WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT?"

Transcriptie

1 WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT? HET WATERSCHAPSHUIS 11 juni :A - Definitief D

2

3 Inhoud 1 Inleiding Doel BGT IMGeo BGT Transitie BGT bijhouding Datakwaliteit Databronnen en bronhouders AHN Eindtermen Inwinning Leeswijzer Nauwkeurigheid en resolutie AHN Inleiding Gerealiseerde nauwkeurigheden Gerealiseerde puntdichtheid en puntverdeling Resulterende karteernauwkeurigheid Karteernauwkeurigheid en BGT specificaties Gridbestanden BGT transitie BGT objecten Bouwwerk Pand Overig bouwwerk Scheiding Kunstwerk Terrein Terreindeel onbegroeid Terreindeel begroeid Transport Wegdeel Ondersteunend wegdeel Spoor Water Waterdeel Ondersteunend waterdeel Functioneel gebied Kering Taluds Samenvatting Stedelijk gebied Landelijk gebied :A - Definitief ARCADIS 3

4 4 BGT+ en 3D BGT BGT 3D CityGML AHN Mutatiesignalering Automatische classificatie Conclusies Gebruik AHN2 voor de BGT Stedelijk gebied Landelijk gebied BGT+ en 3D Meerwaarde t.o.v. luchtfotos...18 Colofon ARCADIS :A - Definitief

5 1 Inleiding 1.1 DOEL Het doel van dit rapport is het beschrijven van de mogelijkheden die het AHN2 biedt voor gebruik bij de BGT transitie en bijhouding. Daarbij wordt gekeken naar zowel het gebruik voor het bepalen van de geometrie van objecten als ook de bijbehorende attributen. Verder wordt een advies gegeven over hoe een AHN3 ingewonnen en uitgeleverd zou moeten worden om aanvullende toepassingen mogelijk te maken. 1.2 BGT Uit de gegevenscatalogus BGT: De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een topografisch objecten bestand dat voor heel Nederland uniform is qua inhoud en kwaliteit. Dat betekent dat het bestand gebiedsdekkend is en voldoet aan beschreven kwaliteitsaspecten voor volledigheid, actualiteit en nauwkeurigheid. De BGT is bedoeld voor het gebruik op een schaal van 1:500 tot 1:5000. De topografische objecten zijn fysiek in het veld terug te vinden. Het gaat om gebouwen, wegen, spoorwegen, waterlopen, parken, bossen en dergelijke. In Nederland bestaat reeds een dekkend grootschalig topografisch bestand, de GBKN. Deze volgt echter niet landelijk dezelfde standaard en is niet objectgericht IMGEO 2.0 Het Informatiemodel Geografie versie 2.0 (IMGeo 2.0) is het informatiemodel van de BGT. Dit model beschrijft naast de objecten en hun definities tevens de attributen die aan objecten gekoppeld zijn. Naast het verplichte BGT gedeelte bevat IMGeo 2.0 ook een optioneel gedeelte, de plus- en beheertopografie BGT TRANSITIE Voor het vervaardigen van de initiºle BGT zal niet alle informatie opnieuw ingewonnen worden, maar zal gebruik gemaakt worden van bestaande gegevens, zoals de GBKN en andere (beheers-) kaarten en grootschalige bestanden van andere bronhouders. Daarom wordt gesproken van de BGT transitie, de overgang van de bestaande gegevens naar de BGT BGT BIJHOUDING Na de BGT transitie is de BGT dø grootschalige basiskaart/geometrie van Nederland. De bijhouding is het proces van het continu muteren van het bestand om wijzigen in het veld te representeren :A - Definitief ARCADIS 5

6 1.2.4 DATAKWALITEIT Voor de BGT zijn vereisten m.b.t. de actualiteit, de nauwkeurigheid, de volledigheid, de logische consistentie, de tijd en de thematische nauwkeurigheid gedefinieerd. Actualiteit De actualiteit waaraan een object moet voldoen hangt af van het objecttype. Er is op dit moment nog geen besluit genomen, maar er ligt het volgende voorstel: Wegdelen, panden, bruggen en tunnels dienen een actualiteit van 4 maanden te hebben. Overige objecten dienen een actualiteit van 7 maanden in bebouwd gebied, 18 maanden in landelijk gebied te hebben. Het laatste volgt uit de updatecyclus van fotogrammetrisch ingewonnen objecten. Nauwkeurigheid De geometrische nauwkeurigheid is afhankelijk van het objecttype. Voor de meeste types bebouwing, wegen en spoor is een relatieve precisie van 30cm vereist, voor overige objecten 60cm. Volledigheid 100% van alle vlakobjecten op maaiveldniveau dienen in de BGT aanwezig te zijn. Van andere objecten dienen 98% aanwezig te zijn. Logische consistentie Op maaiveldniveau mogen er geen overlappen of gaten aanwezig zijn. Tijd Geldigheidsdatum, registratiedatum en publicatiedatum dienen aanwezig te zijn. Thematische nauwkeurigheid Gegevens dienen in overeenstemming te zijn met de werkelijke situatie in het veld, in het geval van teksten en huisnummers dienen deze minimaal 98% correct te zijn DATABRONNEN EN BRONHOUDERS Voor de BGT worden niet alle gegevens opnieuw ingewonnen. Waar mogelijk worden bestaande gegevens hergebruikt. Daarbij worden de onderstaande databronnen gebruikt. Een bronhouder is de organisatie die verantwoordelijk is voor deze databron. Bronhouder Rijkswaterstaat ProRail Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Ministerie van Defensie Waterschappen Provincies Gemeentes LSV GBKN en TPG:GBKN Databron DTB Nat en DTB Droog Objectgerichte beheerkaart AAN percelen bestand Geometrisch objectenbestand Waterlopen en keringen bestanden Provinciale wegbeheerbestanden Gemeentelijke beheerbestanden GBKN Tabel 1 - Bronhouders en databronnen 6 ARCADIS :A - Definitief

7 1.3 AHN2 Het Actueel Hoogtebestand Nederland versie 2 (kort AHN2) is een landsdekkend, kwalitatief hoogwaardig bestand vervaardigd met behulp van laseraltimetrie. Het AHN2 is in opdracht van Rijkswaterstaat en Het Waterschapshuis ingewonnen en onafhankelijk gecontroleerd. De exacte wijze van inwinnen is daarbij niet voorgeschreven de data dient aan bepaalde eindtermen te voldoen, door welke technieken en specificaties van inwinning en processing dit gebeurd staat de inwinner vrij EINDTERMEN De data die deel uitmaakt van het AHN2 voldoet aan de volgende eindtermen: Het bestand bezit een hoogtenauwkeurigheid van niet meer dan vijf centimeter standaardafwijking en niet meer dan vijf centimeter systematische afwijking; Het bestand bezit een zodanige dichtheid, een zodanige verdeling en een zodanige planimetrische nauwkeurigheid, dat topografische objecten met een grootte van twee meter x twee meter eenduidig en met een positieafwijking van maximaal 50 centimeter kunnen worden ge dentificeerd; Het bestand is volledig gefilterd zodat het bestand alleen een beschrijving van de hoogte op maaiveldniveau geeft; Het ingewonnen en gefilterde bestand is herbemonsterd naar een equidistant grid met een gridinterval van 50 centimeter INWINNING Het AHN2 is gedurende zes jaar door verschillende inwinners ingewonnen (zie Afbeelding 1). Door het gebruik van verschillende laserscanners, vlieghoogtes, strookbreedtes en processingtechnieken is de behaalde nauwkeurigheid, puntdichtheid en puntverdeling niet homogeen. Door de lange inwinperiode zijn er daarnaast relatief grote verschillen in de actualiteit van de data. Alle bestanden voldoen echter aan de eindtermen in paragraaf :A - Definitief ARCADIS 7

8 Afbeelding 1 Planning inwinning AHN2 (van LEESWIJZER Hoofdstuk 2 - Nauwkeurigheid en resolutie, beschrijft de feitelijk voor het AHN2 behaalde nauwkeurigheden en resolutie en de gevolgen hiervan voor de karteernauwkeurigheid. In hoofdstuk 3 - BGT transitie wordt de geschiktheid van het AHN2 voor gebruik gedurende de BGT transitie beschreven. Het gebruik van AHN2 voor optionele BGT inhoud (plustopografie, beheertopografie en 3D) komt in hoofdstuk 4 aan bod. Mogelijke aanpassingen om een AHN3 geschikt te maken voor de BGT bijhouding worden in hoofdstuk 5 genoemd. Tenslotte worden de bevindingen in hoofdstuk 6 - Conclusies samengevat. 8 ARCADIS :A - Definitief

9 2 Nauwkeurigheid en resolutie AHN2 2.1 INLEIDING Zoals in paragraaf 1.3 beschreven mag de inwinner de exacte specificaties zelf bepalen als het eindproduct aan de eindtermen voor het AHN2 (paragraaf 1.3.1) voldoet. Als gevolg hiervan zijn de feitelijk gerealiseerde nauwkeurigheden, puntdichtheden en puntverdeling niet homogeen voor heel het AHN2, en vaak zelfs beter dan vereist voor het voldoen aan de eindtermen. Dit hoofdstuk benoemd de feitelijk behaalde specificaties en de resulterende karteernauwkeurigheden. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de eindrapportages van de AHN2 controleurs uit de jaren GEREALISEERDE NAUWKEURIGHEDEN De resulterende nauwkeurigheid bestaat uit twee onderdelen: 1. Een systematische component, zoals kalibratiefouten in de meetapparatuur. 2. Een stochastische component, toevallige meetruis in de laserscanner en de GPS-INS apparatuur. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in de planimetrische en de hoogtenauwkeurigheid. Perceel Systematisch hoogte Stochastisch hoogte Planimetrisch (XY) 2008 Noord 1 cm * 4,5 cm 12 cm 2008 West 1 cm * 3,4 cm 11 cm 2009 Midden 5 cm 3,0 cm 17 cm 2009 Noord-Oost < 5 cm < 5 cm 12 cm 2009 Zuid-West 2,4 cm 3,5 cm 31 cm 2010 Oost 2,5 cm 2,0 cm 4 cm * 2010 West 2,0 cm 2,5 cm 12 cm 2011 Noord 3,0 cm 2,5 cm 4 cm * 2011 Zuid 2,0 cm 2,7 cm 10 cm Tabel 2 Resulterende nauwkeurigheden (* niet onafhankelijk gecontroleerd) Uit de kwaliteitsrapportages zijn de twee componenten van de planimetrische fout niet direct te scheiden. Een indicatie geven de resultaten van de zadeldakcontrole, deze zijn echter vaak na vereffening gerapporteerd, waarbij de zadeldaken als input gebruikt worden. Een aanname van een stochastische planimetrische fout van 5cm of beter is reºel :A - Definitief ARCADIS 9

10 2.3 GEREALISEERDE PUNTDICHTHEID EN PUNTVERDELING Onderstaande tabel toont de gerealiseerde puntdichtheden en gemiddelde puntafstanden. Voor het berekenen van de puntafstanden zijn twee verschillende methodes toegepast. De Voronoi methode berekend zo lang mogelijke afstanden en is daardoor pessimistisch t.o.v. de met Delauney triangulatie berekende puntafstanden. Perceel Gemiddelde puntdichtheid Gemiddelde puntafstand 2008 Noord 12 punten per m 32 cm 2008 West 12 punten per m 30 cm 2009 Midden 10 punten per m 32 cm 2009 Noord-Oost 10 punten per m 46 cm 2009 Zuid-West 10 punten per m 32 cm 2010 Oost 6,5 punten per m 46 cm * 2010 West 8 punten per m 32 cm 2011 Noord 6,5 punten per m 46 cm * 2011 Zuid 8,5 punten per m 35 cm Tabel 3 - Resulterende puntdichtheden en puntverdelingen (* met Voronoi methode berekend, pessimistisch) In gebieden waar meerdere vliegstroken overlappen is de feitelijke puntdichtheid vaak nog hoger, bij zeer dichte vegetatie (bos) mogelijk lager. 2.4 RESULTERENDE KARTEERNAUWKEURIGHEID De karteernauwkeurigheid uit de AHN2 puntenwolk is een functie van de planimetrische nauwkeurigheid, de puntdichtheid en de puntverdeling. Met een puntdichtheid van n punten per m, een systematische planimetrische fout van x en een stochastische planimetrische fout van x is de karteernauwkeurigheid = + + met een betrouwbaarheidsinterval van 68,2%. 2.5 KARTEERNAUWKEURIGHEID EN BGT SPECIFICATIES De BGT doet geen uitspraak over absolute nauwkeurigheden, alleen relatieve nauwkeurigheden. De systematische component van de planimetrische fout kan hierdoor buiten beschouwing gelaten worden. Uitgaand van de laagst gerealiseerde puntdichtheid (6,5 punten per m ) resulteert een (relatieve) karteernauwkeurigheid van =, + 5 =24,6 cm. Aan de BGT eis van 30cm is hiermee voldaan. In de praktijk is, vooral in het gebied van overlappende stroken, een beduidend hogere puntdichtheid gerealiseerd. Bij 12 punten per m verbetert de karteernauwkeurigheid naar 19,4 cm, wederom uitgaand van een stochastische fout van 5 cm. 2.6 GRIDBESTANDEN Tot nu toe is uitgegaan van het gebruik van puntenwolken. Daarnaast zijn ook gridbestanden (gefilterd en ongefilterd) met een resolutie van 50cm onderdeel van het AHN2. Deze worden met behulp van inverse distance weighting (IDW) uit de puntenwolken berekend. Aangezien deze berekening de stochastische fout reduceert is de resulterende karteernauwkeurigheid (50cm resolutie komt overeen met 4 punten per m ) daarom kleiner dan = + 5 = 30 cm en voldoet daarmee dus ook aan de BGT eis. Vooral kleine objecten zijn in de gridbestanden echter moeilijk of niet te identificeren. 10 ARCADIS :A - Definitief

11 3 BGT transitie 3.1 BGT OBJECTEN De BGT kent de onderstaande objecten: Afbeelding 2 BGT objecten (uit BGT Gegevenscatalogus, februari 2012) In het vervolg wordt voor elk objecttype bekeken in hoeverre het AHN2 bij de BGT transitie ingezet kan worden. Dit betreft zowel de geometrie als ook de IMGeo 2.0 attributen. 3.2 BOUWWERK PAND Voor panden wordt de maaiveldgeometrie gebruikt. Deze is in de GBKN aanwezig. Gezien het AHN een bovenaanzicht is, is het niet mogelijk de exacte maaiveldgeometrie af te leiden.de attribuutgegevens worden uit de BAG overgenomen :A - Definitief ARCADIS 11

12 3.2.2 OVERIG BOUWWERK Overige bouwwerken zijn alle bouwwerken die geen panden of kunstwerken zijn. Deze zijn niet altijd in de GBKN aanwezig. Het type is uit het AHN2 niet makkelijk af te leiden. De geometrie kan vaak wel goed gekarteerd worden SCHEIDING Scheidingen zijn muren, geluidsschermen, hekken e.d.. Gezien het AHN2 een bovenaanzicht is, zijn deze lijnvormige objecten, afhankelijk van de breedte, in het AHN2 vaak niet goed te identificeren. In de GBKN of DTB zijn deze gedeeltelijk opgenomen KUNSTWERK Kunstwerken zijn bruggen, tunnels en overige objecten zoals hoogspanningsmasten, gemalen en sluizen. Tunnels zijn in het AHN2 niet aanwezig. Kunstwerken zijn door de beheerders (gemeentes, provincies, Rijkswaterstaat) over het algemeen goed in kaart gebracht. 3.3 TERREIN TERREINDEEL ONBEGROEID De geometrie van onbegroeide terreindelen is uit het AHN2 alleen zeker af te leiden bij een duidelijke scheiding. Een overgang gesloten verharding open verharding is bijv. niet te herkennen. De puntdichtheid en hoogtenauwkeurigheid van het AHN2 zijn onvoldoende om het terreintype automatisch te classificeren TERREINDEEL BEGROEID De geometrie van begroeide terreindelen is uit het AHN2 alleen zeker af te leiden bij een duidelijke scheiding. Op basis van de ruwheid van de puntenwolk is een automatische classificatie in grasland, terrein met lage vegetatie (heide, struiken) en bos mogelijk. Afhankelijk van de puntdichtheid is mogelijk een onderscheid tussen verschillende types bos te maken. 3.4 TRANSPORT WEGDEEL De geometrie van wegdelen is uit het AHN2 alleen zeker af te leiden bij een duidelijke scheiding. De functie is uit het AHN2 niet af te leiden. De puntdichtheid en hoogtenauwkeurigheid zijn niet voldoende om het fysieke voorkomen automatisch te classificeren. Daarnaast zijn wegdelen door de beheerders meestal goed in kaart gebracht ONDERSTEUNEND WEGDEEL De geometrie van ondersteunende wegdelen (verkeerseilanden en bermen) is uit hetahn2 alleen zeker af te leiden bij een duidelijke scheiding. De puntdichtheid en hoogtenauwkeurigheid zijn niet voldoende om een onderscheid berm verhard/begroeid te maken. 12 ARCADIS :A - Definitief

13 3.4.3 SPOOR De functie van spoor is uit het AHN2 niet af te leiden. De geometrie is bij de beheerders met hoge nauwkeurigheid bekend. 3.5 WATER WATERDEEL Doordat water de laser reflecteert, zijn alleen watervlakken recht onder het vliegtuig gemeten. Deze laserpunten zijn in de meeste gevallen niet uitgefilterd. Een automatische detectie van gaten in het gefilterde AHN2 bestand levert daarom niet alle watervlakken op. Daar waar geen punten op het wateroppervlak aanwezig zijn, is een goede identificatie van de waterlijn mogelijk. Gaten in het gefilterde bestand zijn echter ook het resultaat van tijdelijke watervlakken, onvoldoende puntdichtheid bijv. tussen gebouwen, en filtering. De relatie gat = water gaat daarom niet op, waardoor een automatische signalering van waterlopen niet mogelijk is. Greppels en droge sluiten zijn in een op de juiste manier gevisualiseerd AHN2 bestand goed zichtbaar en kunnen gekarteerd worden ONDERSTEUNEND WATERDEEL Ondersteunende waterdelen zijn oever/slootkant en slik. Oever en slootkant zijn daarbij de vlakken tussen insteek en waterlijn. In een op de juiste manier gevisualiseerd AHN2 bestand zijn de insteken goed zichtbaar en kunnen gekarteerd worden. 3.6 FUNCTIONEEL GEBIED KERING Op dit moment is alleen het type kering gedefinieerd. De geometrie is goed uit het AHN2 te karteren. 3.7 TALUDS Talud is een attribuut voor weg- en terreindelen met een hoogteverschil van minimaal 1m en een steilheid van 1:4 of meer. De kruinlijn is onderdeel van de objectgeometrie. Met behulp van het AHN2 kunnen gebieden die een talud vormen automatisch gesignaleerd worden. De kruinlijn is uit het AHN2 goed te karteren. 3.8 SAMENVATTING STEDELIJK GEBIED De grootste beperking voor het gebruik van het AHN2 in stedelijk gebied is de actualiteit van de AHN2 data. Aan de voor de BGT gestelde actualiteitseisen (zie paragraaf 1.2.4) wordt met het AHN2 op geen enkele wijze voldaan. Daarnaast kan er van uitgegaan worden dat de meeste informatie reeds in de GBKN of beheerssystemen aanwezig is :A - Definitief ARCADIS 13

14 Het AHN2 is echter wel te gebruiken voor een controle op de betrouwbaarheid van de BGT. Het is mogelijk een automatische controle uit te voeren of bijv. alle in de AHN2 aanwezige bebouwing (die geautomatiseerd geºxtraheerd kan worden) ook in de BGT aanwezig is. Met name objecten die in de BGT als Overig bouwwerk opgenomen dienen te worden zijn niet altijd in de GBKN aanwezig. Bij verschillen moet echter gecontroleerd worden of deze door een niet actuele AHN2 of door ontbrekende gegevens in de BGT veroorzaakt worden. Het AHN2 is ook uitermate geschikt om automatisch taluds te signaleren LANDELIJK GEBIED De actualiteitseis voor landelijk gebied is beduidend lager dan voor stedelijk gebied, zie paragraaf Het laatste AHN jaar (op dit moment AHN2011) voldoet daarmee net aan de actualiteitseis van 18 maanden. Daarnaast is landelijk gebied vaak minder onderhevig aan veranderingen dan stedelijk gebied en is veel minder informatie reeds ingewonnen en beschikbaar. Hierdoor zijn de volgende toepassingen denkbaar: (Deels) automatische classificatie begroeid terrein. Op basis van de ruwheid is een automatisch onderscheid grasland/lage begroeiing/bos te maken. Afhankelijk van de puntdichtheid is mogelijk een classificatie naaldbos/loofbos/gemengd bos mogelijk. Halfautomatische signalering waterlopen. Water is in de meeste gevallen als gat in de laserdata aanwezig. Gaten in de ongefilterde grids (of de combinatie gefilterde + uitgefilterde puntenwolken) zijn daarom met hoge waarschijnlijkheid waterlopen. Kartering greppels, droge sloten en insteken. Deze zijn in luchtfotos niet altijd goed te herkennen. Door de goede hoogtenauwkeurigheid zijn deze objecten juist wel goed met het AHN2 te karteren en deel geautomatiseerd te signaleren. Net als bij stedelijk terrein zijn daarnaast de volgende toepassingen mogelijk: Controle BGT op volledigheid, vooral van bebouwing, waarbij verschillen zowel door het AHN2 als ook door de BGT veroorzaakt kunnen zijn. Automatische signalering taluds, door de goede hoogtenauwkeurigheid kunnen vlakken die een talud vormen automatisch gesignaleerd worden. 14 ARCADIS :A - Definitief

15 4 BGT+ en 3D 4.1 BGT+ Naast de in het vorige hoofdstuk behandelde verplichte inhoud kent de BGT ook een aantal optionele objecten, de plustopografie, zie onderstaande afbeelding. Afbeelding 3 BGT+ Objecten (uit IMGeo Gegevenscatalogus, februari 2012) Naast administratieve objecten (Buurt, wijk, wegvakonderdeel etc.) bevat de BGT+ hoofdzakelijk puntobjecten. Deze inrichtingselement zijn vooral uit beheerstechnisch oogpunt interessant. Grotere objecten als lantaarnpalen en bovenleidingsportalen zijn daarbij ook in het AHN2 aanwezig en kunnen gekarteerd worden. 4.2 BGT 3D CITYGML Door integratie van de CityGML standaard biedt de BGT de mogelijkheid ook 3D objecten te representeren. Het AHN2 is een 3D bestand en uitermate geschikt om de BGT naar 3D op te waarderen. Daarbij zijn twee toepassingen het meest relevant: Het AHN2 is een maaiveldbestand van hoge kwaliteit, hieruit kunnen hoogtes voor alle maaiveldtopografie (terrein, wegen, grondvlakken van gebouwen etc.) bepaald worden. Met behulp van het AHN2 kunnen gebouwen zowel in Level of Detail (LOD) 1 (blokken) als ook in LOD2 (met dakvorm) automatisch gemodelleerd worden. Een 3D BGT biedt een uitstekende dataset voor veel toepassingen. Hierbij valt te denken aan: :A - Definitief ARCADIS 15

16 Hydraulische berekeningen, zoals wateropslagcapaciteit. Overstromingsmodellering in landelijk en stedelijk gebied. Duurzame daken, het automatisch detecteren zowel van daken geschikt voor het plaatsen van zonnecellen als ook voor begroeiing. Berekeningen omtrent stedelijk klimaat. Het gebruik als bronbestand voor de DTB en andere 3D registraties. Bouwinformatiemodellen (BIM) en visualisaties. Voor de opwaardering van de BGT naar een 3D BGT kan een actuele AHN2 uitstekend gebruikt worden. 16 ARCADIS :A - Definitief

17 5 AHN3 De voorgaande hoofdstukken hadden het AHN2 tot onderwerp. Zoals aangegeven brengt het AHN2 een aantal belangrijke beperkingen met zich mee, met name de actualiteit en de classificatie. Dit hoofdstuk beschrijft welke extra mogelijkheden een AHN3 zou kunnen bieden en welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn. 5.1 MUTATIESIGNALERING Opeenvolgende AHN cycli kunnen, mits met voldoende nauwkeurigheid en resolutie ingewonnen, uitstekend voor de automatische detectie van mutaties gebruikt worden. Hoogteverschillen geven een duidelijke indicatie van veranderingen. Belangrijk is hiervoor een hogere updatesnelheid. Dit vereist 1. Inwinning met een hogere frequentie, bijv. jaarlijks in combinatie met een fotovlucht. 2. Snelle processing, controle en uitlevering van de data. Op dit moment ligt er ruim een jaar tussen inwinning AHN2 en het beschikbaar stellen van de data aan de eindgebruikers. Met deze twee aanpassing zou een AHN3 zeer geschikt zijn voor mutatiesignalering en bijhouding van de BGT in landelijk gebied. De actualisatiecyclus in stedelijk gebied (zie paragraaf 1.2.4) is te kort om een AHN3 zinvol toe te passen. Net als bij de BGT transitie kan het AHN3 hiervoor slechts als extra controle op volledigheid gebruikt worden. 5.2 AUTOMATISCHE CLASSIFICATIE Het AHN2 is slechts in twee objectsoorten geclassificeerd: Maaiveld en niet-maaiveld. Daarnaast bevatten de punten alleen co rdinaten en geen aanvullende informatie zoals intensiteit of kleurwaarden. Een automatische classificatie met behulp van AHN2 puntenwolken beperkt zich daarmee tot classificatie op basis van de geometrie. Ook voert de inwinner als onderdeel van de processing vaak een gedetailleerdere classificatie uit, deze wordt niet aan de eindgebruikers geleverd. Door het leveren van aanvullende informatie (intensiteit, kleurwaarden, mogelijk full-waveform en de classificatie van de inwinner) zouden de volgende automatische classificatiestappen mogelijk worden: Water; Terreintype, met name verhard/onverhard. Door objectvorming uit als verhard en onverhard geclassificeerde punten zouden scheidingslijnen geautomatiseerd gekarteerd kunnen worden :A - Definitief ARCADIS 17

18 6 Conclusies 6.1 GEBRUIK AHN2 VOOR DE BGT Het AHN2 is voor verschillende toepassingen in zowel de BGT transitie als ook de BGT bijhouding geschikt. Deze verschillen tussen landelijk en stedelijk gebied STEDELIJK GEBIED Door de beperkte actualiteit van het AHN2 (of het gebrek daarvan) is deze niet of nauwelijks geschikt voor gebruik voor de BGT transitie in gebieden die onderhevig zijn aan snelle veranderingen. In het bijzonder gebouwen en infrastructuur zijn reeds actueel en met de vereiste nauwkeurigheid in beeld gebracht. Het toepassen van het AHN2 beperkt zich hier tot een automatische controle op volledigheid en betrouwbaarheid, waarbij verschillen tussen BGT en AHN2 zowel door de BGT als ook het AHN2 veroorzaakt kunnen zijn. Daarnaast kunnen met het AHN2 automatisch taluds gesignaleerd worden LANDELIJK GEBIED In landelijk gebied is een andere actualiteitseis van toepassing. Anders dan in stedelijk gebied is hier ook minder bestaande informatie aanwezig, vooral waar het om terrein gaat dat niet agrarisch in gebruik is. Ook verandert landelijk gebied minder snel. Hier biedt de AHN2 meer mogelijkheden, hoofdzakelijk bij de (half)automatische classificatie van terreintypes. Ook water is vaak als gat in de data zichtbaar en daarom de detecteren, maar zonder aanvullende stap niet volledig automatisch. De kracht van het AHN2 ligt in de goede hoogtenauwkeurigheid. Het AHN2 kan daarom goed gebruikt worden voor het signaleren en karteren van objecten die hoofdzakelijk als hoogteverschil zichtbaar zijn: Taluds, greppels/droge sloten en insteken BGT+ EN 3D In de plus- en beheerstopografie zijn vooral grotere objecten die boven maaiveld uitsteken, zoals lantaarnpalen en portalen, automatisch detecteerbaar. Voor de 3D opwaardering (CityGML) is het AHN2 onmisbaar, hieruit vloeien veel toepassingen voort. 6.2 MEERWAARDE T.O.V. LUCHTFOTOS Laserdata, zoals het AHN2, biedt t.o.v. stereo-luchtfotos van hoge resolutie een aantal belangrijke voordelen. Het belangrijkst is daarbij de significant betere hoogtenauwkeurigheid. Dit speelt niet alleen een rol bij echte 3D toepassingen, maar ook bij het signaleren en karteren van objecten die door een hoogteverschil gekenmerkt worden. In de BGT zijn dit taluds, greppels/droge sloten en insteken. 18 ARCADIS :A - Definitief

19 Door de goede hoogtenauwkeurigheid wordt het AHN2 als input gebruikt voor genereren van orthofotomoza eken uit de sterefotos. Het AHN2 kan gebruikt worden voor de automatische classificatie van terreintypes, op basis van de ruwheid hiervan. Hierdoor is een onderscheid grasland/lage vegetatie/bos mogelijk. Met RGB beeldmateriaal is deze classificatie niet betrouwbaar mogelijk. Met het AHN2 goed mogelijk puntobjecten zoals lantaarnpalen en andere masten automatisch te signaleren en te karteren. Doordat deze objecten op fotos nagenoeg puntvormig zijn, zijn deze hier (afhankelijk van de stand van de zon en de resulterende schaduw) niet altijd goed te identificeren. Tenslotte kan het AHN2 voor een (geautomatiseerde) toetsing van een uit luchtfotos afgeleid product gebruikt worden. Hierbij valt met name aan de automatische controle van de volledigheid van de gebouwkartering te denken. Zoals reeds in paragraaf genoemd kunnen verschillen daarbij zowel door het karteerproces als ook door het AHN2 veroorzaakt zijn :A - Definitief ARCADIS 19

20 Colofon WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT? OPDRACHTGEVER: Het Waterschapshuis STATUS: Definitief AUTEUR: dr.ir. T.F. Wittwer GECONTROLEERD DOOR: RenØ van der Velden Martijn Arkesteijn Wim van Pijkeren RenØ van Ginkel VRIJGEGEVEN DOOR: Tobias Wittwer 11 juni :A ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus AE Amersfoort Tel Fax Handelsregister 'ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins. 20 ARCADIS :A - Definitief

Nederland 3D. Productbeschrijving Aandachtspunten Aan te leveren gegevens. www.geonext.nl

Nederland 3D. Productbeschrijving Aandachtspunten Aan te leveren gegevens. www.geonext.nl Nederland 3D www.geonext.nl Inhoud Pag. Inleiding 3 Overzicht producten 4 Opwaardering 3D vectorbestand naar LOD0 5 Maaiveldtriangulatie 6 LOD1 3D stadsmodel 7 LOD2 3D stadsmodel 8 Taludmodellering 9 Inkleuren

Nadere informatie

KARTERING OPPERVLAKTEWATER

KARTERING OPPERVLAKTEWATER KARTERING OPPERVLAKTEWATER Inwinning insteken met behulp van fotogrammetrie en AHN-2 BeheergebiedWaterschap EEN PAAR CIJFERS: 83.000 ha oppervlakte 775.000 inwoners 283.000 huishoudens 21.000 bedrijven

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders

Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders Landelijke afspraken Interne afspraken Ted Huberts Agenda Projectvoorbereiding (pilot, workshops en IMGeo-handbook) Deelprojecten / fasering

Nadere informatie

De Grids van het Actueel Hoogtebestand Nederland

De Grids van het Actueel Hoogtebestand Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Geo-informatie en ICT De Grids van het Actueel Hoogtebestand Nederland Versie 1.3 28 januari 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

De Grids van het Actueel Hoogtebestand Nederland

De Grids van het Actueel Hoogtebestand Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Meetkundige Dienst De Grids van het Actueel Hoogtebestand Nederland Versie 1.0 19 juli 2002 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Meetkundige Dienst De Grids van het

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/ Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Linda van den Brink Edward Mac Gillavry, Webmapper Marcel Reuvers

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2 April 2014 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl

Nadere informatie

Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen. Rudolf van Summeren

Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen. Rudolf van Summeren Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen Rudolf van Summeren Basisregistratie Grootschalige Topografie I IMGEO IMBGT Agenda: - Venray? - Waarom doen we het? - Venray naar IMGeo 1.0: wat

Nadere informatie

Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach

Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach Operationeel Bronhouders Overleg (OOB) 8-5-17 1 Uit : Toekomstagenda SVB-BGT 2017-2020 Monitoren uitvoering Innoveren Platform Bundelen realisatiekracht Agenderen

Nadere informatie

Het Hoogtebestand Rotterdam. Joris Goos Gemeente Rotterdam

Het Hoogtebestand Rotterdam. Joris Goos Gemeente Rotterdam Het Hoogtebestand Rotterdam Joris Goos Gemeente Rotterdam Het Hoogtebestand Rotterdam? Joris Goos Gemeente Rotterdam Laseraltimetrische dataset Hoognauwkeurig 5+5 of 2+2 Maaiveld in beeld dekking maaiveld

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

3D in het informatie model van BGT (IMGeo)

3D in het informatie model van BGT (IMGeo) RWS Prov NB 3D in het informatie model van BGT (IMGeo) Jantien Stoter Kadaster, Geonovum, TU Delft TNO Gemeente Rotterdam ! Hoe zit 3D in BGT?! Toolkit voor 3D in BGT! 3D IMGeo: waar staan we? 3D is praktijk,

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

Bijlage2 Beeldmateriaal: wat krijg ik ervoor?

Bijlage2 Beeldmateriaal: wat krijg ik ervoor? Bijlage2 Beeldmateriaal: wat krijg ik ervoor? Voor de luchtopnamen van 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn specificaties vastgesteld waaraan het beeldmateriaal dient te voldoen. De productspecificaties voor

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument AHN2. Auteur: Niels van der Zon Datum: 14-5-2013 Versie:1.3 Status: Definitief Status:

Kwaliteitsdocument AHN2. Auteur: Niels van der Zon Datum: 14-5-2013 Versie:1.3 Status: Definitief Status: Auteur: Niels van der Zon Datum: : Status: Definitief Status: 1 van 31 Verspreiding http://ahn.nl historie Datum Auteur Opmerking 14-05-2013 Niels van der Zon De AHN2012-projecten verwerkt 1.2 05-06-2012

Nadere informatie

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen Deel 2 Beschrijving 2-1 BOUWWERKEN HARD Prioriteit Meten 1 Classificeren 1 Kenmerk als projectie op de kaart vormt de omtrek van het totale bouwwerk, bepaald door karakteristieke punten en geprojecteerd

Nadere informatie

Samen naar de finish!

Samen naar de finish! Samen naar de finish! BGT contactmiddag ZUID 30 oktober 2014 Wouter Botman Frank de Jong Transitie regisseurs Koplopers Geonovum Data leveranciers Software Leveranciers Peloton Geo-versnellers Routeboek

Nadere informatie

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 Assetmanagement met ruimtelijke modellen Antea Group Emiel Huizinga & Cesar Blaauwgeers 2D en 3D mutatiesignalering Asset Management met ruimtelijke modellen Agenda Intermezzo

Nadere informatie

Rapportage marktconsultatie AHN2014-2015. 18-7-2013 Versie 1.0 Definitief

Rapportage marktconsultatie AHN2014-2015. 18-7-2013 Versie 1.0 Definitief Rapportage marktconsultatie AHN2014-2015 Versie 1.0 1 van 12 Informatie InkoopCentrum IV Ina Lenssen-Wairata Inkoopcentrum-iv@rws.nl 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanvullende BGT karteerinstructie EZ Versie 1.0

Aanvullende BGT karteerinstructie EZ Versie 1.0 Aanvullende BGT karteerinstructie EZ Versie 1.0 1 van 11 Inhoud Inleiding... 2 Algemene uitgangspunten.... 2 Dammen tussen twee percelen... 3 Toegangsdammen... 4 Wegen en paden... 5 Water... 5 Erf... 6

Nadere informatie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie Directie GVA Product- en Procesbeheer Directie Geo Product- en Procesbeheer Datum 1 van 8 Datum Auteur Opmerking 1.0 1 november 2011 Kadaster Eerste versie Controleprotocol Kadaster Herziening Controleprotocol

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Willem Rijn (Waterschap Scheldestromen) Hans Timmers (AGEL adviseurs) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT en Voortgang transitiepilots BGT Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Deelnemersbijeenkomst Stichting GBKN Gelderland/Flevoland, 5 oktober 2011 Inhoud deel SVB-BGT Belang

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012 PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE 3 juli 2012 INHOUD Inleiding Opzet Controle/mutaties Fasering Weg- en groenbeheer DOELSTELLING Bepaal visie Regie behouden Maak gebruik van bestaande omgeving BGT-proof

Nadere informatie

Rapport Aggregatie en de BGT

Rapport Aggregatie en de BGT Rapport Aggregatie en de BGT Geonovum Auteur: Jantien Stoter, GISt, OTB, TU Delft & Geonovum datum Oktober 2013 versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van dit onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Inhoud. Wat is assemblage Zelfassemblerende Bronhouder Opdrachtverlening Instructie Opbouw en Assemblage BGT

Inhoud. Wat is assemblage Zelfassemblerende Bronhouder Opdrachtverlening Instructie Opbouw en Assemblage BGT Inhoud Wat is assemblage Zelfassemblerende Bronhouder Opdrachtverlening Instructie Opbouw en Assemblage BGT Wat is assembleren? Onder assemblage verstaan we het op de bronhoudergrenzen organisatorisch-

Nadere informatie

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer:

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer: BGT-info jaargang 3 januari 2011 nummer 8 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland Jeroen Brakel Flip van der Valk 9 juni 2011 Visie, creativiteit, vakmanschap, degelijkheid en betrouwbaarheid zijn leidende waarden we zijn actief sinds

Nadere informatie

Gebouwinformatie. De Run 2180, 5503LE Veldhoven. Locatie Datum Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting

Gebouwinformatie. De Run 2180, 5503LE Veldhoven. Locatie Datum Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw 861100000376773 Type Pand Oppervlakte grondvlak 481,2 m² Bouwjaar 1975 Aantal verblijfsobjecten

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Alexander Melinga (MUG Ingenieursbureau) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale samenwerking. Bestuurlijk convenant

Nadere informatie

KRACHT VAN LUCHTFOTOS

KRACHT VAN LUCHTFOTOS KRACHT VAN LUCHTFOTOS (Satellietfoto s) WAT KAN JE ER MEE???? TOEPASSINGEN I. Zoekt u soms de verschillen van twee luchtfoto s II. Waar kan ik in een stad zonnepanelen op daken plaatsen en waar staan zij

Nadere informatie

Studiedag 3D Topografie 3D in TOP10NL

Studiedag 3D Topografie 3D in TOP10NL Studiedag 3D Topografie 3D in TOP1NL Nico Bakker Topografische Dienst Kadaster Agenda 3D in TOP1vector/Topografische kaarten 3D in TOP1NL Tekortkomingen in TOP1NL Onderzoek verbetering 3 D modellering

Nadere informatie

Transitie BGT / IMGEO. gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel

Transitie BGT / IMGEO. gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel Transitie BGT / IMGEO gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel Jeroen van Logtenstein, gemeente s-hertogenbosch Mark Jan Grevink, ARCADIS Presentatie: Agenda Inhoud van de opdracht Uitgangssituatie

Nadere informatie

Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT

Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT BGT-contactdagen najaar 2017 Inhoud Samenhang en Doorontwikkeling BAG en BGT Bijhouding geometrie BAG en BGT Relatie BAG en BGT Stelsel Relatie BAG en BGT Verschil

Nadere informatie

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente PILOT BGT Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente Waarom een pilot!!! Biedt duidelijkheid en inzicht Snelle uitvoering met leerrijke momenten Goed inzicht over data-kwaliteit Levert nuttige

Nadere informatie

3D GeoInformatie: wat kun je ermee?

3D GeoInformatie: wat kun je ermee? 3D GeoInformatie: wat kun je ermee? Prof dr Jantien Stoter Delft University of Technology Inhoud 3D intro Wat is er al? 3D BGT 3D BAG 3D TOP10NL Manifest Doorbraak 3D Wat is 3D? Wat is 3D? Hoogte, diepte

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 1 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 6 1 Stand van de transitie 10 2 Planning en afronding 20 3 Beheer

Nadere informatie

Typische terreinsituaties uitgewerkt voor waterstaatswerken

Typische terreinsituaties uitgewerkt voor waterstaatswerken BGT Schetsboek Typische terreinsituaties uitgewerkt voor waterstaatswerken BIK BUK BUT BIT Ben Kuenen & Kier van Gijssel Versie 2.0 14 oktober 2015 Symbolen GBKN klassen Keringkniklijnen Riet B01 Gebouw

Nadere informatie

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB.

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Concept 0.8, september 2013 1. Aanleiding Begin dit jaar is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het InformatieModel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Beeldmateriaal 2014 2015. René van der Velden

Beeldmateriaal 2014 2015. René van der Velden Beeldmateriaal 2014 2015 - René van der Velden Beeldmateriaal 2014 2015 1. Achtergronden, aanleiding, ambitie en doelstellingen 2. Beeldmateriaal: producten 3. Planning 4. Kosten Aanleiding landelijk initiatief

Nadere informatie

Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D. Het Gegevenshuis

Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D. Het Gegevenshuis Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D et Gegevenshuis Even voorstellen. Bas Kielen Planologisch medewerker/ functioneel beheerder RO Sjef Leenen Paul Martens directeur/secretaris ontwikkelaar

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

Methodiek aanmaak stedelijk DTM

Methodiek aanmaak stedelijk DTM Methodiek aanmaak stedelijk DTM Astrid Riebel, Harmen van de Werfhorst, Roger de Crook, Joost Heijkers Inleiding Bij het uitvoeren van hydrologische modelberekeningen is in vele gevallen (zo niet in alle)

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT de stand van zaken Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Contactmiddag Stichting GBKN-Zuid, 16 november 2011 Onderwerpen Algemene stand van zaken BGT Organisatie SVB BGT

Nadere informatie

3 Bestanden Ministerie van EZ (AAN)

3 Bestanden Ministerie van EZ (AAN) 3 Bestanden Ministerie van EZ (AAN) Deze beschrijving heeft het doel duidelijk toetsbare acceptatiecriteria vast te leggen voor de controles van de geassembleerde bestanden door het SVB-BGT. EZ heeft een

Nadere informatie

Van ruwe laserdata naar geo-informatie

Van ruwe laserdata naar geo-informatie Onderzoek laseraltimetrie aan de Technische Universiteit Delft Van ruwe laserdata naar geo-informatie Het gebruik van laseraltimetrie heeft de laatste jaren in Nederland een grote vlucht genomen. Vooral

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken

Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken Slotevents BGT Arno de Ruijter, IenM Richard Witmer, Kadaster Adrie Noorlander, SVB-BGT BGT-contactdag Noord BGT-contactdag Oost BGT-contactdag West BGT-contactdag

Nadere informatie

Objectenhandboek BGT IMGeo

Objectenhandboek BGT IMGeo Objectenhandboek BGT IMGeo Ministerie van Infrastructuur en Milieu De standaard BGT IMGeo wordt beheerd door Geonovum. www.geonovum.nl imgeo@geonovum.nl inwinningsregel IMGeo Wegdeel en weginrichting Ten

Nadere informatie

Handboek BGT. Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens

Handboek BGT. Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens Handboek BGT Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens Versiebeheer Versie 0.1 : initiële versie Versie 0.2 : bijgewerkt n.a.v. van eerste interne bespreking 14-10-2013 Versie 0.3 : bijgewerkt om

Nadere informatie

Geo-objecten Catalogi

Geo-objecten Catalogi Geo-objecten Catalogi Algemeen Van Eigenaar Raymond Welhuis Kenmerk Versie 1.0.0 Datum 26 april 2017 Geo-objectencalalogus ProRail Algemeen v1.0.0 Bestand Onderwerp Status Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 1: Genereren voorbeeldbestand 3D IMGeo- CityGML

3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 1: Genereren voorbeeldbestand 3D IMGeo- CityGML 3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 1: Genereren voorbeeldbestand 3D IMGeo- CityGML auteur Marcel Reuvers, Geonovum datum 15 november 2012 versie 1.0 definitief Lijst van figuren en tabellen Lijst

Nadere informatie

Deel 1. Algemeen. Stichting GBKN-Zuid Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1

Deel 1. Algemeen. Stichting GBKN-Zuid Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1 Deel 1 Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1 1. INLEIDING In de opwaarderingprojecten van de GBK-B en GBK-L in Noord-Brabant en Limburg is intensief gebruik gemaakt van de Referentie inhoud van het Landelijk SamenwerkingsVerband

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 3 maart 2012 nummer 13. De Stuurgroep BGT positief:

BGT-info. Jaargang 3 maart 2012 nummer 13. De Stuurgroep BGT positief: BGT-info Jaargang 3 maart 2012 nummer 13 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een uitgave van het programmabureau BGT. In dit nummer: Stuurgroep BGT positief: Ontwerp

Nadere informatie

Van GBKN naar BGT Lijngericht vector naar BGT

Van GBKN naar BGT Lijngericht vector naar BGT Van GBKN naar BGT Lijngericht vector naar BGT Den Bosch 24 november 2015 Geobuzz Hendrik van der Berg(Alliander) Geobuzz GBKN naar BGT 1 Netbeheerder Liander Liander is de netbeheerder binnen Alliander

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2013

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2013 De stand van de BGT Monitorrapportage november 2013 De stand van de BGT Monitorrapportage november 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 7 Rapportage november 2013 8 Leeswijzer 9 1 Organisatie 11 2

Nadere informatie

Rapportage second opinion Stichting Bewoners Initiatieven Scheepvaartkwartier

Rapportage second opinion Stichting Bewoners Initiatieven Scheepvaartkwartier Bezonningsstudie Zalmhaven Rotterdam Rapportage second opinion Stichting Bewoners Initiatieven Scheepvaartkwartier 2 december 2015 INHOUDSOPGAVE 1 INTRODUCTIE 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 3 BEREKENINGEN 4 4 RESULTATEN

Nadere informatie

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata referentie invoerdatum: 1998/1999 laatste controledatum: 26 oktober 2000 laatste update datum:

Nadere informatie

IMBOR - INFORMATIEMODEL BEHEER OPENBARE RUIMTE. Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

IMBOR - INFORMATIEMODEL BEHEER OPENBARE RUIMTE. Grip op de openbare ruimte met het IMBOR IMBOR - INFORMATIEMODEL BEHEER OPENBARE RUIMTE Grip op de openbare ruimte met het IMBOR 1. Rol CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek Nationaal

Nadere informatie

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof Stichting GBKN-Zuid Contactmiddag GBKN Zuid 2010 Frans Olthof Programma 1. Opening (Harrie Nuijten, voorzitter Stichting GBKN-Zuid) 2. Bijhouding 2010 en Aanbesteding 2011 (Frans Olthof - Manager RIB GBKN-Zuid)

Nadere informatie

Objecten ontwerp Verklaring Soort geometrie As Riool as van het riool. Ligging

Objecten ontwerp Verklaring Soort geometrie As Riool as van het riool. Ligging Bijlage 1 Voorkeur voor inhoud en uitwisselingsformaat van matenplantopografie bij levering aan het centraal loket. Hierbij een beschrijving van de gewenste inhoud en uitwisselingsformaat. Mogelijk kan

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Herkomst Contact Email Dataset Format(s) Beschrijving Directory Waterschapshuis Edward e.verbree@tudelft.nl AHN2 testlocatie xyz, grid,

Herkomst Contact Email Dataset Format(s) Beschrijving Directory Waterschapshuis Edward e.verbree@tudelft.nl AHN2 testlocatie xyz, grid, Activiteit 1: Aanbod : Overzicht beschikbare data Status: 10 06 2011 Onderstaande bestanden zijn terug te vinden op de door de TU Delft beschikbaar gestelde server. Herkomst Contact Email Dataset Format(s)

Nadere informatie

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT Generiek Proces Bijhouding Mutatiesignalering bij bronhouder Mutatiemelding Opdracht aan marktpartij Inwinning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage oktober Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het SVB-BGT

De stand van de BGT. Monitorrapportage oktober Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het SVB-BGT De stand van de BGT Monitorrapportage oktober 2014 Dit is een uitgave van het programmabureau BGT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het SVB-BGT Kaarten en grafieken Geodan

Nadere informatie

Handboek BGT. Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens

Handboek BGT. Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens Handboek BGT Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens Versiebeheer Versie 0.1 : initiële versie Versie 0.2 : bijgewerkt n.a.v. van eerste interne bespreking 14-10-2013 Versie 0.3 : bijgewerkt om

Nadere informatie

Geo-objectencatalogus Transfersysteem & Communicatiesysteem & Draagsysteem

Geo-objectencatalogus Transfersysteem & Communicatiesysteem & Draagsysteem Geo-objectencatalogus Transfersysteem & Communicatiesysteem & Draagsysteem Van Eigenaar Kenneth Willems Kenmerk Versie 1.0.0 Datum 26 april 2017 Geo-objectencatalogus Transfersysteem+Communicatiesysteem+Draagsysteem

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Realisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nummer: Bestuursstukken\1365 Agendapunt: 8 DB: Ja 22-4-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten

Nadere informatie

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Participatie Domein Ruimtelijk beleid en visie Domein WABO Domein Geo Domein bestuur UITFASEREN VISIE

Nadere informatie

Stage- en/of afstudeeronderwerpen

Stage- en/of afstudeeronderwerpen Stage- en/of afstudeeronderwerpen Afdeling Basisinformatie Van Rob Poll-van Dasselaar Datum 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 De afdeling 3 2 Stage lopen of afstuderen 4 3 De opdrachten 5 4 Geïnteresseerd?

Nadere informatie

Dashboard Ruimtelijkeplannen.nl. Gegevenskwaliteit objectief (meer) inzichtelijk gemaakt

Dashboard Ruimtelijkeplannen.nl. Gegevenskwaliteit objectief (meer) inzichtelijk gemaakt Dashboard Ruimtelijkeplannen.nl Gegevenskwaliteit objectief (meer) inzichtelijk gemaakt Ruimtelijkeplannen.nl Merijn Kerlen, productowner Ruimtelijkeplannen.nl merijn.kerlen@kadaster.nl Heico Klaassen,

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme BGT Ingrid Hugen (SVB-BGT) en Arnoud de Boer (Geonovum) Workshop BGT contactmiddag 6 oktober 2016

Op weg naar een uniforme BGT Ingrid Hugen (SVB-BGT) en Arnoud de Boer (Geonovum) Workshop BGT contactmiddag 6 oktober 2016 Op weg naar een uniforme BGT 2020 Ingrid Hugen (SVB-BGT) en Arnoud de Boer (Geonovum) Workshop BGT contactmiddag 6 oktober 2016 Inspanningen SMARTdoelen ER-doelen (beter, meer,) Doelen en inspanningen

Nadere informatie

Rapport. Omgaan met 3D in IMGeo en BGT. Geonovum. Door: Jantien Stoter, GISt, TU Delft & Geonvoum. Aan dit rapport werkten mee:

Rapport. Omgaan met 3D in IMGeo en BGT. Geonovum. Door: Jantien Stoter, GISt, TU Delft & Geonvoum. Aan dit rapport werkten mee: Rapport Omgaan met 3D in IMGeo en BGT Geonovum Door: Jantien Stoter, GISt, TU Delft & Geonvoum Aan dit rapport werkten mee: Gem. Rotterdam (Jan-Willem Rademakers, Christian Veldhuis) Gem. Den Haag (Friso

Nadere informatie

Vooronderzoek BGT Middelsee gemeenten Kwaliteit geo-informatie bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie

Vooronderzoek BGT Middelsee gemeenten Kwaliteit geo-informatie bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie Kwaliteit geo-informatie bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie projectnr. 257047 Definitief 13 maart 2013 auteur M.R. Bücking R. Klooster Opdrachtgever: Middelsee gemeenten Postbus

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus Versie 0.9_5 September 2010 Status: concept Informatiemodel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Gegevenscatalogus

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

BGT Kwaliteitsdashboard

BGT Kwaliteitsdashboard BGT Kwaliteitsdashboard Toelichting Datum 7 December 2017 Versie December 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Werking BGT Kwaliteitsdashboard...2 2.1 Thema s...2 2.2 Rapportages van een thema...2 2.3

Nadere informatie

Gelderland Flevoland en Overijssel

Gelderland Flevoland en Overijssel Gelderland Flevoland en Overijssel Rijn en IJssel Rivierenland Groot Salland Reest en Wieden Vallei en Veluwe Provincie Gelderland Provincie Overijssel Twente IJsselland Flevoland Flevoland - Koploper

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Programma bijeenkomst Transitieteam Limburg Zuid

Programma bijeenkomst Transitieteam Limburg Zuid Programma bijeenkomst Transitieteam Limburg Zuid 14:15-14.45 Stand van zaken SVB-BGT: IMGEO 2.1 facility kosten aanbestedingsstrategie 14.45 15.00 Project Venray 15.00-15.15 Het assemblageproces 15.15-15.30

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

Bijeenkomst transitieteam Regio Haaglanden

Bijeenkomst transitieteam Regio Haaglanden Bijeenkomst transitieteam Regio Haaglanden Gemeente Westland 22 november 2012 Agenda Stand van zaken BGT Transitieplan en planning Pauze De rol van de bronhouder (Friso Penninga) - Bronhouderprofielen

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen. GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren

Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen. GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren Achtereenvolgens Geo Business Nederland Vertrekpunt branche Onderzoek

Nadere informatie

GBKN-sMG. (Van lijngericht naar vlakgericht ) Jeroen van Logtenstein Projectleider topografie 28 maart 2013

GBKN-sMG. (Van lijngericht naar vlakgericht ) Jeroen van Logtenstein Projectleider topografie 28 maart 2013 GBKN-sMG (Van lijngericht naar vlakgericht ) Jeroen van Logtenstein Projectleider topografie 28 maart 2013 Inhoud Doel en resultaat Stap voor stap Waar staan we nu 2013 vervolgacties Doel: (bijgesteld)

Nadere informatie

6 juni 2012, Dolf de Rooij

6 juni 2012, Dolf de Rooij 6 juni 2012, "Uit de gebruikersgroep" 2 Amstelveen 1 De oogst Themagroep 3D opslag en View Stefan van Gerwen "Uit de gebruikersgroep" 4 Amstelveen 2 Themagroep 3D opslag en View Stefan van Gerwen 1 3D

Nadere informatie

3D DIGTOP voor het maken van geluidsberekeningen Den Haag gebruikt vliegtuig laserscanning voor haar geluidskaarten

3D DIGTOP voor het maken van geluidsberekeningen Den Haag gebruikt vliegtuig laserscanning voor haar geluidskaarten 3D DIGTOP voor het maken van geluidsberekeningen Den Haag gebruikt vliegtuig laserscanning voor haar geluidskaarten Ron Mandala, bedrijfsonderdeel Milieu en Vergunningen, Dienst Stadsbeheer, Gemeente Den

Nadere informatie