DE BINNENHUISVERONTREINIGING BEPERKEN: DE ELEKTROMAGNETISCHE VERONTREINIGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BINNENHUISVERONTREINIGING BEPERKEN: DE ELEKTROMAGNETISCHE VERONTREINIGING"

Transcriptie

1 PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DE DUURZAME BOUW EN RENOVATIE VAN KLEINE GEBOUWEN - - DE BINNENHUISVERONTREINIGING BEPERKEN: DE ELEKTROMAGNETISCHE VERONTREINIGING PRINCIPES CONTEXT Externe en interne brnnen van elektrmagnetische vervuiling vermijden. Elektrmagnetische vervuiling wrdt verrzaakt dr de elektrische en magnetische velden die in nze mgeving aanwezig zijn en geen natuurlijke rsprng hebben, in tegenstelling tt bijvrbeeld het magnetische veld van de aarde. De kunstmatige elektrmagnetische brnnen zijn elektrische f telecmmunicatie-installaties. Er bestaan twee srten elektrmagnetische glven: De laagfrequente glven: elektrische apparaten in werking zenden elektrische en magnetische glven uit. Elektrische apparaten die aangeslten zijn maar niet werken, zenden alleen elektrische glven uit. De hgfrequente glven: deze frequenties zijn hfdzakelijk afkmstig van telecmmunicatie, hifi-apparatuur, Die elektrmagnetische vervuiling is zwel binnen als buiten de wning aanwezig. De vrnaamste externe brnnen zijn nder meer de hgspanningslijnen, gsm-masten en tramlijnen, maar eveneens de radi- en tv-glven. Als interne brnnen van elektrmagnetische vervuiling denken we aan de velden pgewekt dr elektrische stpcntacten, nietafgeschermde teledistributiekabels, draadlze telecmmunicatietechnlgieën (wifi, gsm). Het prbleem van de elektrmagnetische velden bestrijkt dus een ruime waaier van technlgieën. Afbeelding van het spectrum van elektrmagnetische glven BLZ. 1 VAN 7 DE BINNENHUISVERONTREINIGING BEPERKEN: MAGNETISCHE VERONTREINIGING

2 Zich tegen de externe brnnen van elektrmagnetische vervuiling beschermen is meilijk. Hun sterkte en lcatie zijn het nderwerp van een debat dat p beleidsniveau met wrden geverd. Maar wat de interne brnnen betreft, beschikken de bewners ver vldende middelen m dit prbleem van elektrmagnetische vervuiling resluut aan te pakken. Dat is het thema van deze fiche. INDICATOREN De niet-natuurlijke magnetische velden wrden gecreëerd dr elektrische wisselvelden f elektrische strm. Ze wekken een magnetische kracht p die de geladen deeltjes van hun kers kan den afwijken (znder hun snelheid te wijzigen). De magnetische veldsterkte wrdt gemeten in [ampère/meter]. De magnetische fluxdichtheid f inductie wrdt drgaans uitgedrukt in Tesla [T] f in Gauss [G] (1 mg = 0,1µT). Ter vergelijking, het magnetische veld van de aarde bedraagt ngeveer 40 µt en het magnetische veld pgewekt in het hart (gemeten tijdens een elektrcardigram) bedraagt 0,00005 µt. De elektrische velden verbnden aan de aanwezigheid van elektrische ladingen f pgewekt dr een magnetisch wisselveld, wekken elektrische krachten p die alle geladen deeltjes binnen het veld in beweging brengen. De elektrische veldsterkte wrdt gemeten in [vlt/meter]. De elektrische veldsterkte van de aarde is zeer zwak en bedraagt ngeveer 0,001 V/m. De berdeling van de gezndheidseffecten wrdt gemeten in specifiek absrptietemp in [watt/kg] f in ppervlaktevermgensdichtheid [watt/m²]. De bltstellingsaanbevelingen wrden echter uitgedrukt in veldsterkte, te weten Tesla en vlt/meter. DOELSTELLINGEN Minimaal Vermijd, reeds in de ntwerpfase en bij de renvatie van gebuwen, interne brnnen van elektrmagnetische velden, dr te pteren vr elektrische testellen, telecmmunicatieapparatuur en cmputernetwerken die weinig elektrmagnetische velden pwekken. Ver strmkringen uit van gede kwaliteit. Aangeraden Kies materialen die p elektrmagnetisch niveau "absrberend" zijn, hfdzakelijk vlle materialen, als bescherming tegen externe brnnen van elektrmagnetische velden. Buw de elektrische strmkringen in vlle wanden in. Vermijd metalen wapeningen. Rust de strmkringen uit met netvrijschakelaars en afschermingen. ELEMENTEN VOOR EEN DUURZAME KEUZE TECHNISCHE ASPECTEN > Bescherming tegen laagfrequente (50 Hz) elektrische en magnetische velden in de wning De meeste elektrische en elektrnische apparaten in de wning wrden vanaf het algemeen elektrisch schakelbrd geved en hebben lage frequenties (50 Hz). Waar kmen LFelektrmagnetische velden vral vr? Gezndheidseffecten Laagfrequente elektrmagnetische velden: enkele tientallen Hz (in de wning) Huishudelijke apparaten, wekkerradi s in werking Elektrische stpcntacten (enkel het elektrisch veld) De bltstelling aan dit srt velden verrzaakt meestal alleen BLZ. 2 VAN 7 INTERNE VERVUILINGSBRONNEN BEPERKEN: MAGNETISCHE VERONTREINIGING

3 en -risic s Het aanvaardbaar bltstellingsniveau He zich beschermen en welke keuzes maken? Laagfrequente elektrmagnetische velden: enkele tientallen Hz (in de wning) een energiepname znder enige temperatuurstijging. Vr apparatuur die weinig functineert, zijn de gezndheidseffecten niet meetbaar. Vr apparatuur die permanent functineert, wrden talrijke nderzeken uitgeverd, waarvan de resultaten erg tegenstrijdig zijn. In 2007 zu de WGO (Wereldgezndheidsrganisatie) bepaalde gedragslijnen meten bepalen. Overeenkmstig het vrzrgsprincipe zu elke nndige elektrmagnetische vervuiling meten wrden verwijderd. Vlgens de WGO en de ICNIRP (Internatinal Cmmissin n Nn-Inizing Radiatin Prtectin) bedragen de aanvaardbare bltstellingsniveaus 100 [µt] vr de magnetische fluxdichtheid en [V/m] vr het elektrisch veld. Deze waarden huden geen rekening met het lpende debat ver de risic s van kanker bij lage maar langdurige bltstellingsniveaus. Diverse metingen werden uitgeverd p huishudelijke apparaten die drgaans in de wning aanwezig zijn en p verschillende afstanden elektrische en magnetische veldsterkten registreren. Glbaal genmen kan men vaststellen dat deze waarden ver beneden de WGO-richtwaarden liggen. Het is ndzakelijk dat de elektrische installatie crrect en efficiënt is geaard, bij vrkeur p vldende afstand van de wning en in een vchtig gehuden zne. Bij renvatie van ude gebuwen met men cntrleren f de aardelektrde in gede staat is. Bij gebrek met een aardelektrde wrden geïnstalleerd vereenkmstig het AREI (Algemeen Reglement p Elektrische Installaties). Installeer een aardegeleider vr elke strmkring van de verlichting en de stpcntacten. Installeer vldende stpcntacten m het gebruik van verlengsneren te vermijden. Gebruik afgeschermde geleiders vr strmkringen met een hge strmsterkte. Vermijd installaties die sterke velden pwekken (elektrische radiatren met nachtstrmverwarming). Buw de elektrische installatie in m het afschermingseffect van de materialen te benutten. Ter illustratie, de nderstaande tabel geeft het elektrische veld weer afhankelijk van de buwmaterialen en het kabeltype: MATERIAAL Elektrisch veld gemeten p 10 cm van de brn, afhankelijk van het type van buwmateriaal dat de tussenruimte vult f van het gebruikte kabeltype Brn < 10 V/m Brn < 50 V/m Brn >50 V/m Betn 35 V/m Buwblk 28 V/m Gipsplaat p metaalstructuur 160 V/m Baksteen 20 V/m Gestampte aarde 1 V/m Hutskelet 120 V/m Kabels in kabelgt 250 V/m BLZ. 3 VAN 7 INTERNE VERVUILINGSBRONNEN BEPERKEN: MAGNETISCHE VERONTREINIGING

4 Laagfrequente elektrmagnetische velden: enkele tientallen Hz (in de wning) VMVB-kabel Netvrijschakelaar p het elektrisch schakelbrd Afgeschermde fasegeleider + gipsplaat + éclabel CEM 2 V/m 1 V/m 8 V/m Brn: "Mesure technique pur une réductin des champs électrmagnétiques dans les lgements", L. Lamballais Het is k aangewezen de lengte van strmkabels in het gebuw te beperken, dr een drdachte plaatsing van de stpcntacten en inrichting van de lkalen. Smmige strmkringen kunt u uitrusten met een autmatische netvrijschakelaar, maar let wel dat dit type van schakelaar wekkerradi s f testellen met een ndzakelijke slaapstand uitzet. Vermijd m elektrische apparaten die s nachts nder spanning staan te dicht bij de bedden te plaatsen. Vr bepaalde installaties zals van het type teleruptr f dmtiek, zijn in het schakelbrd relais ndig die beide fasen nderbreken. > Bescherming tegen hgfrequente elektrmagnetische velden in de wning Hgfrequente elektrmagnetische velden: 0,1 tt 100 GHz (in de wning) Waar kmen HFelektrmagnetische velden vral vr? Gezndheidseffecten en -risic s Aanvaardbaar bltstellingsniveau He zich beschermen en welke keuzes maken? Hfdzakelijk bij het gebruik van telecmmunicatieapparatuur (draadlze DECT-telefn, draadls wifi cmputernetwerk, ) HF-elektrmagnetische velden verrzaken: energiepname met thermische effecten dr de temperatuurverhging van de weefsels een aantal niet-specifieke nschadelijke strnissen zals vermeidheid, prikkelbaarheid, slaap- en geheugenstrnissen enz. werden vastgesteld maar zijn geen afdend bewijs gebaseerd p erkende wetenschappelijke resultaten. Vlgens de WGO (Wereldgezndheidsrganisatie) en de ICNIRP (Internatinal Cmmissin n Nn-Inizing Radiatin Prtectin): vermgensdichtheid: 4,5 tt 9 W/m² bij respectievelijk 900 en 1800 MHz specifiek absrptietemp (SAT): 0,08 W/kg vr het hele lichaam, 4 W/kg lkaal vr de ledematen en 2 W/kg vr het hfd elektrisch veld: 41 V/m en 58 V/m bij respectievelijk 900 en 1800 MHz. Onder de vrmelde waarden kan men theretisch de grenswaarde van 2mA/m² strmdichtheid respecteren. Vermijd draadlze telecmmunicatie- en cmputernetwerken in de wning. Gebruik afgeschermde netwerkkabels van gede kwaliteit. De prblematiek van de verbinding van de netwerkkabels met een gemeenschappelijke aarde met per geval wrden berdeeld. BLZ. 4 VAN 7 INTERNE VERVUILINGSBRONNEN BEPERKEN: MAGNETISCHE VERONTREINIGING

5 > Bescherming tegen externe elektrmagnetische velden De enige theretische plssing m zich tegen externe elektrmagnetische vervuiling te beschermen is de installatie van een ki van Faraday rndm het gebuw. Dat betekent, behalve de aarding van de wapeningen, de uitvering van een metalen rster in alle wanden en de nderlinge verbinding van alle elementen van dit rster. Een plssing die in lichte renvatie nuitverbaar is. Wegens haar cmplexiteit en kst wrdt een dergelijke plssing, zelfs in nieuwbuw, vr slechts heel specifieke tepassingen uitgeverd: medische labratria, nderzekscentra, radistatins, pnamestudi s, Tch wrdt sms aangeraden m metalen raamwerk te aarden en de ramen met gemetalliseerde flies f jalezieën uit te rusten. Bij gebrek aan wetenschappelijk nderzek ver de efficiëntie van zulke maatregelen, geven wij hier geen rdeel ver die uitrustingen. > Werking van een netvrijschakelaar Een netvrijschakelaar f birupteur is een mechanisme dat in het elektrisch schakelbrd wrdt geïnstalleerd en een strmkring bij afwezigheid van enig strmverbruik, autmatisch uitschakelt. Wanneer de netvrijschakelaar een strmvraag detecteert (bijvrbeeld als een lamp wrdt aangestken), schakelt hij de spanning autmatisch weer in p 220 vlt. Het vrdeel van een netvrijschakelaar is dat bij afwezigheid van enig strmverbruik, het spanningsls maken van de strmkring alle elektrische velden in het betrkken lkaal uitschakelt. Het gebruik van een netvrijschakelaar wrdt hfdzakelijk aangeraden in de slaapkamers mdat men er veel tijd in drbrengt. Maar een dergelijke schakelaar gaat niet samen met elektrnische wekkers en klkken die p het strmnet zijn aangeslten en nnderbrken werken. Een netvrijschakelaar kan eveneens in de wnkamer f een kantr wrden geïnstalleerd p vrwaarde dat er geen apparatuur is die in waakstand wrdt gehuden. Vrbeeld van een netvrijschakelaar vr installatie in een elektrisch schakelbrd. Brn: SOCIALE ASPECTEN > Gevlgen vr de gezndheid en de levenskwaliteit Dit prbleem is het vrwerp van een hevig wetenschappelijk debat. In de kmende maanden en jaren kunnen we ns aan heel wat wetenschappelijke publicaties rnd dit thema verwachten. Zlang de debatten tussen deskundigen ver de gevlgen van al dan niet langdurige bltstelling aan al dan niet sterke velden, geen uitkmst bieden, lijkt het ns verstandig het vrzrgsprincipe te te passen en elke nndige bltstelling aan elektrische f magnetische velden z veel mgelijk te vermijden, vral vr gevelige persnen (kinderen, zwangere vruwen). BLZ. 5 VAN 7 INTERNE VERVUILINGSBRONNEN BEPERKEN: MAGNETISCHE VERONTREINIGING

6 In de tabellen van het "technische" gedeelte staat een aantal strnissen die vermedelijk dr magnetische vervuiling wrden verrzaakt: vermeidheid, slaapstrnissen, geheugenstrnissen, enz. Dit srt strnissen, hewel schijnbaar nschuldig, kunnen, indien ze vrtdurend weerkeren, de levenskwaliteit aanzienlijk aantasten en zelfs veel verstrekkendere gevlgen hebben vr het sciale f het berepsleven. De draagwijdte van dit prbleem met dan k crrect wrden ingeschat. Vergeet k niet rekening te huden met de al dan niet sterke geveligheid van de persnen aan deze velden. ECONOMISCHE ASPECTEN Enkele eenvudige vrzieningen kunnen de elektrmagnetische vervuiling in de gebuwen beperken. In deze fiche geven wij het vrbeeld van de netvrijschakelaars en de afgeschermde kabels. Een netvrijschakelaar kst ngeveer 150 per strmkring. Afgeschermde kabels ksten ngeveer 200 per wning (cijfers van 2004). De ksten zijn dus heel redelijk. Deze uitrustingen zijn in elektriciteitswinkels verkrijgbaar, maar zullen vermedelijk langzamerhand k in de grte de-het-zelfzaken te vinden zijn. Er bestaan nu reeds zelfbuwpakketten met gebruiksaanwijzingen vr particulieren. IN DE PRAKTIJK In de verschillende ntwikkelings- en uitveringsfasen van het prject meten maatregelen wrden genmen: VOORONTWERP Denk reeds na ver het ntwerp van de elektrische installaties en de telecmmunicatieen cmputernetwerken en verkies kabel bven draadlze cmmunicatie (wifi, gsm, enz.). UITVOERINGSPROJECT, DOSSIER VOOR DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Ontwerp de elektrische installatie en de telecmmunicatie- en cmputernetwerken dr de kabels in de wanden in te buwen en systematisch efficiënte aardingen te vrzien (zie het AREI). Kies binnenwanden die de elektrmagnetische glven absrberen. Beperk de lengte van de kabels dr de plaatsing van de stpcntacten. Denk aan de installatie van een aardelektrde en haar verbindingen. Kabels met een hge strmsterkte hebben afscherming ndig. Sluit netvrijschakelaars aan p de strmkringen van de slaapkamers en van enig ander lkaal waar geen testellen ndig zijn met nnderbrken werking. Vermijd installaties die sterke velden pwekken zals elektrische radiatren met nachtstrmverwarming. TOEZICHT OP DE BOUWPLAATS Laat het elektrisch leidingnet dr vaklui uitveren. Cntrleer de crrecte uitvering van de aardingen (in elk geval na te zien dr een erkende keurder). Ver de buwplaats vlgens de regels van ged vakmanschap uit wat betreft de inbuw van de kabels in de wanden, de verbinding van de kabels nderling en de verbindingen met de aardelektrde. OPLEVERING EN INGEBRUIKNEMING Laat de installaties cntrleren dr een erkend keuringsrganisme. Infrmeer de bewners/gebruikers ver het belang van de keuze van huishudelijke apparaten. BLZ. 6 VAN 7 INTERNE VERVUILINGSBRONNEN BEPERKEN: MAGNETISCHE VERONTREINIGING

7 AANVULLENDE INFORMATIE ANDERE AANDACHTSPUNTEN Smmige websites behandelen elektrmagnetische vervuiling vanuit andere interessante gpunten die in deze fiche weinig aan bd kmen, zals de gezndheidseffecten van midden- en hgspanningslijnen, van gsm s en hun masten, van huishudelijke apparaten, van mbiele medische apparatuur, enz. Een bijznder interessante website die dergelijke infrmatie verzamelt: BIBLIORAPHIE Algemene infrmatie: C.A.Rulet, Santé et qualité de l envirnnement intérieur dans les bâtiments, Presses Plytechniques et Universitaires Rmandes, Lausanne, 2004 INRS, Champs électriques. Champs magnétiques. Ondes électrmagnétiques Guide à l usage du médecin du travail et du préventeur, uitg. ED 785, Institut Natinal de Recherche et de Sécurité, Frankrijk, 2001 INRS, Guide pur l'établissement de limites d'expsitin aux champs électriques, magnétiques et électrmagnétiques, ND , Institut Natinal de Recherche et de Sécurité, Frankrijk, 2001 WEKA, La pllutin intérieure des bâtiments, Uitg. Weka, Parijs, 2002 DSR Suzanne en Pierre Déux, Le guide de l'habitat sain, Uitg. Mediec, 2002 Gerge Méar, Ns maisns nus empisnnent, Uitg. Terre Vivante, 2003 G.Bellens, Ged buwen: geznd buwen!, VIBE, 2005 Dr.ir. Michiel Haas, Elektrstress en gezndheid, NIBE, 2005 Wetteksten: Het Algemeen Reglement p de Elektrische Installaties kan wrden besteld bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sciaal: De rdnnantie van de Brusselse Hfdstedelijke Regering betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-iniserende stralingen, gedgekeurd p 16 februari 2007: BLZ. 7 VAN 7 INTERNE VERVUILINGSBRONNEN BEPERKEN: MAGNETISCHE VERONTREINIGING

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN KOUDEBRUGGEN BEPERKEN Details ntwerpen die de cntinuïteit van de thermische islatie garanderen, een crrecte tepassing p de werf garanderen en de bestaande kudebruggen pheffen PRINCIPES BENADERING Kudebruggen

Nadere informatie

EEN WARMTESTRATEGIE ONTWIKKELEN

EEN WARMTESTRATEGIE ONTWIKKELEN EEN WARMTESTRATEGIE ONTWIKKELEN PRINCIPES BENADERING Wintercmfrt gegarandeerd tegen een z laag mgelijk energieverbruik Als je een gebuw buwt f renveert, wil je cmfrt bieden, zwel tijdens de winter als

Nadere informatie

EFFICIENTE REGELING VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE

EFFICIENTE REGELING VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE - - EFFICIENTE REGELING VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE Een ged geregeld verwarmingssysteem zrgt vr een ideaal evenwicht tussen de behefte aan energie en de werkelijk geprduceerde heveelheid warmte PRINCIPES

Nadere informatie

ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE

ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE Zware materialen kiezen en ze in rechtstreeks cntact laten met de mgeving van het lkaal, m te beschikken ver een gede thermische buffer PRINCIPES BENADERING Om tijdens de

Nadere informatie

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN - - EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN PRINCIPES BENADERING Een efficiënt en vrdelig systeem kiezen m warmte uit te stralen Naast de prductiewijze, een kwaliteitsvlle verdeling en een efficiënte regeling,

Nadere informatie

DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN

DE MANUELE VENTILATIE OPTIMAAL ORGANISEREN - - DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN Wanneer en he lang meten kamers verlucht wrden wanneer er geen installatie vr hygiënische ventilatie aanwezig is? PRINCIPES CONTEXT De luchtkwaliteit hangt

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN

HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN - - HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN Het algemeen rendement van de verwarmingsinstallatie verbeteren dr te zrgen vr een efficiënte verdeling van de energie PRINCIPES BENADERING Naast

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

EEN GOEDE LUCHTKWALITEIT VERZEKEREN

EEN GOEDE LUCHTKWALITEIT VERZEKEREN EEN GOEDE LUCHTKWALITEIT VERZEKEREN Verntreinigende stffen vermijden en zrgen vr vldende luchtverversing m de luchtkwaliteit te garanderen PRINCIPES BENADERING De luchtkwaliteit in gebuwen is vaak slechter

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

INTERNE VERVUILINGSBRONNEN BEPERKEN: BIOCONTAMINANTEN

INTERNE VERVUILINGSBRONNEN BEPERKEN: BIOCONTAMINANTEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DE DUURZAME BOUW EN RENOVATIE VAN KLEINE GEBOUWEN - - INTERNE VERVUILINGSBRONNEN BEPERKEN: BIOCONTAMINANTEN Vermijd permanent vcht in f aan de ppervlakte van materialen, de

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

CURSUS. Basis Elektriciteit

CURSUS. Basis Elektriciteit CURSUS Centrum Vlwassen Onderwijs VTI BRUGGE F. Rubben 1 Wat wrdt van de cursist verwacht? Attitude: In staat zijn binnen de vrgeschreven tijd een taak nauwkeurig te vltien. In staat zijn m zich aan te

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid vrstel Masterpref Infrmatica Titel van het prject Ontwikkeling uitbreidingsmdules vr cntact center scripting applicatie

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN KOUDEBRUGGEN BEPERKEN Details ntwerpen die de cntinuïteit van de thermische islatie garanderen, een crrecte tepassing p de werf garanderen en de bestaande kudebruggen pheffen PRINCIPES BENADERING Kudebruggen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

? * * * Gemeente Onderbanken

? * * * Gemeente Onderbanken ? * * * Naam Straatnaam Nummer + Letter Pstcde Wnplaats Geachte heer, mevruw, Onlangs hebben wij u in een bewnersbrief geïnfrmeerd ver de vervlgstappen die wij, samen met u, willen zetten in de aanpak

Nadere informatie

H Voorkomen dat u valt

H Voorkomen dat u valt H.40041.0717 Vrkmen dat u valt Inleiding Mensen van alle leeftijden vallen. Maar he uder u wrdt, he meer risic u lpt. Een valpartij zit in een klein hekje. Een lsse steptegel, pltselinge duizeligheid,

Nadere informatie

Draagvlak Dorp Wierum

Draagvlak Dorp Wierum Draagvlak Drp Wierum Op 25 januari 2017 zijn de inwners van Wierum geïnfrmeerd ver de plannen vr een strand en pier bij Wierum. De reacties waren p die avnd ver het algemeen psitief. Op die avnd is afgesprken

Nadere informatie

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

WAARDEVOLLE VOORWERPEN WAARDEVOLLE VOORWERPEN Elk huis bevat wel interessante spullen: tv, dvd-speler, juwelen, spelcnsle, mp3-speler,... Hiernder vind je een aantal tips die je de burgers kunt geven m hun waardevlle spullen

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Kantines tegen voedselverspilling

Kantines tegen voedselverspilling Kantines tegen vedselverspilling Principe: zwel klanten als kantinepersneel aanspren m vedselverspilling te verminderen Kantines van administraties, ng's, schlen f bedrijven zijn plekken waar grte heveelheden

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

(f)mri Onderzoek informatie

(f)mri Onderzoek informatie (f)mri Onderzek infrmatie 1 INLEIDING U wilt binnenkrt participeren in een (f)mri nderzek. De betreffende nderzeker heeft u er wellicht al iets ver verteld. Deze flder infrmeert u ver wat dit nderzek precies

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Hasselt Het Kerspel 14 Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl Het Kerspel

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020 In Kinderspel, de Nta Speelruimte 2013 2020 nderkent de gemeente Bussum het belang van speel- en ntmetingsruimten. Kinderen hebben immers recht p (buiten) spelen.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

FYSISCHE EN CHEMISCHE VERONTREINIGING BINNENSHUIS BEPERKEN

FYSISCHE EN CHEMISCHE VERONTREINIGING BINNENSHUIS BEPERKEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DE DUURZAME BOUW EN RENOVATIE VAN KLEINE GEBOUWEN - - FYSISCHE EN CHEMISCHE VERONTREINIGING BINNENSHUIS BEPERKEN Kies materialen die weinig f geen chemische en fysische verntreinigende

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Cmmissie verzekschriften 22.4.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzekschrift 959/2006, ingediend dr Michael Zammit (Maltezer natinaliteit), ver de activiteiten van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

NIET-DRAGENDE BINNENMUREN EN TUSSENWANDEN: GEZONDE MATERIALEN MET EEN GUNSTIGE MILIEUBALANS KIEZEN

NIET-DRAGENDE BINNENMUREN EN TUSSENWANDEN: GEZONDE MATERIALEN MET EEN GUNSTIGE MILIEUBALANS KIEZEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DE DUURZAME BOUW EN RENOVATIE VAN KLEINE GEBOUWEN NIET-DRAGENDE BINNENMUREN EN TUSSENWANDEN: GEZONDE MATERIALEN MET EEN GUNSTIGE MILIEUBALANS KIEZEN Ver eclgische binnenwanden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

GME is in Nederland exclusief reseller van:

GME is in Nederland exclusief reseller van: Marssteden 212 7547 TD Enschede www.gmelabsystems.nl inf@gme.nl GME is in Nederland exclusief reseller van: Lggers vr temperatuur en vchtigheid via Bluetth Verig Pds Lggers vr temperatuur en vchtigheid

Nadere informatie

Procedure om de vraag naar elektriciteit in gebouwen te verminderen

Procedure om de vraag naar elektriciteit in gebouwen te verminderen AD Energie Rev 7 04/12/2014 Prcedure m de vraag naar elektriciteit in gebuwen te verminderen INHOUD CONTEXT... 2 DOELSTELLINGEN... 2 TOEPASSINGSGEBIED... 3 PRAKTISCH... 3 A) MAATREGELEN OM HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK

Nadere informatie

Basis inspectiemodule

Basis inspectiemodule Basis inspectiemdule Arbeidsmiddelen deelmdule: Algemeen Deze Basis Inspectie Mdule (BIM) is pgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven vr intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving Bart Van Keymlen & Sfie Lagrin Bureau-ergnmie Werkhuding: een ergnmische werkmgeving Langdurig zitten is een belangrijke rzaak van rugklachten. We ntwaken, we zitten aan de ntbijttafel, p de trein f in

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa Obesitas Een nderschatte bedreiging: Publieke perceptie van besitas in Eurpa SAMENVATTING PER LAND BELGIË Uitgeverd dr Opinium, een nafhankelijk bureau vr strategische inzichten, in samenwerking met de

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers Advies keuring gezichtsvermgen vr verkeersdeelnemers Wettelijke eisen Bij wet wrden eisen aan het gezichtvermgen van rijbewijshuders gesteld. Het cmplete verzicht van deze eisen treft u in bijlage 1. Grfweg

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN Inhud Interactieve TV van KPN... 3 Bellen... 4 Draadlze Pwerline-cnnectrs... 6 2 Interactieve TV van KPN He kan ik extra zenderpakketten

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Aanpassingen vrwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Op 4 januari 2017 is de Milieulijst 2017 van de Rijksdienst vr Ondernemend Nederland gepubliceerd. Net zals in vrige

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Elektrische warmhoudplaat

Elektrische warmhoudplaat Elektrische warmhudplaat 114.360 114.361 114.362 V1/1209 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75

Nadere informatie

Verslag 2 e Debatavond Zeepeil

Verslag 2 e Debatavond Zeepeil Verslag 2 e Debatavnd Zeepeil Uitkmsten digitaal nderzek her/nevenbestemming kerkgebuwen West-Zeeuws-Vlaanderen Wensdag 29 ktber 2014 PKN-kerk De Verbinding in Schndijke (verslaglegging E. Hilgers, namens

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

OPTIMALISATIE VAN HET NATUURLIJK LICHT

OPTIMALISATIE VAN HET NATUURLIJK LICHT - OPTIMALISATIE VAN HET NATUURLIJK LICHT De vrm en de ppervlakte van de peningen bepalen, evenals de binnenhuisinrichting, vr ptimaal lichtcmfrt en gebruik van natuurlijk licht PRINCIPES BENADERING Het

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1 Ace! Training E-learning mdule 'vragen stellen' Cursus cmmunicatievaardigheden 1 Gede vragen stellen Vragen stellen is een vrm van verbale cmmunicatie. Verbale cmmunicatie bestaat uit spreken en luisteren.

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis.

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis. Tarieven 2012 MveDis vedings- en bewegingspraktijk Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rtterdam 010-2919675 / inf@mvedis.nl www.mvedis.nl Nevenlcaties Rtterdam Gezndheidscentrum Ldewijk Pincffsweg Ldewijk Pincffsweg

Nadere informatie