BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen"

Transcriptie

1 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de financiën, begroting, openbaar ambt, externe betrekkingen en algemene zaken VERGADERING VAN DONDERDAG 16 JANUARI 2003 Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen - Gewone zitting

2 2 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATIES EN MONDELINGE VRAGEN INHOUD MONDELINGE VRAGEN van mevrouw Geneviève Meunier (F) aan de heer Robert Delathouwer, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met mobiliteit, ambtenarenzaken, brandbestrijding en dringende medische hulp, betreffende een beter human ressourcesbeheer bij het gewestelijk overheidsbestuur. (Sprekers: mevrouw Geneviève Meunier, mevrouw Magda De Galan en de heer Robert Delathouwer, Staatssecretaris van het brandbestrijding en dringende medische hulp). van de heer Dominiek Lootens-Stael (N) aan de heer François-Xavier de Donnea, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met plaatselijke besturen, ruimtelijke ordening, monumenten en, betreffende de samenstelling van de directieraad van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Sprekers: de heer Dominiek Lootens-Stael, mevrouw Magda De Galan en de heer Robert Delathouwer, Staatssecretaris van het brandbestrijding en dringende medische hulp, van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met plaatselijke besturen, ruimtelijke ordening, monumenten en ). Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Gewone zitting

3 VERGADERING VAN DONDERDAG 16 JANUARI Voorzitter: mevrouw Magda DE GALAN. - De vergadering wordt om uur geopend. MONDELINGE VRAGEN Een beter human ressourcesbeheer bij het gewestelijk overheidsbestuur. Mevrouw Geneviève Meunier (in het Frans).- Mijnheer de Staatssecretaris, waarde collega s, ik had deze vraag op 19 november jongstleden ingediend. Een deel van de vraag is inmiddels niet meer actueel. Het is nu eenmaal niet gemakkelijk om hier over het openbaar ambt te spreken. De Voorzitter.- Wij hebben gedebatteerd over de algemene beleidsnota van de Regering inzake het openbaar ambt. Er waren vier parlementsleden aanwezig. Mevrouw Geneviève Meunier (in het Frans).- Dat debat was meerdere keren uitgesteld. Ik wijs de staatssecretaris erop dat de Ecolo-fractie de afgelopen maanden verschillende keren gecontacteerd is door personeelsleden van het bestuur van het Brussels Gewest. Zij beklaagden zich erover dat zij geen werk meer kregen of werden uitgesloten; sommigen hadden een aanvraag tot overplaatsing ingediend, die onbeantwoord was gebleven; nog anderen hadden een klacht ingediend wegens pesterijen. Nu het gewestelijk bestuur steeds meer taken heeft, is het moeilijk te begrijpen dat er ambtenaren zijn die klagen over te weinig werk en dat de directie noch de personeelsdienst hier niet binnen een redelijke termijn op reageren. Het personeel kan hierdoor sterk gedemotiveerd raken, depressief worden of besluiten naar performantere besturen over te stappen. Ik zou dan ook willen weten welke maatregelen de directie en de personeelsdienst genomen hebben om snel en volgens de huidige wettelijke procedures de vragen in verband met de functie-inhoud, de aanvragen tot overplaatsing en de klachten over pesterijen of ongewenste intimiteiten te behandelen. Het personeel is na de recente verhuizing ook ontevreden over de arbeidsomstandigheden (met name de mensen die in een kantoortuin werken). De bedrijfsarts zou overigens een hele reeks overtredingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming vastgesteld hebben. Welk advies heeft het basisoverlegcomité hierover uitgebracht? Wij hebben in de algemene beleidsnota kunnen lezen dat er een enquête is gehouden over het welzijn op het werk. Wij zouden graag willen weten hoeveel procent van de personeelsleden aan die enquête deelgenomen heeft en wat er met de resultaten zal worden gedaan. brandbestrijding en dringende medische hulp (in het Frans).- De vraag van het geachte lid is duidelijk het gevolg van de die een ambtenaar aan alle parlementsleden heeft gestuurd. Die ambtenaar wilde graag een andere functie bekleden. Er is inmiddels een oplossing gevonden waarmee hij heeft ingestemd. Toch zou ik uw aandacht willen vestigen op het feit dat er in iedere organisatie personeelsleden zijn die op een gegeven moment in hun loopbaan ontevreden zijn, en dat kenbaar maken. Het is mijns inziens niet juist daaruit af te leiden dat de organisatie in kwestie niet efficiënt is en het human resourcesbeheer slecht is, zoals uw vraag laat uitschijnen. In het kader van het nieuwe statuut heeft het human resourcesbeheer een volledig en nauwkeurig overzicht gemaakt van alle functies binnen het gewestelijke bestuur. Dat omvangrijke document wordt dagelijks gebruikt om de aanwerving en selectie van personeel te verbeteren. Het ligt ook aan de basis van het systeem om het huidige personeel te evalueren en het nieuwe mobiliteitssysteem. Het mobiliteitsreglement heeft alleen al in 2001 binnen het Ministerie zo n 86 overplaatsingen mogelijk gemaakt. Dat aanzienlijke aantal toont aan dat het Ministerie soepel omspringt met de invulling van de arbeidsplaatsen. Bovendien lijdt het Ministerie niet onder personeelsverloop, zoals het geachte lid lijkt te denken. In 2001 hebben slechts 21 personeelsleden hun ontslag ingediend, in de meeste gevallen om strikt persoonlijke redenen. Wat betreft de klachten over geweld en pesterijen of ongewenste intimiteiten, kan ik het geachte lid meedelen dat er, in overeenstemming met de nieuwe wetgeving daaromtrent, sinds september preventieadviseurs-psychologen ter beschikking van het Ministerie zijn gesteld door zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Daar is toen al voor gezorgd, hoewel de wettelijke verplichting pas in januari 2003 van kracht is geworden. Aan de enquête over de werkbeleving heeft 53,4% meegedaan, wat voldoende is om betrouwbare statistieken van de resultaten te kunnen opstellen. De resultaten zijn aan de hiërarchie en aan de vakbondsvertegenwoordigers voorgelegd. Er wordt nu gewerkt aan een actieplan voor Het is dus nog wat vroeg om te vragen welke gevolgen de enquête voor het personeel zal hebben. Een aantal zaken staat echter al vast: Door de manier waarop de enquête gehouden is, zijn bepaalde aspecten van de werkomstandigheden al onder de loep genomen. Het personeel lijkt dat te appreciëren. Ik heb hier tijdens de nieuwjaarsreceptie naar kunnen informeren. Uit de beschikbare samenvatting van de enquêteresultaten blijkt dat, wat stress betreft, de statistische resultaten niet wijzen op grote algemene werkstress in het Ministerie. Die synthese stelt ook dat er niet van veel pesterijen in het Ministerie kan worden gesproken. Wat de arbeidsomstandigheden in de verschillende kantoortuinen (er is er één die groter is dan de andere) na de recente verhuizing betreft, kan ik u meedelen dat slechts een kwart van het personeel van het City Centre in een kantoor met meer dan 4 personen werkt en dat de indeling in kantoortuinen,

4 4 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATIES EN MONDELINGE VRAGEN zoals dat in veel gebouwen het geval is, op zichzelf niets bijzonders of, volgens mij, onaangenaams is. Er is hierover geen enkele officiële klacht ingediend. Het spreekt voor zich dat de meeste mensen die na de verhuizing een werkruimte in de kantoortuin hebben gekregen, liever een eigen kantoor hadden gewild. Als het aan mij had gelegen, waren de kantoortuinen nog veel groter geweest. Het bestuur heeft daar zelf anders over kunnen beslissen. Er zijn gangen gemaakt met kasten, terwijl dat in een kantoortuin juist vermeden moet worden. Dat heeft voor kritiek gezorgd, maar nu horen we daar niemand meer over. De Voorzitter.- Ik dank de staatssecretaris. Ik heb onthouden dat u daarover gesproken heeft op de receptie van 2 januari. Een kantoor per persoon, dat is een keuze die men maakt. Mevrouw Geneviève Meunier (in het Frans).- Ik heb geen vragen meer. Wat mij wel verbaast, is dat de directeursgeneraal nooit in een kantoortuin zitten. Ik heb zelf in een kantoortuin gewerkt en dat was de slechtste ervaring uit mijn hele carrière. De Voorzitter.- Ik heb dat ook meegemaakt. Vaak praat men meer dan men werkt. brandbestrijding en dringende medische hulp (in het Frans).- Dat is inderdaad voor discussie vatbaar. Ik beschouwde de kantoortuin als een middel om prettig samen te werken. Wat ik in de grootste kantoortuin heb gezien, choqueert mij enigszins. Er is een kantoortuin voor 20 personen gecreëerd, alsof het één groot kantoor was. Dat was niet de bedoeling. Soms zijn er scheidingswanden weggehaald en is de nadruk gelegd op de mogelijkheid om in het gebouw in grotere ruimten te werken. Bovendien heeft men moeten aandringen om al het kantoormeubilair te vervangen door meubilair dat hetzelfde is, d.w.z. ook voor de directeurs. Sommige mensen wilden hun oude kantoormeubilair namelijk meenemen. De Voorzitter.- In onze gebouwen willen sommigen ook oude luchters en tapijten behouden. Het belangrijkste is dat het werk goed gedaan wordt. - Het incident is gesloten. De samenstelling van de directieraad van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De heer Dominiek Lootens-Stael.- De Directieraad van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit acht ambtenaren uit de hoogste rangen van de hiërarchie. Deze Directieraad is verantwoordelijk voor ondermeer het personeel, op het vlak van bevorderingen en dies meer. De directieraad van het M.B.H.G. dient in principe taalkundig paritair te worden samengesteld. In de praktijk is dit echter alles behalve het geval. Van de acht leden zijn er slechts twee Nederlandstalig, en zes Franstalig. De Directieraad is aldus op een onwettige manier samengesteld. Graag had ik een antwoord gekregen op volgende vragen: 1. Waarom is er op dit moment geen sprake van taalpariteit? 2. Welke leden zitten er aldus onwettig in? Hoe komt dit? Wiens verantwoordelijkheid is dit? Zijn er eventueel mensen die sinds jaren ad interim in de Directieraad zitten? Over wie gaat het en hoe lang zitten die mensen er al? 3. Welke maatregelen zullen worden getroffen om over te gaan tot een onmiddellijke regularisatie van de situatie?.- Ik wens vrij kort te antwoorden op deze vraag. Er is er geen wettelijke verplichting tot taalpariteit in de Directieraad van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vraagsteller verwart allicht met de verplichte taalpariteit inzake taalkaders vanaf de graad van directeur. In het geval van een volledige invulling van de leidinggevende functies van het Ministerie leidt dit dus wel tot een de facto taalpariteit in de Directieraad, maar geen de jure taalpariteit. De vraagsteller is ook fout wat betreft de huidige samenstelling van de Directieraad. Er zijn immers vandaag geen 8 leden, maar 5 leden waarvan 3 Franstaligen en 2 Nederlandstaligen. Er zitten dus geen "onwettelijke" leden in de Directieraad en er is dus ook geen enkele noodzaak tot regularisatie van wat dan ook. De heer Dominiek Lootens-Stael.- Als men zelf op de website zet dat de Directieraad taalkundig paritair moet worden samengesteld, dan ga ik daar op verder. Verder vermeldt de website 8 mensen in de Directieraad waarvan slechts 2 Nederlandstalig zijn. Waarom spreekt U plots van 5 mensen? De directeur, hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Huisvesting is ad interim in deze functie aangeduid sinds enige jaren. Het betreft een Franstalige en het hoofd van deze dienst zou een Nederlandstalige moeten zijn..- Er werden inderdaad twee à drie experten aangeduid omdat de titularissen van deze functies op dit ogenblik naar kabinetten werden gedetacheerd. Deze personen werden dus door technici vervangen die geen deel uitmaken van de Directieraad. Zij hebben daar geen stemrecht. Mocht op de website vermeld zijn dat er taalpariteit is in de Directieraad dan is dit een fout.

5 VERGADERING VAN DONDERDAG 16 JANUARI De Voorzitter.- Normaal heeft de vraagsteller slechts recht op één répliek. Gelieve nog kort te reageren en af te ronden. De heer Dominiek Lootens-Stael.- Als u zegt dat deze mensen gedetacheerd zijn en dat experten ze vervangen dan is dat een manier om de facto Franstaligen binnen te halen in de hoogste rangen en de taalpariteit te schenden. Uw redenering zou kunnen gevolgd worden, mocht een Nederlandstalige gedetacheerde door een Nederlandstalige expert worden vervangen en een Franstalige door een Franstalige. Dit is hier manifest niet het geval. U overtreedt of omzeilt de facto de wet..- Ik ken de tactiek van het Vlaams Blok dat het laatste woord wil hebben. Wat zij beweren blijft een interpretatie van het Vlaams Blok. Naar buiten uit willen zij wellicht hierover iets schrijven. In onze annalen staat dat hun beweringen niet kloppen. Mensen die gedetacheerd worden, worden niet vervangen door mensen die dezelfde graad hebben. Het is wel normaal dat in de Directieraad alle diensten vertegenwoordigd blijven. Dit verklaart waarom bedoelde experten daar zetelen. Zij hebben de graad A5 niet. Ik ontken ten stelligste dat men deze plaatsen niet op een correcte manier zou hebben ingevuld. De Voorzitter.- De notulen van onze vergadering zullen alles getrouw weergeven. - Het incident is gesloten. - De vergadering wordt om uur gesloten.

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de infrastructuur, belast met openbare werken en verkeerswezen VERGADERING VAN WOENSDAG 29 MEI 2002 Brusselse

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding Klokkenluidersregelingen in het MBO Inleiding 1. Het Adviespunt Klokkenluiders (hierna: Adviespunt ) is een onafhankelijke instelling die in oktober 2012 door de overheid is opgericht om advies en ondersteuning

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens.

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens. CRABV 52 COM 397 16/12/2008 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van DINSDAG 16 DECEMBER 2008 Voormiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MARDI 16 DECEMBRE 2008 Matin De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten

Nadere informatie

> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45)

> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45) > VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > 1. Inleiding Inleidend

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr.

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING - eindrapport - drs. J.E. Soethout Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. 1066 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN 2007 INHOUD DE L ORÉAL SPIRIT VOORWOORD Door Sir Lindsay Owen-Jones en Jean-Paul Agon VOORWOORD Door het managementcomité HET GEBRUIK VAN DEZE CODE RESPECT

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie