15 februari Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15 februari 2007. Pagina 1"

Transcriptie

1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting (TK, vergaderjaar , 30300, hfdstuk VII nr.2). Artikel 4/Operatinele delstelling 3: Partners In Veiligheid/Het realiseren van een samenhangende infrmatiehuishuding en gemeenschappelijk gebruik van ICT-vrzieningen bij de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners. 15 februari 2007 Pagina 1

2 Vrwrd/leeswijzer Zals aangekndigd in de Memrie van Telichting van de BZK-begrting vr heeft BZK een beleidsdrlichting uitgeverd p Artikel 4/Operatinele Delstelling 3: Partners In Veiligheid/Het realiseren van een samenhangende infrmatiehuishuding en gemeenschappelijk gebruik van ICT-vrzieningen bij de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners. De beleidsdrlichting bestaat uit de beantwrding van 10 vragen, afkmstig uit de standaard vragenlijst van de RPE Het antwrd p iedere vraag start met een krte, kernachtige, samenvatting (cursieve tekst). Daarna vlgt een uitgebreidere beantwrding van de vraag. In de literatuurlijst aan het einde van dit stuk is een verzicht pgenmen van de crrespndentie die vr de beantwrding van de vragen is gebruikt. Uitgangspunten beleidsdrlichting: Bij de ttstandkming van de beleidsdrlichting zijn de vlgende uitgangspunten gekzen: De beleidsdrlichting strekt zich uit ver de peride 2002 t/m De inhud van de antwrden is in belangrijke mate ntleend aan de analyse van het rapprt ver De vrijblijvendheid vrbij van de Adviescmmissie Cördinatie ICT-Rampenbestrijding (ACIR). 3. Het ACIR-rapprt en het kabinetsstandpunt ACIR leggen de hfdlijnen vast vr de multidisciplinaire beleidsntwikkeling en de delen die hierin wrden nagestreefd. De kwaliteit van een multidisciplinaire infrmatiehuishuding buwt vrt p de kwaliteit van de mn-disciplinaire infrmatievrziening die binnen de sectren van brandweer, GHOR, ambulancezrg, plitie en verige veiligheidspartners kan wrden bereikt. Vr het in kaart brengen van de mn-disciplinaire beleidsntwikkeling is gebruik gemaakt van de crrespndentie met de Tweede Kamer die in de peride 2002 tt 2006 is geverd. De geverde crrespndentie richt zich met name p de ntwikkeling van de plitiële infrmatievrziening en in mindere mate p de ntwikkelingen in de sectren brandweer, ambulance en GHOR. Daarnaast is gebruik gemaakt van de crrespndentie en de peridieke vrtgangsrapprtages rnd de multidisciplinaire ntwikkeling van het landelijke radicmmunicatienetwerk C2000 en het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS/NMS). In de beleidsdrlichting is tevens gebruik gemaakt van de eindevaluatie C van 21 juni 2006 waarin de ervaringen rnd de realisatie van C2000 zijn vastgelegd. Onafhankelijke berdeling In de RPE 2006 wrdt het belang benadrukt van een berdeling van de antwrden dr een nafhankelijke derde. Cnfrm de pzet van de regeling zijn de antwrden vrgelegd aan het Adviescentrum In-pact (de Bilt) die een psitief rdeel heeft gegeven ver het rapprt. 1 Begrting BZK 2006, TK, , hfdstuk VII, nr. 2 2 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, ministerie van Financiën dd. 18 april Rapprt ACIR, TK, , 26956, nr Eindevaluatie C2000, TK, , 25124, nr. 49 Pagina 2

3 Managementsamenvatting De hfdpunten uit het achterliggende rapprt kunnen als vlgt wrden samengevat: Ondanks de inspanningen en initiatieven die in de veiligheidssektr de afgelpen jaren zijn ntwikkeld is p veel gebieden ng steeds sprake van ICTachterstanden. Ok is samenwerking binnen en tussen de hulpdiensten van plitie, brandweer, ambulancezrg, GHOR en verige veiligheidspartners ng nvldende. De samenwerking met p alle niveau s verder wrden verbeterd m slachtffers en schade zveel mgelijk te vrkmen. Vr een effectieve samenwerking is het ndzakelijk dat infrmatieuitwisseling en cmmunicatie ten beheve van (grtschalig) gezamenlijk ptreden wrden verbeterd en dat de rganisatie en werkprcessen wrden afgestemd p de nieuwe cmmunicatie en infrmatiemgelijkheden. Om gebruik te maken van de thans beschikbare mgelijkheden zijn grtschalige bestuurlijke en rganisatrische aanpassingen nntkmbaar. Alleen technische ingrepen geven geen plssing vr de thans ntstane prblematiek De kwaliteit van de infrmatievrziening en de cmmunicatie in de veiligheidssektr wrdt in belangrijke mate bepaald dr de rganisatrische pbuw van de samenwerking in de veiligheidsektr. De veiligheidssektr is een samenwerkingsrganisatie van zelfstandige OOV-diensten (brandweerkrpsen, plitiekrpsen, ambulancediensten, GHOR) en een grt aantal andere zelfstandige veiligheidspartners. Iedere veiligheidspartner bepaalt de eigen cmmunicatie en infrmatievrziening en de standaarden die daarbij wrden gehanteerd. Deze beleidsvrijheid heeft geleid tt een grte diversiteit in de invulling van de cmmunicatie en infrmatievrziening. Dr de diversiteit is infrmatie niet beschikbaar f kan niet wrden uitgewisseld (eilandautmatisering). De knelpunten hebben zwel betrekking p de mndisciplinaire infrmatievrziening binnen de sectren als p de multidisciplinaire infrmatievrziening tussen de sectren. Om de fragmentatie te drbreken zet de verheid in p het realiseren van een samenhangende infrmatiehuishuding en een gemeenschappelijk gebruik van ICT-vrzieningen bij de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners. De inrichting van een samenhangende infrmatiehuishuding vereist in de eerste plaats kaders vr unifrmiteit en standaarden die dr alle deelnemende partijen als uitgangspunt wrden gehanteerd vr de inrichting van de eigen infrmatievrziening. Binnen de huidige structuur is het vaststellen van deze gezamenlijke kaders verbnden aan de vele bestuurlijke partijen die verantwrdelijk zijn vr de aansturing van de hulpdiensten en verige veiligheidspartners in de veiligheidssectr. De reginale besturen van brandweer en plitie, de lkale verheden (gemeenten), en de zrgverzekeraars (zrgsectr) zijn daarnaast verantwrdelijk vr het budget dat vr de daadwerkelijke realisatie (investeringen en explitatie) beschikbaar kan wrden gesteld. Bvenstaande bestuurlijke en financiële cmplexiteit is een van de redenen vr de weerbarstigheid van de ntwikkeling van een samenhangende infrmatiehuishuding in de veiligheidssektr. Pagina 3

4 Deze stand van zaken met betrekking tt de infrmatieuitwisseling en cmmunicatie binnen de veiligheidssektr is p het deelterrein van de rampenbestrijding uitgebreid geanalyseerd in het advies van de Adviescmmissie Infrmatisering Rampenbestrijding (ACIR, Rapprt De Vrijblijvendheid Vrbij ) Op basis van dit rapprt heeft BZK in samenwerking met het veld de instelling van de Raad vr de Multidisciplinaire Infrmatie Vrziening (Raad MIV) geïnitieerd waarin de partijen uit de veiligheidssektr p bestuurlijk niveau samenwerken. De Raad MIV is in juni 2006 van start gegaan. De instelling van de Raad MIV legt een belangrijke basis vr vastleggen van keuzes ten aanzien van de ntwikkeling van een samenhangende infrmatiehuishuding en de unifrmiteit en standaardisatie van de infrmatievrziening en cmmunicatie p landelijk niveau. Gelijktijdig is de gestructureerde inrichting van de eigen infrmatievrziening van de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners ter hand genmen. De adequate inrichting van de eigen infrmatievrziening van de OOV-diensten is immers een vrwaarde m de nderlinge infrmatieuitwisseling bij (grtschalig) gezamenlijk ptreden mgelijk te maken. De bestuurlijke aandacht is ndzakelijk vr het brgen van de bestuurlijke randvrwaarden en het rganiseren van kaders waarbinnen de daadwerkelijke gezamenlijke ntwikkeling van een samenhangende infrmatiehuishuding kan wrden geplaatst. Het thans ingezette verleg ver de brging en de kaders verkeert in een structureringsfase. Dit verleg zal k in de kmende jaren wrden vrtgezet. Pagina 4

5 1. Wat is het prbleem dat aanleiding is (geweest) vr beleid? Is dit prbleem ng actueel? De samenwerking binnen en tussen plitie, brandweer, ambulancezrg, GHOR en verige veiligheidspartners is ng nvldende. In de veiligheidssektr ntbreken unifrmiteit en standaarden waardr de infrmatieuitwisseling en cmmunicatie ten beheve van (grtschalig) gezamenlijk ptreden wrden belemmerd. De samenwerking met p alle niveau s verder wrden verbeterd m slachtffers en schade zveel mgelijk te vrkmen. In de evaluatierapprten ver diverse rampen en crises (Enschede, Vlendam) wrdt benadrukt dat het gezamenlijk bestuurlijk en peratinele ptreden van de OOVdiensten (plitie, brandweer, ambulancezrg, GHOR) en verige veiligheidspartners met wrden verbeterd. Het belang van een feillze samenwerking is zwel aanwezig in dagelijkse mstandigheden ( 1-1-2, als iedere secnde telt ) als in pgeschaalde situaties bij grtschalige gebeurtenissen en crises, waarbij ingespeeld met wrden p snelle en nvrspelbare mstandigheden. De infrmatievrziening en cmmunicatie binnen en tussen de veiligheidspartners vrmt al geruime tijd een belangrijk knelpunt vr de verbetering van de bestuurlijke en peratinele samenwerking en het presterend vermgen van de veiligheidsketen. De prblemen zijn als eerste nderkend p het gebied van de samenwerking tussen de meldkamers van brandweer, ambulance/ghor en plitie. De prbleempunten p meldkamergebied hebben midden jaren 90 geleid tt het in gang zetten van het prject mbiele cmmunicatie C2000 en het prject Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS). De knelpunten hebben niet alleen betrekking p de multidisciplinaire infrmatievrziening tussen de sectren maar vrmen k een knelpunt in de mndisciplinaire infrmatievrziening binnen de sectren. Binnen de sectr plitie zijn de prblemen in de cmmunicatie en infrmatievrziening vr de plitiële bedrijfsvering reeds lange tijd nderwerp van aandacht. In 1999 werd binnen het plitiedmein (Beleidsplan Nederlandse Plitie 5 ) de ndzaak benemd m een inhaalslag uit te veren vr de plitiële infrmatievrziening m een achterstand p ICT-gebied in te lpen. Daarbij werden de vlgende prblemen benemd: een veruderde infrastructuur; nvldende vrtgang bij de vernieuwing van applicaties/systemen; nvldende cördinatie/sub-ptimale vrwaarden vr een transparante bedrijfsvering binnen de klmmen. Vergelijkbare cnclusies hadden destijds kunnen wrden getrkken vr de ICTsituatie en samenwerking bij de verige hulpdiensten. Cnclusie: Ondanks de inspanningen en initiatieven p veel gebieden is er ng steeds sprake van ICT-achterstanden en nvldende samenwerking binnen en tussen de hulpdiensten. Hewel er verbeterslagen zijn gemaakt, is het prbleem k p dit mment ng actueel. 5 Beleidsplan Nederlandse Plitie , TK, , 26345, nr. 19 Pagina 5

6 2. Wat is de rzaak van het prbleem? De veiligheidssektr is een samenwerkingsrganisatie van zelfstandige OOV-diensten (brandweerkrpsen, plitiekrpsen, ambulancediensten, GHOR) en een grt aantal andere zelfstandige veiligheidspartners. Iedere veiligheidspartner bepaalt de eigen cmmunicatie en infrmatievrziening en de standaarden die daarbij wrden gehanteerd. Deze beleidsvrijheid heeft geleid tt een grte diversiteit in de invulling van de cmmunicatie en infrmatievrziening. Dr de diversiteit is infrmatie niet beschikbaar f kan niet wrden uitgewisseld (eilandautmatisering). De knelpunten hebben zwel betrekking p de mndisciplinaire infrmatievrziening binnen de sectren als p de multidisciplinaire infrmatievrziening tussen de sectren. Het drbreken van de eilandautmatisering vereist in de veiligheidsectr een gezamenlijke aanpak p technisch, tactisch en strategisch niveau. Vr het gang zetten van deze gezamenlijke aanpak is een cultuurmslag ndzakelijk waarbij de primair lkale en reginale riëntatie wrdt verlaten. Het huidige bestel beperkt de mgelijkheden m vanuit BZK een gezamenlijke aanpak af te dwingen en een drbraak te frceren naar unifrmiteit en standaardisatie van werkprcessen die ndzakelijk zijn m de fragmentatie te drbreken. In de veiligheidssectr functineert een grt aantal veiligheidspartners: 26 plitiekrpsen, 25 reginale brandweerkrpsen, 25 reginale GHOR-rganisaties, 25 RAV/ambulancerganisaties (i..), Kninklijke Marechaussee, 12 departementen, 12 prvincies, 443 gemeenten, waterschappen en bedrijven 6. Iedere veiligheidspartner draagt zrg vr de eigen cmmunicatie en infrmatievrziening. Deze beleidsvrijheid heeft in het verleden als vrdeel gehad dat de ICT-ndersteuning kn wrden afgestemd p specifieke eigen beheften en wensen. Deze beleidsvrijheid heeft eveneens geleid tt een versnipperde invulling van cmmunicatie en de infrmatievrziening in de veiligheidssectr waardr infrmatie niet beschikbaar is f kan niet wrden uitgewisseld. Omdat de knelpunten in de infrmatievrziening een bestuurlijke rzaak kennen, dient er derhalve k een bestuurlijke plssing te wrden gevnden (zie figuur 1). Figuur 1. Knelpuntenanalyse 6 Rapprt ACIR, TK, , 26956, nr. 37 Pagina 6

7 Bij de partners in veiligheid functineren p dit mment naar schatting ICTsystemen met relevante infrmatie vr de bestuurlijke en peratinele bedrijfsvering. De huidige situatie kenmerkt zich dr een grte diversiteit van niet-kppelbare infrmatiesystemen (eilandautmatisering). Deze versnippering leidt tt prblemen in het hebben van infrmatie (infrmatie is niet beschikbaar, niet tegankelijk, f niet bruikbaar) én leidt tevens tt prblemen in het uitwisselen van infrmatie (er wrdt nvldende uitgewisseld met andere disciplines, met andere regi s, f binnen de hiërarchie). Daardr zijn gegevens nvldende ntslten vr de partijen die deze ndig hebben vr een effectief mndisciplinair f multidisciplinair (gezamenlijk) ptreden. Alleen technische ingrepen geven geen plssing m de versnippering te drbreken. De verbetering van de infrmatievrziening vr het grtschalig gemeenschappelijke ptreden in de veiligheidssectr vergt bestuurlijke en rganisatrische betrkkenheid van alle veiligheidspartners. Geen enkele partij kan het prbleem zelfstandig plssen. De Bestuurlijk / Financiële en Organisatrische knelpunten in de prblematiek wrden samengevat weergegeven in figuur 2. Figuur 2: Bestuurlijk / Financiële en Organisatrische rzaken. De intrductie van de nieuwe cmmunicatie en infrmatiemgelijkheden vergt grtschalige aanpassingen in de rganisatie en werkwijze binnen de veiligheidssectr. De aanpassingen zijn ndig m gezamenlijke keuzes mgelijk te maken in de thans beschikbare mgelijkheden. Bestuurlijke aandacht is ndzakelijk vr het brgen van de bestuurlijke randvrwaarden en het rganiseren van kaders waarbinnen de daadwerkelijke gezamenlijke ntwikkeling van een samenhangende infrmatiehuishuding kan wrden geplaatst. De impact van de bestuurlijke en rganisatrische aanpassingen bij een drgrei naar een landelijke infrmatiehuishuding is als eerste nderkend binnen de sectr plitie. Binnen de sectr plitie werd in 2005 een analyse gemaakt van de knelpunten die zich vrdeden bij de uitvering van het ICT-bestek nder verantwrdelijkheid van de Regieraad ICT-plitie. De analyse is k van tepassing p de andere sectren binnen de veiligheidssektr. Gewezen wrdt gewezen p de grtschaligheid van de veranderingen p rganisatrisch en technisch vlak en een gebrek aan aandacht van bestuur en management vr het ICT nderwerp binnen de rganisaties. Daarnaast is een 7 Plitie, resultaten ICT-bestek , TK, vergaderjaar , 29628, nr. 28 Pagina 7

8 cultuurmslag ndzakelijk vr het mbuigen van de vrnamelijk lkale en reginale riëntatie naar een landelijke (infrastructurele) invulling/afstemming van het aanbd aan ICT-middelen (de aanbdrganisatie) en met een landelijke vraagarticulatie vanuit de sectren wrden gerganiseerd. Om multidisciplinaire infrmatieuitwisseling bij grtschalig gemeenschappelijk ptreden mgelijk te maken dient de infrmatievrziening van de OOV-diensten en de veiligheidspartners vr de reguliere situatie als eerste p rde te wrden gebracht. Cnclusie: Ondanks de inspanningen en initiatieven p veel gebieden is in de afgelpen jaren in de veiligheidssectr te weinig gebeurd aan het aanpassen van de rganisatie en werkprcessen aan de nieuwe cmmunicatie en infrmatiemgelijkheden. Om gebruik te maken van de thans beschikbare mgelijkheden zijn grtschalige bestuurlijke en rganisatrische aanpassingen ndzakelijk. Alleen technische ingrepen geven geen plssing vr de thans ntstane prblematiek. 3. Waarm rekent de verheid het tt haar verantwrdelijkheid m het prbleem p te lssen? De zrg vr de verschillende aspecten van veiligheid in de Nederlandse samenleving behrt van udsher tt de verantwrdelijkheid van de verheid (rijk, prvincie, gemeenten en waterschappen). In deze verantwrdelijkheid ligt begrepen dat de verschillende verheidsdiensten z ged mgelijk met elkaar samenwerken m ns land veiliger te maken. Nederlandse burgers hechten hge waarde aan de veiligheid in nze samenleving. De invulling van de veiligheid en het tezicht hierp wrdt beschuwd als een belangrijke verantwrdelijkheid van rijksverheid, de prvinciale verheid en de gemeentelijke verheid. Het kabinet heeft in het Strategisch Accrd aangegeven veiligheid als dé pririteit te zien vr de kmende jaren. Het verbeteren van de veiligheid in Nederland en het daarmee bijdragen aan het vergrten van de veiligheidsgevelens van burgers is benemd dr het kabinet als pririteit in het Veiligheidsprgramma Naar een veiliger Samenleving 8 en het actieprgramma Bewust Veiliger. 9 Het verbeteren van de infrmatievrziening in de veiligheidssectr levert een belangrijke bijdrage aan het presterend vermgen van de veiligheidspartners en het veiligheidsstreven dat in deze prgramma s is vastgelegd. Het verbeteren van de infrmatievrziening in de veiligheidsectr vrmt eveneens een belangrijk nderdeel van het actieprgramma Maatschappelijke Sectren en ICT , waarin het kabinet zijn ambities heeft vastgelegd m het functineren van de Nederlandse verheid en de cncurrentiepsitie van Nederland te verbeteren. In het actieprgramma wrden een aantal actielijnen benemd die zich richten p belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de sectren mbiliteit, nderwijs, veiligheid en zrg m een drbraak te realiseren in de implementatie van innvatieve ICT-tepassingen en diensten. 8 Veiligheidsprgramma naar een veiliger samenleving, TK, , 28684, nr. 9 Actieprgramma rampenbeheersing en brandweer Bewust Veiliger, TK, , BZK Actieprgramma Maatschappelijke Sectren & ICT, TK, , 26643, nr. 76 Pagina 8

9 4. Waarm ligt de verantwrdelijkheid p rijksniveau (en niet p decentraal f EU-niveau)? He is de verantwrdelijkheid vrmgegeven en waarm? De minister van BZK draagt zrg vr een penbaar bestuur, dat vrm geeft aan het veiligheidsbeleid, waarnder het verhgen van het prestatievermgen van de rganisaties die deel uitmaken van de crisis- en rampenbeheersingsrganisaties, zals de brandweer, de plitie en de geneeskundige hulpverlening bij rampen (GHOR). Vanuit deze zrg vlgt de verantwrdelijkheid vr een landelijke sturing bij de infrmatievrziening die ndig is m p effectieve wijze gezamenlijk te kunnen ptreden. Naast de frmele bestuurlijke verantwrdelijkheden van de minister van BZK hebben vral pragmatische verwegingen een rl gespeeld m de versnipperde lkale en reginale ntwikkelingen te drbreken. Pragmatische verantwrdelijkheid De ndzaak van BZK-betrkkenheid heeft een belangrijke rl gespeeld bij de realisatie van het cmmunicatienetwerk C2000. Z bleek bij de aanbesteding van C2000 al snel dat de investering in een digitale techniek te duur was vr de individuele plitierganisaties. Daarnaast deed TNO de aanbeveling m het netwerk zélf, nder centrale sturing, te buwen 11. Op grnd daarvan nam BZK de rl van ambtelijk pdrachtgever vr het prject p zich met als del één landelijk dekkend netwerk vr plitie, brandweer en ambulancehulpverlening te realiseren. Om vergelijkbare redenen is in dezelfde peride beslten m de vrziene vervanging van de meldkamersystemen van plitie, brandweer en ambulancediensten in een gezamenlijk prject (prject Geïntegreerd Meldkamer Systeem) aan te pakken, nder aansturing van BZK. 12 Bij de plitie zijn Na de rerganisatie van de plitie (1993) zijn diverse samenwerkingsinitiatieven tussen krpsen ntstaan p het gebied van ICT. De initiatieven hebben niet geleid tt de gewenste landelijke infrmatiehuishuding vr de plitie. Om deze impasse te drbreken heeft BZK het initiatief genmen tt de prichting van de Regieraad ICT Plitie als sturend rgaan bij de inhaalslag p het gebied van de plitiële infrmatievrziening. Bestuurlijke verantwrdelijkheid De algemene verantwrdelijkheid vr de veiligheid in de Nederlandse samenleving is.a. uitgewerkt in de Plitiewet, de Brandweerwet, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, en de (ntwerp)wet Veiligheidsregi s. De minister van BZK en de minister van Justitie zijn verantwrdelijk vr de samenhang in het veiligheidsbeleid dat hieruit vrtvleit. De minister van BZK en de minister van Justitie veren het veiligheidsbeleid uit in samenwerking met de partners in veiligheid p lkaal, reginaal, landelijk en internatinaal niveau. De minister van BZK is daarnaast aangewezen als cördinerend minister vr de crisisbeheersing, waarnder k rampen 13 en vr veiligheid in meer algemene zin (integrale veiligheid). Vlgens artikel 5 van het Besluit Infrmatievrziening Rijksdienst heeft de minister van BZK de verantwrdelijkheid vr de cördinatie p het gebied van de 11 TNO rapprt Uitbestedingsmgelijkheden van het PCS netwerk, januari Geïntegreerd Meldkamer Systeem, TK, , nr Beleidsplan Crisisbeheersing , TK, , 29668, nr Besluit Infrmatievrziening Rijksdienst, Staatscurant 1991, 20, in werking getreden 1 december 1990 Pagina 9

10 infrmatievrziening in de penbare sectr als geheel. De uitvering van deze taak is thans belegd bij de Directie Innvatie en Infrmatiebeleid Openbare Sectr (DIIOS). Ingevlge artikel 6, eerste lid, van hetzelfde Besluit is de minister van BZK eerstverantwrdelijk vr de infrmatievrziening van de brandweer, plitie en rampenbestrijding. Crisisbeheersing/Terrrismebestrijding/Inlichtingen en Veiligheid Vanuit de veiligheidssectr wrdt tevens infrmatie tegeleverd vr de uitvering van taken die bij de rijksverheid zijn belegd in het kader van de crisisbeheersing, de bestrijding van terrrisme (NCTb) en functies ten beheve van de inlichtingen en veiligheid (AIVD). Vr de invulling van deze taken is het Rijk mede afhankelijk van de kwaliteit van de peratinele en bestuurlijke infrmatie die vanuit de veiligheidssectr beschikbaar kan wrden gesteld. 5. Welke delstelling heeft de verheid gefrmuleerd vr de plssing van het prbleem? Om de multidisciplinaire samenwerking tussen plitie, brandweer, ambulancezrg, GHOR en verige veiligheidspartners te intensiveren zet de verheid in p het realiseren van een samenhangende infrmatiehuishuding en een gemeenschappelijk gebruik van ICT-vrzieningen bij de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners. De adequate inrichting van de eigen infrmatievrziening van de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners binnen de eigen sectr wrdt beschuwd als een basisvrwaarde vr een effectieve infrmatieuitwisseling en cmmunicatie bij (grtschalig) gezamenlijk ptreden. Het realiseren van en samenhangende infrmatiehuishuding Vr het rganiseren van een infrmatiehuishuding p landelijk niveau is het ndzakelijk de bestuurlijke en rganisatrische samenhang binnen de sectren en tussen de sectren te verbeteren. Daarbij is het nadrukkelijk niet de bedeling m de infrmatievrziening te centraliseren, maar m de infrmatievrziening vr en dr de peratinele rganisaties en besturen deltreffend, betruwbaar en efficiënt in te richten. De eigen verantwrdelijkheid van de besturen en rganisaties vr de eigen infrmatievrziening staat vrp, waarbij per discipline een vraagrganisatie wrdt ingericht vr het benemen van de landelijke unifrme infrmatiebehefte. Vanuit de beheftestelling bij de hulpverleningsdiensten en bestuurders in de regi wrden landelijke visie en kaders ntwikkeld. De landelijke visie en kaders wrden vervlgens reginaal tt uitvering gebracht. Gemeenschappelijk gebruik van ICT-vrzieningen bij de OOV-diensten en veiligheidspartners Ok is een betruwbare en veilige infrmatie-infrastructuur vr een efficiënte en snelle uitwisseling van infrmatie van grt belang. Er met een geïntegreerde verzameling van ICT-vrzieningen kmen vr de invulling van de infrmatiebehefte van de ketenpartners. Hierte wrdt nder andere de ntwikkeling van rganisatrische en technische ICT-vrzieningen bevrderd die dr meerdere rganisaties en ketenpartners wrden gebruikt. De veiligheidspartners dienen, bij de uitvering van hun veiligheidstaken, hun infrmatie te kunnen uitwisselen dr middel van een samenhangend geheel van basis infrmatievrzieningen. Het gaat hierbij niet alleen m het maken van technische afspraken (vrbeeld standaardenntwikkeling), maar k m plitiek-bestuurlijke, financieel-ecnmische, Pagina 10

11 juridische, infrmatiekundige en beheersmatige afspraken. Daarbij wrdt vrtgebuwd p de ntwikkeling van het landelijke radicmmunicatienetwerk (C2000) en de ntwikkeling van het Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) die in 1996 in gang werden gezet. Adequate inrichting van de eigen sectrale infrmatievrziening De multidisciplinaire infrmatieuitwisseling in de veiligheidssectr kan slechts wrden pgebuwd p basis van een adequate inrichting van de eigen infrmatievrziening binnen de sectren brandweer, ambulance/ghor en plitie. De sectren GHOR en brandweer hebben p dit mment ng geen landelijke delstellingen gefrmuleerd. Vr de plitiesectr zijn de delstellingen in 1999 vastgelegd in de pdracht aan de Regieraad ICT Plitie als sturend rgaan bij de inhaalslag p het gebied van de plitiële infrmatievrziening. De pdracht van de Regieraad bestaat uit de vlgende nderdelen: 1. Organiseer ICT Plitie langs lijnen van vraag en aanbd. 2. Zrg dat de technische infrastructuur hmgeen wrdt. 3. Cncentreer de rekencentra van de krpsen naar zes zgenaamde verzrgingsgebieden. 4. Breng architectuur tt stand vr het infrmatiehuis van de Plitie. 5. Standaardiseer en unifrmeer de tepassingen van de plitie langs lijnen van die architectuur. 6. Breng de prfessinele kwaliteit in het infrmatiehuis van de plitie naar een hger niveau. 6. Welke instrumenten (zullen) wrden ingezet? He is de samenhang tussen de instrumenten? Is er sprake van verlap? Binnen de huidige wettelijke mgelijkheden vereist de ntwikkeling van een samenhangende infrmatiehuishuding uitgebreid bestuurlijk verleg. Het thans ingezette bestuurlijk verleg met de betrkken rganisaties van brandweer, ambulancezrg, GHOR, plitie en penbaar bestuur richt zich p het ntwikkelen van een landelijke visie en kaders vr de ntwikkeling van de eigen infrmatievrziening van de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners en in het verlengde daarvan p de multidisciplinaire infrmatievrziening vr infrmatieuitwisseling en cmmunicatie bij grtschalig ptreden. De ntwikkeling vlgt vier hfdlijnen. Hfdlijn 1: Inrichten bestuurlijke samenhang p landelijk niveau Het kabinet legt de nadruk p het inrichten van een bestuurlijke en rganisatrische samenhang p landelijk niveau waarin bestuurders met mandaat besluiten nemen ver de multidisciplinaire infrmatiebehefte en de aansturing van een multidisciplinaire aanbdrganisatie die zrg draagt vr de technische invulling van ntwikkeling, beheer en nderhud van standaarden, infrastructuur en applicaties. De inrichting van de bestuurlijke samenhang heeft bij ICT-plitie gestalte kregen in de vrm van de Regieraad ICT-plitie, bestaande uit vertegenwrdigers uit het veld en van de plitiedepartementen. Deze Raad heeft een landelijke visie p de plitieinfrmatiehuishuding neergelegd in het ICT Bestek Plitie Pagina 11

12 Vr het prject C2000 werd in 1999 een Landelijke Stuurgrep C2000 ingesteld die een klankbrd- en adviesrl richting de minister van BZK vervulde en tevens draagvlak vr het prject C2000 mest creëren binnen het veld. Vervlgens stelde BZK in 2002 de Bestuurlijke Infrmatie Rnde (BIR) in. De BIR had als del m met de bestuurders in de regi s cnvenanten te sluiten ver de implementatie en het gebruik van C2000. Ondanks deze initiatieven cncludeerde de Algemene Rekenkamer medi juni 2003 in haar rapprt 15 dat er nvldende bestuurlijk draagvlak was vr het prject C2000. Als antwrd daarp is in december 2003 een Intentieverklaring Prject C2000 getekend 16 dr de minister van BZK en bestuurders en vrzitters van de kepelrganisaties van de hulpverleningsdiensten. De reden vr deze verklaring was m bij alle betrkken partijen helderheid en vereenstemming te hebben ver het nut en ndzaak van C2000. Daarbij werd de vrmalige Landelijke Stuurgrep C2000 veranderd in het Operatineel Bestuurlijk Overleg (OBO) vr de bewaking van de prjectvrtgang p peratineel niveau. Op 3 april 2006 is dr alle betrkken partijen een intentieverklaring getekend m het OBO m te vrmen naar een Raad vr de Multidisciplinaire Infrmatievrziening Veiligheid (Raad MIV). Deze Raad MIV krijgt naast C2000 k GMS en het nieuwe meldkamersysteem (GMS/NMS) en het prject ACIR tt haar aandachtsgebied. Hfdlijn 2: Versterking sectrale ntwikkeling infrmatisering brandweer, GHOR, ambulancezrg, plitie en penbaar bestuur De kwaliteit van de infrmatievrziening vr grtschalig ptreden wrdt primair bepaald dr de kwaliteit van de infrmatievrziening vr de reguliere situatie. Iedere discipline dient de mn-disciplinaire infrmatiebehefte in kaart te brengen. De adequate inrichting van de eigen infrmatievrziening in de sectren brandweer, ambulancezrg/ghor, plitie en Openbaar Bestuur wrdt beschuwd als een basisvrwaarde m de multidisciplinaire infrmatieuitwisseling mgelijk te maken. Landelijke afspraken ver de infrmatievrziening wrden gemaakt vanuit de beheftestelling bij de hulpverleningsdiensten en bestuurders in de regi. Hfdlijn 3: Inrichting van één aanbdrganisatie Om een efficiënte en geharmniseerde invulling van de infrmatiebehefte te realiseren, is scheiding van vraag en aanbd van belang, waarbij één landelijke aanbdrganisatie zrg draagt vr de technische invulling: ntwikkeling, beheer en nderhud van standaarden, infrastructuur en applicaties. Hfdlijn 4: Gemeenschappelijk gebruik van ICT-vrzieningen bij de OOV-diensten en de verige veiligheidspartners In de reactie p het ACIR-rapprt benadrukt het kabinet het belang van een geïntegreerde verzameling van ICT-vrzieningen binnen de veiligheidsectr die invulling geeft aan de peratinele en bestuurlijke infrmatiebehefte van de ketenpartners ten beheve van grtschalig gezamenlijk ptreden. 15 Rekenkamerrapprt cmmunicatienetwerk C2000 en GMS, TK, , 28970, nr Intentieverklaring prject C2000, 2 december 2003 Pagina 12

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

15 februari Pagina 1

15 februari Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Aanbieding rapport Algemene Doorlichting Rampenbestrijding De Stand van Zaken ZOOS- ZOO?

Aanbieding rapport Algemene Doorlichting Rampenbestrijding De Stand van Zaken ZOOS- ZOO? Inspectie PENBARE RDE EN VEILIGHEID Datum 14 maart 2008 ns kenmerk 2007-0000550582 Aan de griffieren van de gemeenteraden nderdeel Inspectie V Inlichtingen E.LM. de Vs T (070) 4268796 F Uw kenmerk nderwerp

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 22-09-2009 Onderwerp: Herijking museumbeleid Steenwijkerland Cnceptbesluit: Opdracht geven vr de ntwikkeling van een nieuwe inhudelijke

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo Startntitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020 Gemeente Tynaarl Team Leefmgeving - Veiligheid April 2015 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave... 1 1. waarm... 2 2. wat... 3 2. wie... 4 3. he... 6 4. wanneer...

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet DB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : WM/MIW/SSl/8372 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het project Gedragswerk

Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het project Gedragswerk Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het prject Gedragswerk Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het prject Gedragswerk Obern Gedragswerk, wat werkt? 3 Inhudspgave Samenvatting... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie