15 februari Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15 februari 2007. Pagina 1"

Transcriptie

1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting (TK, vergaderjaar , 30300, hfdstuk VII nr.2). Artikel 4/Operatinele delstelling 3: Partners In Veiligheid/Het realiseren van een samenhangende infrmatiehuishuding en gemeenschappelijk gebruik van ICT-vrzieningen bij de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners. 15 februari 2007 Pagina 1

2 Vrwrd/leeswijzer Zals aangekndigd in de Memrie van Telichting van de BZK-begrting vr heeft BZK een beleidsdrlichting uitgeverd p Artikel 4/Operatinele Delstelling 3: Partners In Veiligheid/Het realiseren van een samenhangende infrmatiehuishuding en gemeenschappelijk gebruik van ICT-vrzieningen bij de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners. De beleidsdrlichting bestaat uit de beantwrding van 10 vragen, afkmstig uit de standaard vragenlijst van de RPE Het antwrd p iedere vraag start met een krte, kernachtige, samenvatting (cursieve tekst). Daarna vlgt een uitgebreidere beantwrding van de vraag. In de literatuurlijst aan het einde van dit stuk is een verzicht pgenmen van de crrespndentie die vr de beantwrding van de vragen is gebruikt. Uitgangspunten beleidsdrlichting: Bij de ttstandkming van de beleidsdrlichting zijn de vlgende uitgangspunten gekzen: De beleidsdrlichting strekt zich uit ver de peride 2002 t/m De inhud van de antwrden is in belangrijke mate ntleend aan de analyse van het rapprt ver De vrijblijvendheid vrbij van de Adviescmmissie Cördinatie ICT-Rampenbestrijding (ACIR). 3. Het ACIR-rapprt en het kabinetsstandpunt ACIR leggen de hfdlijnen vast vr de multidisciplinaire beleidsntwikkeling en de delen die hierin wrden nagestreefd. De kwaliteit van een multidisciplinaire infrmatiehuishuding buwt vrt p de kwaliteit van de mn-disciplinaire infrmatievrziening die binnen de sectren van brandweer, GHOR, ambulancezrg, plitie en verige veiligheidspartners kan wrden bereikt. Vr het in kaart brengen van de mn-disciplinaire beleidsntwikkeling is gebruik gemaakt van de crrespndentie met de Tweede Kamer die in de peride 2002 tt 2006 is geverd. De geverde crrespndentie richt zich met name p de ntwikkeling van de plitiële infrmatievrziening en in mindere mate p de ntwikkelingen in de sectren brandweer, ambulance en GHOR. Daarnaast is gebruik gemaakt van de crrespndentie en de peridieke vrtgangsrapprtages rnd de multidisciplinaire ntwikkeling van het landelijke radicmmunicatienetwerk C2000 en het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS/NMS). In de beleidsdrlichting is tevens gebruik gemaakt van de eindevaluatie C van 21 juni 2006 waarin de ervaringen rnd de realisatie van C2000 zijn vastgelegd. Onafhankelijke berdeling In de RPE 2006 wrdt het belang benadrukt van een berdeling van de antwrden dr een nafhankelijke derde. Cnfrm de pzet van de regeling zijn de antwrden vrgelegd aan het Adviescentrum In-pact (de Bilt) die een psitief rdeel heeft gegeven ver het rapprt. 1 Begrting BZK 2006, TK, , hfdstuk VII, nr. 2 2 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, ministerie van Financiën dd. 18 april Rapprt ACIR, TK, , 26956, nr Eindevaluatie C2000, TK, , 25124, nr. 49 Pagina 2

3 Managementsamenvatting De hfdpunten uit het achterliggende rapprt kunnen als vlgt wrden samengevat: Ondanks de inspanningen en initiatieven die in de veiligheidssektr de afgelpen jaren zijn ntwikkeld is p veel gebieden ng steeds sprake van ICTachterstanden. Ok is samenwerking binnen en tussen de hulpdiensten van plitie, brandweer, ambulancezrg, GHOR en verige veiligheidspartners ng nvldende. De samenwerking met p alle niveau s verder wrden verbeterd m slachtffers en schade zveel mgelijk te vrkmen. Vr een effectieve samenwerking is het ndzakelijk dat infrmatieuitwisseling en cmmunicatie ten beheve van (grtschalig) gezamenlijk ptreden wrden verbeterd en dat de rganisatie en werkprcessen wrden afgestemd p de nieuwe cmmunicatie en infrmatiemgelijkheden. Om gebruik te maken van de thans beschikbare mgelijkheden zijn grtschalige bestuurlijke en rganisatrische aanpassingen nntkmbaar. Alleen technische ingrepen geven geen plssing vr de thans ntstane prblematiek De kwaliteit van de infrmatievrziening en de cmmunicatie in de veiligheidssektr wrdt in belangrijke mate bepaald dr de rganisatrische pbuw van de samenwerking in de veiligheidsektr. De veiligheidssektr is een samenwerkingsrganisatie van zelfstandige OOV-diensten (brandweerkrpsen, plitiekrpsen, ambulancediensten, GHOR) en een grt aantal andere zelfstandige veiligheidspartners. Iedere veiligheidspartner bepaalt de eigen cmmunicatie en infrmatievrziening en de standaarden die daarbij wrden gehanteerd. Deze beleidsvrijheid heeft geleid tt een grte diversiteit in de invulling van de cmmunicatie en infrmatievrziening. Dr de diversiteit is infrmatie niet beschikbaar f kan niet wrden uitgewisseld (eilandautmatisering). De knelpunten hebben zwel betrekking p de mndisciplinaire infrmatievrziening binnen de sectren als p de multidisciplinaire infrmatievrziening tussen de sectren. Om de fragmentatie te drbreken zet de verheid in p het realiseren van een samenhangende infrmatiehuishuding en een gemeenschappelijk gebruik van ICT-vrzieningen bij de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners. De inrichting van een samenhangende infrmatiehuishuding vereist in de eerste plaats kaders vr unifrmiteit en standaarden die dr alle deelnemende partijen als uitgangspunt wrden gehanteerd vr de inrichting van de eigen infrmatievrziening. Binnen de huidige structuur is het vaststellen van deze gezamenlijke kaders verbnden aan de vele bestuurlijke partijen die verantwrdelijk zijn vr de aansturing van de hulpdiensten en verige veiligheidspartners in de veiligheidssectr. De reginale besturen van brandweer en plitie, de lkale verheden (gemeenten), en de zrgverzekeraars (zrgsectr) zijn daarnaast verantwrdelijk vr het budget dat vr de daadwerkelijke realisatie (investeringen en explitatie) beschikbaar kan wrden gesteld. Bvenstaande bestuurlijke en financiële cmplexiteit is een van de redenen vr de weerbarstigheid van de ntwikkeling van een samenhangende infrmatiehuishuding in de veiligheidssektr. Pagina 3

4 Deze stand van zaken met betrekking tt de infrmatieuitwisseling en cmmunicatie binnen de veiligheidssektr is p het deelterrein van de rampenbestrijding uitgebreid geanalyseerd in het advies van de Adviescmmissie Infrmatisering Rampenbestrijding (ACIR, Rapprt De Vrijblijvendheid Vrbij ) Op basis van dit rapprt heeft BZK in samenwerking met het veld de instelling van de Raad vr de Multidisciplinaire Infrmatie Vrziening (Raad MIV) geïnitieerd waarin de partijen uit de veiligheidssektr p bestuurlijk niveau samenwerken. De Raad MIV is in juni 2006 van start gegaan. De instelling van de Raad MIV legt een belangrijke basis vr vastleggen van keuzes ten aanzien van de ntwikkeling van een samenhangende infrmatiehuishuding en de unifrmiteit en standaardisatie van de infrmatievrziening en cmmunicatie p landelijk niveau. Gelijktijdig is de gestructureerde inrichting van de eigen infrmatievrziening van de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners ter hand genmen. De adequate inrichting van de eigen infrmatievrziening van de OOV-diensten is immers een vrwaarde m de nderlinge infrmatieuitwisseling bij (grtschalig) gezamenlijk ptreden mgelijk te maken. De bestuurlijke aandacht is ndzakelijk vr het brgen van de bestuurlijke randvrwaarden en het rganiseren van kaders waarbinnen de daadwerkelijke gezamenlijke ntwikkeling van een samenhangende infrmatiehuishuding kan wrden geplaatst. Het thans ingezette verleg ver de brging en de kaders verkeert in een structureringsfase. Dit verleg zal k in de kmende jaren wrden vrtgezet. Pagina 4

5 1. Wat is het prbleem dat aanleiding is (geweest) vr beleid? Is dit prbleem ng actueel? De samenwerking binnen en tussen plitie, brandweer, ambulancezrg, GHOR en verige veiligheidspartners is ng nvldende. In de veiligheidssektr ntbreken unifrmiteit en standaarden waardr de infrmatieuitwisseling en cmmunicatie ten beheve van (grtschalig) gezamenlijk ptreden wrden belemmerd. De samenwerking met p alle niveau s verder wrden verbeterd m slachtffers en schade zveel mgelijk te vrkmen. In de evaluatierapprten ver diverse rampen en crises (Enschede, Vlendam) wrdt benadrukt dat het gezamenlijk bestuurlijk en peratinele ptreden van de OOVdiensten (plitie, brandweer, ambulancezrg, GHOR) en verige veiligheidspartners met wrden verbeterd. Het belang van een feillze samenwerking is zwel aanwezig in dagelijkse mstandigheden ( 1-1-2, als iedere secnde telt ) als in pgeschaalde situaties bij grtschalige gebeurtenissen en crises, waarbij ingespeeld met wrden p snelle en nvrspelbare mstandigheden. De infrmatievrziening en cmmunicatie binnen en tussen de veiligheidspartners vrmt al geruime tijd een belangrijk knelpunt vr de verbetering van de bestuurlijke en peratinele samenwerking en het presterend vermgen van de veiligheidsketen. De prblemen zijn als eerste nderkend p het gebied van de samenwerking tussen de meldkamers van brandweer, ambulance/ghor en plitie. De prbleempunten p meldkamergebied hebben midden jaren 90 geleid tt het in gang zetten van het prject mbiele cmmunicatie C2000 en het prject Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS). De knelpunten hebben niet alleen betrekking p de multidisciplinaire infrmatievrziening tussen de sectren maar vrmen k een knelpunt in de mndisciplinaire infrmatievrziening binnen de sectren. Binnen de sectr plitie zijn de prblemen in de cmmunicatie en infrmatievrziening vr de plitiële bedrijfsvering reeds lange tijd nderwerp van aandacht. In 1999 werd binnen het plitiedmein (Beleidsplan Nederlandse Plitie 5 ) de ndzaak benemd m een inhaalslag uit te veren vr de plitiële infrmatievrziening m een achterstand p ICT-gebied in te lpen. Daarbij werden de vlgende prblemen benemd: een veruderde infrastructuur; nvldende vrtgang bij de vernieuwing van applicaties/systemen; nvldende cördinatie/sub-ptimale vrwaarden vr een transparante bedrijfsvering binnen de klmmen. Vergelijkbare cnclusies hadden destijds kunnen wrden getrkken vr de ICTsituatie en samenwerking bij de verige hulpdiensten. Cnclusie: Ondanks de inspanningen en initiatieven p veel gebieden is er ng steeds sprake van ICT-achterstanden en nvldende samenwerking binnen en tussen de hulpdiensten. Hewel er verbeterslagen zijn gemaakt, is het prbleem k p dit mment ng actueel. 5 Beleidsplan Nederlandse Plitie , TK, , 26345, nr. 19 Pagina 5

6 2. Wat is de rzaak van het prbleem? De veiligheidssektr is een samenwerkingsrganisatie van zelfstandige OOV-diensten (brandweerkrpsen, plitiekrpsen, ambulancediensten, GHOR) en een grt aantal andere zelfstandige veiligheidspartners. Iedere veiligheidspartner bepaalt de eigen cmmunicatie en infrmatievrziening en de standaarden die daarbij wrden gehanteerd. Deze beleidsvrijheid heeft geleid tt een grte diversiteit in de invulling van de cmmunicatie en infrmatievrziening. Dr de diversiteit is infrmatie niet beschikbaar f kan niet wrden uitgewisseld (eilandautmatisering). De knelpunten hebben zwel betrekking p de mndisciplinaire infrmatievrziening binnen de sectren als p de multidisciplinaire infrmatievrziening tussen de sectren. Het drbreken van de eilandautmatisering vereist in de veiligheidsectr een gezamenlijke aanpak p technisch, tactisch en strategisch niveau. Vr het gang zetten van deze gezamenlijke aanpak is een cultuurmslag ndzakelijk waarbij de primair lkale en reginale riëntatie wrdt verlaten. Het huidige bestel beperkt de mgelijkheden m vanuit BZK een gezamenlijke aanpak af te dwingen en een drbraak te frceren naar unifrmiteit en standaardisatie van werkprcessen die ndzakelijk zijn m de fragmentatie te drbreken. In de veiligheidssectr functineert een grt aantal veiligheidspartners: 26 plitiekrpsen, 25 reginale brandweerkrpsen, 25 reginale GHOR-rganisaties, 25 RAV/ambulancerganisaties (i..), Kninklijke Marechaussee, 12 departementen, 12 prvincies, 443 gemeenten, waterschappen en bedrijven 6. Iedere veiligheidspartner draagt zrg vr de eigen cmmunicatie en infrmatievrziening. Deze beleidsvrijheid heeft in het verleden als vrdeel gehad dat de ICT-ndersteuning kn wrden afgestemd p specifieke eigen beheften en wensen. Deze beleidsvrijheid heeft eveneens geleid tt een versnipperde invulling van cmmunicatie en de infrmatievrziening in de veiligheidssectr waardr infrmatie niet beschikbaar is f kan niet wrden uitgewisseld. Omdat de knelpunten in de infrmatievrziening een bestuurlijke rzaak kennen, dient er derhalve k een bestuurlijke plssing te wrden gevnden (zie figuur 1). Figuur 1. Knelpuntenanalyse 6 Rapprt ACIR, TK, , 26956, nr. 37 Pagina 6

7 Bij de partners in veiligheid functineren p dit mment naar schatting ICTsystemen met relevante infrmatie vr de bestuurlijke en peratinele bedrijfsvering. De huidige situatie kenmerkt zich dr een grte diversiteit van niet-kppelbare infrmatiesystemen (eilandautmatisering). Deze versnippering leidt tt prblemen in het hebben van infrmatie (infrmatie is niet beschikbaar, niet tegankelijk, f niet bruikbaar) én leidt tevens tt prblemen in het uitwisselen van infrmatie (er wrdt nvldende uitgewisseld met andere disciplines, met andere regi s, f binnen de hiërarchie). Daardr zijn gegevens nvldende ntslten vr de partijen die deze ndig hebben vr een effectief mndisciplinair f multidisciplinair (gezamenlijk) ptreden. Alleen technische ingrepen geven geen plssing m de versnippering te drbreken. De verbetering van de infrmatievrziening vr het grtschalig gemeenschappelijke ptreden in de veiligheidssectr vergt bestuurlijke en rganisatrische betrkkenheid van alle veiligheidspartners. Geen enkele partij kan het prbleem zelfstandig plssen. De Bestuurlijk / Financiële en Organisatrische knelpunten in de prblematiek wrden samengevat weergegeven in figuur 2. Figuur 2: Bestuurlijk / Financiële en Organisatrische rzaken. De intrductie van de nieuwe cmmunicatie en infrmatiemgelijkheden vergt grtschalige aanpassingen in de rganisatie en werkwijze binnen de veiligheidssectr. De aanpassingen zijn ndig m gezamenlijke keuzes mgelijk te maken in de thans beschikbare mgelijkheden. Bestuurlijke aandacht is ndzakelijk vr het brgen van de bestuurlijke randvrwaarden en het rganiseren van kaders waarbinnen de daadwerkelijke gezamenlijke ntwikkeling van een samenhangende infrmatiehuishuding kan wrden geplaatst. De impact van de bestuurlijke en rganisatrische aanpassingen bij een drgrei naar een landelijke infrmatiehuishuding is als eerste nderkend binnen de sectr plitie. Binnen de sectr plitie werd in 2005 een analyse gemaakt van de knelpunten die zich vrdeden bij de uitvering van het ICT-bestek nder verantwrdelijkheid van de Regieraad ICT-plitie. De analyse is k van tepassing p de andere sectren binnen de veiligheidssektr. Gewezen wrdt gewezen p de grtschaligheid van de veranderingen p rganisatrisch en technisch vlak en een gebrek aan aandacht van bestuur en management vr het ICT nderwerp binnen de rganisaties. Daarnaast is een 7 Plitie, resultaten ICT-bestek , TK, vergaderjaar , 29628, nr. 28 Pagina 7

8 cultuurmslag ndzakelijk vr het mbuigen van de vrnamelijk lkale en reginale riëntatie naar een landelijke (infrastructurele) invulling/afstemming van het aanbd aan ICT-middelen (de aanbdrganisatie) en met een landelijke vraagarticulatie vanuit de sectren wrden gerganiseerd. Om multidisciplinaire infrmatieuitwisseling bij grtschalig gemeenschappelijk ptreden mgelijk te maken dient de infrmatievrziening van de OOV-diensten en de veiligheidspartners vr de reguliere situatie als eerste p rde te wrden gebracht. Cnclusie: Ondanks de inspanningen en initiatieven p veel gebieden is in de afgelpen jaren in de veiligheidssectr te weinig gebeurd aan het aanpassen van de rganisatie en werkprcessen aan de nieuwe cmmunicatie en infrmatiemgelijkheden. Om gebruik te maken van de thans beschikbare mgelijkheden zijn grtschalige bestuurlijke en rganisatrische aanpassingen ndzakelijk. Alleen technische ingrepen geven geen plssing vr de thans ntstane prblematiek. 3. Waarm rekent de verheid het tt haar verantwrdelijkheid m het prbleem p te lssen? De zrg vr de verschillende aspecten van veiligheid in de Nederlandse samenleving behrt van udsher tt de verantwrdelijkheid van de verheid (rijk, prvincie, gemeenten en waterschappen). In deze verantwrdelijkheid ligt begrepen dat de verschillende verheidsdiensten z ged mgelijk met elkaar samenwerken m ns land veiliger te maken. Nederlandse burgers hechten hge waarde aan de veiligheid in nze samenleving. De invulling van de veiligheid en het tezicht hierp wrdt beschuwd als een belangrijke verantwrdelijkheid van rijksverheid, de prvinciale verheid en de gemeentelijke verheid. Het kabinet heeft in het Strategisch Accrd aangegeven veiligheid als dé pririteit te zien vr de kmende jaren. Het verbeteren van de veiligheid in Nederland en het daarmee bijdragen aan het vergrten van de veiligheidsgevelens van burgers is benemd dr het kabinet als pririteit in het Veiligheidsprgramma Naar een veiliger Samenleving 8 en het actieprgramma Bewust Veiliger. 9 Het verbeteren van de infrmatievrziening in de veiligheidssectr levert een belangrijke bijdrage aan het presterend vermgen van de veiligheidspartners en het veiligheidsstreven dat in deze prgramma s is vastgelegd. Het verbeteren van de infrmatievrziening in de veiligheidsectr vrmt eveneens een belangrijk nderdeel van het actieprgramma Maatschappelijke Sectren en ICT , waarin het kabinet zijn ambities heeft vastgelegd m het functineren van de Nederlandse verheid en de cncurrentiepsitie van Nederland te verbeteren. In het actieprgramma wrden een aantal actielijnen benemd die zich richten p belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de sectren mbiliteit, nderwijs, veiligheid en zrg m een drbraak te realiseren in de implementatie van innvatieve ICT-tepassingen en diensten. 8 Veiligheidsprgramma naar een veiliger samenleving, TK, , 28684, nr. 9 Actieprgramma rampenbeheersing en brandweer Bewust Veiliger, TK, , BZK Actieprgramma Maatschappelijke Sectren & ICT, TK, , 26643, nr. 76 Pagina 8

9 4. Waarm ligt de verantwrdelijkheid p rijksniveau (en niet p decentraal f EU-niveau)? He is de verantwrdelijkheid vrmgegeven en waarm? De minister van BZK draagt zrg vr een penbaar bestuur, dat vrm geeft aan het veiligheidsbeleid, waarnder het verhgen van het prestatievermgen van de rganisaties die deel uitmaken van de crisis- en rampenbeheersingsrganisaties, zals de brandweer, de plitie en de geneeskundige hulpverlening bij rampen (GHOR). Vanuit deze zrg vlgt de verantwrdelijkheid vr een landelijke sturing bij de infrmatievrziening die ndig is m p effectieve wijze gezamenlijk te kunnen ptreden. Naast de frmele bestuurlijke verantwrdelijkheden van de minister van BZK hebben vral pragmatische verwegingen een rl gespeeld m de versnipperde lkale en reginale ntwikkelingen te drbreken. Pragmatische verantwrdelijkheid De ndzaak van BZK-betrkkenheid heeft een belangrijke rl gespeeld bij de realisatie van het cmmunicatienetwerk C2000. Z bleek bij de aanbesteding van C2000 al snel dat de investering in een digitale techniek te duur was vr de individuele plitierganisaties. Daarnaast deed TNO de aanbeveling m het netwerk zélf, nder centrale sturing, te buwen 11. Op grnd daarvan nam BZK de rl van ambtelijk pdrachtgever vr het prject p zich met als del één landelijk dekkend netwerk vr plitie, brandweer en ambulancehulpverlening te realiseren. Om vergelijkbare redenen is in dezelfde peride beslten m de vrziene vervanging van de meldkamersystemen van plitie, brandweer en ambulancediensten in een gezamenlijk prject (prject Geïntegreerd Meldkamer Systeem) aan te pakken, nder aansturing van BZK. 12 Bij de plitie zijn Na de rerganisatie van de plitie (1993) zijn diverse samenwerkingsinitiatieven tussen krpsen ntstaan p het gebied van ICT. De initiatieven hebben niet geleid tt de gewenste landelijke infrmatiehuishuding vr de plitie. Om deze impasse te drbreken heeft BZK het initiatief genmen tt de prichting van de Regieraad ICT Plitie als sturend rgaan bij de inhaalslag p het gebied van de plitiële infrmatievrziening. Bestuurlijke verantwrdelijkheid De algemene verantwrdelijkheid vr de veiligheid in de Nederlandse samenleving is.a. uitgewerkt in de Plitiewet, de Brandweerwet, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, en de (ntwerp)wet Veiligheidsregi s. De minister van BZK en de minister van Justitie zijn verantwrdelijk vr de samenhang in het veiligheidsbeleid dat hieruit vrtvleit. De minister van BZK en de minister van Justitie veren het veiligheidsbeleid uit in samenwerking met de partners in veiligheid p lkaal, reginaal, landelijk en internatinaal niveau. De minister van BZK is daarnaast aangewezen als cördinerend minister vr de crisisbeheersing, waarnder k rampen 13 en vr veiligheid in meer algemene zin (integrale veiligheid). Vlgens artikel 5 van het Besluit Infrmatievrziening Rijksdienst heeft de minister van BZK de verantwrdelijkheid vr de cördinatie p het gebied van de 11 TNO rapprt Uitbestedingsmgelijkheden van het PCS netwerk, januari Geïntegreerd Meldkamer Systeem, TK, , nr Beleidsplan Crisisbeheersing , TK, , 29668, nr Besluit Infrmatievrziening Rijksdienst, Staatscurant 1991, 20, in werking getreden 1 december 1990 Pagina 9

10 infrmatievrziening in de penbare sectr als geheel. De uitvering van deze taak is thans belegd bij de Directie Innvatie en Infrmatiebeleid Openbare Sectr (DIIOS). Ingevlge artikel 6, eerste lid, van hetzelfde Besluit is de minister van BZK eerstverantwrdelijk vr de infrmatievrziening van de brandweer, plitie en rampenbestrijding. Crisisbeheersing/Terrrismebestrijding/Inlichtingen en Veiligheid Vanuit de veiligheidssectr wrdt tevens infrmatie tegeleverd vr de uitvering van taken die bij de rijksverheid zijn belegd in het kader van de crisisbeheersing, de bestrijding van terrrisme (NCTb) en functies ten beheve van de inlichtingen en veiligheid (AIVD). Vr de invulling van deze taken is het Rijk mede afhankelijk van de kwaliteit van de peratinele en bestuurlijke infrmatie die vanuit de veiligheidssectr beschikbaar kan wrden gesteld. 5. Welke delstelling heeft de verheid gefrmuleerd vr de plssing van het prbleem? Om de multidisciplinaire samenwerking tussen plitie, brandweer, ambulancezrg, GHOR en verige veiligheidspartners te intensiveren zet de verheid in p het realiseren van een samenhangende infrmatiehuishuding en een gemeenschappelijk gebruik van ICT-vrzieningen bij de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners. De adequate inrichting van de eigen infrmatievrziening van de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners binnen de eigen sectr wrdt beschuwd als een basisvrwaarde vr een effectieve infrmatieuitwisseling en cmmunicatie bij (grtschalig) gezamenlijk ptreden. Het realiseren van en samenhangende infrmatiehuishuding Vr het rganiseren van een infrmatiehuishuding p landelijk niveau is het ndzakelijk de bestuurlijke en rganisatrische samenhang binnen de sectren en tussen de sectren te verbeteren. Daarbij is het nadrukkelijk niet de bedeling m de infrmatievrziening te centraliseren, maar m de infrmatievrziening vr en dr de peratinele rganisaties en besturen deltreffend, betruwbaar en efficiënt in te richten. De eigen verantwrdelijkheid van de besturen en rganisaties vr de eigen infrmatievrziening staat vrp, waarbij per discipline een vraagrganisatie wrdt ingericht vr het benemen van de landelijke unifrme infrmatiebehefte. Vanuit de beheftestelling bij de hulpverleningsdiensten en bestuurders in de regi wrden landelijke visie en kaders ntwikkeld. De landelijke visie en kaders wrden vervlgens reginaal tt uitvering gebracht. Gemeenschappelijk gebruik van ICT-vrzieningen bij de OOV-diensten en veiligheidspartners Ok is een betruwbare en veilige infrmatie-infrastructuur vr een efficiënte en snelle uitwisseling van infrmatie van grt belang. Er met een geïntegreerde verzameling van ICT-vrzieningen kmen vr de invulling van de infrmatiebehefte van de ketenpartners. Hierte wrdt nder andere de ntwikkeling van rganisatrische en technische ICT-vrzieningen bevrderd die dr meerdere rganisaties en ketenpartners wrden gebruikt. De veiligheidspartners dienen, bij de uitvering van hun veiligheidstaken, hun infrmatie te kunnen uitwisselen dr middel van een samenhangend geheel van basis infrmatievrzieningen. Het gaat hierbij niet alleen m het maken van technische afspraken (vrbeeld standaardenntwikkeling), maar k m plitiek-bestuurlijke, financieel-ecnmische, Pagina 10

11 juridische, infrmatiekundige en beheersmatige afspraken. Daarbij wrdt vrtgebuwd p de ntwikkeling van het landelijke radicmmunicatienetwerk (C2000) en de ntwikkeling van het Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) die in 1996 in gang werden gezet. Adequate inrichting van de eigen sectrale infrmatievrziening De multidisciplinaire infrmatieuitwisseling in de veiligheidssectr kan slechts wrden pgebuwd p basis van een adequate inrichting van de eigen infrmatievrziening binnen de sectren brandweer, ambulance/ghor en plitie. De sectren GHOR en brandweer hebben p dit mment ng geen landelijke delstellingen gefrmuleerd. Vr de plitiesectr zijn de delstellingen in 1999 vastgelegd in de pdracht aan de Regieraad ICT Plitie als sturend rgaan bij de inhaalslag p het gebied van de plitiële infrmatievrziening. De pdracht van de Regieraad bestaat uit de vlgende nderdelen: 1. Organiseer ICT Plitie langs lijnen van vraag en aanbd. 2. Zrg dat de technische infrastructuur hmgeen wrdt. 3. Cncentreer de rekencentra van de krpsen naar zes zgenaamde verzrgingsgebieden. 4. Breng architectuur tt stand vr het infrmatiehuis van de Plitie. 5. Standaardiseer en unifrmeer de tepassingen van de plitie langs lijnen van die architectuur. 6. Breng de prfessinele kwaliteit in het infrmatiehuis van de plitie naar een hger niveau. 6. Welke instrumenten (zullen) wrden ingezet? He is de samenhang tussen de instrumenten? Is er sprake van verlap? Binnen de huidige wettelijke mgelijkheden vereist de ntwikkeling van een samenhangende infrmatiehuishuding uitgebreid bestuurlijk verleg. Het thans ingezette bestuurlijk verleg met de betrkken rganisaties van brandweer, ambulancezrg, GHOR, plitie en penbaar bestuur richt zich p het ntwikkelen van een landelijke visie en kaders vr de ntwikkeling van de eigen infrmatievrziening van de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners en in het verlengde daarvan p de multidisciplinaire infrmatievrziening vr infrmatieuitwisseling en cmmunicatie bij grtschalig ptreden. De ntwikkeling vlgt vier hfdlijnen. Hfdlijn 1: Inrichten bestuurlijke samenhang p landelijk niveau Het kabinet legt de nadruk p het inrichten van een bestuurlijke en rganisatrische samenhang p landelijk niveau waarin bestuurders met mandaat besluiten nemen ver de multidisciplinaire infrmatiebehefte en de aansturing van een multidisciplinaire aanbdrganisatie die zrg draagt vr de technische invulling van ntwikkeling, beheer en nderhud van standaarden, infrastructuur en applicaties. De inrichting van de bestuurlijke samenhang heeft bij ICT-plitie gestalte kregen in de vrm van de Regieraad ICT-plitie, bestaande uit vertegenwrdigers uit het veld en van de plitiedepartementen. Deze Raad heeft een landelijke visie p de plitieinfrmatiehuishuding neergelegd in het ICT Bestek Plitie Pagina 11

12 Vr het prject C2000 werd in 1999 een Landelijke Stuurgrep C2000 ingesteld die een klankbrd- en adviesrl richting de minister van BZK vervulde en tevens draagvlak vr het prject C2000 mest creëren binnen het veld. Vervlgens stelde BZK in 2002 de Bestuurlijke Infrmatie Rnde (BIR) in. De BIR had als del m met de bestuurders in de regi s cnvenanten te sluiten ver de implementatie en het gebruik van C2000. Ondanks deze initiatieven cncludeerde de Algemene Rekenkamer medi juni 2003 in haar rapprt 15 dat er nvldende bestuurlijk draagvlak was vr het prject C2000. Als antwrd daarp is in december 2003 een Intentieverklaring Prject C2000 getekend 16 dr de minister van BZK en bestuurders en vrzitters van de kepelrganisaties van de hulpverleningsdiensten. De reden vr deze verklaring was m bij alle betrkken partijen helderheid en vereenstemming te hebben ver het nut en ndzaak van C2000. Daarbij werd de vrmalige Landelijke Stuurgrep C2000 veranderd in het Operatineel Bestuurlijk Overleg (OBO) vr de bewaking van de prjectvrtgang p peratineel niveau. Op 3 april 2006 is dr alle betrkken partijen een intentieverklaring getekend m het OBO m te vrmen naar een Raad vr de Multidisciplinaire Infrmatievrziening Veiligheid (Raad MIV). Deze Raad MIV krijgt naast C2000 k GMS en het nieuwe meldkamersysteem (GMS/NMS) en het prject ACIR tt haar aandachtsgebied. Hfdlijn 2: Versterking sectrale ntwikkeling infrmatisering brandweer, GHOR, ambulancezrg, plitie en penbaar bestuur De kwaliteit van de infrmatievrziening vr grtschalig ptreden wrdt primair bepaald dr de kwaliteit van de infrmatievrziening vr de reguliere situatie. Iedere discipline dient de mn-disciplinaire infrmatiebehefte in kaart te brengen. De adequate inrichting van de eigen infrmatievrziening in de sectren brandweer, ambulancezrg/ghor, plitie en Openbaar Bestuur wrdt beschuwd als een basisvrwaarde m de multidisciplinaire infrmatieuitwisseling mgelijk te maken. Landelijke afspraken ver de infrmatievrziening wrden gemaakt vanuit de beheftestelling bij de hulpverleningsdiensten en bestuurders in de regi. Hfdlijn 3: Inrichting van één aanbdrganisatie Om een efficiënte en geharmniseerde invulling van de infrmatiebehefte te realiseren, is scheiding van vraag en aanbd van belang, waarbij één landelijke aanbdrganisatie zrg draagt vr de technische invulling: ntwikkeling, beheer en nderhud van standaarden, infrastructuur en applicaties. Hfdlijn 4: Gemeenschappelijk gebruik van ICT-vrzieningen bij de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners In de reactie p het ACIR-rapprt benadrukt het kabinet het belang van een geïntegreerde verzameling van ICT-vrzieningen binnen de veiligheidsectr die invulling geeft aan de peratinele en bestuurlijke infrmatiebehefte van de ketenpartners ten beheve van grtschalig gezamenlijk ptreden. 15 Rekenkamerrapprt cmmunicatienetwerk C2000 en GMS, TK, , 28970, nr Intentieverklaring prject C2000, 2 december 2003 Pagina 12

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie