Verontschuldigd: Coucke Rita, Ruth Dufromont, Hebbrecht Hans, Van den Berg Pessie, Vandelannoote Hans, Vandermeersch Dries,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verontschuldigd: Coucke Rita, Ruth Dufromont, Hebbrecht Hans, Van den Berg Pessie, Vandelannoote Hans, Vandermeersch Dries,"

Transcriptie

1 Leerlingenbegeleiding Activiteiten Registratie Systeem Soort document Gebruikt voor Datum verspreiding Vervaldag Verantwoordelijke Verslag LARS Stuurgroep Nvt Hilde Denys VERGADERING STUURGROEP SCHAARBEEK, 24/03/2015 VERSLAG Aanwezig: Belkacem Agounne, Develter Ulrich, D Oosterlinck Patrick, Denys Hilde, Goossens Pieter, Grielens Stefan, Luyten Luc, Schadron Thomas, Vandermeulen Marina, Verdegem André Verontschuldigd: Coucke Rita, Ruth Dufromont, Hebbrecht Hans, Van den Berg Pessie, Vandelannoote Hans, Vandermeersch Dries, 1. Goedkeuring vorig verslag Het verslag wordt goedgekeurd. Pagina 2 bovenaan is er sprake van een actieplan, dit zal nog mee opgenomen worden bij de stand van zaken LARS. 2. Stand van zaken LARS Op dit ogenblik zijn er geen nieuwigheden. We doen vooral aan bugfixing van fouten in het systeem zelf die niet werk belemmerend zijn. Stabiliteit van LARS blijft primordiaal. Blijkbaar is dat op dit ogenblik wel zo, gezien de aard van de vragen bij de helpdesk. Ook vanuit de vergadering wordt dit beaamd. De vraag wordt daarbij wel gesteld naar een stresstest voor het uploaden van veel documenten tegelijk bijvoorbeeld eind augustus. Dat is gebeurd door de ontwikkelaars en is gelukt, maar met het icoontje. In de toekomst moet dat er opnieuw komen vanuit journaalblad, maar moet ook getest worden dan. Het is uiteraard belangrijk om niet allemaal tegelijk op het zelfde ogenblik te beginnen uploaden. Alertheid langs de kant van de centra en langs de kant van LARS blijft dus belangrijk. Er zijn een aantal zaken achter de schermen gebeurd met betrekking tot CREON. Er wordt nu gewerkt met het principe van on behalf of, en dit in het kader van veiligheidsbeleid. Dit betekent dat de ontwikkelaars en Hilde Denys steeds met eigen naam moeten inloggen. Men kan dan wel on behalf of inloggen met een gebruikersnaam maar in de logfiles is dit perfect te bekijken. Inloggen met een algemeen administrator login valt op die manier weg. Dit moet zeker opgenomen worden in de documenten rond veiligheid op de website. Het accesbestand is enkel toegankelijk voor de administrators. De knop is verdwenen, de gegevens zijn wel nog beschikbaar. De centra hebben wel toegang tot hun eigen gegevens via de excel file. Men moet er zich wel van bewust zijn dat de cijfers aangevuld zijn door het feit dat activiteiten afgewerkt worden. Hier moet binnen de werkgroep toch over nagedacht worden hoe men daar mee omgaat. Eigenlijk zou iemand toegang moeten krijgen tot wat al die openstaande activiteiten zijn. We moeten er alvast blijven op wijzen dat zoveel mogelijk activiteiten worden afgewerkt op het einde van het schooljaar, dat is ook belangrijk voor de nomfiches. Ook in het kader van M-decreet moeten we goed weten hoe dit werkt, zeker omdat men dit monitort vanuit de overheid. Wellicht moeten we dit ook best een keer bekijken met de mensen die bezig zijn met de implementatie van het M-decreet. verslag LARS-stuurgroep 24/03/2015 pg. 1 van 5

2 Alle centra zijn ondertussen aangesloten op documentbeheer en LARS blijft daarbij ook stabiel. Een aantal centra zijn daarin al zeer actief. De cijfers zullen opnieuw opgevraagd worden. Duidelijk is wel dat centra daar hun eigen proces in gaan en keuzes maken. Belangrijk zal toch wel zijn dat we toch tot afspraken komen rond wat uniformiteit, ook al in het kader van uitwisseling van elektronische dossiers. De werkgroep nomenclatuur is bezig met de handleiding te herzien, gezien er nogal wat veranderd is. Daarnaast is er ook de vraag naar de uniforme naamgeving van documenten in functie van het opladen ervan. De vraag wordt daarbij ook gesteld of dit niet kan geautomatiseerd worden. Dit is op één van de vorige stuurgroepen ook aan bod gekomen. Dit moet zeker begin volgend schooljaar opnieuw herbekeken worden. Het actieplan zoals afgesproken in het vorige verslag heeft wat vertraging opgelopen door externe omstandigheden, maar ondertussen wordt daar stevig rond gewerkt. We zijn ons bewust van de urgentie daaromtrent. 3. Stand van zaken rond K&G Ondertussen is Kind en Gezin opnieuw rechtstreeks met LARS in gesprek gegaan, nadat het vitalink-spoor toch niet zo evident lijkt. Bedoeling is om een point-to-point verhaal te schrijven. K & G krijgt de vrijheid om bijvoorbeeld vanaf 01/02 alle dossiers te digitaliseren, zelfs met terugwerkende kracht. LARS moet zich dus klaarmaken om dossiers op één of andere manier te ontvangen. In eerste instantie gaat het om een pdf-alleen lezen. Kind en Gezin zal dus de gegevens op een SFTP-server plaatsen waar LARS ze kan ophalen, en dit op RR-nummer en als tweede sleutel naam en voornaam. We moeten opletten dat we geen dingen moeten veranderen als Vitalink er toch zou komen, want dan zal Kind en Gezin daar mee in zee gaan. LARS moet alleszins goed nadenken dat we niet in een systeem terechtkomen waarin de totale administratielast ook bij de CLB s terechtkomt. Het moet dus efficiënt zijn. Indien we in een andere fase terechtkomen van gestructureerde overdrachten van informatie dan moeten we nadenken op welke wijze dat moet gebeuren en conform de privacywetgeving. Het e-health verhaal gaat meer over gebruikersbeheer. Maar tegelijk is het probleem ook dat we geen e-health certificaat hebben. Na de paasvakantie is er een nieuw overleg voorzien. Er moet alleszins ook bekeken worden wat in de huidige machtiging staat voor gebruik van RR-nummer. Vanaf volgend schooljaar zullen we weten over hoeveel digitale dossiers van Kind en Gezin het gaat. De elektronische uitwisseling kan dus ten vroegste volgend schooljaar. Zolang er papieren dossiers zijn, dan worden die uitgewisseld. Wat betreft Vaccinnet: indien we een e-health certificaat hebben dan zou de overdracht gemakkelijk zijn, beweert men. Vaccinnet geeft aan dat wij de vaccinatiegraad kunnen krijgen als we reclame maken via onze brieven dat ze bij hun mutualiteit via mijn dossier zelf de vacinatiekaart kan gaan raadplegen. Huisartsen worden ook op die manier aangemoedigd om de vaccins te registreren op vaccinnet. 4. Terugkoppeling van de werkgroep veiligheidsbeleid Ondertussen is er een overleg geweest met de veiligheidsconsulenten van de centrumnetten. Binnen LARS kan het wachtwoord niet meer bewaard worden. verslag LARS-stuurgroep 20/01/2015 pg. 2 van 5

3 Met de werkgroep wilde men het veiligheidsplan van Lemonade bekijken, maar toen bleek dat het document leeg was. Een volgend overleg is voorzien begin mei om het veiligheidsplan te bespreken. Een veiligheidsplan voor het gebruik van LARS ligt dus voor als opdracht. Dit moet gepubliceerd worden op de website en zal ook opgenomen worden in het arbeidsreglement van het CLB. De escrowovereenkomst is een beveiligd systeem waardoor elke keer de laatste versie van LARS bijgehouden wordt en je dus ook kan op verder bouwen. We hebben ervoor gekozen dat er één overeenkomst is, maar dat er daarnaast een onderlinge overeenkomst is met de andere centrumnetten. Die overeenkomst kan ook een plaats krijgen op de website, in functie van het garanderen van continuïteit. De vragen van de orde der geneesheren werden ook besproken in functie van het beantwoorden ervan. 5. Terugkoppeling LARS en Discimus Vanuit LARS zijn er een aantal zaken gesignaleerd aan Discimus met betrekking tot bijvoorbeeld leerlingen die van Limburg bij de populatie in Brugge maar ook met verschillende fouten in schoolloopbaan zaten. Vanuit Edison gaf men zendingen mee met jongeren die in het buitenland wonen en die een bisnummer kregen. Ze hanteerden daarbij nummers van leerlingen die al in het systeem zaten. Blijkbaar ligt de fout nu bij de kruispuntbank ipv bij Discimus. Hierdoor kunnen nu voorlopig geen uploads gebeuren. Met de integratie LARS-DISCIMUS zou dit probleem al een stuk kunnen opgelost worden. In het derde trimester zou nog dubbel gewerkt worden (zendingen/integratie). Maandelijks zou er van Discimus naar LARS-DISCIMUS een update komen. Dit zal tot gevolg hebben dat de gegevens van basisonderwijs sneller bij ons zullen zijn. In september wil men dit nog niet doen, gezien risico op dubbele inschrijvingen. Het zou voor ons wel interessant zijn mochten leerlingen al in klassen zitten, er is wel een bereidheid van de overheid om dit op termijn mee op te vragen. We nemen dit mee om na te gaan of dit niet op kortere termijn kan. Het dubbel werken heeft de bedoeling om fouten uit te zuiveren. Mocht het niet lukken om één of andere reden, dan kan nog altijd teruggevallen worden op de edisonzendingen. De dubbele leerlingen zullen dus ook moeten geminimaliseerd zijn via de integratie DISCIMUS. 6. Nomenclatuur en registratie rond IJH De vraag vanuit de werkgroep naar de stuurgroep is of er een nieuw onderwerp kan voorzien worden in een traject bij het indienen van een A-doc en de nieuwe actor wordt dan MDT. Bij het indienen kan er dan een uitrolmenu te voorzien met bijvoorbeeld eerste aanvraag, verlenging, herindicatiestelling. Daarbij kan ook wel handicap gerelateerd of niet zinvol zijn. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot bijvoorbeeld het MDT dat niet als deel van het centrum is. Daarnaast wordt ook de vraag gesteld naar hoe verder moet gegaan worden met M- document. Daarnaast leeft ook de vraag naar waar radicalisering geplaatst wordt (identiteit ofwel religie/cultuur?). Binnen de stuurgroep leven hier toch wel nog wat vragen over. verslag LARS-stuurgroep 20/01/2015 pg. 3 van 5

4 Hilde stuurt het document door. Uiteraard mag er wel verder gewerkt worden aan de voorgestelde items ondertussen. Hilde bekijkt op welke termijn dingen moeten beslist worden. Ondertussen worden ook al andere zaken in de handleiding aangepast. Indien nodig zal er dus een bijkomende stuurgroep georganiseerd worden. 7. Varia sjabloon M-decreet De vraag wordt gesteld naar hoe men kan weten hoeveel verslagen en gemotiveerde verslagen men maakt binnen CLB. Dit is vreemd, gezien de nomfiche daaromtrent is aangepast. Het probleem met betrekking tot gemotiveerd verslag en de verschillende centra (indien van toepassing) vraagt een oplossing. Het lijkt logisch dat het verslag wordt gemaakt op basis van de opbouw van het LARS-dossier. Vandaag hebben we dit enkel op papier. Binnen LARS laden we zaken op in pdf, maar hier gaat het over zaken die nog niet zijn afgewerkt. Een mogelijkheid zou zijn word toelaten als format, maar dan moet je het voor alles toelaten en dat geeft risico. Het probleem wordt herkend door de stuurgroep. Er worden verschillende pistes verkend, maar er is niet echt een pasklare oplossing op dit ogenblik, we zullen dit opnemen met Lemonade in functie van een creatieve oplossing om informatie van het ene team naar het andere te krijgen. Er wordt gevraagd om te kijken naar een duurbare oplossing. Duidelijk moet wel zijn dat twee CLB s toch zouden moeten kunnen samenwerken. We kregen op 13/3 een mailtje van Sven met de aankondiging dat er een aantal modelrapporten zijn aangemaakt om toe te passen in de Excel file die we allemaal eerder kregen. Kunnen deze modelrapporten niet standaard (als tabbladen) voorzien worden in de Excelfile? Dat lijkt me efficiënter. => Zal verder bekeken worden met de werkgroep DWH Tijdens de doorlichting vraagt men steevast een aantal zaken die je niet uit LARS kan halen, maar die wel uit LARS gehaald zouden moeten kunnen worden. Hoe wordt daar verder werk van gemaakt? bv. aantal verwijzingen (en naar waar), aantal diagnoses, vaccinatie- en consultgraad,.. => in een volgende fase wordt nu gewerkt aan de medische consulten namelijk de verwijzingen, intern en extern en de opvolging. Dit zit in testfase en wordt zeker verwacht tegen volgend schooljaar voor iedereen. Attesten buitengewoon onderwijs in de DWH. Eén of twee centra in Oost-Vlaanderen blijkbe de cijfers niet te kloppen maar zijn de gegevens al doorgestuurd : dit wordt nagevraagd. (Patrick d Oosterlinck) verslag LARS-stuurgroep 20/01/2015 pg. 4 van 5

5 verslag LARS-stuurgroep 20/01/2015 pg. 5 van 5

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Uw bedrijfsresultaten verbeteren dankzij efficiënt documenten beheer. Case study: Braem Gebroeders N.V.

Uw bedrijfsresultaten verbeteren dankzij efficiënt documenten beheer. Case study: Braem Gebroeders N.V. Uw bedrijfsresultaten verbeteren dankzij efficiënt documenten beheer Case study: Braem Gebroeders N.V. Kort samengevat Informatie stromen beheersen onze bedrijven en het is cruciaal om deze snel, efficiënt

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45)

> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45) > VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > 1. Inleiding Inleidend

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Archiveren in de cloud?

Archiveren in de cloud? Archiveren in de cloud? Inleiding Enige tijd geleden stond er op de site van de Dutch cowboys een artikel over hoe je om moet gaan met informatiebeheer in de "Cloud" 1. De auteur van het artikel was in

Nadere informatie

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Installatie Toernooiplanner Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Een gratis demo-versie van de Toernooiplanner voor badminton kan gedownload worden op deze pagina: http://www.toernooi.nl/product/demo.aspx?id=15&s=2

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Ontwerp en implementatie als Mash-Up

Ontwerp en implementatie als Mash-Up Ontwerp en implementatie als Mash-Up Groep 5 Maarten Decat 1e Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen Optie Gedistribueerde systemen maarten.decat@student.kuleuven.be Benjamin Slegers 1e

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI 2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI 2011 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI 2011 2011/006 De beslissing van de Stad Gent om de samenwerking af te 05/2011 bouwen met banken die overmatige bonussen uitkeren. 2011/007

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Business Project: Eindrapport Sibelco Tessenderlo Chemie Stevel Celen 3 Ti 2 Erwin

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie