Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers"

Transcriptie

1 Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers 1. Inleiding a. Aanleiding In de horecanota Hoorn Gastvrij is aangegeven dat het gemeentelijke beleid en regelgeving voor horecabedrijven opgeschoond dient te worden. Met de invoering van het nieuwe beleid wordt beoogd overzicht en inzicht te verschaffen in de toe te passen regels en de juridische uitwerking ervan dient toegankelijker te worden. Onderdeel van deze aanpak is de opzet van een handhavingsbeleid voor horecabedrijven en andere bedrijven waar alcohol mag worden verkocht. Deze nota zal in september 2009 tegelijk met het bestemmingsplan binnenstad en de nota gebruik openbare ruimte in de gemeenteraad aan de orde komen. Het belang van een handhavingsbeleid kan daarnaast niet los worden gezien van het gemeentelijke beleid rondom het uitgaansleven en met name de alcoholmatiging onder jongeren. In het project Jeugd en Alcohol worden voorstellen ontwikkeld voor alcoholmatigingsbeleid. Het plan van aanpak Jeugd en Alcohol in West-Friesland is op 16 december 2008 aangenomen door de gemeenteraad. Ook is Hoorn samen met Enkhuizen geselecteerd als één van de pilotgemeenten voor het toezicht op de gehele Drank- en Horecawet. Dit omvat de controle op het vergunningstelsel en de naleving van de overige bepalingen waaronder de regels voor detailhandel en paracommerciële horecabedrijven. Gedurende de pilotperiode, die eindigt op 1 januari 2010, dient inzicht te worden opgedaan met het overdragen van het toezicht op de Drank- en Horecawet (DHw) van de Voedsel - en Waren Autoriteit naar de gemeenten. Een handhavingsbeleid maakt hiervan deel uit. b. Opbouw Voor u ligt het horeca handhavingbeleid. Dit is opgebouwd uit dit algemene deel, een toezicht- en handhavingarrangement. In het algemene deel wordt met name ingegaan op het verschil in toezicht en handhaving, wie er bij betrokken zijn en welke instrumenten de handhavende instanties ter beschikking hebben. Toezicht en handhaving worden uitgeoefend in opdracht en op aanwijzing van het college of de burgemeester. Ook de rol van Voedsel- en Warenautoriteit, politie en Openbaar Ministerie komt aan bod. Vervolgens worden toezicht en handhaving uitgewerkt in een toezicht- en een handhaving(sanctie)arrangement. Het beleidskader en het toezicht- en het handhavingarrangement zijn gesplitst in twee onderdelen. Het eerste deel van het toezicht- en handhavingarrangement betreft de DHw en Drank- en horecaverordening. In verband met de pilot toezicht DHw is dit onderdeel naar voren gehaald. Het tweede deel betreft de overige wet- en regelgeving, zoals APV (sluitingstijden, terras en kansspelapparaten), Overlastverordening, Wet Milieubeheer, Wet op de Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplan), Woningwet en Bouwverordening en Brandbeveiligingsverordening. Dit onderdeel volgt in het tweede kwartaal van Uitwerking van deel 2 leidt tot een integraal handhavingsbeleid. Dit handhavingsbeleid heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. Uitvoering vindt plaats binnen de bestaande capaciteit. c. Bestuurlijke keuzes Door het toezichtarrangement vast te stellen geeft u aan op welke wijze het Hoornse horecabeleid aan de hand van prioriteiten wordt gecontroleerd. De toezichtcapaciteit is immers schaars. Dit betekent overigens niet dat de andere onderwerpen helemaal uit het zicht zijn. Vaststelling van het handhavingarrangement geeft duidelijkheid welke bestuurlijke maatregel volgt ingeval van (voortdurende) overtreding van de regels. Voor de DHw geldt dat de bestuurlijke boete wordt ingezet als instrument om overtredingen aan te pakken. Ingeval van een nieuwe overtreding wordt gebruikt gemaakt van de andere bestuursrechtelijke instrumenten zoals bestuursdwang. Dit is alleen anders als wet- en regelgeving nadrukkelijk bepalen wanneer overtredingen niet met de bestuurlijke boete kunnen worden afgedaan of in het handhavingarrangement een ander instrument is aangegeven. De beide arrangementen zijn de concrete instrumenten om er voor te zorgen dat de afspraken rond toezicht en handhaving eenduidig en consistent worden uitgevoerd. 1

2 2. Waarom dit handhavingsbeleid Tot op heden is er nog geen duidelijke structuur aangebracht in toezicht en handhaving op horecabedrijven en andere alcoholverstrekkende bedrijven/instellingen. In verschillende beleidsdocumenten is vastgelegd hoe om te gaan met overtredingen van de betreffende regels. Het samenbrengen van alle afzonderlijke toezicht- en handhavingactiviteiten in een integraal horeca handhavingbeleid schept duidelijkheid in de aanpak. Het geeft inzicht waar met name op wordt toegezien en op het proces van bestuurlijke handhaving en welk handhavinginstrument wordt ingezet bij overtreding van een norm. Het benoemen van toezichtprioriteiten betekent tevens dat het toezicht meer en meer pro-actief wordt georganiseerd. 3. Doel van handhaving Ondernemingen, bedrijven en instellingen/verenigingen hebben te maken met een groot aantal regels. Naleving van die regels, inclusief de voorschriften in vergunningen is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ondernemer en bestuurder van verenigingen zelf. Zij hebben dan ook baat bij heldere regels over wat wel en niet mag en welke maatregelen er worden getroffen indien de regels niet worden nageleefd. Hoewel het toezicht op regels en het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen geen doel op zich is, is toepassing ervan noodzakelijk. Zonder dit instrumentarium is het namelijk niet mogelijk om: de doelstellingen die met de regelgeving wordt nagestreefd te bereiken, namelijk een positief effect op de leefbaarheid, veiligheid en volksgezondheid; de geloofwaardigheid van de overheid in stand te houden; rechtszekerheid en uniformiteit voor de burgers, en ondernemingen te waarborgen. Dit kan worden bereikt door onder regie van het gemeentebestuur, efficiënt, effectief en op een planmatige wijze het toezicht en de handhaving te organiseren, met de minste lasten voor ondernemers en bestuurders van verenigingen/stichtingen. 4. Definitie van toezicht en handhaving Tot op heden is gesproken over toezicht en handhaving alsof het uitwisselbare begrippen zijn. Nuance is echter op zijn plaats. Beide begrippen zijn nauw met elkaar verbonden. Ze zijn van elkaar te onderscheiden maar zeker niet van elkaar te scheiden. Om dit onderscheidt te verduidelijken zijn de begrippen gedefinieërd. Handhaving beschouwen wij als het overkoepelende begrip. Handhaving is zowel preventief (toezicht) als repressief (bestuursrechtelijke handhaving of opsporing) van karakter. a. Toezicht In de regel staat het toezicht aan het begin van de handhavingketen. Het gaat om het uitvoeren van controles zonder dat sprake is van een daadwerkelijke overtreding van een gestelde regel en voorlichting. Het toezicht kan als resultaat hebben dat de wettelijke voorschriften zonder inzet van sanctiemiddelen (zie hierna) worden nageleefd. b. Bestuursrechtelijke handhaving Is het eventuele vervolg op het toezicht. Het betreft handelingen van het bestuursorgaan nadat een overtreding is geconstateerd met als doel de overtreding te beëindigen door middel van het toepassen van een sanctie. Dit is de bestuursrechtelijke handhaving. Opsporing daarentegen is gericht op strafrechtelijke afdoening van overtredingen. Het is een justitiële taak. Het Openbaar Ministerie heeft haar eigen afwegingen neergelegd opgenomen in de Richtlijn voor strafvordering Drank- en Horecawet. 5. Doelgroepen Met doelgroepen zijn bedoeld externe partijen die door toezicht en handhaving kunnen worden geraakt of die het handhavingsbeleid zullen gebruiken als toetsingskader. Het beleid, inclusief de beide arrangementen is gericht op alle horeca gerelateerde bedrijven/instellingen en winkels, ongeacht of deze vergund zijn of niet, waar de wet- en regelgeving uit paragraaf 5 op van toepassing is. Coffeeshops zijn hiervan uitgezonderd. Hiervoor is afzonderlijk beleid vastgesteld. 2

3 Voor ondernemers schept het handhavingsbeleid en arrangementen duidelijkheid over de aanpak van het bevoegd gezag ingeval van overtreding van de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Derden kunnen het bevoegd gezag hierop ook aanspreken. Voor de rechterlijke macht is het handhavingsbeleid, inclusief de arrangementen een toetsingskader indien tegen een besluit van het gemeentebestuur voorlopige voorziening en/of (hoger) beroep wordt ingesteld. Het geeft de rechter inzicht op welke wijze het bevoegd gezag optreedt tegen overtredingen van de regels genoemd in paragraaf Juridisch kader Het beleid en het toezicht- en handhavingarrangement zijn integraal opgezet. Opgenomen zijn wet- en regelgeving die van toepassing is op horecabedrijven en overige alcoholverkooppunten, zoals winkels of locaties waar dat expliciet door de wetgever is verboden, zoals pompstations. Het betreft de volgende wetten: Drank- en Horecawet Drank- en horecaverordening Algemene plaatselijke verordening Overlastverordening (deze wordt in 2009 vervangen door een exploitatievergunningstelsel in de APV) Wet op de Kansspelen Wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer) Brandbeveiligingsverordening Woningwet en Bouwverordening Wet op de Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplan) De Opiumwet is niet opgenomen in dit beleid en het toezicht- en handhavingarrangement. Overtredingen van deze wet, door bijvoorbeeld horecabedrijven, zijn geregeld in het handhavingarrangement behorende bij het coffeeshopbeleid. Ook voor overtredingen op grond van andere wet- en regelgeving, zoals de naleving van het alcoholverbod in een coffeeshop, geldt dat handhavingarrangement. In paragraaf 1 is aangegeven dat een knip is gemaakt in de uitwerking van de regels. In het verdere verloop van dit beleidsdocument en in beide arrangementen is dit doorgevoerd. Uitwerking is hierna beperkt tot de DHw en Drank- en horecaverordening. De overige wet- en regelgeving volgt in het 2 e kwartaal van Toezicht Ondernemers hebben te maken met diverse toezichthouders. Het gaat dan met name om: medewerkers van de afdeling VVH, die optreden als onbezoldigd ambtenaar van de Voedsel en Waren autoriteit voor toezicht op de Drank- en Horecawet (dit betreft de pilot toezicht DHw) medewerkers van de afdeling VVH (sluitingstijden, terras, brandveiligheid en inrichtingseisen); politie door de aanwezigheid van het Horeca Interventie team (HIT) in verband met de handhaving van de openbare orde en algemene opsporingsbevoegdheid. Op deze toezichtsituaties wordt hierna ingegaan. a. Organisatie van het toezicht. Toezicht op horecabedrijven vindt plaats door meerdere instanties en binnen de gemeentelijke organisatie zelfs door meerdere disciplines. Veelal is dit toezicht achteraf, na verlening van de vergunningen. De kunst is deze disciplines zoveel mogelijk met en voor elkaar werk te laten doen. Om een goed beeld te krijgen van wat er zich afspeelt op het terrein van alcoholverstrekkers is een goede registratie op objectniveau van alcoholgerelateerde gegevens noodzakelijk. Dit geldt ook voor het registreren van hot spots in de openbare ruimte. Locaties dus waar jongeren bij elkaar komen en alcohol gebruiken. Klachten en constateringen van de toezichthouders zijn van groot belang om (in)zicht te krijgen op de naleving van de DHw in het bijzonder en op de alcoholproblematiek in het algemeen. Deze gegevens worden centraal opgeslagen en bijgehouden door het bureau Stadstoezicht. Deze dossiervorming op inrichtingenniveau en op locaties is noodzakelijk voor het mogelijke bestuursrechtelijke vervolg. Uiteindelijk zullen de investeringen moeten leiden tot minder toezichtacties op ad hoc basis. Gezamenlijke (integrale) toezichtacties worden ieder jaar vastgesteld, maar ook op welke wijze toezichthouders oog en oor voor elkaar zijn. Dit betekent dat niet alleen 3

4 naar het eigen taakveld wordt gekeken maar dat ook toezicht plaatsvindt op taakvelden voor andere disciplines. b. Toezicht door de VWA Toezicht door de VWA op horecabedrijven vindt plaats door toezichthouders van de gemeente Hoorn die gedurende de pilot als onbezoldigd ambtenaar in de dienst van de VWA optreden. Het toezicht richt zich op de Drank- en Horecawet. Het gaat dan niet alleen om horecabedrijven. Ook winkels waar alcohol mag worden verkocht, hokken en keten en bedrijven waar een alcoholverkoopverbod geldt zoals benzinestations, worden gecontroleerd. Het gemeentebestuur kan zelf invulling geven aan de toezichtstaak. In bijlage 1 is dit uitgewerkt. c. Toezicht door afdeling VVH De toezichthouders van de afdeling VVH/bureau Stadstoezicht controleren de regels en vergunningvoorschriften die betrekking hebben op horeca-inrichtingen. Toezichthouders van het bureau Vergunningen en Bouwtoezicht (VBt) kijken naar de inrichtingseisen en vindt, in tegenstelling tot de andere toezichtsituaties, voorafgaande aan de vergunningverlening plaats. Het is aan de orde bij een nieuwe vergunningaanvraag op grond van de Drank- en Horecawet, verbouwing op grond van de bouwregelgeving of bij aanvraag van en gebruiksvergunning. Voor de rol van het bureau Stadstoezicht wordt verwezen naar de paragraaf Toezicht door de VWA. d. Toezicht door politie De rol van de politie is aan de orde op het moment dat de openbare orde dreigt te worden verstoord en bij milieu overtredingen. Daarnaast heeft de politie een algemene opsporingsbevoegdheid en kan optreden bij een vermoeden van een strafbaar feit. Overtreding van de DHw is immers een economisch delict op grond van de Wet Economische Delicten. Het Horeca Interventie Team van de politie (HIT) is ieder weekend aanwezig vanaf ongeveer uur tot sluitingstijd van de horeca. Zij opereren voornamelijk in de drie horecagebieden. De aanwezigheid van het HIT is preventief. Zij zijn op de achtergrond aanwezig. Met de diverse portiers is wel regelmatig contact. Zij fungeert in beginsel als signaaltoezichthouder. Zo is er toezicht op de sluitingstijden van de horeca. Het gemeentebestuur kan op basis van een constatering van de politie een handhavingtraject opstarten en uiteindelijk een ontheffing sluitingsuur (tijdelijk) intrekken. Op dit moment vindt er intern discussie plaats over het invullen van het toezicht in de openbare ruimte. De professionalisering van het toezicht binnen de gemeente is in volle gang. Met de politie zal over het toezicht in de openbare ruimte nog overleg gevoerd moeten worden. Zolang deze discussie nog niet is afgerond, gaat het arrangement uit van de huidige toezichtsituatie. e. Toezichtprioriteiten In Hoorn is de aanpak van het overmatige alcoholgebruik een prioriteit. In West-Friesland en Schagen is eind 2007 het project Jeugd en Alcohol gestart. Doel van het project is alcoholgebruik in West- Friesland en Schagen onder jongeren te matigen en onder de 16 jaar zelfs te voorkomen. Omdat onmogelijk alles kan worden gecontroleerd is een keuze gemaakt waar in het toezicht de nadruk op ligt: A. Jongeren (16 min) en alcohol B. Alcoholmatiging onder jongeren (16 plus) C. Dronkenschap D. Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid E. Alcoholverkoopverbod F. Overige relevante bepalingen over verstrekking van alcohol G. Aanwezigheid leidinggevenden H. DHw vergunning in inrichting aanwezig I. Overige administratieve tekortkomingen Deze prioriteiten zijn onderverdeeld in drie categorieën: 1. controle op leeftijdsgrenzen en dronkenschap (de onderdelen A tot en met C hebben hierop betrekking); 2. effect van alcoholgebruik op ontstaan van wanordelijkheden vanuit het horecabedrijf en de rol van de vergunninghouder daarbij (onderdeel D); 3. verkoop in strijd met Drank- en Horecawet, andere zaken die te maken hebben met illegale verstrekking en administratieve tekortkomingen (onderdelen E tot en met I). 4

5 Categorie 1 heeft de hoogste prioriteit, aflopend naar categorie 3. In het toezichtarrangement zijn de prioriteiten verder uitgewerkt. 8. Bestuursrechtelijke handhaving a. Organisatie van de handhaving Evenals bij toezicht vindt handhaving plaats door diverse instanties en binnen de gemeentelijke organisatie zelfs door verschillende disciplines. Waar voor toezicht samenwerking voor de hand ligt is dit bij de juridische handhaving niet aan de orde. Het opleggen van een bestuursrechtelijke maatregel vraagt om maatwerk. Welke maatregelen worden getroffen bij overtreding van wet- en regelgeving is opgenomen in het bijgevoegde handhavingarrangement. Het handhavingarrangement dient er voor te zorgen dat de daarin opgenomen afspraken op consequente wijze worden uitgevoerd en ad hoc maatregelen worden voorkomen. Voor de handhavers biedt het arrangement een handvat welke stap moet wordt gezet in welke specifieke overtreden situatie. b. Bevoegdheid- en taakverdeling van actoren bij de handhaving Evenals voor toezicht geldt voor de handhaving van de regels eveneens dat diverse partijen een taak hebben. De taken zijn als volgt: Voedsel- en Waren autoriteit: controle en opsporing; het schriftelijk informeren van het college van burgemeester en wethouders; het opleggen van een bestuurlijke boete; overtreding laten beëindigen (inbeslagname = strafrechtelijk). College van burgemeester en wethouders en burgemeester, een ieder voor wat betreft de eigen bevoegdheden: toepassen van bestuursrechtelijke maatregelen: toepassen bestuursdwang en dwangsom; sluiting van de inrichting voor bepaalde of onbepaalde tijd; intrekken van de drank- en horecavergunning. Politie: controle; constatering overtreding; beëindiging overtreding; opmaken van proces verbaal en inbeslagname alcohol; schriftelijk informeren van de burgemeester; opsporing; eventueel verrichten van aanhoudingen of in beslag nemen. Openbaar ministerie eventueel vervolging in geval van proces verbaal; toepassen van dwangmiddelen (zoals doorzoekingen of voorlopige hechtenis, indien daartoe wettelijke mogelijkheden zijn); leiden van opsporingsonderzoeken. In het handhavingarrangement is aangegeven op welke wijze handhaving wordt uitgevoerd en wie wanneer wat doet. Er is onderscheid gemaakt in soorten overtredingen, te weten: ernstige overtredingen, overtredingen en geringe overtredingen. Elk soort overtreding heeft zijn eigen aanpak. Tweesporenbeleid Voor een goede handhaving van het lokale horecabeleid is samenwerking tussen gemeentebestuur, politie en Openbaar Ministerie noodzakelijk. Iedere partij heeft immers een deel van de handhavingpuzzel in handen. De aanpak van overtredingen loopt daarom via twee sporen, te weten de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Bij de laatste gaat het om opsporing van strafbare feiten. In het handhavingarrangement zijn beide sporen beschreven. 5

6 9. Toe te passen bestuursrechtelijke instrumenten Als een overtreding is geconstateerd kan worden overgegaan tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel. Een bestuurlijke boete kan worden opgelegd op grond van het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet. Bevoegd gezag hiervoor is de minister van VWS. Deze heeft de uitvoering gemandateerd aan de Afdeling Bestuurlijke Boeten van de VWA. Het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester hebben de volgende instrumenten ter beschikking: het toepassen van bestuursdwang of opleggen van een last onder dwangsom, sluiten van de inrichting, intrekken van de vergunning/ontheffing en het ontzeggen van de toegang. Drank- en Horecawet en Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet Artikel 44b, eerste lid van de DHw geeft de Minister van VWS de bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen. Dit is uitgewerkt in het Besluit bestuurlijke boete DHw. Deze boete kan worden opgelegd voor de meeste overtredingen uit de DHw. Het door de gemeentelijke toezichthouder opgestelde boeterapport wordt afgehandeld door de Afdeling Bestuurlijke Boeten van de VWA. Van de geconstateerde overtreding ontvangt het gemeentebestuur een rapport met het verzoek de overtreder te informeren over door het gemeentebestuur te ondernemen stappen. Algemene wet bestuursrecht Bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom gebeurt conform het gestelde in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voorafgaand aan het opleggen van deze maatregel zal belanghebbende in beginsel eerst een schriftelijke waarschuwing ontvangen. Bij voortduring van de overreding zal het voornemen tot het opleggen van een maatregel wordt bekendgemaakt. De overtreder wordt in de gelegenheid wordt gesteld om te worden gehoord (artikel 4:8 Awb). In deze fase heeft de overtreder de mogelijkheid de overtreden situatie te beëindigen of in overeenstemming te brengen met de geldende wet- en regelgeving. Het is immers de verantwoordelijkheid van de overtreder de regels die op hem en zijn bedrijf van toepassing zijn na te leven. Vervolgens zal een besluit worden genomen. In ernstige en/of spoedeisende gevallen kan deze fase worden overgeslagen en direct worden overgegaan tot het opleggen van een maatregel. Deze aanpak is ook van toepassing op de procedure tot intrekking van de vergunning. De bestuursrechtelijke instrumenten zijn hierna uitgewerkt: Bestuursdwang De Gemeentewet kent aan het gemeentebestuur een algemene bevoegdheid toe tot het uitoefenen van bestuursdwang. De regels over de toepassing van dit instrument zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Met bestuursdwang wordt beoogd om bestaande (onwettige) situaties in overeenstemming te brengen met de daarvoor geldende regels. In beginsel gaat een waarschuwing vooraf aan het opleggen van een bestuursdwangmaatregel. Deze waarschuwing wordt meegenomen bij de stapeling van overtredingen c.q. incidenten. De waarschuwing vindt schriftelijk plaats. Alle feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de waarschuwing moeten in het voornemen om bestuursdwang toe te passen dan wel een dwangsom op te leggen en het zienswijze gesprek voorafgaand aan de te treffen bestuurlijke maatregel aan de orde komen. Dwangsom Een bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen kan er voor kiezen een last onder dwangsom op te leggen. De overtreder wordt aangeschreven de overtreding te beëindigen of herhaling te voorkomen op straffe van het verbeuren van één of meer bedragen. De dwangsombevoegdheid kan niet tegelijk met de bestuursdwangbevoegdheid of bestuurlijke boete (zie hierna) worden opgelegd. De verschillende instrumenten kunnen wel na elkaar worden toegepast. Verbeurde dwangsommen worden, zo nodig bij dwangbevel, ingevorderd. (Tijdelijke) sluiting van een inrichting In bepaalde omstandigheden kunnen openbare inrichtingen worden gesloten. Bijvoorbeeld als een inrichting niet beschikt over de benodigde vergunning(en) of indien door de aard van de incidenten de openbare orde wordt verstoord en het woon- en leefklimaat wordt aangetast. De sluiting kan plaatsvinden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Sluiting van een openbare inrichting kan bijvoorbeeld zijn gebaseerd op: artikel 174, lid 2 Gemeentewet (ordemaatregel in het kader van veiligheid en gezondheid) artikel 125 Gemeentewet 6

7 Sluiting van een inrichting kan tevens leiden tot intrekking van de vergunning. Intrekken van de vergunning Wanneer de vergunninghouder een overtreding begaat, is er de mogelijkheid de vergunning/ontheffing in te trekken. Het intrekken van de vergunning is mogelijk op grond van artikel 31 van de Drank- en Horecawet, artikel van de Bouwverordening, of artikel 1.6 van de APV. Ontzeggen van de toegang Ingevolge artikel 36 van de DHw kan het college aan bezoekers de toegang tot een ruimte ontzeggen indien in strijd met de wet alcoholhoudende drank wordt verstrekt. De toepasbaarheid van dit instrument is wel beperkt. Volgens jurisprudentie is toepassing van dit instrument toegestaan in die gevallen dat de openbare orde of veiligheid in het geding is doordat personen toegang hebben tot de ruimte waar in strijd met de DHw alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Samenspel tussen de verschillende instrumenten (bestuursrechtelijk en strafrechtelijk) Hoe verhouden de bestuursrechtelijke instrumenten zich tot elkaar? Primair wordt gekozen voor het instrument bestuurlijke boete, tenzij een ander instrument de voorkeur heeft. Indien de bestuurlijke boete wordt gebruikt, dan kan niet daarnaast ook nog een andere bestuursrechtelijke maatregel worden toegepast. Artikel 44a, lid 3 van de DHw bepaalt wanneer overtredingen niet met een bestuurlijke boete kunnen worden afgedaan. Het gaat om overtredingen die een direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid voor de mens tot gevolg heeft en het boetebedrag aanmerkelijk wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economische voordeel. In deze gevallen kan strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Het boetebeleid van de minister wordt verder niet gevolgd/vervalt als het college of de burgemeester een traject van bestuurlijke handhaving heeft aangekondigd. Dit is aan de orde ingeval: Intrekking van de vergunning wordt voorgeschreven of tot de mogelijkheden behoort (artikel 44a, lid 6, sub b DHw); bestuursdwang wordt toegepast of last onder dwangsom wordt opgelegd. Deze twee situaties zijn aan de orde als na het opleggen van een bestuurlijke boete opnieuw een overtreding plaatsvindt. Een van deze twee bestuurlijke maatregelen wordt dan ingezet om de overtreding te beëindigen. Hoe verhoudt het bestuursrechtelijke instrumentarium zich tot het strafrechtelijke? Voor de overtredingen waarvoor ingevolge dit handhavingarrangement een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregel zijn genoemd, geldt als richtlijn dat het toepassen van de strafrechtelijke sanctie wordt ingezet op het moment dat het voorgenomen bestuursrechtelijk optreden, niet zijnde de bestuurlijke boete, wordt opgestart. Hoewel bestuursrecht en strafrecht naast elkaar kunnen worden toegepast, is met deze aanpak benadrukt dat het bestuursrecht voorop staat en het strafrecht als laatste middel wordt ingezet. Voorst is artikel 44a, leden 6, sub a en 7 van de DHw van belang in de verhouding bestuurlijke boete en strafvervolging. Het gaat om respectievelijk het vervallen van de boete indien tegen de overtreding strafvervolging is ingesteld of het vervallen van recht tot strafvervolging indien een boete is opgelegd. 10. Bekendmaking Het handhavingsbeleid en bijbehorende arrangementen zijn te beschouwen als een beleidsregel in de zin van artikel 4:81 Awb. De documenten zijn besproken met de politie en het Openbaar Ministerie. Beiden hebben zich akkoord verklaard met het beleid. Deze beleidsregel wordt openbaar gemaakt en is met ingang van de dag van de bekendmaking van kracht. 7

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

Beleidsregel inhoudende de vaststelling van het Handhavingsbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers 2013.

Beleidsregel inhoudende de vaststelling van het Handhavingsbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers 2013. Beleidsregel inhoudende de vaststelling van het Handhavingsbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers 2013. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, een

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Toezicht 4 4. Preventie 5 5. Resultaten 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013.

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiebeleid Gemeente Heiloo Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiestrategie In dit beleid wordt een sanctiestrategie

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

Handhaving@horeca Breda

Handhaving@horeca Breda Handhaving@horeca Breda 1. Inleiding Breda is een Bourgondische en gezellige uitgaansstad. De haven is opgeknapt waardoor er een groot aantal terrassen aan het water is verschenen. Door de komst van de

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Houten Gemeenteblad nr. 13 1 Inhoud Inleiding 3 1. Handhavingsbevoegdheid 4 2. Uitganspunten handhavend optreden 4 3. Overzicht in te zetten sancties

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 2 1 Inleiding 2 2 Middelen 3 Deel 2 Sanctiebeleid 8 3 Stappenplan 8 4 Sanctiecategorieën 8 5 Handreiking 10 6 Overige

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstappenplan op grond van de Drank en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet op de kansspelen Aangepast: 9 mei 06 Z-06/050495

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Toezicht- en handhavingsmodel. 4 Deel A: Toezichtstrategie.. 5 Deel B: Handhavingsstrategie 7 Slotbepalingen

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving horeca en alcohol

Beleidsregels handhaving horeca en alcohol DE BURGEMEESTER VAN PAPENDRECHT Beleidsregels handhaving horeca en alcohol Toezicht en handhaving 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding... 3 1.1 Onderwerp... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Opzet... 3 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag CVDR Officiële uitgave Enschede. Nr. CVDR465_ 5 oktober 06 Handhavingsstrategie Drank en horecawet Enschede 04 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst Handhavingsstrategie Drank en Horecawet februari 04,

Nadere informatie

Burgemeester (en wethouders)

Burgemeester (en wethouders) Handhavingmatrix 2013 A. Overtredingen Drank- en Horecawet (DHw) Overtreding/andere bepalingen Artikel 2, tweede lid Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens

Nadere informatie

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer 15.06162 Documentnummer U15.009324 Inlichtingen bij raadsgriffier Mevr. H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief 2015, nr. 31

Nadere informatie

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oostzaan. Nr. 62801 6 november 2014 Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015 Inleiding De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009 Jaar: 2009 Nummer: 21 Besluit: B&W 17 februari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008 Jaar: 2008 Nummer: 45 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS PURMEREND 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Kader... 2 1.3 Reikwijdte... 2 1.4 Doel... 3 1.5 Leeswijzer... 3 2

Nadere informatie

Horecastappenplan gemeente Someren

Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Titel: Horecastappenplan gemeente Someren Versie: [Vul handmatig versienummer, bij voorkeur synchroon aan versienr. Verseon] Datum:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 110 Besluit: Burgemeester 11 december 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 De burgemeester van Helmond; b e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 3867 9 december 2013 Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. In deze wet is het toezicht opgedragen aan de door de burgemeester aangewezen ambtenaren.

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding.

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding. Toelichting Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject Stap 1: aanwijzing (artikel 1.65, eerste lid en artikel 2.23, eerste lid van de Wko) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Implementatie Nieuwe Drank- en Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Versie 23 mei 2013 Oplegnotitie bij handhavingsmatrix Drank- en Horeca De regionale werkgroep wijziging Drank- en

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie Categorie 1 en strafrechtelijke sanctiemiddelen Categorie 1-overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Gemeente Zandvoort. Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 info@zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort. Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 info@zandvoort.nl Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort d.d. 14 november 2003 Inwerkingtreding d.d. 8 december 2003 Gemeente Zandvoort Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 E-mail:

Nadere informatie

SANCTIEBELEID DRANK EN HORECA GEMEENTE ZANDVOORT 2013

SANCTIEBELEID DRANK EN HORECA GEMEENTE ZANDVOORT 2013 SANCTIEBELEID DRANK EN HORECA GEMEENTE ZANDVOORT 2013 Vastgesteld door de burgemeester en het college : d.d. 3 december 2013 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. 12 december 2013 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Sanctiebeleid Horeca en Alcohol Súdwest-Fryslân

Sanctiebeleid Horeca en Alcohol Súdwest-Fryslân O14.002525 O14.002525* Sanctiebeleid Horeca en Alcohol Súdwest-Fryslân Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene zaken... 4 3. Sanctiestrategie... 7 4. Sanctietabel... 9 5. Bijlagen... 10 2/10 O14.002525

Nadere informatie

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 resultaten & conclusies I www.bhbw.nl T 030-230 23 12 E info@bhbw.nl 0 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Inhoudsopgave 1. Samenvatting

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA GEMEENTE GRONINGEN Onderdeel van de Horecanota Gemeente Groningen 2005

HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA GEMEENTE GRONINGEN Onderdeel van de Horecanota Gemeente Groningen 2005 HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA GEMEENTE GRONINGEN 2010 Onderdeel van de Horecanota Gemeente Groningen 2005 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN en de burgemeester, ieder voor zover het hun

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Gemeentebreed Interventieteam

Gemeentebreed Interventieteam Gemeentebreed Interventieteam Team Toezicht en Handhaving 1 teammanager 8 coördinatoren (1 toezichthouder Drank- en Horecawet) 4 juristen 30 toezichthouders BOA gecertificeerd (3 toezichthouders Drank-

Nadere informatie

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte Horeca-interventiedraaiboek Afdeling Ruimte Inleiding Voor u ligt het horeca-interventiedraaiboek. In dit stuk staat beschreven hoe en door wie overtredingen door (horeca-)s worden opgemerkt en welke maatregelen

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet Gemeente Rozendaal 2014-2018 1 Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca Gemeente Rozendaal Inleiding In 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (in het

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 77550 14 juni 2016 Uitvoeringsbeleid hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijnen Wabo, APV, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Toelichting op sanctietabel

Toelichting op sanctietabel Bijlage 1 Toelichting op sanctietabel Art. 3 DHW Drankverstrekking zonder vergunning Het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf zonder vergunning is niet toegestaan (art. 3 DHW eventueel i.c.m.

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

H O R E C A C O N V E N A N T P U R M E R E N D

H O R E C A C O N V E N A N T P U R M E R E N D H O R E C A C O N V E N A N T P U R M E R E N D 2 0 0 1 Ondertekend : 25 juni 2001 In werking getreden : 1 oktober 2001 1 vervallen 2 2 Maatregelen die door de horeca-ondernemers worden genomen 2.1 Matiging

Nadere informatie

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving?

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? 16 april 2009 Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? Welke eisen worden aan de gemeente gesteld? Wat gaan

Nadere informatie

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Last onder Openbaar Ministerie Bijzonderheden Overtredingen op grond van de Drank- en Horecawet 1. Artikel 2, lid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HG 17758 GemHG/INT/12671

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2016016 Onderwerp: aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Programma: programma 2 Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie