Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) (1991)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst, PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Financiën / DG Rijksbegroting 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...9 Aanwijzingen voor de gebruiker...10 Openbaarheidsbeperkingen...10 Beperkingen aan het gebruik...10 Andere toegang Aanvraaginstructie Citeerinstructie Archiefvorming...11 Geschiedenis van de archiefvormer...11 Geschiedenis van het archiefbeheer...11 Inhoud en structuur van het archief...12 Selectie en vernietiging Oorspronkelijk archiefbestanddeel (inv.nrs )...12 Aanvulling 2008 (inv.nrs )...12 Verantwoording van de bewerking...13 Oorspronkelijk archiefbestanddeel (inv.nrs )...13 Aanvulling 2008 (inv.nrs )...15 Ordening van het archief...16 Algemeen Aanvulling 2008 (inv.nrs )...16 Verwant materiaal...17 Afgescheiden archiefmateriaal...17 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...19 ONDERSTEUNENDE PROCESSEN (ORGANISATIE EN PERSONEEL) Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Inspectie der Rijksfinanciën (IRF)...19 DIVERSE HANDELINGEN: Directie Begrotingszaken...20 Aanschrijvingen van de directie Begrotingszaken, Inspectie der Rijksfinanciën Centrale Accountantsdienst (CAD) Het vaststellen van het beleid inzake het technisch beheer van de rijksbegroting Comptabiliteitswet Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) : Deelname aan de Commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitswet 1927 (Commissie Simons) Ontwerp-Comptabiliteitswet (Kamerstuk 7760) Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Ontwerp-Comptabiliteitswet (kamerstuk no ) / Totstandkoming Comptabiliteitswet Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Comptabiliteitswet Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Overige Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Inspectie Rijksfinanciën Dienst der Rijksbegroting...35

4 4 Financiën / DG Rijksbegroting Dienst der Rijksbegroting, afdeling Personeel Directie Begrotingszaken, afdeling Personeel Het formuleren van voorstellen inzake het inhoudelijke begrotingsbeleid met betrekking tot één of meer begrotingsjaren Directie Begrotingszaken Inspectie Rijksfinanciën Het formuleren van beleidsregels inzake de toepassing van formele bevoegdheden met betrekking tot het beheer van de rijksbegroting Directie Begrotingszaken Inspectie Rijksfinanciën...43 ALGEMEEN...43 AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN Centrale Accountantsdienst (CAD) Het opstellen van jaarverslagen Centrale Accountantsdienst (CAD) Het instellen van commissies en raden inzake het beheer van de rijksbegroting Directie Begrotingszaken Het beantwoorden van vragen van burgers inzake het beheer van de rijksbegroting Directie Begrotingszaken Het beantwoorden van Kamervragen inzake het beheer van de rijksbegroting Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst Directie Defensie Aangelegenheden (DDA) Het informeren van de Staten-Generaal inzake het begrotingsbeleid Directie Begrotingszaken Het opstellen van Middelenwetten Directie Begrotingszaken Directie Defensie Aangelegenheden (DDA) Het stellen van voorschriften inzake de inrichting van de begroting Directie Begrotingszaken Inspectie Rijksfinanciën Centrale Accountantsdienst (CAD) Directie Defensie Aangelegenheden (DDA) Dienst der Rijksbegroting Het opstellen van een nota houdende streefcijfers die de begrotingsruimte van de vakminister bepaalt Directie Begrotingszaken Het toetsen van wetsontwerpen tot vaststelling van het hoofdstuk van de begroting van uitgaven en andere voorstellen met financiële gevolgen BEGROTINGSWETTEN Directie Begrotingszaken...57 Algemeen...57 Vaststelling van de hoofdstukken der rijksbegroting Begrotingsjaren (op volgorde van begrotingsjaar)...58 Begrotingsjaren (op volgorde van hoofdstuk)...67 Begrotingsjaren (op volgorde van begrotingsjaar) Inspectie der Rijksfinanciën (Archiefbescheiden uit de periode betreffende de Thesaurie Inspectie en Centrale Accountantsdienst -TICA-) Ministerie van Buitenlandse zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Landbouw en Visserij Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ANDERE VOORSTELLEN MET FINANCIËLE GEVOLGEN...73 Ingangen op de adviesnotities en aanbiedingsformulieren ten behoeve van de Ministerraad...73

5 Financiën / DG Rijksbegroting 5 Alfabetische ingang (op onderwerp) op de ministerraadstukken (kaartsysteem) Voorstellen van de afzonderlijke ministeries en Hoge Colleges van Staat Diversen Hoge Colleges van Staat Ministerie van Algemene Zaken Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, en taakvoorganger(s) Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Justitie Ministerie van Binnenlandse Zaken en taakvoorganger(s) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en taakvoorganger(s) Ministerie van Financiën Ministerie van Defensie en taakvoorganger(s) Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en taakvoorganger(s) Ministerie van Verkeer en Waterstaat en taakvoorganger(s) Ministerie van Economische Zaken Ministerie Landbouw en Visserij en taakvoorganger(s) Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en taakvoorganger(s) Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en taakvoorganger(s) Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en taakvoorganger(s) Nationaal Steunfonds Directie Defensie Aangelegenheden (DDA) (Externe) nota's voor de minister Uitgaande brieven Interne nota's Nota's, brieven etc. van de afdeling Inspectie Defensiezaken Nota's, brieven etc. van de afdeling Internationale Defensiezaken Afzonderlijke onderwerpen Het opstellen van de zgn. Miljoenennota, houdende: - een nota inzake de toestand van de financiën van het rijk;- een verzamelstaat inzake de totalen van alle hoofdstukken van de begroting van uitgaven;- het totaal van de ramingstaat Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Staatsbalansen 1948 tot en met Dienst der Rijksbegroting Directie Begrotingszaken Het houden van toezicht op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk Directie Begrotingszaken Inspectie Rijksfinanciën Centrale Accountantsdienst (CAD) Het opstellen van een nota -de zgn. Voorjaarsnota- inzake de ontwikkeling van de lopende begroting Directie Begrotingszaken Het opstellen van een nota inzake de uitvoering van de begroting van het afgelopen jaar houdende herziene ramingen van uitgaven, de belastingen en de niet-belasting ontvangsten Directie Begrotingszaken Het stellen van regels inzake de inrichting en werkwijze van de boekhoudingen bij de ministeries Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Het geven van voorschriften inzake de inrichting en werkwijze van een centrale boekhouding voor de dienst van 's Rijks schatkist bij het ministerie van Financiën Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Het stellen van regels inzake de aanbesteding van werken Directie Begrotingszaken en 69 Het opmaken over elk dienstjaar van de rekening van alle rijksontvangstenhet

6 6 Financiën / DG Rijksbegroting samenstellen van een algemene rekening van alle uitgaven en ontvangsten van het rijk Het opstellen van regels inzake takken van rijksdienst die voor een afzonderlijk beheer zijn aangewezen Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Het vaststellen van het slot der rekeningen Directie Begrotingszaken Het stellen van regels inzake de positie van de afdelingen Comptabiliteit ten opzichte van de andere afdelingen van de ministeries en het opstellen van een instructie voor de hoofden van de afdelingen Comptabiliteit Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) en 101 Het vaststellen en het wijzigen van de begrotingen van het rijk, de rijksfondsen en de Staatsbedrijven Het houden van toezicht op de tenuitvoerlegging van de begroting van het rijk, de rijksfondsen en de Staatsbedrijven Directie Begrotingszaken Het adviseren van de minister van Financiën inzake het opstellen van een nieuwe comptabiliteitsregeling / 274.1: Het adviseren en rapporteren aan de regering inzake de ontwikkeling van beleidsanalyse ter bevordering van de zin en de doelmatigheid van de overheidsuitgaven / 274.2: Het stimuleren van de toepassing van beleidsanalyse bij de ministeries / 274.3: Het coördineren van de ontwikkeling en uitbreiding van beleidsanalyse bij de ministeries / 274.4: Het ontwikkelen van geëigende methoden voor nieuwe toepassingsgebieden voor de beleidsanalyse I STUKKEN VAN ALGEMENE AARD II STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN A. ORGANISATIE B. TAAKUITVOERING ONTWIKKELING VAN VORMEN VAN BELEIDS-ANALYSE IN ALGEMENE WERKGROEPEN a. Werkgroep Beleidsdoelstellingen b. Stuurgroep "Opleiding Beleidsanalyse" c.1. Werkgroep "Normen en maatstaven voor kosten-baten analyses" (per 21 september 1979 voortgezet onder de naam "Projectanalyse en -evaluatie" in verband met een uitbreiding van de taakstelling) c.2. Werkgroep "Projectanalyse en -evaluatie" (per 21 september 1979 voortzetting van de vroegere werkgroep Normen en maatstaven voor kosten-baten analyses) a. Subwerkgroep "Projektanalyse" b. Subwerkgroep Evaluatiemethoden d.1. "Begeleidingscommissie voor subsidieonderzoek" d.2 Literatuurstudie "Marktonderzoek" d.3. Werkgroep "Bijzondere Heffingen" e. Adviesgroep Methoden en Technieken TOETSING VAN DE ONTWIKKELDE BELEIDSANALYSE OP PROJECTEN IN PROJECTWERKGROEPEN a. Werkgroep "Beleidsanalyse Stadsvernieuwing" b. "Commissie Onderzoek Beheer Terreinen Staatsbosbeheer" b.1. Werkgroep "Beheerskosten" b.2. Werkgroep "Doelstellingen" b.3. Werkgroep "Kosten/Baten Staatsbosbeheer" c.1. Werkgroep "Beleidsanalyse Walradar Waterweg" c.2. "Commissie tot herziening van de Loodswet 1957" DEELNAME AAN DEPARTEMENTALE BELEIDSANALYSE-WERKGROEPEN a. Werkgroep "Kosten-effectviteitsanalyse Wereldomroep" b. Werkgroep "Kosten-Baten Analyse Grevelingenbekken" c. Werkgroep "Multifunctionele Accommodaties"...209

7 Financiën / DG Rijksbegroting Het vaststellen van voorschriften inzake de inrichting van de begroting Directie Begrotingszaken Het toetsen van wetsontwerpen tot vaststelling van het hoofdstuk van de begroting van uitgaven en ontvangsten en andere voorstellen met financiële gevolgen BEGROTINGSWETTEN Directie Begrotingszaken ANDERE VOORSTELLEN MET FINANCIËLE GEVOLGEN Inspectie der Rijksfinanciën Ingangen op de adviesnotities en aanbiedingsformulieren ten behoeve van de Ministerraad.213 Chronologische ingang op de ministerraadstukken (kaartsysteem, vanaf nr ingebonden kaartsysteem) Alfabetische ingang (op onderwerp) op de ministerraadstukken (kaartsysteem) Adviesnotities en aanbiedingsformulieren ten behoeve van de Ministerraad, voorstellen van alle ministeries Voorstellen van de afzonderlijke ministeries Ministerie van Algemene Zaken Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Justitie Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Ministerie van Financiën Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Landbouw en Visserij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en taakvoorganger Directie Defensie Aangelegenheden (DDA) Het opstellen van de Miljoenennota, houdende: - een nota betreffende de toestand van de financiën van het rijk, waarin mede zijn opgenomen beschouwingen over de betekenis van het voorgenomen beleid voor de volkshuishouding;- ramingen voor vier op het begrotingsjaar volgende jaren Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Inspectie Rijksfinanciën Directie Begrotingszaken Het stellen van regels inzake de inrichting van de voorstellen van de wet tot wijziging van de begroting Directie Begrotingszaken Het opstellen van een nota -de zgn. Voorjaarsnota-, houdende een overzicht van de wijzigingen, welke ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor dat jaar noodzakelijk worden geacht en van de betekenis van deze wijzigingen voor het voorgenomen beleid Directie Begrotingszaken Het stellen van regels inzake de taak van de afdelingen financieel-economische zaken bij de ministeries Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Het geven van voorschriften inzake het verlenen van voorschotten Directie Begrotingszaken Het geven van voorschriften inzake het beheer over andere rijkskassen en over bepaalde geldswaardige papieren door andere ministers Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Het geven van voorschriften inzake de inrichting en werkwijze van de administratie van de

8 8 Financiën / DG Rijksbegroting ministeries en de overige rijksorganen en rijksdiensten Directie Begrotingszaken Het stellen van voorschriften inzake uitgaven en ontvangsten waarvan geheel of ten dele verrekening met derden moet plaatsvinden, op rekening buiten het begrotingsverband Directie Begrotingszaken Het geven van voorschriften ten aanzien van verrekeningen tussen rijksdiensten Directie Begrotingszaken Het geven van voorschriften inzake privaatrechtelijke rechtshandelingen Directie Begrotingszaken Het stellen van regels inzake de aanbesteding van werken Directie Begrotingszaken Het aanwijzen van bepaalde soorten van bewijsstukken, welke na verloop van daarbij te stellen termijnen kunnen worden vernietigd Directie Begrotingszaken Het samenstellen van de rijksrekening, alsmede een staat van geraamde en aangegane verplichtingen Directie Begrotingszaken Het opstellen van algemene bepalingen inzake takken van rijksdienst die voor een afzonderlijk beheer worden aangewezen Directie Begrotingszaken Centrale Accountantsdienst (CAD) Het voorbereiden, mede vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid ten aanzien van het beheer van de Rijksbegroting Dienst der Rijksbegroting Het opstellen van de Miljoenennota, houdende: beschouwingen over de budgettaire betekenis van het voorgenomen beleid voor het rijk; beschouwingen over de betekenis van het voorgenomen beleid voor de volkshuishouding; meerjarenramingen voor vier op het begrotingsjaar volgende jaren; een overzicht van de totalen der uitgaven en ontvangsten en saldi onder de laatste tien jaren; een balans van de bezittingen, vorderingen en schulden van de staat naar de toestand per 31 december van het laatst verstreken jaar met een toelichting, waaruit onder meer blijkt naar welke grondslagen deze zijn gewaardeerd Directie Begrotingszaken Het opstellen van wetsontwerpen tot vaststelling van het hoofdstuk van de begroting van uitgaven en ontvangsten waarover deze het beheer voert Het opstellen van voorschriften inzake de inrichting van de begroting en de rekening van takken van rijksdienst die voor een afzonderlijk beheer zijn aangewezen Het leveren van bijdragen aan het coördineren van het begrotingsbeleid van de Beneluxlanden Directie Begrotingszaken Het voorbereiden van vergaderingen van Raadswerkgroepen met betrekking tot begrotings (politieke) aangelegenheden en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen Directie Begrotingszaken Bijlagen Concordans van inventarisnummer naar bloknummer...247

9 Financiën / DG Rijksbegroting 9 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Financiën: Directoraat-Generaal Rijksbegroting Periode: merendeel Archiefbloknummer: 5298 Omvang: 18,10 meter; 3264 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Financiën / Directoraat-Generaal Rijksbegroting Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat archiefbescheiden van het Ministerie van Financiën aangaande rijksbegrotingszaken. De stukken betreffen onder meer het vaststellen van beleid, de beantwoording van Kamervragen, het informeren van de Staten-Generaal, voorschriften inzake de inrichting van de begroting, de vaststelling van hoofdstukken van de rijksbegroting, adviesnotities ten behoeve van de Ministerraad, voorstellen van afzonderlijke ministeries, het opstellen van de zgn. Miljoenennota, en toezicht op uitgaven en ontvangsten van het Rijk.

10 10 Financiën / DG Rijksbegroting Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B) Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Andere toegang ANDERE TOEGANG Het archief was aanvankelijk beschreven in de Institutionele Toegang: Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting. Het betreft hier het oorspronkelijke archiefbestanddeel, zonder de aanvulling uit Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Directoraat-Generaal Rijksbegroting, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Financiën / DG Rijksbegroting, , inv.nr....

11 Financiën / DG Rijksbegroting 11 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De volledige historische achtergronden en ontwikkelingen van het Directoraat-Generaal Rijksbegroting en van het beleidsterrein zijn uitgebreid beschreven in de volgende publicatie: 15. Per slot van rijksrekening. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein beheer van de rijksbegroting, (samenstelling: F. van Dijk; ISBN x), 's-gravenhage Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archiefbestanddeel van de aanvulling in 2008 (inv.nrs ) is in 2008 door Ministerie van Financiën overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 23 van de Archiefwet Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

12 12 Financiën / DG Rijksbegroting Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Oorspronkelijk archiefbestanddeel (inv.nrs ) OORSPRONKELIJK ARCHIEFBESTANDDEEL (INV.NRS ) Het bij het rapport institutioneel onderzoek 'Per slot van Rijksrekening' behorende BSD werd als selectie-instrument gehanteerd. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de algemene vernietigingslijst van het ministerie van Financiën, uitgezonderd de categorieën 10 t/m 16. De oorspronkelijke omvang van de archieven die bij de CAS ter bewerking werden aangeboden bedroeg ca. 325 meter. Door middel van voorselectie werden door het ministerie van Financiën zelf 34 meter controlerapporten van de CAD tot 1980 voor vernietiging aangewezen. Bij de selectie door de CAS is ca. 178 meter voor vernietiging aangewezen, 123 meter is bewaard en ca. 20 meter is als vreemd archief afgescheiden. Dit vreemd archief bestaat hoofdzakelijk uit stukken afkomstig van directies werkzaam op andere beleidsterreinen of stukken gedateerd vóór 1940 of nà De stukken van de andere directies alsmede de stukken van nà 1979 zijn geretourneerd naar het ministerie van Financiën. Stukken van vóór 1940 zijn overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Het te vernietigen bestand is, na verkregen toestemming, afgevoerd naar de KNP BT Paper Recycling te Apeldoorn en daar op de gebruikelijke wijze vernietigd. Na de bewerking is het te bewaren bestand overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Aanvulling 2008 (inv.nrs ) AANVULLING 2008 (INV.NRS ) Onderstaande deelarchieven van het ministerie van Financiën vallend onder het beleidsterrein beheer van de rijksbegroting zijn door Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA) in 2006 bewerkt: Van het Directoraat-Generaal Rijksbegroting is aangetroffen: DGRB-018: Betalingsoverzichten, Van dit deelachief is 0,750 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-025: Projectgroep Administratieve Omzetting, Van dit deelarchief is 0,375 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-037: Miljoenennota/Rijksbegroting, Van dit deelarchief is 0,375 strekkende meter aangeleverd. Na bewerking is 0,250 strekkende meter bewaard; DGRB-067: Notities/vergaderstukken VROM, Van dit deelarchief is 0,250 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-079: Werkarchief hr. Roemers EZ/RSV-enquete, Van dit deelarchief is 1,750 strekkende meters aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-081: Systeemkaarten inzake Werkfondsen, Van dit deelarchief is 0,375 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal bewaard; DGRB-094: Vergaderstukken CGOA, Van dit deelarchief is 15,250 strekkende meters aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-095: Begrotingen, Van dit deelarchief is 5,875 strekkende meters aangeleverd. 0,5 meter van dit deelarchief is bewaard; DGRB-101: RHB-rekeningen-courant, Van dit deelarchief is 0,250 strekkende meter aangeleverd. 0,125 strekkende meter is hiervan bewaard; DGRB-102: Jaarrekeningen Staatsbedrijven, Van dit deelarchief is 0,250 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-104: Staatsbalans, Van dit deelarchief is 2,750 strekkende meters

13 Financiën / DG Rijksbegroting 13 aangeleverd. 1,875 strekkende meter is hiervan bewaard; DGRB-116: COBA Audiovisueel Archief, Van dit deelarchief is 0,125 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-120: Personeelsbegroting, Van dit deelarchief is 4,375 strekkende meters aangeleverd. 1,875 strekkende meter is hiervan bewaard; DGRB-149: Diverse onderwerpen, Van dit deelarchief is 0,945 strekkende meter aangeleverd. 0,125 strekkende meter is hiervan bewaard; DGRB-150: Minutes, Van dit deelarchief is 0,375 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-156: Dossierarchief, Van dit deelarchief is 8,500 strekkende meters geleverd. Hiervan is 2,5 strekkende meters bewaard,1, 250 strekkende meters is voor vernietiging op termijn aan het ministerie van Financiën aangeboden en 4,750 strekkende meters is direct vernietigd; DGRB-157: Grootboeken en registers, Van dit deelarchief is 6,875 strekkende meters aangeleverd. 0,875 strekkende meters is bewaard; DGRB-163: Formatiecommissie, Van dit deelarchief is 14,000 strekkende meters aangeleverd 0,775 strekkende meters hiervan is bewaard; DGRB-167: Opgaven garantieuitkeringen, Van dit deelarchief is 7,500 strekkende meters aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd; DGRB-171: Garantie-uitkeringen / garantiegeldleningen, Van dit deelarchief is 1,250 strekkende meter aangeleverd. Dit deelarchief is integraal vernietigd. Het bij het rapport institutioneel onderzoek 'Per slot van Rijksrekening' behorende BSD, betrekking hebbend op de periode , zijnde een aanvulling en een actualisatie van de versie van januari 1996 (Staatscourant 31 maart 2005/nr 62), werd als selectie-instrument gehanteerd. De oorspronkelijke omvang van de archieven die bij PWAA ter bewerking werden aangeboden bedroeg 76 meter. Bewaard is 3,5 meter. 8,5 meter kwam in aanmerking om op termijn vernietigd te worden. Deze archiefstukken zijn geretourneerd naar het ministerie van Financiën. 64 meter is voor vernietiging aangewezen. Nadat het ministerie hier toestemming voor heeft gegeven, zijn de te vernietigen stukken afgevoerd en vernietigd door Van Gansewinkel Nederland BV. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Oorspronkelijk archiefbestanddeel (inv.nrs ) OORSPRONKELIJK ARCHIEFBESTANDDEEL (INV.NRS ) De archieven van het ministerie van Financiën vallend onder het beleidsterrein beheer van de rijksbegroting zijn door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkt als uitvloeisel van het meerjarenconvenant afgesloten op 22 september 1994 tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Financiën en de Centrale Archief Selectiedienst. De bewerking omvatte de volgende archieven: Blok 1 Dossierstelselarchief , omvang ca. 130 meter Blok 2 Inspectie Rijksfinanciën, diverse commissie-archieven , omvang 3,5 meter Blok 3 Blok 4 Ministerraadstukken , omvang 64 meter Archief "Loncke", omvang 8 meter

14 14 Financiën / DG Rijksbegroting Blok 5 Blok 6 Blok 7 Inspectie Rijksfinanciën, verzameling afdelingsarchieven bestaande uit notities en circulaires , omvang 4,5 meter Directie Begrotingszaken , omvang 6 meter Centrale Accountantsdienst, omvang 57 meter Blok 8 Dienst der Rijksbegroting, serie ingebonden rijksrekeningen dienstjaren , omvang 1,5 meter Blok 9 Blok 10 Blok 11 Blok 12 Directie Defensie Aangelegenheden, omvang 20 meter Rubriekenstelselarchief , omvang 11 meter Commissie voor de Ontwikkeling van de Beleidsanalyse , omvang 1,5 meter Gerubriceerd archief, omvang 7 meter Blok 13 Thesaurie Inspectie en Centrale Accountantsdienst (TICA), en Inspectie der Rijksfinanciën, , omvang 9,4 meter Aan het eind van de bewerking werden nog een aantal "rest-bestanden" en achtergebleven dossiers aangeboden. Als basis voor de bewerking diende het rapport 'Per slot van Rijksrekening', institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein beheer van de rijksbegroting over de periode , samengesteld door de heer F. van Dijk, medewerker afdeling Bronverwerving en Toezicht van het Algemeen Rijksarchief. Voor de bewerking van de archieven is de volgende werkwijze gekozen: Binnen het BSD is geprobeerd handelingen te clusteren die het mogelijk maakten blokken uit de archieven te bewerken. Dit was een ervaring opgedaan bij het selectieproject belastingarchieven bij het ministerie van Financiën. In sommige gevallen bleek het mogelijk te zijn handelingen te clusteren die betrekking hadden op één organisatieonderdeel van het ministerie. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Handeling 6 (het toetsen van voorstellen met financiële gevolgen) en Handeling 9 (het houden van toezicht op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk). Deze handelingen werden grotendeels uitgevoerd door de Inspectie der Rijksfinanciën en de Centrale Accountantsdienst. Op deze manier kon met een beperkt aantal handelingen in het hoofd grote series uit het dossierstelselarchief (blok 1) bewerkt worden. Bij de bewerking van het dossierstelselarchief zijn we eerst uitgegaan van de handeling. De dossiers werden bij de handeling gezocht via de dossierinventarissen. In een aantal gevallen bleek dit te werken. De dossierinventarissen en de titelbeschrijvingen waren van een redelijke kwaliteit. Al gauw bleek dat het grootste deel van dit bestand geplaatst kon worden onder handeling 6. Binnen deze dossiers moest vervolgens gekeken worden of het een voorstel betrof waartegen de minister van Financiën bezwaar had. Indien dit het geval was kwam het dossier voor bewaring in aanmerking. Bij de bewerking van de overige archieven hebben we steeds getracht de handelingen te clusteren die betrekking hebben op dat archief. Zo kwamen we tot de volgende indeling: Blok Blok 2 Handeling 9 (VVV) Blok 3 6 en 178

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Comptabele Canon van het Rijk

Comptabele Canon van het Rijk A-B-C-fiches financiële beleidsvoering en bedrijfsvoering 1 Versie 3, juli 2012, Ministerie van Financiën, Begrotingszaken/BBH, Van Reijsen Financieel Besturings- en Beheersingsstelsel Rijksoverheid 2

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN MINISTERIE VAN FINANCIËN Agentschap van de Generale Thesaurie DEN HAAG, november 2009 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 2 SCHATKISTBANKIEREN: HISTORIE

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2010 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie