Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010"

Transcriptie

1 Bilthoven, januari 2010

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie Doelstellingen ISIS-AR Voorwaarden bij start ISIS-AR april Organisatie van het ISIS-AR netwerk... 5 Hoofdstuk 3 Standaardisatie: NVMM semantische standaard en EUCAST richtlijnen Hoofdstuk 4 Borging van kwaliteit Hoofdstuk 5 Proces van dataverzameling Benoeming laboratorium vertegenwoordiger en datamanager Schrijven van export module (query) Vertaaltabellen Testen van query Routinematig toesturen van data Stappen plan voor aansluiten lab Werkzaamheden van een aangesloten laboratorium Spiegelrapportages via website Extra data t.b.v. spiegeldata en epidemiologie Hoofdstuk 6 Gegevensverstrekking vanuit ISIS-AR Verzoek gegevensverstrekking Werkwijze gegevensverstrekking Hoofdstuk 7 Juridische aspecten ISIS-AR Samenwerkingsovereenkomst en Gebruiksreglement ISIS-AR Eigendom en verantwoordelijkheid voor gegevens Vertrouwelijkheid van gegevens Annex 1 Uitgebreide toelichting op de velden Annex 2 Codelijsten op lab locatie Annex 3 Codelijsten op RIVM locatie A3.1 Afdeling A3.2 Specialismen A3.3 Materiaal A3.4 Bepalingen A3.5 Organismen A3.6 Antibioticum Annex 4 Versleuteling van patiëntnummer A4.1 Algemeen A4.2 Achtergrond MD5 algoritme A4.3 Werking van het programma Annex 5 Exporteren van data uit LIMS A5.1 Algemene informatie A5.2 Specifieke informatie voor MICROS query A5.3 Specifieke informatie voor GLIMS query Annex 6 Veilig verzenden van databestanden A6.1 Secure FTP (SFTP) A6.2 Scripting met WinCSP A6.3 Account en wachtwoord A6.4 Achtergrondinformatie SFTP Annex 7 Maandelijkse terugrapportage januari

3 Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen Code ISIS-AR BRMO BSN CIb CLSI COM CRG CSEM CSV EARSS ECDC EPI ESBL EUCAST GLIMS HL7 IGZ IT LIMS LIS MICROS MOLIS MML Nethmap NVMM RIVM SERIMBA SWAB TD-Synergy WINLIMS WOGIZ WOB WBP ZIS Omschrijving Infectieziekten surveillance Informatie systeem Antibiotica resistentie bijzonder-resistente micro-organismen burger service nummer Centrum Infectieziektebestrijding Clinical and Laboratory Standards Institute Coördinator Regionaal Consulenten Commissie richtlijnen gevoeligheidsbepalingen Code semantische standaard NVMM Comma Separated Values (Bestandformaat) European Antimicrobial Resistance Surveillance System European Centre for Disease Control Epidemiologie en Surveillance (afdeling binnen CIb, RIVM) Extended Spectrum Bèta-Lactamase European Commission for Antimicrobial Susceptibility Testing LIMS geproduceerd door MIPS Health Industry Level 7 (communicatie standaard) Inspectie Gezondheidszorg Informatietechnologie Laboratory Information Management System Laboratorium voor Infectieziekten en Screening (van het RIVM) LIMS geproduceerd door Philips Medical Systems LIMS geproduceerd door Sysmex Medisch Microbiologisch Laboratorium jaarlijks rapport over antibioticagebruik en -resistentie in Nederland Nederlands Vereniging voor Medische Microbiologie Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu LIMS in beheer van twee maatschappen (Arnhem en Nieuwegein) Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid LIMS geproduceerd door Technidata Medical Software LIMS geproduceerd door Quality Systems International Werkgroep Openbare Gezondheidszorg en InfectieZiekten van de NVMM Wet openbaarheid bestuur Wet bescherming persoonsgegevens Ziekenhuis Informatie Systeem januari

4 Hoofdstuk 2 Introductie Dit document is opgesteld door het ISIS-AR team (Tabel 2.1), in samenwerking met de ISIS- AR werkgroep korte termijn en is geaccordeerd door de ISIS-AR deelnemers tijdens de ISIS- AR deelnemersdagen. Het uitgangspunt van ISIS-AR is om eind 2009 een ongoing resistentie surveillance te hebben gerealiseerd van S. aureus en de bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO) zoals gedefinieerd in de WIP richtlijn Maatregelen tegen overdracht van bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO), met die beperking dat binnen de groep van Enterobacteriaceae alleen de klinisch meest voorkomende genera zullen worden gemonitord. Binnen deze groep van micro-organismen vallen ook de pathogenen die worden beschreven in Nethmap en EARSS. Deze handleiding is ook digitaal beschikbaar op de nieuwe ISIS-AR website (http://www.rivm.nl/cib/themas/isis-ar). Op deze website is daarnaast ook informatie te vinden over geplande bijeenkomsten, en zijn de ISIS- AR nieuwsbrieven, notulen, en overige ISIS-AR gerelateerde documenten te downloaden. 2.1 Doelstellingen ISIS-AR Het algemene doel van ISIS-AR is een database van in de routinediagnostiek verzamelde microbiologische data aan te leggen aan de hand waarvan: a. het RIVM in staat is om adequate maatregelen te nemen c.q. te adviseren aan de verantwoordelijke besturen, ter bescherming van de volksgezondheid b. en om wetenschappelijk onderzoek te faciliteren ter bevordering van de volksgezondheid, waarbij antimicrobiële middelen en/of micro-organismen een rol spelen. De operationele doelstellingen van ISIS-AR zijn: a. Het monitoren van gevoeligheidspatronen van klinisch relevante pathogenen ten behoeve van het volksgezondheidsbeleid en ten behoeve van professionele richtlijnen voor de patiëntenzorg. b. Het detecteren van multi-institutionele verheffingen (endemisch en epidemisch) van pathogenen en/of resistentie patronen. c. Het detecteren van nieuwe resistentieproblematiek. d. Het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de volksgezondheid. e. Het leveren van spiegelgegevens met het oog op de kwaliteitsverbetering van de deelnemende microbiologische laboratoria. f. Het verschaffen van informatie over resistentie bij ziekteverwekkers aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), in het kader van haar toezichthoudende taak. Afgeleid van het Gebruiksreglement ISIS-AR (http://www.rivm.nl/cib/themas/isis-ar). januari

5 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007 Een aantal voorwaarden werd gesteld om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen tijdens de ISIS-AR gebruikersdag (april 2007) en het ISIS evaluatierapport van het CIb. Breed gedragen plan van aanpak: Het plan van aanpak ISIS-AR korte termijn met een voorstel voor een nieuwe opzet van ISIS-AR is medio 2007 rondgestuurd aan alle betrokkene en de ISIS laboratoria waarna een unaniem akkoord is gegeven aan dit voorstel. Actieve samenwerking tussen ISIS-AR team en MML (zowel inhoudelijk als IT): Een werkgroep is opgesteld ISIS-AR doorstart korte termijn waarin de deelnemende laboratoria, verschillende werkgroepen van de NVMM en SWAB vertegenwoordigd zijn. Doorstart dient als uitgangspunt te hebben eenvoudig en met een beperkt aantal microorganismen en andere variabelen te beginnen, rekening houdend met uitbreidingen in de toekomst. Binnen ISIS-AR wordt de surveillance beperkt tot een aantal species in combinatie met de gevoeligheidspatronen voor klinisch relevante antibiotica. De mogelijkheid bestaat om in de toekomst dit uit te breiden met andere micro-organismen en/of antibiotica. Medisch microbiologische kennis aanwezig in ISIS-AR team: Als projectleider van het ISIS-AR team is een ervaren arts-microbioloog aangesteld tot ten minste 1 januari Organisatie van het ISIS-AR netwerk ISIS-AR team De opdracht van het ISIS-AR korte termijn is om eind 2009 een ongoing resistentie surveillance te hebben gerealiseerd van S. aureus en de bijzonder-resistente microorganismen (BRMO) zoals gedefinieerd in de WIP richtlijn Maatregelen tegen overdracht van bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO), waarbij aan de voorwaarden zoals hierboven geformuleerd wordt voldaan. In tabel 2.1 staat de leden van het ISIS-AR team weergegeven (Tabel 2.1). Deelnemende laboratoria Elk deelnemend laboratorium benoemt tenminste 1 MML vertegenwoordiger (bij voorkeur een arts-microbioloog) als aanspreekpunt voor het ISIS-AR team en een datamanager (Tabel 2.2). De MML vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de ISIS-AR activiteiten binnen zijn MML (data collectie, rapportage, en vragenlijsten) en voor tijdige autorisatie van de data aanwezig in de ISIS-AR database zoals beschreven in deze handleiding. De taak van de datamanager is het verzamelen en het maandelijks doorsturen van de data en het zo nodig aanpassen van de queries indien er wijzigingen worden doorgevoerd in het LIMS systeem die van invloed zijn op de te versturen data. ISIS-AR Stuurgroep Er is een Stuurgroep ISIS-AR waarin op voordracht van de NVMM een van haar bestuursleden en een vertegenwoordiger van de in ISIS-AR deelnemende MML s zitting hebben. Het RIVM wijst eveneens twee vertegenwoordigers aan, waaronder qualitate qua de projectleider ISIS-AR (Tabel 2.3). De taak van de Stuurgroep is: a. Het RIVM/CIb en de MML s te informeren over de voortgang en gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid ten aanzien van de Registratie ISIS-AR. b. De wijzigingen in de Handleiding ISIS-AR vast te stellen, waaronder de specificaties van de in te brengen gegevens door het MML. c. De directeur van het RIVM/CIb en het MML te adviseren in die gevallen waarin deze overeenkomst of het Gebruiksreglement niet voorzien. Verdere details over de werkwijzevan de stuurgroep staan beschreven in het gebruiksreglement ISIS-AR. Het gebruiksreglement is op te vragen bij het ISIS-AR secretariaat en te vinden op januari

6 ISIS-AR werkgroep korte termijn (tot maart 2008) De opdracht van deze werkgroep was de deelnemende laboratoria bij de opbouw van ISIS- AR te vertegenwoordigen binnen het ISIS-AR project en namens hen advies te geven aan het ISIS-AR team bij te nemen beslissingen en het opstellen van protocollen. Deze werkgroep heeft in maart 2008 verantwoording afgelegd van zijn activiteiten aan het NVMM bestuur en haar activiteiten gerapporteerd tijdens de deelnemersbijeenkomsten najaar 2007 en voorjaar In de werkgroep zaten 5 vertegenwoordigers van de deelnemende laboratoria die de NVMM vertegenwoordigen en de leden van het ISIS-AR team die tevens de SWAB vertegenwoordigen. ISIS-AR ad hoc commissie lange termijn (tot maart 2008) Onder auspiciën van de COM en WOGIZ in opdracht van de NVMM is deze werkgroep (opgericht juni 2007) ingesteld om advies te geven over de doelstelling, inhoud en inrichting van ISIS-MML nieuwe stijl (op de lange termijn). Binnen dit advies dienen de specifieke wensen/belangen van individuele MML s en de specifieke wensen/belangen van CIb/overheid te worden weergegeven, rekening houdend met de uitvoerbaarheid en financiële aspecten. Deze werkgroep is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de NVMM en de directeur van het CIb middels een geschreven advies dat maart 2008 overhandigd dient te worden. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen van de NVMM, het LIS/RIVM, het EPI/RIVM en het ISIS-team. De werkgroep heeft 12 maart haar advies gerapporteerd aan de NVMM en het CIb (www.rivm.nl/cib/themas/isis-ar). ISIS-AR Deelnemersdagen en ISIS-AR nieuwsbrief Jaarlijks wordt door het ISIS-AR team op het RIVM tenminste 1 bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemende laboratoria en andere belangstellenden om de stand van zaken en resultaten van het project te bespreken. In aansluiting op de deelnemersvergaderingen wordt door het ISIS-AR team een ISIS-AR nieuwsbrief geschreven en verstuurd aan alle betrokkenen. Op indicatie vinden er ook bijeenkomsten plaats voor de datamanagers om zaken betreffende de dataverzameling te bespreken. Registratie-commissie De Registratiecommissie bestaat uit drie vertegenwoordigers van de deelnemende laboratoria en een vertegenwoordiger van het RIVM, tevens secretaris. De leden van de Registratiecommissie worden benoemd door de directeur van het CIb, als houder van de Registratie. Deze wijst tevens de voorzitter aan, niet zijnde de secretaris. De vertegenwoordigers van de deelnemende laboratoria worden benoemd op voordracht van het bestuur van de NVMM. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn herbenoembaar (Tabel 2.4). De taken van de Registratiecommissie zijn: a. Het nemen van besluiten over het verstrekken van gegevens, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 en 11 van het gebruiksreglement. b. Het toezicht in algemene zin op de vertrouwelijke omgang met de gegevens, meer bijzonder de waarborging van de privacy van patiënten, beroepsbeoefenaren en deelnemers in de Registratie. c. Het adviseren van de Stuurgroep ISIS-AR in geval van verlening of wijziging van een bijzonder gebruiksrecht, zoals bedoeld in artikel 9 van het gebruikreglement. d. Het adviseren aan de houder in die gevallen waarin het reglement niet voorziet. De Registratiecommissie vergadert tenminste een maal per jaar en voorts indien de voorzitter of twee leden van de commissie dit nodig achten.de secretaris is belast met de verwerking van verzoeken tot gegevensverstrekking, de voorbereiding en de verslaglegging van vergaderingen en met de uitvoering van de door de commissie genomen besluiten. De secretaris beheert het register van gegevensverstrekkingen. De Registratiecommissie doet jaarlijks schriftelijk verslag van haar werkzaamheden aan het CIb/RIVM, de NVMM, de Stuurgroep en via deze aan vergadering van deelnemers. Zij geeft daarbij een overzicht van de verstrekkingen. januari

7 Verdere details over de werkwijze en besluitvorming van de registratie commissie, het verstrekken van gegevens en het bijzonder gebruiksrecht staan beschreven in het gebruiksreglement ISIS-AR. Het gebruiksreglement is op te vragen bij het ISIS-AR team. In Hoofdstuk 6 Gegevensverstrekking vanuit ISIS-AR van deze handleiding vindt u tevens verdere uitleg over het verstrekken van ISIS-AR gegevens en de rol van de registratie commissie hierin. Het postadres van de Registratiecommissie is: RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Afdeling Epidemiologie en Surveillance (EPI) t.a.v. de Secretaris Registratiecommissie ISIS-AR Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. Werkgroep ISISweb De opdracht van deze werkgroep (opgericht februari 2008) is om een interactieve website te ontwikkelen waarmee de ISIS-AR database toegankelijk wordt voor het publiek en de deelnemende laboratoria en waarmee spiegeldata kunnen worden gegenereerd ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de deelnemende laboratoria. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen van de NVMM, het EPI/RIVM en het ISIS-AR team (Tabel 2.5). Tabel 2.1: ISIS-AR team CIb Naam Functie Maurine Leverstein-van Hall Project leider Nienke van de Sande-Bruinsma Project coördinator Jan Muilwijk Epidemioloog Ineke Roede Jos Monen Datamanagement Jeroen Alblas Vivian Reeskamp Secretaresse Adres Telefoon Fax URL Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Centrum Infectiebestrijding (CIb) Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 Postbus BA Bilthoven januari

8 Tabel 2.2: Deelnemende laboratoria, MML vertegenwoordiger en applicatiebeheerder Plaats Organisatie Vertegenwoordiger MM Applicatiebeheer Amsterdam Academisch Medisch Centrum Dr. C.E.Visser F. Schöler Amsterdam Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Dr. M.L. van Ogtrop D. van Boeijen Amsterdam Streeklaboratorium GGD Amsterdam Dr. A.P. van Dam R. de Bree Dr. M. Damen C. Pfrommer Dr. A. Speksnijder I. Linde Amsterdam VUmc Prof. Dr. C.M.J.E. J. Algra Vandenbroucke-Grauls Drs. A.M. Kaiser Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar Dr. J.H. Sloos D. Groot Apeldoorn Gelreziekenhuizen Dr. B.C. van Hees P. van Es Arnhem Alysis Zorggroep Dr. A. van Griethuysen C. van Meerendonk M. Stappershoef Bergen op Zoom Lievensberg Ziekenhuis Drs. R.G.F. Wintermans I.H. Richardson Breda Amphia ziekenhuis, Dr. G. Andriesse R. Punselie Delft Diagnostisch Centrum SSDZ Dr. R.W. Vreede F. ten Bokkel Huinink H. Klein Den Bosch Jeroen Bosch Ziekenhuis, lokatie Groot Dr. N.H.M. Renders K. van Elst Ziekengasthuis Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Dr. C.L. Jansen Den Haag HagaZiekenhuis Dr. R. Brimicombe S. Chan Deventer Deventer Ziekenhuis Drs. F.W. Sebens M. Thelosen-Arts Dordrecht RLM Dordrecht / Gorinchem Dr. J. Keijman S. Zegers Enschede Streeklaboratorium voor Medische Microbiologie Dr. B. Mulder E. van Gemert A. Hanstede Goes Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Dr. L.J.M. Sabbe A. Roovers Groningen Laboratorium voor Infectieziekten Dr. J.F.P. Schellekens R.E. Breukelman Dr. B.P. Overbeek Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen Drs. J.P. Arends Haarlem Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Dr. D. Veenendaal A.J. Lucas Heerlen Atrium Medisch Centrum Parkstad Dr. J.H.T. Wagenvoort J. Bus Dr. F. Stals Hilversum Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium Dr. L.J. Bakker C. Hemmers Dr. J.W. Dorigo-Zetsma Leeuwarden Izore, Centrum Infectieziekten Friesland Dr. J.H. van Zeijl G. Kraak A. de Jong Leiden Leids Universitair Medisch Centrum Dr. A.T. Bernards E. Straathof S. Passchier Maastricht Academisch Ziekenhuis Maastricht Dr. E.E. Stobberingh P. Terporten Nieuwegein St. Antonius Ziekenhuis Dr. B.M. de Jongh I.M. Schreijnders Nijmegen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Dr. A.M. Horrevorts T. van Heumen M. Tönissen T. Simons Nijmegen UMC St. Radboud Dr. P.D. Sturm T. Klaassen Roermond Laurentins Ziekenhuis Roermond Dr. T. van Dijke H. Dahmen Roosendaal St. Franciscus Ziekenhuis Drs. R.G.F. Wintermans I.H. Richardson Rotterdam Erasmus Medisch Centrum Dr. R. Verkooijen M. Vogel Dr. W.H.F. Goessens Schiedam Vlietland Ziekenhuis Dr. B. Moffie A. Lammers J. de Boer Terneuzen St. Streeklaboratorium Zeeland, locatie Dr. B.G.A. Hendrickx Terneuzen Tilburg Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Dr. J.H. Marcelis I.H. Richardson Dr. A. Buiting Utrecht Diakonessenhuis Utrecht Drs. J.A. Kaan A. Luypers Dr. S. Thijsen Utrecht SALTRO Dr. L. Verhoef R. Maarseveen Utrecht UMC Utrecht Dr. A. Weersink L. Bogaards Dr. C.H.E. Boel Veldhoven Stichting PAMM Dr. H.T. Tjhie M. de Vries Woerden Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Dr. P. Voorn C. To Zaandam Ziekenhuis de Heel Dr. C.A.P.M.J. Fijen L. Rutten Zwolle ISALA Klinieken Dr. M.J.H.M. Wolfhagen T. Groenendijk Dr. G.J.H.M. Ruijs januari

9 Tabel 2.3: ISIS-AR Stuurgroep Naam Instelling G. Ruijs (vertegenwoordiger MMLs) Isala Kliniek, Zwolle E. Boel (vertegenwoordiger NVMM bestuur) UMCU, Utrecht M. Leverstein- van Hall CIb-RIVM, Bilthoven N. van de Sande-Bruinsma CIb-RIVM, Bilthoven Tabel 2.4: Registratie-commissie Naam Instelling C.M.J.E. Vandenbroucke Grauls (voorzitter) VUmc Amsterdam J.H. van der Zeijl Izore, Centrum Infectieziekten Friesland A. Troelstra UMC Utrecht N. van de Sande (secretaris) ISIS-AR coördinator (CIb-RIVM) Tabel 2.5: Werkgroep ISISweb Naam Instelling S.F.T. Thijsen (voorzitter) Diakonessen ziekenhuis, Utrecht G.J.H.M. Ruijs ISALA klinieken, Zwolle, voorzitter NVMM J.P. Arends UMC Groningen A.G.M. Buiting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid, Tilburg, voorzitter Cie Kwaliteit NVMM C.H.E. Boel UMCU/ICT-cie NVMM ISIS-AR team CIb-RIVM, Bilthoven januari

10 Hoofdstuk 3 Standaardisatie: NVMM semantische standaard en EUCAST richtlijnen 3.1 Semantische standaard De NVMM heeft in 2000 de semantische standaard opgesteld als nationale standaard voor de medisch microbiologische laboratoria in Nederland. Het doel van de standaardisatie van microbiologische laboratorium uitslagen is om communicatie tussen de verschillende laboratoria en externe partijen te faciliteren en geproduceerde data te kunnen vergelijken t.b.v. 1. Verbetering van de kwaliteit 2. Surveillance 3. Wetenschappelijk onderzoek Het CIb en NVMM hebben als gezamenlijk streven dat de semantische standaard door de Nederlandse MML s in gebruik zal worden genomen. Daartoe hebben NVMM en het CIb een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om het opstellen van de standaard, de beschikbaarheid (http://www.rivm.nl/cib/themas/isis-ar) en het onderhoud van de standaard te kunnen garanderen. Binnen de ISIS-database zal deze standaard waar mogelijk gebruikt worden. 3.2 EUCAST richtlijnen EUCAST (European Committee on Antimicrobial Suscpetiblity Testing) is een gezamenlijk initiatief van ESCMID, ECDC en de Nationale Commissies voor AST Richtlijnen in Europa. EUCAST heeft als doel de harmonisatie van breekpunten binnen Europa te bewerkstelligen. Inmiddels zijn er voor de meeste pathogeen-antibioticum combinaties Europese breekpunten beschikbaar (www.eucast.org). Harmonisatie van methodieken en breekpunten is essentieel voor een adequaat surveillancesysteem en daarom is het ISIS-AR project een sterke promotor van de implementatie van de EUCAST richtlijnen in Nederland. Door het bestuur van de NVMM is de positie ingenomen dat de EUCAST-systematiek breed in de Nederlandse laboratoria moet worden geïmplementeerd. Dit standpunt wordt gedeeld door het nationale Centrum voor Infectieziekten bestrijding (CIb/RIVM ). De EUCAST richtlijnen kunt u downloaden van januari

11 Hoofdstuk 4 Borging van kwaliteit De kwaliteit van de data binnen de ISIS-AR database wordt gewaarborgd door: Alleen records van geautoriseerde isolaten te versturen naar het RIVM, zoveel mogelijk automatiseren (technische controle) van de beheer processen gericht op kwaliteit (inhoud en structuur ) om menselijke fouten te voorkomen, voor elk laboratorium een eigen vertaaltabel voor conversie van ruwe data naar de ISIS standaard formuleren in nauw overleg met de verantwoordelijke microbioloog op locatie. Deze vertaaltabel wordt gearchiveerd door zowel applicatie beheerder als het ISIS team. terugkoppeling tot een vast onderdeel van het proces te maken. Het verslag van de controle op de structuur en inhoud wordt elke maand teruggekoppeld naar het insturende laboratorium (vorm: voorlopig zal dit via de mail gaan (incl. verwerkingsrapportage). Aan het einde van het kalender jaar de data (jaaroverzichten) laten autoriseren door de arts-microbioloog van elk deelnemend laboratorium (voorafgaand aan publicatie in Nethmap en EARSS). januari

12 Hoofdstuk 5 Proces van dataverzameling De ISIS-AR database bevat in de routine diagnostiek verzamelde microbiologische data betreffende identificatie, gevoeligheidsbepalingen en de epidemiologische data beschikbaar in het LIMS. Uit de ervaringen met het oude ISIS is gebleken dat het exporteren van ruwe data van MML naar het CIb grote voordelen heeft boven het doorsturen van reeds op locatie bewerkte data. De ruwe data zullen m.b.v. een relatief eenvoudige query op de LIMS database worden omgezet in een volgens een standaard formaat ingerichte csv-file. Deze file wordt maandelijks verstuurd naar het RIVM. De ruwe data wordt vervolgens opgeslagen in het ISIS datawarehouse. Na vertaling naar de ISIS standaard worden de data opgeslagen in de ISIS-AR database. Het proces van dataverzameling is onder te verdelen in de volgende stappen: 1. benoemen van laboratorium vertegenwoordiger en datamanager 2. schrijven van een export query 3. maken van vertaaltabellen 4. testen van query 5. finaliseren aansluiting en start routinematig versturen 5.1 Benoeming laboratorium vertegenwoordiger en datamanager Elk laboratorium dient een MML contactpersoon (arts-microbioloog) en een applicatiebeheerder aan te stellen om de ISIS werkzaamheden op het lab aan te sturen en als aanspreekpunt te fungeren voor het ISIS-team. Deze vertegenwoordiger is tevens verantwoordelijk voor het laten tekenen van de samenwerkingsovereenkomsten door de raad van bestuur (zie ook paragraaf 7.1). De namen en contactgegevens van deze mensen dienen bij het ISIS team bekend te zijn en wijzigingen van personen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. 5.2 Schrijven van export module (query) De wijze van data export vanuit het laboratorium is afhankelijk van het LIMS systeem. Per LIMS systeem wordt er een template query voor data export opgesteld, maar bij elk laboratorium zullen individuele aanpassingen nodig zijn. De eerste pilot die heeft plaatsgevonden was met een MICROS laboratorium (Hilversum) en een GLIMS laboratorium (Utrecht). De export modules die zijn ontwikkeld tijdens deze pilot worden aan de andere MICROS en GLIMS labs aangeboden om als template te dienen voor eigen te schrijven export modules. Belangrijke punten die tijdens de pilot naar voren zijn gekomen staan beschreven in Annex 5. De applicatiebeheerder van de participerende laboratoria worden bij het schrijven van de export modules zo nodig ondersteund door medewerkers uit het EMI/ISIS team, en de producenten van GLIMS, MOLIS en MICROS. Zo staan er ook pilots gepland voor de overige LIMS systemen (Serimba, TD-Synergy, Winlims). In Tabel 5.1 staan de velden omschreven waarvan de inhoud wordt gemonitord binnen ISIS- AR. In Annex 1 worden de velden nader toegelicht. Onder de kolom verplichting in Tabel 5.1 staat aangegeven of het veld verplicht of optioneel is. Met verplicht wordt bedoeld dat dit veld absoluut noodzakelijk is voor het opnemen van de data in de surveillance database. Met optioneel wordt bedoeld dat dit veld nodig is voor een adequate en volledige surveillance, maar missende optionele velden zijn geen belemmering voor opname in de database. De verwachting is dat de meeste velden kunnen worden gevuld met data reeds aanwezig in gestandaardiseerde velden in uw LIMS. Het is echter mogelijk dat een aantal datavelden in LIMS niet aanwezig zijn of gevuld worden met vrije tekst. Vrije tekst velden zijn niet bruikbaar voor surveillance. januari

13 Tabel 5.1: Overzicht velden met korte omschrijving (zie ook annex 1) Nr. Veldnaam Omschrijving Type Verplichting 1 Labcode Code die het laboratorium bij ISIS Tekst verplicht heeft of krijgt bij deelname 2 Aanvraagdatum Aanvraagdatum Datum (dd-mm-yyyy) afname of aanvraagdatu m verplicht 3 Afnamedatum Afname datum Datum (dd-mm-yyyy) 4 Patiëntcode Geanonimiseerde patiëntcode bij Tekst verplicht lab 5 Geboortejaar Geboortejaar van de patiënt Numeriek waar bekend 6 Geboortemaand Geboortemaand van de patiënt Numeriek waar bekend 7 Postcodecijfers Postcode van de patiënt Numeriek waar bekend 8 Sexe Geslacht Volgens codelijst waar bekend Annex 2 Tabel A2.1 9 Opnamedatum Datum meest recente opname in Datum (dd-mm-yyyy) waar bekend ziekenhuis 10 Instellingstype instelling waar de patiënt verbleef op het moment dat de kweek werd afgenomen (kliniek, polikliniek, dagbehandeling, huisarts, verpleeghuis, openbare gezondheidszorg) Volgens codelijst Annex 2 Tabel A2.2 verplicht 11 Instelling De (gecodeerde) naam van de instelling 12 Afdeling Afdeling binnen de kliniek waar de patiënt verblijft/ligt Tekst Tekst alleen voor ZH en VPH waar bekend Verplicht voor IC s; overig waar bekend 13 Specialisme Specialisme van aanvrager Tekst verplicht 14 Materiaal_r Materiaal Tekst 15 Verkrijgwijze_r Verkrijgwijze materiaal Tekst 16 Herkomst_r Herkomst materiaal Tekst verplicht optioneel waar bekend 17 Vraagstelling Reden aanvraag Tekst waar bekend 18 Bepaling Testmethode (altijd kwealg ) Tekst verplicht 19 Monsternummer Monsternummer Tekst verplicht 20 Isolaatnummer Volgnummer van isolaat Numeriek verplicht 21 Screening Indicatie of het gaat om een klinische kweek of een screening kweek Volgens codelijst Annex 2 Tabel A2.3 verplicht 22 Organisme Geïdentificeerd micro-organisme Tekst verplicht 23 Type organisme Subtypering micro-organisme Tekst optioneel 24 Ingevroren Ja/Nee Tekst (J/N) optioneel 25 Opgestuurd Ja/Nee Tekst (J/N) optioneel 26 ESBL-confirmatie De uitslag van de test wordt hier ingevuld of de confirmatie-test wordt vermeld in veld 30 als Antibioticum ESBL en de uitslag in veld 36: Einduitslag 27 Carbapenemaseconfirmatie De uitslag van de test wordt hier ingevuld of de confirmatie-test wordt vermeld in veld 30 als Antibioticum Carbapenemase en de uitslag in veld 36: Einduitslag 28 MecA De uitslag van de test wordt hier ingevuld of de confirmatie-test wordt vermeld in veld 30 als Antibioticum MecA en de uitslag in veld 36: Einduitslag zeer wenselijk optioneel zeer wenselijk indien van toepassing januari

14 29 PBP2 agglutinatie De uitslag van de test wordt hier ingevuld of de confirmatie-test wordt vermeld in veld 30 als Antibioticum PBP2 en de uitslag in veld 36: Einduitslag zeer wenselijk indien van toepassing 30 Antibioticum Antibioticum Tekst verplicht 31 MIC geautomatiseerd Gemeten MIC Vitek/Phoenix etc. (ruwe data). Wanneer een laboratorium in het LIMS geen onderscheid maakt tussen de MIC uitslagen afkomstig van een Vitek, Dilutie of Etest, dan wordt de algemene MIC waarde in dit veld opgeslagen. Tekst zeer wenselijk 32 MIC Etest Gemeten MIC (ruwe data) Tekst zeer wenselijk 33 MIC agar dilutie Gemeten MIC (ruwe data) Tekst zeer wenselijk 34 Diameter agar diffusie 35 Disk/Rosco tabletconcentratie Gemeten diameter in mm (ruwe data) Concentratie van disk of Rosco tabletten 36 Einduitslag Resistentie interpretatie / uitslag confirmatie test 37 Uitslag kliniek Resistentie interpretatie zoals doorgegeven aan kliniek Tekst Tekst Volgens codelijst Annex 2 TabelA2.4 Idem. optioneel optioneel verplicht optioneel 5.3 Vertaaltabellen Voor elk laboratorium worden specifieke vertaaltabellen opgevoerd in ISIS-AR voor conversie van ruwe data naar de ISIS standaard. Er zijn 2 typen codelijsten: Code lijsten op lab locatie : Bij een aantal velden vragen we de laboratoria de data aan te leveren volgens standaard code lijsten. Dit geldt voor de velden: sexe (nr8), instelling (nr11), instellingstype (nr10), einduitslag SIR (nr36) en uitslag kliniek SIR (nr37), screening (nr21), en de confirmatie velden (ESBL, Carbapenemase, MecA, PBP2A) (nr26-29). De coderingen voor deze velden staan in Annex 2 Tabel A2.1 t/m A2.5, met uitzondering van het veld instelling. De laboratoria worden verzocht een codering te geven aan de instellingen, die alleen bij hen bekend is en niet bij het RIVM. Code lijsten op RIVM locatie: Voor een aantal velden zal er op het RIVM een vertaling plaatsvinden. Standaard gaat hier om de velden: afdeling (nr12), specialisme (nr13), materiaal (nr14), vraagstelling/aanvraagcode (nr17), bepaling (nr18), organisme (nr22), en antibioticum (nr30). De laboratoria sturen via de export voor deze velden hun lokaal gestandaardiseerde data (bij voorkeur de semantische standaard) die vervolgens op het RIVM vertaald worden naar de waardes zoals aangegeven in de tabellen A3.1t/m3.5 van Annex 3. Indien het veld screening (nr21) niet direct kan worden geleverd door het lab, willen we de informatie (screening/inventarisatie of klinisch) afleiden van het veld vraagstelling (bijvoorbeeld: keel MRSA swab) en/of de afdeling (bv. afdeling Ziekenhuishygiëne). Het is de bedoeling dat de labs hun standaard codes en omschrijving van deze codes (bv. bij afdeling) eenmalig aan het RIVM aanleveren. Het RIVM vult aan de hand hiervan de vertaaltabellen in ISIS-AR. Deze vertalingen zullen vervolgens door de arts-microbioloog van het ISIS-team worden gecontroleerd. Bij vragen en/of onduidelijkheden zal contact worden opgenomen met de arts-microbioloog van het deelnemend laboratorium. De uiteindelijke vertaaltabellen dienen te worden geautoriseerd door de arts-microbioloog van het betreffende laboratorium. Deze vertaaltabel wordt m.u.v. veld 11 (vertaling van naam instelling naar code) januari

Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode van de Nederlandse biomedische onderzoeksgemeenschap goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens in 2004 Colofon Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Opgesteld door de FEDERA in samenwerking met: NPCF en VSOP BBMRI-NL versie 12def in platte tekst INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden COREON Commissie Regelgeving en Onderzoek FMWV VvE Vragen en antwoorden bij de Codes Goed Gebruik en Goed Gedrag (versie 20 december 2004) De codes GOED GEBRUIK en GOED GEDRAG zijn te raadplegen op www.fmwv.nl

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs Deliverable 1.1: Requirementsanalyse

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven 1. Stand van zaken ISIS-AR & Plannen voor ISIS 2011 Maurine Leverstein - van Hall presenteerde de realisatie van de planning

Nadere informatie

Architectuur Centrale infrastructuur

Architectuur Centrale infrastructuur Architectuur Centrale infrastructuur Versie: 1.1 Status: definitief Datum: 20 december 2008 Management samenvatting Het project Parelsnoer beoogt binnen de academische centra een infrastructuur te realiseren

Nadere informatie