IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS"

Transcriptie

1 IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS

2 2 Visie voor kinderen tot dertien jaar OPTIMALE ONTWIKKELINGSKANSEN Het Integraal Kindcentrum (IKC) is een compleet concept voor speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen van nul tot dertien jaar. De gemeente Leeuwarden loopt hiermee voorop in Nederland. Het streven is om in 2025 tien IKC s te hebben. De gemeente Leeuwarden wil hiermee een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen bevorderen. In een IKC werken basisscholen, kinderopvang, speelleergroepen en buitenschoolse opvang nauw samen. Ook met partners in sport, cultuur en zorg. Het motto is: één organisatie, één visie, één bestuur, één locatie. De gemeente Leeuwarden is een gemeente met inwoners. De gemeente telt bijna kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar en 46 basisscholen (waarvan vijf voor speciaal onderwijs). Het eerste IKC is in september 2013 geopend. Eén van de succesfactoren van het Leeuwarder model is het brede draagvlak. Iedereen vindt dat die IKC s er moeten komen: politiek, bestuur, de ambtelijke organisatie en het veld zelf. Andere succesfactoren zijn: goed overleg en korte lijnen. De gemeente voert een zachte regie; het initiatief komt bij de scholen zelf vandaan. Elk IKC heeft een eigen profiel. De IKC s zijn zelf verantwoordelijk voor organisatie, doelstellingen en resultaat. De gemeente ondersteunt dit door de ontwikkelingen rond het IKC te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren. Definitie IKC Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar waar kinderopvang en onderwijs naadloos in elkaar overlopen. Tien voordelen op een rij: één doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar één pedagogisch concept met één dagarrangement (van 7.30 tot uur) aansluiting in de zorg voor 0-13 jaar één aanbod voor ouders één leiding over alle werksoorten integrale financieringsstructuur één samenhangend ontwikkel- en volgsysteem efficiënt gebruik van middelen (ruimten, materialen) meer samenhang in de wijk één denominatie, bij voorkeur in één gebouw 3

3 Klaar voor de toekomst: integraal jeugdbeleid De gemeente Leeuwarden heeft momenteel tien brede scholen, waar onderwijs, opvang, sport, cultuur en zorg worden aangeboden en zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd, zij het vanuit verschillende organisaties. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten. De vorming van IKC s heeft veel raakvlakken met de transitie jeugdzorg en passend onderwijs. Daarmee zijn de IKC s ook op de toekomst gericht. De verbinding tussen IKCs, jeugdzorg en passend onderwijs is snel te leggen, doordat alle partijen aanwezig zijn die zich inzetten voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Drie pijlers als basis De visie van de gemeente Leeuwarden voor het IKC rust op drie pijlers: Pijler 1: gemeentelijk beleid (brede scholen/ kinderopvang/ huisvesting); Pijler 2: samenwerking tussen alle betrokkenen; Pijler 3: financiële faciliteiten. Pijler 1: gemeentelijk beleid VAN BREDE SCHOLEN NAAR IKC Het gemeentelijk beleid voor IKC s is vastgelegd in de beleidskaders: Brede Scholen, Harmonisatie Kinderopvang, Onderwijshuisvesting en in het beleid voor Cultuur en Sport. In de afgelopen jaren is er niet alleen hard gewerkt aan de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk, voor-/ vroegschoolse educatie en kinderopvang, maar ook aan de totstandkoming van brede scholen en huisvestingsbeleid dat de ontwikkeling van brede scholen en IKC s bevordert. Harmonisatie kinderopvang geslaagd De zogeheten Harmonisatie had als doel de ontwikkelingskansen van kinderen van 0-4 jaar te vergroten door peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties samen te voegen. In de gemeente Leeuwarden hebben alle peuters van 2,5 tot vier jaar recht op opvang voor minimaal twee dagdelen van drie uur, 40 weken per jaar. De kinderopvang (speelleergroepen) wordt uitgevoerd door zeven organisaties. Ruim 300 pedagogisch medewerkers zijn geschoold in het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VVE) Uk en Puk. Dit programma is ontwikkeld voor kinderen die een achterstand in hun ontwikkeling hebben, maar in de gemeente Leeuwarden kunnen alle kinderen van het programma profiteren. 4 5

4 De Harmonisatie-operatie heeft een positief resultaat opgeleverd peuters van 2,5 tot vier jaar maken gebruik van kinderopvang: dat is ruim 90 procent van het totaal aantal peuters in de gemeente Leeuwarden. Van deze 1550 peuters gaat 88 procent naar speelleergroepen en 12 procent naar gastouderopvang. Kinderopvang is voor iedereen toegankelijk. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de versterking van de kwaliteit van de professionals en de doorgaande lijn met het onderwijs. Brede scholen brengen breed aanbod De tien brede scholen bieden kinderen extra ontwikkelingskansen door programma s op het gebied van sociale ontwikkeling, sport, kunst en cultuur. Ook zijn goede resultaten behaald met de verlengde schooldag, waarbij kinderen extra lessen krijgen in taal-, rekenen studievaardigheden. Dit aanbod wordt opgezet en aangestuurd door twee brede-schoolcoördinatoren in samenwerking met organisaties voor opvang, onderwijs en welzijn. In het Beleidskader Brede Scholen (2011) is de ambitie uitgesproken om in iedere wijk een brede school te starten. Het IKC wordt als de volgende stap gezien in de brede-schoolontwikkeling, maar dit gaat in de praktijk sneller dan was voorzien. Verschillende scholen kiezen ervoor om zich direct te richten op het opzetten van een IKC. Onderwijshuisvesting kent geen blauwdruk De gemeente Leeuwarden wil verantwoordelijkheden zoveel mogelijk neerleggen bij de partijen die voor de uitvoering verantwoordelijk zijn. Dat geldt ook voor de planning van (onderwijs)voorzieningen. Het is aan de schoolbesturen om de IKC s uit te werken, samen met de partners die zij daarbij willen betrekken. Hierdoor ontstaat niet alleen een breed draagvlak voor IKC s, maar ook een visie op maatschappelijk ondernemerschap. IKC s hebben immers gebouwen of combinaties daarvan nodig om een integraal programma te kunnen herbergen. De schoolbesturen primair onderwijs hebben van de gemeente de uitnodiging gekregen om samen met een toekomstplan te komen, en daarin de spreiding van IKC s in de gemeente te schetsen, inclusief een planning qua realisatie. Er bestaat geen blauwdruk voor de ontwikkeling van IKC s; de uitwerking kan per school verschillen. Elk plan wordt getoetst aan de gemeentelijke uitgangspunten zoals die zijn neergelegd in gemeentelijk beleid. Dit leidt tot een meerjarig (investerings)plan dat zo nodig jaarlijks wordt bijgesteld. 6 Kansen voor kinderen vergroten Thea Koster is wethouder Jeugd en Onderwijs Leeuwarden: Het initiatief voor de Integrale Kind Centra in Leeuwarden ligt vooral bij de betrokkenen zelf. De gemeente faciliteert. Dat is misschien wel de belangrijkste reden waarom het Leeuwarder model zo succesvol is. De gemeenteraad staat daar ook helemaal achter. Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente ervoor heeft gekozen om alle pedagogische medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen te scholen in het voor- en vroegschoolse educatieprogramma Uk & Puk. Een breed ontwikkelingsprogramma, met als doel de kansen van alle kinderen in de gemeente Leeuwarden te vergroten, zodat ze op de basisschool betere leerresultaten behalen. Het programma richt zich op taal, rekenen, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling. Het is enorm belangrijk dat we kinderen tot dertien jaar de best mogelijke kansen bieden. In die levensfase wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling en het latere succes van kinderen. Daar zetten we ons in de gemeente Leeuwarden met z n allen hard voor in. Pijler 2: samenwerking tussen alle betrokkenen ZACHTE REGIE, VEEL EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID IKC s kunnen alleen tot stand komen in samenwerking tussen gemeente, scholen en andere betrokken partijen. In co-creatie dus. Maar ieder heeft een eigen rol. In de gemeente Leeuwarden is er van alle kanten de bereidheid om in gesprek te gaan en te kijken wat er mogelijk is, vanuit de gezamenlijke doelstelling om kinderen de beste ontwikkelingskansen te bieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld maandelijks in het LEJA-overleg (Leeuwarden Educatieen Jeugd-Agenda); een platform waar gemeente, schoolbesturen, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang- en welzijnsorganisaties met elkaar overleggen. Hieronder worden de verschillende rollen op hoofdlijnen toegelicht. 7

5 8 9

6 Rol gemeente: visie ontwikkelen, faciliteren, aanjagen, adviseren De gemeente voert een zachte regie. Zij nodigt schoolbesturen uit om met een plan te komen voor de realisatie van IKC s in de gemeente Leeuwarden. Om dit te ondersteunen, organiseert de gemeente bijvoorbeeld Masterclasses voor bestuurders van scholen en kinderopvangorganisaties, waarin zij zich kunnen voorbereiden op alles wat er nodig is om een IKC te realiseren. Ook is er een speciale aanjager aangesteld die de scholen en partnerorganisaties adviseert en ondersteunt in visieontwikkeling en uitvoering. Rol scholen: visie ontwikkelen, organiseren, realiseren, eindverantwoordelijkheid dragen De gemeente legt niets op, de scholen komen zelf met een plan voor de realisatie van IKC s, inclusief planning, verdeling over de stad en profiel. De schoolbesturen ontwikkelen samen met de betrokken partnerorganisaties een visie voor een eigen IKC, maken op basis daarvan een uitvoeringsplan en leggen dat aan de gemeente voor. Rol kinderopvangorganisaties: organiseren, kwaliteit borgen, afstemmen doorgaande lijn De kinderopvangorganisaties sluiten zich aan bij scholen die een IKC willen worden, en maken samen met hen een plan voor het IKC. De kinderopvangorganisaties bewaken de eigen kwaliteit. De gemeente heeft voor medewerkers in de kinderopvang de scholing VVE geregeld en gefinancierd. De organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor borging VVE zoals nascholing en behoud kwaliteit uitvoering. Rol organisaties voor sport, cultuur en zorg: organiseren, afstemmen, stimuleren, inspireren De organisaties voor sport en cultuur werken met zogeheten combinatiefunctionarissen die ervoor zorgen dat kinderen binnen- en buitenschools in aanraking komen met verschillende sporten en een gevarieerd cultuuraanbod. Dit aanbod sluit zoveel mogelijk aan op de thema s waar kinderen op school mee bezig zijn. De cultuurcoaches zijn aangesteld in alle basisscholen in de gemeente Leeuwarden, de combinatiefunctionarissen sport zijn werkzaam in alle achterstandswijken

7 Pijler 3: financiële faciliteiten EERST VISIE DAN STENEN De gemeente stimuleert de totstandkoming van IKC s via structurele en incidentele middelen voor kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur, welzijn en zorg. Naast geoormerkt geld zet de gemeente voor 25 procent van de totale kosten eigen geld in. Kernbegrippen bij de inzet van middelen zijn: eigen bijdrage organisaties, creatief zoeken naar oplossingen, bundelen van middelen en gerichte inzet. Kinderopvang Alle ouders met peuters in de leeftijd van 2,5 tot vier jaar komen in aanmerking voor kinderopvang (speelleergroepen). Zij kunnen hiervoor gebruik maken van een toeslag via de Wet Kinderopvang. Wanneer een kind (taal)achterstand heeft, kan het worden aangemerkt als doelgroepkind. In dat geval zijn er mogelijkheden voor extra opvang en VVE. Voor ouders van deze kinderen geldt een lagere ouderbijdrage; deze kinderen hebben recht op minimaal 10 uur VVE per week. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor de Kinderopvangof VVE-toeslag, hanteert de gemeente Leeuwarden de Kostwinnerstoeslag. Deze kinderen hebben recht op 6 uur opvang per week. Budget VVE toeslag VVE kostwinnerstoeslag scholing Uk & Puk taaltrainingen ouderbeleid borging kwaliteit toeleiding Brede scholen De gemeente stimuleert (brede) scholen om zich door te ontwikkelen tot IKC s. Voor de coördinatie en organisatie van activiteiten voor brede scholen en het stimuleren van de ontwikkeling van IKC s was in 2013 in totaal beschikbaar. Voor 2014 geldt hetzelfde bedrag. Dit wordt in 2015 afgebouwd naar Voor programma s in het kader 12 van sport, cultuur, welzijn en taalstimulering is jaarlijks in totaal beschikbaar. Met dit bedrag worden onder meer de cultuur- en sportcoaches en de verlengde leertijdprojecten gefinancierd. Budget brede scholen/ IKC s procesbegeleider IKC coördinatie brede scholen activiteiten totaal flankerende budgetten taalstimulering combinatiefuncties VGO totaal Huisvesting en Vlekkenplan In de nota Onderwijshuisvesting in nieuwe tijden staat dat het roer omgaat in Leeuwarder onderwijshuisvestingsland. Schoolbesturen en organisaties zijn aan zet. De gemeente neemt de investeringskosten voor de nieuwbouw en/of het aanpassen van een gebouw voor haar rekening, inclusief voorzieningen voor nul- tot vierjarigen. Hiervoor is tot en met ,8 miljoen beschikbaar. Een verdeling van IKC s over de gemeente Leeuwarden van De nota Onderwijshuisvesting in nieuwe tijden vormt de basis waarop de schoolbesturen primair onderwijs aan de slag zijn gegaan om een Vlekkenplan voor Integrale Kindcentra op te stellen. De schoolbesturen hebben eerst met de kinderopvangorganisaties overeenstemming bereikt over de definitie van een IKC. Daarna is, met ondersteuning door de gemeente, het zogenoemd Vlekkenplan opgesteld. De genoemde IKC s zullen de komende jaren worden gerealiseerd. 13

8 Gerealiseerde IKC s: Oud Oost: IKC de Kinderkoepel (CBS Koningin Beatrixschool in samenwerking met Sinne Kinderopvang) Wytgaard: IKC Wytgaard (RKBS T.J. Roordaschool in samenwerking met Stichting Kinderopvang Friesland) IKC s in uitvoering: Oud-Oost: IKC Johan de Walestraat (RBKS De Sprong in samenwerking met Sinne Kinderopvang) Huizum-West: IKC J.W. Frisoschool (CBS Johan Willen Frisoschool in samenwerking met Sinne Kinderopvang) Goutum: IKC Wiardaskoalle (OBS de Wiardaskoalle in samenwerking met Sinne Kinderopvang) Nog te ontwikkelen IKC s: Bilgaard: IKC Prins Mauritsschool, planning 2016 (nieuwbouw en integratie van gymnastieklokaal) Vrijheidswijk: IKC De Vrijheid, planning 2016 (sluiting OBS Eestroom in Bilgaard en overplaatsing leerlingen naar IKC de Vrijheid) Oud-Oost: IKC Oud-Oost, nieuwbouw aan Tjerk Hiddesstraat, planning 2016 (verplaatsing OBS Oud-Oost Goudenregenstraat naar Tjerk Hiddesstraat IKC Prins Constantijn, planning 2017 (nieuwbouw van een IKC aan Goudenregenstraat, Prins Constantijnschool afstoten) Binnenstad en omgeving: IKC de Oldenije, planning 2018 (voormalige Joodse school wordt verlaten voor andere locatie) Huizum-West: IKC Michaëlschool, planning Westeinde/Valeriuskwartier: IKC de Wester, planning 2017 (op locatie Trilker en Wester komt nieuwe IKC). IKC Albertine Agnes, planning 2018 (nieuwbouw Albertine Agnesschool op huidige locatie) MTV-wijk: IKC Sint Thomasschool, planning 2015 en 2017 IKC De Leeuwarder Schoolvereniging, planning 2018 Camminghaburen: IKC Centraal Camminghaburen, planning 2017 IKC Oost/West Camminghaburen, planning 2018 Meer weten? Hanny Voskuylen, aanjager IKC s gemeente Leeuwarden: / Colofon Het Leeuwarder Model is een uitgave van de gemeente Leeuwarden, sector Jeugd Onderwijs en Cultuur Oldehoofsterkerkhof JA Leeuwarden November

9

KRACHT VANUIT DE BASIS

KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 1 IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 3 ikc het leeuwarder

Nadere informatie

Het Vlekkenplan. Oud-Oost Westeinde en Valeriuskwartier Bilgaard Camminghaburen Huizum-West

Het Vlekkenplan. Oud-Oost Westeinde en Valeriuskwartier Bilgaard Camminghaburen Huizum-West Het Vlekkenplan Op 8 januari 2013 heeft het College de kadernota Onderwijshuisvesting in nieuwe tijden vastgesteld. Met deze nota heeft het College aan de schoolbesturen de opdracht gegeven om, in gezamenlijk

Nadere informatie

Integrale Kindcentra in Leeuwarden

Integrale Kindcentra in Leeuwarden Integrale Kindcentra in Leeuwarden De ontwikkeling van Intergrale Kindcentra in de gemeente Leeuwarden verloopt voorspoedig. Iedereen vindt dat IKC s er moeten komen; politiek, bestuur, de ambtelijke organisatie

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Kracht vanuit de basis

Kracht vanuit de basis IKC s in Leeuwarden Kracht vanuit de basis Hanny.voskuylen@leeuwarden.nl Waarom een IKC Internationale vergelijking Hersenontwikkeling jonge kinderen Heckman theorie Emancipatie KOV Doorgaande ontwikkellijn

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Sector Jeugd en Onderwijs mei 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stand van zaken opvang 0-4 jarigen in Leeuwarden 4 3.

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.019.058 Portefeuillehouder(s) R. König Zaaknummer 2016-04-00086 Cluster Beleid & Regie Vertrouwelijk Nee Ambtenaar G. van Haaren Datum in college 12

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Notitie Onderwijs en LEA 2011

Notitie Onderwijs en LEA 2011 BESPREEKNOTITIE TEN BEHOEVE VAN DE VOORBEREIDENDE RAADSVERGADERING Datum : 24 augustus 2011 Datum vergadering : 6 september 2011 Onderwerp : Notitie Onderwijs en LEA 2011 Geachte raad, Binnen de eerder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Midden-Drenthe

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Midden-Drenthe RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Midden-Drenthe Plaats : Beilen Gemeentenummer : 1731 Onderzoeksnummer : 288094 Datum onderzoek : 11 februari

Nadere informatie

Early Arts 23 mei 2018

Early Arts 23 mei 2018 Early Arts 23 mei 2018 Els Rienstra & Maaike Vaes Het Kinderopvangfonds PACT, Kindcentra 2020 Vandaag eerst een schets van de Nederlandse context Daarna inzoomen op kindcentra en cultuur en sport Kinderopvang

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

De gemeente als aanjager van de doorgaande lijn

De gemeente als aanjager van de doorgaande lijn Frank Studulski De gemeente als aanjager van de doorgaande lijn Gemeenten kunnen een doorgaande lijn van voorschools naar vroegschools bevorderen. Als voorbeeld kijken we naar de gemeente s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.:

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder F.L.J. van der Meijden Onderwerp : Haalbaarheidsonderzoek Integraal Kind Centrum (IKC)

Nadere informatie

nieuwsbrief December 2017

nieuwsbrief December 2017 nieuwsbrief December 2017 IKC profielplannen In mei van dit jaar ontvingen 14 IKC s, ook die in oprichting, subsidie voor de uitwerking van hun IKC-profielplan. De gemeente Leeuwarden wil graag op de hoogte

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Gezond in... Leeuwarden

Gezond in... Leeuwarden Gezond in... Leeuwarden 2 Één van de scholen die het gezondheidsprofiel koos, zet dankzij GIDS in op gezonde kooklessen. Gemeente pakt gezondheidsachterstanden aan met visie en regie Leeuwarden: aanjagen

Nadere informatie

Almere op weg naar integrale kindcentra

Almere op weg naar integrale kindcentra Notitie bij Raadsbrief Almere op weg naar integrale kindcentra 1 Inleiding Op 26 april 2012 heeft de wethouder Jeugd de toezegging gedaan de gemeenteraad te informeren over de ontwikkeling naar integrale

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG

PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG Johan de Walestraat 1, Leeuwarden 058-2665909 info@ikcdesprong.nl Programma verlengde leertijd IKC de Sprong schooljaar 2015-2016 IKC de Sprong is een IKC met

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 29 juni 2017 10 Raadsvergadering 13 juli 2017 Classificatienummer

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

Nadere informatie

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang http://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2013/12/kinderopvang-zet-eerstestap-naar-een-nieuw-stelsel-1417753w/ Onderaan de pagina vind je de link naar de brief van Asscher. Minister

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IKC De Kreek

NIEUWSBRIEF IKC De Kreek 1 WINTER 2018 NIEUWSBRIEF IKC De Kreek Kinderen voorop In deze eerste nieuwsbrief, die bestemd is voor alle ouders en betrokkenen van IKC De Kreek, informeren we u over de ontwikkelingen rond IKC De Kreek.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Samenleving. M. Bruijstens. Onderwijs, Cultuur en Welzijn

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Samenleving. M. Bruijstens. Onderwijs, Cultuur en Welzijn Typ teksttyp teksttyp tekst Saskia Bruines Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, 060 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum?

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Frank Studulski Kenniscentrum Kindcentra Deze handout gaat in op een veel gestelde vraag: hoe worden wij een integraal kindcentrum (IKC)? De handout geeft

Nadere informatie

INTEGRALE KINDCENTRA DE VISIE VAN DE GEMEENTE MENTERWOLDE OP INTEGRALE KINDCENTRA

INTEGRALE KINDCENTRA DE VISIE VAN DE GEMEENTE MENTERWOLDE OP INTEGRALE KINDCENTRA INTEGRALE KINDCENTRA DE VISIE VAN DE GEMEENTE MENTERWOLDE OP INTEGRALE KINDCENTRA Muntendam, 12 november 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Inleiding 4 1. Integraal Kindcentrum 5 2. Visie 7 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Position paper Harmonisatie en de Utrechtse kinderopvang. KMN-Kind&Co, KOKO kinderopvang, Ludens, Partou, Saartje

Position paper Harmonisatie en de Utrechtse kinderopvang. KMN-Kind&Co, KOKO kinderopvang, Ludens, Partou, Saartje Auteur(s) KMN-Kind&Co, KOKO kinderopvang, Ludens, Partou, Saartje Datum 30 september 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 HARMONISATIE 3 2.1 LANDELIJK PERSPECTIEF 3 2.2 UTRECHTS PERSPECTIEF 4 3 SPEELVELD

Nadere informatie

VVE op het platteland biedt kansen!?

VVE op het platteland biedt kansen!? VVE op het platteland biedt kansen!? Marga Salakory m.salakory@giralisgroep.nl Anne Marie Klomp a.klomp@giralisgroep.nl Inhoud deelsessie Landelijke en regionale ontwikkelingen in VVE, onderwijs en opvang

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

Frank Studulski - Sardes 16 december 2011

Frank Studulski - Sardes 16 december 2011 Frank Studulski - Sardes 16 december 2011 Onderwerpen 1. Ontstaan brede school & definiëring 2. Theoretische basis 3. Ontwikkeling laatste tien jaar 4. Gebouwen 5. Integrale kindcentra 6. Opbrengsten 7.

Nadere informatie

Beleidsplan VVE Deventer VVE Kwaliteit: optimale ontwikkeling voor álle kinderen

Beleidsplan VVE Deventer VVE Kwaliteit: optimale ontwikkeling voor álle kinderen Beleidsplan VVE 2017-2021 Deventer VVE Kwaliteit: optimale ontwikkeling voor álle kinderen 1 Doel voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) In 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

Inspectierapport Villa Vrolijk (KDV) Spanjaardspad BR SCHOONEBEEK Registratienummer

Inspectierapport Villa Vrolijk (KDV) Spanjaardspad BR SCHOONEBEEK Registratienummer Inspectierapport Villa Vrolijk (KDV) Spanjaardspad 86 7761BR SCHOONEBEEK Registratienummer 494169266 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 15-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Nederweert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Nederweert RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Nederweert Plaats : Nederweert Gemeentenummer : 0946 Onderzoeksnummer : 292866 Datum onderzoek : 20 april 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

BREDE SCHOOL LEEUWARDEN

BREDE SCHOOL LEEUWARDEN BELEIDSKADER BREDE SCHOOL LEEUWARDEN Doorpakken in nieuwe tijden 2011 en volgende jaren 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Stand van zaken Brede Scholen Leeuwarden 4 Hoofdstuk 3. Relevante

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten voorschoolse educatie mei 2019

Nota van uitgangspunten voorschoolse educatie mei 2019 Nota van uitgangspunten voorschoolse educatie 2020-2023 14 mei 2019 1 Inhoud Aanleiding 3 1 Doel van de nota van uitgangspunten 4 2 Ambitie 4 3 Aanpak 5 4 Sturing en partnerschap 7 5 Budgettaire kaders

Nadere informatie

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses Annelies Kassenberg, Senior onderzoeker Matti Blok, Onderzoeker Dorien Petri, projectondersteuner

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Westland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Westland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE Westland Plaats : Naaldwijk Gemeentenummer : 1783 Onderzoeksnummer : 293977 Datum onderzoek : 17 oktober 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Politieke partijen over kinderopvang

Politieke partijen over kinderopvang Politieke partijen over kinderopvang Onderstaande teksten komen letterlijk uit de verschillende partijprogramma s. Doel van dit document is om een overzicht te bieden van de standpunten over kinderopvang

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting. in nieuwe tijden

Onderwijshuisvesting. in nieuwe tijden Onderwijshuisvesting in nieuwe tijden december 2012 SAMENVATTING In deze nota gaat het roer voor onderwijshuisvesting om. De sturende, bepalende rol van de gemeente wordt ingeruild voor een lenige lokale

Nadere informatie

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009)

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009) (24 september 2009) Dennis Winne (Sport) en Jan Wieringa (onderwijs) www.middelburg.nl www.combinatiefuncties.nl Het kabinet wil samen met gemeenten, onderwijssector, sportsector en cultuursector tenminste

Nadere informatie

KINDCENTRA 2020 HET INITIATIEF

KINDCENTRA 2020 HET INITIATIEF KINDCENTRA 2020 HET INITIATIEF 10 e jaarcongres Brede School 23 april 2015 o Welkom! o Even voorstellen: o Martijn van der Kroef, directeur bestuurder KinderRijk (Amstelveen en Amsterdam) o René Peeters,

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch *Z00EE495836* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\334 Behandelend ambtenaar N. van der Heijden Zaaknummer Z.15-14107 Datum: 13 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Menterwolde

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Menterwolde RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Menterwolde Plaats : Muntendam Gemeentenummer : 1987 Onderzoeksnummer : 289166 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Heerenveen Plaats : Heerenveen Gemeentenummer : 0074 Onderzoeksnummer : 287974 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk 2016 Registratienummer: 00537810 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 29 april 2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 293533 Datum onderzoek : 10

Nadere informatie

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING INTEGRALE PLANNEN PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORSCHOLEN DEN HAAG 2016

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING INTEGRALE PLANNEN PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORSCHOLEN DEN HAAG 2016 RIS300293 REGELING TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING INTEGRALE PLANNEN PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORSCHOLEN DEN HAAG 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, gelet op: - artikel 5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE De Friese Meren Gemeentenummer : 1921 Onderzoeksnummer : 287893 Datum onderzoek : 25 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatieavond dagarrangementen. Maandag 11 maart 2013 MFA Noord

Informatieavond dagarrangementen. Maandag 11 maart 2013 MFA Noord Informatieavond dagarrangementen Maandag 11 maart 2013 MFA Noord 1. Welkom op de informatieavond 1. Welkom & opening: Peter Vereijken 2. Brede School Veldhoven: Peter Vereijken 3. Combinatiefunctie Cultuur/Sport:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, april 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota Beleid

Nadere informatie

KINDCENTRA De uitwerking Regiegroep Kindcentra 2020

KINDCENTRA De uitwerking Regiegroep Kindcentra 2020 KINDCENTRA 2020 De uitwerking Regiegroep Kindcentra 2020 Op een fundament van schotsen kun je niet bouwen Visie Kindcentra 2020 Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen de burgers van

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

De Borgh. Kwaliteitsonderzoek. vroegschoolse educatie

De Borgh. Kwaliteitsonderzoek. vroegschoolse educatie De Borgh Kwaliteitsonderzoek vroegschoolse educatie Datum vaststelling: 28 januari 2019 Samenvatting De inspectie heeft op 8 oktober 2018 een onderzoek uitgevoerd in groep 1 en 2 van basisschool De Borgh.

Nadere informatie

Nieuwe verhoudingen Nieuwe dynamiek; Evaluatie /impuls Vensterscholen Groningen. Anita Schnieders Jur de Haan

Nieuwe verhoudingen Nieuwe dynamiek; Evaluatie /impuls Vensterscholen Groningen. Anita Schnieders Jur de Haan Nieuwe verhoudingen Nieuwe dynamiek; Evaluatie /impuls Vensterscholen Groningen Anita Schnieders Jur de Haan Sessie opzet De Vensterschool in Groningen Aanleiding voor de evaluatie Karakter van de Evaluatie

Nadere informatie

Tussen de opvang en ontwikkeling van kinderen staan wetten in de weg en praktische bezwaren

Tussen de opvang en ontwikkeling van kinderen staan wetten in de weg en praktische bezwaren Tussen de opvang en ontwikkeling van kinderen staan wetten in de weg en praktische bezwaren Presentatie voor de bijeenkomst Van nul tot twaalf in 2024; De toekomst van de kinderopvang en de relatie met

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Inspectierapport VVE - arrangement t Kruimeltje Veeneslagen KDV, Brandlicht 1 te Rijssen

Inspectierapport VVE - arrangement t Kruimeltje Veeneslagen KDV, Brandlicht 1 te Rijssen Inspectierapport VVE - arrangement t Kruimeltje Veeneslagen KDV, Brandlicht 1 te Rijssen Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Rijssen-Holten Datum inspectiebezoek: 11-06-2018 Type onderzoek:

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 03-08-2010 Onderwerp: Kadernota Harmonisatie voorschoolse voorzieningen Steenwijkerland 2011-2015 Conceptbesluit: 1. De kadernota "Harmonisatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Blaricum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Blaricum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE Blaricum Plaats : Blaricum Gemeentenummer : 0376 Onderzoeksnummer : 293985 Datum onderzoek : 3 oktober 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

mei 2017 Het integraal kindcentrum

mei 2017 Het integraal kindcentrum mei 2017 Het integraal kindcentrum 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Landelijke context 3 2. Wat is een integraal kindcentrum? 5 3. Waarom een integraal kindcentrum? 6 Antwoord op maatschappelijke

Nadere informatie

Inspectierapport Voorschoolse peutergroep Dribbel (KDV) Kanaal A NZ KS Emmer-Compascuum Registratienummer

Inspectierapport Voorschoolse peutergroep Dribbel (KDV) Kanaal A NZ KS Emmer-Compascuum Registratienummer Inspectierapport Voorschoolse peutergroep Dribbel (KDV) Kanaal A NZ 191 7881KS Emmer-Compascuum Registratienummer 376710858 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie:

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling!

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling! Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk Spelen in het belang van talentontwikkeling! Peuterspeelzalen en gemeente Sinds zestiger jaren vorige eeuw Vrijwilligersinitiatief soms met gemeentelijke stimuleringsubsidie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk Jaarverslag 2014 Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk SPO Jaarverslag 2014 2 1. Voorwoord Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk. Dit verslag geeft met name

Nadere informatie

Inspectierapport VVE - arrangement Stg. Pr. Chr. Peuterspeelzaal t Kruimeltje Veeneslagen KDV, Brandlicht 1 te Rijssen

Inspectierapport VVE - arrangement Stg. Pr. Chr. Peuterspeelzaal t Kruimeltje Veeneslagen KDV, Brandlicht 1 te Rijssen Inspectierapport VVE - arrangement Stg. Pr. Chr. Peuterspeelzaal t Kruimeltje Veeneslagen KDV, Brandlicht 1 te Rijssen Toezichthouder: GGD Twente, M. Dijkgraaf In opdracht van gemeente: Rijssen-Holten

Nadere informatie

Deze regeling heeft als doel om middelen beschikbaar te stellen aan IKC s in de gemeente Leeuwarden voor het uitvoeren van hun profiel.

Deze regeling heeft als doel om middelen beschikbaar te stellen aan IKC s in de gemeente Leeuwarden voor het uitvoeren van hun profiel. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leeuwarden Nr. 40035 26 februari 2018 Regeling subsidie Kansen voor Kinderen 2018 Tekst van de regeling BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

Nadere informatie

Bijlage 2. Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid. Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011)

Bijlage 2. Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid. Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011) Bijlage 2 Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011) 1 Bestuursopdracht integraal jeugdbeleid 2012-2016 1. Aanleiding De vorige nota Jeugd- en onderwijsbeleid

Nadere informatie

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek (geamendeerde versie: betreft punt 8 van paragraaf 8, Beleidskader) Afdeling Samenleving januari 2011 (definitieve versie) Gemeentelijke visie op voorschoolse

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren Beleidsnotitie Aanbod voor peuters 2017-2020 Gemeente Buren Inhoudsopgave 1. Huidige situatie 4 Waar gaat het over? 4 Wat doen we al? 4 2. Vergroten bereik peuters 6 Wat gaan we doen? 6 Doel 6 Behoefte

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Schellerpark (KDV) Schellerpark NZ Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Schellerpark (KDV) Schellerpark NZ Zwolle Registratienummer Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Schellerpark (KDV) Schellerpark 101 8017NZ Zwolle Registratienummer 421852409 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 15-03-2018

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pagina 1 van 7 Pedagogisch beleidsplan IKC de Weide. Inhoudsopgave Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Weide Leeuwarden Voorwoord... 3 1. Integraal

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Mill en Sint Hubert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Mill en Sint Hubert RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Mill en Sint Hubert Plaats : Mill Gemeentenummer : 0815 Onderzoeksnummer : 276859 Datum onderzoek : 14 juli

Nadere informatie