Er viel iets te kiezen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er viel iets te kiezen"

Transcriptie

1 r Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad A p e 5 7 l d o o r n 57. r n m a a t Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum Aankondiging: Op 28 april om 19:30 houdt Wijkraad Centrum de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2014 in CODA. Wij nodigen u graag uit voor onze jaarvergadering van Deze wordt maandag 28 april 2014 a.s. gehouden in CODA, Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn. Aanvang om uur, de zaal is vanaf uur open. Rond uur is de afronding voorzien. Voor de pauze behandelen wij de huishoudelijke agenda, waaronder het verslag van de kascontrolecommissie. Een belangrijk onderdeel bestaat deze keer uit de bestuursverkiezing. Voor het huidige bestuur loopt de bestuurstermijn af. Zij hebben zich alle vier herkiesbaar verklaard. Mochten er leden zijn die zich verkiesbaar willen verklaren dan kan dat tot 14 april 2014 bij de secretaris. (Alleen geregistreerde leden zijn verkiesbaar en hebben stemrecht.) Na de pauze bespreekt Corine Kapenga de actuele stand van zaken betreffende de geplande vergroening en andere verbeteringen van de Binnenstad en de Toekomstagenda vanaf WIJ GAAN VOOR EEN GEZONDE, VEILIGE BINNENSTAD. U TOCH OOK? Er viel iets te kiezen De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels achter de rug. De inwoners van Apeldoorn hebben hun (politieke) keuze gemaakt. Het bestuur van Wijkraad Centrum hoopt dat het uit te voeren beleid de komende jaren goed aansluit op de belangen die leven bij bewoners van de binnenstad. Wij realiseren ons terdege dat wij deel uitmaken van de grote Apeldoornse gemeenschap en dat wij als stadsdeel een andere positie innemen dan woonwijken. We zijn nu eenmaal een stadsdeel waar veel economische en bestuurlijke belangen spelen, waardoor bewonersbelangen een andere afweging krijgen. Maatregelen ten gunste van ons stadsdeel leken in het verleden nogal eens vooral economisch gedreven te zijn. Daarom voerde de Wijkraad een scan uit om de gevolgen van beleid en de uitvoering daarvan te peilen. In bijgevoegd kader is te zien hoe de politieke partijen zich verhouden tot een aantal belangrijke onderwerpen die leven bij bewoners van de binnenstad. Let op: deze scan is uitgevoerd in de aanloop naar de verkiezingen! Bij het ter perse gaan van dit blad was nog niet bekend hoe de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad eruit komt te zien. Luchtkwaliteit Openbaar vervoer zonder vervuilende uitstoot en concrete oplossingen benoemen (elektrisch, gas enzovoorts). Apeldoorn zit met twee zwaar vervuilde binnenstadlocaties in de top 35 van Nederland. Geen score om trots op te zijn. Coffeeshops We hopen dat de partijen zich uitspreken over een beëindiging van de onevenredige verdeling. Wonen en Zorg We willen dat politieke partijen zich uitspreken over de aanwezigheid van levensloopbestending wonen in het centrum. Ook zorgvoorzieningen horen daarbij. Sluitingstijden horeca In dit geval willen we dat politieke partijen zich uitspreken tegen vrijstelling van horecasluitingstijden en voor maatregelen om alle vormen van overlast tegen te gaan. Bereikbaarheid Dan willen we dat politieke partijen zich uitspreken voor goed toegankelijk openbaar vervoer, tegengaan van doorgaand verkeer en bevorderen van fietsgebruik. Dit overzicht is vooraf beschikbaar gesteld aan de politieke partijen, die in algemene zin positief reageerden op dit initiatief. Hun reacties hebben beperkte aanpassingen opgeleverd. Vanaf 26 februari was het overzicht beschikbaar op de website en is er een mailing over geweest. Het is ook op Twitter gemeld. Als Wijkraad Centrum zetten wij voortdurend in op een schone, veilige en gezonde binnenstad. Ook voorafgaand aan de verkiezingen hebben wij contact gezocht met de politieke partijen. Wij hopen dan ook dat de partijen ons in deze periode na de verkiezingen opnieuw weten te vinden. Tijdig overleg kan onnodige irritatie voorkomen en bijdragen aan begrip. In dit nummer o.m. Van de bestuurstafel Om tafel met Corine Kapinga... 5 Uw buurt, uw zorg Babbeltrucs: Trap niet in zoete praatjes. 7 De ondernemer spreekt... 9 Jaarverslag Financiëel Verslag Van Dit, Van Dat, Van Alles Wat... 19

2 Uw Wijkraad Voorzitter Bert de Groot Beurtvaartstraat MR Apeldoorn tel. (055) P.l.v. voorzitter Perry Bakker Hoofdstraat 31h 7311 JT Apeldoorn tel. (055) Secretaris Ria Krul Molenstraat-Centrum XN Apeldoorn tel. (055) Penningmeester Harm Haan Hoofdstraat 31f 7311 JT Apeldoorn tel. (055) m : Buurtcommissie Noord Voorzitter Jan Frijlink C. van Reesstraat AR Apeldoorn tel. (055) Lex Everaars C. van Reesstraat AR Apeldoorn tel. (055) Willy Gout Kapelstraat 1-B 7311 BK Apeldoorn tel Mark van der Meijden Van Kinsbergenstraat 15b 7311 BL Apeldoorn Tel Buurtcommissie Noord-West Frank Reinders Beekpark BZ Apeldoorn Tel Buurtcommissie West Voorzitter Joop de Ridder Van Galenstraat HE Apeldoorn tel. (055) Gerrit Altena Rustenburgstraat JC Apeldoorn tel. (055) / Frank Huibers Mariastraat HH Apeldoorn tel. (055) Buurtcommissie Oost Voorzitter Bert de Groot Beurtvaartstraat MR Apeldoorn tel. (055) Edith Wachelder Beurtvaartstraat MR Apeldoorn Steven Nijhof Beurtvaartstraat MR Apeldoorn Buurtcommissie Midden Vacant Buurtcommissie Zuid-Oost Voorzitter Ria Krul Molenstraat-Centrum XN Apeldoorn tel. (055) Berthus Smit Havenweg PM Apeldoorn m Jaap Buren Molendwarsstraat PV Apeldoorn tel. (055) Peter Bijlsma Sophialaan 7B 7311 PB Apeldoorn tel. (055) Met elkaar, voor elkaar, wederzijds betrokken! Hulp nodig? Geen recht op beroepszorg, toch hulp of zorg nodig? Vrijwilliger worden? Wilt u zich vrijwillig inzetten voor een ander? Mantelzorger? Bij De Kap kunt u altijd terecht voor verhelderend gesprek. Neem contact met ons op, of De Kap financieel steunen? Giro t.n.v. Stichting Vrienden van De Kap Contactgegevens bestuurs- en commissieleden Buurtcommissie Zuid-West Voorzitter Perry Bakker Hoofdstraat 31H 7311 JT Apeldoorn tel. (055) Anita Brinkman Agathastraat RC Apeldoorn tel. (055) Harriët Jansen Nieuwendijk RP Apeldoorn tel. (055) Postadres Wijkraad Centrum: Wijkraad Centrum Postbus GJ Apeldoorn Website: Colofon 16de jaargang nr. 1 (editienr. 57, maart 2014) Hoofdredactie Bestuur Wijkraad Centrum Redactie Perry Bakker, Joop de Ridder, Jaap Buren, Bert de Groot Joost Houtappels (eindredactie) adres Fotografie Joop de Ridder e.a. Advertenties Vormgeving & DTP HieroSign, grafisch ontwerpbureau, Apeldoorn Druk B+K Repro-service, Apeldoorn Zonder toestemming van Wijkraad Centrum mag niets uit deze uitgave worden overgenomen. Gratis lidmaatschap Wijkraad Naam :... Adres :... Telefoon :... Mailadres :... Mail uw gegevens naar:

3 VAN DE BESTUURSTAFEL Kiezen of delen De gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. U heeft in maart uw gemeentelijke belangenbehartigers mogen kiezen voor de Apeldoornse gemeenteraad. Wie heeft u gekozen om uw belang te behartigen? Aan wie vertrouwt u de zorg voor uw leefomgeving toe? Was het u ook opgevallen dat de politieke partijen zich volgens hun partijprogramma s inzetten voor de bewoners van de wijken en de ondernemers en het publiek van de binnenstad? Zelden een woord over de bewoners van de binnenstad en de leefbaarheid. We zullen zien hoe de gemeentelijke politiek zich gaat ontwikkelen en wat dat voor de leefbaarheid van onze bijzondere woonwijk gaat betekenen. Onze bijzondere woonwijk met de meeste parkeergarages, de meeste winkels, de meeste horecavoorzieningen, de meeste coffeeshops, de meeste In deze bijzondere woonwijk gebeurt veel. Veel mooie, maar helaas ook een aantal minder fraaie gebeurtenissen. Het belang van een goede woon- en leefomgeving lijkt regelmatig onder druk te staan van de economische belangen van de stedelijke functies. Hoe vanzelfsprekend is het dat je als binnenstadbewoner meer moet betalen voor een parkeerplaats dan een bewoner van een andere woonwijk? Hoe vanzelfsprekend is het dat alle coffeeshops zich in jouw woonomgeving bevinden? Hoe vanzelfsprekend is het dat Je krijgt dan al snel een reactie in de sfeer van maar je bent toch zelf in het centrum gaan wonen? Alsof dat verklaart dat je als binnenstadbewoner niet als gewone Apeldoorner behandeld hoeft te worden. Met dezelfde plichten en rechten. De Wijkraad zet zich in om de zichtbaarheid van de bewoners te vergroten. De bewoners mogen niet genegeerd worden of als sluitpost gezien worden. Als Wijkraad lazen wij in januari en februari alle beschikbare partijprogramma s en richtten we ons met name op de beschreven inzet voor de leefbaarheid van de binnenstad. Alle ingeschreven leden ontvingen het verslag via de mail, het stond bovendien vermeld op de website. In 2014 gaat de voormalige Gasfabriek/Slaaphuis weer in oude luister hersteld worden. Het is de bedoeling van de nieuwe eigenaar om aan de achterzijde van het pand en op de verdiepingen kwalitatief goede studentenhuisvesting te realiseren en verder op de begane grond werkruimten te maken voor sociaalmaatschappelijke activiteiten door derden. Denk aan een fysiotherapeut, een zorgmakelaar, enzovoorts. De eigenaar wordt daarbij gesteund door een inspirerende Apeldoornse architect, waarmee hij samen de omwonenden geïnformeerd heeft en houdt. Na vele jaren van vrijwilligerswerk is Dick van Deventer noodgedwongen gestopt als voorzitter van de Buurtcommissie Midden. Het buurtcommissiewerk was voor Dick een vast ankerpunt en daar hoorde ook elke maand de plenaire vergadering bij. Zijn fysieke gesteldheid staat hem niet toe om nog verder te gaan. Dick, bedankt voor de jarenlange inzet namens alle wijkraadcollega s. Bij uw Wijkraad valt er dit jaar ook weer iets te kiezen en wel op 28 april tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in CODA. De huidige bestuursleden hebben de afgesproken bestuursperiode volbracht en zijn reglementair aftredend. Alle vier hebben zij aangegeven herkiesbaar te zijn voor een nieuwe bestuursperiode. Leden met bestuurlijke ambities kunnen zich oriënteren bij de secretaris. Alleen de ingeschreven leden zijn stemgerechtigd. Heeft u zich nog niet ingeschreven als stemgerechtigd wijkraadslid? Dat kan alsnog bij onze secretaris Ria Krul. Fijn om te constateren dat er ook de afgelopen periode weer drie bewoners zijn toegetreden tot de buurtcommissies Noord- en Noord-West. Welkom! De laatste maanden beschrijven de lokale media regelmatig de investeringen in Apeldoorn (15 miljoen euro) en in het bijzonder in de binnenstad (5 miljoen euro), die de gemeente in petto heeft. Dat klinkt mooi, maar wat krijgen we eigenlijk voor die miljoenen? Hoe zat het ook alweer met de vrijstelling van de horecasluitingstijden? Welke open eindjes zijn er nog bij het Catharina Amaliapark? Wat is de stand van zaken rondom het fietsverbod in de binnenstad? Waarom geen elektrische bussen? Dit en meer nemen wij mee van 2013 naar Wij zijn benieuwd. U ook? Bestuur Wijkraad Centrum Apeldoorn GROOT, GROTER OF GROOTS? 55-plussers hebben vaak de wens om kleiner, leuker of unieker te wonen. Met al deze woonwensen bent u welkom. Wij helpen ervaren zoekers met volwassen woonwensen. *2uur p.p. All-in Buffet 24, 50 3 Gangen keuzemenu Al 10 jaar voorziet Mediterrance haar gasten van overheerlijke mediteraanse gerechten. Als u uitgebreid wilt genieten van specifieke gerechten kunt u een kijkje nemen in de A la carte. Wilt u een hapje nemen van verschillende gerechten, is Tapas hetgeen waar u naar opzoek bent. Ook als u onbeperkt wilt genieten van de door onze koks bereidde, koude en warme gerechten, inclusief onbeperkt drinken, dan hebben wij de All-in buffet voor u klaarstaan. Kortom, Mediterrance verzekert u van een geslaagde avond. 17, 50 Kijk voor meer informatie en aanbiedingen op onze website: menninkmakelaars.nl Marktstraat LH Apeldoorn Telefoon:

4 Belangrijke telefoonnummers Spoedeisend alarm: Ambulance, Brandweer en Politie Niet spoedeisend alarm: Ambulance Brandweer.... (055) Politie... (0900) 8844 ( 0,14 p/min.) Gelre Ziekenhuis: Gezondheidsdienst: GGD Gelre-IJssel, (088) Huisartsenpost... (0900) Hulpdiensten: SOS MD Veluwe (voorheen Stichting Alert)... (0900) Stichting de Kap (vrijwilligers en mantelzorgers ) Lokaal totaal informatienummer Nummerinformatie ( 0,60 p/min.) Advies-, meld- en steunpunten: Discriminatie Kindermishandeling... (0900) Huiselijk Geweld... (0900) Loverboys/Jeugdprostitutie... (0900) Bureau Buurtbemiddeling gemeente Apeldoorn Monique Linthorst, (055) Het Verenigingsburo (voor vrijwilligers, verenigingen, stichtingen en clubs) Dierenambulance... (0900) ( 0,45 p/min.) Red een dier Gemeente Apeldoorn: Algemeen, w.o. Buitenlijn Lokaal totaal informatienummer... (0900) 1889 Waar u zich ook bevindt... 1,30 per gesprek. Belangrijke websites Politie nodig? Bel of bij spoed De politie wil weten wat er leeft en speelt in uw wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhoorns uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, reageren op meldingen, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten. Politieagenten gaan dus zoveel mogelijk de straat op. Dat wil niet zeggen dat de telefonische opvang van meldingen en vragen minder belangrijk is. Sinds enkele jaren kennen we daarom het servicenummer Geen spoed, wel politie? Een verloren portemonnee, de vernieling van een autospiegel of een vraag om preventieadvies valt niet onder spoed. In dit soort gevallen belt u het algemene politienummer: U krijgt snel en vakkundig een antwoord. In bijzondere gevallen wordt u doorverbonden met het betreffende politieteam of bijvoorbeeld uw wijkagent. Het nummer belt u ook als u een afspraak wilt maken voor het doen van aangifte bij spoed Als u de politie dringend nodig heeft, belt u 112. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een ernstig ongeluk, het betrappen van een inbreker of dief op heterdaad, geweld, een overval of andere ernstige delicten. Uw telefoontje komt direct binnen op de politiemeldkamer. Die zorgt ervoor dat zo snel mogelijk politie naar u toe komt. Aangifte doen / openingstijden Alle politiebureaus in de regio Noord- en Oost- Gelderland zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van tot uur. U kunt dan terecht op het politiebureau voor vragen en informatie, maar niet voor het doen van aangifte. Maakt u voor het doen van aangifte altijd eerst een afspraak. Dit kan via U wordt dan op de afgesproken tijd snel en goed geholpen. U kunt ook aangifte doen via internet. Kijk hiervoor op of vraag de flyer op het politiebureau. Meld Misdaad Anoniem Het nummer is een landelijk nummer waar u anoniem een melding van een ernstig misdrijf kunt doen. Dan kunt u denken aan moord- en doodslag, geweld op straat, overvallen, beroving, autodiefstal of drugshandel. Meer hierover kunt u lezen op het internet: Slijterij René Wij bezorgen gratis in Apeldoorn. 4 Het adres voor alle dranken en wijnen. Brinklaan LA Apeldoorn Tel. (055)

5 Om tafel met Corine Kapenga Wisseling van de wacht Om maar meteen met de deur in huis te vallen: per 1 april vindt een wisseling van de wacht plaats onder de stadsdeelmanagers. De meeste stadsdeelmanagers zijn al acht jaar actief in hun huidige stadsdeel en er is afgesproken om eens in de zoveel jaar te wisselen van stadsdeel. Nu is het dus bijna zover. (Fotobron: Imre Csany) De nieuwe indeling van de stadsdeelmanagers per 1 april 2014 is als volgt: Stadsdeel Centrum: Stadsdeel Noordwest: Stadsdeel Noordoost: Stadsdeel Zuidoost: Stadsdeel De Dorpen: Stadsdeel Zuidwest: José Cvetanovic Wim Bergink Jos van Nuenen Corine Kapenga Steven Gerritsen vacature Ook voor als stadsdeelmanager is het even wennen om de binnenstad nu los te laten. Ik heb de afgelopen periode met veel enthousiasme met en voor de mensen in de (binnen) stad gewerkt. Een binnenstad krijgt pas een gezicht dankzij de mensen in de stad zelf. Zij maken dat de stad leeft. Ik voel me dan ook ongelooflijk bevoorrecht dat ik met zoveel betrokken mensen het centrum leefbaarder, levendiger en bruisender heb mogen maken. Het is fijn om te ervaren dat het stadshart zo hard klopt. Ontwikkelingen in de stad zijn nooit af en er komen altijd weer nieuwe aan. Op dit moment staan er veel plannen in de binnenstad op stapel die de komende jaren in samenwerking met onder meer de Wijkraad en door het beschikbaar komen van gelden van de provincie kunnen worden uitgevoerd. Ik draag de binnenstad dan ook met een gerust hart over aan mijn collega José Cvetanovic. Uiteraard zorg ik voor een goede overdracht. Sinds 1 maart heb ik haar geleidelijk ingewerkt in het reilen en zeilen in dit stadsdeel. Er zijn ook nog wat overleggen waar we samen heen gaan om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. De nieuwe stadsdeelmanager José krijgt als uitdaging om samen met u dit jaar een nieuwe toekomstagenda op te stellen voor de komende vier jaar ( ) en de ideeën en onderwerpen verder uit te werken in een stadsdeelplan voor de komende twee jaar (2015 en 2016). Mocht u ideeën of dromen voor de binnenstad hebben, dan kunt u die altijd kwijt aan de Wijkraad, uw buurtcommissie of uw (nieuwe) stadsdeelmanager. Enquete Hoe wilt u dat uw leefomgeving in de Binnenstad er over een aantal jaren uitziet? Wat vindt u geweldig aan uw leefomgeving en wat vindt u iets minder? De vrijwilligers van uw Wijkraad en Buurtcommissie gaan de komende maanden bij ruim 600 bewoners vragen om hun mening. Dat gebeurt tot juli 2014 zoveel mogelijk huis aan huis. Aansluitend kan een aantal mensen nog via de mail of telefonisch benadert worden. Doet u mee met het opmaken van de nieuwe Toekomstagenda? Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad 5

6 Uw Buurt, Uw Zorg door Perry Bakker De vaste lezer van deze rubriek weet inmiddels dat ik geen geboren en getogen Apeldoorner ben. Eén ding is zeker: ik ben niet de enige. Ik ontmoet namelijk heel vaak medestadsbewoners wiens wieg ook niet in Apeldoorn stond. Zoals de vaste lezer weet, woon ik hier naar volle tevredenheid. En dat hoewel ik soms een strandwandeling tijdens een storm en de zilte lucht van de kust mis. Maar daar staat meer dan voldoende tegenover. Rust. Een actieve leefgemeenschap waaraan veel vrijwilligers een bijdrage leveren. Voldoende cultureel aanbod en natuurlijk de uitgestrekte natuur. Er is echter één ding dat ik in Apeldoorn mis. Dat is de sfeer van een plek met historie, zoals bijvoorbeeld in Doesburg, Deventer, Zutphen of Zwolle. Historie die voor mij persoonlijk ook een beetje verbonden is aan oude gebouwen zoals een kasteeltje, oude kerk, dorpsplein met mooie geveltjes en bruisende horecagelegenheden of stadswal. Nu las ik in een vorige editie van t Stadsmidden dat het mogelijk is een stadswandeling te maken onder begeleiding van een stadsgids. Ik kan u vertellen dat door deze wandeling mijn historisch beeld van Apeldoorn behoorlijk is bijgesteld. Voor iedere inwoner van Apeldoorn, niet alleen import, een echte aanrader. Tijdens deze wandeling is mij duidelijk geworden dat historie uit meer bestaat dan alleen oude gebouwen. Ik wilde meer te weten komen over die bijzondere plekken in Apeldoorn die een verhaal van de stad en haar bewoners vertellen. Hoewel ik zeker geen digibeet ben, ga ik toch in eerste instantie op zoek naar boeken die meer over de geschiedenis van deze bijzondere plek vertellen. Ik kan u vertellen dat CODA en de bibliotheek hiervoor een goede bron zijn. Voor hen die deze ontdekkingsreis liever vanachter de pc, smart-tv, tablet of smartphone maken, beveel ik de websites; en van harte aan. Daar zijn leuke wandel- en fietsroutes langs historische plekken, kaarten, foto s en beschrijvingen van bijzondere plekken in en om Apeldoorn te vinden. Laat alle geboren en getogen Apeldoorners nu maar komen. Ik zal ze eens iets over hun stad vertellen. Voor mij komen verleden en toekomst samen in het heden. In een goed gesprek over waar we nu staan, hoe we daar gekomen zijn en hoe onze toekomst zich ontvouwt. 6

7 Babbeltrucs: trap niet in zoetje praatjes Het komt steeds vaker voor: dieven die met mooie praatjes aan de deur komen. Ze bellen aan met een of andere smoes en hebben maar één doel: binnenkomen om geld en/of spullen te stelen. Deze oplichters bedienen zich van de zogenaamde babbeltruc. Ze hangen een mooi of juist zielig verhaal op en maken gebruik van de gelegenheid om stiekem spulletjes mee te nemen. Babbeltrucs 10 preventietips Gelukkig zijn er tips om te voorkomen dat deze babbelaars hun slag kunnen slaan. Het politieteam Apeldoorn-Centrum raadt bijvoorbeeld aan om altijd eerst goed te kijken wie er voor de deur staat alvorens open te doen. Laat een kijkgaatje in de deur maken of hou de deur op een kier met een ketting. Vraag altijd naar iemands legitimatie, ook als diegene zegt namens de gemeente, een bedrijf of een stichting te zijn. Laat mensen nooit zomaar binnen. Telefoon of geld pakken? Doe de deur dicht en kom daarna pas terug. Loop ook nooit met iemand mee naar buiten. Dieven zijn vaak met z n tweeën en de ene sluipt naar binnen terwijl de ander een praatje maakt. Doe om die reden ook altijd de achterdeur op slot. Dan kunnen daar geen ongenode gasten door naar binnen komen. Geloof niet zomaar alles wat mensen vertellen. Oplichters hebben vaak hele mooie verhalen klaar. Ze hebben geld nodig of willen gebruik maken van de telefoon. Of ze zeggen dat ze bij een bank werken of in de thuiszorg. Maar medewerkers van dit soort bedrijven of instellingen komen niet zomaar langs, ze maken altijd eerst een afspraak. Om dat laatste nog eens te onderstrepen: oplichters kunnen er heel netjes of betrouwbaar uitzien. Het zijn mannen in nette pakken en zelfs moeders met kinderen! Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc? 1. Staat er een onbekende voor de deur en vertrouwt u het niet? Doe nooit zomaar open. Vraag eerst wie de persoon is en wat hij of zij komt doen. 2. Installeer bij uw voordeur een kierstandhouder, deurketting of deurspion en gebruik deze. 3. Oplichters hebben de meest uiteenlopende smoezen en ze klinken erg geloofwaardig, maar trap er niet in. 4. Dieven zijn er in alle vormen en maten en dragen vaak keurige pakken. Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen zijn niet per definitie te vertrouwen. 5. Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan en sluit de deur terwijl u haalt wat u wilt geven (zoals een pen of een glas water bijvoorbeeld). 6. Geld pakken voor een collectant? Sluit de deur en haal het geld dat u aan de collectant wil geven. Neem niet de hele portemonnee mee naar de voordeur, alleen het geld dat u wilt geven. 7. Iemand van een instelling, overheid of een bedrijf kan zich altijd legitimeren. Vraag naar een legitimatiebewijs en controleer deze terwijl de persoon buiten wacht. 8. Mensen van de bank, verzekeringsmaatschappij en zelfs thuiszorg komen niet langs zonder dat van te voren aan te kondigen. 9. Babbeltrucplegers komen vaak met z n tweeen. Ook als er maar één persoon bij uw voordeur staat, staat de tweede om de hoek te wachten totdat de eerste u heeft afgeleid. Zo kan de tweede onopgemerkt uw woning binnen gaan om iets mee te nemen. 10. Sluit de achterdeur af, voordat u de voordeur open doet. Het komt vaak voor dat als u bij de voordeur wordt bezig gehouden, er iemand via de achterdeur naar binnen komt. Doe altijd aangifte! Toch slachtoffer geworden van een babbeltruc? Doe altijd aangifte. Alleen op die manier kan de politie de dader(s) opsporen. Maak een afspraak via telefoonnummer of doe online aangifte via aangifte. Vindt u uw bezoeker wel heel verdacht? Bel dan 112. Blijf rustig en neem vooral geen risico s. Schrijf op hoe de verdachte eruit ziet. Heeft de persoon in kwestie een auto bij zich, schrijf dan ook het kenteken op. Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad 7

8 Verspreidingsbureau D. Breedijk Dan komt het in de bus! De gezelligheid van een bruin café met de allure van een Grand Café Verspreidingsbureau D. Breedijk Dan komt het in de bus! Info en kosten bel: verspreidingsbureaubreedijk.nl Met drie barren, Café om de Hoek, een verwarmd terras en loungeterras aan de zonzijde: ook een uitgelezen locatie voor uw receptie, feest of borrel. Informeer naar de mogelijkheden! Café Confetti Hoofdstraat (Caterplein) Apeldoorn T. +31 (0)

9 DE ONDERNEMER SPREEKT: JOHAN VAN AMERSFOORT TWEEWIELERS Zoals al vermeld gaat het hier om echte fietsenmakers die de techniek kennen, begrijdoor Bert de Groot ook de nodige diploma s, zoals Fietstechniek (Gazelle bedrijfsschool), bromfietstechniek en eerste motorfietsmonteur en gaat beginnen met Fietstechniek niveau 3. Wilma zorgt intussen al vele jaren voor de administratie en diverse ondersteunende werkzaamheden. Deze keer zijn we voor De Ondernemer Spreekt te gast bij een echt familiebedrijf aan de noordkant van Apeldoorn: Johan van Amersfoort Tweewielers. Een bedrijf waar de mensen nog echt de techniek van tweewielers kennen en begrijpen. Maar daarover straks meer. Aan de keukentafel bij Wilma met een flinke kop koffie, proberen wij het bedrijf voor deze rubriek in kaart te brengen. Al snel blijkt dat de klantenkring van dit familiebedrijf bestaat uit vele families, waarvan de verschillende generaties hun tweewielers bij Johan aanschaffen, laten onderhouden en weer verkopen. Dat is zo n 41 jaar geleden begonnen bij Johan in een oude schuur. Door de jaren heen heeft hij zijn bedrijf samen met zijn vrouw en zoons langzaam omgebouwd tot een modern en efficiënt bedrijf met een goede werkplaats die voldoet aan de hedendaagse eisen. pen en beheersen. De oprichter van het bedrijf is al op jonge leeftijd besmet geraakt met het tweewielervirus. Na de middelbare school, waar hij zijn diploma Autotechniek haalde, ging hij op voor zijn Patroonsdiploma (tegenwoordig eerste monteur) in zowel de fiets- als bromfietstechniek. Hij ging daarna aan het werk bij een tweewielerzaak en runde daarnaast zijn eigen bedrijfje, dat hij later verplaatste naar Kanaal Noord 476 aan de noordkant van Apeldoorn. Omdat alles steeds drukker en meer gespecialiseerd werd, werden de openingstijden verruimd en werd de zaak grondig verbouwd. Toen zijn beide zoons ook bij het bedrijf betrokken raakten, ontstond Van Amersfoort Tweewielers zoals we dat nu kennen. Peter Jan (28) en Ronald (25), die beiden meerdere opleidingen hebben gevolgd en diploma s hebben behaald, volgen nog steeds de nodige cursussen om up-to-date te blijven vanwege de steeds complexere tweewielertechniek. Peter Jan heeft diploma s in zowel fiets- als bromfietstechniek en heeft het Fietstechniekdiploma behaald aan de Gazelle bedrijfsschool in Dieren. Ronald heeft Als echte tweewielerliefhebbers kunnen wij de volgende werkzaamheden uitvoeren: - Reparatie van elke tweewieler: fiets, e-bike, scooter, bromfiets en motorfiets - Injectiereparatie Kymco, Peugeot en Aprilia. - In- en verkoop van de meest gangbare tweewielers - Schadeherstel voor elke verzekeringsmaatschappij/particulier - Aanpassingen om het persoonlijke gebruik te verbeteren. Denk onder meer aan fysieke beperkingen die het gebruik van een standaard tweewieler niet mogelijk maken - Het aanbrengen/monteren van alle denkbare accessoires aan fiets, scooter en motor - Het afsluiten en bemiddelen van en bij verzekeringen - Om u optimaal van dienst te zijn, bieden wij tevens een haal- en brengservice Mocht er iets niet genoemd staan waar u wel belangstelling voor heeft: bel of mail ons dan. Of nog beter: bezoek ons. Wij hanteren het uitgangspunt dat alles gemaakt kan worden naar eigen wens van de klant. Bij al het werk staat de veiligheid van de gebruiker voorop.,,wij voelen ons verantwoordelijk voor ons productonderhoud en iedere klant mag ons daar op aanspreken. Wij krijgen dan ook van veel mensen waardering voor onze persoonlijke benadering. Ons motto is: we zijn groot geworden door klein te blijven, maximale service tegen redelijke prijzen. Nieuwsgierig geworden naar de service, occasions en mogelijkheden? Ga dan vrijblijvend langs voor een persoonlijk gesprek, advies of een praatje. Een kijkje nemen op de website kan ook. Tot ziens bij Johan van Amersfoort Tweewielers, 20 minuten fietsen vanaf het Marktplein. 9

10 Jaarverslag 2013 Voorwoord Met het in deze editie van t Stadsmidden opgenomen Jaarverslag 2013 leggen wij verantwoording af over de activiteiten die wij afgelopen jaar hebben ontplooid en de financiële uitgaven die daar mee gepaard zijn gegaan. Omdat wij het niet alleen kunnen, dankt het bestuur iedereen die een bijdrage aan deze resultaten heeft geleverd. Samenstelling bestuur Het afgelopen jaar zijn er geen wisselingen geweest in de samenstelling van het bestuur van de Wijkraad. Wel hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de buurtcommissies. De commissies vormen binnen de Wijkraad een belangrijke schakel tussen buurten in de wijk en het bestuur. Coen de Moor (lid) en Hélène Mook (voorzitter) hebben respectievelijk buurtcommissie Midden en Noord-West verlaten. Ook Luc Markies heeft na vele jaren van trouwe dienst buurtcommissie Noord verlaten. Gerrit Altena heeft zich aangemeld en gaat deel uitmaken van buurtcommissie West. Aan het einde van 2013 hebben zich bovendien nog twee kandidaat-leden aangemeld. Activiteiten De basis voor de activiteiten van het bestuur is vastgelegd in het beleidsplan dat gelet op afgelopen jaar weer op actualiteit is bijgesteld. Vergaderingen en overleg - Dagelijks bestuur (frequentie één keer per veertien dagen, wisselend een themabijeenkomst en een regulier overleg) - Plenaire vergaderingen met buurtcommissies (één keer per maand) - Jaarvergadering - Buurtcommissievergaderingen - Bewonersbijeenkomsten (milieumetingen, toekomstagenda) - Schouw met de gemeente - Bewonersbijeenkomsten van buurtcommissies met buurtbewoners - Redactievergaderingen t.b.v. t Stadsmidden - Gesprekken met vertegenwoordigers van politieke partijen - Organisatie Straatspeeldag en Sint Maarten - Afstemming dorps- en wijkraden - Integraal horecaoverleg - Overleg met Milieudefensie Overleg met de gemeente - KVU-overleg (van project naar regulier overleg/o.a. sluitingstijden horeca) - Milieumetingen - Inloopsessies Stadsdeelmanager - Inspreken Politieke Markt (gemeenteraad) - Stadsdeelplatform - Zorgfuncties t.b.v. het centrum - Omnizorg - Bruisend Apeldoorn - Overleg met wijkwethouder en Stadsdeelmanager Huisvesting De Wijkraad kan nog steeds tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van het gebouw van de voormalige Stadsbank aan de Kanaalstraat 13. Communicatiekanalen De communicatie met de leden gaat steeds meer per , mits de mailadressen van de leden bekend zijn. Verder zien we een groeiende belangstelling voor onze website, die voorziet in actuele informatie, verslagen en overzichten van de (plenaire) vergaderingen en ledenvergaderingen. Wat betreft informatie- en communicatietechnologie heeft de Wijkraad op meerdere gebieden een stap voorwaarts gezet. De website is verder uitgebouwd met onder meer rapportages op het gebied van luchtkwaliteit en verkeer. Voor het eerst hebben ook de adverteerders een eigen plek gekregen. Naast de reeds gebruikte mail is ook Twitter als communicatiekanaal in gebruik genomen. Kijkend naar de toekomst kan de Wijkraad nog stappen zetten. De kantooradministratie is verouderd met bijvoorbeeld alleen een oude inktjetprinter. Een laser all-in-one printer kan zowel bij het incidentele printen als veelvuldig kopiëren van waarde zijn. Bij de vele eigen bijeenkomsten en de bijeenkomsten met gemeente, woningbouw, Omnizorg etc. wordt nog steeds gebruik gemaakt van geprinte documenten. De beschikbaarheid van een tablet kan voor de bestuursleden de voorbereiding en uitvoering van dergelijke bijeenkomsten (bijna wekelijks) een stuk vereenvoudigen. Verder blijft ook wijkblad t Stadsmidden een belangrijke huis-aan-huis informatiebron voor de bewoners van het Apeldoornse stadscentrum. En natuurlijk is de Wijkraad actief via Twitter. BC Oost Het jaar 2013 is in de buurt Oost niet onopgemerkt voorbij gegaan. De buurtcommissie (Edith, Steven en Bert) heeft meerdere malen schouwingen uitgevoerd om de kwaliteit van wegen, objecten en groen te registreren. Alles wordt aan de all round 10 alle tijd en aandacht Leo Kok onroerend goed ondernemingsrecht estate planning Willem van Rozen personen- en familierecht Anja Hansma familierecht estate planning Ineke Schuijt onroerend goed Tony Ling ondernemingsrecht Paslaan AL Apeldoorn Postbus GL Apeldoorn T (055) F (055) E

11 gemeente gerapporteerd met voorrang voor hetgeen voor verbetering vatbaar was. Er zijn meerdere vergaderingen geweest waarbij de algemene gang van zaken in de buurt werd doorgenomen. In 2013 was er voor het eerst in jaren geen Buitenspeeldag. Als alternatief hebben verschillende bewoners het idee opgepakt om een buurtetentje te organiseren. Zij hebben meer dan honderd buren weten te enthousiasmeren voor hun idee. Ongetwijfeld iets om in 2014 te herhalen. Wie pakt dit op? Langlopende aandachtspunten zoals het betaald- en vergunningparkeren in de Wiepkingstraat, Griftstraat en Kanaal Noord zijn voorlopig tot een duidelijk einde gekomen. Nu nog een kwestie van handhaving, want met name de Griftstraat lijkt een wilde parkeerplaats te zijn geworden. Zet daar iemand van Toezicht Handhaving Openbare Ruimte (THOR) neer en die kan meteen de gemeentelijke kas spekken. Tijdens Sint Maarten bleek weer eens dat in onze buurt best veel jonge kinderen wonen. Het is van groot belang voor een levendige buurt dat meerdere generaties vertegenwoordigd zijn en ook hun plaats vinden. Elke buurt is een micro-samenleving: jong en oud, arm en rijk, man en vrouw. Investeren in elkaar en in de eigen buurt is altijd rendabel. Kennen en gekend worden, helpen en geholpen worden. Onze buurt blijkt ook een inspirerende omgeving met creatief gebruik van de aanwezige objecten zoals de Grift. Er zijn gezellige zitjes ontstaan en ook voor de urban sporters zijn er uitdagingen om lenigheid en kracht te trainen. Wat in 2013 nog angstvallig geheim gehouden werd, is begin 2014 dan eindelijk naar buiten gebracht: het voormalige Slaaphuis heeft een nieuwe eigenaar in de persoon van de heer Fluit. Het ligt in zijn bedoeling om, gesteund door de Apeldoornse architect Stephen Warren van Witteveen Architecten, het pand in oude luister te herstellen en geschikt te maken voor kwalitatief goede studentenhuisvesting en sociaal-maatschappelijke activiteiten door derden. Het heeft alles in zich om een aanwinst te worden voor de buurt en binnenstad. De direct omwonenden zijn door Edith en Steven geïnformeerd. Daarmee komt een einde aan een periode van onzekerheid waarin de verkopende partij (woningstichting De Goede Woning) niet bekend wilde maken aan wie het Slaaphuis was verkocht. Ondanks eerdere toezeggingen zijn de omwonenden helaas lange tijd niet op de hoogte gehouden van de nieuwe bestemming van het pand. Op 9 april wordt in het voormalige Slaaphuis een informatieavond gehouden. BC Zuid-Oost De oversteek Molenstraat-Centrum (links) en het aangebrachte parkeerverbod aan de Havenweg (Foto s: Ria Krul). Ons grote project Veilig oversteken aan Molenstraat-Centrum bij de Welgelegenbrug is afgelopen jaar tot stand gekomen. Dit geldt ook voor het parkeerverbod aan de Korenstraat 122 Apeldoorn Tel

12 westzijde van het kanaal, dit tot grote tevredenheid van de bewoners. De Havenweg is aangepakt wegens wildparkeren op die plek en de bermen die daar zijn ontstaan, worden dit voorjaar ingezaaid met wild bloemenzaad. Diverse klachten die bij de buurtcommissie waren binnengekomen, zijn inmiddels in samenwerking met de gemeente afgerond. Een aantal klachten is nog in behandeling en daar wordt binnenkort een oplossing voor gezocht. Het gaat om het braakliggend terrein naast de Lidl, de verloedering van het braakliggend terrein/schooltuin, het voormalig Bakkenesterrein en het parkeerprobleem in het Veldhuisgebied. De klacht aangaande de overlast/lawaai die ontstaat bij de skatebak op het Stationsplein is door de gemeente opgepakt. De skatebak wordt dit jaar gerenoveerd en voorzien van een speciale coating, wat het heftige gebonk en ander lawaai moet doen afnemen. In het voor- en najaar van 2013 is er weer 12 een buurtschouw gedaan, op deze manier houden we de staat van onderhoud in onze buurt goed in de peiling. Aangezien we dit samen doen met Martie van Ruiten, namens de gemeente belast met toezicht op openbare werken, kan er soms gelijk actie worden uitgezet, wat erg prettig is. BC Zuid-West Voor Zuid-West was 2013 een rustig jaar. Punt van zorg blijft het aantal parkeervergunningen dat wordt uitgegeven om te parkeren aan het korte stukje van de Nieuwendijk. Ook na het openen van de nieuwe parkeergarage aan de Brinklaan is dit het geval. Inmiddels zijn er twee gedoogde parkeerplaatsen omgetoverd tot formele parkeerplekken. Dat lijkt nog niet voldoende. Daarom hebben we in overleg met de wijkagent besloten om een flyer onder de ruitenwisser te stoppen bij auto s die gevaarlijk geparkeerd staan. Dat wil zeggen voertuigen die voor overlast zorgen bij het in- en uitparkeren in de reguliere vakken. Wij zullen dit nauwlettend in de gaten houden. Ook afgelopen jaar waren er weer wat strubbelingen tussen buren, waarbij het nodig bleek om met hulp van buiten tot een oplossing te komen. Als buurtcommissie zijn we betrokken bij vergunningverleningen indien panden een andere bestemming krijgen dan normale bewoning of zakelijk gebruik. Dat wordt door de bewoners op prijs gesteld. Een bewoner van de Kalverstraat heeft meegedaan aan de milieumeting die gestart is door de Wijkraad. Resultaten van de meting blijven onder de toegestane Europese waarden, maar dat wil nog steeds niet zeggen dat het gezond is. Vanuit de Wijkraad wordt dit verder opgepakt. Hoewel op de Kalverstraat een 30-kilometerzone van kracht is, wordt daar toch harder gereden. Dit draagt niet bij aan een beter milieu en verkeersveiligheid. Ook in 2013 is ondanks de nodige verzoeken geen aanvang gemaakt met de in het verleden beloofde herinrichting van de Hoofdstraat-Zuid. Dit blijft onze aandacht vragen. Wel is het besluit genomen de fietspaden aan de Kalverstraat aan te pakken. Ook zullen er aanpassingen aan de speelplaats gedaan worden, de toestellen sluiten daarna beter aan op de leeftijden van de kinderen die ze gebruiken. Hinderlijk is het feit dat bewoners hun huisvuil storten in de prullenbakken die aan de straat en bij de speelveldjes staan. Omdat deze anders mogelijk weg worden gehaald, proberen we te achterhalen welke bewoner dit doet. We kunnen hem/haar dan aanspreken op dit feit. Middels een tweejaarlijkse schouw, in samenwerking met de gemeente, proberen we het onderhoud van de openbare ruimte op het vereiste peil te houden. Verder is de te lang doorgetrokken streep bij de afslag van de PWA-laan naar de Nieuwendijk onder de aandacht gebracht van de gemeente. Deze heeft toegezegd de situatie aan te pakken. Ook dit zullen we met belangstelling volgen. Zoals te doen gebruikelijk is in 2013 weer een aantal activiteiten georganiseerd, zoals een Burendag en de viering rondom Sint Maarten. De Straatspeeldag aan het Leienplein ging niet door. Dat lag deels aan het feit dat er meer terrasvergunningen waren uitgegeven, waardoor de ruimte wel heel beperkt werd. Er waren echter ook te weinig medebewoners die mee wilden helpen in de organisatie. Philadelphia heeft aan de Stationsdwarsstraat een ruimte beschikbaar gesteld op de woensdag- en vrijdagmiddag. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten en koffie drinken, een spelletje doen of hun hobby beoefenen. Er is veel publiciteit geweest, maar de animo is nog steeds laag. Het buurtpreventieteam is nog steeds actief. De inzet wordt afgestemd op de behoefte.

13 Ook in 2013 was er weer sprake van goede ondersteuning vanuit politie, gemeente en woningbouwvereniging Ons Huis. We blijven op zoek naar bewoners die de buurtcommissie of de buurtpreventie willen ondersteunen. Eind 2013 zijn we de vergaderingen van de buurtcommissie en de buurtpreventie gaan combineren. BC West De twee belangrijkste gebeurtenissen in onze buurt in 2013 waren de oplevering van het Catharina Amaliapark met daaronder de nieuwe parkeergarage en de kap van een aantal bomen op het parkeerterrein achter de Rustenburgstraat. Catharina Amaliapark Na een aantal jaren geconfronteerd te zijn geweest met bouwwerkzaamheden werd in het voorjaar van 2013 dan eindelijk het geheel heringerichte terrein opgeleverd dat eerder bekend was als het Brinkpark. Met deze oplevering was sprake van een belangrijke verfraaiing van dit terrein dat daarvoor grotendeels bestond uit een niet meer zo goed onderhouden bovengronds parkeerterrein. Naast het niet alleen ter plaatse geheel bovengronds brengen van de Grift werd in het oostelijk deel ook een verbreding aangelegd met daarin bakken met waterplanten. Aan de westzijde werd volgens plan een hondenuitlaatplaats gerealiseerd met iets ten oosten daarvan, langs de Brinklaan, een jeu-de-boulesbaan. Tevens werd een aantal voetpaden aangelegd. Deze paden doorsnijden samen het nieuwe park in alle richtingen. Verder werd een plek gerealiseerd voor skaters. Een klein gebouwtje en een in- en uitrit verraden nauwelijks dat er onder het park nu een parkeergarage ligt. Na de oplevering van het park werd een klein aantal knelpunten geconstateerd. De omvang van de hondenuitlaatplaats was de belangrijkste. Inmiddels zijn alle knelpunten opgelost, op eentje na. Dat knelpunt is het grote aantal fietsers dat het voetpad gebruikt dat van oost naar west door het Catharina Amaliapark loopt. Het voetpad sluit namelijk aan de westzijde aan op een fietspad en aan de oostzijde op een niet meer voor fietsers bedoelde oversteekplaats. Helaas doet zich ook in het vernieuwde park het fenomeen voor dat sommige bezoekers achteloos afval in het park of de Grift gooien dames en herenkapsalon Knippen bij Renée méér dan alleen knippen! Schotweg 33 Apeldoorn 13

14 Hier is echter een buurtbewoner actief als opruimer, hetgeen overigens niet betekent dat de gemeente er verder dus geen aandacht aan hoeft te schenken. Bomenkap Veel minder opvallend was de kap van dertien bomen op het parkeerterrein achter de Rustenburgstraat. In de loop van de jaren was een aantal van de destijds op het terrein aangebrachte platanen zo groot geworden, dat zij andere platanen verdrukten en door de wortelomvang steeds meer schade ging ontstaan aan bestrating en overlast in aanliggende tuinen/erven. Daarbij was er ook sprake geworden van grote bladoverlast en niet alleen in de herfst, maar ook na tijden van droogte. Zoals eerder het geval was betreffende de realisatie van het Catharina Amaliapark, werd uitgebreid overleg gepleegd met de aanwonenden om tot een gedragen aanpak te komen. Buurtschouw Zoals gebruikelijk vond ook in 2013 een schouw plaats van de buurt met bij de buurt betrokken ambtenaren onder leiding van burgemeester John Berends en leden van de Wijkraad/buurtcommissie. Met als één van de resultaten een binnen een week gerepareerde zeeheldenbank op het speelterrein op de hoek Mariastraat/De Ruyterstraat. Helaas bleven bleef ook in 2013 het gedrag van sommige hondeneigenaren een probleem en bleef er sprake van het ongewenst plaatsen van afval/grofvuil bij ondergrondse afvalcontainers. Buitenspeeldag Dit jaar, na 11 jaar jaarlijkse straatspeeldagen/buitenspeeldagen, voor het eerst geen Buitenspeeldag. Door een gebrek aan vrijwilligers, die organisator Frank Huibers ondersteunen, een geboorte bij de organisator en een gevuld Leienplein met terrassen, werd besloten een jaartje over te slaan. Voor 2014 wordt gekeken naar een kinderactiviteit in combinatie met Apeldoorn Draait Door of de Koninkrijksdagen. Samenwerking wordt gezocht met ondernemers en vrijwilligers. BC Noord Hoewel wonen in de binnenstad soms als nadeel heeft dat er sprake kan zijn van (over) last, heeft zich in het afgelopen jaar nauwelijks hinder voor bewoners in dit gebied voorgedaan. Van grote invloed hierbij is het uitoefenen van goed toezicht en handhaving door het binnenstadse team van de politie en de inzet van portiers van de horecagelegenheden. In het voor- en najaar is er overleg geweest met de wijkagenten van de Apeldoornse binnenstad. Door dit overleg is er een goede verstandhouding opgebouwd met onze wijkagenten; niet dat er steeds schokkende zaken zijn te bespreken, maar het is goed dat wederzijds achtergrondinformatie kan worden uitgewisseld over zaken die in ons buurtgebied hebben gespeeld of gaan spelen. Ook andere buurtbewoners hebben korte communicatielijnen met de politie gekregen. GROOT, GROTER OF GROOTS? 14 KORENSTRAAT 21 APELDOORN T: menninkmakelaars.nl

15 De buurtcommissie heeft in het verslagjaar eenmaal vergaderd, zoals vermeld hebben zich in ons buurtgebied geen vervelende zaken voorgedaan, derhalve geen aanleiding om als buurtcommissie vaker bij elkaar te komen. Wel zijn enkele leden op incidentele basis betrokken geweest bij diverse overleggen met de gemeente en/of ondernemers. In de herfst hebben wij afscheid genomen van ons commissielid Luc Markies. Hij heeft vele jaren deel uitgemaakt van onze buurtcommissie, maar heeft nu besloten hiermee te stoppen. Ook afgelopen jaar heeft de buurtcommissie samen met de gemeente tweemaal een schouw uitgevoerd in buurt Noord en wel op zeven meetlocaties om de kwaliteit van de omgevingsfactoren in kaart te brengen. Prettige bijkomstigheid is dat op deze manier de hele buurt wordt doorlopen en dat kleine onvolkomenheden in de openbare ruimte (zoals scheefstaande paaltjes, vieze verkeersborden) binnen enkele dagen zijn vervangen of hersteld. In november is door de buurtkinderen (en hun ouders) enthousiast meegedaan aan de lampionnenoptocht ter ere van Sint Maarten. Na het zingen van het bekende Sint Maartenlied werden de kinderen beloond met allerlei lekkers. Over het voormalige CWI-gebouw op de hoek Kerklaan/Paslaan is geen nieuws te melden. Het gebouw is door een hekwerk omgeven en de gehele benedenverdieping is dichtgespijkerd. Over de toekomstplannen was in 2013 geen duidelijkheid te verkrijgen. De officiële berichten luiden dat het Sportfondsenbad aan de Van Huutstraat per 1 januari 2015 de poorten sluit. Als buurt willen wij natuurlijk graag weten wat er met die locatie gaat gebeuren. Van officiële zijde (lees: gemeente) werd ons verteld dat er nog niet bekend is wat de plannen zijn voor dat gebied. Al jaren achtereen blijft het rommelhoekje in het Van Huutsteegje (het gangetje tussen de Van Huutstraat en Hoofdstraat-Noord) een aandachtspunt. Regelmatig staan er dagenlang veel overvolle vuilcontainers, zowel van particulieren als van ondernemers. Ook ligt er veel vuil naast de containers; geen fraai aanzien voor omwonenden en passanten. Wel zijn er in overleg met de gemeente periodiek schoonmaakacties uitgevoerd. Wellicht bieden de toegezegde ondergrondse vuilcontainers op het Caterplein een structurele oplossing voor dit probleem. In heel 2013 is er gewerkt aan de verdere (detail)afwerking van de herinrichting van het Caterplein en het Beekpark en omgeving. Zo zijn er nieuwe bomen geplant die fraai door gekleurde lampen worden verlicht en is deze gehele omgeving voorzien van fraaie lichtarmaturen met (sfeer)verlichting. Ook is er nieuwe calamiteitenverlichting geïnstalleerd. Bij het informatiepunt aan de Nieuwstraat konden ook afgelopen jaar weer omwonenden (en andere belangstellenden) binnenlopen met hun mogelijke vragen. De Van Kinsbergenstraat blijft door de gezamenlijke inzet en inspanning van de uitbaters van de restaurants en cafés een aantrekkelijk culinair uitgaansgebied; het jaarlijkse Preuvenement is daar mede debet aan. Ook in 2013 hebben zich in het winkelgebied Hoofdstraat-Noord, Korenstraat en Kapelstraat de nodige veranderingen voorgedaan. Na een grote brand in Hoofdstraat- Noord is er hard gewerkt om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Hierbij zijn de gevels zoveel als mogelijk in hun oude luister hersteld. Er zijn enkele winkels verdwenen en daar zijn andere voor in de plaats gekomen. In genoemde straten staan, ondanks de slechte economische situatie, gelukkig nauwelijks panden leeg. Door de grote diversiteit in het winkelaanbod en door de toename van enkele daghoreca-vestigingen blijft dit stukje van de binnenstad voor het (winkelend) publiek een aantrekkelijk verblijfsgebied. 15

16 Financieel jaarverslag Wijkraad Centrum Wijkraad Centrum Postbus GJ Apeldoorn Exploitatie 2013 / Begroting 2014 LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Bestuurskosten: Vergaderkosten Administratiekosten Vergoedingen bestuurs- en buurtcie. Leden Telefoon/porti Onderhoud apparatuur/software Reis- en verblijfkosten Kamer v. Koophandel Opleidingskosten (deskundigh. Bevordering) Diverse organisatiekosten Totaal Huisvestingskosten: Huur en inrichting kantoor Onderhoudskosten Verzekeringskosten Totaal Aktiviteiten: Activiteitenkosten (bijv. straatspeeldag/div.) ICT/Website Periodiek 't Stadsmidden Drukkosten - Bewonersbrieven Bewonersavonden Administratiekosten incl. jaarverslag Totaal Personeelskosten: Kosten vrijwilligers Administratiekosten- Onderst. Secretariaat Totaal Totaal Lasten BATEN Subsidies en overige ontvangsten: Gemeente Apeldoorn subsidie Gemeente Apeldoorn overige subsidies Advertenties Stadsmidden Rente Totaal Baten Resultaat

17 Wijkraad Centrum Postbus GJ Apeldoorn Balans per 31 december Activa Passiva ABN-Amro, rekening courant Algemene reserve ABN-Amro, spaarrekening Reserve projecten Nog te ontvangen Nog te betalen Toelichting Ondanks een gestage vermindering van de gemeentelijke subsidie zijn wij er ook in 2013 weer in geslaagd de wijkraad financieel naar behoren te laten functioneren. Per saldo kon zelfs een voordeling exploitatieresultaat van 867,- worden behaald. Dit bedrag is aan de Algemene Reserves toegevoegd. Een nadere analyse maakt duidelijk dat dit hoofdzakelijk te danken valt aan de meer-opbrengst van de advertenties in wijkmagazine t Stadsmidden. De inzet van de acquisiteur bij de advertentiewerving begint dan ook z n vruchten af te werpen. Door het uitblijven van (nieuw)bouw in Haven-Centrum (de door ons beoogde plek voor de definitieve vestiging van onze wijkraad) is in samenspraak met het stadhuis besloten de in voorgaande jaren gevormde projectsubsidie over te hevelen naar de Algemene Reserves. Hierdoor ontstaat meer bestedingsvrijheid. Na aftrek van een bedrag van 2.356,- voor verdere digitalisering (aanschaf tablets) werd ,- overgeboekt en bedraagt de Algemene Reserve per 31 december 2013 nu ,-. In dit verslagjaar is onze website aangepast aan de verdergaande digitale ontwikkelingen. Het zogenaamde overzetten vergde een meer-uitgave aan ICT-kosten van 1.234,-. De reeds door de gemeente goedgekeurde begroting 2014 staat hier vermeld Harm Haan, penningmeester Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad 17

18 18

19 Van Dit, Van Dat, Van Alles Wat Frank Reinders Buurtcommissie Noord- West kent een nieuw gezicht: Frank Reinders. Hij stelt zich hieronder kort voor.,,mijn naam is Frank Reinders, 44 jaar jong en sinds november 2013 getrouwd met Marieke Kisjes. Zij is 36 jaar. We hebben nog geen kinderen, wel een hond en drie katten om het gezelschap compleet te maken. Mark van der Meijden Goed nieuws vanuit buurtcommissie Noord. Het team heeft recentelijk versterking gekregen in de persoon van Mark van der Meijden. We heten hem van harte welkom en zijn erg blij dat hij zijn steentje wil bijdragen aan het welbevinden van ons buurtgebied. Sinds afgelopen november ben ik met heel veel plezier woonachtig in het Beekpark, hier ben ik ooit al gaan wonen toen er nog rijtjeshuizen stonden. Ik woonde toen in een portiekwoning, die is helaas afgebroken. Marieke werkt net als ik in een familiebedrijf: Kisjes Transport. Ik werk zelf bij Reinders en Thoma Makelaars, wij doen hypotheken, verzekeringen, verhuur en administraties/ belastingaangiftes. Door mijn werk ben ik dus al betrokken in wijken en gebieden en zodoende nu wederom toegetreden tot de wijkraad in Noord-West. Kapelstraat Ik ben te bereiken via telefoon of door naar te mailen. Ingezonden brieven De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven aan de redactie of het bestuur te publiceren in wijkblad t Stadsmidden. Dit gebeurt niet zonder overeenstemming met de inzender, waarbij de inzender ook aan kan geven of zijn/haar naam bij de ingezonden brief wordt vermeld. De redactie plaatst alleen ingezonden stukken als de identiteit van de inzender bekend is. Word nu GRATIS lid van Wijkraad Centrum! Stuur ons daartoe de volgende gegevens: naam en voorletters, geboortedatum, geslacht, adres + postcode, telefoonnummer en adres. Mail deze gegevens naar: U kunt de gegevens ook in de brievenbus van Ria Krul deponeren (Molenstraat 601, Apeldoorn). Gratis lidmaatschap Wijkraad Naam :... Adres :... Telefoon :... Mailadres :... of mail uw gegevens naar: Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad 19

20 Wil je weten wat er in Apeldoorn te doen is? Cafés & poppodia Film Theater Sport Kids Exposities Evenementen Weekendtips uitinapeldoorn.nl Openingstijden: Maandag, dinsdag en woensdag van Donderdag van Vrijdag van Zaterdag van Werkplaats open 8.30 tot uur 8.30 tot uur 8.30 tot uur 8.30 tot uur uur 20

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering TBBO Wijkraad Apeldoorn Centrum

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering TBBO Wijkraad Apeldoorn Centrum Wijkraad Centrum Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad A p e 67 l d o o r n 6 7 a p r i l n r. 2 0 17 Aan de bewoner(s) van dit pand. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering TBBO Wijkraad Apeldoorn

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 29 september Onderwerp: Raadsmededeling over: Motie VVD Babbeltrucs - Informerend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 29 september Onderwerp: Raadsmededeling over: Motie VVD Babbeltrucs - Informerend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00743 Onderwerp: Raadsmededeling over: Motie VVD Babbeltrucs - Informerend Beknopte samenvatting: Op 18 juni 2015 heeft uw raad

Nadere informatie

Bijlage 1 Protocol buurtcommissies in Wijkraad Centrum

Bijlage 1 Protocol buurtcommissies in Wijkraad Centrum Bijlage 1 Protocol buurtcommissies in Wijkraad Centrum 0 ALGEMEEN Wijkraad Centrum is onderverdeeld in een aantal deelgebieden. Elk deelgebied heeft een eigen buurtcommissie die bestaat uit enkele bewoners

Nadere informatie

Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum. door Hans Holtman en Bert de Groot Brandweer inspecteert binnenstad

Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum. door Hans Holtman en Bert de Groot Brandweer inspecteert binnenstad r Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad A p e 5 3 l d o o r n 53. r n 2 0 1 3 m a a t Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum

Nadere informatie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie SPREEKBEURT POLITIE Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie Wat doet een politieagent? WELKOM DE POLITIEPRAKTIJK helpen bij een ongeluk pak de winkeldief! bekeuren en aanhouden

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de binnenstad

Ontwikkelingen in de binnenstad Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad A p e 5 9 l d o o. r n r n 59 2 0 1 4 d e c e m b e r Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum

Nadere informatie

De binnenstad bruist als nooit tevoren

De binnenstad bruist als nooit tevoren i Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad e p A 8 l 5 d. o o r 58 r n n 1 4 j u l 2 0 Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum www.wijkraadapeldoorncentrum.nl

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Prettig wonen

Natuurlijk wonen. Prettig wonen Natuurlijk wonen Prettig wonen 1 Prettig wonen in de wijk, dat doen we samen Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wie wil er niet graag in een buurt wonen waar het schoon, veilig en prettig

Nadere informatie

Locatieprofiel evenementen Leienplein

Locatieprofiel evenementen Leienplein Locatieprofiel evenementen Leienplein Kleinschalige evenementen die bijdragen aan verlevendiging van de stad/doelstellingen van de stad Eigenaar: Gemeente Apeldoorn Beheerder: Gemeente Apeldoorn Contact:

Nadere informatie

Buurtpreventie in Noordveen

Buurtpreventie in Noordveen Buurtpreventie in Noordveen Programma Welkom, Kees Meijer wijkregisseur Gemeente Zutphen Politie, Wijkagenten Wilco van Dijk en Yilmaz Ulucay Wijkteam Noordveen, Chantal Elskamp Gemeente Zutphen, wijkregisseur

Nadere informatie

Luchtmetingen in de binnenstad gaan door

Luchtmetingen in de binnenstad gaan door Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad A p e 5 6 l d o o r n 56 n r. 2 0 1 3 d e c e m b e r Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum

Nadere informatie

Hoe bevalt wonen in de binnenstad?

Hoe bevalt wonen in de binnenstad? Hoe bevalt wonen in de binnenstad? Uitslag van de bewonersenquête over de kwaliteit van de leefomgeving van de binnenstad in Apeldoorn april 215 Wat vindt u als bewoners van de binnenstad van Apeldoorn

Nadere informatie

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt Muiderberg Welkom Wat is WhatsApp? Het doel van WhatsApp- buurtpreventie. Georganiseerde WhatsApp-groepen.

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Verslag plenaire vergadering Wijkraad Centrum d.d. 24 november 2014. Locatie: Kanaalstraat 13

Verslag plenaire vergadering Wijkraad Centrum d.d. 24 november 2014. Locatie: Kanaalstraat 13 Verslag plenaire vergadering Wijkraad Centrum d.d. 24 november 2014 Locatie: Kanaalstraat 13 Aanwezig: Dagelijks bestuur Wijkraad : Bert de Groot, Perry Bakker, Ria Krul en Harm Haan Buurtcommissie Noord

Nadere informatie

BUURT PREVENTIE TEAM

BUURT PREVENTIE TEAM BUURT PREVENTIE TEAM CENTRUM LOOSDUINEN NIEUWSBRIEF VOOR DE BEWONERS Nummer 5 maart 2017 ONTWIKKELINGEN Zoals u weet loopt het Buurt Preventie Team Loosduinen Centrum regelmatig (maar wel op verschillende

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, 19.30 uur. Raadhuis Amstelveen Dames en heren, Fijn om u hier vanavond te zien! Afgelopen jaar heb ik voor het eerst alle seizoenen

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Politie Gemert-Bakel Ad Rijnen, Wijkagent Bakel, Milheeze, De Rips. Welkom. Dorpsoverleg. De Rips

Politie Gemert-Bakel Ad Rijnen, Wijkagent Bakel, Milheeze, De Rips. Welkom. Dorpsoverleg. De Rips Politie Gemert-Bakel Ad Rijnen, Wijkagent Bakel, Milheeze, De Rips Welkom Dorpsoverleg De Rips 1 De mens lijdt het meest door de dingen die hij vreest Praktische tips en informatie wat te doen bij overlastsituaties

Nadere informatie

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren Enthousiasmeren Talentenverkenning Mensen willen best graag wat doen voor hun buurt, maar dan moet u ze er wel voor vragen. Een algemene oproep voor vrijwilligers is niet altijd even effectief. Het werkt

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM?

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? } { Nederland is een dichtbevolkt land. We hebben allemaal ons eigen levensritme door de verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie:

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie: jaargang 41 nummer 2 Beste mensen, COLOFON Het Molenbekertje is een communicatie medium van de Wijkvereniging Molenbeke. wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Molenbeke. verschijnt in een oplage

Nadere informatie

: Erica van de Ploeg Secretariële Dienstverlening

: Erica van de Ploeg Secretariële Dienstverlening Verslag plenaire vergadering Wijkraad Centrum d.d. 18 mei 2015 Locatie: Kanaalstraat 13 Aanwezig: Dagelijks bestuur Wijkraad Buurtcommissie West Buurtcommissie Noord Buurtcommissie Oost Buurtcommissie

Nadere informatie

Jaarplan Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: Website: (binnenkort op het web)

Jaarplan Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: Website:  (binnenkort op het web) Jaarplan 2016. Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: info@wijkplatformstadsdennen.nl Website: www.wijkplatformstadsdennen.nl (binnenkort op het web) Theoretische budget wijk Stadsdennen: Peildatum is 15

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Overlast van buren kan ergernis veroorzaken en op den duur uw woongenot verstoren. Om er voor te zorgen dat het met elkaar prettig wonen is,

Nadere informatie

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing!

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Wat kunt U deze avond verwachten? Afwijkend gedrag herkennen, Een verdachte situatie herkennen, Situaties

Nadere informatie

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014!

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! Nr 1 Nieuwsbrief Wij wensen u een groene Kerst en een gelukkig en duurzaam 2014! gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! De start van, de meest duurzame wijk van Limburg,

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008

Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008 Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008 Per 31-12-2008 Saldi in euro's 1-1-2008 31-12-2008 Resultaat 2008 begroot werkelijk Postbank RC 282,45 65,15 217,30- Inkomsten 6.750,00

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 VRIJDAG 19 juni 2015 DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 01 mei 2015 Hoi! EVEN VOORSTELLEN Wij zijn een groep enthousiaste dorpelingen die samen willen bouwen aan de toekomst van Balkbrug en daarop slim samenwerken.

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... de buren! Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

Buurtpreventie. Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt

Buurtpreventie. Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt Buurtpreventie Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt Beste buurtbewoners, Veiligheid is belangrijk voor ons allemaal. In de buurt, op straat, overdag en s avonds. U wilt daar

Nadere informatie

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort Stadsberichten Extra Nieuws van de gemeente Amersfoort Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag Begin oktober verhuist de huidige groep bezoekers van het zorgcentrum de Kleine Haag naar het hostel voor

Nadere informatie

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Ook op zoek naar een tikkie eigenwijs wonen? Dan zit je goed in de Bach- en Mozartflat in Venray. In deze folder lees je wat de Bach- en Mozartflat

Nadere informatie

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR BEVEILIGINGS GROEP VOORJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen. NVD Beveiligingsgroep

Nadere informatie

Bewoners blij met Catharina Amaliapark, maar.

Bewoners blij met Catharina Amaliapark, maar. Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad A p e 5 5 l d o o r n n r. 55 2 0 1 3 s e p t e m b e r Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

Huizen. Kindvriendelijke wijk. Uitgebouwde hoekwoning met garage. Jaren 30. Zonnige achtertuin met privacy. Prettige lichtinval

Huizen. Kindvriendelijke wijk. Uitgebouwde hoekwoning met garage. Jaren 30. Zonnige achtertuin met privacy. Prettige lichtinval Huizen vanhendriks Karperstraat 121, 6833 EB Arnhem Uitgebouwde hoekwoning met garage Jaren 30 Zonnige achtertuin met privacy Kindvriendelijke wijk Prettige lichtinval H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

TUNNISKE. Telekids Green Kids op bezoek

TUNNISKE. Telekids Green Kids op bezoek TUNNISKE Telekids Green Kids op bezoek Beste ouders en verzorgers, Jaargang 12 nummer 41 18-02-2014 We hebben inmiddels al van veel ouders complimenten ontvangen over de nieuwe website www.antschot.nl.

Nadere informatie

Stakeholdersbijeenkomst 18 april te Lindenberg STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10

Stakeholdersbijeenkomst 18 april te Lindenberg STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 18-4-2016 GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 Meest gewaardeerd Veel evenementen die zeer divers zijn (SP Stijn Vat) Grootste wens Meer

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Marnix van Namen

Nieuwsbrief Marnix van Namen Nieuwsbrief Marnix van Namen Er gebeurt veel in en om rond binnenstad om de levendigheid te versterken. In deze nieuwsbrief ga ik op een aantal initiatieven verder in: de Win je Winkel actie, een boerenstreekmarkt,

Nadere informatie

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!!

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Nieuwsbrief Nummer 4 Mei 2012 Veilig in de Hamershof BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Dit is de vierde nieuwsbrief Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum De Hamershof. Deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw VEILIG WONEN, PRETTIG WONEN U woont in een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Niet alleen uw woning, maar uw hele buurt is gebouwd op een zo groot mogelijke

Nadere informatie

Extra Vertrouwd Dichtbij

Extra Vertrouwd Dichtbij Extra s voor een goed leven Extra Fijn die extra s. Ze maken mijn leven een stuk prettiger en makkelijker. Extra informatie, voordeel en gemak ZuidZorg ondersteunt u op alle mogelijke manieren. En als

Nadere informatie

Daendelsweg -Emmalaan

Daendelsweg -Emmalaan Daendelsweg -Emmalaan Informatieavond - 9 maart 2016 H.W. Daendels Koningin Emma Indeling van de avond Ontvangst met koffie en thee Opening door Susanne Van der Putt, voorzitter Welkom door Johan Kruithof,

Nadere informatie

De artikelen op deze pagina kunt u overigens ook altijd digitaal raadplegen op onze website: http://www.oosterhout.nl/nieuws/artikelen-weekblad/

De artikelen op deze pagina kunt u overigens ook altijd digitaal raadplegen op onze website: http://www.oosterhout.nl/nieuws/artikelen-weekblad/ Bekendmakingen via e-mail ontvangen? Wist u dat u de bekendmakingen op deze pagina ook wekelijks per e- mail kunt ontvangen? U kunt zelf bepalen welke bekendmakingen u wenst te ontvangen, door een postcodegebied

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309

Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309 Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309 Historie 14 juni 2004 verspreidde de deelgemeente een brief onder bewoners rondom de hoek Mathenesserdijk Zoutziederstraat over

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

HET AANVALSPLAN BINNENSTAD

HET AANVALSPLAN BINNENSTAD HET AANVALSPLAN BINNENSTAD Hoe Doetinchem de binnenstad weer teruggeeft aan inwoners en ondernemers Aan de Oude IJssel in Doetinchem zitten mensen tegenwoordig onderuitgezakt in een strandstoel met hun

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad Geslaagde stadsdialoog Zwolle Armoedevrij! Zwolle is een stad zijn waarin iedere inwoner meetelt en meedoet, wat je inkomen ook is. Dat is het

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning 2 NWS Magazine nr. 3 3 Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning Voorwoord Investeren in fijn wonen Als u dit leest zijn de voorbereidingen voor de Uitbreiding dienstverlening begroting

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie.

Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie. Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Het gaat over het vervallen schoolgebouw aan de Sasboutstraat. De sloopvergunning is er, laten we zorgen dat er ook gesloopt wordt. De werkgroep buurtpreventie

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Verkeersbulletin. Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten.

Verkeersbulletin. Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten. 3e jaargang, nr. 1 Verkeersbulletin Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten. De samenstelling van de werkgroep Verkeer is

Nadere informatie

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn.

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn. Beste lezer, Dit is de eerste editie van een heus informatiebulletin van de Stichting Porta da Vida in Limbricht. Waarom? Omdat de afgelopen tijd heel wat zaken binnen Porta da Vida zijn veranderd. Omdat

Nadere informatie

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR NAJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van het najaar... Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen.

Nadere informatie

Ergernissen buiten de deur houden

Ergernissen buiten de deur houden Overlast aanpakken Ergernissen buiten de deur houden Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Gemert, 10 oktober 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de tweede Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de

Nadere informatie

Gelijkvloerse voorzieningen Extra slaapkamer mogelijk

Gelijkvloerse voorzieningen Extra slaapkamer mogelijk Huizen vanhendriks Wielewaalweg 7, 7331 EZ Apeldoorn Gelijkvloerse voorzieningen Aantrekkelijke ligging Ruime en zonnige tuin Extra slaapkamer mogelijk Goed onderhouden H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Jansen Kok van Rozen. ijd

Jansen Kok van Rozen. ijd de notarissen van naam Jansen Kok van Rozen ijd wij spreken u graag persoonlijk Leo Kok Willem van Rozen Erik Jansen U kende ons vermoedelijk al voor we op 1 januari 2009 aan de Paslaan in Apeldoorn begonnen.

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

OVER WIJKEN. Overlast

OVER WIJKEN. Overlast OVER WIJKEN Overlast 1 2 Overlast, lossen we samen op Eén avond harde muziek of geluiden door een feestje. Dat kan gebeuren en is ook niet zo erg. Maar als u steeds opnieuw last heeft van geluid wordt

Nadere informatie

Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin!

Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin! Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin! 50% van de inbraken kunt u eenvoudig voorkomen. 90% van de inbraken gebeurt door gelegenheidsinbrekers. 95% minder kans op inbraak? Lees deze

Nadere informatie

De Keukentafel Uitdaging

De Keukentafel Uitdaging De Keukentafel Uitdaging MAG HET WAT RUSTIGER AAN DE KEUKENTAFEL Gemaakt in het kader van het Swing project Een cliëntproces; tools voor samenwerking Door Nic Drion Aan de keukentafel Aan de keukentafel

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker]

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker] 14 09 17 Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen [Naam spreker] Programma Babbeltrucs, woningovervallen en woninginbraken 1. Hoe, wanneer en waar gebeurd het? 2. Hoe te voorkomen? Zowel bouwkundig (Politiekeurmerk)

Nadere informatie

VAKANTIESPECIAL BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR

VAKANTIESPECIAL BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR VAKANTIESPECIAL Ontspannen genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van de vakantie... Thuiskomen na een dag werken of een welverdiende vakantie en merken dat er in uw huis is ingebroken.

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof?

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof? Gemeente Den Haag Bent u overvalproof? Bent u overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een

Nadere informatie

Rapport Terras Stationsstraat

Rapport Terras Stationsstraat Rapport Terras Stationsstraat Augustus 2011 Jan Scheele jan.scheele@caesus.nl Algemene informatie enquete Tijdsspan: juli/augustus 2011 Aantal respondenten: 62 Medium: Internet; www.oiw-wyckmaastricht.nl/enquete

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie