aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum april 2006 vastgesteld ALV 21 april 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum april 2006 vastgesteld ALV 21 april 2006"

Transcriptie

1 Branche Organisatie Grondbanken Postadres: Postbus AP Rotterdam Telefoon: (010) Fax: (010) J aarverslag 2005 datum april 2006 versie definitief vastgesteld ALV 21 april 2006

2 Blad: 2/10 Datum: april 2006 Van de voorzitter: De Vereniging heeft zich in 2005 beziggehouden met meerdere onderwerpen die voor de dagelijkse werkzaamheden van de leden van belang zijn. Ik noem er twee: de BRL Grond en de nieuwe regelgeving voor grond en bagger. Ik constateer dat bij de BRL Grond de discussie vanuit de BOG in 2005 scherp en zakelijk is gevoerd. Daar was naar mijn mening ook alle aanleiding toe. Het ging immers om een nieuwe BRL met directe gevolgen voor de dagelijkse praktijk en de marktpositie van BOG leden ten opzichte van niet gecertificeerde bedrijven. De timing voor de nieuwe BRL in het zicht van de nieuwe regels in 2007 blijft naar mijn mening ongelukkig. Maar ik stel ook vast dat met de wijzigingen die in februari 2006 van kracht zijn geworden belangrijke vereenvoudigingen zijn bereikt ten opzichte van de eerdere versie. Dat is goed nieuws voor de gebruikers. Ik merk op dat de vereenvoudigingen ook mogelijk werden door aanzienlijke inspanningen van betrokkenen waarmee de BOG eerder zo scherp discussieerde. Wellicht dat ook hiervoor geldt geen glans zonder wrijving. Ook bij de voorbereiding van de nieuwe regels voor grond en bagger zijn de discussies inhoudelijk scherp. De inzet samen met andere SGUG leden is er op gericht de uitvoerbaarheid van de nieuwe regels te verzekeren. Belangrijke zorgen zijn er wel: het wettelijke Besluit oogt eenvoudiger, maar het grote aantal onderwerpen dat naar de ministeriele (uitvoerings)regeling is verschoven, en inhoudelijk nog moet worden ingevuld, voorspelt niet veel goeds. Ook al omdat die uitwerkingen inhoudelijk gereed moeten zijn voor 1 september 2006 om het Besluit per 1 januari 2007 in werking te laten treden. De discussie zal door de BOG ook hier in 2006 scherp en zakelijk worden gevoerd omdat leden van de BOG, klanten en opdrachtgevers daar recht op hebben. Niet onvermeld mag blijven dat in 2005 de bijdrage van BOG leden aan het onderzoek Bijzondere Parameters met succes werd afgerond. De resultaten van het onderzoek moeten naar mijn mening in 2006 nadrukkelijk worden betrokken bij het formuleren van een nieuw stoffenpakket in de regelgeving, in de wijziging van NEN 5740 en in de aanpassing van de BRL Grond aan de nieuwe regels. Het databestand Bijzondere Parameters is daarvoor beschikbaar. In 2005 hebben de BOG leden gezamenlijk meer dan 9 miljoen ton grond op een verantwoorde wijze hebben ingezet, een toename van bijna 10 % ten opzichte van De leden van de BOG leveren daarmee al meerdere jaren op rij een belangrijke bijdrage aan verantwoord hergebruik en de landelijke beleidsdoelen. In december 2005 zijn Alex Leget en Wil van der Valk afgetreden als bestuurslid. Ik wil beiden namens de leden op deze plaats bedanken voor het werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan. Het bestuur van de BOG zal zich ook in 2006 inzetten voor de leden en beschouwt daarbij de steun en inbreng van de leden als onontbeerlijk voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. Fred Jansen

3 Blad: 3/10 Datum: april De Vereniging in 2005 Leden van de Brancheorganisatie Grondbanken per zijn: Grondbank Amsterdam Grond- en Reststoffenbank Rotterdam Grondbank Combinatie Grondbank GMG Essent Milieu Bouwstoffen (Grondbanken Zuid- Nederland) Grondbank Utrecht Grondbank Twence Grondstoffenbank Zuid-Holland LCHG Grondbalans Grondbank De Vries & van de Wiel Grondbank Nederland Bouwstoffenunie Zuid Nederland In 2005 werden de Algemene Ledenvergaderingen gehouden op 15 april, op 23 september en op 9 december. Bestuur per Functie Portefeuille Fred Jansen Grondbank Amsterdam voorzitter externe betrekkingen Hans Teunissen Grondbank Combinatie plv. voorzitter beleid bestuurslid penningmeeste r Peter Leenders GRB Rotterdam secretaris SIKB Prg.raad externe betrekkingen secretaris SGUG Kees van der GRB Rotterdam bestuurslid BOG TC Laan Ron Peerdeman Grondbalans bestuurslid beleid (SGUG), Pg Bsb, website Jack Braspenning Essent Milieu Bouwstoffen bestuurslid SIKB CCvD Bodembeheer Het bestuur vergaderde 7 maal in In de ALV van 9 december 2005 zijn Alex Leget en Wil van der Valk afgetreden als bestuurslid. De ALV heeft besloten geen nieuwe bestuursleden te benoemen. Wil van der Valk vertegenwoordigt ook in 2006 de BOG in de projectgroep Grond & Bagger en in de SIKB Sectie Realisatie en Grondstromen. De voorzitter leverde bijdragen aan o.a. de Nationale Bodem Conferentie (maart 2005) en bij de opening van de grondbank IJsselgrond Kampen (juli 2005).

4 Blad: 4/ Hoeveelheden grond in 2005 door leden BOG Met ingang van 2001 geven de leden jaarlijks aan het secretariaat door welke hoeveelheden grond door, of via, de leden nuttig is toegepast. Uit de opgaven over 2005 blijkt dat de grondbanken aangesloten bij de BOG in 2005 meer dan 9 miljoen ton hergebruiksgrond hebben geleverd voor de toepassing in werken. Ca. 23 % van de door leden van de BOG geleverde rond is voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring Bouwstoffenbesluit op basis van Beoordelingsrichtlijn BRL 9308 Grond voor toepassing in werken. Ruim 15 % is geleverd op basis van BRL 9330 en een relatief kleine hoeveelheid op basis van bodemkwaliteitskaarten / actief bodembeheer. Het resterende deel is geleverd met partijkeuringen. In 2006 verzorgt de BOG een nadere analyse van het gebruik van de bewijsmiddelen zoals gebruikt door de leden van de BOG. verdeling naar bewijsmiddel in 2005 BKK/ABB 1% partijkeuring 61 % BRL % BRL % hoeveelheid door BOG leden geleverde grond voor de toepassing in werken in 2001, 2002, 2003, 2004 en totaal certificaat BRL 9308 certificaat BRL 9330 (hoeveelheid in ton)

5 Blad: 5/10 Aantal BOG grondbanken per categorie hoeveelheid (kton/a) in 2004 en < > BOG-TC In de BOG Technische Commissie hebben zitting: Michel van der Gaag (LCHG), Henri Groeneveld (Grond- en Reststoffenbank Rotterdam), Jennifer Hesselink (Grondstoffenbank Zuid-Holland), Henriëtte van Hoek (Grondbank Amsterdam), Ron Peerdeman / Edwin van Venetiën (Grondbalans), Rob Mulder (GrondbankCombinatie), Wil van der Valk (GMG) en Kees van der Laan (Grond- en Reststoffenbank Rotterdam) (voorzitter). In 2005 zijn in de Technische Commissie onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de reactie van BOG op de voorstellen van NEN tot aanpassing van het stoffenpakket NEN 5740 de advisering van het bestuur over de overgangsregeling BRL 9335 en de voorstellen van VROM en V&W voor aanpassing BRL 9335 de voortgang in het project Grond en Bagger de concept rapportages van het project Bijzondere Parameters de VROM handreiking omgaan met asbesthoudende bulkmaterialen 1.4 Financiën In de ALV van april 2005 zijn de jaarrekening 2004, de begroting 2005 en de voorstellen voor de contributie 2005 vastgesteld. De jaarrekening 2004 en de financiële administratie van de Vereniging zijn gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Grondbank De Vries en van de Wiel en Grondbank NL. Voor 2005 bestaat de kascommissie uit vertegenwoordigers van Grondbank NL en Grondbank Twence. Voor 2006 is de contributie vastgesteld op euro Op grond van de statuten van de Vereniging kan de BOG niet beschikken over een BTW nummer. De contributies van de leden zijn BTW-vrij.

6 Blad: 6/10 2. Enkele activiteiten in BRL 9335 Grond / SIKB Begin 2005 zijn BRL 9335 en de protocollen 1, 2 en 3 door SIKB gepubliceerd samen met de overgangsregeling voor Na enkele aanpassingen is BRL 9335 in mei 2005 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw HCB. Op 3 juni 2005 overlegden bestuur BOG en bestuur SIKB over de gang van zaken met BRL 9335 na de vaststelling door het CCvD Bodembeheer in december Bij de afgesproken evaluatie door het CCvD Bodembeheer in september 2005 bleek dat de voorgenomen wijziging van het stoffenpakket in NEN 5740 door NEN werd uitgesteld tot Dit mede vanwege de bij NEN binnengekomen reacties op de wijzigingsvoorstellen en de voorgenomen veranderingen in de regelgeving voor grond en bagger per 1 januari Begin december 2005 is door het CCvD Bodembeheer een wijziging vastgesteld van het stoffenpakket in de BRL 9335 versie mei Deze wijziging werd mogelijk door de Wijziging Bouwstoffenbesluit 2005 die op 1 januari 2006 in werking trad, maar ook door een nadere analyse van de databestanden van FeNeLab en het bestand Bijzondere Parameters. De gewijzigde BRL 9335 is op 10 februari 2006 aanvaard door de HCB. Eind 2005 waren alle leden van de BOG gecertificeerd en erkend voor BRL Per 1 januari 2006 zijn BRL 9308 en 9330 door SIKB ingetrokken. Dat geldt ook voor de erkenningen die door VROM en V&W voor de certificaten 9308 en 9330 waren verleend. Door de BOG is formeel bezwaar gemaakt tegen de besluiten van SenterNovem om namens VROM en V&W de erkenningen 9308 en 9330 van BOG leden in te trekken. De uitkomst van deze bezwaarprocedure wordt in 2006 verwacht. Door BOG en SGUG zijn schriftelijk vragen gesteld over de intrekking van de erkenningen aan de vaste commissie VROM van de Tweede Kamer. Naar aanleiding van brieven van de BOG aan SIKB over de gebeurtenissen met BRL 9335 hebben de bestuur BOG en bestuur SIKB op 1 februari 2006 met elkaar overlegd. Hierbij zijn lessen voor de toekomst getrokken. De BOG is vertegenwoordigd in de SIKB Programmaraad, in de SIKB Sectie Realisatie & Grondstromen en in het CCvD Bodembeheer. In 2005 werd ook deelgenomen in de begeleidingscie. PRJ 48 voor BRL 9335.

7 Blad: 7/ Onderzoek Bijzondere Parameters In maart 2005 zijn alle door de BOG leden de toegezegde analyseresultaten bij Bodem + (voorheen SCG) ingevoerd in de daarvoor bestemde database. De concept eindrapportage van het project Bijzondere Parameters is in de begeleidingscommissie besproken op 12 december De concept deelrapportages van de resultaten van BOG / Bouwend Nederland en van NVPG werden eerder in 2005 besproken. Publicatie van het eindrapport wordt in 2006 verwacht. De resultaten worden in 2006 mede gebruikt voor het formuleren van het onderzoekspakket voor grond in de nieuwe regelgeving per 1 januari Verder worden de resultaten gebruikt bij het toetsen van de verwachte gevolgen van het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit voor het onderdeel grond en bagger. 2.3 Themabijeenkomsten De bijeenkomst op 9 maart 2005 in Beuningen stond in het kader van de definitie afvalstof grondstof voor grond en de ervaringen met het Besluit Melden en Registreren. Na afloop werd een bezoek gebracht aan een grootschalige toepassing van grond en baggerspecie van de Grondbank GMG. De bijeenkomst op 13 april 2005 samen met het Overleg Breukelen in Breukelen had als belangrijkste onderwerp de raadpleging van de achterbannen over de voortgang in het project Grond en Bagger. Op 12 oktober 2005 werden samen met andere SGUG leden en het Overleg Breukelen de laatste ontwikkelingen in de projectgroep Grond en Bagger besproken en zijn standpunten van de branche geformuleerd. Jess Systems gaf in de bestuursvergadering van november 2005 een presentatie van het systeem Vraag en Aanbod Secundaire Bouwstoffen (VASB). In de ALV van 9 december 2005 verzorgde Jan Schreurs een inleiding over de mogelijkheden van een branche-specifiek certificaat voor grond. Ook werd bij die gelegenheid door de leden van de BOG verkennend gesproken over de rol van de BOG en van grondbanken bij ketenbeheer van grond en baggerspecie. In 2006 wordt dit onderwerp verder besproken. 2.4 Contacten met Overleg Breukelen en Pg Bsb VNO/NCW Ook in 2005 is door enkele BOG leden deelgenomen aan bijeenkomsten van het Overleg Breukelen, waarin meerdere belanghebbenden deelnemen die zich bezig houden met grond, (primair en secundair) zand en andere bulkgrondstoffen. In 2005 werden gezamenlijk 2 themabijeenkomsten gehouden voor de leden van de BOG en het overleg Breukelen. Ook SGUG leden werden hiervoor uitgenodigd.

8 Blad: 8/10 Sinds 2004 is de BOG lid van de Projectgroep Bouwstoffenbesluit VNO/NCW. Andere deelnemers uit de grondsector zijn NVPG en Bouwend Nederland. De Projectgroep Bouwstoffenbesluit is een initiatief van VNO/NCW. De projectgroep is een zelfstandige beleidsgroep van organisaties die betrokken zijn bij het Bouwstoffenbesluit. De projectgroep is voor VROM de 'bedrijfsleven' gesprekspartner daar waar het onderwerpen betreft van het Bouwstoffenbesluit, inclusief grond als bouwstof in werken. In het najaar van 2005 voerden vertegenwoordigers van BOG en SGUG overleg met vertegenwoordigers van de projectgroep over de raakvlakken in het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit voor bouwstoffen en voor grond en bagger. Als deelnemer van de Projectgroep Bouwstoffenbesluit was de BOG samen met NVPG in 2005 betrokken bij het opstellen van het visie document (alternatief voor) Kwalibo van VNO-NCW. Dit document is in oktober 2005 door VNO-NCW aangeboden aan de staatssecretaris VROM en de minister van EZ. Het document wordt door het bedrijfsleven betrokken bij de implementatie van Kwalibo. De Projectgroep Bouwstoffenbesluit maakt deel uit van de klankbordgroep Bouwstoffenbesluit waarin samen met de andere overheden (IPO, VNG, UvW), VROM en V&W wordt overlegd over de fundamentele aanpassing van het Besluit en de nieuwe regelgeving voor Grond en Bagger. 2.5 Grond en het Bouwstoffenbesluit In 2005 is in de projectgroep Grond & Bagger door vertegenwoordigers van de SGUG intensief bijgedragen aan de voorbereiding van de nieuwe regelgeving voor grond en bagger. Die nieuwe regelgeving wordt opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit dat volgens de planning op 1 januari 2007 in werking zal treden. Vanuit de BOG is begin 2005 deelgenomen aan verschillende groepsinterviews om de praktijk van het omgaan met grond en bagger in beeld te brengen. Door de onderzoekers is ook met een delegatie van de SGUG gesproken. Verder is door BOG vertegenwoordigers deelgenomen aan de VROM workshop Grond & Bagger in september In het najaar van 2005 is door de BOG, aan de hand van bijdragen van de leden, informatie verstrekt aan de projectgroep Grond & Bagger over de kwalitatieve gevolgen die vanuit de branche verwacht worden van de nieuwe regelgeving (de bedrijfseffecten toets). De verwachtingen zijn gebaseerd op de concepten en voorstellen zoals die medio 2005 bekend waren. Een kwantitatieve inschatting van de gevolgen kon in 2005 niet worden gegeven omdat de nieuwe normstelling voor grond en bagger niet beschikbaar was. Naar verwachting kunnen de kwantitatieve gevolgen samen met de verder uitgewerkte regelgeving in de loop van 2006 zichtbaar worden gemaakt.

9 Blad: 9/10 Eind 2005 is een eerste conceptversie van het Besluit Bodemkwaliteit verschenen. In 2005 is de Stuurgroep Bodem meerdere malen rechtstreeks door de SGUG geïnformeerd over knelpunten vanuit de grondbranches. Als knelpunten zijn o.a. genoemd: de verwachte negatieve gevolgen van de decentralisatie van het beleid (het gebiedsgerichte kader), de normstelling, het ontbreken van een kwantitatieve inschatting van de verwachte gevolgen, de aansluiting op de uitvoeringsregels in de praktijk en de nog noodzakelijke werkzaamheden voor de ministeriele regeling(en). In 2006 zal door de SGUG worden deelgenomen aan enkele deelprojecten voor de uitwerking de uitvoeringsregeling. 2.6 Stuurgroep Uitvoerende Grondbranches SGUG In de Stuurgroep Uitvoerende Grondbranches SGUG nemen vertegenwoordigers deel van de BOG, NVPG, Bouwend Nederland, VBKO en Cumela. De deelnemers in de Stuurgroep kwamen in 2005 meerdere malen bij elkaar. Het secretariaat van de SGUG wordt gevoerd door BOG en Bouwend Nederland. De SGUG heeft met vertegenwoordigers van BOG en Bouwend Nederland in 2005 intensief deelgenomen aan het overleg in de projectgroep Grond en Bagger. In 2005 is namens de SGUG gereageerd o.a. op het wetsvoorstel Kwalibo en de uitvoeringsvoorstellen daarvoor. Ook is een reactie gegeven op de voorstellen van NEN tot wijziging van het stoffenpakket NEN Wbm voor doorgangslocaties baggerspecie Naar aanleiding van onduidelijkheden over het mogelijk van toepassing zijn van de Wet Belasting op Milieugrondslag voor locaties waar baggerspecie wordt ontwaterd c.q. gerijpt is in mei 2005 door Deloitte in opdracht van de BOG een advies uitgebracht. In het advies is o.a. met stroomschema s aangegeven welke in de praktijk voorkomende situaties mogelijk onder de Wbm kunnen vallen. Het advies is medio 2005 door de BOG voorgelegd aan het ministerie van Financiën. De reactie is mede betrokken bij de beantwoording van vragen die vanuit de Tweede Kamer over dit onderwerp zijn gesteld (brief Ministerie Financiën 16 augustus 2005). Het advies en de antwoorden van het ministerie worden in projectsituaties gebruikt bij overleg met de Belastingdienst.

10 Blad: 10/ Besluit Melden en Registreren In 2005 heeft de BOG deelgenomen aan het brancheoverleg georganiseerd door SenterNovem / LMA. In dit overleg worden nieuwe ontwikkelingen en knelpunten besproken met betrekking tot de uitvoering van het Besluit Melden en Registreren. Naar aanleiding van het in werking treden van het besluit heeft de BOG in 2005 enkele malen schriftelijke vragen voorgelegd aan LMA. De vragen waren het gevolg van aanmerkelijke problemen bij de invoering van het meldingensysteem bij gebruikers. Dank zij de investeringen en inspanningen van individuele bedrijven en met steun van de deskundigen van LMA behoorden de meeste knelpunten in de 2 e helft van 2005 tot het verleden. 3. Aandachtspunten in 2006 Aandachtspunten van de BOG in 2006 zijn: 1. De invulling van de uitvoeringsregeling(en) van het Besluit Bodemkwaliteit zodanig dat de uitvoerbaarheid voor de leden van de BOG verzekerd is. 2. Het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de discussie over het stoffenpakket in het Besluit Bodemkwaliteit en in de wijzigingen van NEN 5740 en BRL De implementatie van de wettelijke eisen Kwalibo. 4. De positie en mogelijkheden van grondbanken in ketenbeheer.

Jaarrapportage Bodem+ 2011

Jaarrapportage Bodem+ 2011 Jaarrapportage Bodem+ 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten Bodem+ 2011 4 2.1 Belangrijke mijlpalen 4 2.2 Nieuwe samenwerking en thema s in 2011 5 2.3 Afronding projecten en taken in 2011 6 3 Klanttevredenheid(onderzoek)

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4.

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. BELEIDSPLAN 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. EVENEMENTEN 21 5. DIENSTVERLENING 22 5.1

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Profiel van IVBN. inzicht in de gevolgen van bepaalde maatregelen. Maximaal professionaliseren van mensen en middelen.

Profiel van IVBN. inzicht in de gevolgen van bepaalde maatregelen. Maximaal professionaliseren van mensen en middelen. Profiel van IVBN De leden IVBN is de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland. Tot de leden van IVBN behoren grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en (al dan niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen werken aan een duurzame ontwikkeling We willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet)

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid Evaluatie implementatie social return rijksoverheid eindrapport Den Haag, juli 2014 M.C.J. den Hoedt K. Schofaerts D. Turmel Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie