Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via"

Transcriptie

1 Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw Fabriekstraat 1B 1601 Ruisbroek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 3 SPL/RMIB-STOF-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 30/10/2014. Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen: Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure De controletabellen per begunstigde Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel.

2 1. INLEIDING De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. De controles die door de inspectiedienst in de OCMW s worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ; Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties Advies aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen; Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW s. Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW s op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten. Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren. Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW s (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening. Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI. Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten. Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen; Respect De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid Gelijke kansen voor iedereen Diversiteit Openstaan voor verandering De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI ( 2

3 2. CONTROLES Omschrijving Jaargang controle Bijlage 1 Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten Geen controle uitgevoerd. Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken 2 Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle Geen controle uitgevoerd. Bijlage 2: Controle op de wet van 2 april Recht op Maatschappelijke Integratie: controle van de sociale dossiers Geen controle uitgevoerd. Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers voor MI 4 Recht op Maatschappelijke Integratie: boekhoudkundige controle Bijlage 4: Controle van de subsidies voor MI 5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 2012 Bijlage 5: Controle van het stookoliefonds 6 Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2012 Geen controle uitgevoerd. Bijlage 6: Controle van de subsidies voor SCP Bijlage 7: Controle van de Energiefonds-subsidies U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze brief. 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft. De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN De onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie: 3

4 Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle Tijdens de inspectie kon vastgesteld worden dat de effectief geïnde terugvorderingen niet werden doorgegeven in We dringen erop aan om de geïnde terugvorderingen correct door te geven aan de POD MI via het D formulier en in de juiste periode. Concreet maken we een onderscheid tussen de maandelijkse afbetalingsplannen en de terugvorderingen die in één stuk ontvangen worden. We raden aan om de betalingen betreffende de afbetalingsplannen die het OCMW ontvangt minimum één keer per jaar door te geven aan de POD MI. De terugvorderingen die in hun geheel ontvangen worden raden we aan om zo snel mogelijk door te geven. Dit om ook in de toekomst knipperlichten te vermijden wanneer de geïnde terugvordering betrekking heeft op een onterecht ontvangen toelage naar aanleiding van recht op een andere uitkering. Stookoliefonds (verwarmingstoelage) Er konden tijdens de inspectie geen tekortkomingen vastgesteld worden, het OCMW werkt conform de richtlijnen en de wetgeving ter zake. De middelen van het Fonds worden correct aangewend. De dossiers uit de steekproef waren volgens de richtlijnen opgesteld. De bewijsstukken waren in de dossiers aanwezig. De termijnen met betrekking tot kennisgeving, beslissing en betaling werden gerespecteerd in alle gecontroleerde dossiers. Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing Er konden tijdens de inspectie geen tekortkomingen vastgesteld worden, het OCMW werkt conform de richtlijnen en de wetgeving ter zake. De middelen van het Fonds worden correct aangewend. De dossiers uit de steekproef waren volgens de richtlijnen opgesteld. De bewijsstukken waren in de dossiers aanwezig. Het budget betreffende manifestaties en kinderarmoede werd volledig besteed, het budget gerecycleerde computers werd niet besteed. 5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN Evolutie ten opzichte van eerdere controles Bij raadpleging van de resultaten van de voorgaande controles kunnen we stellen dat de opmerkingen ter harte werden genomen en we een positieve evolutie kunnen vaststellen. Debriefing De resultaten van de inspecties werd op 30/10/2014 besproken met de verantwoordelijke van de sociale dienst. 6. CONCLUSIE De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventuele subsidietekorten en de te veel ontvangen subsidies. 4

5 Te weinig ontvangen toelagen De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle. Te veel ontvangen toelagen Controle Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle Periode Terug vordering ,90 Terugvorderings -procedure Door onze diensten Terugvorderings -periode Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie. Met vriendelijke groeten, Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie : De directeur-generaal, Anne-Marie VOETS 5

6 BIJLAGE 4: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het OCMW en de subsidies van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen omtrent het leefloon en de tewerkstellingen betaald door het OCMW. 1. Analyse van de rekeningen van het OCMW (met uitzondering van de uitgaven voor tewerkstellingen in het kader van Art van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s) Tijdens een eerste vergelijking van de cijfers van de POD MI met de cijfers van het OCMW werd een verschil vastgesteld van meer dan 1% in het nadeel van de POD MI. Netto uitgaven POD ,15 Netto uitgaven OCMW ,37 verschil netto uitgaven 27371,78 verschil netto uitgaven in % 2,13% Er werd een verklaring gevonden voor het verschil: het bedrag van de doorgegeven terugvorderingen was veel kleiner dan het bedrag van de door het OCMW effectief geïnde terugvorderingen. Er werd beslist om de terugvorderingen af te punten. De niet-doorgegeven terugvorderingen werden in onderstaande tabel in het cijfer van de POD MI opgenomen (*). De lijst van de dossiers waar deze bedragen betrekking op hebben vindt u verder in dit rapport in de controletabel 4C. Volgens de POD MI Uitgaven RMI (in EUR) Terugvorderingen RMI (in EUR) Rechtzettingen in 2011 m.b.t , ,30 Rechtzettingen in 2011 m.b.t ,00-431,40 Rechtzettingen in 2011 m.b.t ,50 0,00 Rechtzettingen in 2012 m.b.t ,34 Rechtzettingen in 2012 m.b.t , art 101: LL(50%-65%) , ,08 art 105: niet ingeschreven in RR (100%) 58353, ,75 art 106: bestaansmin. dakloze (100%) 28839,84 art 109: verhoogd bestaansmin. (100%) 4007,43 art 117: soc. Int. project student (65%-70%) 72436,34 6

7 art 129: toelage onderhoudsgeld (100%) 525, art 101: LL(50%-65%) , ,64 art 105: niet ingeschreven in RR (100%) ,63 art 106: bestaansmin. dakloze (100%) 34877,68 art 109: verhoogd bestaansmin. (100%) 5237,40 art 117: soc. int. project student (65%-70%) 69893,10 art 129: toelage onderhoudsgeld (100%) 252,63 Rechtzettingen in 2013 m.b.t ,04 0,00 Niet doorgegeven ontvangsten 2011 (*) 0, ,33 Niet doorgegeven ontvangsten 2012 (*) 0, ,51 Totaal , ,61 Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode rekening houdend met de niet-doorgegeven ontvangsten: , ,61 = ,31 Volgens de rekeningen van het OCMW Uitgaven RMI (in EUR) Terugvorderingen RMI (in EUR) 2011 art 101: LL(50%-65%) , ,73 art 105: niet ingeschreven in RR (100%) 67848, ,70 art 106: bestaansmin. dakloze (100%) 28753,33 art 109: verhoogd bestaansmin. (100%) 4975,15 art 117: soc. Int. project student (65%-70%) 73225, art 101: LL(50%-65%) , ,91 art 105: niet ingeschreven in RR (100%) , ,02 art 106: bestaansmin. dakloze (100%) 33370,69 art 109: verhoogd bestaansmin. (100%) 5237,40 art 117: soc. int. project student (65%-70%) 65851,66 Totaal , ,36 Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: , ,36 = ,37 7

8 Vergelijking van de totalen Periode Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR) ,31 Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR) ,37 Verschil (in EUR) -7840,06 Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %) -0,63% Indien het verschil kleiner is dan 1% voor de eventueel te weinig ontvangen toelagen kan u deze nog navorderen. Hiervoor moet de aanvankelijke termijn van 45 dagen werden nageleefd en moet u zelf de regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21 6 van de Wet van 26/05/2002). 2. Controle van de dossiers Analyse van de terugvorderingen Alle terugvorderingen werden afgepunt. De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.Een bedrag van ,335 zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 3. Analyse van de tewerkstellingen in het kader van Art 60 7 van de Organieke Wet van 08/07/1976 betreffende de OCMW s De controle van de tewerkstellingen in het kader van artikel 60 7 bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4D. Een bedrag van 345,56 zal worden afgehouden van het bedrag van een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 4. Conclusies Voor de gecontroleerde periode , bekwam de inspectie de volgende resultaten: Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van ,34 te veel aan toelagen ontving. Onder punt drie van deze bijlage vindt u een gedetailleerde beschrijving. Bij de controle van de tewerkstellingen in het kader van Art 60 7 werd een teveel ontvangen toelage van 345,56 vastgesteld. Een uiteindelijk bedrag van ,90 zal worden afgehouden op het bedrag één van de volgende subsidies. 8

9 BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2013 De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal Stookoliefonds; De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers. 1. Boekhoudkundige controle Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI Verschil , ,04 0,00 Er werd geen enkel verschil vastgesteld. 2. Controle op de toepassing van de wetgeving en op de bewijsstukken Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages: Inschrijving van de aanvragen in een register; Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering; Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is; Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen; Betaling binnen de 15 dagen. Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten: factuur of leveringsbon; statuut van de aanvrager; zijn bestaansmiddelen; identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart); gezinssamenstelling. Uw centrum heeft 104 dossiers verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW. 3. Conclusies Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum. 9

10 BIJLAGE 6: CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING VAN SOCIALE PARTICIPATIE EN VAN DE CULTURELE EN SPORTIEVE ONTPLOOIING VAN DE GEBRUIKERS VAN OCMW-DIENSTEN, EN OP DE SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE JAAR 2012 De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus: Algemene analyse van het gebruik van het fonds; Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle soorten activiteiten. 1. Algemene analyse van het gebruik van het fonds Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: 9646,00 (activiteiten) + 500,00 (gerecycleerde computers) ,00 (kinderarmoede). Deze bedragen werden niet volledig gebruikt, het budget gerecycleerde computers werd niet aangewend. Er werd geen intern reglement voorgelegd tijdens de inspectie. Het OCMW vraagt soms een deelname aan de begunstigden. De doelgroep die afgebakend werd door het OCMW is gevarieerd. Uw OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde activiteiten. 2. Boekhoudkundige controle Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW JAREN EFFECTIEVE UITGAVEN OCMW EFFECTIEVE TERUGVORDERINGEN OCMW SUBSIDIES AANVAARD DOOR DE CEL DSO VAN DE POD MI SUBSIDIES AANVAARD NA INSPECTIE BOEKHOUDING ,47 0, , ,83 Er zal geen terugvordering plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige vergelijking. 3. Controle van de bewijsstukken Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 10 betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6A. 10

11 Gerecycleerde computers Uw Centrum maakte geen gebruik van dit gedeelte van de toelage. Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 5 betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6C. 4. Conclusies Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de kosten die door het OCMW voor het gecontroleerde jaar werden ingediend effectief in aanmerking kwamen. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake. 11

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Kuurne Kortijksestraat Kuurne. Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Aan de Voorzitter van het OCMW van Kuurne Kortijksestraat Kuurne. Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kuurne Kortijksestraat 2 8520 Kuurne Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/RMIB-STOF/2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Poperinge Veurnestraat 22 8970 Poperinge Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/STOF-SCP/2018 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Genesius-Rode Dorpstraat 74 1640 Sint-Genesius-Rode Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI SGR/W65B-RMIB/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van DENTERGEM Kasteeldreef 1 8720 Dentergem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI DENTERGEM/W65B-RMIB-STOF/2016 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Kruishoutem Markt 1 9770 Kruishoutem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ W65B-RMID /2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Oudenburg Ettelgemsestraat 18 8460 Oudenburg Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/RMID- SCP /2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van SINT-AMANDS Hekkestraat 9 2890 SINT-AMANDS Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 3 OCMW/W65B-RMIB-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via het e- mailadres

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via het e- mailadres Ter attentie van de Voorzitter OCMW Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 3 CV/Mesen/RMID-STOF-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij vindt

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Beerse Gasthuisstraat 49 2340 Beerse Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI BEERSE/RMIB-STOF-SCP/2017 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Deerlijk Vercruysse de Solartstraat 22 8540 Deerlijk Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Deerlijk/RMIB-PSA/2016 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van De Panne Koninklijke Baan 10 8660 De Panne Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van LINKEBEEK Beukenstraat 23 1630 LINKEBEEK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 OCMW/RMID-SCP-/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Meeuwen-Gruitrode Dorpstraat 44 3670 MEEUWEN-GRUITRODE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Meeuwen-Gruitrode/RMID-STOF-SCP/2015 3 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Boechout Dr. Theo Tutsstraat 20 2530 Boechout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal Boechout/RMIB-STOF/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Opglabbeek Rozenstraat 5 3660 OPGLABBEEK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Opglabbeek/W65B-RMID/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Schoten Verbertstraat 27 2900 Schoten Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SCHOTEN/RMID-STOF/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kaprijke Lembeke dorp 43 9971 Kaprijke Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B- STOF /2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Genk Welzijnscampus 11 3600 GENK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Genk/W65B-RMIB/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Kapelle-op-den-Bos/W65B-RMIB-STOF-P&SA/2017

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Kapelle-op-den-Bos/W65B-RMIB-STOF-P&SA/2017 Aan de Voorzitter van het OCMW van Kapelle-op-den-Bos Evert Larockstraat 22 1880 Kapelle-op-den-Bos Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kapelle-op-den-Bos/W65B-RMIB-STOF-P&SA/2017

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Aan de Voorzitter van het OCMW van SINT-AGATHA-BERCHEM De Selliers de Moranvillelaan 91 1082 Sint-Agatha Berchem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI SINT AGATHA BERCHEM/WET65B-RMIB-SCP/2018

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Brakel Marktplein 26 9660 Brakel Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal Brakel/RMID-STOF-P&SA/2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Ravels Dreef 19 2381 Ravels Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI RAVELS/STOF-PSA-SFGE/2018 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMID-P&SA/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/W65B-RMIB-STOF-KNI/2018 4 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Drogenbos Grote Baan 226 1620 Drogenbos Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Drogenbos/W65B-RMIB-STOF-P&SA/2016 4 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hechtel-Eksel Don Boscostraat 8 3940 HECHTEL-EKSEL Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hechtel-Eksel/W65B-RMIB/2017 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 11 en 18/2/2016.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 11 en 18/2/2016. Aan de Voorzitter van het OCMW van Beveren Oude Zandstraat 92 9120 Beveren Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ RMID- SCP /2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Menen Noorderlaan 1 8930 Menen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal Menen/W65B-RMID-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van WEMMEL de Limburg Stirumlaan 116 1780 WEMMEL Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI WEMMEL/W65B-STOF/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Hove Esdoorn 4 bus a 2540 Hove Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 3 HOVE/RMIB-STOF-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Zwevegem Blokkestraat 29a 8550 Zwevegem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ RMID-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OUDENAARDE/RMIB-SCP-/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Jette/W65B-RMIB/2016

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Jette/W65B-RMIB/2016 Aan de Voorzitter van het OCMW van Jette Sint-Pieterskerkstraat 47 1090 Jette Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Jette/W65B-RMIB/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspectie die plaatsvond in uw centrum op 12/1/2018.

Hierbij vindt u het verslag van de inspectie die plaatsvond in uw centrum op 12/1/2018. Aan de Voorzitter van het OCMW van Ganshoren Hervormingslaan 63 1083 Ganshoren Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Ganshoren/KNI-/2018 1 Betreft: Inspectieverslag knipperlichten

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23/3/2018.

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23/3/2018. Aan de Voorzitter van het OCMW van Oudenburg Ettelgemsestraat 26 8460 Oudenburg Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Oudenburg/ RMID-SCP /2018 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van DENTERGEM Kasteeldreef 1 8720 Dentergem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI DENTERGEM/W65M/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Ieper Rijselsestraat IEPER. Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Aan de Voorzitter van het OCMW van Ieper Rijselsestraat IEPER. Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Ieper Rijselsestraat 38 8900 IEPER Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B- RMIB-STOF-SCP /2015 Aantal 4 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kluisbergen/RMID/2017 Aantal 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van BOOM J. Van Cleemputplein 1 2850 Boom Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Boom/W65B-STOF-SFGE/2015 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 26/02/2018.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 26/02/2018. Aan de Voorzitter van het OCMW van Landen Stationsstraat 291 3400 LANDEN Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Landen/STOF-SCP-KNI/2018 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Wichelen Sociaal huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Wichelen / STOF-SFGE/2018 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kaprijke Lembeke-Dorp 43 9970 Lembeke Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kaprijke/ RMIB-SFGE/2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Zandhoven Schriekweg 3 2240 Zandhoven Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZANDHOVEN/RMIB-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Martens-Latem Vennelaan Sint-Martens-Latem. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Martens-Latem Vennelaan Sint-Martens-Latem. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Martens-Latem Vennelaan 23 9830 Sint-Martens-Latem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Sint-Martens-Latem/W65B-RMID/2016 Geef aantal. Betreft:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van De Haan Markt De Haan. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Inspectiedienst POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van De Haan Markt De Haan. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Inspectiedienst POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van De Haan Markt 2 8420 De Haan Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI De Haan/RMIB-STOF-SFGE/2016 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Aan de Voorzitter van het OCMW van HERNE Edingsesteenweg 8a 1540 Herne Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Herne/W65M/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 24 en 25 maart 2015.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 24 en 25 maart 2015. Aan de Voorzitter van het OCMW van WATERMAAL-BOSVOORDE Ottevangerstraat 69 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI WATERMAAL-BOSVOORDE/W65B-RMIB-STOF/2015 3

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21 en 22 januari 2015.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21 en 22 januari 2015. Aan de Voorzitter van het OCMW van Oud-Heverlee Gemeentestraat 10 3054 Oud-Heverlee Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 4 Oud-Heverlee/W65B-RMIB-STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van SINT-AMANDS Hekkestraat 9 2890 Sint-Amands Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Sint-Amands/W65M-STOF /2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Ranst Schildesteenweg Ranst (Oelegem) Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Ranst Schildesteenweg Ranst (Oelegem) Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Ranst Schildesteenweg 16 2520 Ranst (Oelegem) Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 Ranst/RMIB-SFGE/2014 Geachte Voorzitter, Hierbij vindt u het

Nadere informatie

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Hasselt/W65M/2016

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Hasselt/W65M/2016 Aan de Voorzitter van het OCMW van Hasselt A. Rodenbachstraat 20 3500 HASSELT Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hasselt/W65M/2016 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Inspectiedienst POD MI. Geachte Voorzitter, Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 26/08/2014.

Inspectiedienst POD MI. Geachte Voorzitter, Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 26/08/2014. Ter attentie van de Voorzitter van het O.C.M.W. van DUFFEL Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 7 CV/DUFFEL/RMIB-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Maldegem/W65M-RMID/2014

Maldegem/W65M-RMID/2014 Aan de Voorzitter van het OCMW van Maldegem Lazarusbron 1 9990 Maldegem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Maldegem/W65M-RMID/2014 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Aan de Voorzitter van het OCMW van Halle August Demaeghtlaan 30 1500 Halle Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Halle/ RMID-RMIB/2014 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Inspectiedienst POD MI

Inspectiedienst POD MI Ter attentie van de Voorzitter van het O.C.M.W. van LIEDEKERKE Opperstraat 33 1770 LIEDEKERKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 INSP/OCMW/RMIB-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Inspectiedienst POD MI GR/OCMW/W65B-RMID-STOF/2014

Inspectiedienst POD MI GR/OCMW/W65B-RMID-STOF/2014 Ter attentie van de Voorzitter van het O.C.M.W. van Harelbeke Paretteplein 19 8530 Harelbeke Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 7 GR/OCMW/W65B-RMID-STOF/2014 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Lede Kasteeldreef 50 9340 Lede Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 3 OCMW/W65B-RMIB-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Roeselare Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Roeselare/ W65B--STOF- /2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Zwijndrecht Dorp Oost 45 2070 Zwijndrecht Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ RMID- /2015 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Sint-Pieters-Leeuw/W65M-RMIB-STO-P&SA/2017

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Sint-Pieters-Leeuw/W65M-RMIB-STO-P&SA/2017 Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw Fabriekstraat 1 1601 Ruisbroek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Sint-Pieters-Leeuw/W65M-RMIB-STO-P&SA/2017 4 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZOMERGEM Dreef 20-22 9930 Zomergem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZOMERGEM/W65B-RMIB-STOF-SFGE/2015 4 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Beerse Gasthuisstraat 2340 Beerse Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 4 BEERSE/W65B-RMIB-STOF-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hulshout Grote Baan 256 2235 Hulshout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI HULSHOUT/W65M/2017 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brecht Gasthuisstraat 11 2960 Brecht Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI BRECHT/RMID-SCP/2017 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Inspectiedienst POD MI

Inspectiedienst POD MI Ter attentie van de Voorzitter van het O.C.M.W. van Diepenbeek Visserijstraat 10 3590 Diepenbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 3 OCMW/RMID-RMIB-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Wachtebeke Godshuisstraat 13 9185 Wachtebeke Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Wachtebeke/RMIB-STOF-SCP/2017 Aantal 3 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Inspectiedienst POD MI. Lokeren/W65B-RMID-RMIB-STOF/2015

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Inspectiedienst POD MI. Lokeren/W65B-RMID-RMIB-STOF/2015 Aan de Voorzitter van het OCMW van Lokeren Lepelstraat 4 9160 Lokeren Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Lokeren/W65B-RMID-RMIB-STOF/2015 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van SINT AMANDS Hekkestraat 9 2890 Sint-Amands Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI SINTAMANDS/W65B-RMID-SFGE/2016 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 6 juni 2018.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 6 juni 2018. Aan de Voorzitter van het OCMW van DENDERLEEUW Ter Kouter 20 9470 Denderleeuw Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI DENDERLEEUW/RMIB-STOF-KNI/2018 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hamme Damputstraat 36 9220 Hamme Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hamme/RMID-SFGE/2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Aan de Voorzitter van het OCMW van Balen Veststraat 60 2490 Balen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Balen/W65M-STOF/2014 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MEULEBEKE Markt 1 8760 Meulebeke Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MEULEBEKE/W65MK-RMIB/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Aan de Voorzitter van het OCMW van Keerbergen Gemeenteplein 10 3140 Keerbergen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Keerbergen/W65M-STOF/2014 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Maaseik Mgr. Koningsstraat 8 3680 MAASEIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Maaseik/W65M/2016 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van BEERSEL Torleylaan 13 1650 Beersel Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI BEERSEL/RMID-RMIB-KNI/2018 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Nijlen Kessel-Dorp 54 2560 Kessel Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 NIJLEN/W65B-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Aan de Voorzitter van het OCMW van AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 AVELGEM Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI AVELGEM/RMID-RMIB-SFGE/2015 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van VEURNE Kaaiplaats 2 8630 VEURNE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 OCMW/W65M-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van BOUTERSEM Oude Baan 24 3370 Boutersem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI BOUTERSEM/W65B-STOF-SCP-SFGE-KNI/2018 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Ham Roerdompstraat 6 3945 Ham Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Ham/RMID-P&SA/2017 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZOMERGEM Dreef 20 9930 Zomergem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Zomergem/W65M-RMIB-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 3 OCMW / W65M-RMIB-STOF / 2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Inspectiedienst POD MI. Brakel/RMIB-SFGE/2015

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Inspectiedienst POD MI. Brakel/RMIB-SFGE/2015 Aan de Voorzitter van het OCMW van Brakel Marktplein 26 9660 Brakel Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brakel/RMIB-SFGE/2015 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Deerlijk Vercruysse de Solartstraat 24 8540 Deerlijk Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Deerlijk/ RMIB-STOF-KNIP/2018 Aantal 3 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van MORTSEL Meerminne 6 2640 MORTSEL Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MORTSEL/W65M-RMIB-STOF/2015 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis-Waas Blokstraat 2 9170 Sint-Gillis-Waas Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal: 2 OCMW/ W65B-SFGE / 2014 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van LINKEBEEK Beukenstraat 23 1630 Linkebeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 LINKEBEEK/W65B-SFGE/2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie