Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) (1991)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst, PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Financiën / DG Rijksbegroting 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...9 Aanwijzingen voor de gebruiker...10 Openbaarheidsbeperkingen...10 Beperkingen aan het gebruik...10 Andere toegang Aanvraaginstructie Citeerinstructie Archiefvorming...11 Geschiedenis van de archiefvormer...11 Geschiedenis van het archiefbeheer...11 Inhoud en structuur van het archief...12 Selectie en vernietiging Oorspronkelijk archiefbestanddeel (inv.nrs )...12 Aanvulling 2008 (inv.nrs )...12 Verantwoording van de bewerking...13 Oorspronkelijk archiefbestanddeel (inv.nrs )...13 Aanvulling 2008 (inv.nrs )...15 Ordening van het archief...16 Algemeen Aanvulling 2008 (inv.nrs )...16 Verwant materiaal...17 Afgescheiden archiefmateriaal...17 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...19 ONDERSTEUNENDE PROCESSEN (ORGANISATIE EN PERSONEEL) Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Inspectie der Rijksfinanciën (IRF)...19 DIVERSE HANDELINGEN: Directie Begrotingszaken...20 Aanschrijvingen van de directie Begrotingszaken, Inspectie der Rijksfinanciën Centrale Accountantsdienst (CAD) Het vaststellen van het beleid inzake het technisch beheer van de rijksbegroting Comptabiliteitswet Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) : Deelname aan de Commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitswet 1927 (Commissie Simons) Ontwerp-Comptabiliteitswet (Kamerstuk 7760) Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Ontwerp-Comptabiliteitswet (kamerstuk no ) / Totstandkoming Comptabiliteitswet Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Comptabiliteitswet Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Overige Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Inspectie Rijksfinanciën Dienst der Rijksbegroting...35

4 4 Financiën / DG Rijksbegroting Dienst der Rijksbegroting, afdeling Personeel Directie Begrotingszaken, afdeling Personeel Het formuleren van voorstellen inzake het inhoudelijke begrotingsbeleid met betrekking tot één of meer begrotingsjaren Directie Begrotingszaken Inspectie Rijksfinanciën Het formuleren van beleidsregels inzake de toepassing van formele bevoegdheden met betrekking tot het beheer van de rijksbegroting Directie Begrotingszaken Inspectie Rijksfinanciën...43 ALGEMEEN...43 AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN Centrale Accountantsdienst (CAD) Het opstellen van jaarverslagen Centrale Accountantsdienst (CAD) Het instellen van commissies en raden inzake het beheer van de rijksbegroting Directie Begrotingszaken Het beantwoorden van vragen van burgers inzake het beheer van de rijksbegroting Directie Begrotingszaken Het beantwoorden van Kamervragen inzake het beheer van de rijksbegroting Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst Directie Defensie Aangelegenheden (DDA) Het informeren van de Staten-Generaal inzake het begrotingsbeleid Directie Begrotingszaken Het opstellen van Middelenwetten Directie Begrotingszaken Directie Defensie Aangelegenheden (DDA) Het stellen van voorschriften inzake de inrichting van de begroting Directie Begrotingszaken Inspectie Rijksfinanciën Centrale Accountantsdienst (CAD) Directie Defensie Aangelegenheden (DDA) Dienst der Rijksbegroting Het opstellen van een nota houdende streefcijfers die de begrotingsruimte van de vakminister bepaalt Directie Begrotingszaken Het toetsen van wetsontwerpen tot vaststelling van het hoofdstuk van de begroting van uitgaven en andere voorstellen met financiële gevolgen BEGROTINGSWETTEN Directie Begrotingszaken...57 Algemeen...57 Vaststelling van de hoofdstukken der rijksbegroting Begrotingsjaren (op volgorde van begrotingsjaar)...58 Begrotingsjaren (op volgorde van hoofdstuk)...67 Begrotingsjaren (op volgorde van begrotingsjaar) Inspectie der Rijksfinanciën (Archiefbescheiden uit de periode betreffende de Thesaurie Inspectie en Centrale Accountantsdienst -TICA-) Ministerie van Buitenlandse zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Landbouw en Visserij Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ANDERE VOORSTELLEN MET FINANCIËLE GEVOLGEN...73 Ingangen op de adviesnotities en aanbiedingsformulieren ten behoeve van de Ministerraad...73

5 Financiën / DG Rijksbegroting 5 Alfabetische ingang (op onderwerp) op de ministerraadstukken (kaartsysteem) Voorstellen van de afzonderlijke ministeries en Hoge Colleges van Staat Diversen Hoge Colleges van Staat Ministerie van Algemene Zaken Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, en taakvoorganger(s) Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Justitie Ministerie van Binnenlandse Zaken en taakvoorganger(s) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en taakvoorganger(s) Ministerie van Financiën Ministerie van Defensie en taakvoorganger(s) Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en taakvoorganger(s) Ministerie van Verkeer en Waterstaat en taakvoorganger(s) Ministerie van Economische Zaken Ministerie Landbouw en Visserij en taakvoorganger(s) Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en taakvoorganger(s) Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en taakvoorganger(s) Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en taakvoorganger(s) Nationaal Steunfonds Directie Defensie Aangelegenheden (DDA) (Externe) nota's voor de minister Uitgaande brieven Interne nota's Nota's, brieven etc. van de afdeling Inspectie Defensiezaken Nota's, brieven etc. van de afdeling Internationale Defensiezaken Afzonderlijke onderwerpen Het opstellen van de zgn. Miljoenennota, houdende: - een nota inzake de toestand van de financiën van het rijk;- een verzamelstaat inzake de totalen van alle hoofdstukken van de begroting van uitgaven;- het totaal van de ramingstaat Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Staatsbalansen 1948 tot en met Dienst der Rijksbegroting Directie Begrotingszaken Het houden van toezicht op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk Directie Begrotingszaken Inspectie Rijksfinanciën Centrale Accountantsdienst (CAD) Het opstellen van een nota -de zgn. Voorjaarsnota- inzake de ontwikkeling van de lopende begroting Directie Begrotingszaken Het opstellen van een nota inzake de uitvoering van de begroting van het afgelopen jaar houdende herziene ramingen van uitgaven, de belastingen en de niet-belasting ontvangsten Directie Begrotingszaken Het stellen van regels inzake de inrichting en werkwijze van de boekhoudingen bij de ministeries Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Het geven van voorschriften inzake de inrichting en werkwijze van een centrale boekhouding voor de dienst van 's Rijks schatkist bij het ministerie van Financiën Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Het stellen van regels inzake de aanbesteding van werken Directie Begrotingszaken en 69 Het opmaken over elk dienstjaar van de rekening van alle rijksontvangstenhet

6 6 Financiën / DG Rijksbegroting samenstellen van een algemene rekening van alle uitgaven en ontvangsten van het rijk Het opstellen van regels inzake takken van rijksdienst die voor een afzonderlijk beheer zijn aangewezen Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Het vaststellen van het slot der rekeningen Directie Begrotingszaken Het stellen van regels inzake de positie van de afdelingen Comptabiliteit ten opzichte van de andere afdelingen van de ministeries en het opstellen van een instructie voor de hoofden van de afdelingen Comptabiliteit Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) en 101 Het vaststellen en het wijzigen van de begrotingen van het rijk, de rijksfondsen en de Staatsbedrijven Het houden van toezicht op de tenuitvoerlegging van de begroting van het rijk, de rijksfondsen en de Staatsbedrijven Directie Begrotingszaken Het adviseren van de minister van Financiën inzake het opstellen van een nieuwe comptabiliteitsregeling / 274.1: Het adviseren en rapporteren aan de regering inzake de ontwikkeling van beleidsanalyse ter bevordering van de zin en de doelmatigheid van de overheidsuitgaven / 274.2: Het stimuleren van de toepassing van beleidsanalyse bij de ministeries / 274.3: Het coördineren van de ontwikkeling en uitbreiding van beleidsanalyse bij de ministeries / 274.4: Het ontwikkelen van geëigende methoden voor nieuwe toepassingsgebieden voor de beleidsanalyse I STUKKEN VAN ALGEMENE AARD II STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN A. ORGANISATIE B. TAAKUITVOERING ONTWIKKELING VAN VORMEN VAN BELEIDS-ANALYSE IN ALGEMENE WERKGROEPEN a. Werkgroep Beleidsdoelstellingen b. Stuurgroep "Opleiding Beleidsanalyse" c.1. Werkgroep "Normen en maatstaven voor kosten-baten analyses" (per 21 september 1979 voortgezet onder de naam "Projectanalyse en -evaluatie" in verband met een uitbreiding van de taakstelling) c.2. Werkgroep "Projectanalyse en -evaluatie" (per 21 september 1979 voortzetting van de vroegere werkgroep Normen en maatstaven voor kosten-baten analyses) a. Subwerkgroep "Projektanalyse" b. Subwerkgroep Evaluatiemethoden d.1. "Begeleidingscommissie voor subsidieonderzoek" d.2 Literatuurstudie "Marktonderzoek" d.3. Werkgroep "Bijzondere Heffingen" e. Adviesgroep Methoden en Technieken TOETSING VAN DE ONTWIKKELDE BELEIDSANALYSE OP PROJECTEN IN PROJECTWERKGROEPEN a. Werkgroep "Beleidsanalyse Stadsvernieuwing" b. "Commissie Onderzoek Beheer Terreinen Staatsbosbeheer" b.1. Werkgroep "Beheerskosten" b.2. Werkgroep "Doelstellingen" b.3. Werkgroep "Kosten/Baten Staatsbosbeheer" c.1. Werkgroep "Beleidsanalyse Walradar Waterweg" c.2. "Commissie tot herziening van de Loodswet 1957" DEELNAME AAN DEPARTEMENTALE BELEIDSANALYSE-WERKGROEPEN a. Werkgroep "Kosten-effectviteitsanalyse Wereldomroep" b. Werkgroep "Kosten-Baten Analyse Grevelingenbekken" c. Werkgroep "Multifunctionele Accommodaties"...209

7 Financiën / DG Rijksbegroting Het vaststellen van voorschriften inzake de inrichting van de begroting Directie Begrotingszaken Het toetsen van wetsontwerpen tot vaststelling van het hoofdstuk van de begroting van uitgaven en ontvangsten en andere voorstellen met financiële gevolgen BEGROTINGSWETTEN Directie Begrotingszaken ANDERE VOORSTELLEN MET FINANCIËLE GEVOLGEN Inspectie der Rijksfinanciën Ingangen op de adviesnotities en aanbiedingsformulieren ten behoeve van de Ministerraad.213 Chronologische ingang op de ministerraadstukken (kaartsysteem, vanaf nr ingebonden kaartsysteem) Alfabetische ingang (op onderwerp) op de ministerraadstukken (kaartsysteem) Adviesnotities en aanbiedingsformulieren ten behoeve van de Ministerraad, voorstellen van alle ministeries Voorstellen van de afzonderlijke ministeries Ministerie van Algemene Zaken Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Justitie Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Ministerie van Financiën Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Landbouw en Visserij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en taakvoorganger Directie Defensie Aangelegenheden (DDA) Het opstellen van de Miljoenennota, houdende: - een nota betreffende de toestand van de financiën van het rijk, waarin mede zijn opgenomen beschouwingen over de betekenis van het voorgenomen beleid voor de volkshuishouding;- ramingen voor vier op het begrotingsjaar volgende jaren Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Inspectie Rijksfinanciën Directie Begrotingszaken Het stellen van regels inzake de inrichting van de voorstellen van de wet tot wijziging van de begroting Directie Begrotingszaken Het opstellen van een nota -de zgn. Voorjaarsnota-, houdende een overzicht van de wijzigingen, welke ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor dat jaar noodzakelijk worden geacht en van de betekenis van deze wijzigingen voor het voorgenomen beleid Directie Begrotingszaken Het stellen van regels inzake de taak van de afdelingen financieel-economische zaken bij de ministeries Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Het geven van voorschriften inzake het verlenen van voorschotten Directie Begrotingszaken Het geven van voorschriften inzake het beheer over andere rijkskassen en over bepaalde geldswaardige papieren door andere ministers Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Het geven van voorschriften inzake de inrichting en werkwijze van de administratie van de

8 8 Financiën / DG Rijksbegroting ministeries en de overige rijksorganen en rijksdiensten Directie Begrotingszaken Het stellen van voorschriften inzake uitgaven en ontvangsten waarvan geheel of ten dele verrekening met derden moet plaatsvinden, op rekening buiten het begrotingsverband Directie Begrotingszaken Het geven van voorschriften ten aanzien van verrekeningen tussen rijksdiensten Directie Begrotingszaken Het geven van voorschriften inzake privaatrechtelijke rechtshandelingen Directie Begrotingszaken Het stellen van regels inzake de aanbesteding van werken Directie Begrotingszaken Het aanwijzen van bepaalde soorten van bewijsstukken, welke na verloop van daarbij te stellen termijnen kunnen worden vernietigd Directie Begrotingszaken Het samenstellen van de rijksrekening, alsmede een staat van geraamde en aangegane verplichtingen Directie Begrotingszaken Het opstellen van algemene bepalingen inzake takken van rijksdienst die voor een afzonderlijk beheer worden aangewezen Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Het voorbereiden, mede vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid ten aanzien van het beheer van de Rijksbegroting Dienst der Rijksbegroting Het opstellen van de Miljoenennota, houdende: beschouwingen over de budgettaire betekenis van het voorgenomen beleid voor het rijk; beschouwingen over de betekenis van het voorgenomen beleid voor de volkshuishouding; meerjarenramingen voor vier op het begrotingsjaar volgende jaren; een overzicht van de totalen der uitgaven en ontvangsten en saldi onder de laatste tien jaren; een balans van de bezittingen, vorderingen en schulden van de staat naar de toestand per 31 december van het laatst verstreken jaar met een toelichting, waaruit onder meer blijkt naar welke grondslagen deze zijn gewaardeerd Directie Begrotingszaken Het opstellen van wetsontwerpen tot vaststelling van het hoofdstuk van de begroting van uitgaven en ontvangsten waarover deze het beheer voert Het opstellen van voorschriften inzake de inrichting van de begroting en de rekening van takken van rijksdienst die voor een afzonderlijk beheer zijn aangewezen Het leveren van bijdragen aan het coördineren van het begrotingsbeleid van de Beneluxlanden Directie Begrotingszaken Het voorbereiden van vergaderingen van Raadswerkgroepen met betrekking tot begrotings (politieke) aangelegenheden en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen Directie Begrotingszaken Bijlagen Concordans van inventarisnummer naar bloknummer...247

9 Financiën / DG Rijksbegroting 9 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Financiën: Directoraat-Generaal Rijksbegroting Periode: merendeel Archiefbloknummer: 5298 Omvang: 18,10 meter; 3264 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Financiën / Directoraat-Generaal Rijksbegroting Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat archiefbescheiden van het Ministerie van Financiën aangaande rijksbegrotingszaken. De stukken betreffen onder meer het vaststellen van beleid, de beantwoording van Kamervragen, het informeren van de Staten-Generaal, voorschriften inzake de inrichting van de begroting, de vaststelling van hoofdstukken van de rijksbegroting, adviesnotities ten behoeve van de Ministerraad, voorstellen van afzonderlijke ministeries, het opstellen van de zgn. Miljoenennota, en toezicht op uitgaven en ontvangsten van het Rijk.

10 10 Financiën / DG Rijksbegroting Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B) Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Andere toegang ANDERE TOEGANG Het archief was aanvankelijk beschreven in de Institutionele Toegang: Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting. Het betreft hier het oorspronkelijke archiefbestanddeel, zonder de aanvulling uit Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Directoraat-Generaal Rijksbegroting, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Financiën / DG Rijksbegroting, , inv.nr....

11 Financiën / DG Rijksbegroting 11 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De volledige historische achtergronden en ontwikkelingen van het Directoraat-Generaal Rijksbegroting en van het beleidsterrein zijn uitgebreid beschreven in de volgende publicatie: 15. Per slot van rijksrekening. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein beheer van de rijksbegroting, (samenstelling: F. van Dijk; ISBN x), 's-gravenhage Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archiefbestanddeel van de aanvulling in 2008 (inv.nrs ) is in 2008 door Ministerie van Financiën overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 23 van de Archiefwet Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

12 12 Financiën / DG Rijksbegroting Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Oorspronkelijk archiefbestanddeel (inv.nrs ) OORSPRONKELIJK ARCHIEFBESTANDDEEL (INV.NRS ) Het bij het rapport institutioneel onderzoek 'Per slot van Rijksrekening' behorende BSD werd als selectie-instrument gehanteerd. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de algemene vernietigingslijst van het ministerie van Financiën, uitgezonderd de categorieën 10 t/m 16. De oorspronkelijke omvang van de archieven die bij de CAS ter bewerking werden aangeboden bedroeg ca. 325 meter. Door middel van voorselectie werden door het ministerie van Financiën zelf 34 meter controlerapporten van de CAD tot 1980 voor vernietiging aangewezen. Bij de selectie door de CAS is ca. 178 meter voor vernietiging aangewezen, 123 meter is bewaard en ca. 20 meter is als vreemd archief afgescheiden. Dit vreemd archief bestaat hoofdzakelijk uit stukken afkomstig van directies werkzaam op andere beleidsterreinen of stukken gedateerd vóór 1940 of nà De stukken van de andere directies alsmede de stukken van nà 1979 zijn geretourneerd naar het ministerie van Financiën. Stukken van vóór 1940 zijn overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Het te vernietigen bestand is, na verkregen toestemming, afgevoerd naar de KNP BT Paper Recycling te Apeldoorn en daar op de gebruikelijke wijze vernietigd. Na de bewerking is het te bewaren bestand overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Aanvulling 2008 (inv.nrs ) AANVULLING 2008 (INV.NRS ) Onderstaande deelarchieven van het ministerie van Financiën vallend onder het beleidsterrein beheer van de rijksbegroting zijn door Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA) in 2006 bewerkt: Van het Directoraat-Generaal Rijksbegroting is aangetroffen: DGRB-018: Betalingsoverzichten, Van dit deelachief is 0,750 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-025: Projectgroep Administratieve Omzetting, Van dit deelarchief is 0,375 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-037: Miljoenennota/Rijksbegroting, Van dit deelarchief is 0,375 strekkende meter aangeleverd. Na bewerking is 0,250 strekkende meter bewaard; DGRB-067: Notities/vergaderstukken VROM, Van dit deelarchief is 0,250 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-079: Werkarchief hr. Roemers EZ/RSV-enquete, Van dit deelarchief is 1,750 strekkende meters aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-081: Systeemkaarten inzake Werkfondsen, Van dit deelarchief is 0,375 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal bewaard; DGRB-094: Vergaderstukken CGOA, Van dit deelarchief is 15,250 strekkende meters aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-095: Begrotingen, Van dit deelarchief is 5,875 strekkende meters aangeleverd. 0,5 meter van dit deelarchief is bewaard; DGRB-101: RHB-rekeningen-courant, Van dit deelarchief is 0,250 strekkende meter aangeleverd. 0,125 strekkende meter is hiervan bewaard; DGRB-102: Jaarrekeningen Staatsbedrijven, Van dit deelarchief is 0,250 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-104: Staatsbalans, Van dit deelarchief is 2,750 strekkende meters

13 Financiën / DG Rijksbegroting 13 aangeleverd. 1,875 strekkende meter is hiervan bewaard; DGRB-116: COBA Audiovisueel Archief, Van dit deelarchief is 0,125 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-120: Personeelsbegroting, Van dit deelarchief is 4,375 strekkende meters aangeleverd. 1,875 strekkende meter is hiervan bewaard; DGRB-149: Diverse onderwerpen, Van dit deelarchief is 0,945 strekkende meter aangeleverd. 0,125 strekkende meter is hiervan bewaard; DGRB-150: Minutes, Van dit deelarchief is 0,375 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-156: Dossierarchief, Van dit deelarchief is 8,500 strekkende meters geleverd. Hiervan is 2,5 strekkende meters bewaard,1, 250 strekkende meters is voor vernietiging op termijn aan het ministerie van Financiën aangeboden en 4,750 strekkende meters is direct vernietigd; DGRB-157: Grootboeken en registers, Van dit deelarchief is 6,875 strekkende meters aangeleverd. 0,875 strekkende meters is bewaard; DGRB-163: Formatiecommissie, Van dit deelarchief is 14,000 strekkende meters aangeleverd 0,775 strekkende meters hiervan is bewaard; DGRB-167: Opgaven garantieuitkeringen, Van dit deelarchief is 7,500 strekkende meters aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-171: Garantie-uitkeringen / garantiegeldleningen, Van dit deelarchief is 1,250 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd. Het bij het rapport institutioneel onderzoek 'Per slot van Rijksrekening' behorende BSD, betrekking hebbend op de periode , zijnde een aanvulling en een actualisatie van de versie van januari 1996 (Staatscourant 31 maart 2005/nr 62), werd als selectie-instrument gehanteerd. De oorspronkelijke omvang van de archieven die bij PWAA ter bewerking werden aangeboden bedroeg 76 meter. Bewaard is 3,5 meter. 8,5 meter kwam in aanmerking om op termijn vernietigd te worden. Deze archiefstukken zijn geretourneerd naar het ministerie van Financiën. 64 meter is voor vernietiging aangewezen. Nadat het ministerie hier toestemming voor heeft gegeven, zijn de te vernietigen stukken afgevoerd en vernietigd door Van Gansewinkel Nederland BV. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Oorspronkelijk archiefbestanddeel (inv.nrs ) OORSPRONKELIJK ARCHIEFBESTANDDEEL (INV.NRS ) De archieven van het ministerie van Financiën vallend onder het beleidsterrein beheer van de rijksbegroting zijn door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkt als uitvloeisel van het meerjarenconvenant afgesloten op 22 september 1994 tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Financiën en de Centrale Archief Selectiedienst. De bewerking omvatte de volgende archieven: Blok 1 Dossierstelselarchief , omvang ca. 130 meter Blok 2 Inspectie Rijksfinanciën, diverse commissie-archieven , omvang 3,5 meter Blok 3 Blok 4 Ministerraadstukken , omvang 64 meter Archief "Loncke", omvang 8 meter

14 14 Financiën / DG Rijksbegroting Blok 5 Blok 6 Blok 7 Inspectie Rijksfinanciën, verzameling afdelingsarchieven bestaande uit notities en circulaires , omvang 4,5 meter Directie Begrotingszaken , omvang 6 meter Centrale Accountantsdienst, omvang 57 meter Blok 8 Dienst der Rijksbegroting, serie ingebonden rijksrekeningen dienstjaren , omvang 1,5 meter Blok 9 Blok 10 Blok 11 Blok 12 Directie Defensie Aangelegenheden, omvang 20 meter Rubriekenstelselarchief , omvang 11 meter Commissie voor de Ontwikkeling van de Beleidsanalyse , omvang 1,5 meter Gerubriceerd archief, omvang 7 meter Blok 13 Thesaurie Inspectie en Centrale Accountantsdienst (TICA), en Inspectie der Rijksfinanciën, , omvang 9,4 meter Aan het eind van de bewerking werden nog een aantal "rest-bestanden" en achtergebleven dossiers aangeboden. Als basis voor de bewerking diende het rapport 'Per slot van Rijksrekening', institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein beheer van de rijksbegroting over de periode , samengesteld door de heer F. van Dijk, medewerker afdeling Bronverwerving en Toezicht van het Algemeen Rijksarchief. Voor de bewerking van de archieven is de volgende werkwijze gekozen: Binnen het BSD is geprobeerd handelingen te clusteren die het mogelijk maakten blokken uit de archieven te bewerken. Dit was een ervaring opgedaan bij het selectieproject belastingarchieven bij het ministerie van Financiën. In sommige gevallen bleek het mogelijk te zijn handelingen te clusteren die betrekking hadden op één organisatieonderdeel van het ministerie. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Handeling 6 (het toetsen van voorstellen met financiële gevolgen) en Handeling 9 (het houden van toezicht op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk). Deze handelingen werden grotendeels uitgevoerd door de Inspectie der Rijksfinanciën en de Centrale Accountantsdienst. Op deze manier kon met een beperkt aantal handelingen in het hoofd grote series uit het dossierstelselarchief (blok 1) bewerkt worden. Bij de bewerking van het dossierstelselarchief zijn we eerst uitgegaan van de handeling. De dossiers werden bij de handeling gezocht via de dossierinventarissen. In een aantal gevallen bleek dit te werken. De dossierinventarissen en de titelbeschrijvingen waren van een redelijke kwaliteit. Al gauw bleek dat het grootste deel van dit bestand geplaatst kon worden onder handeling 6. Binnen deze dossiers moest vervolgens gekeken worden of het een voorstel betrof waartegen de minister van Financiën bezwaar had. Indien dit het geval was kwam het dossier voor bewaring in aanmerking. Bij de bewerking van de overige archieven hebben we steeds getracht de handelingen te clusteren die betrekking hebben op dat archief. Zo kwamen we tot de volgende indeling: Blok Blok 2 Handeling 9 (VVV) Blok 3 6 en 178

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.11.5024 Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, 1972-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Nummer archiefinventaris: 2.04.5182 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Nummer archiefinventaris: 2.15.5224 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Dossiers Vicariegoederen,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Dossiers Vicariegoederen, Nummer archiefinventaris: 2.09.35.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Dossiers Vicariegoederen, 1886-1979 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika,

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.02 Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, 1915-1939 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO,

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.36.21 Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, 1945-1963 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.57 Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken,

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, Nummer archiefinventaris: 2.13.15.02 Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, 1860-1913 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996-2006

Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996-2006 Nummer archiefinventaris: 2.06.174 Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996-2006 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden,

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, Nummer archiefinventaris: 2.13.62.10 Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren 1896-1948]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, 1934-1947 Auteur: H.E.M. Mettes, R. van Velden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie