Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010"

Transcriptie

1 Bilthoven, januari 2010

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie Doelstellingen ISIS-AR Voorwaarden bij start ISIS-AR april Organisatie van het ISIS-AR netwerk... 5 Hoofdstuk 3 Standaardisatie: NVMM semantische standaard en EUCAST richtlijnen Hoofdstuk 4 Borging van kwaliteit Hoofdstuk 5 Proces van dataverzameling Benoeming laboratorium vertegenwoordiger en datamanager Schrijven van export module (query) Vertaaltabellen Testen van query Routinematig toesturen van data Stappen plan voor aansluiten lab Werkzaamheden van een aangesloten laboratorium Spiegelrapportages via website Extra data t.b.v. spiegeldata en epidemiologie Hoofdstuk 6 Gegevensverstrekking vanuit ISIS-AR Verzoek gegevensverstrekking Werkwijze gegevensverstrekking Hoofdstuk 7 Juridische aspecten ISIS-AR Samenwerkingsovereenkomst en Gebruiksreglement ISIS-AR Eigendom en verantwoordelijkheid voor gegevens Vertrouwelijkheid van gegevens Annex 1 Uitgebreide toelichting op de velden Annex 2 Codelijsten op lab locatie Annex 3 Codelijsten op RIVM locatie A3.1 Afdeling A3.2 Specialismen A3.3 Materiaal A3.4 Bepalingen A3.5 Organismen A3.6 Antibioticum Annex 4 Versleuteling van patiëntnummer A4.1 Algemeen A4.2 Achtergrond MD5 algoritme A4.3 Werking van het programma Annex 5 Exporteren van data uit LIMS A5.1 Algemene informatie A5.2 Specifieke informatie voor MICROS query A5.3 Specifieke informatie voor GLIMS query Annex 6 Veilig verzenden van databestanden A6.1 Secure FTP (SFTP) A6.2 Scripting met WinCSP A6.3 Account en wachtwoord A6.4 Achtergrondinformatie SFTP Annex 7 Maandelijkse terugrapportage januari

3 Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen Code ISIS-AR BRMO BSN CIb CLSI COM CRG CSEM CSV EARSS ECDC EPI ESBL EUCAST GLIMS HL7 IGZ IT LIMS LIS MICROS MOLIS MML Nethmap NVMM RIVM SERIMBA SWAB TD-Synergy WINLIMS WOGIZ WOB WBP ZIS Omschrijving Infectieziekten surveillance Informatie systeem Antibiotica resistentie bijzonder-resistente micro-organismen burger service nummer Centrum Infectieziektebestrijding Clinical and Laboratory Standards Institute Coördinator Regionaal Consulenten Commissie richtlijnen gevoeligheidsbepalingen Code semantische standaard NVMM Comma Separated Values (Bestandformaat) European Antimicrobial Resistance Surveillance System European Centre for Disease Control Epidemiologie en Surveillance (afdeling binnen CIb, RIVM) Extended Spectrum Bèta-Lactamase European Commission for Antimicrobial Susceptibility Testing LIMS geproduceerd door MIPS Health Industry Level 7 (communicatie standaard) Inspectie Gezondheidszorg Informatietechnologie Laboratory Information Management System Laboratorium voor Infectieziekten en Screening (van het RIVM) LIMS geproduceerd door Philips Medical Systems LIMS geproduceerd door Sysmex Medisch Microbiologisch Laboratorium jaarlijks rapport over antibioticagebruik en -resistentie in Nederland Nederlands Vereniging voor Medische Microbiologie Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu LIMS in beheer van twee maatschappen (Arnhem en Nieuwegein) Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid LIMS geproduceerd door Technidata Medical Software LIMS geproduceerd door Quality Systems International Werkgroep Openbare Gezondheidszorg en InfectieZiekten van de NVMM Wet openbaarheid bestuur Wet bescherming persoonsgegevens Ziekenhuis Informatie Systeem januari

4 Hoofdstuk 2 Introductie Dit document is opgesteld door het ISIS-AR team (Tabel 2.1), in samenwerking met de ISIS- AR werkgroep korte termijn en is geaccordeerd door de ISIS-AR deelnemers tijdens de ISIS- AR deelnemersdagen. Het uitgangspunt van ISIS-AR is om eind 2009 een ongoing resistentie surveillance te hebben gerealiseerd van S. aureus en de bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO) zoals gedefinieerd in de WIP richtlijn Maatregelen tegen overdracht van bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO), met die beperking dat binnen de groep van Enterobacteriaceae alleen de klinisch meest voorkomende genera zullen worden gemonitord. Binnen deze groep van micro-organismen vallen ook de pathogenen die worden beschreven in Nethmap en EARSS. Deze handleiding is ook digitaal beschikbaar op de nieuwe ISIS-AR website ( Op deze website is daarnaast ook informatie te vinden over geplande bijeenkomsten, en zijn de ISIS- AR nieuwsbrieven, notulen, en overige ISIS-AR gerelateerde documenten te downloaden. 2.1 Doelstellingen ISIS-AR Het algemene doel van ISIS-AR is een database van in de routinediagnostiek verzamelde microbiologische data aan te leggen aan de hand waarvan: a. het RIVM in staat is om adequate maatregelen te nemen c.q. te adviseren aan de verantwoordelijke besturen, ter bescherming van de volksgezondheid b. en om wetenschappelijk onderzoek te faciliteren ter bevordering van de volksgezondheid, waarbij antimicrobiële middelen en/of micro-organismen een rol spelen. De operationele doelstellingen van ISIS-AR zijn: a. Het monitoren van gevoeligheidspatronen van klinisch relevante pathogenen ten behoeve van het volksgezondheidsbeleid en ten behoeve van professionele richtlijnen voor de patiëntenzorg. b. Het detecteren van multi-institutionele verheffingen (endemisch en epidemisch) van pathogenen en/of resistentie patronen. c. Het detecteren van nieuwe resistentieproblematiek. d. Het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de volksgezondheid. e. Het leveren van spiegelgegevens met het oog op de kwaliteitsverbetering van de deelnemende microbiologische laboratoria. f. Het verschaffen van informatie over resistentie bij ziekteverwekkers aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), in het kader van haar toezichthoudende taak. Afgeleid van het Gebruiksreglement ISIS-AR ( januari

5 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007 Een aantal voorwaarden werd gesteld om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen tijdens de ISIS-AR gebruikersdag (april 2007) en het ISIS evaluatierapport van het CIb. Breed gedragen plan van aanpak: Het plan van aanpak ISIS-AR korte termijn met een voorstel voor een nieuwe opzet van ISIS-AR is medio 2007 rondgestuurd aan alle betrokkene en de ISIS laboratoria waarna een unaniem akkoord is gegeven aan dit voorstel. Actieve samenwerking tussen ISIS-AR team en MML (zowel inhoudelijk als IT): Een werkgroep is opgesteld ISIS-AR doorstart korte termijn waarin de deelnemende laboratoria, verschillende werkgroepen van de NVMM en SWAB vertegenwoordigd zijn. Doorstart dient als uitgangspunt te hebben eenvoudig en met een beperkt aantal microorganismen en andere variabelen te beginnen, rekening houdend met uitbreidingen in de toekomst. Binnen ISIS-AR wordt de surveillance beperkt tot een aantal species in combinatie met de gevoeligheidspatronen voor klinisch relevante antibiotica. De mogelijkheid bestaat om in de toekomst dit uit te breiden met andere micro-organismen en/of antibiotica. Medisch microbiologische kennis aanwezig in ISIS-AR team: Als projectleider van het ISIS-AR team is een ervaren arts-microbioloog aangesteld tot ten minste 1 januari Organisatie van het ISIS-AR netwerk ISIS-AR team De opdracht van het ISIS-AR korte termijn is om eind 2009 een ongoing resistentie surveillance te hebben gerealiseerd van S. aureus en de bijzonder-resistente microorganismen (BRMO) zoals gedefinieerd in de WIP richtlijn Maatregelen tegen overdracht van bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO), waarbij aan de voorwaarden zoals hierboven geformuleerd wordt voldaan. In tabel 2.1 staat de leden van het ISIS-AR team weergegeven (Tabel 2.1). Deelnemende laboratoria Elk deelnemend laboratorium benoemt tenminste 1 MML vertegenwoordiger (bij voorkeur een arts-microbioloog) als aanspreekpunt voor het ISIS-AR team en een datamanager (Tabel 2.2). De MML vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de ISIS-AR activiteiten binnen zijn MML (data collectie, rapportage, en vragenlijsten) en voor tijdige autorisatie van de data aanwezig in de ISIS-AR database zoals beschreven in deze handleiding. De taak van de datamanager is het verzamelen en het maandelijks doorsturen van de data en het zo nodig aanpassen van de queries indien er wijzigingen worden doorgevoerd in het LIMS systeem die van invloed zijn op de te versturen data. ISIS-AR Stuurgroep Er is een Stuurgroep ISIS-AR waarin op voordracht van de NVMM een van haar bestuursleden en een vertegenwoordiger van de in ISIS-AR deelnemende MML s zitting hebben. Het RIVM wijst eveneens twee vertegenwoordigers aan, waaronder qualitate qua de projectleider ISIS-AR (Tabel 2.3). De taak van de Stuurgroep is: a. Het RIVM/CIb en de MML s te informeren over de voortgang en gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid ten aanzien van de Registratie ISIS-AR. b. De wijzigingen in de Handleiding ISIS-AR vast te stellen, waaronder de specificaties van de in te brengen gegevens door het MML. c. De directeur van het RIVM/CIb en het MML te adviseren in die gevallen waarin deze overeenkomst of het Gebruiksreglement niet voorzien. Verdere details over de werkwijzevan de stuurgroep staan beschreven in het gebruiksreglement ISIS-AR. Het gebruiksreglement is op te vragen bij het ISIS-AR secretariaat en te vinden op januari

6 ISIS-AR werkgroep korte termijn (tot maart 2008) De opdracht van deze werkgroep was de deelnemende laboratoria bij de opbouw van ISIS- AR te vertegenwoordigen binnen het ISIS-AR project en namens hen advies te geven aan het ISIS-AR team bij te nemen beslissingen en het opstellen van protocollen. Deze werkgroep heeft in maart 2008 verantwoording afgelegd van zijn activiteiten aan het NVMM bestuur en haar activiteiten gerapporteerd tijdens de deelnemersbijeenkomsten najaar 2007 en voorjaar In de werkgroep zaten 5 vertegenwoordigers van de deelnemende laboratoria die de NVMM vertegenwoordigen en de leden van het ISIS-AR team die tevens de SWAB vertegenwoordigen. ISIS-AR ad hoc commissie lange termijn (tot maart 2008) Onder auspiciën van de COM en WOGIZ in opdracht van de NVMM is deze werkgroep (opgericht juni 2007) ingesteld om advies te geven over de doelstelling, inhoud en inrichting van ISIS-MML nieuwe stijl (op de lange termijn). Binnen dit advies dienen de specifieke wensen/belangen van individuele MML s en de specifieke wensen/belangen van CIb/overheid te worden weergegeven, rekening houdend met de uitvoerbaarheid en financiële aspecten. Deze werkgroep is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de NVMM en de directeur van het CIb middels een geschreven advies dat maart 2008 overhandigd dient te worden. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen van de NVMM, het LIS/RIVM, het EPI/RIVM en het ISIS-team. De werkgroep heeft 12 maart haar advies gerapporteerd aan de NVMM en het CIb ( ISIS-AR Deelnemersdagen en ISIS-AR nieuwsbrief Jaarlijks wordt door het ISIS-AR team op het RIVM tenminste 1 bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemende laboratoria en andere belangstellenden om de stand van zaken en resultaten van het project te bespreken. In aansluiting op de deelnemersvergaderingen wordt door het ISIS-AR team een ISIS-AR nieuwsbrief geschreven en verstuurd aan alle betrokkenen. Op indicatie vinden er ook bijeenkomsten plaats voor de datamanagers om zaken betreffende de dataverzameling te bespreken. Registratie-commissie De Registratiecommissie bestaat uit drie vertegenwoordigers van de deelnemende laboratoria en een vertegenwoordiger van het RIVM, tevens secretaris. De leden van de Registratiecommissie worden benoemd door de directeur van het CIb, als houder van de Registratie. Deze wijst tevens de voorzitter aan, niet zijnde de secretaris. De vertegenwoordigers van de deelnemende laboratoria worden benoemd op voordracht van het bestuur van de NVMM. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn herbenoembaar (Tabel 2.4). De taken van de Registratiecommissie zijn: a. Het nemen van besluiten over het verstrekken van gegevens, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 en 11 van het gebruiksreglement. b. Het toezicht in algemene zin op de vertrouwelijke omgang met de gegevens, meer bijzonder de waarborging van de privacy van patiënten, beroepsbeoefenaren en deelnemers in de Registratie. c. Het adviseren van de Stuurgroep ISIS-AR in geval van verlening of wijziging van een bijzonder gebruiksrecht, zoals bedoeld in artikel 9 van het gebruikreglement. d. Het adviseren aan de houder in die gevallen waarin het reglement niet voorziet. De Registratiecommissie vergadert tenminste een maal per jaar en voorts indien de voorzitter of twee leden van de commissie dit nodig achten.de secretaris is belast met de verwerking van verzoeken tot gegevensverstrekking, de voorbereiding en de verslaglegging van vergaderingen en met de uitvoering van de door de commissie genomen besluiten. De secretaris beheert het register van gegevensverstrekkingen. De Registratiecommissie doet jaarlijks schriftelijk verslag van haar werkzaamheden aan het CIb/RIVM, de NVMM, de Stuurgroep en via deze aan vergadering van deelnemers. Zij geeft daarbij een overzicht van de verstrekkingen. januari

7 Verdere details over de werkwijze en besluitvorming van de registratie commissie, het verstrekken van gegevens en het bijzonder gebruiksrecht staan beschreven in het gebruiksreglement ISIS-AR. Het gebruiksreglement is op te vragen bij het ISIS-AR team. In Hoofdstuk 6 Gegevensverstrekking vanuit ISIS-AR van deze handleiding vindt u tevens verdere uitleg over het verstrekken van ISIS-AR gegevens en de rol van de registratie commissie hierin. Het postadres van de Registratiecommissie is: RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Afdeling Epidemiologie en Surveillance (EPI) t.a.v. de Secretaris Registratiecommissie ISIS-AR Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. Werkgroep ISISweb De opdracht van deze werkgroep (opgericht februari 2008) is om een interactieve website te ontwikkelen waarmee de ISIS-AR database toegankelijk wordt voor het publiek en de deelnemende laboratoria en waarmee spiegeldata kunnen worden gegenereerd ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de deelnemende laboratoria. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen van de NVMM, het EPI/RIVM en het ISIS-AR team (Tabel 2.5). Tabel 2.1: ISIS-AR team CIb Naam Functie Maurine Leverstein-van Hall Project leider Nienke van de Sande-Bruinsma Project coördinator Jan Muilwijk Epidemioloog Ineke Roede Jos Monen Datamanagement Jeroen Alblas Vivian Reeskamp Secretaresse Adres Telefoon Fax URL Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Centrum Infectiebestrijding (CIb) Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 Postbus BA Bilthoven januari

8 Tabel 2.2: Deelnemende laboratoria, MML vertegenwoordiger en applicatiebeheerder Plaats Organisatie Vertegenwoordiger MM Applicatiebeheer Amsterdam Academisch Medisch Centrum Dr. C.E.Visser F. Schöler Amsterdam Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Dr. M.L. van Ogtrop D. van Boeijen Amsterdam Streeklaboratorium GGD Amsterdam Dr. A.P. van Dam R. de Bree Dr. M. Damen C. Pfrommer Dr. A. Speksnijder I. Linde Amsterdam VUmc Prof. Dr. C.M.J.E. J. Algra Vandenbroucke-Grauls Drs. A.M. Kaiser Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar Dr. J.H. Sloos D. Groot Apeldoorn Gelreziekenhuizen Dr. B.C. van Hees P. van Es Arnhem Alysis Zorggroep Dr. A. van Griethuysen C. van Meerendonk M. Stappershoef Bergen op Zoom Lievensberg Ziekenhuis Drs. R.G.F. Wintermans I.H. Richardson Breda Amphia ziekenhuis, Dr. G. Andriesse R. Punselie Delft Diagnostisch Centrum SSDZ Dr. R.W. Vreede F. ten Bokkel Huinink H. Klein Den Bosch Jeroen Bosch Ziekenhuis, lokatie Groot Dr. N.H.M. Renders K. van Elst Ziekengasthuis Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Dr. C.L. Jansen Den Haag HagaZiekenhuis Dr. R. Brimicombe S. Chan Deventer Deventer Ziekenhuis Drs. F.W. Sebens M. Thelosen-Arts Dordrecht RLM Dordrecht / Gorinchem Dr. J. Keijman S. Zegers Enschede Streeklaboratorium voor Medische Microbiologie Dr. B. Mulder E. van Gemert A. Hanstede Goes Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Dr. L.J.M. Sabbe A. Roovers Groningen Laboratorium voor Infectieziekten Dr. J.F.P. Schellekens R.E. Breukelman Dr. B.P. Overbeek Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen Drs. J.P. Arends Haarlem Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Dr. D. Veenendaal A.J. Lucas Heerlen Atrium Medisch Centrum Parkstad Dr. J.H.T. Wagenvoort J. Bus Dr. F. Stals Hilversum Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium Dr. L.J. Bakker C. Hemmers Dr. J.W. Dorigo-Zetsma Leeuwarden Izore, Centrum Infectieziekten Friesland Dr. J.H. van Zeijl G. Kraak A. de Jong Leiden Leids Universitair Medisch Centrum Dr. A.T. Bernards E. Straathof S. Passchier Maastricht Academisch Ziekenhuis Maastricht Dr. E.E. Stobberingh P. Terporten Nieuwegein St. Antonius Ziekenhuis Dr. B.M. de Jongh I.M. Schreijnders Nijmegen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Dr. A.M. Horrevorts T. van Heumen M. Tönissen T. Simons Nijmegen UMC St. Radboud Dr. P.D. Sturm T. Klaassen Roermond Laurentins Ziekenhuis Roermond Dr. T. van Dijke H. Dahmen Roosendaal St. Franciscus Ziekenhuis Drs. R.G.F. Wintermans I.H. Richardson Rotterdam Erasmus Medisch Centrum Dr. R. Verkooijen M. Vogel Dr. W.H.F. Goessens Schiedam Vlietland Ziekenhuis Dr. B. Moffie A. Lammers J. de Boer Terneuzen St. Streeklaboratorium Zeeland, locatie Dr. B.G.A. Hendrickx Terneuzen Tilburg Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Dr. J.H. Marcelis I.H. Richardson Dr. A. Buiting Utrecht Diakonessenhuis Utrecht Drs. J.A. Kaan A. Luypers Dr. S. Thijsen Utrecht SALTRO Dr. L. Verhoef R. Maarseveen Utrecht UMC Utrecht Dr. A. Weersink L. Bogaards Dr. C.H.E. Boel Veldhoven Stichting PAMM Dr. H.T. Tjhie M. de Vries Woerden Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Dr. P. Voorn C. To Zaandam Ziekenhuis de Heel Dr. C.A.P.M.J. Fijen L. Rutten Zwolle ISALA Klinieken Dr. M.J.H.M. Wolfhagen T. Groenendijk Dr. G.J.H.M. Ruijs januari

9 Tabel 2.3: ISIS-AR Stuurgroep Naam Instelling G. Ruijs (vertegenwoordiger MMLs) Isala Kliniek, Zwolle E. Boel (vertegenwoordiger NVMM bestuur) UMCU, Utrecht M. Leverstein- van Hall CIb-RIVM, Bilthoven N. van de Sande-Bruinsma CIb-RIVM, Bilthoven Tabel 2.4: Registratie-commissie Naam Instelling C.M.J.E. Vandenbroucke Grauls (voorzitter) VUmc Amsterdam J.H. van der Zeijl Izore, Centrum Infectieziekten Friesland A. Troelstra UMC Utrecht N. van de Sande (secretaris) ISIS-AR coördinator (CIb-RIVM) Tabel 2.5: Werkgroep ISISweb Naam Instelling S.F.T. Thijsen (voorzitter) Diakonessen ziekenhuis, Utrecht G.J.H.M. Ruijs ISALA klinieken, Zwolle, voorzitter NVMM J.P. Arends UMC Groningen A.G.M. Buiting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid, Tilburg, voorzitter Cie Kwaliteit NVMM C.H.E. Boel UMCU/ICT-cie NVMM ISIS-AR team CIb-RIVM, Bilthoven januari

10 Hoofdstuk 3 Standaardisatie: NVMM semantische standaard en EUCAST richtlijnen 3.1 Semantische standaard De NVMM heeft in 2000 de semantische standaard opgesteld als nationale standaard voor de medisch microbiologische laboratoria in Nederland. Het doel van de standaardisatie van microbiologische laboratorium uitslagen is om communicatie tussen de verschillende laboratoria en externe partijen te faciliteren en geproduceerde data te kunnen vergelijken t.b.v. 1. Verbetering van de kwaliteit 2. Surveillance 3. Wetenschappelijk onderzoek Het CIb en NVMM hebben als gezamenlijk streven dat de semantische standaard door de Nederlandse MML s in gebruik zal worden genomen. Daartoe hebben NVMM en het CIb een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om het opstellen van de standaard, de beschikbaarheid ( en het onderhoud van de standaard te kunnen garanderen. Binnen de ISIS-database zal deze standaard waar mogelijk gebruikt worden. 3.2 EUCAST richtlijnen EUCAST (European Committee on Antimicrobial Suscpetiblity Testing) is een gezamenlijk initiatief van ESCMID, ECDC en de Nationale Commissies voor AST Richtlijnen in Europa. EUCAST heeft als doel de harmonisatie van breekpunten binnen Europa te bewerkstelligen. Inmiddels zijn er voor de meeste pathogeen-antibioticum combinaties Europese breekpunten beschikbaar ( Harmonisatie van methodieken en breekpunten is essentieel voor een adequaat surveillancesysteem en daarom is het ISIS-AR project een sterke promotor van de implementatie van de EUCAST richtlijnen in Nederland. Door het bestuur van de NVMM is de positie ingenomen dat de EUCAST-systematiek breed in de Nederlandse laboratoria moet worden geïmplementeerd. Dit standpunt wordt gedeeld door het nationale Centrum voor Infectieziekten bestrijding (CIb/RIVM ). De EUCAST richtlijnen kunt u downloaden van januari

11 Hoofdstuk 4 Borging van kwaliteit De kwaliteit van de data binnen de ISIS-AR database wordt gewaarborgd door: Alleen records van geautoriseerde isolaten te versturen naar het RIVM, zoveel mogelijk automatiseren (technische controle) van de beheer processen gericht op kwaliteit (inhoud en structuur ) om menselijke fouten te voorkomen, voor elk laboratorium een eigen vertaaltabel voor conversie van ruwe data naar de ISIS standaard formuleren in nauw overleg met de verantwoordelijke microbioloog op locatie. Deze vertaaltabel wordt gearchiveerd door zowel applicatie beheerder als het ISIS team. terugkoppeling tot een vast onderdeel van het proces te maken. Het verslag van de controle op de structuur en inhoud wordt elke maand teruggekoppeld naar het insturende laboratorium (vorm: voorlopig zal dit via de mail gaan (incl. verwerkingsrapportage). Aan het einde van het kalender jaar de data (jaaroverzichten) laten autoriseren door de arts-microbioloog van elk deelnemend laboratorium (voorafgaand aan publicatie in Nethmap en EARSS). januari

12 Hoofdstuk 5 Proces van dataverzameling De ISIS-AR database bevat in de routine diagnostiek verzamelde microbiologische data betreffende identificatie, gevoeligheidsbepalingen en de epidemiologische data beschikbaar in het LIMS. Uit de ervaringen met het oude ISIS is gebleken dat het exporteren van ruwe data van MML naar het CIb grote voordelen heeft boven het doorsturen van reeds op locatie bewerkte data. De ruwe data zullen m.b.v. een relatief eenvoudige query op de LIMS database worden omgezet in een volgens een standaard formaat ingerichte csv-file. Deze file wordt maandelijks verstuurd naar het RIVM. De ruwe data wordt vervolgens opgeslagen in het ISIS datawarehouse. Na vertaling naar de ISIS standaard worden de data opgeslagen in de ISIS-AR database. Het proces van dataverzameling is onder te verdelen in de volgende stappen: 1. benoemen van laboratorium vertegenwoordiger en datamanager 2. schrijven van een export query 3. maken van vertaaltabellen 4. testen van query 5. finaliseren aansluiting en start routinematig versturen 5.1 Benoeming laboratorium vertegenwoordiger en datamanager Elk laboratorium dient een MML contactpersoon (arts-microbioloog) en een applicatiebeheerder aan te stellen om de ISIS werkzaamheden op het lab aan te sturen en als aanspreekpunt te fungeren voor het ISIS-team. Deze vertegenwoordiger is tevens verantwoordelijk voor het laten tekenen van de samenwerkingsovereenkomsten door de raad van bestuur (zie ook paragraaf 7.1). De namen en contactgegevens van deze mensen dienen bij het ISIS team bekend te zijn en wijzigingen van personen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. 5.2 Schrijven van export module (query) De wijze van data export vanuit het laboratorium is afhankelijk van het LIMS systeem. Per LIMS systeem wordt er een template query voor data export opgesteld, maar bij elk laboratorium zullen individuele aanpassingen nodig zijn. De eerste pilot die heeft plaatsgevonden was met een MICROS laboratorium (Hilversum) en een GLIMS laboratorium (Utrecht). De export modules die zijn ontwikkeld tijdens deze pilot worden aan de andere MICROS en GLIMS labs aangeboden om als template te dienen voor eigen te schrijven export modules. Belangrijke punten die tijdens de pilot naar voren zijn gekomen staan beschreven in Annex 5. De applicatiebeheerder van de participerende laboratoria worden bij het schrijven van de export modules zo nodig ondersteund door medewerkers uit het EMI/ISIS team, en de producenten van GLIMS, MOLIS en MICROS. Zo staan er ook pilots gepland voor de overige LIMS systemen (Serimba, TD-Synergy, Winlims). In Tabel 5.1 staan de velden omschreven waarvan de inhoud wordt gemonitord binnen ISIS- AR. In Annex 1 worden de velden nader toegelicht. Onder de kolom verplichting in Tabel 5.1 staat aangegeven of het veld verplicht of optioneel is. Met verplicht wordt bedoeld dat dit veld absoluut noodzakelijk is voor het opnemen van de data in de surveillance database. Met optioneel wordt bedoeld dat dit veld nodig is voor een adequate en volledige surveillance, maar missende optionele velden zijn geen belemmering voor opname in de database. De verwachting is dat de meeste velden kunnen worden gevuld met data reeds aanwezig in gestandaardiseerde velden in uw LIMS. Het is echter mogelijk dat een aantal datavelden in LIMS niet aanwezig zijn of gevuld worden met vrije tekst. Vrije tekst velden zijn niet bruikbaar voor surveillance. januari

13 Tabel 5.1: Overzicht velden met korte omschrijving (zie ook annex 1) Nr. Veldnaam Omschrijving Type Verplichting 1 Labcode Code die het laboratorium bij ISIS Tekst verplicht heeft of krijgt bij deelname 2 Aanvraagdatum Aanvraagdatum Datum (dd-mm-yyyy) afname of aanvraagdatu m verplicht 3 Afnamedatum Afname datum Datum (dd-mm-yyyy) 4 Patiëntcode Geanonimiseerde patiëntcode bij Tekst verplicht lab 5 Geboortejaar Geboortejaar van de patiënt Numeriek waar bekend 6 Geboortemaand Geboortemaand van de patiënt Numeriek waar bekend 7 Postcodecijfers Postcode van de patiënt Numeriek waar bekend 8 Sexe Geslacht Volgens codelijst waar bekend Annex 2 Tabel A2.1 9 Opnamedatum Datum meest recente opname in Datum (dd-mm-yyyy) waar bekend ziekenhuis 10 Instellingstype instelling waar de patiënt verbleef op het moment dat de kweek werd afgenomen (kliniek, polikliniek, dagbehandeling, huisarts, verpleeghuis, openbare gezondheidszorg) Volgens codelijst Annex 2 Tabel A2.2 verplicht 11 Instelling De (gecodeerde) naam van de instelling 12 Afdeling Afdeling binnen de kliniek waar de patiënt verblijft/ligt Tekst Tekst alleen voor ZH en VPH waar bekend Verplicht voor IC s; overig waar bekend 13 Specialisme Specialisme van aanvrager Tekst verplicht 14 Materiaal_r Materiaal Tekst 15 Verkrijgwijze_r Verkrijgwijze materiaal Tekst 16 Herkomst_r Herkomst materiaal Tekst verplicht optioneel waar bekend 17 Vraagstelling Reden aanvraag Tekst waar bekend 18 Bepaling Testmethode (altijd kwealg ) Tekst verplicht 19 Monsternummer Monsternummer Tekst verplicht 20 Isolaatnummer Volgnummer van isolaat Numeriek verplicht 21 Screening Indicatie of het gaat om een klinische kweek of een screening kweek Volgens codelijst Annex 2 Tabel A2.3 verplicht 22 Organisme Geïdentificeerd micro-organisme Tekst verplicht 23 Type organisme Subtypering micro-organisme Tekst optioneel 24 Ingevroren Ja/Nee Tekst (J/N) optioneel 25 Opgestuurd Ja/Nee Tekst (J/N) optioneel 26 ESBL-confirmatie De uitslag van de test wordt hier ingevuld of de confirmatie-test wordt vermeld in veld 30 als Antibioticum ESBL en de uitslag in veld 36: Einduitslag 27 Carbapenemaseconfirmatie De uitslag van de test wordt hier ingevuld of de confirmatie-test wordt vermeld in veld 30 als Antibioticum Carbapenemase en de uitslag in veld 36: Einduitslag 28 MecA De uitslag van de test wordt hier ingevuld of de confirmatie-test wordt vermeld in veld 30 als Antibioticum MecA en de uitslag in veld 36: Einduitslag zeer wenselijk optioneel zeer wenselijk indien van toepassing januari

14 29 PBP2 agglutinatie De uitslag van de test wordt hier ingevuld of de confirmatie-test wordt vermeld in veld 30 als Antibioticum PBP2 en de uitslag in veld 36: Einduitslag zeer wenselijk indien van toepassing 30 Antibioticum Antibioticum Tekst verplicht 31 MIC geautomatiseerd Gemeten MIC Vitek/Phoenix etc. (ruwe data). Wanneer een laboratorium in het LIMS geen onderscheid maakt tussen de MIC uitslagen afkomstig van een Vitek, Dilutie of Etest, dan wordt de algemene MIC waarde in dit veld opgeslagen. Tekst zeer wenselijk 32 MIC Etest Gemeten MIC (ruwe data) Tekst zeer wenselijk 33 MIC agar dilutie Gemeten MIC (ruwe data) Tekst zeer wenselijk 34 Diameter agar diffusie 35 Disk/Rosco tabletconcentratie Gemeten diameter in mm (ruwe data) Concentratie van disk of Rosco tabletten 36 Einduitslag Resistentie interpretatie / uitslag confirmatie test 37 Uitslag kliniek Resistentie interpretatie zoals doorgegeven aan kliniek Tekst Tekst Volgens codelijst Annex 2 TabelA2.4 Idem. optioneel optioneel verplicht optioneel 5.3 Vertaaltabellen Voor elk laboratorium worden specifieke vertaaltabellen opgevoerd in ISIS-AR voor conversie van ruwe data naar de ISIS standaard. Er zijn 2 typen codelijsten: Code lijsten op lab locatie : Bij een aantal velden vragen we de laboratoria de data aan te leveren volgens standaard code lijsten. Dit geldt voor de velden: sexe (nr8), instelling (nr11), instellingstype (nr10), einduitslag SIR (nr36) en uitslag kliniek SIR (nr37), screening (nr21), en de confirmatie velden (ESBL, Carbapenemase, MecA, PBP2A) (nr26-29). De coderingen voor deze velden staan in Annex 2 Tabel A2.1 t/m A2.5, met uitzondering van het veld instelling. De laboratoria worden verzocht een codering te geven aan de instellingen, die alleen bij hen bekend is en niet bij het RIVM. Code lijsten op RIVM locatie: Voor een aantal velden zal er op het RIVM een vertaling plaatsvinden. Standaard gaat hier om de velden: afdeling (nr12), specialisme (nr13), materiaal (nr14), vraagstelling/aanvraagcode (nr17), bepaling (nr18), organisme (nr22), en antibioticum (nr30). De laboratoria sturen via de export voor deze velden hun lokaal gestandaardiseerde data (bij voorkeur de semantische standaard) die vervolgens op het RIVM vertaald worden naar de waardes zoals aangegeven in de tabellen A3.1t/m3.5 van Annex 3. Indien het veld screening (nr21) niet direct kan worden geleverd door het lab, willen we de informatie (screening/inventarisatie of klinisch) afleiden van het veld vraagstelling (bijvoorbeeld: keel MRSA swab) en/of de afdeling (bv. afdeling Ziekenhuishygiëne). Het is de bedoeling dat de labs hun standaard codes en omschrijving van deze codes (bv. bij afdeling) eenmalig aan het RIVM aanleveren. Het RIVM vult aan de hand hiervan de vertaaltabellen in ISIS-AR. Deze vertalingen zullen vervolgens door de arts-microbioloog van het ISIS-team worden gecontroleerd. Bij vragen en/of onduidelijkheden zal contact worden opgenomen met de arts-microbioloog van het deelnemend laboratorium. De uiteindelijke vertaaltabellen dienen te worden geautoriseerd door de arts-microbioloog van het betreffende laboratorium. Deze vertaaltabel wordt m.u.v. veld 11 (vertaling van naam instelling naar code) januari

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, februari 2012

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, februari 2012 Bilthoven, februari 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007...

Nadere informatie

Plan van aanpak ISIS (korte termijn)

Plan van aanpak ISIS (korte termijn) Plan van aanpak ISIS (korte termijn) Doelstellingen ISIS korte termijn (medio 2007- eind 2009) Het verzamelen en analyseren van resistentiedata van klinische relevante pathogenen t.b.v. : Monitoren van

Nadere informatie

ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven.

ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven. ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven. Aanwezig: Mw. I. Linde AMSTERDAM Streeklaboratorium GGD Amsterdam Mw. Dr. A. van Griethuysen ARNHEM Streeklab. voor de Volksgezondheid Dr.

Nadere informatie

SNIV GEGEVENSREGLEMENT RIVM / CIb

SNIV GEGEVENSREGLEMENT RIVM / CIb SNIV GEGEVENSREGLEMENT RIVM / CIb A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.sniv.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 sniv@rivm.nl Versie: 2014.1.0 Status: Definitief Pagina

Nadere informatie

1. Welkom Mick Mulders heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen.

1. Welkom Mick Mulders heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen. ISIS deelnemersdag 2 april 2009 bij het RIVM te Bilthoven. Aanwezig: Dr. G. Andriesse BREDA Amphia ziekenhuis Dr. R.W. Vreede DELFT Diagnostisch Centrum SSDZ C. Callaert DELFT Diagnostisch Centrum SSDZ

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding

Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding Regionale ondersteuning van de microbiologische functie In de Openbare Gezondheidszorg worden bijzondere eisen gesteld aan de bijdrage van artsen-microbioloog

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 02-10-2017 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Bijlage 2 bij Privacyreglement NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Pseudonimisatie Onder 'pseudonimisatie'

Nadere informatie

Reglement aanvraag, verstrekking en publicatie van data uit de regionale traumaregistratie van het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN) /

Reglement aanvraag, verstrekking en publicatie van data uit de regionale traumaregistratie van het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN) / Reglement aanvraag, verstrekking en publicatie van data uit de regionale traumaregistratie van het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN) / Traumacentrum Noord Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Geachte mevrouw/mijnheer, In het kader van de Trombocytopathie in Nederland studie wordt een gedeelte van het extra afgenomen bloed opgeslagen in een

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

ESCMID Online Lecture Library. by author. Surveillance of resistance in Europe. What are the requirements of a contemporary surveillance system

ESCMID Online Lecture Library. by author. Surveillance of resistance in Europe. What are the requirements of a contemporary surveillance system 1 31 maart 2012 Surveillance of resistance in Europe What are the requirements of a contemporary surveillance system Dr. Nienke van de Sande Bruinsma National Institute of Public Health and the Environment

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven 1. Stand van zaken ISIS-AR & Plannen voor ISIS 2011 Maurine Leverstein - van Hall presenteerde de realisatie van de planning

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader en werkzaamheden van de Stichting 4 3 Overzicht van bij de Stichting geregistreerde instellingen,

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008 Aan het ministerie van VWS Directie MEVA t.a.v. drs. Th.W. van Uum Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx 030-2985280 I080207 EvdV/OT 14 oktober 2008

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Privacyreglement Surveillance Netwerk Nederland

Privacyreglement Surveillance Netwerk Nederland De Stichting NIVEL, hierna te noemen NIVEL, overwegende dat, het NIVEL ter uitvoering van zijn statutaire doelstellingen onderzoek verricht naar structuur en functioneren van de gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 1. Inleiding Het jaar 2007 was een lastig jaar voor de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Eind 2006 heeft een aantal bestuursleden

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Onderzoeksreglement Deliver studie

Onderzoeksreglement Deliver studie 1. Algemeen 1.1 Doel onderzoeksreglement Dit onderzoeksreglement regelt de rechten en verplichtingen van de bij de Deliver-studie betrokken partijen voor zover het betreft het verwerken van de onderzoeksgegevens

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de gezondheidszorg over de wijze van samenwerking bij het toezicht op de naleving van de bepalingen

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 14 september 2015, kenmerk 2015-0000537904, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg PAL48BY01 Versie 2 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP copyright ZorgTTP 2016 De rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle informatie in dit document berusten bij ZorgTTP

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PROSPECT ONDERZOEK OF HAAR DEELONDERZOEKEN Versie 12 december 2002

AANVRAAG VOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PROSPECT ONDERZOEK OF HAAR DEELONDERZOEKEN Versie 12 december 2002 1. ALGEMENE ASPECTEN Aanvrager (achternaam, voorvoegels, voorletters) Adres afdeling Universiteit Adres stad 0.nl Datum indiening aanvraag jaar maand dag(=prospect nummer) Acronym project Start datum Eind

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande gegevens bij Dimence

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande gegevens bij Dimence Wetenschappelijk onderzoek met bestaande gegevens bij Dimence Twee vormen: (1) actief betrekken van mensen en (2) gebruik maken van bestaande gegevens (1) Als de patiënt betrokken is doordat hij/zij een

Nadere informatie

SBG Addendum Argusvoorwaarden Zorgaanbieders. Versie

SBG Addendum Argusvoorwaarden Zorgaanbieders. Versie SBG Addendum Argusvoorwaarden Zorgaanbieders Versie 20161001 PREAMBULE Tussen SBG en Zorgaanbieder zijn Aansluitvoorwaarden van toepassing met betrekking tot het gebruik van SBG-informatie en de Diensten

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar tot 12 jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname

Nadere informatie

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker Onderzoek naar een alternatief voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van een 'actief afwachtend beleid' bij

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder 16+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

Privacyreglement ten behoeve van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit

Privacyreglement ten behoeve van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit Privacyreglement ten behoeve van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Geregistreerde: de

Nadere informatie

Bijlage I bij het Kaderreglement van het Parelsnoer Initiatief. Handleiding Parelspecifiek reglement

Bijlage I bij het Kaderreglement van het Parelsnoer Initiatief. Handleiding Parelspecifiek reglement Bijlage I bij het Kaderreglement van het Parelsnoer Initiatief Handleiding Parelspecifiek reglement Op grond van artikel 4 lid 17 van het Kaderreglement Parelsnoer Initiatief dient per Parel een reglement

Nadere informatie

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker BOOG 2014-05 INFLAME (Borstkanker) / borstkanker Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland. Deelname aan deze studie heeft als doel om een Nederlandse prospectieve

Nadere informatie

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek 1 november 2016 Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek Preambule In deze notitie wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe onderzoeksdata moet worden beheerd. Het is van

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum In het verzoek van 25 juli 2015, 2015-0000437166 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen

Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen in verpleeghuizen - SNIV 2012 -, De Reehorst, Driebergen Dr. Ine Frénay, arts-microbioloog RLM Dordrecht- Gorinchem 1 Indeling

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 6 november 2013, 2014-0000008688, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Rang Ziekenhuis Type Gewogen Verhouding gemiddelde dagverpleging / ligduur klinische verpleegdagen 1 Zaans Medisch Centrum Perifeer 2,33 36% 2 St. Anna Zorggroep Perifeer 2,36

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren Factsheet en Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving en Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van patiënten met een laag stadium melanoom (stadium

Nadere informatie

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 -

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 - Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling - 2-2. Doel van de registratie - 2-3. Categorieën - 2-4. Opgenomen gegevens - 3-5. Gegevens verwijderen of vernietigen - 3-6. Verstrekken gegevens - 3-7. Toegang - 4-8.

Nadere informatie

REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG

REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG l0l00l00l0ll0l0l0ll0l0l0ll0l0l0l REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG 0l0l0ll0l HET BELANG VAN KANKERREGISTRATIE Wereldwijd vindt onderzoek plaats naar kanker. Bijvoorbeeld naar welke vormen veel voorkomen

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

APR 214. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte

APR 214. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > ketouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 07034079 11 F 070 340 78 34 www.rljksoverheid nl Inlichtingen

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

Algemene gegevensvragenlijst incidentiemeting SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen- Algemene gegevens. datum:.

Algemene gegevensvragenlijst incidentiemeting SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen- Algemene gegevens. datum:. Algemene gegevensvragenlijst incidentiemeting SNIV 2014 -Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen- datum:. Algemene gegevens Naam zorggroep: Naam locatie deelnemend verpleeghuis:... (n.b. per

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand Uitleg Excelbestand uploaden - Handmatig aanmelden patiënten In dit document wordt het gebruik van Qualiview uitgelegd. Omdat u gebruik maakt van software waarmee

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Reglement voor het aanvragen, verstrekken en gebruiken van data uit de regionale traumaregistratie van het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland

Reglement voor het aanvragen, verstrekken en gebruiken van data uit de regionale traumaregistratie van het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland Reglement voor het aanvragen, verstrekken en gebruiken van data uit de regionale traumaregistratie van het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland INHOUDSOPGAVE: INLEIDING... 3 ACHTERGROND TRAUMAZORGNETWERK

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview Inhoudsopgave 1. Gebruik Excel upload... 3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen... 3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens... 4 1.2.1 Eenmalig

Nadere informatie

1. Vanuit welke locatie moet er gewerkt kunnen worden: - vaste werkplek ja / nee - mobiele werkplek ja / nee - vanuit huis ja / nee

1. Vanuit welke locatie moet er gewerkt kunnen worden: - vaste werkplek ja / nee - mobiele werkplek ja / nee - vanuit huis ja / nee Vragenlijst 1: INVENTARISATIE GEBRUIKERSEISEN Algemene gegevens - Ik ben werkzaam bij: - GGD Fryslân ja / nee - GGD Groningen ja / nee - GGD Drenthe ja / nee - Ik ben in functie bij de GGD als: - Administratieve

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie