MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25"

Transcriptie

1 VVKSO Guimardstraat Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium 100 Patrimonium 12 Herwaarderingsmeerwaarden 121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 13 Reserves 14 Overgedragen resultaat 15 Investeringssubsidies 150 Investeringssubsidies beleidsdomein onderwijs 158 Overige investeringssubsidies 159 In resultaat genomen investeringssubsidies (-) 16 Voorzieningen voor risico's en kosten 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 162 Voorzieningen voor grote herstellings- en grote onderhoudswerken 163 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 17 Schulden op meer dan één jaar 170 Achtergestelde leningen 172 Leasingschulden en soortgelijke 173 Kredietinstellingen 174 Overige leningen 175 Werkingsschulden 179 Overige schulden KLASSE 2: Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan een jaar 21 Immateriële vaste activa (1) 211 Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en andere gelijkwaardige rechten 218 Softwarelicenties 22 Terreinen en gebouwen (2) 220 Terreinen 221 Gebouwen 222 Bebouwde terreinen 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 23 Installaties, machines en uitrusting (2) 24 Meubilair en rollend materieel 240 Meubilair (2) 241 Rollend materieel (2) 242 Kantooruitrusting (2) 25 Vaste activa in leasing, erfpacht, opstal of op basis van soortgelijke rechten 250 Terreinen en gebouwen (2) 251 Installaties, machines en uitrusting (2) 252 Meubilair en rollend materieel (2) 26 Overige materiële vaste activa 27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 28 Financiële vaste activa VVKSO MAR-GVO - Ontwerp

2 280 Deelneming in verbonden entiteiten 281 Vorderingen op verbonden entiteiten 288 Borgtochten betaald in contanten 29 Vorderingen op meer dan één jaar 2900 Werkingsvorderingen op meer dan één jaar 2907 Dubieuze vorderingen 2909 Geboekte waardeverminderingen (-) 2910 Overige vorderingen op meer dan één jaar 2917 Dubieuze vorderingen 2919 Geboekte waardeverminderingen (-) KLASSE 3: Voorraden 30 Grondstoffen (1) 31 Hulpstoffen (1) 32 Goederen in bewerking (1) 33 Gereed product (1) 34 Goederen en materialen bestemd voor verkoop (1) 35 Boeken en cursussen (1) 36 Vooruitbetalingen (1) 37 Bestellingen in uitvoering (1) KLASSE 4: Vorderingen en schulden op ten hoogste een jaar 40 Werkingsvorderingen 400 Werkingstoelagen 401 Overige vorderingen op Departement onderwijs 402 Leerlingenrekeningen 403 Overige werkingsvorderingen 405 Te innen werkingsopbrengsten 406 Debetsaldo op leveranciers 407 Dubieuze vorderingen 409 Geboekte waardeverminderingen op dubieuze vorderingen (-) 41 Overige vorderingen 410 Vorderingen uit nevenactiviteiten 411 Terug te vorderen btw 412 Terug te vorderen belastingen 413 Te ontvangen investeringssubsidies 414 Voorschotten aan personeel 415 Te innen opbrengsten 416 Diverse vorderingen 417 Dubieuze vorderingen 418 Borgtochten betaald in contanten 419 Geboekte waardeverminderingen op dubieuze vorderingen (-) 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 420 Achtergestelde leningen 422 Leasingschulden en soortgelijke 423 Kredietinstellingen 424 Overige leningen 425 Werkingsschulden 429 Overige schulden 43 Financiële schulden 430 Kredietinstellingen - leningen op rekening met vaste termijn 433 Kredietinstellingen - schulden in R/C 439 Overige leningen 44 Werkingsschulden 440 Leveranciers VVKSO MAR-GVO - Ontwerp

3 444 Te ontvangen facturen 445 Op te maken creditnota's 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 451 Te betalen btw 452 Te betalen belastingen en taksen 453 Ingehouden voorheffingen 454 RSZ 455 Netto bezoldigingen 456 Vakantiegeld 457 Eindejaarspremie 459 Overige sociale schulden 46 Ontvangen voorschotten 48 Overige schulden 488 Borgtochten ontvangen in contanten 489 Diverse overige schulden 49 Overlopende rekeningen 490 Over te dragen kosten 491 Verkregen opbrengsten 492 Toe te rekenen kosten 493 Over te dragen opbrengsten 499 Wachtrekeningen KLASSE 5: Geldbeleggingen en liquide middelen 51 Aandelen (1) 52 Vastrentende effecten (1) 53 Termijndeposito's (1) 54 Te incasseren vervallen waarden 55 Kredietinstellingen 56 Bank van de Post 57 Kassen 570 Kassen - contanten 578 Kassen - zegels 58 Interne overboekingen KLASSE 6: Kosten 60 Verbruikte goederen 600 Aankopen van grondstoffen 601 Aankopen van hulpstoffen 604 Aankopen van goederen en materialen bestemd voor verkoop 605 Aankopen van boeken en cursussen 608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) 609 Voorraadwijzigingen 61 Diensten en diverse goederen 610 Huurlasten 6100 Huur 6101 Erfpacht- en opstalvergoeding 6102 Gebruiksvergoeding 6109 Overige 611 Onderhoud en herstelling 6110 Terreinen 6111 Gebouwen 6112 Installaties, machines en uitrusting 6113 Meubilair 6114 Rollend materieel 6115 Kantooruitrusting VVKSO MAR-GVO - Ontwerp

4 6119 Overige 612 Nutsvoorzieningen 6120 Water 6121 Elektriciteit 6122 Gas 6123 Stookolie 6129 Overige 613 Administratiekosten 6130 Communicatiekosten 6131 Kantoorkosten 6139 Overige administratiekosten 614 Verzekeringen 6140 Persoonsgebonden verzekeringen 6141 Verzekering onroerende en roerende goederen 615 Gereedschappen en materialen 6150 Gereedschappen 6151 Didactisch materiaal 6152 Bibliotheek, mediatheek, open leercentrum 6153 Schoolbehoeften 6159 Overige gereedschappen en materialen 616 Overige leveringen en diensten 6160 Dienstverlenende organismen 6161 Erelonen, honoraria en prestatievergoedingen 6162 Nascholing 6163 Verplaatsingen personeel 6164 Leerlingenvervoer 6165 Veiligheid en EHBO 6166 Catering 6167 Publiciteit en representatie 6168 Feestelijkheden 6169 Overige 617 Uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personen 618 Bezoldigingen en extra-legale premies uitgekeerd aan bestuurders, niet in het kader van een arbeidsovereenkomst 619 Kosten van leerlingenactiviteiten 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 620 Bezoldigingen 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 623 Andere personeelskosten 6230 Arbeidsongevallenverzekering 6231 Arbeidsgeneeskundige dienst 6232 Kosten woon-werkverkeer 6233 Persoonlijke beschermingsmiddelen 6239 Overige 624 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 625 Vakantiegelden 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 6308 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa 6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa 631 Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (3) 633 Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op meer dan één jaar (3) 634 Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op ten hoogste één jaar (3) 635 Voorzieningen voor brugpensioenen en soortgelijke verplichtingen (4) VVKSO MAR-GVO - Ontwerp

5 636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken (4) 637 Voorzieningen voor andere risico's en kosten (4) 64 Andere werkingskosten 640 Werkingsbelastingen 642 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen 643 Giften 644 Diverse werkingskosten 65 Financiële kosten 650 Interesten, commissies en kosten verbonden aan schulden 651 Waardeverminderingen op vlottende activa (3) 652 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa 657 Diverse financiële kosten 66 Uitzonderlijke kosten 660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 6601 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op IVA 6602 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op MVA 661 Waardeverminderingen op FVA 662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (5) 663 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 664 Andere uitzonderlijke kosten 69 Resultaatverwerking 690 Overgedragen negatief resultaat van het vorige boekjaar 692 Toevoeging aan reserves 693 Over te dragen positief resultaat KLASSE 7: Opbrengsten 70 Leerlingenbijdragen 700 Opbrengsten uit leerlingenactiviteiten 701 Inschrijvingsgelden 702 Internaatsgelden 703 Voor- en naschoolse opvang 709 Overige leerlingenbijdragen 71 Voorraadwijzigingen 712 In de voorraad goederen in bewerking 713 In de voorraad gereed product 717 In de opdrachten in uitvoering 72 Geproduceerde vaste activa 73 Toelagen, subsidies en soortgelijke van overheidswege 730 Werkingsuitkeringen 731 Bijzondere werkingsmiddelen 732 Projectmatige subsidies 739 Overige toelagen en subsidies 74 Andere werkingsopbrengsten 740 Verkoop van goederen en diensten voortkomend uit de onderwijsactiviteit 741 Omzet nevenactiviteiten 742 Meerwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen 743 Huuropbrengsten gebouwen, terreinen en lokalen 745 Sponsoring, giften, schenkingen en legaten 749 Diverse werkingsopbrengsten 75 Financiële opbrengsten 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa 751 Opbrengsten uit vlottende activa 752 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa 753 Investerings- en intrestsubsidies 7530 In resultaat name van investeringssubsidies 7531 Intrestsubsidies VVKSO MAR-GVO - Ontwerp

6 756 Diverse financiële opbrengsten 76 Uitzonderlijke opbrengsten 760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 7601 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op IVA 7602 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op MVA 761 Terugneming van waardeverminderingen op FVA 762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa 764 Andere uitzonderlijke opbrengsten 79 Resultaatverwerking 790 Overgedragen positief resultaat van het vorige boekjaar 792 Onttrekking aan reserves 793 Over te dragen negatief resultaat (1) Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 0: aanschaffingswaarde 9: geboekte afschrijvingen/waardeverminderingen (-) (2) Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 0: aanschaffingswaarde 8: geboekte meerwaarde 9: geboekte afschrijvingen/waardeverminderingen (-) (3) Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 0: toevoeging 1: terugneming (-) (4) Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 0: toevoeging 1: besteding en terugneming (-) (5) Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 0: toevoeging 1: besteding (-) VVKSO MAR-GVO - Ontwerp

7 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel BIJLAGE VVKSO Bijlage bij het Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) voor het gesubsidieerd vrij onderwijs Ontwerp d.d. 25 september 2003 Oorsprong en opzet Deze ontwerpversie van het MAR (Minimum Algemeen Rekeningstelsel) voor het Gesubsidieerd Vrij Secundair Onderwijs is samengesteld binnen de CBAGVO (Commissie voor Boekhoudkundige Adviezen voor het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs). De CBAGVO is samengesteld uit vertegenwoordigers van het VSKO, katholieke schoolbesturen 1), EHSAL, VIAS Bedrijfsrevisoren en het Departement onderwijs (met inbegrip van de verificatie). De werkzaamheden van de CBAGVO zijn gecoördineerd met het departement onderwijs en met het kabinet van de minister van onderwijs. De ontwerpversie zal voorgelegd worden aan de minister van onderwijs. Het spreekt vanzelf dat de minister de vrijheid heeft aanpassingen aan dit ontwerp door te voeren. Wijzigingen zijn dus niet uitgesloten. Toch kan men aannemen dat het MAR dat op termijn aan de scholen opgelegd zal worden, niet meer dan in beperkte mate zal afwijken van de voorliggende ontwerpversie. Scholen die op 1 januari 2004 willen starten met dubbele boekhouding en scholen die hun bestaande boekhouding herstructureren, doen er derhalve goed aan deze ontwerpversie alvast te hanteren. Opbouw De ontwerpversie bevat in principe alle rekeninggroepen en rekeningen die voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in aanmerking komen, genummerd met 2, 3 of 4 cijfers. De rekeningnummers die in het MAR gehanteerd worden, mogen in geen geval gebruikt worden voor andere bestemmingen. De benaming van de rekeninggroepen en rekeningnummers mag niet veranderd worden. Er mogen geen nieuwe rekeningen toegevoegd worden, men mag enkel de bestaande rekeningen uitbreiden (bijvoorbeeld tot 4 of 6 cijfers). Dergelijke afspraken zijn essentieel om boekhoudingen van verschillende scholen binnen één schoolbestuur te kunnen consolideren of om ze te kunnen samenvoegen in geval van fusie van schoolbesturen. In een aantal rekeninggroepen (bijvoorbeeld 61) heeft de CBAGVO slechts een beperkt aantal rekeningen willen verankeren (in dit voorbeeld 610 tot en met 619). De verdere indeling is cursief en geïndenteerd weergegeven (bijvoorbeeld de rekeningnummers 6100 tot en met 6109). De schoolbesturen 2) zijn niet verplicht deze aanbevolen indeling te volgen. Anderzijds neemt de uniformiteit natuurlijk wel aanzienlijk toe indien de schoolbesturen ook deze aanbeveling naleven. 1) We hanteren de benaming schoolbestuur voor inrichtende macht. 2) De schoolbesturen kunnen sommige bevoegdheden delegeren naar het niveau van de school.

8 2 Voor de zogenaamde gekleurde gelden (toelagen van de overheid waarvan de besteding afzonderlijk verantwoord moet worden) zijn doorgaans geen subrekeningen opgenomen. Het schoolbestuur kan zelf bepalen hoe het deze gelden wil identificeren, bijvoorbeeld door deze extra-comptabel op te volgen. Alle analytische elementen zijn systematisch geweerd uit de ontwerpversie. Er komen dus geen verwijzingen voor naar kostenplaatsen zoals vestigingsplaatsen, studierichtingen, studiegebieden, internaat, keuken Indien het schoolbestuur boekhoudkundige gegevens over een aantal kostenplaatsen afzonderlijk wil verzamelen, moet ze dit niet via het algemeen rekeningstelsel doen, maar wel via een analytische boekhouding. Beschikbaarheid De ontwerpversie van het MAR is in XLS-formaat digitaal beschikbaar op de website van het VVKSO (http://www.vsko.be/vvkso, surf naar Dubbele boekhouding in de rubriek Projecten ). Daarnaast stellen de belangrijkste leveranciers van software voor dubbele boekhouding in het gesubsidieerd vrij onderwijs (Informat, ProAcc en Wisa) deze ontwerpversie beschikbaar in een formaat aangepast voor hun software. Opnieuw weze beklemtoond dat deze ontwerpversie nog kan gewijzigd worden. Uw bijdrage Teneinde dit MAR (nog) beter af te stemmen op de boekhoudkundige praktijk in de scholen, worden de schoolbesturen uitgenodigd eventuele opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze ontwerptekst kenbaar te maken. Tot 24 oktober 2003 kunt u eventuele opmerkingen mailen naar Wees beknopt, omschrijf klaar en duidelijk het probleem, vermeld duidelijk het (de) rekeningnummer(s) waarop uw opmerking van toepassing is en stel eventueel een oplossing voor. Houd echter rekening met de uitgangspunten die de CBAGVO gehanteerd heeft (onder meer de boekhoudkundige orthodoxie en het weren van analytische elementen) en met de toelichtingen die u in de bijlage bij het MAR vindt. Het genoemde adres wordt enkel gebruikt om reacties te verzamelen. U kunt er niet terecht om vragen te stellen.

9 3 Toelichting bij het Minimum Algemeen Rekeningstelsel voor het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs Klasse 1 Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Giften ter duurzame ondersteuning van de onderwijsactiviteit mogen rechtstreeks op het patrimonium geboekt worden. 13 De geboekte reserves mogen vrij aangewend worden. 150 Onder meer subsidies van AGIO, DIGO en NWF. 158 Onder meer subsidies van gemeenten, provincies Klasse 2 Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan een jaar 21 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde; 22 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde; 2 8: geboekte meerwaarde; 23 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde; 2 8: geboekte meerwaarde; In tegenstelling tot rubriek 24 omvat deze rubriek datgene wat tot de kernactiviteit van de school (namelijk onderwijs verstrekken) behoort (onder meer computers voor pedagogische toepassingen, boeken die verhuurd worden in het kader van een schoolfonds). Men kan eventueel een verdere opsplitsing maken om gekleurde middelen te onderscheiden. Boeken die worden gekocht om verhuurd te worden aan leerlingen, moeten geactiveerd worden. Boeken die worden gekocht om door te verkopen, vallen onder voorraad (rekeningnummers 35 en 605). 24 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde; 2 8: geboekte meerwaarde; In tegenstelling tot rubriek 23 omvat deze rubriek datgene wat tot de ondersteunende activiteiten behoort (onder meer administratie). Er is niet in een afzonderlijke rekening voor bibliotheek voorzien, om geen verplichting terzake te creëren. 242 Deze rekening omvat naast fax, kopieerapparaat e.d. tevens computermateriaal voor administratieve toepassingen. 25 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde: 2 8: geboekte meerwaarde: 26 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde; 2 8: geboekte meerwaarde;

10 4 Deze rubriek omvat onder meer gebouwen die niet voor exploitatie gebruikt worden (bijvoorbeeld die op langere termijn verhuurd worden) en de inrichting van gehuurde gebouwen. 27 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde; 2 8: geboekte meerwaarde; 28 Onder verbonden entiteiten (bijvoorbeeld een vzw-eigenares) kunnen onder meer vzw s verstaan worden die onder een zelfde centrale leiding staan (bijvoorbeeld met een meerderheid aan gemeenschappelijke bestuurders). 281 Enkel vorderingen op meer dan een jaar ter duurzame ondersteuning van verbonden entiteiten (bijvoorbeeld contractueel vastgelegd). 288 Enkel borgtochten op een termijn van meer dan een jaar. Klasse 3 Voorraden 30 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 31 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 32 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 33 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 34 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 35 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: Boeken en cursussen gekocht met de bedoeling door te verkopen aan leerlingen. 36 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: Enkel vooruitbetalingen met betrekking tot het aankopen van voorraden. 37 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: Klasse 4 Vorderingen en schulden op ten hoogste een jaar 40 Deze groep omvat alle vorderingen die ontstaan ten gevolge van de normale werking van de school, inclusief subsidies voor projecten. 403 Vorderingen, bijvoorbeeld op andere overheden zoals gemeente en provincie, die ontstaan ten gevolge van de normale werking van de school. 405 Inclusief nog op te stellen facturen. 406 Bijvoorbeeld creditnota s van leveranciers die nog niet terugbetaald zijn.

11 5 41 Deze groep omvat alle vorderingen die niet met de normale werking van de school te maken hebben, onder meer nevenactiviteiten. 411 Enkel voor vzw s die gemengd btw-plichtig zijn. 413 Enkel voor subsidies die te onderscheiden zijn van projectsubsidies (zie groep 40). Deze rekening kan verder opgesplitst worden naar gelang van de herkomst van de investeringssubsidies (AGIO/DIGO, gemeente, provincie, ). 414 Niet enkel voorschotten op loon, maar ook voorschotten voor bepaalde aankopen door het personeel. 415 Hoofdzakelijk vorderingen waarvoor men (nog) niet over een rechtstitel beschikt. 416 Deze rubriek kan verder opgesplitst worden. 418 Enkel borgtochten op een termijn van maximaal één jaar. 433 Inclusief kaskredieten. Deze rekening wordt uitsluitend gebruikt op afsluitdatum (31 december), om een negatief banksaldo als schuld uit te drukken. 439 Bijvoorbeeld een lening bij een bisdom of een congregatie. 45 De bezoldigingen en de sociale lasten in deze groep hebben enkel betrekking op contractueel personeel (hoofdzakelijk MVD-personeel). 451 Enkel voor vzw s die gemengd btw-plichtig zijn. 46 Bijvoorbeeld voorschotten die (bijvoorbeeld bij het begin van het schooljaar) aangerekend zijn aan de leerlingen. Klasse 5 Geldbeleggingen en liquide middelen 51 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 5 0: aanschaffingswaarde; 5 9: geboekte afschrijvingen/waardeverminderingen (-). Aandelen kunnen enkel aangekocht worden met de bijkomende middelen.. 52 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 5 0: aanschaffingswaarde; 5 9: geboekte afschrijvingen/waardeverminderingen (-) 53 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 5 0: aanschaffingswaarde; 5 9: geboekte afschrijvingen/waardeverminderingen (-). 578 Postzegels, fiscale zegels. Klasse 6 Kosten 604 Aankopen van schoolbenodigdheden waarvan een voorraad aangelegd wordt, met het doel ze aan leerlingen door te verkopen (bijvoorbeeld schoolagenda, examenpapier, uniform, sportgerief, oefenhoofden, koksmutsen, messensets...). 61 In deze groep zijn enkel de rubrieken met 3 cijfers (610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618 en 619) wettelijk vastgelegd. De nummering van de rubrieken met 4 cijfers (6100 e.d.) is niet verplicht Vergoedingen in het kader van een (mondelinge of schriftelijke) gebruiksovereenkomst. 611 Indien de school ervoor opteert de kosten verbonden met het MVD-personeel aanwijsbaar in het rekeningstelsel op te nemen, moet ze de rekeningnummers onder 611 verder opsplitsen om onderhoud en herstellingen uitgevoerd door gespecialiseerde onderhoudsfirma s, afzonderlijk te boeken Bijvoorbeeld sportterreinen Het gebruik van dit rekeningnummer moet in de mate van het mogelijke vermeden wor-

12 6 den Inclusief abonnementen op kranten en tijdschriften Schoolgerief (handboeken, schriften, pennen...) dat gratis ter beschikking gesteld wordt van de leerlingen (basisonderwijs en buitengewoon onderwijs) Onder meer VSKO, DIKO, Sociaal secretariaat, Sabam, Reprobel 6162 Inclusief eventuele verplaatsingskosten van de nageschoolden Exclusief verplaatsingskosten van de nageschoolden. 617 Inclusief beleidsondersteuning, terugbetaling van personeel voor het klasvrij maken van de directie (BaO), terugbetaling van de lonen van gedetacheerde leerkrachten 619 Kosten van leerlingenactiviteiten, bijvoorbeeld sportdag, extra-muros-activiteiten, schoolreis. Deze rekening is de tegenhanger van rekening 700 en wordt als dusdanig onderscheiden van 604. De rekening wordt in principe verder opgesplitst per activiteit. 62 Indien de school ervoor opteert de kosten verbonden met het MVD-personeel aanwijsbaar in het rekeningenstelsel op te nemen, moet ze de rekeningnummers onder 62 verder opsplitsen om bezoldigingen, werkgeversbijdragen, andere personeelskosten e.d. van MVD-personeel afzonderlijk te boeken. 620 Bruto bezoldigingen. 631 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: terugneming (-). 633 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: terugneming (-). 634 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: terugneming (-). 635 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 0 toevoeging; 6 1: besteding en terugneming (-). 636 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: besteding en terugneming (-). 637 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: besteding en terugneming (-). 640 Hieronder vallen alle taksen en kosten zoals milieubelasting, heffing op oppervlaktewateren, leegstandsbelasting 643 Giften kunnen enkel geschonken worden met de bijkomende middelen. 651 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: terugneming (-). 662 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: besteding (-). Klasse 7 Opbrengsten 700 Deze rekening is de tegenhanger van rekening 619.

13 7 701 In principe enkel voor het volwassenenonderwijs. 703 Inclusief avondstudie. 731 Onder meer nascholingsgelden, ict-gelden, vergoedingen woon/werk-verkeer (onder meer fietsvergoedingen) Inkomsten uit praktijklessen (in het bijzonder in BSO/KSO/TSO), bijvoorbeeld didactisch kapsalon, didactisch restaurant, werkstukken hout. 741 Naschoolse activiteiten (typ-, taal-, computercursussen), fondsenwerving (pensenkermis, mosselensouper, kaas- en wijnavond...) en dergelijke Investeringssubsidies van AGIO/DIGO Intrestsubsidies van het Nationaal Waarborgfonds (NWF).

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Opstellen van. Startersgids 23

Opstellen van. Startersgids 23 03 Opstellen van het businessplan Startersgids 23 1. Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) Het uitwerken van een businessplan (ook bedrijfs- of ondernemingsplan genoemd) is de ideale voorbereiding

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie