Een samenvatting van de beschikbare voormalige onderzoeken is te vinden in de bijlagen. 2. NOG UIT TE VOEREN ONDERZOEK IN HET KADER VAN GRONDVERZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een samenvatting van de beschikbare voormalige onderzoeken is te vinden in de bijlagen. 2. NOG UIT TE VOEREN ONDERZOEK IN HET KADER VAN GRONDVERZET"

Transcriptie

1

2 Een samenvatting van de beschikbare voormalige onderzoeken is te vinden in de bijlagen. 2. NOG UIT TE VOEREN ONDERZOEK IN HET KADER VAN GRONDVERZET Op basis van de beschikbare gegevens dienen is naar aanleiding van de ontgravings- en toepassingswerkzaamheden in de Berkelse Polder uitgezocht welke onderzoeken nog uitgevoerd dienen te worden in het plangebied. Het voormalige woonwagenkamp -waar reeds een saneringsplan voor is opgesteldvalt buiten dit onderzoek Wettelijk kader De gemeenten Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek hebben sinds respectievelijk 2000 en 1998 een bodemkwaliteitskaart en bijbehorend bodembeheerplan. Tijdens het opstellen van de bodemkwaliteitskaart zijn de gemeenten opgedeeld in verschillende deelgebieden. Per deelgebied is de bodemkwaliteit van bovengrond en ondergrond vastgesteld in zogenaamde bodemkwaliteitszones. Het bodembeheerplan van de gemeente Lansingerland (verder BBP genoemd) geeft de voorwaarden aan voor grondverzet binnen en tussen deze bodemkwaliteitszones. Tevens bevat het plan een overzicht van de wet- en regelgeving en het beleid voor grondverzet, alsmede de hieruit voortvloeiende procedures. Hieronder valt o.a. de regelgeving ten aanzien van transport van verontreinigde grond In het beheersgebied van de 3B-gemeenten (het volledige grondgebied van Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk) komen alleen zones voor van het type G1 (schoon) en G2 (licht verontreinigd). Conform het regionale beleid mag grond uit alle zones van het type G1 worden toegepast in alle zones binnen het beheersgebied. Grond uit zones van het type G2 mag alleen worden toegepast indien uit vergelijking van de zones blijkt dat grondverzet is toegestaan conform de regels van het BBP. In de onderstaande grondstromenmatrix is aangegeven in welke gevallen grond gekeurd moet worden en op welke stoffen. De 3B-gemeenten streven naar een gebiedseigen kwaliteit op zoneniveau en niet op locatieniveau. tabel 2.1. Grondstromenmatrix Zone ontgraven grond B1 B2 B3/B9 B4 B5 B6 B7 B8* O1 O2 O3/O9 O4* O5 O6 O7 O8* Ontvangende zone (G2) (G2) (G1) (G2) (G2) (G1) (G2) (G2) (G1) (G1) (G1) (G1) (G1) B1: Lintbebouwing vóór 1930 (G2) NEN b b Zn NEN B2: Bebouwing (G2) NEN b b Zn NEN B3/B9: Bebouwing vanaf 1970/heden/toekomst (G1) NEN b b Zn ** NEN B4: Bedrijventerrein (G2) NEN b Zn NEN B5: Glastuinbouw vóór 1970 (G2) NEN Zn NEN B6: Weiland/glastuinbouw vanaf 1970/recreatie (G1) NEN b b Zn NEN B7: Glastuinbouw vóór 1970 (nieuwe bebouwing) (G2) NEN b b NEN B8*: Sportpark NEN o o o b o b o o Zn o o NEN o o o o o o o o O1: Lintbebouwing vóór 1930 (G2) NEN b b Zn NEN O2: Bebouwing (G1) NEN b b Zn NEN O3/O9: Bebouwing vanaf 1970/heden/toekomst (G1) NEN b b Zn NEN O4*: Bedrijventerrein NEN o o o b o b o o Zn o o NEN o o o o o o o o O5: Glastuinbouw vóór 1970 (G1) NEN b b Zn NEN O6: Weiland/glastuinbouw vanaf 1970/recreatie (G1) NEN b b Zn NEN O7: Glastuinbouw vóór 1970 (nieuwe bebouwing) (G1) NEN b b Zn NEN O8*: Sportpark NEN o o o b o b o o Zn o o NEN o o o o o o o o Vrij grondverzet keuring van ontgraven grond NEN NEN-pakket voor grond Zn zink b bestrijdingsmiddelen o aanvullende gegevens ontvangende bodem noodzakelijk * historisch gezoneerd ** geldt niet voor toepassing binnen bestaande afspraken VINEX-locatie Ter plaatse van onverdachte locaties geldt voor alle zones in de 3B-gemeenten conform de regionale nota dat grondverzet binnen een zone vrij is (d.w.z. zonder keuring). 2

3 Er is sprake van een verdachte locatie indien er mogelijk sprake is van een lokaal geval van bodemverontreiniging. Dit is het geval indien: - lokale ophogingen of dempingen hebben plaatsgevonden; - op de locatie een bedrijf gevestigd is (geweest) waarbij mogelijk bodemverontreiniging is ontstaan; - op de locatie een ondergrondse brandstof tank aanwezig is (geweest); - de locatie bekend is als een zogenaamd WBB-geval (o.a. gesaneerde locaties); - bodemvreemd materiaal of andere zintuiglijke afwijkingen worden aangetroffen die duiden op een plaatselijke bodemverontreiniging (puin, koolas, sintels, asbest, afwijkende geur of kleur); - er overige aanwijzingen zijn, waaruit blijkt dat de locatie verdacht is. De aanwezigheid van bodemvreemd materiaal kan niet altijd vooraf worden vastgesteld. Indien tijdens de ontgraving van de bodem blijkt dat bodemvreemde materialen of andere zintuiglijke afwijkingen worden geconstateerd dient de grond apart te worden gezet en gekeurd. Binnen de 3B-gemeenten komt puin regelmatig voor in de bovengrond. In verband hiermee kan bij een puinpercentage van minder dan 10 % een keuring achterwege worden gelaten. Voor asbest geldt een maximum van 10 mg/kg (nietgewogen). Bij het aantreffen van asbest dient rekening te worden gehouden met speciale maatregelen die moeten worden getroffen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Indien blijkt dat er sprake is van een verdachte locatie dan zal een verkennend onderzoek (conform de NEN 5740) moeten uitwijzen of er sprake is van een mogelijk geval van ernstige bodemverontreiniging. Indien dit niet zo is dient op basis van de aangetroffen gehalten te worden bepaald of de kwaliteit overeenkomt met de gebiedseigen kwaliteit. Bij toepassing van vrijkomende grond buiten de 3B-gemeenten dienen in ieder geval partijkeuringen uitgevoerd te worden. Volgens het BBP dienen deze uitgevoerd worden conform Protocol 1018, Monsterneming grond ten behoeve van partijkeuringen, versie 3, Vereniging Kwaliteitsboring Bodemonderzoek, 14 juni Dit protocol viel onder het Bouwstoffenbesluit dat inmiddels vervallen is. Momenteel geldt het Bbk en is protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie uit de BRL SIKB 1000 (versie 8.0, op vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) te Gouda) van toepassing bij AP04-keuringen. (Bron: Bodembeheerplan gemeente Lansingerland, website gemeente Lansingerland, opzoekingsdatum: 19 april 2010.) Voor zover bekend maakt de gemeente Lansingerland gebruik van het overgangsrecht bij inwerkingtreding van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) en geldt momenteel nog steeds het BBP zoals te vinden op de website van de gemeente. Dit BBP is opgesteld in 2005 en zonder wijzigingen herzien in Bij het opstellen van voorliggende notitie is uitgegaan van dit BBP Onderzoeksbehoefte bodem en grondwater Volgens het BBP ligt de onderzoekslocatie Berkelse polder binnen bodemkwaliteitszones B6/O6 (weiland/glastuinbouw vanaf 1970) volgens het BBP. Dit is een type-g1-gebied ( schoon ). Boven- en ondergrond zijn als schoon gekenmerkt en toepassing van grond vrijkomend uit deze zone kan in het beginsel vrij gebeuren binnen alle zones van het beheersgebied. Voor zover bekend zijn er geen bodemonderzoeken beschikbaar die gelden als bewijsmiddel voor de milieuhygiënische kwaliteit op de locatie. Op 1 deellocatie (de noordelijke helft van de polder, ten oosten van de Combinatieweg) is in januari 2006 een onderzoek (zie bijlage III) uitgevoerd waarin geconcludeerd wordt dat de klei van 0,5 tot 2,5 m-mv indicatief als schone grond kan beschouwd worden. 3

4 Klei dieper dan 2,5 m-mv wordt milieukundig indicatief geclassificeerd als zijnde niet toepasbaar (uitloging molybdeen). Uitgangspunt bij voorliggend advies voor verder onderzoek is dat de ontgravingen ten behoeve van de werkzaamheden in de polder niet dieper zullen reiken dan 2 m-mv, waardoor niet in de verontreinigde grond gegraven wordt. Uit gegevens van (zie bijlage IV) blijkt dat op de onderzoekslocatie 2 dempingen aanwezig zijn. De exacte ligging en omvang van deze dempingen is echter niet bekend. De onderzoekslocatie is door aanwezigheid van deze dempingen niet als onverdacht aan te merken waardoor toch verkennend onderzoek conform NEN 5740 inclusief vooronderzoek conform NEN 5725 nodig is. Historisch onderzoek bij de gemeente (dat deel uitmaakt van het vooronderzoek) moet verder inzicht geven in de ligging en omvang van de dempingen en/of andere verdachte activiteiten. Om de onderzoekskosten te beperken kan de locatie opgedeeld worden in deellocaties, waarbij enkel de locaties die verdacht zijn verder onderzocht dienen te worden. In onderstaande afbeelding is een stroomschema voor de onderzoeksopzet gegeven. afbeelding 2.1. Stroomschema voor bodemonderzoek in het kader van grondverzet in bodemkwaliteitszone B6/O6 te Lansingerland historisch onderzoek BERKELSE POLDER TE LANSINGERLAND onderzoek toepassing* vrijkomende grond uit zone B6/O6 binnen 3B-gemeenten binnen zone B6/O6 buiten zone B6/O6 buiten 3B-gemeenten geen verdachte activiteiten verdachte activiteiten geen extra onderzoek nodig conform BBP want B6 is een type G1-gebied (schoon) VO *Voor de toepassing van grond als bodem mag maximaal 10% aan bodemvreemde materialen aanwezig zijn. VO = verkennend onderzoek conform NEN 5740 NO = nader onderzoek BBP = Bodembeheerplan gemeente Lansingerland onverdacht, gebiedseigen kwaliteit onverdacht, maar slechter dan gebiedseigen kwaliteit NO op verdachte deellocatie(s) niet toepasbaar vrij toepasbaar toepasbaar volgens grondstromenmatrix uit BBP of afvoer naar erkend verwerker AP04- partijkeuring Bij het vooronderzoek dient ook aandacht besteed te worden aan asbestverdachte activiteiten (vooronderzoek conform NEN 5707). Zo nodig dient de onderzoeksopzet aangepast te worden voor onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem. 4

5 Bij toepassing van vrijkomende grond buiten de 3B-gemeenten dienen in ieder geval AP04- partijkeuringen uitgevoerd te worden. Elke te keuren partij heeft een omvang van maximaal ton. Indien bekend is dat aanwijsbare onderdelen van de partij meer verontreinigd zijn dan de rest, dienen deze onderdelen als afzonderlijke partij gekeurd te worden. Uitgaande van circa m 3 vrijkomende grond, homogeen verontreinigde partijen, toepassing ervan buiten de 3B-gemeenten en een bodemdensiteit van 1,7 ton/m 3, dienen minstens 12 partijkeuringen uitgevoerd te worden. Conform het BBP dient grondverzet minimaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente Lansingerland gemeld te worden aan de hand van een meldingsformulier. Voor grootschalige werken zoals het ontwikkelen van natuurgebied kan een raammelding opgesteld worden dat door de gemeente vastgesteld dient te worden. Hiermee wordt vermeden dat voor elke partij afzonderlijk een melding moet gedaan worden. Aanbevolen wordt voor dit project een raammelding op te stellen. asfalt Indien asfaltverhardingen van de Combinatieweg verwijderd of verplaatst moeten worden ten behoeve van de werkzaamheden in de polder, dient een asfaltonderzoek uitgevoerd te worden ter bepaling van de teerhoudendheid. Dit aangezien het toepassen en verwerken van teerhoudende producten in de wegenbouw verboden is. Het teervrije asfalt kan worden hergebruikt in nieuwe wegen, maar het teerhoudende materiaal moet uit de keten worden verwijderd. Het is dus zaak onderscheid te maken tussen teerhoudend en teervrij asfalt. Hierbij wordt de richtlijn voor het omgaan met vrijkomend asfalt gevolgd (Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt: aandacht voor teerproblematiek, Kennisplatform voor Infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW), Ede, april 2007). Middels een diamantboor zullen asfaltkernen opgeboord worden. Het aantal boringen is afhankelijk van de lengte en opbouw van het geasfalteerd gedeelte van de weg. Ter indicatie kan 1 boring per 100 meter geasfalteerde weg aangenomen worden. Deze worden eventueel gecombineerd met boringen ter bepaling van de milieuhygiënische kwaliteit van de onderliggende bodem. De opgeboorde asfaltkernen moeten in eerste instantie worden onderzocht met behulp van een PAK-marker waarbij de kernen worden ingespoten met een indicatorvloeistof. Met de PAK-marker kan alleen de aanwezigheid van teer worden aangetoond (met name >250 mg/kg), niet de afwezigheid. Derhalve dient bij een negatieve uitslag aanvullend onderzoek plaats te vinden. Bij een positieve uitslag wordt een vervolgonderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van het asfalt niet noodzakelijk/zinvol geacht. Indien geen verkleuring wordt waargenomen, zullen volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: - het zagen van de asfaltkernen (verdeling in boven- en onderlaag); - het malen van de asfaltkernen; - chemische analyse van het PAK-gehalte van de boven- en onderlaag. 3. INDICATIE KWALITEIT POLDERGROND Als input voor het V&G-plan is een inschatting van de verwachte kwaliteit van de (vrijkomende) grond gemaakt op basis van de beschikbare onderzoeken (zie bijlagen), de bodemkwaliteitskaart (BKK) en het BBP van de gemeente Lansingerland. Op basis van de BKK en het BBP is de grond op de volledige onderzoekslocatie van het maaiveld tot 2 m-mv als schoon te beschouwen. In de bijlagen I tot en met V zijn samenvattingen van de beschikbare voormalige bodemonderzoeken te vinden. 5

6 Uit onderzoek van november 2005 (zie bijlage II) blijkt dat de menggranulaatverhardingslaag en funderingslaag van kolengruis ter plaatse van de Combinatieweg voldeden aan categorie 1 bouwstof en niet verdacht zijn ten aanzien van verontreiniging met asbest. In onderzoek van januari 2006 (bijlage III) is geconcludeerd dat in de noordelijke helft van de polder, ten oosten van de Combinatieweg, klei van 0,5 tot 2,5 m-mv indicatief als schone grond beschouwd kon worden. Klei dieper dan 2,5 m-mv wordt milieukundig indicatief geclassificeerd als zijnde niet toepasbaar (uitloging molybdeen). Er van uitgaand dat geen nieuwe verontreinigingen ontstaan zijn na voornoemde onderzoeken, kunnen de conclusies van deze onderzoeken dienen als indicatie voor de huidige kwaliteit van de poldergrond. Lokale verdachte activiteiten bijvoorbeeld dempingen en ophogingen- kunnen plaatselijk hebben geleid tot bijmengingen die verontreiniging veroorzaken zoals zink, lood, asbest. Rekening houdend met de resultaten van Bodemloket (zie bijlage IV) waar sprake is van 2 dempingen in de polder kunnen plaatselijk bijmengingen verwacht worden. 6

7 BIJLAGE I Samenvatting Aanvullend bodemonderzoek voormalig woonwagenkamp Boezemweg

8 Bijlage I Samenvatting Aanvullend bodemonderzoek voormalig woonwagenkamp Boezemweg Waterberging en natuurontwikkeling Bergboezem te Berkel en Rodenrijs Datum: 28 oktober Auteur en opdrachtgever: Royal Haskoning i.o.v. Hoogheemraadschap van Delfland. Locatie: Voormalig woonwagenkamp, noordelijke punt van de boezempolder, circa 1 ha groot. Type onderzoek: Afperkend milieuhygiënisch bodemonderzoek + verkennend en nader asbestonderzoek. Aanleiding: Voorgenomen ontwikkeling van de locatie tot waterbergingslocatie. Doelstelling: Onderzoek naar bodemverontreinigingen afronden + geval definiëren. Werkzaamheden: - vooronderzoek; - locatie-inspectie; - globale maaiveldinspectie; - 31 asbest-inspectiegaten (0,3 m x 0,3 m x 0,5 m) waarvan 12 doorgezet tot 1 m-mv en 4 tot 2 m- mv; - grond(water)bemonstering; - 8 analyses op zink en lood (bovengrond); - 1 analyse op PCB en OCB; - 5 analyses asbest in grond; - 2 analyses asbest in materiaal. Bodemopbouw: Zand (met bodemvreemd materiaal) op klei. Conclusie: De ophooglaag van 0,5 m dikte dient in zijn geheel als één geval van ernstige bodemverontreiniging beschouwd te worden (met name zink en lood > I). Op één plaats is asbest > I aangetroffen in de bovengrond. Advies: - overleg met Provincie Zuid-Holland i.v.m. gevalsdefinitie en risicobeoordeling asbest; - handpicking om asbest van maaiveld te verwijderen + sanering ten tijde van herinrichtingswerkzaamheden; - opstellen saneringsplan.

9 BIJLAGE II Samenvatting Indicatief milieuhygiënisch onderzoek open puinverharding Combinatieweg

10 BIJLAGE II Samenvatting Indicatief milieuhygiënisch onderzoek open puinverharding Combinatieweg Waterberging en natuurontwikkeling Bergboezem te Berkel en Rodenrijs Datum: 3 november Auteur en opdrachtgever: Royal Haskoning i.o.v. Hoogheemraadschap van Delfland. Locatie: Open puinverharding van de Combinatieweg te Berkel en Rodenrijs (doorsnijdt de polder). (lengte = circa 2 km, breedte = circa 4 m) Type onderzoek: Indicatief milieuhygiënisch onderzoek (niet conform een protocol/bsb) + verkennend asbestonderzoek (volgens destijds nog niet vastgestelde NEN 5897). Aanleiding: Voorgenomen ontwikkeling van de locatie tot waterbergingslocatie en functiewijziging van de weg. De Combinatieweg is gelegen in de Bergboezempolder en wordt mogelijk onderdeel van een nieuwe kade in de polder. Doelstelling: Indicatief vaststellen wat de milieuhygiënische kwaliteit van de weg is + nagaan of de verhardingsconstructie verontreinigd is met asbest. Werkzaamheden: - vooronderzoek (NVN 5725 asbest); - locatie-inspectie; - 17 inspectiegaten (0,3 m x 0,3 m x 0,5 m); - 8 analyses op NEN 5740 pakket grond (4 van bovenste menggranulaatverhardingslaag en 4 van funderingslaag van kolengruis); - 2 CEN-testen ter bepaling van het uitlooggedrag van de verhardings- en funderingsmaterialen. Bodemopbouw: Een puinlaag van 20 tot 30 cm dik, daaronder een kolenlaag tot de maximale boordiepte van 50 cm-mv. Conclusie: De partij is niet verdacht ten aanzien van verontreiniging met asbest. De menggranulaatverhardingslaag en funderingslaag van kolengruis voldoen aan categorie 1 bouwstof en mogen toegepast worden conform Bsb. Ze vormen geen bedreiging vanuit milieuhygiënisch oogpunt. Het behoud van de Combinatieweg is mogelijk (zowel integratie in een kade als inundatie). Indien de weg (gedeeltelijk) verwijderd dient te worden, zal eerst een partijkeuring conform Bsb moeten gebeuren.

11 BIJLAGE III Samenvatting Onderzoek hergebruiksmogelijkheden te winnen klei

12 BIJLAGE III Samenvatting Onderzoek hergebruiksmogelijkheden te winnen klei Waterberging en natuurontwikkeling Bergboezem te Berkel en Rodenrijs Datum: 13 januari Auteur en opdrachtgever: Royal Haskoning i.o.v. Hoogheemraadschap van Delfland. Locatie: Noordelijke helft van de polder, ten oosten van de Combinatieweg. Type onderzoek: Civieltechnisch en indicatief milieuhygiënisch onderzoek (niet conform een protocol/bsb) naar de kwaliteit van een partij mogelijk te winnen klei. Aanleiding: Voorgenomen ontwikkeling van de locatie tot waterbergingslocatie. De kleilagen die aanwezig zijn in de polder kunnen wellicht dienen als bouwstof voor kadeverbetering. Doelstelling: Vaststellen van de civieltechnische en indicatieve milieuhygiënische kwaliteit van de klei. Op deze manier kan ingeschat worden of de klei kan gebruikt worden ten behoeve van een kadeverbetering in de bergboezem. Bodemopbouw: Tot maximale boordiepte van 6 m-mv sterk siltige klei met inschakelingen van veen. Het grondwater ligt op circa 0,7 m-mv. Werkzaamheden: - civieltechnisch onderzoek (hier niet nader besproken); - locatie-inspectie; - 8 boringen tot maximaal 6 m-mv; - 4 analyses op NEN 5740 pakket grond; - 4 CEN-testen op standaardpakket uitloogparameters; - indicatieve toetsing aan Bsb. Conclusie: - klei van 0,5 tot 2,5 m-mv kan indicatief als schone grond beschouwd worden; - klei dieper dan 2,5 m-mv wordt milieukundig indicatief geclassificeerd als zijnde niet toepasbaar (uitloging molybdeen); - de klei in de noordpunt van de boezem is weinig erosiebestendig; - er kan indicatief worden bepaald dat er in het weidevogelgebied voldoende (matig) erosiebestendige klei aanwezig is om de kaden op te kunnen hogen uitgaande van de hoeveelheden benodigd volgens het 2 e concept voorontwerp d.d. november 2005; Advies: - beschrijvingen van beschikbare hoeveelheden klei bijstellen middels laboratoriumonderzoek; - aanvullend bodemonderzoek uitvoeren; - molybdeen zit niet in het NEN 5740-pakket grond, maar zou aanvullend moeten geanalyseerd worden.

13 BIJLAGE IV Samenvatting Bodemchemisch onderzoek Bergboezem Berkel

14 BIJLAGE IV Samenvatting Bodemchemisch onderzoek Bergboezem Berkel Plagadvies ten behoeve van het inrichtingsplan Datum: 7 juli Auteur en opdrachtgever: Royal Haskoning i.o.v. provincie Zuid-Holland. Locatie: Linker -helft van de polder, ten westen van de Boezemweg, waar natuurgebied wordt ontwikkeld. Type onderzoek: Bodemonderzoek (horizontenanalyse). Aanleiding: Voorgenomen ontwikkeling van de locatie tot waterbergingslocatie. Doelstelling: Komen tot een ruimtelijk inzicht in de verdeling van ecologisch relevante bodemaspecten zodat de hoeveelheid af te graven grond tot een minimum kan beperkt worden. Hierbij ligt de nadruk op het verwijderen van fosfaatbelasting uit het verleden. Werkzaamheden: boringen tot maximaal 1 m-mv inclusief 8 slootbodembemonsteringen (verdeling in clusters); - foto s van de profielen; - profielbeschrijvingen (horizontenbeschrijving + humusprofiel); - 56 monsteranalyses (volgens cluster en diepteklasse) op ph, CEC, EGV, Ca, Mg, Na, K. Bodemopbouw: Voornamelijk klei (Laagpakket van Wormer). Voorheen lag hierop veen, maar dit is in de Middeleeuwen grotendeels afgegraven. Nu moerige eerdgronden: een dunne laag veen op klei. Het grondwater kent een hoge nutriëntenbelasting. Conclusies en advies: - ondergrond is van dubbele oorsprong: mariene hoge sulfaat- en calciumgehalten in bodem, hoge fosfaat- en chloridegehalten in grondwater; menselijke invloed veenlaag (grotendeels) afgegraven en hoge fosfaatgehalten t.g.v. landbouw; - graafadvies, bijstellen waterpeil (zie rapport voor uitgebreide beschrijving).

15 BIJLAGE V Samenvatting Saneringsplan voormalig woonwagenterrein Bergboezem Berkel te Berkel en Rodenrijs

16 BIJLAGE V Samenvatting Saneringsplan voormalig woonwagenterrein Bergboezem Berkel te Berkel en Rodenrijs Datum: 20 juli Auteur en opdrachtgever: Royal Haskoning i.o.v. Hoogheemraadschap van Delfland. Locatie: Voormalig woonwagenkamp, noordelijke punt van de boezempolder tussen de Boezemweg en Bovenvaart, circa m 2 groot. Kadaster: gemeente Berken en Rodenrijs, sectie B, nummer Type onderzoek: Saneringsplan. Aanleiding: Het op de locatie aanwezige geval van ernstige bodemverontreiniging (zie bijlage I) in combinatie met de voorgenomen herinrichting van de locatie. Doelstelling: Beschrijven van de noodzakelijke saneringsmaatregelen voor de aangetoonde verontreiniging. Uitgangspunt hierbij is dat de locatie na de sanering geschikt is voor de beoogde bestemming. Bodemopbouw (uit vooronderzoek afgeleid): Ophooglaag van 0,5 tot 1,5 m dikte (zand/klei en bodemvreemde materialen, sterk verontreinigd met lood en zink, matig verontreinigd met PAK, EOX en minerale olie en licht tot matig met overige zware metalen), daaronder oorspronkelijk materiaal (klei zonder bijmengingen tot minimaal 3,0 m-mv, niet verontreinigd). Sanering: - handpicking asbest; - afvoer verontreinigde ophooglaag; - herschikking vrijkomende grond binnen overige deel geval; - aanbrengen leeflaag;

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK Actualiserend vooronderzoek Lekdijk 25 te Ameide in de gemeente Zederik Opdrachtgever Megaborn Traffic Development Postbus 56 4180 BB Waardenburg

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN In opdracht van: Naam : Gemeente Castricum Postadres : Postbus 3101 Postcode + plaats : 1900 BH Castricum

Nadere informatie

Historisch onderzoek Rijsenhout

Historisch onderzoek Rijsenhout Historisch onderzoek Rijsenhout Samenvatting In de (voormalige) tuinbouwgebieden bestaat algemeen de verdenking op het voorkomen van asbest. Op de adressen waar nog kassen aanwezig zijn is de kans op het

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen

Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen Notitie Contactpersoon Luuk Gollenbeek Datum 27 mei 2010 Kenmerk N011-4679632LRG-cmn-V01-NL Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen 1 Inleiding

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda *OMWB524761* Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl http://www.omwb.nl Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda Vooronderzoek

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 Contactpersonen SIMON VAN DEN BOSSE Teamleider Bodem&Ondergrond T +31884261261 M +31627060772 E simon.vandenbosse@arcadis.com

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

Vooronderzoek Waterberging te Akersloot

Vooronderzoek Waterberging te Akersloot Vooronderzoek Waterberging te Akersloot Historisch bodemonderzoek Definitief Gemeente Castricum en OGL Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 23 maart 2011 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding... 4 Algemeen... 4 1.2

Nadere informatie

Notitie. Aan : DCMR, Schiedam T.a.v. de afdeling Bureau Bodem. Kopie aan : Stadsontwikkeling Ingenieursbureau t.a.v. de heer D.

Notitie. Aan : DCMR, Schiedam T.a.v. de afdeling Bureau Bodem. Kopie aan : Stadsontwikkeling Ingenieursbureau t.a.v. de heer D. Notitie Stadsontwikkeling PM&E Ingenieursbureau MRO/Bodem Aan : DCMR, Schiedam T.a.v. de afdeling Bureau Bodem Kopie aan : Stadsontwikkeling Ingenieursbureau t.a.v. de heer D. Lobe Datum : 19 oktober 2016

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride.

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride. Saneringsplan kavel 19 (Papaverweg vml. 47-51) te Amsterdam-Noord D.d. 24 juli 2017 Inleiding Ten behoeve van het bouwrijp maken van het perceel kavel 19 Buiksloterham (ter hoogte van Papaverweg vml. 47-51)

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland. Bestemmingsplan Limes. Resultaten onderzoek bodem

Milieudienst West-Holland. Bestemmingsplan Limes. Resultaten onderzoek bodem Milieudienst West-Holland Bestemmingsplan Limes Resultaten onderzoek bodem 10 mei 2011 Algemene bodemkwaliteit Voor de Steekterweg en het dorpskern Zwammerdam is een nieuwe inventarisatie gemaakt van de

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Procesbeschrijving milieuhygiënische bodemaspecten aanleg Windmolen Krabbegors te Dordrecht Inleiding

Procesbeschrijving milieuhygiënische bodemaspecten aanleg Windmolen Krabbegors te Dordrecht Inleiding Datum: 14 oktober 2016 Betreft: Procesbeschrijving milieuhygiënische bodemaspecten aanleg Windmolen Krabbegors te Dordrecht Kenmerk: BZ45, NOT20161013 Bestemd voor: HVC Ter attentie van: de heer P. Rozendaal

Nadere informatie

Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp

Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp Datum: 23 juli 2010 Betreft: Stand van zaken milieuhygiënische situatie Business Garden (Hoek-West) te Hoofddorp Kenmerk: AC45X, NOT20100719 Bestemd

Nadere informatie

2015/ gemeente Zaanstad Vakspecialisten. Bij de aanvraag zijn ter beoordeling de volgende rapporten gevoegd:

2015/ gemeente Zaanstad Vakspecialisten. Bij de aanvraag zijn ter beoordeling de volgende rapporten gevoegd: 2015/133837 gemeente Zaanstad Vakspecialisten Stichting Zaan Primair De heer LC Houweling Ds. Martin Luther Kingweg 206 1504 DG ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Zoetermeer, 26 november Geachte heer Wielaard,

Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Zoetermeer, 26 november Geachte heer Wielaard, Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg 171 3065 AC ROTTERDAM Zoetermeer, 26 november 2013 betreft: Rapportage aanvullend historisch onderzoek project: Achter s-gravenweg 28

Nadere informatie

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem!

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem! Meesterjoostenlaan27 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeCHARMANTEenSFEERVOLLESTADSWONINGligtaaneenpittoreskenautoluwstraatjeindegewilde

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Mevrouw M. Schotte Datum 6 september 2016 Projectnummer Actualisatie bodemparagraaf ontwikkeling De Krijgsman te Muiden

Mevrouw M. Schotte Datum 6 september 2016 Projectnummer Actualisatie bodemparagraaf ontwikkeling De Krijgsman te Muiden Memo Ter attentie van KNSF Vastgoed II B.V. Mevrouw M. Schotte Datum 6 september 2016 Projectnummer 16.1713 Onderwerp Actualisatie bodemparagraaf ontwikkeling De Krijgsman te Muiden INLEIDING KNSF Vastgoed

Nadere informatie

Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland

Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland 1: Inleiding Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, de wijziging van een bestemming, bij gemeentelijke grondtransacties en civieltechnische werken

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Vooronderzoek bodem Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker Definitief Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober 2009 313832, revisie D1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Asbestbodemonderzoek conform NEN 5707 voor de locaties toekomstige hoeveschuur en parkeerplaats/boomgaard op het adres Slakweg 5 te Maastricht.

Asbestbodemonderzoek conform NEN 5707 voor de locaties toekomstige hoeveschuur en parkeerplaats/boomgaard op het adres Slakweg 5 te Maastricht. Datum: 4 december 213 Projectnummer: 13323.BKK Behandeld door: M.A. Geus E-mail: m.geus@bkk-bodem.nl Afzender: BKK Bodemadvies bv, Postbus 55, 5768 ZH Meijel De heer P.J.J. Baltussen Slakweg 5 6228 NB

Nadere informatie

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 30 september 2014 Kenmerk N031-1222119DSB-bdv-V02-NL Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Notitie Historisch bodemonderzoek Binderseind te Gemert

Notitie Historisch bodemonderzoek Binderseind te Gemert Notitie 20120866-04 Historisch bodemonderzoek Binderseind 27-29 te Gemert Datum Referentie Behandeld door 12 juni 2012 20120866-04 I. Tiebosch/LSC In opdracht van Marlisan Holding BV is voor de locatie

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/700201 B01032.700201 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Referentiekader 3

Nadere informatie

Referentie : BRF Betreft : Bodemgeschiktheidsverklaring Sionsweg 24 (deellocatie 1) te Rijswijk

Referentie : BRF Betreft : Bodemgeschiktheidsverklaring Sionsweg 24 (deellocatie 1) te Rijswijk G.A.M. van Leeuwen Beheer B.V. T.a.v. dhr. ing. J.W.G. van Leeuwen Noordhoornseweg 6 2635 GB Den Hoorn Naaldwijk, 13 februari 2014 Referentie : BRF.2013.0166.1 Betreft : Bodemgeschiktheidsverklaring Sionsweg

Nadere informatie

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught projectnr. 181857 revisie 00 augustus 2013 Auteur G.P.H.O. Stoks Opdrachtgever Peijnenburg Vught B.V. Kruishoeveweg 1 5263 NM VUGHT datum vrijgave

Nadere informatie

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Hoge Boezem van de Overwaard te Alblasserwaard efinitief Waterschap Rivierenland Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, september 25 GM-6852, revisie Verantwoording

Nadere informatie

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit projectlocatie Omgeving Stationsgebied Wijchen opdrachtgever Gemeente Wijchen Postbus 9000 6600 HA Wijchen Projectnummer en versie: Status: 15820, versie 1.0

Nadere informatie

Plangebied IJsseldelta-Zuid

Plangebied IJsseldelta-Zuid Plangebied IJsseldelta-Zuid Indicatieve toetsing grond aan het bouwstoffenbesluit en advies Besluit bodemkwaliteit Provincie Overijssel Maart 2008 Definitief Plangebied IJsseldelta-Zuid Indicatieve toetsing

Nadere informatie

Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp

Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp Datum: 1 oktober 2010 Betreft: Stand van zaken milieuhygiënische situatie Business Garden (Hoek-West) te Hoofddorp Kenmerk: AC45X, NOT20100921_2 Bestemd

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Verkennend waterbodemonderzoek

Verkennend waterbodemonderzoek Verkennend waterbodemonderzoek Ruimte voor Ruimte - locatie Vughtse Hoeve te Vught Definitief Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 22 februari

Nadere informatie

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen.

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen. DCMR Milieudienst Rijnmond Contact Mw M. Alakhramsing T 010-2468 662 F 010-2468 283 mascha.alakhramsing@dcmr.nl hm. provincie H 0 L L A N D ZUID GEDEPUTEERDE STATEN BESCHIKKING Postadres DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Definitief 21 + 22 + 218 In opdracht van Gemeente Tiel Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M13B25 Documentnaam \\nlarn1s1\data\data\project\m13\m13b25\2

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Lindenheuvel 12A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 2 2 Wat gaan we doen? Introductie De theorie in het kort(st) Aan de slag met projecten Bespreken Doorkijk naar de volgende bijeenkomst Afsluiting (12.30 u) 3 Introductie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven

Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven 28 maart 2012 Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven Kenmerk MDMH: RC4-201209504 Kenmerk R001-1207269IAG-kmi-V01-NL Verantwoording Titel Verkennend

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brandweerkazerne Halfweg

Bestemmingsplan Brandweerkazerne Halfweg Bestemmingsplan Brandweerkazerne Halfweg Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude BIJLAGEN 9 september 2012 Brandweerkazerne Halfweg Brandweerkazerne Halfweg Inhoudsopgave Bijlagen bij toelichting 3 Index

Nadere informatie

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET Onderdelen van het protocol grondverzet zijn de in de bijlage opgenomen asbeststappenplan (bijlage I), asbestkansenkaart (bijlage II) en checklist vooronderzoek asbest (bijlage III). 2. DOELSTELLING PROTOCOL

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Locatie Erica te Oirschot Definitief Gemeente Oirschot Postbus 11 5688 ZG OIRSCHOT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 21 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

Croonen Adviseurs B.V. T.a.v. de heer ing. P. Geerts Postbus AK ROSMALEN

Croonen Adviseurs B.V. T.a.v. de heer ing. P. Geerts Postbus AK ROSMALEN VAN VOORDENPARK 16 POSTBUS 2225 5300 CE ZALTBOMMEL TEL. 0418-572060 FAX 0418-515722 WWW.VERHOEVENMILIEU.NL INFO@VERHOEVENMILIEU.NL BANK: RABOBANK REK.NR: 31 03 20 224 K.V.K. TIEL 11028756 BTW: 80.34.57.583.B01

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK Bron: google.nl Opdrachtgever: Plaats: Gemeente Rijswijk Rijswijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats Berkel en Rodenrijs Projectcode:

Nadere informatie

NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK. Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: J. Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk. Datum rapport: Status:

NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK. Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: J. Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk. Datum rapport: Status: NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: 1243701J Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en rapporteur: Gemeente Nijkerk 6 september 2012 Definitief

Nadere informatie

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) Jacobijnestraat38 Haarlem Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenheerlijkLICHTE3IKAMERAPPARTEMENTmetZONNIGTERRASophetZUIDENligtopde

Nadere informatie

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Projectcode : 2002/14768 nummer : BBLnot 2.3 Datum : 13 februari

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918 PROJECT 2418 VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM Zaaknummer OZHZ: 115918 Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 348 4213 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 174

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen BK Bodem pagina 2 van 19 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek... 3 1.2 Indeling van de rapportage... 4 2 Vooronderzoek... 5 2.1 Historische en actuele gegevens

Nadere informatie

Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM. Onze referentie: PLRO110204

Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM. Onze referentie: PLRO110204 Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM Onze referentie: PLRO110204 Betreft: Rapportage Datum: 15 april 2011 Behandeld door: Ing. E.L. van den Bosch CC: De

Nadere informatie

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 23 april 2014 Kenmerk N030-1222119DSB-bdv-V01-NL 1 Inleiding In opdracht van gemeente Ermelo heeft Tauw een historisch onderzoek uitgevoerd op de locatie

Nadere informatie

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008 Historisch onderzoek plangebied Schiphol Inhoudsopgave Fout! Geen indexgegevens gevonden. HOOFDSTUK 1: Inleiding... 1 HOOFDSTUK 2: Historie... 1 2.1.

Nadere informatie

Verslag Bodemkwaliteit

Verslag Bodemkwaliteit Verslag Bodemkwaliteit Datum 23 maart 2016 Casenummer 150086 Uw contactpersoon Maurice Faassen Adres Cessnalaan 55 Postcode en woonplaats 1119 NK Schiphol-Rijk Gemeente Haarlemmermeer Projectnummer 406635-75

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper) Tempeliersstraat47zw Haarlem Vraagprijs 175.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze29kamerBENEDENWONINGmetACHTERTUINligtaaneengezelligestraat,omdehoekvanhet

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

Referentie Doorkiesnummer Faxnummer adres Onderwerp

Referentie Doorkiesnummer Faxnummer  adres Onderwerp provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Aan: G.J. Derksen Wegenbouw B.V. T.a.v. de heer G.J. Derksen Oud Aa 16 3621 LC Breukelen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax

Nadere informatie

Notitie Historisch bodemonderzoek ontwikkellocaties Woonvisie

Notitie Historisch bodemonderzoek ontwikkellocaties Woonvisie Datum: 22 februari 2016 Versie: 3 Bijlagen: 1 Opgesteld door: Advies Ruimte, Cluster Milieu 1. Aanleiding Gemeente Ridderkerk heeft bij akte van 31 oktober 1994 een groot aantal woningen overgedragen aan

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth Provincie Limburg juli 2009 Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth dossier : B9554-01-001 registratienummer : LI20092430 versie

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Tussengebied Harenkarspel. Definitief. Gemeente Harenkarspel Postbus 10 1749 ZG Warmenhuizen

Vooronderzoek bodem. Tussengebied Harenkarspel. Definitief. Gemeente Harenkarspel Postbus 10 1749 ZG Warmenhuizen Vooronderzoek bodem Tussengebied Harenkarspel Definitief Gemeente Harenkarspel Postbus 10 1749 ZG Warmenhuizen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 30 maart 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 1.2 Algemeen...

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

Nader asbestonderzoek

Nader asbestonderzoek Nader asbestonderzoek Landbouwweggetje bedrijventerrein Enter-Rijssen Asbestonderzoek Witpaard Partners B.V. december 2008 Definitief Nader asbestonderzoek Landbouwweggetje bedrijventerrein Enter-Rijssen

Nadere informatie

GKB Realisatie B.V. T.a.v. de heer A. Kraaijeveld Middelweg SP BARENDRECHT. Stellendam, 21 januari Geachte heer Kraaijeveld,

GKB Realisatie B.V. T.a.v. de heer A. Kraaijeveld Middelweg SP BARENDRECHT. Stellendam, 21 januari Geachte heer Kraaijeveld, GKB Realisatie B.V. T.a.v. de heer A. Kraaijeveld Middelweg 1 2992 SP BARENDRECHT Stellendam, 21 januari 2014 betreft: project: referentie: bijlage(n): Toetsing gezondheidsrisico Tsjaikofskilaan 25 te

Nadere informatie

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT Geologie Over het algemeen geldt dat de toplaag van 0,0 tot 0,5 m mv. zal bestaan uit opgebrachte zand/grond dat plaatselijk (licht) puinhoudend is. Ter plaatse

Nadere informatie

PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND

PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND HOE KOMEN DE MEETWAARDEN VAN ASBEST IN GROND TOT STAND EN HOE BETROUWBAAR ZIJN DEZE MEETWAARDEN? JAAP VAN DER BOM DIRECTEUR/SECRETARIS BRANCHEVERENIGING

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2)

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Versie 3.2 van BRL 9335 en de bijbehorende protocollen bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 2.1. - Versie 2.1

Nadere informatie