Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds ontvangen op 11/07/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 31/07/2012;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds ontvangen op 11/07/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 31/07/2012;"

Transcriptie

1 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 74/2012 van 26 september 2012 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het Vlaams Zorgfonds om via het digitaal platform Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gegevens uit het Rijksregister, evenals het identificatienummer te mogen gebruiken voor het toekennen van de kindpremie en voor de tenuitvoerlegging van de levenslange verplichte aansluiting van iedere burger bij een zorgkas (RN-MA ) Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité"); Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna "WRR"); Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde Sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds ontvangen op 11/07/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 31/07/2012; Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 07/09/2012; Gelet op het verslag van de Voorzitter; Beslist op 26 september 2012, na beraadslaging, als volgt:

2 Beraadslaging RR 74 /2012-2/11 I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 1. De aanvraag van het Vlaams Zorgfonds, hierna de aanvrager, strekt ertoe om een machtiging te verkrijgen om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken, alsook om toegang te bekomen tot bepaalde gegevens uit het Rijksregister en dit zowel voor de aanvrager, als voor de erkende zorgkassen voor het toekennen van de premie voor jonge kinderen (hierna de kindpremie ) en voor de tenuitvoerlegging van de levenslange verplichte aansluiting van iedere burger bij een zorgkas (hierna de levenslange verplichte aansluiting ). 2. Om de levenslange verplichte aansluiting te realiseren wordt iedere pasgeborene in Vlaanderen en Brussel van rechtswege aangesloten bij de zorgkas van de gerechtigde bij wie hij ten laste is in het kader van de ziekteverzekering (meestal de ouders). Wanneer de betrokkene de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, kan hij zelf een zorgkas kiezen. In Vlaanderen geldt vanaf die leeftijd nog steeds de plicht om bij een zorgkas aan te sluiten, terwijl die aansluiting in Brussel vanaf dat ogenblik facultatief wordt. In het kader van deze levenslange verplichte aansluiting wenst de aanvrager onder andere te beschikken over gegevens van alle pasgeborenen, alsook van alle kinderen tot en met 2 jaar die in Vlaanderen en Brussel komen wonen. De gegevens van de 17-jarigen in Vlaanderen en Brussel zijn eveneens noodzakelijk, ten einde de betrokkenen de keuze te laten om al dan niet (voor jongeren in Brussel) aan te sluiten bij een welbepaalde zorgkas. 3. Met het oog op de toekenning van de kindpremie wordt onder andere een databank preventieve voorwaarden opgericht waarin alle informatie waaronder informatiegegevens uit het Rijksregister zal worden verzameld die de Zorgkassen nodig hebben om te bepalen of voldaan wordt aan de voorwaarden om een kindpremie te kunnen toekennen. 4. In de aanvraag wordt daarnaast gepreciseerd dat de aanvrager en de erkende zorgkassen in het kader van de twee voornoemde doeleinden gegevens zullen verwerken via het digitaal platform Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (het vroegere digitaal platform Zorgverzekering ). Voor het gebruikers en toegangsbeheer van dit digitaal platform werd er reeds een machtiging verleend en de aanvrager verzoekt om deze uit te breiden voor de finaliteiten kindpremie en levenslange verplichte aansluiting.

3 Beraadslaging RR 74 /2012-3/11 II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 5. De aanvrager, het Vlaams Zorgfonds, en de erkende zorgkassen 1 werden reeds gemachtigd om enerzijds het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken en om anderzijds toegang te hebben tot bepaalde informatiegegevens uit het Rijksregister Het onderzoek van het Comité kan zich er bijgevolg toe beperken na te gaan of: het nagestreefde doeleinde welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd is in de zin van artikel 4, 1, 2, WVP; het gebruik van het identificatienummer evenals de toegang tot de gevraagde informatiegegevens niet overmatig zijn, rekening houdend met het geformuleerde doeleinde. 7. De tenuitvoerlegging van de kindpremie en de levenslange verplichte aansluiting impliceren overigens ook nog een uitwisseling van gegevens vanuit andere bronnen, die in sommige gevallen eveneens een machtiging behoeven van de bevoegde sectorale comités (in het bijzonder van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid). In onderhavige beraadslaging wordt hier niet dieper op ingegaan. A. DOELEINDE 8. De aanvrager en de erkende zorgkassen wensen het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken en wensen toegang tot bepaalde gegevens uit het Rijksregister in het kader van twee finaliteiten, met name: de kindpremie en de levenslange verplichte aansluiting. 1 Er zijn momenteel 7 erkende zorgkassen die instaan voor de dagelijkse werking van de zorgverzekering: Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen, Neutrale Zorgkas Vlaanderen, Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten, Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Vlaamse Zorgkas en Zorgkas DKV Belgium (zie: 2 Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 waarbij het Vlaams Zorgfonds gemachtigd wordt de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen en het identificatienummer ervan te gebruiken en waarbij de erkende zorgkassen gemachtigd worden het bewuste identificatienummer te gebruiken; beraadslaging RR nr. 02/2005 van 14 februari 2005 betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaams Gemeenschap (Vlaams Zorgfonds) ten behoeve van de erkende zorgkassen om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op het vervullen van de taken die hen zijn toevertrouwd in het kader van de zorgverzekering; beraadslaging RR nr. 039/2005 van 19 oktober 2005 betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Zorgfonds om ten behoeve van de VZW Mediwe toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister te bekomen en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op een onafhankelijke controle van de indicatiestellingen inzake de Vlaamse Zorgverzekering; beraadslaging RR nr. 052/2010 van 22 december 2010 betreffende de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken in het kader van de vaststelling van de vrijgestelden van aansluiting bij de Vlaamse Zorgverzekering; beraadslaging RR nr. 58/2011 van 16 november 2011 betreffende de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor toegangs- en gebruikersbeheer van het digitaal platform Zorgverzekering.

4 Beraadslaging RR 74 /2012-4/11 9. Beide maatregelen worden ingevoerd door het recentelijk goedgekeurde decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming 3 (hierna het decreet ). Ingevolge dit decreet dat nog niet inwerking is getreden (cf. artikel 62 van het decreet) zal de aanvrager ook een nieuwe naam krijgen: Agentschap voor Vlaamse sociale bescherming, en worden zowel zijn missie en taken evenals die van de erkende zorgkassen, gebundeld in eenzelfde decreet. a. Finaliteiten kindpremie en levenslange verplichte aansluiting 10. Onderhavige aanvraag betreft een vraag tot uitbreiding van sommige bestaande machtigingen van het Vlaams Zorgfonds en de erkende zorgkassen, inzonderheid: de machtiging verleend bij Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 waarbij het Vlaams Zorgfonds gemachtigd wordt de informatiegegevens van het Rijksregister te raadplegen en het identificatienummer ervan te gebruiken en waarbij de erkende zorgkassen gemachtigd worden om het bewuste identificatienummer te gebruiken. Deze machtiging werd reeds uitgebreid bij beraadslaging RR nr. 08/2005 van 13 april 2005 en bij beraadslaging RR nr. 52/2010 van 22 december de machtiging verleend bij beraadslaging RR nr. 02/2005 van 14 februari 2005 waarbij de erkende zorgkassen worden gemachtigd de informatiegegevens van het Rijksregister te raadplegen. 11. De verplichte aansluiting vanaf 26 jaar bij een zorgkas bestaat vandaag reeds 4. Nieuw is de levenslange verplichte aansluiting. Dit zal automatisch verlopen door aansluiting bij de zorgkas van de ouder bij wie het kind ingeschreven is als persoon ten laste in het kader van de ziekteverzekering Het decreet werd op 4 juli 2012 aangenomen in het Vlaams Parlement. 4 Cf. artikel 4 van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering. 5 Vlaams Parlement Stuk 1603 ( ) Nr. 4 ( 6 Om dit principe van de levenslange verplichte aansluiting te implementeren zal het Rijksregister concreet de identificatienummers van het Rijksregister van de geboortes in Vlaanderen en Brussel en eventuele nieuwe inwoners jonger dan drie jaar doorgeven aan het digitaal platform Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (cf. Infra). Het digitaal platform zal deze nummers vervolgens aan het Nationaal Intermutualistisch College bezorgen dat op haar beurt de gegevens van het kind aan de gerechtigden in de ziekteverzekering (meestal de ouders van de kinderen) zal koppelen. Deze gegevens zullen door het College teruggestuurd worden naar het digitaal platform. In het verwijzingsrepertorium van het digitaal platform is opgeslagen bij welke zorgkas de gerechtigden in de ziekteverzekering (ouders van de kinderen) zijn aangesloten. Het digitaal platform bezorgt vervolgens de identificatienummers van het rijksregister van de kinderen en de gerechtigden in de ziekteverzekering aan de zorgkas waarbij voornoemde gerechtigden als lid gemeld zijn. De zorgkas zorgt voor de aansluiting van de kinderen.

5 Beraadslaging RR 74 /2012-5/ Het Comité stelt vast dat onderhavig doeleinde met name de levenslange verplichte aansluiting heel nauw verwant is met de finaliteiten waarvoor de aanvrager en de zorgkassen vandaag reeds gemachtigd zijn (met name voor de verplichte aansluiting zoals omschreven in het huidige decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering). Dit doeleinde is ook welbepaald en uitdrukkelijk omschreven. Het Comité besluit dan ook dat dit doeleinde in overeenstemming is met artikel 4, 1, 2, WVP. 13. Om de kindpremie te kunnen toekennen gelden verschillende voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat aan de bijdrageplicht in het kader van de Vlaamse sociale bescherming (voorheen zorgverzekering) is voldaan (zie artikel 44 van het decreet). Dit verklaart waarom de aanvrager diens bestaande machtigingen en de machtigingen van de zorgkassen uitgebreid wenst te zien naar de kindpremie. 14. Een tweede voorwaarde om de kindpremie te kunnen toekennen betreft het feit of ten behoeve van het kind gebruik is gemaakt van preventieve gezinsondersteuning die erkend of gesubsidieerd is door Kind en Gezin. De aanvrager en de zorgkassen moeten in staat zijn om na te gaan of deze voorwaarde voldaan is en daarom wordt dergelijke informatie verzameld in een aparte databank. In deze databank zullen naast gegevens die niet het voorwerp uitmaken van onderhavige machtigingsaanvraag (cf. supra randnummer 7) de naam, voornaam en het identificatienummer van het Rijksregister worden bewaard. De uitbouw van deze gezinsdatabank kadert duidelijk in het aan de aanvrager en de erkende zorgkassen toevertrouwde takenpakket inzake de kindpremie en laat toe een vlotte uniforme service met betrekking tot Rijksregistergegevens van hun doelpubliek te verstrekken. 15. Het Comité is van oordeel dat de tenuitvoerlegging van deze kindpremie een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde is in de zin van artikel 4, 1, 2, WVP en artikel 5, tweede lid, WRR. b. Toegangs- en gebruikersbeheer van het digitaal platform Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (voorheen platform Zorgverzekering) 16. De aanvrager en de erkende zorgkassen beschikken reeds over een machtiging om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken van hun personeelsleden voor het toegangsen gebruikersbeheer van het digitaal platform Zorgverzekering. 7 De aanvrager wenst de bestaande machtiging uit te breiden naar diens opvolger, het digitaal platform Welzijn, Volksgezondheid en 7 Beraadslaging RR nr. 58/2011 van 16 november 2011 betreffende de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor toegangs- en gebruikersbeheer van het digitaal platform Zorgverzekering.

6 Beraadslaging RR 74 /2012-6/11 Gezin. Dit nieuwe platform moet de werking van de aanvrager en de erkende zorgkassen optimaliseren, in die zin dat de zorgkassen via dit platform de actuele toestand van hun leden kunnen consulteren en dit onder andere op het vlak van de verplichte levenslange aansluiting en de kindpremie. 17. Het Comité onderschrijft de noodzaak om ten aanzien van de personeelsleden van de aanvrager en de erkende zorgkassen die volgens hun functiebeschrijving gebruik moeten maken van dit platform in een adequaat toegangs- en gebruikersbeheer te voorzien, zodat wordt gewaarborgd dat alleen bevoegde personen toegang krijgen en dat hun toegang daarenboven overeenkomstig hun hoedanigheid beperkt is tot bepaalde delen van het systeem. Het stelt verder vast dat de doeleinden van dit omgedoopte platform nauw aansluiten met het bestaande digitaal platform Zorgverzekering. Vanuit die optiek kan het instemmen met de vraag om in dit kader het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. B. PROPORTIONALITEIT B.1. Ten overstaan van het identificatienummer 18. De aanvrager en de erkende zorgkassen wensen enerzijds het identificatienummer van het Rijksregister van hun personeelsleden te gebruiken (cf. supra randnummers 16-17) en anderzijds wensen zij het identificatienummer te gebruiken van kinderen die in aanmerking komen voor de kindpremie, van gerechtigden in de ziekteverzekering (cf. artikelen 31 en 43 van het decreet) en van alle personen die verplicht levenslang moeten worden aangesloten bij een zorgkas. 19. Wat het laatstgenoemd gebruik betreft, wijst het Comité er op dat het identificatienummer van het Rijksregister, dat een uniek nummer is, personen precies kan identificeren, zodat de aanvrager en de zorgkassen zonder enig risico op fouten (misverstanden door homonymie en foutieve schrijfwijze worden vermeden) de correcte gegevens verwerken. 20. Betreffende het gebruik van het identificatienummer van de personeelsleden van de aanvrager en de erkende zorgkassen in het kader van het digitaal platform geldt een gelijkaardige redenering: een correcte identificatie is hierbij essentieel (cf. supra randnummers 16-17). 21. Het Comité is bijgevolg van oordeel dat het voorgenomen gebruik van het identificatienummer, door de aanvrager en de erkende zorgkassen in overeenstemming is met artikel 4, 1, 3, WVP.

7 Beraadslaging RR 74 /2012-7/11 B.2 Ten overstaan van de gegevens 22. In onderhavige aanvraag wordt om een toegang verzocht tot de volgende gegevens: naam en voornaam; geboortedatum (niet de geboorteplaats); geslacht; hoofdverblijfplaats; datum van overlijden; nationaliteit; burgerlijke staat; samenstelling van het gezin; de vermelding van het register waarin de in artikel 2, WRR, bedoelde personen zijn ingeschreven; verblijfstoestand voor de vreemdelingen bedoeld in artikel 2, WRR. 23. Er wordt gepreciseerd dat er gegevens zullen gevraagd worden van de kinderen die in aanmerking komen voor de kindpremie, van de gerechtigden in de ziekteverzekering (cf. artikelen 31 en 43 van het decreet) en van alle personen die verplicht levenslang moeten worden aangesloten bij een zorgkas. 24. Verder geeft de aanvrager ook aan dat de gegevens die onder de eerste vijf pijltjes zijn opgesomd zowel in het kader van de kindpremie als bij de verplichte levenslange aansluiting gebruikt zullen worden. De gegevens die onder de laatste vijf pijltjes worden vermeld zijn daarentegen enkel noodzakelijk in de context van de verplichte levenslange aansluiting. 25. Gelet op de motivatie die in de bijkomende toelichting bij de aanvraag wordt gegeven, is het van oordeel dat de toegang tot alle gevraagde gegevens in overeenstemming is met artikel 4, 1, 3, WVP. B.3. Ten overstaan van de frequentie en de duur waarvoor de toegang en het gebruik gevraagd worden 26. Er wordt een permanente toegang gevraagd tot de gegevens. De gevraagde informatie moet permanent aan de erkende zorgkassen en de aanvrager ter beschikking worden gesteld zodat zij in de mogelijkheid zijn om ten allen tijde hun taken uit te voeren met betrekking tot de levenslange verplichte aansluiting en de kindpremie. Het Comité stemt hier mee in.

8 Beraadslaging RR 74 /2012-8/ De toegang tot het Rijksregister en het gebruik van het identificatienummer worden voor onbepaalde duur gevraagd. De taken van de aanvrager en de erkende zorgkassen, zoals bepaald in het decreet, zijn niet in de tijd beperkt. In het licht hiervan is een machtiging voor onbepaalde duur verantwoord (artikel 4, 1, 3, WVP). 8 B.4. Ten overstaan van de bewaringstermijn 28. Uit de door de aanvrager meegedeelde informatie blijkt dat de identificatienummers van de gebruikers van het digitaal platform zorgverzekering (personeelsleden van het Vlaams Zorgfonds en de erkende zorgkassen) enkel worden bewaard zolang het betrokken personeelslid volgens zijn functiebeschrijving gebruik moet maken van dit platform. 29. Aangaande de gegevens die voor de kindpremie worden gebruikt, vermeldt de aanvraag (en de achteraf terzake bijkomend verschafte toelichting) dat deze gedurende 3 jaar zullen worden bewaard, te rekenen vanaf de uitbetaling van de premies. Dit laat enerzijds toe om binnen een redelijke termijn nog correcties uit te voeren en anderzijds biedt het de instanties met controlebevoegdheid de nodige tijd om controles te verrichten. 30. De gegevens die in het kader van de levenslange verplichte aansluiting worden gevraagd zullen bewaard worden tot op het ogenblik dat de betrokkene overlijdt en ten laatste 100 jaar na de geboorte. 31. Het Comité stelt vast dat de aldus afgelijnde bewaringstermijnen conform zijn aan artikel 4, 1, 5, WVP. B.5. Intern gebruik en/of mededeling aan derden 32. De aanvrager geeft aan dat het identificatienummer zowel intern zal worden gebruikt, als zal worden meegedeeld aan de erkende zorgkassen en dat de gevraagde gegevens uit het Rijksregister ook aan de erkende zorgkassen zullen worden meegedeeld. 8 Naar analogie van wat reeds werd gestipuleerd in beraadslaging RR nr. 02/2005 van 14 februari 2005 en beraadslaging RR nr. 58/2011 van 16 november 2011, staat het Comité er uiteraard ook hier op dat het Vlaams Zorgfonds, dat krachtens artikel 19 van het decreet van 30 maart 1999 en artikel 9 van het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming toezicht en controle uitoefent op de erkende zorgkassen, haar onmiddellijk op de hoogte brengt van zowel de verlenging als de intrekking van een erkenning. In dit laatste geval zal het Comité onmiddellijk het nodige doen opdat de betrokken toegang onmiddellijk afgesloten wordt.

9 Beraadslaging RR 74 /2012-9/ Aangezien onderhavige machtigingsaanvraag wordt geformuleerd niet enkel ten behoeve van de aanvrager, maar tevens ten behoeve van de erkende zorgkassen, kunnen deze laatste bezwaarlijk als derden worden aanzien. Er stelt zich dus op dit vlak voor het Comité geen probleem. B.6. Netwerkverbindingen 34. De aanvraag maakt geen melding van netwerkverbindingen. Het Comité neemt hiervan akte. 35. Het Comité vestigt er volledigheidshalve de aandacht op dat: indien er later netwerkverbindingen mochten tot stand komen, de aanvrager het Comité daarvan voorafgaandelijk op de hoogte moeten brengen; het identificatienummer van het Rijksregister slechts gebruikt kan worden in relaties met derden voor zover het kadert in de doeleinden met het oog op dewelke zij eveneens gemachtigd werden om dit nummer te gebruiken. C. VEILIGHEID C.1. Consulent inzake informatieveiligheid en informatieveiligheidsbeleid 36. De aanvrager betreft een instelling die deel uitmaakt van het netwerk van de sociale zekerheid en is bijgevolg onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. Dit betekent dat hij moet beschikken over: een informatieveiligheidsconsulent, na advies van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid dat nagaat of de betrokkene voldoende kennis en beschikbare tijd heeft voor de goede uitvoering van zijn of haar opdracht en of hij of zij geen activiteiten uitoefent die onverenigbaar zijn met de opdracht; een veiligheidsplan/beleid waarin alle noodzakelijke middelen voor de uitvoering ervan beschreven staan en dat beantwoordt aan de minimale veiligheidsnormen, richtlijnen en veiligheidspolicies die gelden voor alle instelling van sociale zekerheid. Een bijkomend onderzoek terzake door het Comité is dan ook niet nodig. 37. In hoofde van de erkende zorgkassen wordt verwezen naar de informatie die terzake werd verstrekt naar aanleiding van beraadslaging RR nr. 58/2011 van 16 november 2011 en die toen door het Comité als afdoende werd beschouwd, zowel aangaande de veiligheidsconsulenten als

10 Beraadslaging RR 74 / /11 aangaande het informatieveiligheidsbeleid (alle veiligheidsmaatregelen die door het Comité in het algemeen worden aanbevolen bij de verwerking van persoonsgegevens waren gerealiseerd). Voor zover toen waarheidsgetrouwe informatie werd verstrekt, die nog steeds beantwoordt aan de actuele situatie (wat door de aanvrager werd bevestigd), stelt er zich op het vlak van informatieveiligheid voor het Comité geen probleem. C.2. Personen die toegang hebben tot de gegevens en het nummer mogen gebruiken 38. De personeelsleden van de aanvrager, en van de erkende zorgkassen, die volgens hun functiebeschrijving gebruik moeten maken van het digitaal platform Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van de kindpremie en de verplichte aansluiting, zullen toegang hebben tot de gegevens en zullen het identificatienummer van het Rijksregister gebruiken. 39. De aanvrager moet, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen waarop de personen vermeld worden die toegang hebben tot het Rijksregister en die het nummer gebruiken. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd en ter beschikking van het Comité gehouden worden. De personen die op deze lijst worden opgenomen moeten daarenboven een verklaring ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de informatiegegevens te bewaren. 40. Bovendien benadrukt het Comité dat de aanvrager noodzakelijke procedures moet ontwikkelen om, ongeacht de persoon die intern toegang heeft tot het Rijksregister, iedere raadpleging van het Rijksregister te registreren, evenals de dossiers waarvoor een raadpleging plaatsvond zodat achteraf kan worden nagegaan of die raadpleging voldoende gegrond was. OM DEZE REDENEN Het Comité 1 breidt volgende machtigingen uit in hoofde van het Vlaams Zorgfonds, toekomstig Agentschap voor Vlaamse sociale bescherming, en in hoofde van de erkende zorgkassen en dit onder de voorwaarden bepaald in deze beraadslaging tot de doeleinden vermeld in punt A en tot de gegevens vermeld in punt B (alle gevraagde gegevens voor het doeleinde verplichte levenslange aansluiting, slechts vijf gegevens voor het doeleinde kindpremie (cf. randnummer 24)): machtiging verleend bij Koninklijk besluit van 2 augustus 2002, machtiging verleend bij beraadslaging RR nr. 02/2005 van 14 februari 2005, machtiging verleend bij beraadslaging RR nr. 58/2011 van 16 november 2011.

11 Beraadslaging RR 74 / /11 2 bepaalt dat indien op een later tijdstip een wijziging wordt aangebracht aan de organisatie van de informatiebeveiliging die een impact kan hebben op de antwoorden uit het beveiligingsformulier dat aan het Comité werd verstrekt (aanstelling van een consulent inzake informatiebeveiliging en antwoorden op de vragen m.b.t. de organisatie van de beveiliging), de aanvrager een nieuwe vragenlijst i.v.m. de stand van de informatiebeveiliging naar waarheid moet invullen en aan het Comité moet bezorgen. Het Comité meldt de ontvangst ervan en behoudt het recht om daarop later eventueel te reageren. 3 bepaalt dat wanneer het Comité een vragenlijst over het beveiligingsniveau van de aanvrager toestuurt, die laatste deze vragenlijst naar waarheid moet invullen en naar het Comité moet terugsturen. Het Comité meldt de ontvangst ervan en behoudt het recht om daarop later eventueel te reageren. 4 bepaalt dat onderhavige machtiging slechts uitwerking zal krijgen nadat de artikelen in het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming met betrekking tot de kindpremie en de verplichte levenslange aansluiting in werking zijn getreden. De Wnd. Administrateur, De Voorzitter, (get.) Patrick Van Wouwe (get.) Mireille Salmon

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011;

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 23/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en gebruik te maken

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 37/2012 van 9 mei 2012 Betreft: aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding om het identificatienummer van het Rijksregister te

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 23/2015 van 22 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis - Vlaanderen om het Rijksregisternummer te

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 27/2009 van 18 mei 2009 Betreft: aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging nr. 08/2004 met het oog

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds ontvangen op 08/08/2016;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds ontvangen op 08/08/2016; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 85/2016 van 19 oktober 2016 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om ten behoeve van zichzelf en de erkende zorgkassen toegang te krijgen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 58/2012 van 18 juli 2012 Betreft: Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om haar bestaande toegangsmachtiging tot de gegevens

Nadere informatie

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA )

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA ) 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 70/2012 van 5 september 2012 Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA-2012-248) Het Sectoraal comité van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 75/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn om de machtiging verleend bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba om toegang te krijgen tot het informatiegegeven

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2009 van 15 juli 2009 Betreft: aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot de foto, opgeslagen in het Register van

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2016 van 2 maart 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten om toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 12/06/2014;

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 12/06/2014; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2014 van 9 juli 2014 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studiefinanciering Afdeling

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 39/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, om het identificatienummer

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014;

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 22/2014 van 5 maart 2014 Betreft: Aanvraag van de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015;

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van Forem om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het toegangs- en gebruikersbeheer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 06/2014 van 22 januari 2014 Betreft: aanvraag van tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 05/2012 van 11 januari 2012 Betreft: Aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001;

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2013 van 11 december 2013 Betreft: Aanvraag vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 52/2008 van 10 december 2008 Betreft: aanvraag van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten om het identificatienummer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangen op 08/11/2013;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangen op 08/11/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 19/2014 van 5 maart 2014 Betreft: aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 24/02/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 24/02/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 39/2012 van 9 mei 2012 Betreft: Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid om het identificatienummer van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) ontvangen op 15/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) ontvangen op 15/06/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2011 van 21 september 2011 Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming om toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016;

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2017 van 18 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 37/2013 met het

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 08/2015 van 21 januari 2015 Betreft: uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 12/2009 van 18 februari 2009 Betreft: aanvraag van de Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 51/2012 van 6 juni 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Ligue des Familles (Gezinsbond) om toegang te hebben tot het Rijksregister voor

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 34/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, om toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen ontvangen op 03/06/2014;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen ontvangen op 03/06/2014; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 60/2014 van 30 juli 2014 Betreft: aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/07/2010;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/07/2010; 1/12 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2010 van 2 december 2010 Betreft: Aanvraag tot machtiging van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten behoeve van de pensioen- en

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Justitie, ontvangen op 07/05/2013;

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Justitie, ontvangen op 07/05/2013; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 53/2013 van 10 juli 2013 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie tot uitbreiding van de toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap, ontvangen op 25/02/2015;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap, ontvangen op 25/02/2015; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 16/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op de organisatie

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 06/04/2012;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 06/04/2012; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 47/2012 van 6 juni 2012 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 84/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: aanvraag van de Stichting Kankerregister voor consultatie van het Rijksregister in het kader van de pilootstudie

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2012 van 6 juni 2012 Betreft: Machtigingsaanvraag door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie om via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 51/2008 van 10 december 2008 Betreft: aanvraag van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) om toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Naamloze Vennootschap van Publiek Recht Bpost ontvangen op 11/08/2011;

Gelet op de aanvraag van de Naamloze Vennootschap van Publiek Recht Bpost ontvangen op 11/08/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 57/2011 van 16 november 2011 Betreft: aanvraag van Bpost om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en

Nadere informatie

social) om toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan

social) om toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 77/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Verzoek van de Waalse Maatschappij voor Sociale Krediet (Société wallonne du crédit social) om toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), ontvangen op 08/11/2012;

Gelet op de aanvraag van Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), ontvangen op 08/11/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 03/2013 van 16 januari 2013 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep om anonieme gegevens te bekomen m.b.t. de nationaliteit

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 40/2007 van 12 december 2007 Betreft: Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland,

Nadere informatie

Emploi et Recherche (DG6) van de Service Public de Wallonie (SPW) (Directie Tewerkstelling en

Emploi et Recherche (DG6) van de Service Public de Wallonie (SPW) (Directie Tewerkstelling en 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 87/2012 van 17 oktober 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Direction de l Emploi et de Permis de travail, DGO Economie, Emploi et Recherche

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, ontvangen op 19/03/2014;

Gelet op de aanvraag van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, ontvangen op 19/03/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 43/2014 van 4 juni 2014 Betreft: aanvraag van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten om het identificatienummer van het

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 19/2009 van 25 maart 2009 Betreft: Aanvraag van de Dienst "Sanitair Beleid, Dieren en Planten" van het DG4 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2008 van 10 september 2008 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Diensten van de Voorzitter, Dienst Juridische Zaken, Cel geschillen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen op 02/03/2016;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen op 02/03/2016; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 26/2016 van 25 mei 2016 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur tot uitbreiding van de in diverse beraadslagingen

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2005 VAN 6 JULI 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2005 VAN 6 JULI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 13/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van UGent om mededeling te bekomen van een informatiegegeven uit het Rijksregister met het oog

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 57/2013 van 10 juli 2013 Betreft: machtigingsaanvraag van Kind en Gezin en van het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn om toegang te bekomen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012;

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 60/2012 van 18 juli 2012 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Entiteit e- Government en ICT-Beheer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de vzw Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid ontvangen op 03/02/2012;

Gelet op de aanvraag van de vzw Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid ontvangen op 03/02/2012; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2012 van 4 april 2012 Betreft: aanvraag van de vzw Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid om toegang te hebben tot

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 11/06/2009 en 13/07/2009;

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 11/06/2009 en 13/07/2009; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 52/2009 van 9 september 2009 Betreft: aanvraag van de vzw Cevora om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010;

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 12/2011 van 16 februari 2011 Betreft: aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten om het identificatienummer van het Rijksregister

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/300 BERAADSLAGING NR 12/086 VAN 2 OKTOBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 29 / 2006 van 8 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 028 BETREFT : aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin om het identificatienummer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 47/2014 van 4 juni 2014 Betreft: machtigingsaanvraag van de huisvestingsmaatschappij Le Foyer Jambois et Extensions om toegang te hebben tot

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 28 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 28 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi ontvangen op 17/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi ontvangen op 17/07/2011; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2012 van 26 september 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi om toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015;

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 18/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag ingediend door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag van Limburg.net strekkende tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 23/2008 van 4 juni 2008 (RN-MA )

Betreft: Aanvraag van Limburg.net strekkende tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 23/2008 van 4 juni 2008 (RN-MA ) 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 13/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag van Limburg.net strekkende tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 23/2008 van 4 juni 2008

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 75/2013 van 13 november 2013 Betreft: aanvraag van de Universiteit Hasselt tot machtiging voor de aanwending van het Rijksregister in het

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Autoveiligheid nv en het Bureau voor Technische controle nv ontvangen op 15/03/2011;

Gelet op de aanvraag van de Autoveiligheid nv en het Bureau voor Technische controle nv ontvangen op 15/03/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2011 van 18 mei 2011 Betreft: aanvraag van de Autoveiligheid nv en het Bureau voor Technische controle nv om het identificatienummer van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Coördinatiecel Vlaams e-government ontvangen op 12/09/2008;

Gelet op de aanvraag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Coördinatiecel Vlaams e-government ontvangen op 12/09/2008; 1/12 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 42/2009 van 15 juli 2009 Betreft: aanvraag van Corve en het Departement Welzijn,Volksgezondheid en Gezin om toegang te bekomen tot de informatiegegevens

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven ontvangen op 09/08/2011;

Gelet op de aanvraag van Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven ontvangen op 09/08/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2011 van 12 oktober 2011 Betreft: aanvraag van het Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven om toegang te krijgen tot de informatiegegevens

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 63/2014 van 30 juli 2014 Betreft: Aanvraag van de vzw Verbond der Vlaamse Tandartsen tot machtiging voor de aanwending van het identificatienummer

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 01 en 10/02/2012;

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 01 en 10/02/2012; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 22/2012 van 14 maart 2012 Betreft: Vraag van de Orde van de Franstalige en Duitstalige Balie van België (OFDB) om hun advocaten via haar tussenkomst

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de private stichting Juridisch informatiecentrum JIC, ontvangen op 11/02/2011;

Gelet op de aanvraag van de private stichting Juridisch informatiecentrum JIC, ontvangen op 11/02/2011; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 24/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van het Juridisch Informatiecentrum voor toegang tot het Rijksregister in het kader van het ICT-platform

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, ontvangen op 02/07/2013;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, ontvangen op 02/07/2013; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 64/2013 van 11 september 2013 Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om toegang te bekomen tot de informatiegegevens

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Stichting Kankerregister, ontvangen op 17/04/2013;

Gelet op de aanvraag van de Stichting Kankerregister, ontvangen op 17/04/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 47/2013 van 19 juni 2013 Betreft: aanvraag van de Stichting Kankerregister om toegang te bekomen tot een aantal informatiegegevens van het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2011 van 21 september 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de mededeling te krijgen van bepaalde

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 52/ 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om de in haar schoot opgerichte Commissie Kunstenaars,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/184 BERAADSLAGING NR 08/067 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de cvba Brussels Network Operations om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 13/2015 van 18 februari 2015 Betreft: aanvraag van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten om toegang te krijgen tot bepaalde

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 09/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot uitbreiding van de machtiging die verleend werd aan de intergemeentelijke vereniging voor

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 11/09/2013;

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 11/09/2013; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 68/2013 van 9 oktober 2013 Betreft: aanvraag van de vzw Nationale Vereniging van Landmeters-experten en de vzw Belgische Unie van Landmeters-experten

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Oost-Vlaanderen ontvangen op 30/11/2015;

Gelet op de aanvraag van de provincie Oost-Vlaanderen ontvangen op 30/11/2015; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2016 van 6 januari 2016 Betreft: aanvraag van de provincie Oost-Vlaanderen om toegang te krijgen tot informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, ontvangen op 11/04/2012;

Gelet op de aanvraag van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, ontvangen op 11/04/2012; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 48/2012 van 6 juni 2012 Betreft: aanvraag van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Provincie Vlaams-Branbant, ontvangen op 18/12/2013;

Gelet op de aanvraag van de Provincie Vlaams-Branbant, ontvangen op 18/12/2013; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 11/2014 van 19 februari 2014 Betreft: aanvraag van de provincie Vlaams-Brabant om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 01/2008 van 23 januari 2008 Betreft: aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming om uitbreiding

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 59/2013 van 10 juli 2013 Betreft: Beraadslaging inzake aanvraag tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 09/04/2014;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 09/04/2014; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 41/2014 van 4 juni 2014 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Mevr. De Bruecker, Directeur Marketing en Communicatie van De Lijn ontvangen op 19/01/2011;

Gelet op de aanvraag van Mevr. De Bruecker, Directeur Marketing en Communicatie van De Lijn ontvangen op 19/01/2011; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 33/2011 van 18 mei 2011 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn om de machtiging verleend bij koninklijk besluit van

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 13/2014 van 24 april 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Stad Antwerpen voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 06/2017 van 15 februari 2017 Betreft: machtigingsaanvraag van het Secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap om toegang

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/133 BERAADSLAGING NR. 08/039 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 33/2015 van 20 mei 2015 Betreft: Algemene machtiging voor gebruik van het Rijksregisternummer van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Nadere informatie