.1 Doorgroei naar objectgerichtheid...7

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

FACTSHEET FACTSHEET LASER-ALTIMETRIE. Gerbrand Vestjens. Geodelta VERSIE 20150421 APR 15

FACTSHEET FACTSHEET LASER-ALTIMETRIE. Gerbrand Vestjens. Geodelta VERSIE 20150421 APR 15 FACTSHEET FACTSHEET LASER-ALTIMETRIE Gerbrand Vestjens Geodelta VERSIE 20150421 APR 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 LASER-ALTIMETRIE... 5 2.1 Specificiteit en nauwkeurigheid... 7 2.2 Inzetbaarheid

Nadere informatie

Hermes-model in beeld

Hermes-model in beeld Hermes-model in beeld INLEIDING Informatie over woningen, zoals de herbouwwaarde en andere bouwkundige kenmerken, wordt door verzekeraars, volmachten en intermediairs veelvuldig gebruikt. Toepassingen

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek BAG Uitvoering 2013 In opdracht van het Ministerie van I en M is door Statisfact

Nadere informatie

IMGeo. Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model

IMGeo. Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model IMGeo Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model Versie 1.0 17 oktober 2007 Het Informatiemodel Geografie (IMGeo) is ontstaan op initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam

Nadere informatie

RGLO MIT4 BSLI WP 7.13 L 7.13.2 RAPPORT EXTERNE VEILIGHEID

RGLO MIT4 BSLI WP 7.13 L 7.13.2 RAPPORT EXTERNE VEILIGHEID RGLO MIT4 BSLI WP 7.13 L 7.13.2 RAPPORT EXTERNE VEILIGHEID PRORAIL SPOORONTWIKKELING, PLANVORMING EN INFRA Versie 2.0 16 september 2005 141222/EA5/160/029.062/nve Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

De fotogrammetrie bij het NGI

De fotogrammetrie bij het NGI De fotogrammetrie bij het NGI 1. Inleiding De fotogrammetrie is de techniek die toelaat metingen te verrichten vanaf foto s (of volgens de ontwikkelingen gedurende de laatste jaren metingen te verrichten

Nadere informatie

Quickscan BGT. Quickscan voor transitie grootschalige kaartbestanden van gemeente Moerdijk naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Quickscan BGT. Quickscan voor transitie grootschalige kaartbestanden van gemeente Moerdijk naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Quickscan BGT Quickscan voor transitie grootschalige kaartbestanden van gemeente Moerdijk naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen

Nadere informatie

Aan Van e-mail Belangstellenden Bureau Aanbestedingen aanbestedingen@leiden.nl

Aan Van e-mail Belangstellenden Bureau Aanbestedingen aanbestedingen@leiden.nl Financiële en Juridische Dienstverlening Team Juridische Dienstverlening Memo Aan Van e-mail Belangstellenden Bureau Aanbestedingen aanbestedingen@leiden.nl Onderwerp Datum 23 augustus 2010 Nota van inlichtingen

Nadere informatie

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders 10 veel gestelde vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie In 1937 hield dijkgraaf J. Glerum in de Tweede Kamer een pleidooi voor een grootschalige

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gisib en de BGT / IM GEO

gisib en de BGT / IM GEO gisib en de BGT / IM GEO BGT en IMGEO BGT en IMGEO -planning De overheid gebruikt één en dezelfde gedetailleerde kaart van Nederland: de BGT Verkenning Ontwerp fase Implementatie bij gebruikers Die kaart

Nadere informatie

gisib de Core applicationen de Apps Historie Historie Ontwikkelingen Ontwikkelingen

gisib de Core applicationen de Apps Historie Historie Ontwikkelingen Ontwikkelingen gisib de Core applicationen de Apps Wat is gisib ook alweer? Wat maakt gisib onderscheidend in de markt? Uit welke onderdelen bestaat gisib? Wat betekent dat voor u? Historie KOAC-NPC en DG Groep eigen

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Inhoud Basisregistraties Wat is een basisregistratie? Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; Basisregistratie

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Pauze. Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013

Pauze. Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013 Pauze Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013 Stand van zaken BGT Financiën Plan van aanpak / detailplanning TMT - Transitie Monitor Tool BRAVO 1 en 2 Werkconferenties BGT in a day (Assembleren)

Nadere informatie

GBKN het einde van een tijdperk. BGT contactdag Zuid, 1 oktober 2015 Harrie Nuijten voorzitter St GBKN Zuid

GBKN het einde van een tijdperk. BGT contactdag Zuid, 1 oktober 2015 Harrie Nuijten voorzitter St GBKN Zuid GBKN het einde van een tijdperk GBKN de route naar uniforme grootschalige topografie In de 30 er jaren, zorgen over schade aan kabels en leidingen 1975-1985: Kadaster taakstelling GBKN vervaardiging Fotogrammetrie

Nadere informatie

GEO-INFO 6. De BGT: van denken naar doen. Huidige stand Grootschalige Topografie. 3D en BGT. Themanummer: BGT

GEO-INFO 6. De BGT: van denken naar doen. Huidige stand Grootschalige Topografie. 3D en BGT. Themanummer: BGT GEO-INFO 6 Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2012 - jaargang 9 PROVINCIE WATERSCHAP pagina 4 De BGT: van denken naar doen pagina 10 Huidige stand Grootschalige Topografie pagina 30 3D en BGT BGT Themanummer:

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

BGT beheer. Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics. Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie. www.nedgraphics.nl

BGT beheer. Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics. Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie. www.nedgraphics.nl BGT beheer Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie Agenda Onze BGT software Meten / inwinnen Muteren in NedBGT en mutatieleveringen aan het SVB-BGT

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 3 maart 2011 nummer 9. Inleiding

BGT-info. Jaargang 3 maart 2011 nummer 9. Inleiding BGT-info Jaargang 3 maart 2011 nummer 9 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

EXTERNE VEILIGHEID DEVENTER BEDRIJVENPARK A1 RAPPORTAGE

EXTERNE VEILIGHEID DEVENTER BEDRIJVENPARK A1 RAPPORTAGE EXTERNE VEILIGHEID DEVENTER BEDRIJVENPARK A1 RAPPORTAGE GEMEENTE DEVENTER 11 oktober 2007 141223/EA7/1A8/000523/sfo Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond en doel 3 2 Analyse risico s 4 2.1 Wet- en regelgeving

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n) 3 Datum

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat BGT-keten in opbouw Marcel Reuvers Ernst Koperdraat 16 september 2013 Agenda Vertikale keten 1. Stapsgewijs naar een volledig werkende keten 2. De plateauplanning 2013-2016 3. Het komende jaar 4. Wat betekent

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

52 10 16 N,5 21 39 O.

52 10 16 N,5 21 39 O. Programma showroom Neuron BGT Introductie Vicrea en Neuron Presentatie Neuron BGT Pauze Demonstratie Neuron BGT Vragen en nadere technische uitleg Maak elke elke locatie een bron van informatie. Essentie

Nadere informatie

Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie? Het project: BGT Linked Data Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie? Linda van den Brink, 12-2-2015 Door: In opdracht van Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Geo- PSI beleid in Nederland en daarbuiten

Geo- PSI beleid in Nederland en daarbuiten Geo- PSI beleid in Nederland en daarbuiten dr. ir. Bastiaan van Loenen b.vanloenen@tudelft.nl Kleinschalige topografie (1:100.000) Luchtfoto Grootschalige topografie NWB http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/

Nadere informatie

GGB Taakgroep Beeldmateriaal 3. Dataland congres, 12 juni 2014

GGB Taakgroep Beeldmateriaal 3. Dataland congres, 12 juni 2014 GGB Taakgroep Beeldmateriaal 3 Dataland congres, 12 juni 2014 1 Waarom deze taakgroep Opdracht Dataland/VNG n.a.v. reacties op BM2 Onderzoek samenwerking gemeenten 2016-2017 Leden taakgroep: Amsterdam,

Nadere informatie

Energie meetplan. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Project Gemaal Schardam 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Voortbouwen op de BGT

Voortbouwen op de BGT Voortbouwen op de BGT BGT IMGeo als basis voor andere sectoren Arnoud de Boer Open GeoDag 2 september 2015 Informatiemodel Geografie Voordelen BGT Overheid werkt op zelfde basiskaart Betere Dienstverlening

Nadere informatie

De BGT beheer je samen. Zo zet u eerste stappen op weg naar een solide bijhouding

De BGT beheer je samen. Zo zet u eerste stappen op weg naar een solide bijhouding De BGT beheer je samen Zo zet u eerste stappen op weg naar een solide bijhouding 1 Inhoud Waarom dit boekje? 4 De transitie en dan? 5 Verschillende bronhouders, verschillende eisen 5 Wettelijke eisen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 7 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 Nota I advies van: Bram Verrips Behandelende afdeling: Intern Beleid 8L Projecten Datum: 01-07-2014 TITEL: Projectkrediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Rapport BGT IMGeo en NLCS

Rapport BGT IMGeo en NLCS Rapport BGT IMGeo en NLCS Auteurs: Opdrachtgevers: Oranjewoud en Nedgraphics SBRCURnet en Geonovum datum 29 oktober 2013 versie 1.0 Definitief Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 BGT IMGeo en NLCS 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Achtergrond document: Systematiek voor de bepaling van het afvoerend oppervlak

Achtergrond document: Systematiek voor de bepaling van het afvoerend oppervlak Achtergrond document: Systematiek voor de bepaling van het afvoerend oppervlak Definitief, juni 2014 Opdrachtgever: Platform Auteur: Melle Eijkelkamp Platform Water Vallei en Eem Datum:juni 2014 Versie:D01

Nadere informatie

pre IMWA 2014 watersystemen Auteur: T. Bakker Publicatiedatum: XXX Versie: 0.3

pre IMWA 2014 watersystemen Auteur: T. Bakker Publicatiedatum: XXX Versie: 0.3 pre IMWA 2014 watersystemen Auteur: T. Bakker Publicatiedatum: XXX Versie: 0.3 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 12-12-2013 0.1 T. Bakker Eerste versie. Alleen hoofdstuk 1

Nadere informatie