MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25"

Transcriptie

1 VVKSO Guimardstraat Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium 100 Patrimonium 12 Herwaarderingsmeerwaarden 121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 13 Reserves 14 Overgedragen resultaat 15 Investeringssubsidies 150 Investeringssubsidies beleidsdomein onderwijs 158 Overige investeringssubsidies 159 In resultaat genomen investeringssubsidies (-) 16 Voorzieningen voor risico's en kosten 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 162 Voorzieningen voor grote herstellings- en grote onderhoudswerken 163 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 17 Schulden op meer dan één jaar 170 Achtergestelde leningen 172 Leasingschulden en soortgelijke 173 Kredietinstellingen 174 Overige leningen 175 Werkingsschulden 179 Overige schulden KLASSE 2: Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan een jaar 21 Immateriële vaste activa (1) 211 Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en andere gelijkwaardige rechten 218 Softwarelicenties 22 Terreinen en gebouwen (2) 220 Terreinen 221 Gebouwen 222 Bebouwde terreinen 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 23 Installaties, machines en uitrusting (2) 24 Meubilair en rollend materieel 240 Meubilair (2) 241 Rollend materieel (2) 242 Kantooruitrusting (2) 25 Vaste activa in leasing, erfpacht, opstal of op basis van soortgelijke rechten 250 Terreinen en gebouwen (2) 251 Installaties, machines en uitrusting (2) 252 Meubilair en rollend materieel (2) 26 Overige materiële vaste activa 27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 28 Financiële vaste activa VVKSO MAR-GVO - Ontwerp

2 280 Deelneming in verbonden entiteiten 281 Vorderingen op verbonden entiteiten 288 Borgtochten betaald in contanten 29 Vorderingen op meer dan één jaar 2900 Werkingsvorderingen op meer dan één jaar 2907 Dubieuze vorderingen 2909 Geboekte waardeverminderingen (-) 2910 Overige vorderingen op meer dan één jaar 2917 Dubieuze vorderingen 2919 Geboekte waardeverminderingen (-) KLASSE 3: Voorraden 30 Grondstoffen (1) 31 Hulpstoffen (1) 32 Goederen in bewerking (1) 33 Gereed product (1) 34 Goederen en materialen bestemd voor verkoop (1) 35 Boeken en cursussen (1) 36 Vooruitbetalingen (1) 37 Bestellingen in uitvoering (1) KLASSE 4: Vorderingen en schulden op ten hoogste een jaar 40 Werkingsvorderingen 400 Werkingstoelagen 401 Overige vorderingen op Departement onderwijs 402 Leerlingenrekeningen 403 Overige werkingsvorderingen 405 Te innen werkingsopbrengsten 406 Debetsaldo op leveranciers 407 Dubieuze vorderingen 409 Geboekte waardeverminderingen op dubieuze vorderingen (-) 41 Overige vorderingen 410 Vorderingen uit nevenactiviteiten 411 Terug te vorderen btw 412 Terug te vorderen belastingen 413 Te ontvangen investeringssubsidies 414 Voorschotten aan personeel 415 Te innen opbrengsten 416 Diverse vorderingen 417 Dubieuze vorderingen 418 Borgtochten betaald in contanten 419 Geboekte waardeverminderingen op dubieuze vorderingen (-) 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 420 Achtergestelde leningen 422 Leasingschulden en soortgelijke 423 Kredietinstellingen 424 Overige leningen 425 Werkingsschulden 429 Overige schulden 43 Financiële schulden 430 Kredietinstellingen - leningen op rekening met vaste termijn 433 Kredietinstellingen - schulden in R/C 439 Overige leningen 44 Werkingsschulden 440 Leveranciers VVKSO MAR-GVO - Ontwerp

3 444 Te ontvangen facturen 445 Op te maken creditnota's 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 451 Te betalen btw 452 Te betalen belastingen en taksen 453 Ingehouden voorheffingen 454 RSZ 455 Netto bezoldigingen 456 Vakantiegeld 457 Eindejaarspremie 459 Overige sociale schulden 46 Ontvangen voorschotten 48 Overige schulden 488 Borgtochten ontvangen in contanten 489 Diverse overige schulden 49 Overlopende rekeningen 490 Over te dragen kosten 491 Verkregen opbrengsten 492 Toe te rekenen kosten 493 Over te dragen opbrengsten 499 Wachtrekeningen KLASSE 5: Geldbeleggingen en liquide middelen 51 Aandelen (1) 52 Vastrentende effecten (1) 53 Termijndeposito's (1) 54 Te incasseren vervallen waarden 55 Kredietinstellingen 56 Bank van de Post 57 Kassen 570 Kassen - contanten 578 Kassen - zegels 58 Interne overboekingen KLASSE 6: Kosten 60 Verbruikte goederen 600 Aankopen van grondstoffen 601 Aankopen van hulpstoffen 604 Aankopen van goederen en materialen bestemd voor verkoop 605 Aankopen van boeken en cursussen 608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) 609 Voorraadwijzigingen 61 Diensten en diverse goederen 610 Huurlasten 6100 Huur 6101 Erfpacht- en opstalvergoeding 6102 Gebruiksvergoeding 6109 Overige 611 Onderhoud en herstelling 6110 Terreinen 6111 Gebouwen 6112 Installaties, machines en uitrusting 6113 Meubilair 6114 Rollend materieel 6115 Kantooruitrusting VVKSO MAR-GVO - Ontwerp

4 6119 Overige 612 Nutsvoorzieningen 6120 Water 6121 Elektriciteit 6122 Gas 6123 Stookolie 6129 Overige 613 Administratiekosten 6130 Communicatiekosten 6131 Kantoorkosten 6139 Overige administratiekosten 614 Verzekeringen 6140 Persoonsgebonden verzekeringen 6141 Verzekering onroerende en roerende goederen 615 Gereedschappen en materialen 6150 Gereedschappen 6151 Didactisch materiaal 6152 Bibliotheek, mediatheek, open leercentrum 6153 Schoolbehoeften 6159 Overige gereedschappen en materialen 616 Overige leveringen en diensten 6160 Dienstverlenende organismen 6161 Erelonen, honoraria en prestatievergoedingen 6162 Nascholing 6163 Verplaatsingen personeel 6164 Leerlingenvervoer 6165 Veiligheid en EHBO 6166 Catering 6167 Publiciteit en representatie 6168 Feestelijkheden 6169 Overige 617 Uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personen 618 Bezoldigingen en extra-legale premies uitgekeerd aan bestuurders, niet in het kader van een arbeidsovereenkomst 619 Kosten van leerlingenactiviteiten 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 620 Bezoldigingen 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 623 Andere personeelskosten 6230 Arbeidsongevallenverzekering 6231 Arbeidsgeneeskundige dienst 6232 Kosten woon-werkverkeer 6233 Persoonlijke beschermingsmiddelen 6239 Overige 624 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 625 Vakantiegelden 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 6308 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa 6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa 631 Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (3) 633 Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op meer dan één jaar (3) 634 Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op ten hoogste één jaar (3) 635 Voorzieningen voor brugpensioenen en soortgelijke verplichtingen (4) VVKSO MAR-GVO - Ontwerp

5 636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken (4) 637 Voorzieningen voor andere risico's en kosten (4) 64 Andere werkingskosten 640 Werkingsbelastingen 642 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen 643 Giften 644 Diverse werkingskosten 65 Financiële kosten 650 Interesten, commissies en kosten verbonden aan schulden 651 Waardeverminderingen op vlottende activa (3) 652 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa 657 Diverse financiële kosten 66 Uitzonderlijke kosten 660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 6601 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op IVA 6602 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op MVA 661 Waardeverminderingen op FVA 662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (5) 663 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 664 Andere uitzonderlijke kosten 69 Resultaatverwerking 690 Overgedragen negatief resultaat van het vorige boekjaar 692 Toevoeging aan reserves 693 Over te dragen positief resultaat KLASSE 7: Opbrengsten 70 Leerlingenbijdragen 700 Opbrengsten uit leerlingenactiviteiten 701 Inschrijvingsgelden 702 Internaatsgelden 703 Voor- en naschoolse opvang 709 Overige leerlingenbijdragen 71 Voorraadwijzigingen 712 In de voorraad goederen in bewerking 713 In de voorraad gereed product 717 In de opdrachten in uitvoering 72 Geproduceerde vaste activa 73 Toelagen, subsidies en soortgelijke van overheidswege 730 Werkingsuitkeringen 731 Bijzondere werkingsmiddelen 732 Projectmatige subsidies 739 Overige toelagen en subsidies 74 Andere werkingsopbrengsten 740 Verkoop van goederen en diensten voortkomend uit de onderwijsactiviteit 741 Omzet nevenactiviteiten 742 Meerwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen 743 Huuropbrengsten gebouwen, terreinen en lokalen 745 Sponsoring, giften, schenkingen en legaten 749 Diverse werkingsopbrengsten 75 Financiële opbrengsten 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa 751 Opbrengsten uit vlottende activa 752 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa 753 Investerings- en intrestsubsidies 7530 In resultaat name van investeringssubsidies 7531 Intrestsubsidies VVKSO MAR-GVO - Ontwerp

6 756 Diverse financiële opbrengsten 76 Uitzonderlijke opbrengsten 760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 7601 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op IVA 7602 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op MVA 761 Terugneming van waardeverminderingen op FVA 762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa 764 Andere uitzonderlijke opbrengsten 79 Resultaatverwerking 790 Overgedragen positief resultaat van het vorige boekjaar 792 Onttrekking aan reserves 793 Over te dragen negatief resultaat (1) Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 0: aanschaffingswaarde 9: geboekte afschrijvingen/waardeverminderingen (-) (2) Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 0: aanschaffingswaarde 8: geboekte meerwaarde 9: geboekte afschrijvingen/waardeverminderingen (-) (3) Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 0: toevoeging 1: terugneming (-) (4) Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 0: toevoeging 1: besteding en terugneming (-) (5) Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 0: toevoeging 1: besteding (-) VVKSO MAR-GVO - Ontwerp

7 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel BIJLAGE VVKSO Bijlage bij het Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) voor het gesubsidieerd vrij onderwijs Ontwerp d.d. 25 september 2003 Oorsprong en opzet Deze ontwerpversie van het MAR (Minimum Algemeen Rekeningstelsel) voor het Gesubsidieerd Vrij Secundair Onderwijs is samengesteld binnen de CBAGVO (Commissie voor Boekhoudkundige Adviezen voor het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs). De CBAGVO is samengesteld uit vertegenwoordigers van het VSKO, katholieke schoolbesturen 1), EHSAL, VIAS Bedrijfsrevisoren en het Departement onderwijs (met inbegrip van de verificatie). De werkzaamheden van de CBAGVO zijn gecoördineerd met het departement onderwijs en met het kabinet van de minister van onderwijs. De ontwerpversie zal voorgelegd worden aan de minister van onderwijs. Het spreekt vanzelf dat de minister de vrijheid heeft aanpassingen aan dit ontwerp door te voeren. Wijzigingen zijn dus niet uitgesloten. Toch kan men aannemen dat het MAR dat op termijn aan de scholen opgelegd zal worden, niet meer dan in beperkte mate zal afwijken van de voorliggende ontwerpversie. Scholen die op 1 januari 2004 willen starten met dubbele boekhouding en scholen die hun bestaande boekhouding herstructureren, doen er derhalve goed aan deze ontwerpversie alvast te hanteren. Opbouw De ontwerpversie bevat in principe alle rekeninggroepen en rekeningen die voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in aanmerking komen, genummerd met 2, 3 of 4 cijfers. De rekeningnummers die in het MAR gehanteerd worden, mogen in geen geval gebruikt worden voor andere bestemmingen. De benaming van de rekeninggroepen en rekeningnummers mag niet veranderd worden. Er mogen geen nieuwe rekeningen toegevoegd worden, men mag enkel de bestaande rekeningen uitbreiden (bijvoorbeeld tot 4 of 6 cijfers). Dergelijke afspraken zijn essentieel om boekhoudingen van verschillende scholen binnen één schoolbestuur te kunnen consolideren of om ze te kunnen samenvoegen in geval van fusie van schoolbesturen. In een aantal rekeninggroepen (bijvoorbeeld 61) heeft de CBAGVO slechts een beperkt aantal rekeningen willen verankeren (in dit voorbeeld 610 tot en met 619). De verdere indeling is cursief en geïndenteerd weergegeven (bijvoorbeeld de rekeningnummers 6100 tot en met 6109). De schoolbesturen 2) zijn niet verplicht deze aanbevolen indeling te volgen. Anderzijds neemt de uniformiteit natuurlijk wel aanzienlijk toe indien de schoolbesturen ook deze aanbeveling naleven. 1) We hanteren de benaming schoolbestuur voor inrichtende macht. 2) De schoolbesturen kunnen sommige bevoegdheden delegeren naar het niveau van de school.

8 2 Voor de zogenaamde gekleurde gelden (toelagen van de overheid waarvan de besteding afzonderlijk verantwoord moet worden) zijn doorgaans geen subrekeningen opgenomen. Het schoolbestuur kan zelf bepalen hoe het deze gelden wil identificeren, bijvoorbeeld door deze extra-comptabel op te volgen. Alle analytische elementen zijn systematisch geweerd uit de ontwerpversie. Er komen dus geen verwijzingen voor naar kostenplaatsen zoals vestigingsplaatsen, studierichtingen, studiegebieden, internaat, keuken Indien het schoolbestuur boekhoudkundige gegevens over een aantal kostenplaatsen afzonderlijk wil verzamelen, moet ze dit niet via het algemeen rekeningstelsel doen, maar wel via een analytische boekhouding. Beschikbaarheid De ontwerpversie van het MAR is in XLS-formaat digitaal beschikbaar op de website van het VVKSO ( surf naar Dubbele boekhouding in de rubriek Projecten ). Daarnaast stellen de belangrijkste leveranciers van software voor dubbele boekhouding in het gesubsidieerd vrij onderwijs (Informat, ProAcc en Wisa) deze ontwerpversie beschikbaar in een formaat aangepast voor hun software. Opnieuw weze beklemtoond dat deze ontwerpversie nog kan gewijzigd worden. Uw bijdrage Teneinde dit MAR (nog) beter af te stemmen op de boekhoudkundige praktijk in de scholen, worden de schoolbesturen uitgenodigd eventuele opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze ontwerptekst kenbaar te maken. Tot 24 oktober 2003 kunt u eventuele opmerkingen mailen naar Wees beknopt, omschrijf klaar en duidelijk het probleem, vermeld duidelijk het (de) rekeningnummer(s) waarop uw opmerking van toepassing is en stel eventueel een oplossing voor. Houd echter rekening met de uitgangspunten die de CBAGVO gehanteerd heeft (onder meer de boekhoudkundige orthodoxie en het weren van analytische elementen) en met de toelichtingen die u in de bijlage bij het MAR vindt. Het genoemde adres wordt enkel gebruikt om reacties te verzamelen. U kunt er niet terecht om vragen te stellen.

9 3 Toelichting bij het Minimum Algemeen Rekeningstelsel voor het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs Klasse 1 Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Giften ter duurzame ondersteuning van de onderwijsactiviteit mogen rechtstreeks op het patrimonium geboekt worden. 13 De geboekte reserves mogen vrij aangewend worden. 150 Onder meer subsidies van AGIO, DIGO en NWF. 158 Onder meer subsidies van gemeenten, provincies Klasse 2 Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan een jaar 21 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde; 22 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde; 2 8: geboekte meerwaarde; 23 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde; 2 8: geboekte meerwaarde; In tegenstelling tot rubriek 24 omvat deze rubriek datgene wat tot de kernactiviteit van de school (namelijk onderwijs verstrekken) behoort (onder meer computers voor pedagogische toepassingen, boeken die verhuurd worden in het kader van een schoolfonds). Men kan eventueel een verdere opsplitsing maken om gekleurde middelen te onderscheiden. Boeken die worden gekocht om verhuurd te worden aan leerlingen, moeten geactiveerd worden. Boeken die worden gekocht om door te verkopen, vallen onder voorraad (rekeningnummers 35 en 605). 24 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde; 2 8: geboekte meerwaarde; In tegenstelling tot rubriek 23 omvat deze rubriek datgene wat tot de ondersteunende activiteiten behoort (onder meer administratie). Er is niet in een afzonderlijke rekening voor bibliotheek voorzien, om geen verplichting terzake te creëren. 242 Deze rekening omvat naast fax, kopieerapparaat e.d. tevens computermateriaal voor administratieve toepassingen. 25 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde: 2 8: geboekte meerwaarde: 26 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde; 2 8: geboekte meerwaarde;

10 4 Deze rubriek omvat onder meer gebouwen die niet voor exploitatie gebruikt worden (bijvoorbeeld die op langere termijn verhuurd worden) en de inrichting van gehuurde gebouwen. 27 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 2 0: aanschaffingswaarde; 2 8: geboekte meerwaarde; 28 Onder verbonden entiteiten (bijvoorbeeld een vzw-eigenares) kunnen onder meer vzw s verstaan worden die onder een zelfde centrale leiding staan (bijvoorbeeld met een meerderheid aan gemeenschappelijke bestuurders). 281 Enkel vorderingen op meer dan een jaar ter duurzame ondersteuning van verbonden entiteiten (bijvoorbeeld contractueel vastgelegd). 288 Enkel borgtochten op een termijn van meer dan een jaar. Klasse 3 Voorraden 30 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 31 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 32 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 33 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 34 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 35 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: Boeken en cursussen gekocht met de bedoeling door te verkopen aan leerlingen. 36 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: Enkel vooruitbetalingen met betrekking tot het aankopen van voorraden. 37 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: Klasse 4 Vorderingen en schulden op ten hoogste een jaar 40 Deze groep omvat alle vorderingen die ontstaan ten gevolge van de normale werking van de school, inclusief subsidies voor projecten. 403 Vorderingen, bijvoorbeeld op andere overheden zoals gemeente en provincie, die ontstaan ten gevolge van de normale werking van de school. 405 Inclusief nog op te stellen facturen. 406 Bijvoorbeeld creditnota s van leveranciers die nog niet terugbetaald zijn.

11 5 41 Deze groep omvat alle vorderingen die niet met de normale werking van de school te maken hebben, onder meer nevenactiviteiten. 411 Enkel voor vzw s die gemengd btw-plichtig zijn. 413 Enkel voor subsidies die te onderscheiden zijn van projectsubsidies (zie groep 40). Deze rekening kan verder opgesplitst worden naar gelang van de herkomst van de investeringssubsidies (AGIO/DIGO, gemeente, provincie, ). 414 Niet enkel voorschotten op loon, maar ook voorschotten voor bepaalde aankopen door het personeel. 415 Hoofdzakelijk vorderingen waarvoor men (nog) niet over een rechtstitel beschikt. 416 Deze rubriek kan verder opgesplitst worden. 418 Enkel borgtochten op een termijn van maximaal één jaar. 433 Inclusief kaskredieten. Deze rekening wordt uitsluitend gebruikt op afsluitdatum (31 december), om een negatief banksaldo als schuld uit te drukken. 439 Bijvoorbeeld een lening bij een bisdom of een congregatie. 45 De bezoldigingen en de sociale lasten in deze groep hebben enkel betrekking op contractueel personeel (hoofdzakelijk MVD-personeel). 451 Enkel voor vzw s die gemengd btw-plichtig zijn. 46 Bijvoorbeeld voorschotten die (bijvoorbeeld bij het begin van het schooljaar) aangerekend zijn aan de leerlingen. Klasse 5 Geldbeleggingen en liquide middelen 51 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 5 0: aanschaffingswaarde; 5 9: geboekte afschrijvingen/waardeverminderingen (-). Aandelen kunnen enkel aangekocht worden met de bijkomende middelen.. 52 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 5 0: aanschaffingswaarde; 5 9: geboekte afschrijvingen/waardeverminderingen (-) 53 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 5 0: aanschaffingswaarde; 5 9: geboekte afschrijvingen/waardeverminderingen (-). 578 Postzegels, fiscale zegels. Klasse 6 Kosten 604 Aankopen van schoolbenodigdheden waarvan een voorraad aangelegd wordt, met het doel ze aan leerlingen door te verkopen (bijvoorbeeld schoolagenda, examenpapier, uniform, sportgerief, oefenhoofden, koksmutsen, messensets...). 61 In deze groep zijn enkel de rubrieken met 3 cijfers (610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618 en 619) wettelijk vastgelegd. De nummering van de rubrieken met 4 cijfers (6100 e.d.) is niet verplicht Vergoedingen in het kader van een (mondelinge of schriftelijke) gebruiksovereenkomst. 611 Indien de school ervoor opteert de kosten verbonden met het MVD-personeel aanwijsbaar in het rekeningstelsel op te nemen, moet ze de rekeningnummers onder 611 verder opsplitsen om onderhoud en herstellingen uitgevoerd door gespecialiseerde onderhoudsfirma s, afzonderlijk te boeken Bijvoorbeeld sportterreinen Het gebruik van dit rekeningnummer moet in de mate van het mogelijke vermeden wor-

12 6 den Inclusief abonnementen op kranten en tijdschriften Schoolgerief (handboeken, schriften, pennen...) dat gratis ter beschikking gesteld wordt van de leerlingen (basisonderwijs en buitengewoon onderwijs) Onder meer VSKO, DIKO, Sociaal secretariaat, Sabam, Reprobel 6162 Inclusief eventuele verplaatsingskosten van de nageschoolden Exclusief verplaatsingskosten van de nageschoolden. 617 Inclusief beleidsondersteuning, terugbetaling van personeel voor het klasvrij maken van de directie (BaO), terugbetaling van de lonen van gedetacheerde leerkrachten 619 Kosten van leerlingenactiviteiten, bijvoorbeeld sportdag, extra-muros-activiteiten, schoolreis. Deze rekening is de tegenhanger van rekening 700 en wordt als dusdanig onderscheiden van 604. De rekening wordt in principe verder opgesplitst per activiteit. 62 Indien de school ervoor opteert de kosten verbonden met het MVD-personeel aanwijsbaar in het rekeningenstelsel op te nemen, moet ze de rekeningnummers onder 62 verder opsplitsen om bezoldigingen, werkgeversbijdragen, andere personeelskosten e.d. van MVD-personeel afzonderlijk te boeken. 620 Bruto bezoldigingen. 631 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: terugneming (-). 633 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: terugneming (-). 634 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: terugneming (-). 635 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 0 toevoeging; 6 1: besteding en terugneming (-). 636 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: besteding en terugneming (-). 637 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: besteding en terugneming (-). 640 Hieronder vallen alle taksen en kosten zoals milieubelasting, heffing op oppervlaktewateren, leegstandsbelasting 643 Giften kunnen enkel geschonken worden met de bijkomende middelen. 651 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: terugneming (-). 662 Deze rekeningen worden als volgt opgesplitst: 6 1: besteding (-). Klasse 7 Opbrengsten 700 Deze rekening is de tegenhanger van rekening 619.

13 7 701 In principe enkel voor het volwassenenonderwijs. 703 Inclusief avondstudie. 731 Onder meer nascholingsgelden, ict-gelden, vergoedingen woon/werk-verkeer (onder meer fietsvergoedingen) Inkomsten uit praktijklessen (in het bijzonder in BSO/KSO/TSO), bijvoorbeeld didactisch kapsalon, didactisch restaurant, werkstukken hout. 741 Naschoolse activiteiten (typ-, taal-, computercursussen), fondsenwerving (pensenkermis, mosselensouper, kaas- en wijnavond...) en dergelijke Investeringssubsidies van AGIO/DIGO Intrestsubsidies van het Nationaal Waarborgfonds (NWF).

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL VSKO-model voor dubbele boekhouding in het katholiek onderwijs Bijlage 6 Toelichting bij het Minimum Algemeen Rekeningenstelsel

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Datum 28/07/2006 De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

Bijlage Rekeningenstelsel

Bijlage Rekeningenstelsel Bijlage Rekeningenstelsel Analytisch boekhouden en kostencalculatie. Twaalfde herziene editie W. Bruggeman, E. De Lembre, P. Everaert, W. Georges, R. Paemeleire en E. Van Geyt 2011 Intersentia Antwerpen

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30 Jaarrekening 2013 2 Inhoudstabel jaarrekening 2013 1. Geconsolideerde jaarrekening - Geconsolideerde balans p. 5 - Geconsolideerde resultatenrekening p. 8 - Geconsolideerde toelichting p. 11 2. Schema

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs 3/05/2006

Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs 3/05/2006 Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs 3/05/2006 I Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs Inhoudstafel Deel I Introductie I 1 Algemeen... 4 2 Informatie... 4 3 Auteursrecht... 4 4 Historiek

Nadere informatie

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald.

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald. Deel 4 A: Officiëel Minimum Algemeen Rekeningenstelsel volgens Koninklijke Besluiten (beperkt tot 1 t/m 7) Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel

Nadere informatie

Rubriek Jaarrekening BBC. Ondernemingen AB*

Rubriek Jaarrekening BBC. Ondernemingen AB* 1 NETTOACTIEF EN SCHULDEN OP LANGE TERMIN 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN AAR 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal 100 Overig nettoactief 100 Geplaatst

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt Deloitte Fiduciaire Kortrijksesteenweg 1146 9051 Gent Belgium Tel. + 32 9 393 75 85 Fax + 32 9 393 75 80 www.deloitte-fiduciaire.be Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Uitwerking op basis van het KB van 12

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

BOEKHOUDING VAN DE NGO S

BOEKHOUDING VAN DE NGO S BOEKHOUDING VAN DE NGO S Inhoud : 1. Vooraf 2. Algemene beschouwingen inzake de boekhouding van de NGO s 3. Aanpassing van het schema van jaarrekening 3.1. SCHEMA VAN BALANS 3.2. SCHEMA VAN RESULTATENREKENING

Nadere informatie

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken.

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Infosessie 10 november 2011 Agenda 1. Inleiding 2. De handleiding 3. Elektronische tool 4. Slotbeschouwingen

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

BOEKHOUDPLAN VLAAMSE SPORTFEDERATIES (geldig vanaf boekjaar 2013)

BOEKHOUDPLAN VLAAMSE SPORTFEDERATIES (geldig vanaf boekjaar 2013) Opmerkingen bij het boekhoudplan Vlaamse sportfederaties (vanaf boekjaar 2013) Cursief afgedrukte balans- en opbrengstenrekeningen zijn enkel van toepassing op de betrokken unisportfederaties die hiervoor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Burgerlijke vennootschap met handelsvorm Erkende Boekhouder-Fiscalist onder nummer 70076537 VICOMA BVBA JAARREKENING 02.06.2010 31.12.2011 Tongersesteenweg 45 3723 Guigoven

Nadere informatie

Boekhoudkundige verplichtingen van schoolbesturen Herziening van het VSKO-model voor dubbele boekhouding

Boekhoudkundige verplichtingen van schoolbesturen Herziening van het VSKO-model voor dubbele boekhouding Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VSKO-2007-068 datum : 2007-12-05 gewijzigd : contact : Jaak Palmans, jaak.palmans@vsko.be, 02 507

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF Blz 1 Geldbeleggingen in liquide middelen Aandelen Aanschaffingswaarde 510.000 Aandelen Petercam 17.241,40 TOTAAL Aanschaffingswaarde 17.241,40 Waardeverminderingen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6381 TITEL III. Algemene bepalingen Art. 16. De agenda van de zittingen wordt bepaald door de voorzitter in overleg met de secretaris. Art. 17. De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de secretaris

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Vereenvoudigd Rekeningenstelsel

Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Uitwerking op basis van het KB van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel Deloitte Fiduciaire Alle in het K.B. vermelde

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2010 ACTIEF. TOTAAL Financiële vaste activa 125,00

BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2010 ACTIEF. TOTAAL Financiële vaste activa 125,00 BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2010 ACTIEF Oprichtingskosten vaste activa en vorderingen op meer dans één jaar Financiële vaste activa Borgtochten betaald in contanten 288.000 Waarborg «Saint

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

BALANSTOTAAL EIGEN VERMOGEN

BALANSTOTAAL EIGEN VERMOGEN 1 50.161.787 BALANSTOTAAL 34.867.614 EIGEN VERMOGEN 19.668.825 vaste ACTIVA 3.592.670 te bestemmen overschot 3 rek. nr. naam rekening ag so BASIS BUO SECUNDAIR VWO CLB DKO SCC Eliminaties balans na winstverdeling

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS. Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer.

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS. Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer. VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: BOEKHOUDEN Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie