aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum april 2006 vastgesteld ALV 21 april 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum april 2006 vastgesteld ALV 21 april 2006"

Transcriptie

1 Branche Organisatie Grondbanken Postadres: Postbus AP Rotterdam Telefoon: (010) Fax: (010) J aarverslag 2005 datum april 2006 versie definitief vastgesteld ALV 21 april 2006

2 Blad: 2/10 Datum: april 2006 Van de voorzitter: De Vereniging heeft zich in 2005 beziggehouden met meerdere onderwerpen die voor de dagelijkse werkzaamheden van de leden van belang zijn. Ik noem er twee: de BRL Grond en de nieuwe regelgeving voor grond en bagger. Ik constateer dat bij de BRL Grond de discussie vanuit de BOG in 2005 scherp en zakelijk is gevoerd. Daar was naar mijn mening ook alle aanleiding toe. Het ging immers om een nieuwe BRL met directe gevolgen voor de dagelijkse praktijk en de marktpositie van BOG leden ten opzichte van niet gecertificeerde bedrijven. De timing voor de nieuwe BRL in het zicht van de nieuwe regels in 2007 blijft naar mijn mening ongelukkig. Maar ik stel ook vast dat met de wijzigingen die in februari 2006 van kracht zijn geworden belangrijke vereenvoudigingen zijn bereikt ten opzichte van de eerdere versie. Dat is goed nieuws voor de gebruikers. Ik merk op dat de vereenvoudigingen ook mogelijk werden door aanzienlijke inspanningen van betrokkenen waarmee de BOG eerder zo scherp discussieerde. Wellicht dat ook hiervoor geldt geen glans zonder wrijving. Ook bij de voorbereiding van de nieuwe regels voor grond en bagger zijn de discussies inhoudelijk scherp. De inzet samen met andere SGUG leden is er op gericht de uitvoerbaarheid van de nieuwe regels te verzekeren. Belangrijke zorgen zijn er wel: het wettelijke Besluit oogt eenvoudiger, maar het grote aantal onderwerpen dat naar de ministeriele (uitvoerings)regeling is verschoven, en inhoudelijk nog moet worden ingevuld, voorspelt niet veel goeds. Ook al omdat die uitwerkingen inhoudelijk gereed moeten zijn voor 1 september 2006 om het Besluit per 1 januari 2007 in werking te laten treden. De discussie zal door de BOG ook hier in 2006 scherp en zakelijk worden gevoerd omdat leden van de BOG, klanten en opdrachtgevers daar recht op hebben. Niet onvermeld mag blijven dat in 2005 de bijdrage van BOG leden aan het onderzoek Bijzondere Parameters met succes werd afgerond. De resultaten van het onderzoek moeten naar mijn mening in 2006 nadrukkelijk worden betrokken bij het formuleren van een nieuw stoffenpakket in de regelgeving, in de wijziging van NEN 5740 en in de aanpassing van de BRL Grond aan de nieuwe regels. Het databestand Bijzondere Parameters is daarvoor beschikbaar. In 2005 hebben de BOG leden gezamenlijk meer dan 9 miljoen ton grond op een verantwoorde wijze hebben ingezet, een toename van bijna 10 % ten opzichte van De leden van de BOG leveren daarmee al meerdere jaren op rij een belangrijke bijdrage aan verantwoord hergebruik en de landelijke beleidsdoelen. In december 2005 zijn Alex Leget en Wil van der Valk afgetreden als bestuurslid. Ik wil beiden namens de leden op deze plaats bedanken voor het werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan. Het bestuur van de BOG zal zich ook in 2006 inzetten voor de leden en beschouwt daarbij de steun en inbreng van de leden als onontbeerlijk voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. Fred Jansen

3 Blad: 3/10 Datum: april De Vereniging in 2005 Leden van de Brancheorganisatie Grondbanken per zijn: Grondbank Amsterdam Grond- en Reststoffenbank Rotterdam Grondbank Combinatie Grondbank GMG Essent Milieu Bouwstoffen (Grondbanken Zuid- Nederland) Grondbank Utrecht Grondbank Twence Grondstoffenbank Zuid-Holland LCHG Grondbalans Grondbank De Vries & van de Wiel Grondbank Nederland Bouwstoffenunie Zuid Nederland In 2005 werden de Algemene Ledenvergaderingen gehouden op 15 april, op 23 september en op 9 december. Bestuur per Functie Portefeuille Fred Jansen Grondbank Amsterdam voorzitter externe betrekkingen Hans Teunissen Grondbank Combinatie plv. voorzitter beleid bestuurslid penningmeeste r Peter Leenders GRB Rotterdam secretaris SIKB Prg.raad externe betrekkingen secretaris SGUG Kees van der GRB Rotterdam bestuurslid BOG TC Laan Ron Peerdeman Grondbalans bestuurslid beleid (SGUG), Pg Bsb, website Jack Braspenning Essent Milieu Bouwstoffen bestuurslid SIKB CCvD Bodembeheer Het bestuur vergaderde 7 maal in In de ALV van 9 december 2005 zijn Alex Leget en Wil van der Valk afgetreden als bestuurslid. De ALV heeft besloten geen nieuwe bestuursleden te benoemen. Wil van der Valk vertegenwoordigt ook in 2006 de BOG in de projectgroep Grond & Bagger en in de SIKB Sectie Realisatie en Grondstromen. De voorzitter leverde bijdragen aan o.a. de Nationale Bodem Conferentie (maart 2005) en bij de opening van de grondbank IJsselgrond Kampen (juli 2005).

4 Blad: 4/ Hoeveelheden grond in 2005 door leden BOG Met ingang van 2001 geven de leden jaarlijks aan het secretariaat door welke hoeveelheden grond door, of via, de leden nuttig is toegepast. Uit de opgaven over 2005 blijkt dat de grondbanken aangesloten bij de BOG in 2005 meer dan 9 miljoen ton hergebruiksgrond hebben geleverd voor de toepassing in werken. Ca. 23 % van de door leden van de BOG geleverde rond is voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring Bouwstoffenbesluit op basis van Beoordelingsrichtlijn BRL 9308 Grond voor toepassing in werken. Ruim 15 % is geleverd op basis van BRL 9330 en een relatief kleine hoeveelheid op basis van bodemkwaliteitskaarten / actief bodembeheer. Het resterende deel is geleverd met partijkeuringen. In 2006 verzorgt de BOG een nadere analyse van het gebruik van de bewijsmiddelen zoals gebruikt door de leden van de BOG. verdeling naar bewijsmiddel in 2005 BKK/ABB 1% partijkeuring 61 % BRL % BRL % hoeveelheid door BOG leden geleverde grond voor de toepassing in werken in 2001, 2002, 2003, 2004 en totaal certificaat BRL 9308 certificaat BRL 9330 (hoeveelheid in ton)

5 Blad: 5/10 Aantal BOG grondbanken per categorie hoeveelheid (kton/a) in 2004 en < > BOG-TC In de BOG Technische Commissie hebben zitting: Michel van der Gaag (LCHG), Henri Groeneveld (Grond- en Reststoffenbank Rotterdam), Jennifer Hesselink (Grondstoffenbank Zuid-Holland), Henriëtte van Hoek (Grondbank Amsterdam), Ron Peerdeman / Edwin van Venetiën (Grondbalans), Rob Mulder (GrondbankCombinatie), Wil van der Valk (GMG) en Kees van der Laan (Grond- en Reststoffenbank Rotterdam) (voorzitter). In 2005 zijn in de Technische Commissie onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de reactie van BOG op de voorstellen van NEN tot aanpassing van het stoffenpakket NEN 5740 de advisering van het bestuur over de overgangsregeling BRL 9335 en de voorstellen van VROM en V&W voor aanpassing BRL 9335 de voortgang in het project Grond en Bagger de concept rapportages van het project Bijzondere Parameters de VROM handreiking omgaan met asbesthoudende bulkmaterialen 1.4 Financiën In de ALV van april 2005 zijn de jaarrekening 2004, de begroting 2005 en de voorstellen voor de contributie 2005 vastgesteld. De jaarrekening 2004 en de financiële administratie van de Vereniging zijn gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Grondbank De Vries en van de Wiel en Grondbank NL. Voor 2005 bestaat de kascommissie uit vertegenwoordigers van Grondbank NL en Grondbank Twence. Voor 2006 is de contributie vastgesteld op euro Op grond van de statuten van de Vereniging kan de BOG niet beschikken over een BTW nummer. De contributies van de leden zijn BTW-vrij.

6 Blad: 6/10 2. Enkele activiteiten in BRL 9335 Grond / SIKB Begin 2005 zijn BRL 9335 en de protocollen 1, 2 en 3 door SIKB gepubliceerd samen met de overgangsregeling voor Na enkele aanpassingen is BRL 9335 in mei 2005 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw HCB. Op 3 juni 2005 overlegden bestuur BOG en bestuur SIKB over de gang van zaken met BRL 9335 na de vaststelling door het CCvD Bodembeheer in december Bij de afgesproken evaluatie door het CCvD Bodembeheer in september 2005 bleek dat de voorgenomen wijziging van het stoffenpakket in NEN 5740 door NEN werd uitgesteld tot Dit mede vanwege de bij NEN binnengekomen reacties op de wijzigingsvoorstellen en de voorgenomen veranderingen in de regelgeving voor grond en bagger per 1 januari Begin december 2005 is door het CCvD Bodembeheer een wijziging vastgesteld van het stoffenpakket in de BRL 9335 versie mei Deze wijziging werd mogelijk door de Wijziging Bouwstoffenbesluit 2005 die op 1 januari 2006 in werking trad, maar ook door een nadere analyse van de databestanden van FeNeLab en het bestand Bijzondere Parameters. De gewijzigde BRL 9335 is op 10 februari 2006 aanvaard door de HCB. Eind 2005 waren alle leden van de BOG gecertificeerd en erkend voor BRL Per 1 januari 2006 zijn BRL 9308 en 9330 door SIKB ingetrokken. Dat geldt ook voor de erkenningen die door VROM en V&W voor de certificaten 9308 en 9330 waren verleend. Door de BOG is formeel bezwaar gemaakt tegen de besluiten van SenterNovem om namens VROM en V&W de erkenningen 9308 en 9330 van BOG leden in te trekken. De uitkomst van deze bezwaarprocedure wordt in 2006 verwacht. Door BOG en SGUG zijn schriftelijk vragen gesteld over de intrekking van de erkenningen aan de vaste commissie VROM van de Tweede Kamer. Naar aanleiding van brieven van de BOG aan SIKB over de gebeurtenissen met BRL 9335 hebben de bestuur BOG en bestuur SIKB op 1 februari 2006 met elkaar overlegd. Hierbij zijn lessen voor de toekomst getrokken. De BOG is vertegenwoordigd in de SIKB Programmaraad, in de SIKB Sectie Realisatie & Grondstromen en in het CCvD Bodembeheer. In 2005 werd ook deelgenomen in de begeleidingscie. PRJ 48 voor BRL 9335.

7 Blad: 7/ Onderzoek Bijzondere Parameters In maart 2005 zijn alle door de BOG leden de toegezegde analyseresultaten bij Bodem + (voorheen SCG) ingevoerd in de daarvoor bestemde database. De concept eindrapportage van het project Bijzondere Parameters is in de begeleidingscommissie besproken op 12 december De concept deelrapportages van de resultaten van BOG / Bouwend Nederland en van NVPG werden eerder in 2005 besproken. Publicatie van het eindrapport wordt in 2006 verwacht. De resultaten worden in 2006 mede gebruikt voor het formuleren van het onderzoekspakket voor grond in de nieuwe regelgeving per 1 januari Verder worden de resultaten gebruikt bij het toetsen van de verwachte gevolgen van het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit voor het onderdeel grond en bagger. 2.3 Themabijeenkomsten De bijeenkomst op 9 maart 2005 in Beuningen stond in het kader van de definitie afvalstof grondstof voor grond en de ervaringen met het Besluit Melden en Registreren. Na afloop werd een bezoek gebracht aan een grootschalige toepassing van grond en baggerspecie van de Grondbank GMG. De bijeenkomst op 13 april 2005 samen met het Overleg Breukelen in Breukelen had als belangrijkste onderwerp de raadpleging van de achterbannen over de voortgang in het project Grond en Bagger. Op 12 oktober 2005 werden samen met andere SGUG leden en het Overleg Breukelen de laatste ontwikkelingen in de projectgroep Grond en Bagger besproken en zijn standpunten van de branche geformuleerd. Jess Systems gaf in de bestuursvergadering van november 2005 een presentatie van het systeem Vraag en Aanbod Secundaire Bouwstoffen (VASB). In de ALV van 9 december 2005 verzorgde Jan Schreurs een inleiding over de mogelijkheden van een branche-specifiek certificaat voor grond. Ook werd bij die gelegenheid door de leden van de BOG verkennend gesproken over de rol van de BOG en van grondbanken bij ketenbeheer van grond en baggerspecie. In 2006 wordt dit onderwerp verder besproken. 2.4 Contacten met Overleg Breukelen en Pg Bsb VNO/NCW Ook in 2005 is door enkele BOG leden deelgenomen aan bijeenkomsten van het Overleg Breukelen, waarin meerdere belanghebbenden deelnemen die zich bezig houden met grond, (primair en secundair) zand en andere bulkgrondstoffen. In 2005 werden gezamenlijk 2 themabijeenkomsten gehouden voor de leden van de BOG en het overleg Breukelen. Ook SGUG leden werden hiervoor uitgenodigd.

8 Blad: 8/10 Sinds 2004 is de BOG lid van de Projectgroep Bouwstoffenbesluit VNO/NCW. Andere deelnemers uit de grondsector zijn NVPG en Bouwend Nederland. De Projectgroep Bouwstoffenbesluit is een initiatief van VNO/NCW. De projectgroep is een zelfstandige beleidsgroep van organisaties die betrokken zijn bij het Bouwstoffenbesluit. De projectgroep is voor VROM de 'bedrijfsleven' gesprekspartner daar waar het onderwerpen betreft van het Bouwstoffenbesluit, inclusief grond als bouwstof in werken. In het najaar van 2005 voerden vertegenwoordigers van BOG en SGUG overleg met vertegenwoordigers van de projectgroep over de raakvlakken in het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit voor bouwstoffen en voor grond en bagger. Als deelnemer van de Projectgroep Bouwstoffenbesluit was de BOG samen met NVPG in 2005 betrokken bij het opstellen van het visie document (alternatief voor) Kwalibo van VNO-NCW. Dit document is in oktober 2005 door VNO-NCW aangeboden aan de staatssecretaris VROM en de minister van EZ. Het document wordt door het bedrijfsleven betrokken bij de implementatie van Kwalibo. De Projectgroep Bouwstoffenbesluit maakt deel uit van de klankbordgroep Bouwstoffenbesluit waarin samen met de andere overheden (IPO, VNG, UvW), VROM en V&W wordt overlegd over de fundamentele aanpassing van het Besluit en de nieuwe regelgeving voor Grond en Bagger. 2.5 Grond en het Bouwstoffenbesluit In 2005 is in de projectgroep Grond & Bagger door vertegenwoordigers van de SGUG intensief bijgedragen aan de voorbereiding van de nieuwe regelgeving voor grond en bagger. Die nieuwe regelgeving wordt opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit dat volgens de planning op 1 januari 2007 in werking zal treden. Vanuit de BOG is begin 2005 deelgenomen aan verschillende groepsinterviews om de praktijk van het omgaan met grond en bagger in beeld te brengen. Door de onderzoekers is ook met een delegatie van de SGUG gesproken. Verder is door BOG vertegenwoordigers deelgenomen aan de VROM workshop Grond & Bagger in september In het najaar van 2005 is door de BOG, aan de hand van bijdragen van de leden, informatie verstrekt aan de projectgroep Grond & Bagger over de kwalitatieve gevolgen die vanuit de branche verwacht worden van de nieuwe regelgeving (de bedrijfseffecten toets). De verwachtingen zijn gebaseerd op de concepten en voorstellen zoals die medio 2005 bekend waren. Een kwantitatieve inschatting van de gevolgen kon in 2005 niet worden gegeven omdat de nieuwe normstelling voor grond en bagger niet beschikbaar was. Naar verwachting kunnen de kwantitatieve gevolgen samen met de verder uitgewerkte regelgeving in de loop van 2006 zichtbaar worden gemaakt.

9 Blad: 9/10 Eind 2005 is een eerste conceptversie van het Besluit Bodemkwaliteit verschenen. In 2005 is de Stuurgroep Bodem meerdere malen rechtstreeks door de SGUG geïnformeerd over knelpunten vanuit de grondbranches. Als knelpunten zijn o.a. genoemd: de verwachte negatieve gevolgen van de decentralisatie van het beleid (het gebiedsgerichte kader), de normstelling, het ontbreken van een kwantitatieve inschatting van de verwachte gevolgen, de aansluiting op de uitvoeringsregels in de praktijk en de nog noodzakelijke werkzaamheden voor de ministeriele regeling(en). In 2006 zal door de SGUG worden deelgenomen aan enkele deelprojecten voor de uitwerking de uitvoeringsregeling. 2.6 Stuurgroep Uitvoerende Grondbranches SGUG In de Stuurgroep Uitvoerende Grondbranches SGUG nemen vertegenwoordigers deel van de BOG, NVPG, Bouwend Nederland, VBKO en Cumela. De deelnemers in de Stuurgroep kwamen in 2005 meerdere malen bij elkaar. Het secretariaat van de SGUG wordt gevoerd door BOG en Bouwend Nederland. De SGUG heeft met vertegenwoordigers van BOG en Bouwend Nederland in 2005 intensief deelgenomen aan het overleg in de projectgroep Grond en Bagger. In 2005 is namens de SGUG gereageerd o.a. op het wetsvoorstel Kwalibo en de uitvoeringsvoorstellen daarvoor. Ook is een reactie gegeven op de voorstellen van NEN tot wijziging van het stoffenpakket NEN Wbm voor doorgangslocaties baggerspecie Naar aanleiding van onduidelijkheden over het mogelijk van toepassing zijn van de Wet Belasting op Milieugrondslag voor locaties waar baggerspecie wordt ontwaterd c.q. gerijpt is in mei 2005 door Deloitte in opdracht van de BOG een advies uitgebracht. In het advies is o.a. met stroomschema s aangegeven welke in de praktijk voorkomende situaties mogelijk onder de Wbm kunnen vallen. Het advies is medio 2005 door de BOG voorgelegd aan het ministerie van Financiën. De reactie is mede betrokken bij de beantwoording van vragen die vanuit de Tweede Kamer over dit onderwerp zijn gesteld (brief Ministerie Financiën 16 augustus 2005). Het advies en de antwoorden van het ministerie worden in projectsituaties gebruikt bij overleg met de Belastingdienst.

10 Blad: 10/ Besluit Melden en Registreren In 2005 heeft de BOG deelgenomen aan het brancheoverleg georganiseerd door SenterNovem / LMA. In dit overleg worden nieuwe ontwikkelingen en knelpunten besproken met betrekking tot de uitvoering van het Besluit Melden en Registreren. Naar aanleiding van het in werking treden van het besluit heeft de BOG in 2005 enkele malen schriftelijke vragen voorgelegd aan LMA. De vragen waren het gevolg van aanmerkelijke problemen bij de invoering van het meldingensysteem bij gebruikers. Dank zij de investeringen en inspanningen van individuele bedrijven en met steun van de deskundigen van LMA behoorden de meeste knelpunten in de 2 e helft van 2005 tot het verleden. 3. Aandachtspunten in 2006 Aandachtspunten van de BOG in 2006 zijn: 1. De invulling van de uitvoeringsregeling(en) van het Besluit Bodemkwaliteit zodanig dat de uitvoerbaarheid voor de leden van de BOG verzekerd is. 2. Het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de discussie over het stoffenpakket in het Besluit Bodemkwaliteit en in de wijzigingen van NEN 5740 en BRL De implementatie van de wettelijke eisen Kwalibo. 4. De positie en mogelijkheden van grondbanken in ketenbeheer.

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum juni 2007 vastgesteld bestuursvergadering 8 juni 2007

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum juni 2007 vastgesteld bestuursvergadering 8 juni 2007 Branche Organisatie Grondbanken Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Telefoon: (010) 4894272 Fax: (010) 489 4500 www.grondbanken.net www.bog-grondbanken.nl J aarverslag 2006 datum juni 2007 versie

Nadere informatie

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum april 2005 versie definitief vastgesteld 15 april 2005

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum april 2005 versie definitief vastgesteld 15 april 2005 Branche Organisatie Grondbanken Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Telefoon: (010) 4894272 Fax: (010) 489 4500 www.grondbanken.net www.bog-grondbanken.nl J aarverslag 2004 datum april 2005 versie

Nadere informatie

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken Betrouwbaar Omgaan met Grondstromen datum 2 april 2014 vastgesteld ALV 11 april 2014

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken Betrouwbaar Omgaan met Grondstromen datum 2 april 2014 vastgesteld ALV 11 april 2014 Branche Organisatie Grondbanken pl2advies Postadres: De S. Lohmanlaan 103 2566 AK Den Haag Telefoon: 06 203 607 33 www.grondbanken.net www.bog-grondbanken.nl Betrouwbaar Omgaan met Grondstromen J aarverslag

Nadere informatie

%UDQFKH 2UJDQLVDWLH *URQGEDQNHQ. Postbus 6633 3002 AP Rotterdam (010) 4894272 (010) 489 7007 DDUYHUVODJ. vastgesteld ALV 12 maart 2003

%UDQFKH 2UJDQLVDWLH *URQGEDQNHQ. Postbus 6633 3002 AP Rotterdam (010) 4894272 (010) 489 7007 DDUYHUVODJ. vastgesteld ALV 12 maart 2003 %UDQFKH 2UJDQLVDWLH *URQGEDQNHQ Postbus 6633 3002 AP Rotterdam (010) 4894272 (010) 489 7007 - DDUYHUVODJ datum maart 2003 versie definitief vastgesteld ALV 12 maart 2003 2/10 Van de voorzitter: Het jaar

Nadere informatie

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken Betrouwbaar Omgaan met Grondstromen datum april 2017 vastgesteld ALV 7 april 2017

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken Betrouwbaar Omgaan met Grondstromen datum april 2017 vastgesteld ALV 7 april 2017 Branche Organisatie Grondbanken pl2advies Postadres: De S. Lohmanlaan 103 2566 AK Den Haag Telefoon: 06 203 607 33 www.grondbanken.net www.bog-grondbanken.nl Betrouwbaar Omgaan met Grondstromen J aarverslag

Nadere informatie

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken Betrouwbaar Omgaan met Grondstromen datum 3 mei 2013 vastgesteld ALV 19 april 2013

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken Betrouwbaar Omgaan met Grondstromen datum 3 mei 2013 vastgesteld ALV 19 april 2013 Branche Organisatie Grondbanken pl2advies Postadres: De S. Lohmanlaan 103 2566 AK Den Haag Telefoon: 06 203 607 33 www.grondbanken.net www.bog-grondbanken.nl Betrouwbaar Omgaan met Grondstromen J aarverslag

Nadere informatie

Het belang van (goed) vooronderzoek

Het belang van (goed) vooronderzoek Het belang van (goed) vooronderzoek Waarom verankering in de regelgeving nodig is Informatiebijeenkomst 'NEN 5725 Vooronderzoek landbodem' Marcel Cassee Rijkswaterstaat Bodem+ 21 november 2017 Belang van

Nadere informatie

Programma uur: Ontvangst

Programma uur: Ontvangst Informatie-uitwisseling Besluit bodemkwaliteit December 2009 Hardenberg/Zwolle Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door de voorzitter 19.40 uur: Wat is het Besluit bodemkwaliteit? 20.00 uur:

Nadere informatie

Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk. Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem

Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk. Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem Inhoud Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Verschil Bsb en Bbk Overgangsbeleid Ervaringen Enschede

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer - 1 - INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 1000, versie 8 van 17 juni 2009 Versie : 3 datum vaststelling : 16 december 2010 Datum in werking treden :

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3 Informatiebrochure Opslag, bewerking en levering grond op eigen terrein Een handreiking die toelicht hoe te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit Aanleiding Reeds op 1 januari

Nadere informatie

milieuhandhaving bij invoering van regionale uitvoeringsdiensten Titel bodemkwaliteit bij gemeenten en waterschappen. Titel

milieuhandhaving bij invoering van regionale uitvoeringsdiensten Titel bodemkwaliteit bij gemeenten en waterschappen. Titel Lijst van artikelen en trainingen door Lex Stax Regionale samenwerking na 2012 Jaar van publicatie 2010 Beschrijving Artikel in het tijdschrift 'Bodemkwaliteit' over samenwerking inzake milieuhandhaving

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2)

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Versie 3.2 van BRL 9335 en de bijbehorende protocollen bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 2.1. - Versie 2.1

Nadere informatie

De regels over grondstromen in Bbk en BRL9335

De regels over grondstromen in Bbk en BRL9335 De regels over grondstromen in Bbk en BRL9335 Vraagstukken en oplossingen Marcel Cassee RWS Leefomgeving Bodem+ 27 maart 2013 Inhoud 1. Introductie - BRL 9335 - de huidige regels over grondstromen 2. Verbetertraject

Nadere informatie

NOTITIE Opdrachtgevers vragen om kwaliteit

NOTITIE Opdrachtgevers vragen om kwaliteit NOTITIE Aan : Organisaties die werk uitbesteden in bodembeheer Van : Programmabureau SIKB Datum : 1 januari 2009 Kenmerk : SIKB-Cor_C_08_33373 versie 8 1. Kwaliteit, daar kunt u gewoon om vragen U wilt

Nadere informatie

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28 Inhoud presentatie Immobilisaten Vast en (on)zeker Richard Welling OMWB Chris Schuurbiers ILT Taken van bevoegde gezagen bij productie en toepassing van immobilisaten Taken Bbk art 28 / memo NBr Eisen

Nadere informatie

Wijzigende kaders voor grondstromen - Kwaliteit in de keten. Michiel Gadella

Wijzigende kaders voor grondstromen - Kwaliteit in de keten. Michiel Gadella Wijzigende kaders voor grondstromen - Kwaliteit in de keten Michiel Gadella 22-9-2017 Menu Veranderingen op het toneel Ik hou van Holland: Historisch perspectief & Belang van grondverzet voor de economie

Nadere informatie

Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei!

Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei! Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei! Marette Zwamborn KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Bestuurslid BodemenergieNL Bodemenergie is een succesvolle, duurzame techniek, die steeds meer wordt toegepast.

Nadere informatie

H. Meuffels / VNG M. Angenent / VNO-NCW

H. Meuffels / VNG M. Angenent / VNO-NCW VERSLAG Programmaraad PR-V-03.006 Büchnerweg 1 Postbus 420 2800 AK GOUDA Telefoon (0182) 54 06 75 Telefax (0182) 54 06 76 E-mail: info@sikb.nl http//:www.sikb.nl Datum : 30 januari 2003 Tijd : 13.00 15.00

Nadere informatie

Oprichting en organisatie

Oprichting en organisatie Jaarverslag 2014 Oprichting en organisatie Vereniging Mobility is op 16 september 2011 formeel opgericht. De vereniging heeft sinds die tijd een belangrijke ontwikkeling door gemaakt van een niets zeggend

Nadere informatie

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden FINANCIËN Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING voor sportverenigingen INTRODUCTIEWORKSHOP KASCOMMISSIE De Nederlandse

Nadere informatie

Kwaliteit en naleven loont

Kwaliteit en naleven loont Kwaliteit en naleven loont Naar een optimale mix tussen private borging en publiek toezicht Essentiële eisen en het Bbk Michiel Gadella Bodem+ 14-11-2014 Jullie hebben een mooie dag uitgekozen om naar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Overzicht presentatie

Overzicht presentatie Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Implementatie Bbk Michiel Gadella POKB 18 juni 2009 Overzicht presentatie Besluit bodemkwaliteit waar gaat het over? Implementatie Bbk Doel en

Nadere informatie

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Platform Toezicht Bodembeheer Marcel Cassee RWS Leefomgeving Bodem+ 12 september 2013 Opzet workshop Voorstelronde: Wie bent u? Waarover

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand kiwa NL BSB productcertificaat Partner for progress Nummer K50326/03 Vervangt K50326/02 Uitgegeven 2014-07-01 D.d. 2009-09-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 3 VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

Afwezig mr.drs. E.C. Alders Vereniging FME-CWM VNO-NCW dr. P.J. den Besten Rijkswaterstaat/DWW Rijkswaterstaat

Afwezig mr.drs. E.C. Alders Vereniging FME-CWM VNO-NCW dr. P.J. den Besten Rijkswaterstaat/DWW Rijkswaterstaat Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675 fax 0182-540676 CONCEPT VERSLAG Accreditatiecollege Bodembeheer Datum : 13 februari

Nadere informatie

Datum 20 november 2009 Betreft Voortgang dossier zandwinputtenvoortgang dossier zandwinputten. Geachte Voorzitter,

Datum 20 november 2009 Betreft Voortgang dossier zandwinputtenvoortgang dossier zandwinputten. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den HaagPostbus 30945 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede KamerDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaalder Staten-Generaal Postbus 20018Postbus

Nadere informatie

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45.

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45. Stichting Bevrijding 45 Missiedocument 14 juni 2016 1. Missie, doel De stichting beschouwt als haar missie: de bevrijding van Apeldoorn en de waarde van vrijheid levendig te houden bij de inwoners van

Nadere informatie

Samenvoegen van grond op eigen terrein. Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven. 1 december 2010. Michiel Gadella

Samenvoegen van grond op eigen terrein. Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven. 1 december 2010. Michiel Gadella Samenvoegen van grond op eigen terrein Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven 1 december 2010 Michiel Gadella MENU Kwalibo achtergrond en doelstelling Erkenningsregeling wat betekent dat Werkzaamheid

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Notitie : 6SVS-BVE N Van : secretariaat Status : vastgesteld door bestuur d.d Datum : 15 juni 2016 Betreft : jaarverslag 2015

Notitie : 6SVS-BVE N Van : secretariaat Status : vastgesteld door bestuur d.d Datum : 15 juni 2016 Betreft : jaarverslag 2015 Notitie : 6SVS-BVE.10014.N Van : secretariaat Status : vastgesteld door bestuur d.d. 01-06-2016 Datum : 15 juni 2016 Betreft : jaarverslag 2015 INLEIDING Deze notitie bevat het jaarverslag 2015 van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast waarin onderwerpen worden geregeld die niet in de Statuten zijn vervat. 2. Het Huishoudelijk

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SIKB0101

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SIKB0101 -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: maandag 6 december 2010 19:11 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Toezicht ILT Bodemenergie. Maarten Busstra (ILT)

Toezicht ILT Bodemenergie. Maarten Busstra (ILT) Toezicht ILT Bodemenergie Maarten Busstra (ILT) Programma 1. Rol, positie en werkwijze ILT 2. Inspecties in 2015 & 2016 bij bedrijven die zonder erkenning werken 3. Inspecties vanaf 2016 bij bedrijven

Nadere informatie

VERSLAG Programmaraad Bodembeheer

VERSLAG Programmaraad Bodembeheer Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675 fax 0182-540676 VERSLAG Programmaraad Bodembeheer Datum : 7 maart 2013 Tijd : 13.45

Nadere informatie

Opleiding. BoMil. Bodem voor Milieutoezichthouders en opsporingsambtenaren. Vanaf juli 2007

Opleiding. BoMil. Bodem voor Milieutoezichthouders en opsporingsambtenaren. Vanaf juli 2007 Opleiding BoMil Bodem voor Milieutoezichthouders en opsporingsambtenaren Vanaf juli 2007 BoMil is een modulair ingedeeld opleidingsprogramma dat in nauwe samenwerking met het LOM en Bodem+ is opgezet.

Nadere informatie

Aanpak knelpunten in BRL en protocol

Aanpak knelpunten in BRL en protocol Aanpak knelpunten in BRL en protocol Laatste ontwikkelingen BRL SIKB 2100 Arthur de Groof Middag Boren zonder zorgen Deltares, Utrecht, 10 februari 2015 Waarover ik het ga hebben Mechanisch boren belangrijke

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken.

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken. RIS123701_10-JAN-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2003.909 I HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: artikel 5 van de Vrijstellingsregeling grondverzet; Besluit: de bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging voor Veiligheidsadviseurs. Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Jaarverslag Vereniging voor Veiligheidsadviseurs. Vervoer Gevaarlijke Stoffen Jaarverslag 2016 Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Jaarverslag VVA 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. DOEL 3. LEDENBIJEENKOMSTEN 4. BESTUUR 5. VOORDRACHTEN 6. LEDENMUTATIES

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Who s afraid of.cpr? Co Molenaar. Senior adviseur water en bodem.

Who s afraid of.cpr? Co Molenaar. Senior adviseur water en bodem. Who s afraid of.cpr? Co Molenaar Senior adviseur water en bodem co.molenaar@rws.nl Wat komt aan de orde? 1. Doel van de presentatie 2. Achtergronden CPR 3. BWR 3 Hygiëne, gezondheid en milieu 4. Actuele

Nadere informatie

Kwaliteit: zorg of zegen?

Kwaliteit: zorg of zegen? Kwaliteit: zorg of zegen? Toezicht en kwaliteitsborging bij het beheer van de waterbodem Themadag Baggernet op 30 januari 2008 In samenwerking met SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer),

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009 Stichting Natuur, Tijd en Tafel Tijd voor Eten Jaarverslag 2009 Utrecht, maart 2010 Inleiding In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd voor

Nadere informatie

Kwaliteitsborging in RWS projecten

Kwaliteitsborging in RWS projecten Kwaliteitsborging in RWS projecten door opdrachtgever Elmert de Boer & Wim van Grinsven 22 september 2011 Elke dag anders (publiekrechtelijk) Interimwet Bodemsanering (1983) Wet Bodembescherming (1987-1995)

Nadere informatie

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 1 Inhoud presentatie Doel PGS PGS beheerorganisatie PGS 28: Ondergrondse tankinstallaties PGS

Nadere informatie

Beheer van de EML_NLstandaard

Beheer van de EML_NLstandaard Beheer van de EML_NLstandaard versie 1.1 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 EML_NL 4 2. Organisatie 4 2.1 Stuurgroep EML_NL 4 2.2 Publicatie 5 2.3 Financiering 5 2.4 Rechtenbeleid 5 2.5 Klachtenafhandeling

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. 2. Bestuur Eind 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: Ir. R.L.B. van der Meel voorzitter

JAARVERSLAG 2014. 2. Bestuur Eind 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: Ir. R.L.B. van der Meel voorzitter JAARVERSLAG 2014 1. Doelstelling VOTB De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) is opgericht op 19 april 1977 als brancheorganisatie van bedrijven met werkzaamheden op het gebied van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Grondopslag & Actiemaand Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Actiemaand november 3. Theorie 4. Praktijk 5. Documenten 6. IVW ontwateringsdepots 2 Aanleiding & Actiemaand

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Jaarplan activiteiten in 2011

Jaarplan activiteiten in 2011 Bodembescherming Jaarplan activiteiten in 2011 Dit jaarplan is vastgesteld in de Programmaraad Bodembescherming op 23 maart 2011 Jaarprogramma 2011 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Activiteiten

Nadere informatie

Herinrichten diepe plassen

Herinrichten diepe plassen Herinrichten diepe plassen Verantwoord hergebruik is mogelijk 13 april 2011 Tommy Bolleboom, Bodem+ Inhoud Handreiking in notendop Focus op RWS Implementatie tot nu toe 2 Kader handreiking Wat is een diepe

Nadere informatie

analyse helpdeskvragen Bbk 1 e trimester 2010

analyse helpdeskvragen Bbk 1 e trimester 2010 Implementatieteam Bbk analyse helpdeskvragen Bbk 1 e trimester 2010 NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Secretariaat: Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn Tel. (055) 527 24 01 secretariaat.smo@veluwe.nl Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Datum 17 augustus 2010 Opgemaakt door Waterschap Veluwe Beheers- en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

VERSLAG Programmaraad Bodembeheer

VERSLAG Programmaraad Bodembeheer Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 085-4862450 www.sikb.nl VERSLAG Programmaraad Bodembeheer Datum : 19 november 2015 Tijd : 13:30 16:00 uur, Plaats

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu _ 1 > Retouradres Postbus 20901 2500 Ex Den Haag Mrnisterie van Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon reactie gevraagd. Geachte Betreft Wob-verzoek, uw brief van 11 september

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Vereniging Alternatief Goederenspoor ALGEMENE LEDENVERGADERING VAG

Vereniging Alternatief Goederenspoor ALGEMENE LEDENVERGADERING VAG 1 2 Door waarnemend voorzitter Hans de Boer 3 Agenda ALV 14-02-2017. 1. Opening en welkom. 2. Vacature voorzitter. 3. Verslag ALV 26-01-2016. 4. Jaaroverzicht secretaris. 5. Financiën penningmeester, voorstel

Nadere informatie

Eerste ervaringen met Kwalibo

Eerste ervaringen met Kwalibo Eerste ervaringen met Kwalibo Platform Toezicht Bodem 22 november 2007 Martin Keve VROM-Inspectie, Directie Bestuurszaken Opbouw presentatie Wie is waarvoor bevoegd? Taken Inspecties Eerste ervaringen

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

baggerspecie van 60% en meer wordt als reinigbare

baggerspecie van 60% en meer wordt als reinigbare November 2001 De Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) voor baggerspecie Vanaf 1 januari 2002 moet belasting worden betaald voor het storten van reinigbare baggerspecie* Dit staat in de Wet belastingen

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO SAMENVATTING 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO Een ouder klaagt erover dat de directie de vervanging van de natuurkundelessen niet

Nadere informatie

Grond-op-hopen. Samenvoegen grond zonder erkenning. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief

Grond-op-hopen. Samenvoegen grond zonder erkenning. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Grond-op-hopen Samenvoegen grond zonder erkenning Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Bodem en Afval nationaal Nieuwe Uitleg 1 Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg PROJECTPLAN Naam project: opstellen BRL en URL insecten- en zwambestrijding bij monumenten ERM-Projectcode: P019 Datum: 2 juni 2014 1. Inleiding / aanleiding van het project De aanleiding voor dit projectplan

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie