HhRHp. GECOMBINEERDE TELEFOONGIDS voor de Complexen LAHAT PALEMBANG en TJOEROEP NO. 14 UITGAVE JAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HhRHp. GECOMBINEERDE TELEFOONGIDS voor de Complexen LAHAT PALEMBANG en TJOEROEP NO. 14 UITGAVE JAN. 1940 -"

Transcriptie

1 binding te Palembang voor BRAND met Pg. Tfn GECOMBINEERDE TELEFOONGIDS voor de Complexen LAHAT PALEMBANG en TJOEROEP NO. 14 UITGAVE JAN BIJGEWERKT TOT 20 DEC Beschikbaar voor HhRHp Advertentie. Beschikbaar voor Advertentie. STAATSSPOORWEGEN Inlichtingen betreffende Vervoer en Tarieven IN ZUID-SUMATRA I Informatiebureau Z.S. S. Telefoon Palembang ZGS. ZeS. ZgS. Beschikbaar voor Advertentie. O. Kol» & Co., Weltevreden.

2 VRUCHTEN- & GROENTENHANDEL LANOGANAN", - Pasarstraat No. 1-2,16Ilir Telef. 687 Palembang. Wij houden steeds in voorraad alle Toko boeat segala matjam boeahgeïmporteerde en inheemsche ver- boeahan dan sajoer-sajoeran jang sche vruchten en groenten., Ook zijn wij gaarne bereid U alle andere provisien tegen billijke Djoega menerima segala pesanan prijzen te leveren. boeat makanan dan minoeman, r i i i r l j dengan harga pantas, serta me- ' Desgewenscht worden alle bestel-,, lingen, ook telefonische, zonder b s y extra kosten thuis bezorgd. ngantar ke roemah, dan tida me- Belt U op telefoon No nambah ongkos. Hoogachtend. SATOW PHOTOSTUDIO Tfn. No. 275 BROOD- EN BANKETBAKKERIJ DE HOLLANDSCHE BAKKER" Geheel electrisch ingericht 3 x daags versch brood ex Chefkok HOTEL DES INDES, Batavia. O STAM & WEYNS, Soerabaia. Palembang Tel. O O. HOTEL RUNNYMEDE. Penang. F. WIENANDT PALEMBANG Europeesche Slachterij TELEF. 440 Eigen groote Koel- en Vrieskamers Verzending over geheel Zuid-Sumatra

3 Veranderingen voor den eerstvolgenden gids moeten uiterlijk op den 20sten April 1940 de telefoonadministratie hebben bereikt. Opgaven ontvangen na genoemden datum worden niet meer in behandeling genomen. Perobahan 2 boeat boekoe telefoon jang- akan kloear baroes ditrima oleh administratie telefoon selambat-lambatnja pada tanggal 20 April Permintaan perobahan Jang diterima sesoedahnja tanggal terseboet tida bisa dikaboelkan. \" f) Wijziging in den Telefoongids Aan den Chef van het Post- \m en Telegraafkantoor *V z. o. z. * Ondcrgeteekende verzoekt de vermelding in den telefoongids van Tfnnr(s) onder letter(s) op bladzijde te veranderen als volgt: Jang bertanda tangan, di bawah mi, minta dirobah seboetan nama dan adres dalam boekoe telefoon, dari Tfnnr. 2 dibawah hoeroef 2, dalam halaman seperti berikoet. Blz. Ltr. Tfn. Nieuwe gidsvermelding. Halaman Hoeroef No. Seboetan nama dan adres baroe.! *) Te zenden als Dienst vrij van port" aan den Chef van het P.- en T.-kantoor, waar de telefoonaansluiting in administratie is.

4 Geeft TIJDIG Uw wijziging (en) voor, den volgenden gids op door gebruik te maken van dit formulier. Dit spaart U tijd en frankeer kosten, vereenvoudigt het werk van do telefoonadministratie en vermindert de kans op vergissingen. Beritahoekanlah selekas-lekasnja perobahan 2 jang dikehendaki boeat boekoe telefoon jang akan datang dengan memakai lembar mi. Ini berarti tidak memboeang tempo dan onkost franco, menggampangkan pekerdjaan administratie telefoon, lagi poela mentjegah adanja kekeliroean. Blz. Ltr. Tfn. Nieuwe gidsvermelding. Halaman Hoeroef No. Seboetan nama dan adres baroe., den - (Handteekening)

5 DEZE GIDS IS BIJGEWERKT TOT 20 DECEMBER 1939 INDIEN UWE VERMELDING IN DEZEN GIDS NIET JUIST IS, WORDT U DRINGEND VERZOCHT, ZICH SCHRIFTELIJK TE WENDEN TOT DEN CHEF VAN HET BETROKKEN POST- EN TELEGRAAFKANTOOR. VERANDERINGEN VOOR DEN EERSTVOLGENDEN GIDS ZIJN SCHRIFTELIJK OP TB GEVEN VÓÓR 20 APRIL KANTOREN VAK DE TELEFOONCOMPLEXEN I. LAHAT. Omvattende de kantoren: Lahat (Lt), Moearaenim (Me) en Pagaralam (Pga). 11. PALEMBANG. Omvattende de kantoren: Batoeradja (Bta), Djambi (Db) 1 ) enpalembang (Pg) met het bijkantoor Soengeipait (Sgp) TJOEROEP. Omvattende de kantoren: Benkoelen (Bn) en Tjoeroep (Trp) met de bijkantoren Kepahiang (Kph), Loeboeklinggau (Lig) en Moearaaman (Man). De tusschen haakjes geplaatste verkortingen zijn de verkorte kantoornamen in dezen gids gebezigd. KLACHTEN EN INLICHTINGEN. 1. Klachten betreffende de Hiertoe vrage men verbinding met het Klachtenbureau", zonder werking der toestellen of opgave van telefoonnummer. omtrentde telefoonbediening. Is aan een klacht niet op bevredigende wijze tegemoet gekomen, dan richte men zich schriftelijk tot het Hoofd van het betrokken Telefooncomplex of tot den Chef van het 4e Telegraaf- en Telefoondistrict te Palembang. 2. Klachten betreffende te- Hiervoor vrage men verbinding met den Chef v/h betrokken Post- en lefoonrekeningen. Telegraafkantoor. Is aan een klacht niet op bevredigende wijze tegemoet gekomen, dan richte men zich schriftelijk tot den Chef van het betrokken Post- en Telegraafkantoor of tot den Chef van do 4e Posten Telegraafafdeeling te Palembang. 3. Inlichtingen. Voor inlichtingen omtrent de vermeldingen in dezen gids dan wel omtrent hierin niet opgenomen aansluitingen vrage men verbinding met de Hoofdtelefoniste, voor zoover het Kantoor Palembang betreft, of met de Afdeeling Administratie Telefoondienst van het betrokken Post- en Telegraafkantoor. HET IS DEN BEDIENENDEN TELEFONISTEN VERBODEN MET DE ABONNE'S IN GE- SPREK TE TREDEN VOOR HET GEVEN VAN INLICHTINGEN, DAAR ZULKS DE GOEDE BEDIENING SCHAADT. VERDERE BELANGRIJKE MEDEDEELINGEN EN WENKEN. 1. Bij tijdelijke afwezigheid wordt verzocht daarvan tijdig kennis te geven, mondeling of schriftelijk aan den Chef van het betrokken Post- en Telegraafkantoor, ter vermijding van vergeefs opbellen of vergeefs aanbieden van kwitanties. 2. Tijdens onweer wordt het telefoneeren ontraden. 3. De aangeslotene is aansprakelijk voor alle gesprekken, die vanuit zijne aansluiting(en) worden aangevraagd c. g.. gevoerd. 4. De aangeslotene draagt zorg, dat vanuit zijne aansluiting(en) met het dienstdoende personeel van den Telefoondienst alleen gesprekken worden gevoerd, welke op den dienst betrekking hebben en dat daarbij geen onvoegzame, ongepaste of ruwe uitdrukkingen worden gebezigd. 5. Openstelling der kantoren. Voor plaatselijk- en districtsverkeer wordt gedurende bet geheele etmaal bediend. Voor Interlocaal verkeer: zie bladzijde 111 onder Interlocale Dienst". 6. Gidsen. Deze telefoongids verschijnt om de 4 maanden. Aan eiken aangeslotene wordt voor elk toestel kosteloos een telefoongids verstrekt. Afzonderlijke exemplaren zijn verkrijgbaar tegen f Bij het Hoofdbestuur van den P. T. T.-dienst te Bandoeng zijn verkrijgbaar locale gidsen van alle Gouvernements telefoonnetten in Ned.-Indië tegen f per exemplaar voor de gidsen in kaartvorm en f 0.50 per exemplaar voor de gidsen in boekvorm, zoomede de Interlocale gids van Java, Madoera en Bali tegen f 1.75 per exemplaar en de daarop betrekking hebbende Nummerlijst tegen f 0.50 per exemplaar. BEPALINGEN, VOORWAARDEN EN TARIEVEN: BETALING VAN DE AAN DEN TELE- FOONDIENST VERSCHULDIGDE MAANDELIJKSCHE KOSTEN. 1. Op aanvraag aan den Chef van het Post- en Telegraafkantoor worden de Bepalingen, Voorwaarden en Tarieven betreffende den Telefoondienst" kosteloos verstrekt. 2. Het telefoonabonnement, waaronder eventueel het districtsabonnement is begrepen, is verschuldigd op den lsten der maand, waarover het loopt en moet uiterlijk worden voldaan op den 20sten van die maand. 3. De ontvangbewijzen worden ten hoogste éénmaal aan het door den geabonneerde opgegeven adres aangeboden. Bij niet-betaling bestaat nog tot en met den 20sten der maand gelegenheid het verschuldigde ten postkantore te voldoen. 4. De kosten voor interlocale- en districtsgesprekken enz. moeten op overeenkomstige wijze worden voldaan. Indien de geabonneerde genoemden betalingstermijn laat voorbijgaan zonder de verschuldigde telefoongelden te voldoen, kan de telefonische verbinding zonder verdere waarschuwing worden opgeheven. Ingeval men driemaal 2 4 uren na de opheffing der telefonische verbinding nog steeds nalatig blijft de verschuldigde gelden te voldoen, worden, zonder eenige voorafgaande waarschuwing, toestellen en geleidingen weggenomen. 1) Voor het telefoonnet Djambi wordt een afzonderlijke gids uitgegeven Palembang 1 I

6 Worden de verschuldigde gelden alsnog betaald, nadat de telefonische verbinding is opgeheven, dan moeten alle uit deze opheffing voortspruitende kosten door den geabonneerde worden vergoed, alvorens de verbinding weder tot stand wordt gebracht. 5. Wanneer een geabonneerde zijn aansluiting tegen betaling ter beschikking stelt van anderen, met de bedoeling daaruit geldelijk voordeel te trekken en hij daarin, na eerste aanzegging, niet onmiddellijk verandering brengt, is het Hoofd van den dienst bevoegd die aansluiting, zonder nadere waarschuwing, te doen opheffen, onverminderd het voortbestaan van de op den geabonneerde rustende verplichtingen. 6. Tot dezen maatregel wordt ook overgegaan indien de toestellen of geleidingen worden verwaarloosd of opzettelijk beschadigd, dan wel indien wordt gehandeld in strijd met een der artikelen van de Bepalingen, Voorwaarden en Tarieven betreffende den Telefoondienst". TELEFOONBEHANDELING. A. Het telefoonkantoor oproepen. Dit geschiedt te Palembang door de telefoon van den haak te nemen en op de overige kantoren en bijkantoren door vooraf de toestelkruk eenige malen te draaien. B. De verlangde verbinding opgeven: (zoodra de telefonist(e) zich heeft aangemeld). I. Voor plaatselijk verkeer. Voor verbinding met een aangeslotene op hetzelfde telefoonkantoor geve men alleen het verlangde telefoonnummer op en blijve men met de telefoon aan het oor luisteren, tenzij de telefoonbeambte mededeelt, dat de verbinding om de een of andere reden niet tot stand kan worden gebracht. 11. Voor het districtsverkeer. Onder districtsverkeer wordt verstaan het verkeer tusschen het hoofdnet met de bijkantoren en tusschen deze laatste onderling. a. Aangeslotenen op het hoofdnet vragen daartoe verbinding met district". b. Aangeslotenen op de bijkantoren geven de aanvraag aan den bedienenden telefonist op. In beide gevallen wordt de aanvraag in den volgenden vorm opgegeven: hier Tfn. No met (kantoornaam) Tfn. No ". De telefoonbeambte is verplicht de aanvraag in haar geheel en duidelijk te herhalen en deelt mede: U zal worden opgeroepen", waarna men de telefoon weder ophangt. Men blijve in de nabijheid van het toestel. m. Voor Interlocaal verkeer vrage men uitsluitend verbinding met INTERLOCAAL". Men raadplege vooraf het vermelde onder Interlocale Dienst". Pi. Voor internationaal- en interinsulair verkeer vrage men verbinding met de Cheftelefoniste. C II Het verlangde gesprek voeren. I. De opgeroepene meldt zich, zonder terug te schellen, door naam, firma, betrekking of telefoonnummer te noemen. H. Voor eene goede geluidsoverbrenging spreke men op ongeveer 4 cm van de spreekbuis en niet te vlug. D. Het eindsignaal geven. Na afloop van het gesprek moeten beide partijen eindsignaal geven; dit geschiedt te Palembang door de telefoon op te hangen en op de overige kantoren en op de bijkantoren door de telefoon op te hangen en daarna de toestelkruk eenige malen te draaien. Indien een verlangd nummer in gesprek is, kan de telefoonbeambte niet verplicht worden te waarschuwen, zoodra het vrijgekomen is. Locale- en districtsgesprekken kunnen, na voorafgaande waarschuwing ten behoeve van interlocale gesprekken worden verbroken, met instemming van den belanghebbende. Wanneer men opgebeld wordt, neme men do telefoon eerst dan van den haak, als het bellen heeft opgehouden ter vermijding van storingen. TARIEVEN VOOR DEN DISTRICTSDIENST. Het maandelijksch abonnement op den districtsdienst bedraagt per hoofdaansluiting f 5. boven het locale abonnement. Zonder districtsabonnement is voor elk uit een aansluiting aangevraagd districtsgesprek van ten hoogste 6 minuten f 0.25 verschuldigd. Elk districtsgesprek wordt geacht te zijn gevoerd door en voor rekening van den geabonneerde, uit wiens aansluiting de verbinding wordt aangevraagd. Voor een uit een publieke spreekcel aangevraagd districtsgesprek van ten hoogste 6 minuten Is t 0.35 verschuldigd. De verbindingen worden slechts tot stand gebracht met het opgegeven telefoonnummer. De kosten zijn verschuldigd, zoodra de verbinding is gegeven, ongeacht de persoon, die zich bij het opgeroepen telefoonnummer meldt. Ook indien na de tot stand brenging der verbinding blijkt, dat de aanvrager afwezig is, danwei aan de oproeping geen gehoor wordt gegeven anders dan wegens storing, zijn de kosten verschuldigd. De districtsgesprekken worden na zes minuten onderbroken, indien een ander districtsgesprek is aangevraagd, dat over dezelfde districtsgeleiding moet worden gevoerd.

7 III INTERLOCALE DIENST. UITTREKSEL UIT DE VOORSCHRIFTEN, VOORWAARDEN EN BEPALINGEN BETREFFENDE DEN INTERLOCALEN TELEFOONDIENST. 1. Diensturen van de kantoren en de spreekcellen voor het interlocaal verkeer. De telefoonkantoren en de interlocale spreekcellen zijn gedurende den geheelen dag en nacht voor het publiek interlocaal verkeer opengesteld, tenzij de diensturen bijzonderlijk worden vastgesteld. De interlocale gesprekken gevoerd tusschen 8 uur n.m. en 7 uur v.m. zijn op risico van den aanvrager. 2. Gelegenheid tot het voeren van interlocale gesprekken, Interlocale gesprekken kunnen worden gevoerd: a. tusschen de toestellen van geabonneerden verbonden aan telefoonkantoren aangesloten op eenzelfde interlocaal telefoonnet; b. vanuit de daarvoor aangewezen publieke spreekcellen met geabonneerden van de onder a bedoelde aansluitingen; c. tusschen de daarvoor aangewezen publieke spreekcellen. 3. Tarief. Voor een gewoon- en voor een noodgesprek van ten hoogste 3 minuten of minder is verschuldigd: in de Iste zone tot 50 km. ƒ 0.50; in de Cde zone van 300 tot 400 km. ƒ 2.40; 2de van 50 tot 100 km. 0.90; ~ 7de ; 3de ~ ; Sste ; 4de ; 9de 600 km. en ~ sde ; daarboven 3.30; Voor een gesprek van langeren duur dan 3 minuten wordt voor iedere minuut boven de 3 minuten 1/3 van het bovenstaande tarief in rekening gebracht, afgerond naar boven tot 5 cent. Voor een bliksemgesprek van ten hoogste 3 minuten is 10 maal het vorenstaand tarief verschuldigd. Voor een dringend gesprek van ten hoogste 3 minuten is 2 maal het tarief verschuldigd. Voor elk gesprek aangevraagd ~met herhaalden oproep" is boven het gesprekstarief verschuldigd: in de Iste t/m de 4e zone ƒ 0.10; in de sde t/m de 9e zone Voor een telefoonoproepbericht is verschuldigd voor plaatsen liggende in de Iste tot en met de 3e zone ƒ 0.25 voor verder gelegen plaatsen 0.50 De tarieven zijn gebaseerd op afstanden welke worden genieten in rechte lijn van plaats tot plaats, met dien verstande, dat voor bijkantoren de afstand wordt berekend van hoofdkantoor tot hoofdkantoor. 4. Volgorde van de gesprekken, De interlocale gesprekken worden onderscheiden in: a. noodgesprekken; b. bliksemgesprekken; c. dringende gesprekken; d. gewone gesprekken. Deze volgorde bepaalt den voorrang met inachtneming waarvan de interlocale gespreksaanvragen in volgorde van aanmelding in behandeling worden genomen. Ten behoeve van noodgesprekken, welke kunnen worden aangevraagd in gevallen, waarin menschenlevens op het spel staan, zooals bij natuurrampen, spoorweg-, vlieg-, bootongelukken, enz. worden zoo noodig andere gesprekken onderbroken. N.B. Indien blijkt, dat een gesprek ten onrechte als noodgesprek werd aangevraagd zulks ter uitsluitende beoordeeling van het Hoofd van den Technischen Dienst en de Telefoonexploitatie, wordt deze aanvraag belast met de kosten voor een bliksemgesprek. 5. Het aanvragen door geabonneerden. Een geabonneerde van een locaal net, die een interlocaal gesprek wenscht te voeren, vraagt verbinding met interlocaal". De interlocale telefonist(e) antwoordt met de woorden: hier interlocaal". De aanvrager geeft zijn telefoonnummer en zoo noodig zijn naam op, zegt met welke plaats en welk nummer hij in verbinding wenscht te komen en voegt daaraan toe den naam of titel van den persoon met wien hij wenscht te spreken eventueel tevens de woorden met herhaalden oproep". Het verdient aanbeveling, dat de aanvrager nog een tweeden persoon opgeeft met wien op het verlangde nummer het gesprek gevoerd kan worden, bij afwezigheid van den eerst verlangden persoon. De telefonist(e) herhaalt voor den aanvrager hetgeen deze heeft opgegeven. Hij/zij voegt daaraan toe de woorden: Wilt U in de nabijheid van het toestel blijven", zoo noodig onder toevoeging van de woorden: ~U wordt nader opgescheld". N.B. Men lette er vooral op, dat de interlocale telefonist(e) de aanvraag in haar geheel herhaalt en verbetere eventueel verkeerd opgenomen gegevens. (Zie voorts blz. VI). Palembang 2

8 IV 6. Aanvragen vanuit de spreekcellen Bij het aanvragen van een interlocaal gesprek in één der publieke spreekcellen van waaruit interlocale gesprekken kunnen worden gevoerd, is de aanvrager verplicht het betrekkelijke formulier, dat hem door den beambte wordt verstrekt, naar behooren en met vermelding van naam en adres in te vullen. De kosten dezer gesprekken dienen gelijktijdig met de indiening van de aanvraag te worden betaald; eerst nadat hieraan is voldaan, wordt de aanvraag in behandeling genomen. Geeft de aanvrager, zoo noodig desgevraagd, te kennen niet langer dan 3 minuten te willen spreken, dan wordt het gesprek als het 3 minuten geduurd heeft na waarschuwing verbroken. 7. Gewone aanvragen, gesprekken met een maximum duur van 6 minuten. Indien de aanvrager niet de risico wil loopen, dat een gesprek, aangevraagd als gewoon" na 6 minuten spieken voor den langeren duur in verband met wachtende aanvragen tegen het dringende tarief wordt berekend, dient hij bij zijn aanvraag tevens op te geven: hoogstens 6 minuten", hetgeen op den bon wordt aangeteekend. In dit geval kan het gesprek hoogstens 6 minuten duren en wordt dan na waarschuwing verbroken. 8. Oproepbcrichten. Tusschen de daarvoor aangewezen interlocaal telefonisch verbonden telefoonkantoren en bijtelefoonkantoren kan, gedurende de openingsuren der telegiaafkantoren, teneinde een persoon, wiens perceel al of niet telefonisch is aangesloten, te verzoeken zich per telefoon in gemeenschap te stellen met den afzender van het oproepbericht, een telefoonoproepbericht worden gezonden, tegen het daarvoor vastgesteld tarief, (v.g.l. art. 3). Telefoonoproepberichten kunnen worden verzonden vanuit alle hoofd- en bijtelefoonkantoren welke interlocaal telefonisch zijn aangesloten en kunnen worden gezonden aan alle voornoemde hoofdtelefoonkantoren, aan de geabonneerden op een bijtelefoonkantoor van hetzelfde interlocale net en aan niet geabonneerden woonachtig ter plaatse der vorenbedoelde bijkantoren voor zoover aldaar een post- en/of telegraafkantoor, hulppost- en/of hulptelegraafkantoor is gevestigd. Het telefoonoproepbericht moet bij het interlocale telefoonkantoor worden aangeboden. Deze aanbieding kan ook telefonisch geschieden. De kosten voor het voeren van een interlocaal gesprek zijn, ook in geval de aanvraag van het gesprek wordt gedaan naar aanleiding van een ontvangen telefoonoproepbericht, verschuldigd door hem, die het gesprek aanvraagt, tenzij de afzender van het telefoonoproepbericht de kosten van het gesprek op zich neemt, hetgeen in het bericht moet worden vermeld. Bij aanbieding van een telefoonoproepbericht in een spreekcel, waarbij de afzender de kosten van het gesprek op zich neemt, moeten behalve de kosten van het bericht ook de kosten van het te voeren gesprek vooruit worden betaald en is er op te letten, dat eventueel het tijdstip, waarna de afzender niet meer beschikbaar zal zijn, nadrukkelijk op het bericht wordt vermeld. Eventueele afrekening volgt na afloop dan wel afhandelen van het gesprek. Is het telefoonoproepbericht verzonden en kan de afzender op het vastgestelde oogenblik niet beschikbaar zijn, dan is door hem 20% van het toepasselijk tarief van 3 minuten verschuldigd. Meldt de opgeroepene zich eerst na afloop van de op het oproepbericht vermelde tijdsruimte of tijdstip, dan wordt de aanvraag als afgehandeld beschouwd. Heeft de opgeroepene zich binnen den aangegeven tijd niet gemeld, dan is de afzender van het oproepbericht slechts de kosten van dit bericht verschuldigd. 9. Overbrengen van de aanvraag. Elke aanvraag moet zoodra mogelijk worden overgebracht aan het interlocale kantoor waaronder de aansluiting van de opgeroepene ressorteert. Dit kantoor wordt ter verkorting genoemd het interlocale kantoor van bestemming". 10. De voormelding. Onder voormelding wordt verstaan het doorgeven van de aangenomen aanvraag aan het kantoor van bestemming en het ter konnis brengen van de aanvraag aan een bevoegd persoon, die bij de op te roepen aansluiting te woord staat of aan een bepaald persoon, indien deze met name op de aanvraag vermeld is en wel met de woorden: (plaats van aanvraag) Tfnno heeft een gesprek met U aangevraagd". De telefonist(e) voegt daaraan toe het verzoek om te blijven luisteren, indien de voormelding en oproep samenvallen d.w.z. het gesprek dadelijk gevoerd kan worden en de geleiding daarvoor wordt vrij gehouden. Is dit laatste niet het geval dan zegt hij/zij: Wilt U in de nabijheid van het toestel blijven", zoo noodig ter nadere toelichting: ~U wordt nader opgebeld". Is de voor te melden aansluiting locaal in gesprek, dan schakelt de telefonist(e) zich in het eerste geval in de verbinding en verzoekt den betrokkene op de voorschriftmatige wijze om het gesprek te willen beëindigen; in het tweede geval wacht de telefonist(e) met het voormelden tot het locale gesprek is afgeloopen. Blijkt eventueel dat een op te roepen persoon bij een andere dan de opgegeven aansluiting te bereiken is, dan kan alsnog tot het voormelden dan wel oproepen bij die aansluiting worden overgegaan. 11. Opgeroepene niet bereikbaar. Wordt vanuit de opgeroepen aansluiting medegedeeld, dat de door den aanvrager verlangde persoon niet bereikbaar is en blijkt met voldoende zekerheid, dat het gesprek ook na eventueel herhaalden oproep niet tot stand zal kunnen komen, dan wordt dit bericht aan het kantoor van aanvraag overgebracht. Het bericht, dat de aanvraag om bovenbedoelde reden moest worden afgehandeld, wordt door het kantoor van aanvraag aan den aanvrager overgebracht met de woorden: kan ik Uw aanvraag intrekken, opgeroepene kan niet aan de telefoon komen, is afwezig".

9 V 12. Oproep tot het voeren van het gesprek. De oproep tot het voeren van het gesprek geschiedt op het oogenblik, waarop de interlocale verbinding beschikbaar is. De aanvrager en de opgeroepene worden uitgenoodigd tot spreken op de wijze zooals in de interlocale diensteode aangegeven is. De beurt van het gesprek gaat voorbij, indien binnen 2 minuten na het oogenblik als boven omschreven, aan den oproep geen gevolg is gegeven. Is het gesprek niet met herhaalden oproep" aangevraagd, dan wordt direct na afloop van deze 2 minuten, de aanvraag als afgehandeld genoteerd en met 20% van het toe te passen tarief belast. 13. Aanvrager of opgeroepene in locaal gesprek. t Blijkt bij het oproepen van aanvrager of opgeroepene (tot het aanvangen van het interlocaal gesprek), dat één hunner een locaal gesprek voert, dan wordt (uitgezonderd bij noodgesprekken) zonder de locale verbinding te verbreken, den betrokkene medegedeeld, dat het door hem aangevraagde, dan wel hem aangekondigde gesprek kan beginnen en wordt hem verzocht het locale gesprek te beëindigen. Is dit binnen den voor de reserveering der interlocale geleiding geoorloofden tijd van 2 minuten niet geschied, dan wordt de aanvraag afgehandeld. 14. Aanvragen met herbaalden oproep. Indien het gesprek niet kan worden gevoerd, omdat aan den oproep geen gehoor wordt gegeven of omdat de opgeroepene niet aanwezig is, dan wordt 20% van het tarief in rekening gebracht. Voegt de oproeper echter aan de aanvraag de woorden met herhaalden oproep" toe, dan wordt deze 20% niet geheven, indien de opgeroepene zich binnen één uur na de oproeping meldt en als het gevraagde gesprek dan ook tot stand komt. Blijkt, wanneer do opgeroepene zich meldt, dat de aanvrager zich heeft verwijderd, zoodat het gesprek wederom niet kan plaats hebben, dan is de aanvrager 20% van het desbetreffende tarief naar de soort van hét aangevraagde gesprek, vermeerderd met de volle kosten voor het aanvragen van gesprekken met herhaalden oproep, verschuldigd. 15. Intrekken van aanvragen, Wordt een aanvraag door den aanvrager ingetrokken en is deze aanvraag reeds aan een ander interlocaal kantoor doorgegeven, dan is de aanvrager 20% van het tarief naar de soort van het aangevraagde gesprek verschuldigd; is de aanvraag nog niet doorgegeven, dan geschiedt de intrekking vrij van kosten. 10. Aanvang en duur der gesprekken Het gesprek wordt geacht te zijn begonnen, zoodra door den aanvrager antwoord is ontvangen van den opgeroepene of, indien bij de aanvraag slechts het telefoonnummer is opgegeven, vanuit de opgeroepen aansluiting. De duur van de noodgesprekken is onbeperkt. Een bliksemgesprek wordt tot 6 minuten beperkt, indien een ander bliksemgesprek wachtend is. Hetzelfde geldt voor den duur van een dringend gesprek, indien een bliksemgesprek of een ander dringend gesprek wachtend is. Een dringend gesprek kan niet als bliksemgesprek worden voortgezet. De duur van een gewoon gesprek wordt tot 6 minuten beperkt, indien andere gesprekken wachtende zijn, het kan in dit laatste geval desverlangd nog worden voortgezet tegen dringend tarief, indien geen bliksemgesprek wachtend is. De duur van deze verlenging wordt tot onderscheidenlijk 3 en 6 minuten beperkt, indien, nadat de verlenging is begonnen een bliksemgesprek, of een dringende gespreksaanvraag wordt aangeboden. Wordt een bliksemaanvraag of een dringende aanvraag aangeboden, nadat de dringende verlenging reeds 6 minuten geduurd heeft, dan wordt het gesprek na beëindiging van den loopenden tijdsduur van 3 minuten, na waarschuwing verbroken. 17. Tijdswaarsehuwüigeu, Indien de tijdswaarschuwing of de waarschuwing, dat het vervolg tegen dringend tarief moet worden berekend, door den aanvrager niet mocht worden gehoord, is deze niettemin aansprakelijk voor de volle verschuldigde gesprekskosten. 18. Invordering van de verschuldigde gelden. De kosten vanuit aansluitingen gevoerde gesprekken worden uiterlijk in de maand, volgende op die, waarin de gesprekken hebben plaats gehad, gelijktijdig met de abonnementsgelden voor de locale aansluitingen, per kwitantie ingevorderd. Nalatigheid in de betaling van de kosten van gesprekken, gevoerd uit één of meerdere aansluitingen, staande ten name van éénzelfden geabonneerde, kan opheffing van alle aansluitingen van dien geabonneerde tengevolge hebben. 19. Storing of slechte gemeenschap, Interlocale gesprekken, die tengevolge van storingen op de geleidingen of in de toestellen van den telefoondienst, niet kunnen worden gevoerd, worden niet in rekening gebracht. Indien echter, niettegenstaande een storing, een gesprek zij het ook met eenige moeite gevoerd kan worden, dan wordt dit op de gewone wijze berekend. 20. Aansprakelijkheid voor de kosten, voortvloeiende uit ingediende gespreksaanvragen en oproepberichten. Elk gesprek, aangevraagd uit een perceel, bewoond door een geabonneerde van een locaal telefoonnet of door een persoon, wiens perceel rechtstreeks met een interlocaal telefoonkantoor is verbonden, wordt geacht door dien geabonneerde of door dien persoon te zijn aangevraagd.

10 VI 21. Geheimhouding en stuiting van gesprekken, Den ambtenaren, beambten en andere personen met den interlocalen telefoondienst belast, is elke mededeeling omtrent gesprekken anders dan aan hen, die tot kennisneming bevoegd zijn, overeenkomstig hun ambtseed verboden, onverminderd de bij algemeene verordening bepaalde straffen. Het voeren van gesprekken kan worden gestuit, wanneer die in strijd worden geacht met de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden. 22. Klachten. Klachten over onduidelijke gemeenschap, welke eerst bij de aanbieding van de rekening worden ingediend, worden als regel niet meer onderzocht. Voor andere klachten wordt verwezen naar het daaromtrent op bladz. I bekend gestelde. Bij het spellen van woorden make men gebruik van de beginletters der volgende namen: o. Anton j. Jan s. Samuel b. Bernard k. Karel t. Theodoor c. Cornelis /. Leendert u. Utrecht d. Dirk m. Marie v. Victor e. Eduard n. Nico w. Wouter /. Frits o. Otto x. Xantippe g. Gerrit p. Pieter y. IJmuiden /;. Hendrik g. Quotiënt z. Zutfen i. Isaak r. Robbert 11. Tarief. Voor een gewoon interlocaal gesprek van 3 minuten of minder (in guldens). Batoiiradja Vet gedrukte getallen zijn gesprekstarieven van interlocale (2.10) Benk ielen (2.10) 0.90 Keta in e ) gesprekken, die gedeeltelijk over B.B.-geleidingen worden gevoerd. (0.90) 1.35 (1.80) Lahat (2.10) 0.90 (1.80) (1-80) Lebongtand d 5 ) Voor met 20% v/h tarief belaste aanvragen, wordt ipoera 2 ) / 0.20 toeslag 0.50 (2-10) (2.10) (1.35) (1-35) 1 (2.10) Mart; voor B.B. per aanvraag geheven (2.10) (2.10)1 (1-35) (2.10) Moearadoewa 2 ) (0.90) 1.80 (2.10) 0.50 (2.10) (0.90) (1-35) (1.35)i Moeara-Enim (2.70) C-40) (1-80) 2.25 (2.25) (3.-) (3.-)i (2.25) Moearaklinigi akling 1 ) (2.70) 1.40 (1.80) 2.25 (2.25) (3--) (3.-)l Moea: Moe:araroepit«) (1-35) 1.35 (1.80) 0.50 (1.80) (1.35) (1-35) (1.35)I 0.90 (2.25) Pagaralam (2.40) 1.80 (2.40) 1.80 (1-80) (1.80)I 1.35 (3. ) (3.-) Palembang (0.90) (2.10) (0.90) (0.90) (0.90) (1-35) (1.35)i (0.90) Praboemoelih ') (2.70) 1.40 (1.80) 2.25 (2-25) (3.-) (3.-) Soeroelangoenrawas 3 ) (1.35) (0.90) (1.35) 0.90 (1.35) (1-80) (1.80) (0.90) (1-80) Tebingtinggi 2 ) (1-80) 0.50 (0.90) 1.35 (0.90) (2-10) (2.10) (1-80) 0.90 Tjoeroep Verbindingen tusschen plaatsen, waarvoor het tarief hierboven tusschen haakjes is aangegeven, worden slechts op risico van den aanvrager tot stand gebracht. 1) De publieke interlocale spreekcel te Moearaklingi is op werkdagen opengesteld van 7 12 u. m. en van 2 5 u. n/m. u.v/m. Op Zon- en Feestdagen van 7 u. v/m. tot 12 u. m. 2) Te Martapoera, Moearadoewa en Tebingtinggi kan slechts verbinding worden verkregen met het huis van den Controleur ter plaatse, na sluiting van den Telegraafdienst. 3) De publieke interlocale spreekcel te Soeroelangoenrawas is op werkdagen opengesteld van u. v/m en u. n/m. 4) De publieke interlocale spreekcel te Moeararoepit is opengesteld op werkdagen van Bu. v/m tot 2 u. n/m. 5) Te Lebongtandai (Simau) kan verbinding verkregen worden met de interlocale aansluiting der M. M. Simau" en op werkdagen met de interlocale spreekcel van den P.T.T.-dienst vanaf u. v/m en u. n/m. 6) Te Ketaun kan slechts op werkdagen verbinding worden verkregen met het kantoor van de M. M. Simau" ter plaatse, vanaf u. v/m en u. n/m. 7) De publieke interlocale spreekcel te Praboemoelih is opengesteld in de avonduren, na sluiting van den Telegraafdienst. -)- Wordt als districtsverbinding beschouwd met afzonderlijke tarieven. Buiten de hierboven onder noot 1, 3, 4, 5 en 6 vastgestelde uren kan verbinding gegeven worden op risico van den aanvrager.

11 VII Belangrijkste posttarieven enz. I. Brieven post. Aard der stukken. o 2. 5 Port In centen: v. O.B O Nederland w C n T3. E ;- (0 Overig per -«3 zeepost. = buitenland. Maximum gewicht. Binnen- en buitenland. Afmetingen. Brieven: Briefkaarten: a. in locaal verkeer: tot en met 140 gram per 20 gram: boven 140 gram als onder b. in overig verkeer: b. eerste 20 gram boven 20 t/m 50 gram 50. _ , » c. eerste 20 gram elke volgende 20 gram enkele dubbele y, '/i % 7 Door den P.T.T.-dienst uitgegeven postbladen. 7 y t 7'/«7 Vi. Verhulskaarten: per kaart als briefkaarten Drukwerken: a. tot en met 500 gram (Hieronder ook te per 50 gram begrijpen advertentie- boven 500 gram bladen) per 250 gram b. per 50 gram kg Som van lengte, breedte en dikte tezamen niet meer dan 90 cm; grootste afmeting ten hoogste 60 cm. In rolvorm : som van lengte en tweemaal de doorsnede niet meer dan 100 cm; lengte ten hoogste 80 cm aIs Verkoopprijs 8 cent. 2 kg') ') Voor afzonderlijk verz, Ierland pe i inden bi lekdeei m 3 kg. Naar Ni zeepost 5 kg. (Maximum: 15 bij 10% cm. ( Minimum: 10 bij 7 cm. Ais voor brieven. Al dan niet gevouwen kaarten, welke zonder omslag tegen het tarief der drukwerken worden verzonden, mogen niet kleiner zijn dan 7 x 10 cm. Nieuwsbladen en Hjvoegsels: t/m 55 gram t/m 100 gram voorts t/m 500 gram: per 50 gram boven 500 gram per 250 gram ) Als fjwerken als druk- drukwerken sub b. [sub a. 2 kg Als voor brieven. N.B. Voor bij abonnement gefrankeerde nieu' sbladei kolom 2. in het binnenlandsch vi :rkeer bedra; ;t het port 75% van dat, vermeld in 'ocumenten: a. tot en met 500 gram per 50 gram met een minimum van: boven 500 gram per 250 gram b. per 50 gram met een minimum van: kg ] Als voor brieven. Brailledrukwerken: blindenschrift) per 1000 gram 5 kg Als voor brieven. lonsters: per 50 gram \ als pakjes met een minimum van:... ) sub a g Als voor brieven. Pakjes: a. t/m 500 gram: per 50 gram met een minimum van: boven 500 gram per 250 gram b. per 50 gram met een minimum van: kg t l Als voor brieven. 20 cent. N.B. Pakjes zijn slechts na; x bepaiilde lan' len toegelat n. Re; :ht voor expresssebestelling in het binnenl, indsch verkeer : 1. bh men de bestelling! sgrenzeiï van eein post- 2. buiten die grenzen 7 V, cent of hulppostkantooi r c.q. bijpostk:antoor per km met een minimum 25 cent. van 25 cent.

12 VIII 11. Luchtpost. Voor brieven, briefkaarten en postbladen bestemd voor Nederland of West-Indlë (zie kolom 3) is het gewone port in het luchtposttarief begrepen. Overigens zijn de hieronder vermelde luchtrechten verschuldigd boven de gewoneporten en rechten. Luchtpoststukken zijn steeds te voorzien van hetblauwe etiket : Per luchtpost par avion". Aard der stukken Dcd E u B Per K.L.M. en/of K.N.I.L.M. Malaya Per K.L.M. tot Amsterdam Nederland, Suriname of Curacao Per K.L.M. Per luchtpost tot Hongkong Hongkong, Macao, China, Japan. Mantsjoekwo, Siberië KWLM/AIR Per luchtpost FRANCE na? r tot Hongkong Hanoi en verder») China Per KNILM Aard der stukken Per K.L.M, en bestemd voor Nederland, Suriname of Curacao 8 10 Brieven boven de gewone porten boven de gewone porten Drukwerken gewoon port 7} cent per 20 g 20 cent per 10 g (port + luchtrecht) Postbiaden 7è cent 20 cent (port + luchtrecht) Briefkaarten 7J cent 125 cent (port + luchtrecht) Postwissels 7J cent 10 cent (luchtrecht) voor de Ie 100 g 30 cent per 10 g; daarboven voor elke 20 g 30 cent 35 cent per5g 10 cent per 5 g 50 cent per 5 g 30 cent 35 cent 10 cent 50 cent 10 cent Documenten Pakjes Europa (met uitzondering van Nederland) Australië + 50 cent per 50 g (luchtposttarief voor brieven en briefkaarten toepassen (zie kol. 3), indien voordeeliger). Monsters 10 cent per 5 g Brailledrukwerken Voor deoverigebestenimin- 20 cent 35 cent 10 cent 50 cent 10 cent gen gelden v oor drukwer- braillegeschri iften en pakjes ken,documeniten,monsters, dezelfde luchtrechten als 20 cent 35 cent 10 cent 50 cent 10 cent voor brieven. Het recht voor extra-bestelling (uitsluitend in het binnenlandsch luchtpostverkeer en in het verkeer per K.L.M, met Nederland) bedraagt 10 cent per stuk ofper postwissel. *) Op risico van den afzender. Binnenlandsch verkeer. 5 cent boven ƒ 5. t/m ƒ Voor elk te storten bedrag tot en met ƒ Voor bedragen boven ƒ : 50 cent voor elke som van ƒ of gedeelte van ƒ 1000., vermeerderd met een recht van 150 cent per postwissel. Maxima : a. binnenlandschegewone postwissels ƒ b.,,,,,, aangenomen door of bestemd voor hulpkantoren in de buitengewesten c. binnenlandsche telegrafische postwissels Postwissels. Buitenlandsch verkeer. Naar de landen, waarheen postwissels kunnen worden verzonden (P.T.T.-Gids bijlage D), uitgezonderd de hieronder met name genoemde voor elk in Ned.-Ind. courant te storten bedrag : t/m ƒ cent boven ƒ 25.,,,, eent % % % het maximum 262 % Naar en over Australië, Britsch-Indië, Groot-Brittannië en Noord- Ierland, Malaya, de Vereenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika en naar Ceylon, Hongkong en de Philippijnen, voor elke ƒ 10. of gedeelte van ƒ 10. van het te storten bedrag: 15 cent. Maximum bedrag buitenlandsche gewone en telegrafische postwissels in het algemeen: ƒ Op de strook van postwissels, bestemd voor de hier met name genoemde landen, uitgezonderd Malaya, mogen geen mededeelingen worden opgenomen. Gewicht. Tot niet meer dan 1 kg Boven 1 tot en met 3 kg Boven 3 tot en met 5 kg Boven 5 tot en met 10 kg Binnenland. IV. Postpakketten. Op Java en Madoera en in de Buitengewesten bij ver- Overig voer over land, rivieren en binnenwateren. / verkeer. / Buitenland. Nederland. Suriname en Overige landen. Zeepost. Mail. ') Curar;ao. ƒ 1.05 / 1.65 / 1.55 Diverse tarieven. Inlichtingen in te winnen bij de post-, bij- of hulppostkantoren. Postpakketten kunnen in het binnenlandsch verkeer ongefrankeerd worden verzonden ; de hierboven genoemde bedragen worden in dat geval van de geadresseerden ingevorderd, vermeerderd met een vastrecht van 5 cent per pakket. Maxima: Gewicht: 10 kg, behoudens eenige afwijkingen in het buitenlandsch verkeer. Afmetingen en inhoud : behoudens enkele afwijkingen in het buitenlandsch verkeer, respectievelijk 1.25 in langs één der zijden en 60 dm 3 voor pakketten t/m 5 kg en 80 dm» voor pakketten boven 5 kg tot en met 10 kg. ') In verband met den oorlogstoestand in Europa is zoolang de omstandigheden zulks noodzakelijk maken de aanneming van mailpostpakketten voor Nederland ter verzending vanuit Marseille of Genua overiand naar Nederland, gestaakt.

13 IX TELEGRAAFTARIEVEN. (LX) : extra 50 et per telegram- BINNENLAND. Voornaamste buiten!lam Iscl legraa- :arievi Tarief per woord Boven een vast recht van 25 cent per telegram is verschuldigd voor Locale telegrammen : 2 et per woord : BESTEMMING: Gewone telegrammen Uitge- Gewoon steld i) binnen één groep : 15 et per woord tusschen 2 groepen 25 et per woord Nederland') ƒ 1.20 f 0.60 lste groep: Java, Madoera, Bali en Lombok. Denemarken, Italië, Polen, Portugal en 2de groep Sumatra, West-Borneo en Riouw-Archipel. Zwitserland 3de groep : Overig Nederlandsch-Indië. Frankrijk Code (CDE) telegrammen: 6/10 van het gewone tarief, (min. 5 De meeste overige landen in Europa woorden). Aden Birma Britsch-Indië en Ceylon Dringende (D) telegrammen : 2 x het normale tarief. Uitgestelde (LC) telegrammen voor geheel Nederlandsch-Indië: 10 et per woord, zonder vast recht (min. 5 woorden). Radiotelegrammen (voor schepen in zee): 60 et per woord, bij uitseining dooreen Ned.-Indischlandstation. Het tariefvoorcderadio-telegrammen bedraagt 6/10 hiervan; de minimumprijs van 5 woorden geldt niet voor de landstations- en boordtaks. idem (voor K.L.M.- en K.N.I.L.M.-vliegtuigen): 50 et per woord, uitsluitend via Ned.-Indische luchtvaartstations. Maximum aantal woorden 15. Slechts toegelaten betaalde dienstaanwijzing Dringend (D), welke geldt tusschen plaats van afzending en luchtvaartstation; inhoud mag alleen uit verstaanbare taal bestaan. Scheepsbrieftelegrammen (Slt): tarief ƒ 3.12' voor 20 woorden of minder en 16 et voor elk woord boven 20 woorden. Voor Slt's bestemd voor schepen van de Koninklijke- of Gouvernements Marine, van den Dienst der Scheepvaart en van de Zoutwinning zijn de bedragen respectievelijk ƒ 1.87s en 9% et. Uitsluitend toegelaten in het verkeer met Nederlandscheen Ned.-Indische schepen en via Ned.-Indische landstations. Meervoudige telegrammen (telegrammen aan verschillende geadresseerden in eenzelfde plaats): 25 et extra per adres, wanneer het aantal woorden niet meer dan 50 bedraagt (dienstaanwijzing TMx). Boot- en vliegtuigtelegrammen (telegrammen met vasten tekst voor ofafkomstig van bemanningof passagiers van vertrekkende of aankomende schepen en K.L.M.-vliegtuigen): telegram. ƒ1. per Telefonische aanbieding door nlet-crediethouders : extra 25 et per telegram. Aflevering op luxe-formulier VERZENDT UW BU1TENLANDSCHE TELEGRAMMEN VIA JAVARADIO" Seint via Radio zeker en snel. Telefonische aanbieding van telegrammen, 1. Tenzij de afzenders ten telegraafkantore van aanbieding een waarborgsom hebben gestort en het recht ad ƒ 30. per jaar vooraanbieding van telegrammen zonder dadelijke betaling hebben voldaan, wordtvoor de telefonische aanbieding een recht van ƒ0.25 per telegram geheven. 2. Voor het opgeven der telegrammen vrage men, op de gebruikelijke manier, aansluiting met Telegraaf", zonder opgave van het telefoonnummer. Zoodra deze verbindingtotstand isgekomen, gevede aanbieder zijn naam op en het telefoonnummer van waaruit gesproken wordt. 3. Is het telegraafkantoor ter plaatse gesloten en wenscht men het telegram aan te bieden aan een telegraafkantoor, dat wel geopend is (zie sub 5), doch waarmede alleen per districts- of interlocaal gesprek verbinding kan worden verkregen, dan worden de sub2 bedoelde gegevens dadelijk bij deaanvraag van het gesprek verstrekt (de kosten voor het districts- of interlocaal gesprek komen voor rekening van den abonné). 4. Over de telegramkosten, vermeerderd met een recht van ƒ 0.25 per telegram, wordt per kwitantie beschikt. 5. Voor de telefonische aanbieding van telegrammen (aansluiting vragen met Telegraaf") is het telegraafkantoorte Palembang geopend : Zuid-Sumatratijd China: Hongkong Macao Shanghai De kantoren in de Prov. Kwangsi en Kwantung 0.68 Overig China 0.80 Fransch Indo-China 0.44 Japan 0.80 Philip.-Statenbond: Mamla 0.61 Thailand (Siam) 0.42 Malaya: Straits Settlements 0.24 Amerika: S. Francisco 0.86 New-York 1.05 Suriname, Curacao en de overige Ned. West-Indische Eilanden ') Australië (vasteland) Nieuw-Zeeland Egypte (Ie Zone) Zuid-Afrikaansche Unie Code (CDE) telegrammen : 6/10 van het gewone tarief (min. 5 woorden). Javatijd Op werkdagen: 6.30 u. v.m u. n.m. 7 u. v.m. 7 u. n.m. Op Zon-en feestdagen : 8.30 u. v.m u. v.m. of 9u. v.m. 10 u. v.m. 3.3Q o.n.m u. n.m. 4 u. n.m. 5 n. n.m. 7 ;h e,, -,*--., *\»+ Zmd-Sumatra *) met: Dringende (D) telegrammen : 2 x het normale tarief. Brieftclcgrammen : 1,'3 van het gewone tarief (mm. 25 woorden); aflevering in den ochtend van den tweeden dag na dien van aanbieding. (Dienstaanwijzing DLT) ; in het verkeer met Nederland, Australië en Nieuw-Zeeland aflevering in den ochtend volgende op den dag van aanbieding. (Dienstaan- Telefonische aanbiedingdoor nlet-crediethouders : extra 25 et per Aflevering op luxe-formulier (LX) (uitsluitend in het verkeer naar Nederland): extra 50 et per telegram. ') Met een minimum van 5 woorden.») Nationale telegrammen (NAT), uitsluitend via radio naar Nederland en Suriname enz. : voor Nederland 20 et per woord (min./2.-); voor Surinameenz.: 40 et per woord (min. ƒ 4. ); afleveringin den ochtend van den tweeden dag na dien van aanbieding. Java, Madoera en Bali 1 RADIO Noord-Sumatra I f Gesprekskosten voor de eerste '3 minuten of minder. TFI FFONIF Makasser.. 9- ILLCruiMC Nederland ( 18. UINTEL) (goedk. familiegesprekken **) 9 x Overig Europa ƒ tot ƒ On pllrpn ' Afrika tot up eiken Amerika 33. tot werkdag Australië f 39. geopend. Japan 33. de Straits Een geheim Bangkok 18. installatie Philippijnen 21. tot ƒ wordt inge- 'ndo-cluna ƒ 18. schakeld. Verlenging per minuut 1/3 van deze tarieven. *) Alleen de kantoren: Lahat, Moearaenim, Pagaralam, Batoeradja, Palembang, Benkoelen en Tjoeroep, alsmede de bijkantoren: Soengeipait, Kepahiang, Loeboeklinggau en Moearaaman. Batoeradja is evenwel uitsluitend voor het interinsulaire verkeer opengesteld. **) Aanvragen in te dienen ten minste een week vóór den gewenscliten spreekdag.

14 1. Bijdrage in de aanlegkosten. voor een hoofdaansluiting ƒ voor een hoofdaansluiting buiten den plaatselijkenkring Voornaamste Tarieven voor den Telefoondienst. wordt het onder I.genoemdebedrag, voorhet geleidingsgedeelte buiten den plaatselijken kring per 100 m of gedeelte daarvan, verhoogd met ~ voor een nevenaansluiting binnen of buiten den plaatselijken kring per 100 m geleidingslengteof gedeelte daarvan : voor een extraschel, waarvan de geleidingslengte maximaal 200 m mag bedragen, per 100 m geleidingslengte of gedeelte daarvan ~ voor het ongewijzigde overnemen, zonder onderbreking van het abonnement, van een volledige aanwezige telefooninstallatie, dus met inbegrip van alle bijzondere technische inrichtingen en nevenaansluitingen per hoofdaansluiting voor het wijzigen van een telefoonnummer op verzoek van den geabonneerde 1.25 Abonnement voor : 1. een hoofdaansluiting aangesloten op één der telefoonkantoren van de netten Batavia, Bandoeng, Semarang en Soerabaja : a. Ie tariefsklasse : indien door den geabonneerdeten hoogste 75 gesprekken per 14 achtereenvolgende dagen wordenaangevraagd ƒ 10. 2e tariefsklasse: indien door den geabonneerde meer dan 75 dochten hoogste 150 gesprekkenper 14 achtereenvolgendedagen worden aangevraagd e tariefsklasse: indien door dengeabonneerdemeer dan 150 doch ten hoogste 250 gesprekken per 14 achtereenvolgendedagen worden aangevraagd 15. 4e tariefsklasse: indien door den geabonneerdemeer dan 250 doch ten hoogste 400 gesprekken per 14 achtereenvolgende dagen worden aangevraagd 20. 5e tariefsklasse: indien doorden geabonneerdemeer dan 400 doch ten hoogste 600 gesprekken per 14 achtereenvolgende dagen worden aangevraagd 25. X Abonnement voor : (vervolg) 2. een hoofdaansluiting aangesloten op de andere telefoon kantoren, dan de onder 1 genoemde, alsmede op de bijkantoren, voor de onder 1 genoemde gesprekcijfers respectievelijk : a. Ie tariefsklasse ƒ B. 2e tariefsklasse e tariefsklasse 12. 4e tariefsklasse 16. 5e tariefsklasse 20. Indien doorden geabonneerde meer dan 600 gesprekken per 14 achtereenvolgendedagen worden aangevraagd, is een tweede hoofdaansluiting en telkens bij het overschrijden van elk volgend 600-tal een nieuwe hoofdaansluiting vereischt (geldt voor 1 en 2). 3. het toestel van een nevenaansluiting, de geleiding van een hoofdaansluitingbuiten den plaatselijken kring, voor het geleidingsgedeelte buiten den plaatselijken kring per 100mof gedeeltedaarvan, de geleidingvan een nevenaansluiting, zoowel binnen als buiten den plaatselijken kring, voor het gedeelte boven de 50 m, per 100 mof gedeeltedaarvan elk op een wisselbord in gebruik zijnd oproepsignaal: a. in een locaalbatterijtelefoonnet, 0.40 met een minimum van, 2. b. in een centraalbatterijtelefoonnet 0.50 met een minimum van a. een schakelaar met drie standen 1.50 b. alle overigeschakelaars een extraschel, met inbegrip van degeleiding, een locaalbatterij-toestel met microtelefoon, extravoor de microtelefoon 0.75 voor een centraalbatterij-toestel met microtelefoon wordt het abonnement niet verhoogd. 10. een tweede telefoon devermelding(en), per drie regels of gedeelte daarvan het opnemen in den gids van den naam van een medegebruiker, op één plaats voor ten hoogste drie regels 0.50 elke regel meer dan drie regels het vermelden in den telefoongids van eiken regel méér dan kosteloos is toegestaan het in kapitale letters opnemen in den telefoongids van TARIEVEN VOOR ADVERTENTIES IN DEN TELEFOONGIDS. n den tekst --per '/, pag. 16Jx cm' In den tekst per % pag. 16Jx cm! n den tekst per / pag. 11 x cm-'. (2 x */, kolom, vertic.) In den tekst per i pag. 161x cm 2 [n den tekst per / pag. 5Jx24 = cm'. (1 x '/i kolom, vertic.) In den tekst per J pag. 161x6 99 cm' In den tekst per '/ 1 pag. 16Jx3 = 49è cm' Op de buiten- en binnenzijde der omslagen en voor inleggers, bladwijzers e.d. en voor overige advertentie-ruimten. I- ƒ ƒ ƒ Plaats en grootte der advertentie. Batavia. Soerabaja. Bandoeng. Semarang. ƒ HO., Malang. Gec. gids van Palem- bang- Lahat- Tjoeroep. Djokja. Solo. ƒ 100. ƒ Buitenzorg-Che- ribon-djember- Kediri-Madioen- Magelang-Makas- ser-n.-sumatra- Pekalongan-Pontianak-Soekaboemi-Tegal. Gec. gids van Padang-Fort de Kock-Moearalaboeh. ƒ , Toelichtingen. N.B. Bij de 2e plaatsing wordt 10%, bij de 3e en volgende ononderbroken plaatsingen 20% korting op nevenstaande tarieven verleend. Volgens bijzondere overeenkomst; zich terzake te wenden tot het Reclamebur. A. de la Mar Azn. te Batavia- Ccntrum.

15 BATOERADJA (Palembang-complex). A Abd. Karim, Mgs. H., Hotelhouder Metropole tevens Agent Kalkbranderij Sepantjar", Kalanganstraat 2 Bta 11 B Ban Liong Jiin. Handel in Auto-onderdeelen, Kedatonstraat. Bta 7 Bataafsche Petroleum Mij. Hzn., N. V. Goedang- B.P.M. Hzn.... Bta 25 Beoker, K. E., Aannemer, Ford Agentschap, Philipsradio en electroluxijskasten Bta 30 Biiiiieiilaiidsch Bestuur. Assistent Resident der Afd. Ogan en Kommering Oeloe, F. W. van Santwijk. Kantoor, Aloon-Aloon... Bta 2 Huis, Aloon-Aloon 1 Bta 1 Controleur van Ogan Oeloe, Mr. W. J. Gerritsen. Kantoor, Aloon-Aloon... Bta 29 Huis, Wilhelminalaan 3. Bta 3 F Firma H. M. Soleh & Co., Ranaustraat 30 Bta 17 G. Gerritsen, Mr. W. J., Controleur van Ogan Oeloe: Huis, Wilhelminalaan 3. Bta 3 Kantoor, Aloon-Aloon... Bta 29 H Maiilid bin M. All, A., Ranaustraat 38 Bta 14 1 NAAMLIJST DER GEABONNEERDEN VAN HET: I. LAHAT-COMPLEX. 11. PALEMBANG-COMPLEX TJOEROEP-COMPLEX. Hotel Metropole, Eig. Mgs. H. Abdulkarim tevens Agent Kalkbranderij Sepantjar", Kalanganstraat No. 2 Bta 11 Hotel van Santen, Tembesoelaan Bta 24 K Kwa Hens Liang, Handelaar, Oganstraat Bta 10 0 Oen Hoen ilwat. Eigenaar Toko Ban Liong llin & Co., Kedatonstraat. Bta 7 Ong Tek Jang, X. V. Handel Mij., Kedatonstraat 23 Bta 6 P Pang Kioe Teng, Handelaar, Ranaustraat 1 Bta 12 Politie. Detachementscommandant Inspecteur van Politie Ie kl. F. Verzijden. Politiekazerne, Mahonielaan Bta 4 Huis, Detachementscommandant, Julianaweg Bta 5 Post- en Telegraafkantoor, Hulp Bta 28 Voor het opgeven van telegrammen vrage men verbinding met Telegraaf" zonder opgave van telefoonnummer. s Slaatsspoorwegen, Station Batoeradja Bta 27 Santen, C. van, Hoteleigenaar, Tembesoelaan Bta 24 Santivijk, F. W. van, Ass.-Res. Afd. Ogan en Kommering Oeloe. Kantoor, Aloon-aloon... Bta 2 Huis, Aloon-aloon 1 Bta 1 T Telefoondienst. Monteur Kantoor Bta 22 (Klachten en inlichtingen omtrent de bediening v.d. centrale en werking der toestellen). LI. 2. H. Goni Bta 33 Telegraaf. Sectiechef Kantoor Bta 22 The Tjai Hoe-at, Handelaar, Passerstraat 51 Bta 18 Tjek Oeng bin Tjek Ebek, Productenhandel, Ranaustraat Bta 8 Tjia Tjin Gwan, Handelaar, Kedatonstraat 116 Bta 16 V Abd-Zie Verzijden, F., Detachementscommandant Veldpolitie, Huis Julianaweg Bta 5 w Watcrsiaatsdienst, Kedatonstraat 39 Bta 20 Wijkmocstcr der Chineezeii, Tjia Tjin Gwan, Kedatonstraat Bta 16 z Zlickoiiiiirichtiiig, Doesoen Kemalaradja Bta Woning Geneesheer. Palembang 3. Eén extra gehoorbuis voor 25 cent

16 Aso Pel A A. S. 0., Toko, Filiaal Benkoelen Bn 35 Abdul Chalil, Demang van Benkoelen Bn 32 Kantoor Bn 12 Administrateur Volksbank Benkoelen, Kantoor Djitra Bn Woning. Andel, H. van, Constructiewerkplaats Bn 8 Apotheek, Dokters Bn 33 Ating Natadikoesoemah, R., Commissaris van Politie Ie klasse, Benkoelen Bn 26 Avè Lallemant, Dr. G. F. M., Gouvts. Arts Bn 11 B Bastiaans, J., Residentie Secretaris Bn 25 Kantoor Bn 2 Bnlaal'sche Petroleum Maatschappij Handelszaken. Inspecteur Bn 53 Installatie-Storingsdienst, Benzinepompen Bn 54 Bestuur. Resident, C. E. Maier Bn 1 llesidcntickantoor Benkoelen. Wisselbord (Bn 2 ( Bn 14 ( Bn 27 l Hes. Secretaris, J. Bastiaans (huis Bn 25). 2. Assistent-Resident t.b. 3. Technisch Leider Veldpolitie lt. Ating Natadikoesoemah (huis Bn 26). 4. Residentiekantoor afd. Algemeene Zaken. 5. Bestuurstelefoonlijn Benkoelen Bintoehan opengesteld voor Telegraafverkeer. Hoofd van Plaatselijk Bestuur, J. B. Eijken Bn 3 Huis Bn 23 Controleur van I.ais te Lais. Bn Controleur van Lais W. Hartsteen, kantoor. 2. idem, huis. 3. Pasirah van Kerkap te Kerkap. 4. Assistent Demang, pasanggrahan Perbo-Aoergading. Demang van Benkoelen, Abdul Chalil Bn 12 Huis Bn 32 Borneo-Sumatra Handel-Maatschappij Bn 46 Chef, huis Tjemaralaan. Bn 17 Boschwezen. Houtvester van Benkoelen, Ir. E. C. M. Roderkerk Bn 4 c Centrum Hotel, Tjemaralaan Bn 76 Chemicaliën Handel Benkoelen, Benkoelen Bn 33 Eigenaar J. S. Mol, Dokters Apotheek, Benkoelen Bn 34 Constructiewerkplaata H. van Andel Bn 8 Controleur Kotta, Kantoor, Chin. kamp Bn 3 Controleur t.b. Huis Bn 15 2 D Delniy, de eerste Minangkabausche Levensverz. Mij. N.V. Adjunct Inspecteur Baharoedin Bn 16 Demang van Benkoelen, huis Marlborough Bn 32 DOKTOREN. Ave- Lallemant, G. F. M.... Bn 11 Hogezand, G. B. van, Bn 85 E Eijkcn, J. 8., Hoofd van Plaatselijk. Bestuur Bn 23 Kantoor Bn 3 F Firma R. J. van der Vossen BENKOELEN (Tjoeroep-complex). ét Co., Pasar Pantai Bn 93 Ford-Centrale-Benkoelen, Benkoelen Bn 7 G GAS-MAATSCHAPPIJ. N V. Ned. Ind. Electriciteitbedrijf Benkoelen. STORINGSDIENST Bn 40 Geopend van 7.30 v.m. 9 n.m. Na 9 u. n.m. uitsluitend voor dringende gevallen. Kantoor: 7.30 v.m n.m ) Bn n.m n.m ) Huisnummers: J. J. Pelt. Bedrijfsleider. Bn 75 Th. L. Karis (buiten kantooruren) Bn 40 Gevangenis, Manam Bn 28 Gouvernemen ts Veearts, A. F. Wawo Roentoe, Aloon-Aloon Bn 58 H Handel-Maatschappij Bomeo-Sumatra Bn 46 Rauw Kiat, Kapitein der Chineezen Bn 21 Hogezand, G. B. van, Gouvts. Ind. Arts Bn 85 HOSPITALEN. Gouvernements Burgerlijke Ziekeninriehting Bn 6 1. Ziekenverpleger. Hotel Centrum, Tjemaralaan Bn 76 Hotel Oranje, Aloon-a100n... Bn 44 I Industrie en Handel Mij.... Bn 47 Internationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam", Pasar Baroe Bn Goedang. X. V. Internationale Crediet & Hvg...Rotterdam", huis sub Agent, H. Jordaan Bn 55 In-, Uitvoerrechten en Accijnzen, Mas Soenandar Bn 10 Eén extra schel voor 25 cent J Jordaan, H., Sub Agent Intern. Crediet & Hvg. Rotterdam" Benkoelen Bn 55 K Kapp, Ir. F.. Landbouwconsulent Benkoelen (Kt. Bn 91), Huis Bn 43 Kapitein der Chineezen Bn 21 Koninklijke Paketvaart Mij., Haven Bn 42 Agent woonhuis Pondok Besi Bn 59 Koopman, B. C, ChefBorneo-Sumatra Handel Mij Bn 17 Koyama, G Bn 29 L Landbouw-Oonsulent Bn 91 Landraadskantoor Bn 73 Lim en Company, Aloon-aloon Bn 22 M Maatschappij Handel- en Industrie Bn 47 Maler, O. E.. Resident van Benkoelen Bn 1 Mijnbouw Mij. Simau. Agentschap, Havenemplacement. Bn 6 Mijnbouw Mij. Simau. Vertegenwoordiger (huis). Bn 60 Mijnbouw Mij. Simau, Hoofdkantoor te Lebong Tandai Bn 119 Moll, J. S., eigenaar van Chemicaliën Handel, Benkoelen Bn 34 Moluksche Handelsvennootschap, Sub-Agentschap Haven Bn 57 Moluksche Handelsvennootschap if.v., Sub-agent F. T. J. Schut, huis Bn 19 N Ka Kim Hong Bn 39 0 Oranje Hotel, Aloon-aloon. Bn 44 P Paketvaart Mij. Koninklijke, Haven Bn 42 Agent, Woonhuis Pondok Besi. Bn 59 Pastorie, R. K., Pasar Malintang Bn 68 Pattynnma, J. M., Hoofd v.h. Waterleidingsbedrijf, Benkoelen. Bn 18 Pelt. J. J., Bedrijfsleider N. V. Ned. Ind. Gas-Mij Bn 75

17 BENKOELEN (Tjoeroep-complex). 3 Pol Zus Politic-. Technisch Lieidcr der Veldpolitie. Kantoor Bn 14 Huis Bn 26 Hoofdinspecteur van Politie. Bn 63 Politieposthuis I Bn Kantoor v/d Demang v. Benkoelen. Politieposthuis 11, Driesprong weg Lais-Kepahiang Bn 92 Politieposthuis in, Pasar Minggoe Bn 96 Politie-, Veld-. Wacht-Commandant Bn 30 1.Detachements-Commandant. Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Post-en Telegraafkantoor. Bn Chef (huis Bn 13). Voor het opgeven van telegrammen vrage men verbinding met Telegraaf" zonder opgave van het telefoonnummer. Administratie Telefoondienst. Informaties en klachten omtrent nieuwe aansluitingen, verbindingen, gidsvermeldingen, telefoonrekeningen en andere aangelegenheden van administratieven aard Bn Chef (huis Bn 13). Voor klachten betreffende de werking der toestellen of omtrent de telefoonbediening vrage men verbinding met het Kantoorhoofd, (kantoor-uren van 7 u. v.m. t/m 3 u. n.m.). Kantoor Trp 39 Huis Trp 38 R Roderkcrk, Ir. E. C. M., Houtvester van Benkoelen Bn 4 s Schut, F. T. J., Sub-Agent Moluksche Handelsvennootschap Bn 19 Simau. Mijnbouw Mij. Vertegenwoordiger (huis). Bn 60 Simau, Mijnbouw Mij. Agentschap, Havenemplacement. Bn 5 Simau, Mijnbouw Mij., Hoofdkantoor te Lebong Tandai Bn 119 Sm Tji Hoo, eigenaar Lic Tjoen Lim Bn 38 Sociëteit De Vrijheid", Tjemaralaan Bn 31 Soebedjo, Mohamad, Monteur Telefoonkantopr. Kantoor, Aloon-Aloonstraat No. 11 Bn 41 Huis, Aloon-Aloonstraat 2. Bn 83 Soerjo Mihardjo, Ir. R., Eerstaanwezend Waterstaatsingenieur V & W, huis Bn 45 Spaarkas Minang, N.V. Bouw-Crediet, Beheerder, Baharoedin... Bn 16 Staatsspoorwegen, Agent A. D. S. S. Oei Tjoen Lim, Toko Baba-Pendek, Benkoelen Bn 69 T Technisch Leider der Veldpolitie. Kantoor Bn 14 Huis Bn 26 Telefoondienst. Monteur, Moh. Soebedjo... Bn 41 Huis Bn 83 Magazijn Bn 89 Administratie en informatiebureau. Bn 51 l.ijnlegger ie klasse Bn 88 Telegraafkantoor, Post- en. Voor het opgeven van telegrammen vrage men verbinding met Telegraaf" zonder opgave van het telefoonnummer. 1. Chef (huis Bn 13). Tek Goean, Eigenaar Lic Lam Hai.i Bn 24 Tjie Seng Han Bn 37 TOKO'S: A. S. 0., Filiaal Benkoelen. Bn 35 Babah Pendek Bn 69 Batavia, merk Tek Goean... Bn 24 Toko's, Vervolg. Hok Tjoan Socy", Benkoelen. Bn 39 Toko Koyama, Bn 29 Lic Tjoen Lim merk Sm Tji Hoo Bn 38 Lim & C0.., Aloon-aloon.... Bn 22 Xjan Miauw Hm Bn 94 V Verkeer en Waterstaat, kantoor Aloon-Aloon Bn 9 1. Eerstaanwezend Ingenieur. Volksbank Benkoelen, Kantoor v/d Administrateur, Djitra.... Bn Woning v/d Administrateur. Vossen & Co., Firma R. J. van der. Pasar Pantai Bn 93 Vrijheid",, Sociëteit de, Tjemaralaan Bn 31 w Waterleidingsetablissement, kampong Soerabaja Bn 49 Waterleidingsbedrijf Benkoelen, Hoofd van het Bn 18 Waterstaat, Verkeer en, kantoor Aloon-Aloon Bn 9 1.Eerstaanwezend Ingenieur. Wawo Rociitoc, A. F., Gouvernements Veearts, Aloon-Aloon Bn 58 Whyte, B. L., Chef Post- en Telegraafkantoor Bn 13 (Kantoor Bn 50). Wit, de P., Beheerder Ford Centrale Benkoelen, Benkoelen Bn 7 z Zusterschool, Aloon-aloon... Bn 97 Eén extra gehoorbius voor 25 cent

18 Abd Zie A Abdiilmanan. Pasarstraat 93. Lt 53 Adjunct Inspecteur Vervoer S.S. Lt 9 Algem. Volkscredietbank, Go aan. Kantoor Lt Huis Administrateur. Assistent-Resident, Lematang Boulevard. Kantoor Lt 1 1.Kantoor v. d. Commies. Huis Lt 6 Automobicldicnst S. S., Tebingtinggiweg Lt 13 8 Bataafscho Petroleum Mij., X. V. De. Inspecteur, huis Lt 43 Installatie Serilloweg. Storingsdienst-Benzinepompen Lt 4 BESTUUR. Assistent-Resident, Lematang Boulevard. Kantoor Lt 1 1. Kantoor v. d. Commies. Huis Lt 6 Controleur t.b., Goenoeng Gadjahweg S.S. woning No. 8 Lt 24 Controleur L. Oeloei/Hoofd v. PI. Bestuur, Goemallaan. Kantoor Lt 7 Huis Lt 39 Demnng, huis, Sirelloweg. Lt 41 Bosch wezen. Kantoor: Goenoeng Gadjah. Lt 47 c Chemicaliën Handel en Drogisterij Centrum", Lematang Boulevard 12 Lt 31 Controleur L. Oeloe/Hoofd v. PI. Bestuur, Go aan. Kantoor Lt 7 Huis Lt 39 Controleur t.b., Goenoeng Gadjahweg S.S. woning No. 8 Lt 24 D Demang, Sirelloweg Lt 41 G GAS-MAATSCHAPPIJ, N.V. Ned. Ind. Electriciteitbedrijf Lahat. Lt 34 J. de Kiviet, Bedrijfsleider. Storingsdienst 7 v.m. 9 n.m. Goei Kim Khe & Co., Pasarstraat Lt 8 H Hospitaal. Go aan Lt 5 Hotel Juliana, Go aan. Lt 12 Huis van Bewaring, Serilloweg Lt 20 4 J Juliana Hotel, Go aan. Lt 12 K Kampement. (Wacht) Lematang Boulevard Lt 35 Kiagoes H. Entik. Productenhandel, Lahat Stationstraat Lt 45 Kiemcncy, G. Ch. J., Officier van Gezondheid, Lematang-boulevard Lt 2 Kwee Eng Tien, Pasarstraat. Lt 18 Kwee Toa Loa, eigenaar Rijst en koffiepellerij, Pasarstraat. Lt 22 L Lim Boen Tjian, Pasar Baroe t/o Gouv. Pandhuis Lt 54 M Magazijndienst S. S., Bandaragoeng. Kantoor Lt 14 Huis, Magazijnmeester Ie kl. Lt 17 Militaire Commandant Plaatselijk, Lematang Boulevard. Kantoor : Lt 3 0 Oldeman, Ir. L. R., Chef der Werkplaats S.S. huis Lt 37 Ong Kim Lic, eigenaar Toko Bali", Pasarstraat Lt 23 Opzichter 8.. O. W., Lematang Boulevard Lt 33 Opzichter Sectie S.S Lt 44 P Pik. T. D.. IToofdopzichter-Maehinist Z.S.S., Unieplein 7 (huis). Lt 52 Plaatselijk Militaire Commandant, Lematang Boulevard. Kantoor Lt 3 Politie. Kazerne veldpolitie Parallelweg Lt 30 Detachement-Commandant, huis, Kerklaan Lt 42 Post- en Telegraafkantoor, Serilloweg Lt 10 1.Telefoonartministratio (Informaties en klachten omtrent nieuwe aansluitingen, verhuizingen, gidsvermeldingen, telefoonrekeningen en andere aangelegenheden van administratieven aard). Voor het opgeven van telegrammen vi-age men verbinding met Telegraaf" zonder opgave van telefoonnummer. Eén extra schel voor 25 cent LAHAT. S Sythoff. IL, Inspecteur 8.P.M., Lematang-Boulevard Lt 43 STAATSSPOORWEGEX. Atlj. Insp. Vervoer Lt 9 Automobieldienst S.S Lt 13 Hoofdopzicliter-Macliinist, Unieplein 7 (huis) Lt 52 Magazijn. Kantoor Lt 14 Huis Lt 17 Sectieopzichter Lt Hoofdopzichter-Machinist. Stationschef Lt Goederenloods. Werkplaats S.S., Chef v.d. Kantoor Lt 36 huis Lt 37 Huis Electr. Ie kl Lt 38 T Tan Hong Goean, Pasarstraat. Lt 8 TELEFOOXDIEXST. Chef v/h Tfncomplex tevens Chef der 2e Tgfsectie (klachten en inlichtingen omtrent de bediening der centrales en werking der toestellen). Kantoor Lt 25 Huis Lt 16 Monteur (huis) Lt 55 (Voor telefoonadministratie zie onder Post). Telegraafkantoor, Post- en, Serilloweg Lt 10 1 Telefoonadministratie (Informaties en klachten omtrent nieuwe aansluitingen, verhuizingen, gidsvermeldingen, telefoonrekeningen en andere aangelegenheden van administratieven aard). Voor het opgeven van telegrammen vrage men verbinding met Telegraaf" zonder opgave van telefoonnummer. TOKO'S. Bali, eigenaar Ong Kim Lic, Pasarstraat Lt 23 Kinan. Pasarstraat Lt 50 Kwee Eng Tien, Pasarstraat. Lt 18 Lim & Co., Tebingtinggiweg. Lt 21 V Vincent, J. A Electrlcien Ie kl. S.S. en Tr., Parallelweg. Kantoor Lt 36 Huis Lt 38 Volkscredietbank, Algem., Go aan Kantoor Lt Huis Administrateur. w Wacht (Kampement), Lematang Boulevard Lt 35 Walerstaatsclienst, Kantoor. Lt 33 II nis, Sectie-Ingenieur, Kerklaan Lt 32 z Ziekeninrichting, Burgcri., Go aan Lt 5

19 MOEARAENIM (Lahat-complex). B Bataafsche Petr. Mij., X. V. De. Soeban Djerigi Me 5 Bestuur. Controleur, Lematang Hlr. Mo 1 1.kantoor. Detachementscommandant der Veldpolitie, huis Me 10 Politiepost Me 12 Bockit-Asam Steenkolenmijnen. Me 21 c Controleur, Lematang Rir. Me 1 1.kantoor. G Gas-Maatschappij, X. V. Ned. Ind. Electriciteitsbedrijf, Aoerweg G. 111 Me 3 Storingsdienst 7 U. v.m. 9 u. n.m. 5 Bat Tjo H Hadji Mattjik Mo 22 Handel Mij. Ong Tek Jang... Me 4 L Lim Kim Hm Me 17 M Mattjik, Hadji Me 22 0 Ong Tek Jang, Handel Mij.... Me 4 P Pasanggrahan, Beheerder J. C. Rietveld Me 11 POLITIE. Detachementscommandant, huis Me 10 Posthuis Me 12 Post- en Telegraafkantoor, Hulp Mc 2 Voor het opgeven van telegrammen vrage men verbinding met Telegraaf" zonder opgave van telefoonnummer. R Rietveld, J. C, Beheerder Pasanggrahan Me 11 S Staatsspoorwegen. Stationchef Me 20 Steenkolenmijnen, Boekit Asam. Me 21 T Telegraafkantoor, Hulppost- en Me 2 Voor het opgeven van telegrammen vrage men verbinding met Telegraaf" zonder opgave van telefoonnummer. Tjoa Kay le, Pasar Moearaenim Me 6 Eén extra gehoorbuis voor 25 cent

20 Adm Tra A Administrateur v/h Centrale Hospitaal, huis Pga 11 Amak, Msg. Hadji, Productenhandel Contr. Ovenstraat Pga 2 Automobieldienst S.S Pga 22 B BATAAFSCHE PETROLEUM MIJ. Goedang., Pga 19 Pasanggrahan Pga 29 BESTUUR. Controleur Pasoemahlanden. Pga 1 1. kantoor. Detaclienientscommandant der Veldpolitie, huis Pga 20 Politieposthuis Pga 14 c Centrale Hospitaal Pga 6 Controleur Pasoemahlanden. Pga 1 1. kantoor. Cultuur Mij. Timor Pasoemah. Fabriek Rambi Katja". Pga 32 E Express", Transport en Autobus Ondern. Pagaralam Pga 18 H HOSPITAALVG. PAGARALAM. Schneider, Dr. H., (huis)... Pga 4 Hospitaal Pga 6 Hospitaal-assistent, (huis). Pga 11 Hotel Pagaralam. Pga 29 Hotel Rustoord Pga 5 Club Hotel J. M. C. Pagaralam. Htiygen, Mevr. R., Pagaralam Pga 5 6 K Kissing Jr., W., Adm. Cult. Mij. Timor Pasoemah, fabriek Pagaralam" Pga 17 KoTfie & Rijstpellerij Kwee & Kheng Mij. Djerai", Dir. Kheng Soen Bic Pga 23 Kwee & Kheng Mij. Djerai", N. V. Koffie & Rijstpellerij, Dir. Kheng Soen Bic Pga 23 Kwee Ho Goean Pga 21 L 's Lands Automobicldlenst. Pga 22 Lay Koe Khian, Transport en Productenhandel, Pagaralam. Pga 3 M Mgs. H. Abdullah, Agent firma H. Md. Saloh Palembang... Pga 35 0 OXDERXEMIXGEX. Padang Karit, wisselbord... Pga 7 1. Administrateur. 2. Fabriek. 2a. Huis, Assistent afd Afdeeling Pasoemah Pga 16 Pagaralam", wisselbord... Pga 9 1. Assistent Koffie-afd. (huis). 2. Administrateur (huis G. Dempo) 3. Assistent Kina-afdeeling (huis). 4. Assistent Thee-afd. I (huis). 4a. ~ II (huis) (huis). 6. Thee-fabriek. 7. Kantoor (Administrateur en boekhouden). Tandjoeng Keling A. G. Wisselbord Pga Administrateur (huis). 2. Hoofdassistent (huis). 3. Fabrieksassistent (huis). 3a. Theefabriek Kantoor emplacement 111. sa. Emplacement IV. G. Hoofdkantoor. Tebat Goenoeng. Adm. H. Tempelaar Pga 10 Ong Tian Tjiang, eig. toko Baroe. Pga 36 PAGARALAM (Lahat-complex). Padang Karit, p Ondern. Wisselbord Pga 7 1. Administrateur. 2. Fabriek. 2a. Huis Assistent afd. 11. Afdeeling Pasoemah.... Pga 16 Pagaralam", Ondern. Wisselbord Pga 9 1. Assistent Koffie-afd. (huis). 2. Administrateur (huis G. Dempo) 3. Assistent Kina-afdeeling (huis). 4. Assisten Thee-afd. I (huis). 4a. II (huis) (huis). 6. Thee-fabriek. 7. Kantoor (Administrateur en boekhouder). POLITIE. Pctaehementseommandant. Pga 20 Posthuis Pga 14 Post- en Telegraafkantoor, Hulp Pga 40 Voor het opgeven van telegrammen vrage men verbinding met Telegraaf" zonder opgave van telefoonnummer. Productenhandel, Msg. H. Amak Contr. Ovenstraat Pga 2 R Rijstpellerij, Kwee Ho T Goean. Pga 21 Tandjong Keling A. G. (Thee-ondng. Tandjong Keling). Wisselbord Pga Administrateur (huis). 2. Hoofdassistent (huis). 3. Theefabriek. 3a. Fabrieksassistent (huis) Kantoor Emplt sa. Assistent IV (huis). 6. Administrateur (kantoor). Tebat Goenoeng, Onderneming, Adm. H. Tempelaar Pga 10 Telefoondienst. Lijnlegger II (huis) Pga 13 Telegraafkantoor, Hulppost- en Pga 40 Voor het opgeven van telegrammen vrage men verbinding met Telegraaf" zonder opgave van telefoonnummer. Toko Baroe, eig. Ong Tian Tjiang. Pga 36 Transport en Autobus Ondern. Express Pagaralam Pga 18 Eén extra schel voor 25 cent

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS VOOR NEDERLANDSCH-INDIE. Bewerkt bij het Hoofdbestunr Tan den post-, telegraaf- en telefoondienst. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. LANDSDRUKKEBIJ WELTEVEEDEiC 1924.

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen Veldpost Stempel VELDPOSTKANTOOR Het grootrondstempel VELDPOSTKANTOOR deed dienst in de jaren 1904 tot en met 1909. In het jaar 1911 werd begonnen met de aanmaak nieuwe veldpoststempels. In het oude stempelboek

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133 Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19... 1.. BIJLAGE N VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLAND SCH-INDIE. Batavia, den 9den September 191 n.

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

TWEEDE AFDEELING. TELEGRAAFDIENST. seene telegraaf- of telefoongeleidingen aangelegd en. Daarvan zijn uitgezonderd telegraaf- of telefoongeleidingen,

TWEEDE AFDEELING. TELEGRAAFDIENST. seene telegraaf- of telefoongeleidingen aangelegd en. Daarvan zijn uitgezonderd telegraaf- of telefoongeleidingen, TWEEDE AFDEELING. TELEGRAAFDIENST. Het reglement voor den telegraafdienst is vastgesteld b_ Stbl. 1907 no. 67 en gewijzigd bij Stbl. 1907 no. 487, 1908 no. ~ 1909 nos. 842 en 4FB. 1910 nos. 202 er. 401,

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht.

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14362_1 15 maart 2016 Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze instructie wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Tarievenregeling 2016

Tarievenregeling 2016 Tarievenregeling 2016 Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Tarievenregeling 2016 Artikel 1 Aard van de tarieven... 3 Artikel 2 Begripsomschrijving... 3 Artikel 3 Kosten aansluiting... 4 Artikel 4 Levering

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen).

HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). 42 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). Hoofdseinpalen. Een hoofdseinpaal bestaat uit een paal met een naar rechts uitstekenden draaibaren

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Status: Geldende wetgeving. Van toepassing indien niets (anders) is overeengekomen.

Status: Geldende wetgeving. Van toepassing indien niets (anders) is overeengekomen. Nederlandse wet Besluit laad- en lostijden en overliggeld Status: Geldende wetgeving. Van toepassing indien niets (anders) is overeengekomen. Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. werkdag:

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN)

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12269 11 juli 2011 Reglement behandeling bezwaarschriften RvR Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel Emissie 1869 De laagste waarde van de frankeerzegels van de emissies 1852, 1864 en 1867 was 5 cent. Voor de verzending van drukwerken, couranten etc. was het tarief lager dan 5 cent, maar daarvoor ontbraken

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Afdeling 2. Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer

Afdeling 2. Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer Afdeling 2. Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer BW. Artikel 8:40 De overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer is de overeenkomst van goederenvervoer, waarbij de vervoerder (gecombineerd vervoerder)

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 1995 no. 24 (inwtr. AB 1997 no. 33); AB 1999 no. 21 ==================================================================== Artikel 1

Wijzigingen: AB 1995 no. 24 (inwtr. AB 1997 no. 33); AB 1999 no. 21 ==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Kadasterbesluit Citeertitel: Kadasterbesluit Vindplaats : AB 1990 no. GT 63 Wijzigingen: AB 1995 no. 24 (inwtr. AB 1997 no. 33); AB 1999 no. 21 Artikel 1 1. Voor het opmeten van percelen en

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers

algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers algemene voorwaarden voor een abonnement algemene op een voorwaarden Centrale Antenne huur Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. januari meetverantwoordelijke 2013 Cogas Facilitair B.V voor zakelijke

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

TVL is te allen tijde gerechtigd de naam van de Opdrachtgever aan derden bekend te maken.

TVL is te allen tijde gerechtigd de naam van de Opdrachtgever aan derden bekend te maken. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden TV Limburg 1. Definities TVL : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Regionaal Televisie Netwerk Limburg B.V. gevestigd te Roermond. Opdrachtgever

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015 PER 1 JANUARI 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008)

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) (artikel I artikel XIV) I. Aanmelding van arbitrage Benoeming van arbiters 1. Arbitrage dient schriftelijk met een omschrijving van het geschil te worden aangemeld

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Tarievenregeling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 03 Artikel Aard van de tarieven. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bikekoerier Tilburg - 2012 Versie 5-11-12

Algemene Voorwaarden Bikekoerier Tilburg - 2012 Versie 5-11-12 1-6 Algemene Voorwaarden Bikekoerier Tilburg - 2012 Versie 5-11-12 In deze algemene voorwaarden komen de volgende onderwerpen ter sprake: Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

LEVERINGS VOORWAARDEN

LEVERINGS VOORWAARDEN LEVERINGS 1. DEFINITIES In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: CGI Media: Uitgever van het YorCity platform, respectievelijk een andere werkmaatschappij, ressorterend onder CGI Media BV. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

5. Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats.

5. Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats. Uitleenreglement Begrippen: bibliotheek - de vestigingen: Zeist, Bunnik en de bibliobus directie - de directie Bibliotheek Zeist geldig legitimatiebewijs - paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT blad 1 van 4 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1.1 in deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluiting: de

Nadere informatie

==================================================================== I. Definities. Artikel 1

==================================================================== I. Definities. Artikel 1 Intitulé : Vakantieverordening Citeertitel: Vakantieverordening Vindplaats : AB 1993 no. GT 11 Wijzigingen: AB 1997 no. 34; 2013 no. 20; I. Definities Artikel 1 In deze landsverordening en de naar aanleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014 Algemene voorwaarden Voor Ontvangerservices 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 6 3. Annulering 7 4. Tarieven en betaling

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit.

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden van Gerrie van den Hoef Uitvaartverzorging Broekhuizerweg 5 5866 BA Swolgen en Afscheidshuis t Pastoersweike Bosweg 5 5866 AC Swolgen Telefoon 06-19082814 E-mail info@gerrievandenhoef.nl

Nadere informatie

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid...

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid... TUCHTREGLEMENT VAN DE ATLETIEK- EN RECREATIESPORTVERENIGING THOR Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2010 Inhoud Begripsbepalingen:... 2 Artikel 1 Tuchtreglement... 2 Artikel 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te Algemene voorwaarden Handelskwekerij De Schelde BV www.olijfboom.nl Email: info@olijfboom.nl Lange Kruisweg 21a 2676BM Maasdijk KvK 24420121 BTW nr NL818375085B01 ABN AMRO 4175.04.551 1. Definities In

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Dave Imming Assurantiën te De Goorn financiële adviezen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 934 Bepalingen met betrekking tot de dienstverlening op het gebied van grensoverschrijdende overmakingen (Wet grensoverschrijdende betaaldiensten)

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen.

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013 Algemene Voorwaarden Voor Ontvangerservices 2013 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 5 3. Annulering 5 4. Tarieven en betaling 5 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING

OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING Artikel 1 Onderwerp van overeenkomst Aanbieder verzorgt voor de klant de dienstverlening m.b.t. persoonsalarmering, te weten: 1.1 Het invoeren van relevante gegevens van

Nadere informatie