VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: (25 liter) Data Sheet Nummer: r 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het preparaat: Fuel oil treatment. Diesel biocide 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Name of Supplier: Head Office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Tel: (47) Supplier: Wilhelmsen Ships Service AS Willem Barentszstraat AB Rotterdam Telephone: Fax: The Netherlands Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Verantwoordelijke persoon: Product HSE Manager, Telefoon: Tel.: Telefoonnummer voor noodgevallen Emergency Telephone: ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENTNCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: **FOR QUOTATIONS PLEASE CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICES** SECTION 2 Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Dit veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt in overeenstemming met de Richtlijn voor gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) Symbolen: C, N Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken (R65) Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken (R66) Veroorzaakt brandwonden (R34) Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond (R21/22) Datasheet Number r v

2 SECTION 2 Identificatie van de gevaren (...) Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken (R51/53) Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Symbolen: GHS08 Signaalwoord: Gevaar Asp. Tox. 1 Skin Corr. 1C Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt (H304). Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken (EUH066). Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel (H314). Schadelijk bij inslikken (H302). Schadelijk bij inademing (H332). Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen (H411). 2.2 Etiketteringselementen Signaalwoord: Gevaar Asp. Tox. 1 Skin Corr. 1C Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2 bevat: NNMethylenebis(5methyloxazolidine) Hydrocarbones, C10, aromatics, < 1% naphtalene Hydrocarbons, C10C13, nalkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (225%) Hazard Zinnen Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt (H304). Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken (EUH066). Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel (H314). Schadelijk bij inslikken (H302). Schadelijk bij inademing (H332). Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen (H411). Voorzorgs Zinnen Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden (P261). Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen (P280). NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken (P301+P330+P331). Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen (P310). NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt (P304+P340). Deze stof en de verpakking naar imzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen (P501) 2.3 Andere gevaren Niet van toepassing Niet PBT volgens REACH bijlage XIII Geur: Sterke amine geur. Verschijningsvorm: Vloeistof, vaalgeel, gedeeltelijk oplosbaar in water Datasheet Number r v

3 SECTION 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1 Mengsels NNMethylenebis(5methyloxazolidine) Concentratie: 1030% CAS: EC: Waarschuwingen: R34, R20/22, R52 H302, H332, H314 Symbolen: C, GHS07, GHS05 Categorieën: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1C Hydrocarbones, C10, aromatics, < 1% naphtalene Concentratie: 3060% CAS: Niet van toepassing EC: Waarschuwingen: R65, R66, R51/53 EUH066, H411, H304, H336 Symbolen: Xn, N, GHS07, GHS09, GHS08 Categorieën: Aquatic Chronic 2, Asp. Tox. 1, STOT SE 3 REACH REG. NO: Hydrocarbons, C10C13, nalkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (225%) Concentratie: 3060% CAS: Niet van toepassing EC: Waarschuwingen: R65, R66 H304, EUH066, H412 R52 Symbolen: Xn, GHS08 Categorieën: Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3 REACH REG. NO: Samenstelling Composition comments: The hydrocarbon solvent contains < 0,1 % weight of benzene 0,1 <1% Naftalene; means that this product is not carcinogenic. SECTION 4 Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken huid met water afspoelen/afdouchen (P303+P361+P353). Besmette kleding moet gewassen worden alvorens deze opnieuw gebruikt wordt In geval van twijfel of wanneer de symptomen niet verdwijnen, medische hulp inroepen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen (P305+P351+P338). Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water uitspoelen De ogen grondig spoelen terwijl de oogleden omhooggetrokken zijn Onmiddellijk een arts raadplegen NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken (P301+P330+P331). Niet laten braken vanwege het risico van inademing in de longen. Als u vermoedt dat dit gebeurd is, onmiddellijk een arts raadplegen Bij braken de patiënt op zijn/haar zij leggen ml water laten drinken Onmiddellijk een arts raadplegen NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt (P304+P341). Datasheet Number r v

4 SECTION 4 Eerstehulpmaatregelen (...) In geval van twijfel of wanneer de symptomen niet verdwijnen, medische hulp inroepen 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken Langdurig contact met huid of ogen kan chemische brandwonden veroorzaken De inname van aanzienlijke hoeveelheden kan schade aan de longen veroorzaken 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen informatie beschikbaar SECTION 5 Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen In geval van brand droog zand of droog zout gebruiken (P370+P378) In geval van brand schuim, kooldioxyde of droog middel gebruiken (P370+P378) 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen een behoorlijke afstand overbruggen om bij een ontbrandingsbron te komen en dan plotseling ontvlammen In geval van brand: (P370) Kooldioxide kan gevormd worden Kooloxyden kunnen gevormd worden 5.3 Advies voor brandweerlieden Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen een behoorlijke afstand overbruggen om bij een ontbrandingsbron te komen en dan plotseling ontvlammen Probeer, indien mogelijk, te voorkomen dat weggelopen water in de afvoer terecht komt Een beschermingspak tegen chemicaliën en positievedruk ademhalingsapparatuur dragen SECTION 6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Draag beschermende kleding zoals in Sectie 8 beschreven wordt 6.2 Milieuvoorsorgsmaatregelen Voorkom lozing in het milieu (P273). Het gemorste materiaal niet in openbare watersystemen spoelen Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen een behoorlijke afstand overbruggen om bij een ontbrandingsbron te komen en dan plotseling ontvlammen 6.3 Insluitings en reinigingsmethoden en materiaal Gemorste hoeveelheden in inert materiaal absorberen en opscheppen Ruimte ventileren en overstroomgedeelte afwassen nadat het materiaal is meegenomen 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie Sectie 13 SECTION 7 Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden (P262). Er moeten flessen oogwater beschikbaar zijn Zie Sectie Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Weghouden van open vlam, hete oppervlakte's en ontstekingsbronnen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren (P403+P233). Datasheet Number r v

5 SECTION 7 Hantering en opslag (...) Op een droge plaats bewaren (P402). Tegen zonlicht beschermen (P410). 7.3 Specifiek eindgebruik Neem contact op met de leverancier voor verdere informatie SECTION 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters Hydrocarbones, C10, aromatics, < 1% naphtalene TLV (TWA) 275 mg/m3 ( ) Hydrocarbons, C10C13, nalkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (225%) TLV (TWA) 120 mg/m3 ( ) 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Het onverdunde product mag niet gebruikt worden in een gesloten ruimte zonder goede ventilatie 8.3 Beheersing van beroepsmatige blootstelling Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn onder bijzondere omstandigheden bij buitengewone luchtvervuiling Draag juiste ademhalingsbescherming. Gas cartridge (voor organiche stoffen) Geschikte beschermende kleding dragen, met inbegrip van oog en gezichtsbescherming en handschoenen (neopreen of nitril wordt aanbevolen) Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: De precieze penetratietijd kunt u te weten komen via de fabrikant van de beschermende handschoenen en moet worden nageleefd. SECTION 9 Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Geur: Sterke amine geur. Verschijningsvorm: Vloeistof, vaalgeel, gedeeltelijk oplosbaar in water ph niet van toepassing Kookpunt 185 C tot 210 C bij 760 mm /Hg Gedeeltelijk oplosbaar in water Dichtheid 0,875 0,895 g/cm3 bij 20 C Vlampunt >62 C (CC) Spontaan ontbrandingspunt >230 C Hoogste ontvlambaarheidslimiet 6 % (in lucht) Laagste ontvlambaarheidslimiet 0.6 % (in lucht) 9.2 Overige informatie Geen SECTION 10 Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit Onder normale omstandigheden wordt dit artikel als stabiel beschouwd 10.2 Chemische stabiliteit Onder normale omstandigheden wordt dit artikel als stabiel beschouwd Datasheet Number r v

6 SECTION 10 Stabiliteit en reactiviteit (...) 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt 10.4 Te vermijden toestanden Uit de buurt van open vuur, gloeiende of hete oppervlakken houden 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen Geen 10.6 Gevaarlijke afbraak producten In geval van brand: (P370) Bevat formaldehyde Een afbraakproduct is onder andere kooldioxide Afbraakproducten zijn onder andere kooloxyden SECTION 11 Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten LD50 (oraal,rat) 96 hours (Oxazolidine) 900 mg/kg LD50 (oraal,rat) 96 hours (Hydrocarbones 225% aromatics) >5000 mg/kg LD50 (oraal,rat) 96 hours (Hydrocarbones >25 % aromatics) >5000 mg/kg 11.2 Contact met de ogen Veroorzaakt roodheid en irritatie Kan schade veroorzaken aan de ogen 11.3 Contact met de huid Veroorzaakt roodheid en irritatie Langdurig contact met huid of ogen kan chemische brandwonden veroorzaken 11.4 Inslikken Kan chronische pneumonitis veroorzaken Kan schade veroorzaken aan het spijsverteringssysteem De inname van aanzienlijke hoeveelheden kan schade aan de longen veroorzaken 11.5 Inademing Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken (H335). Inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken In gevallen van ernstige blootstelling kan branderig gevoel ontstaan SECTION 12 Milieuinformatie 12.1 Toxiciteit LC50 (vis) (Oxazolidine) 57,7 mg/l (96 uur) EC50 (daphnia) (Oxazolidine) 37,9 mg/l (48 uur) IC50 (algen) (Oxazolidine) 5,7 mg/l (72 uur) Bioaccumulation. OECDtest ,3 (Oxazolidine, S & M) Biodegradability. OECDtest. 301B > 60% (Oxazolidine, S & M) LC50 (vis) (Hydrocarbones 225% aromatics) mg/l (96 uur) LC50 (vis) (Hydrocarbones >25% aromatics) 110 mg/l (96 uur) Dit product bevat bestanddelen welke in de EU als gevaarlijk voor het milieu zijn geklassificeerd Persistentie en afbreekbaarheid De bestanddelen van dit product zijn snel afbeekbaar Mogelijke bioaccumulatie Oplosmiddelen bestaand uit koolwaterstoffen hebben de potentie te bioaccumuleren. Datasheet Number r v

7 SECTION 12 Milieuinformatie (...) 12.4 Mobiliteit in de bodem Gedeeltelijk oplosbaar in water. Hydrocarbonsolvents floats on water. Adsorbs to soil and is not mobile. Partly evaporates from water and soil surfaces, but a significant portion will remain after one day. Large volumes may penetrate soil and could contaminate groundwater Resultaten van PBT en zpzbbeoordeling Niet PBT volgens REACH bijlage XIII 12.6 Andere schadelijke effecten Niet van toepassing SECTION 13 Instructies voor verwijdering 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen 13.2 Classificatie Deze stof en /of de container als gevaarlijk afval afvoeren EU Afval klasse: SECTION 14 Informatie met betrekking tot het vervoer 14.1 UN UN No.: UN3082 Juiste benaming voor transport: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbones, C10, aromatics, < 1% naphtalene, Hydrocarbons, C10C13, nalkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (225%) mixture) Gevarenklasse: 9 Verpakkingsgroep: III 14.2 Milieugevaren Vervuilend voor zee en zeeleven 14.3 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Voor dit product behoeven geen speciale voorzorgsmaatregelen getroffen te worden 14.4 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBCcode Niet van toepassing 14.5 Weg/Spoor (ADR/RID) ADR UN No.: UN3082 Juiste benaming voor transport: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbones, C10, aromatics, < 1% naphtalene, Hydrocarbons, C10C13, nalkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (225%) mixture) ADR Gevarenklasse: 9 ADR Verpakkingsgroep: III ADR subrisico: ADR Vlampunt: >62C 14.6 Water (IMDG) IMDG UN No.: UN3082 Datasheet Number r v

8 SECTION 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (...) Juiste benaming voor transport: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbones, C10, aromatics, < 1% naphtalene, Hydrocarbons, C10C13, nalkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (225%) mixture) IMDG Gevarenklasse: 9 IMDG Verpakkingsgroep: III IMDG EmS: FA, SF IMDG subrisico: IMDGvlampunt: >62C 14.7 Lucht (ICAO/IATA) ICAO UN No.: UN3082 Juiste benaming voor transport: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbones, C10, aromatics, < 1% naphtalene, Hydrocarbons, C10C13, nalkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (225%) mixture) ICAO Gevarenklasse: 9 ICAO Verpakkingsgroep: III ICAOsubrisico: ICAOvlampunt: >62C 14.8 DOT / CFR (US Department of Transportation) Identificatienummer: UN3082 DOT Proper Shipping Name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbones, C10, aromatics, < 1% naphtalene, Hydrocarbons, C10C13, nalkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (225%) mixture) DOTlabels: 9 Product RQ (lbs): Gevaarlijk materiaal: (Alkyl (C3C8) Benzenes) Gevarenklasse: 9 DOTsubrisico: DOT Flashpoint: >62C SECTION 15 Wettelijk verplichte informatie 15.1 Specifieke veiligheids, gezondheids en milieureglementen en wetgeving voor de stof of het mengsel This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in REACH and Directive 453/2010/EU. Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Zie Richtlijn voor gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Norwegian Productregistration no: (BIC) Offshore product registration number: Danish PR number: Chemical Safety Assessment None SECTION 16 Overige informatie Datasheet Number r v

9 SECTION 16 Overige informatie (...) Tekst wordt niet gegeven bij de codes voor de zinnen wanneer ze elders in dit veiligheidsinformatieblad worden gebruikt: EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H302: Schadelijk bij inslikken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H332: Schadelijk bij inademing. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. R20/22: Schadelijk bij inademing en opname door de mond. R34: Veroorzaakt brandwonden. R52: Schadelijk voor in het water levende organismen. R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is samengesteld aan de hand van kennis van de individuele bestanddelen De hier verstrekte informatie geldt alleen wanneer het product voor de juiste toepassing(en) gebruikt wordt. Het product wordt niet geschikt geacht voor andere toepassingen gebruik in dergelijke gevallen kan gevaren opleveren die niet in dit blad vermeld worden. Niet voor andere toepassing(en) gebruiken zonder de fabrikant te raadplegen. De hier verstrekte informatie is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring. De beschrijving van dit product op het veiligheidsinformatieblad heeft betrekking op de veiligsheidsvoorschriften en biedt geen garantie voor de eigenschappen van het product. The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number r v

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23.

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Info voor koudemiddelengebruikers No. 1 Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Geschikte veiligheidshandschoenen behoren tot de basisuitrusting. Een

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder PGS 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen Veilig werken met gassen Werken met cryogene gassen. Nr. 1 Algemeen Gassen kunnen voorkomen in vaste vorm (droogijs), gasvorm en vloeibare vorm. Gassen worden vloeibaar door de druk te verhogen of door

Nadere informatie

Vernieuwd overzicht van en-normen voor handschoenen. www.ansell.eu

Vernieuwd overzicht van en-normen voor handschoenen. www.ansell.eu Vernieuwd overzicht van en-normen voor handschoenen 3 meer aandacht voor gezondheid en veiligheid De Europese Akte beperkt zich niet alleen tot het wegwerken van handelsbarrières, maar streeft in heel

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van rodenticiden als biociden in de EU EBPF. Europees Biociden Producten Forum

Duurzaam gebruik van rodenticiden als biociden in de EU EBPF. Europees Biociden Producten Forum Duurzaam gebruik van rodenticiden als biociden in de EU EBPF Europees Biociden Producten Forum Inhoud 1. Duurzaam gebruik van biociden 2. De noodzaak van knaagdierbestrijding met rodenticiden (BPD PT 14)

Nadere informatie

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verricht door TNO november 2003 Colofon Titel Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Nadere informatie

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Gyno-Daktarin 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Gyno-Daktarin 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen

Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen Standpunt Arbeidsinspectie betreffende UN-gekeurde verpakkingen en verpakkingen onder het LQ-regime Samenvatting Dit standpunt is

Nadere informatie