KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND. STANDAARDVOORWAARDEN gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND. STANDAARDVOORWAARDEN gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002"

Transcriptie

1 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND STANDAARDVOORWAARDEN gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002 Inleiding Een ieder die betrokken is bij de voetbalsport in Nederland, en niet in de laatste plaats de toeschouwer, heeft er belang bij dat voetbalevenementen op een ordelijke wijze verlopen. Onregelmatigheden, zelfs van relatief geringe omvang, kunnen aanleiding geven tot ernstige repercussies jegens spelers, clubs en de overige bij het betaald voetbal betrokken organisaties. Krachtens de geldende nationale en internationale bestuurlijke regelingen kunnen, onder meer, zware geldboetes worden opgelegd, en kan uitsluiting van een team van verdere deelname aan een bepaalde competitie volgen, zelfs indien de spelende clubs terzake geen enkel verwijt treft. Deze en dergelijke maatregelen kunnen bijzonder schadelijk zijn voor het Nederlandse voetbal. De KNVB wenst onordelijk en onveilig gedrag bij voetbalevenementen te beteugelen en beoogt daarmee de belangen te dienen van een ieder die de voetbalsport een goed hart toedraagt. Voorts wenst de KNVB enige huishoudelijke regels van andere aard te stellen. Artikel 1 De onderhavige standaardvoorwaarden zijn verbindend voor een ieder die in of buiten Nederland een wedstrijd bijwoont waaraan een Nederlandse club of een vertegenwoordigend Nederlands elftal deelneemt dan wel anderszins aanwezig is in of rond het stadion en de bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen, hierna in totaliteit wel aangeduid als het Stadion, voor, tijdens of na een wedstrijd, al welke personen hierna gezamenlijk zullen worden aangeduid als het Publiek. Artikel Ieder lid van het Publiek dient, wanneer het een Stadion betreedt dan wel in een Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig toegangsbewijs, voorzien van de vereiste controlestroken dan wel van een deugdelijk ander schriftelijk bewijsstuk waaruit zijn bevoegdheid blijkt om ter plaatse te vertoeven, hierna tezamen wel aangeduid als het Toegangsbewijs. 2.2 Ieder lid van het Publiek dient, wanneer het een Stadion betreedt dan wel in een Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs als bedoeld in artikel in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet dan wel een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994, hierna tezamen wel aangeduid als een Legitimatiebewijs. 2.3 Personen die met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde belast zijn, waaronder de Politie en de Stewards, hebben te allen tijde de bevoegdheid te verlangen dat het Publiek aantoont over een geldig Toegangsbewijs te beschikken dat het recht geeft zich daar te bevinden waar men ten tijde van de controle wordt aangetroffen of mogelijk doende is om zich heen te begeven. 2.4 Personen die met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde belast zijn, waaronder de Politie en de Stewards, hebben te allen tijde de bevoegdheid te verlangen dat het Publiek aantoont over een geldig Legitimatiebewijs te beschikken. 1

2 2.5 Het is verboden zich op te houden in of te begeven naar een ander gedeelte van het Stadion dan dat waartoe het Toegangsbewijs de houder van het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft. Het is het Publiek ten strengste verboden zich te eniger tijd binnen de afrastering en met name op het veld te bevinden. 2.6 Het Publiek mag slechts daar plaats nemen waartoe het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft. De eventuele nummering van de zitplaatsen dient daarbij gerespecteerd te worden. 2.7 Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijke dienen er mede toe om in geval van gevaar een gemakkelijke toegang dan wel uitweg te bieden. Het is het Publiek dan ook verboden zich bij of op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden dan wel het verlaten van het Stadion. 2.8 Bij het verlaten van dat gedeelte van het Stadion waartoe het Toegangsbewijs het recht geeft, vervalt de geldigheid van het Toegangsbewijs onherroepelijk en zijn de personen die met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde belast zijn, waaronder de Politie en de Stewards, gerechtigd het Publiek de verdere toegang te weigeren en uit het Stadion te geleiden. 2.9 Aanwijzingen van de personen die met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde belast zijn, waaronder de Politie en de Stewards, dienen door het Publiek onverwijld opgevolgd te worden. Artikel Wedstrijden worden zoveel mogelijk gespeeld op de op het Toegangsbewijs vermelde dag(en) en tijdstip(pen). De organisatoren van wedstrijden in het betaald voetbal behouden zich echter te allen tijde het recht voor terzake wijzigingen aan te brengen dan wel fouten te herstellen. 3.2 De afgelasting, het staken of het niet uitspelen van een wedstrijd geeft het Publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de toegangsprijs of andere compensatie, behoudens nader door de KNVB te stellen regelen. Artikel Het is verboden Toegangsbewijzen te verkopen of af te geven tegen een hoger bedrag dan daarop staat aangegeven. 4.2 Personen die een Toegangsbewijs hebben gekocht en dit doorverkopen of vrijwillig afstaan aan derden zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van deze derden zelf, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derden in het Stadion. Artikel 5 De wedstrijden worden gespeeld onder de reglementen, statuten en overige toepasselijke regelingen van de KNVB en/of die organisaties waarbij de KNVB te eniger tijd aangesloten is dan wel waaraan de KNVB zich anderszins onderworpen heeft. Artikel Het is het Publiek verboden het Stadion te betreden of daarin te verblijven, terwijl het verkeert onder invloed van alcohol dan wel enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedende stof. 2

3 6.2 Het meebrengen van alcoholhoudende dranken is verboden. De verkoop en het nuttigen van sterk alcoholhoudende dranken is slechts toegestaan in de kantine(s) van het Stadion, doch uitsluitend indien en voorzover daartoe toestemming is verkregen van de Stadiondirectie en/of het Clubbestuur van de ontvangende club en de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn. 6.3 Het in het Stadion verkopen dan wel aanbieden of met het oog daarop aanwezig hebben van handelswaren, zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan indien en voor zover daartoe toestemming is verkregen van de Stadiondirectie en/of het Clubbestuur van de ontvangende club en de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn. 6.4 De Stadiondirectie en/of het Clubbestuur van de ontvangende club behouden zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, daaronder begrepen alcoholhoudende dranken, in zijn geheel dan wel op bepaalde tijden of in bepaalde delen van het Stadion te verbieden of te doen staken. Artikel Het is verboden in het Stadion mee te nemen dan wel daar voorhanden of in bezit te hebben: flessen, glazen, blikjes, stokken (langer dan 1 meter en met een grotere diameter dan 2 cm), spandoeken met, in de ogen van het controlerend personeel, discriminerende of provocerende teksten, kettingen, slag-, steek- of stootwapens dan wel andere voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden dan wel als middel om de orde te verstoren. 7.2 Het is verboden in het Stadion vuurwerk mee te nemen dan wel voorhanden of in bezit te hebben en/of dit te ontsteken. 7.3 Het is verboden in het Stadion te gooien met enig voorwerp of enige vloeistof. 7.4 Het is verboden in het Stadion middelen aan te wenden dan wel voorhanden of in bezit te hebben die, naar het oordeel van het controlerend personeel, onnodige hinder of overlast aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken dan wel geschikt zijn om gevaar te doen ontstaan voor of schade toe te brengen aan een anders persoon of goed, daaronder begrepen middelen tot het produceren van geluid, dat het niveau dat door een normaal supporter pleegt te kunnen worden voortgebracht, te boven gaat. 7.5 Het is verboden zich in het Stadion te gedragen op een wijze die door anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kan worden ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor het leven of de gezondheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel anderen enigerlei vorm van schade toe te brengen. Met name is het verboden lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en andere toestellen of bouwwerken te beklimmen. 7.6 Het is verboden honden en andere mogelijk agressieve dieren in het Stadion te brengen. Het hiervoor bepaalde geldt niet voor de personen die met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde belast zijn, waaronder de Politie en de Stewards. 7.7 Personen die met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde belast zijn, waaronder de Politie en de Stewards, zijn steeds gerechtigd het Publiek te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze, in voorkomend geval, in beslag te nemen. 3

4 Artikel 8 De bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover deze gedragingen op de openbare weg van toepassing zijn of kunnen zijn, in het Stadion van toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing. Artikel 9 Met uitzondering van, naar het oordeel van de Stadiondirectie en/of het Clubbestuur, bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten is het maken van beeld- en/of geluidsopnamen in het Stadion, verboden. Daarenboven is het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio of televisie slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNVB. Daarnaast en daarenboven kan, afhankelijk van het soort wedstrijd, tevens de toestemming van het Clubbestuur noodzakelijk zijn. Inlichtingen terzake dienen uitsluitend bij de KNVB ingewonnen te worden. Artikel Een ieder die op enigerlei wijze in strijd heeft gehandeld met het in deze voorwaarden bepaalde, kan door de personen die met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde belast zijn, waaronder de Politie en de Stewards, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het Stadion worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het Stadion worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan (collegae van) de Politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het Toegangsbewijs van betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat De Stadiondirecties en/of de Clubbesturen zijn gerechtigd, om degene die in of buiten het Stadion in het kader van een voetbalwedstrijd in strijd heeft gehandeld met het in deze standaardvoorwaarden bepaalde en/of een strafbaar feit heeft begaan en/of zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, voor de toekomst de toegang tot een of meer wedstrijden dan wel tot een of meer Stadions c.q voetbalterreinen, te ontzeggen - al dan niet onder tijdslimiet - en die maatregelen te nemen die tot handhaving van een dergelijke maatregel noodzakelijk mochten blijken, onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het gemene recht. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de personen genoemd in artikel De KNVB is gerechtigd, om degene die, volgens een melding van een club of het openbaar ministerie, in of buiten het Stadion in het kader van een voetbalwedstrijd in strijd heeft gehandeld met het in deze standaardvoorwaarden bepaalde en/of een strafbaar feit heeft begaan en/of zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, voor de toekomst de toegang tot een of meer wedstrijden dan wel tot een of meer Stadions c.q voetbalterreinen, te ontzeggen - al dan niet onder tijdslimiet - en die maatregelen te nemen die tot handhaving van een dergelijke maatregel noodzakelijk mochten blijken, onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het gemene recht. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de personen genoemd in artikel De Stadiondirecties en/of de Clubbesturen en de KNVB zijn gerechtigd, in geval een overtreding van een opgelegd stadionverbod geconstateerd wordt, de betrokkene(n) voor de toekomst de toegang tot een of meer wedstrijden dan wel tot een of meer Stadions c.q voetbalterreinen, te ontzeggen - al dan niet onder tijdslimiet - en die maatregelen te nemen die tot handhaving van een dergelijke maatregel noodzakelijk mochten blijken, onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het gemene recht. 4

5 10.5 Een ieder die in strijd heeft gehandeld met het in deze voorwaarden bepaalde, verbeurt, onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het gemene recht, aan de KNVB een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van maximaal 450,- per overtreding zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn. Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal Een ieder die een opgelegd stadionverbod heeft overtreden, verbeurt, onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het gemene recht, aan de KNVB een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van maximaal 900,- voor de eerste overtreding, maximaal 1500,- voor de tweede overtreding en maximaal 2000,- voor de derde en elke volgende overtreding, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn. Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal De maatregelen als bedoeld in de leden 2, 3, 4, 5 en 6 van dit artikel worden de betrokkene(n) bij deurwaardersexploot aangezegd. De kosten daarvan komen ten laste van de betrokken(n) De KNVB is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een - naar achteraf is gebleken - ten onrechte opgelegd stadionverbod, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de KNVB. Artikel In geval de KNVB iemand conform het bepaalde in de artikelen 10.2, 10.3 of 10.4, voor de toekomst de toegang tot een of meer voetbalwedstrijden dan wel tot een of meer Stadions c.q. voetbalterreinen heeft ontzegd en/of conform het bepaalde in de artikelen 10.5 en 10.6 een geldboete heeft opgelegd, kan diegene beroep aantekenen bij de commissie stadionverboden van de KNVB. Het beroep heeft geen opschortende werking. Het beroep dient aangetekend te worden verzonden aan de commissie stadionverboden van de KNVB en binnen 14 dagen na dagtekening van het besluit door de commissie stadionverboden van de KNVB te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het beroep niet-ontvankelijk is. De commissie stadionverboden van de KNVB zal op een ontvankelijk beroepschrift binnen 30 dagen na ontvangst beslissen en het besluit schriftelijk aan diegene toezenden De commissie stadionverboden van de KNVB is gerechtigd de boete als genoemd in de artikelen 10.5 en 10.6 te matigen, indien de billijkheid dat klaarblijkelijk eist. Artikel 12 Het Publiek houdt zich geheel op eigen risico in het Stadion op. De KNVB en zijn Bestuur, de internationale organisaties waarbij de KNVB te eniger tijd aangesloten mocht zijn en hun Besturen, de organisatoren van wedstrijden in het betaald voetbal, de Stadiondirecties en/of de Clubbesturen alsmede al diegenen die door of vanwege de voornoemde instellingen of personen belast mochten zijn met enige taak in het kader van een wedstrijd in het betaald voetbal, terzake waarvan zich een of meer schadetoebrengende feiten mochten voordoen, kunnen door het Publiek op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, zelfs niet indien deze het gevolg mocht zijn van enige mate van onachtzaamheid, onjuist of gebrekkig handelen van een of meer van de genoemde instellingen of personen. Artikel 13 Inlichtingen omtrent en afschriften van deze voorwaarden worden, binnen redelijke grenzen, op aanvraag verstrekt door de KNVB te Zeist. 5

Algemene kaartvoorwaarden KNSB KVK nummer: 40506465. Inleiding

Algemene kaartvoorwaarden KNSB KVK nummer: 40506465. Inleiding Algemene kaartvoorwaarden KNSB KVK nummer: 40506465 Inleiding Een ieder die betrokken is bij de schaatssport in Nederland, en niet in de laatste plaats de toeschouwer, heeft er belang bij dat het bijwonen

Nadere informatie

STANDAARDVOORWAARDEN

STANDAARDVOORWAARDEN Gedeponeerd te Utrecht op 15 juni 2004 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND STANDAARDVOORWAARDEN gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002 Inleiding Een ieder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Honkbalweek en EventsIT:

Algemene voorwaarden Stichting Honkbalweek en EventsIT: Algemene voorwaarden Stichting Honkbalweek en EventsIT: De koper van het ticket voor de Haarlemse Honkbalweek (hierna te noemen: Evenement) gaat door betaling van het entreegeld voor het Evenement akkoord

Nadere informatie

Huisregels Goffertstadion

Huisregels Goffertstadion Huisregels Goffertstadion Artikel 1 Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen toeschouwer die op enig moment aanwezig is of rond het Goffertstadion of op multifunctioneel complex

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND STANDAARDVOORWAARDEN

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND STANDAARDVOORWAARDEN Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002. Titel I: Inleidende bepalingen Inleiding KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND STANDAARDVOORWAARDEN Deze Standaardvoorwaarden

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND STANDAARDVOORWAARDEN

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND STANDAARDVOORWAARDEN KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND STANDAARDVOORWAARDEN Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002. Titel I: Inleidende bepalingen Inleiding Deze Standaardvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISREGLEMENT VERSIE

ALGEMEEN HUISREGLEMENT VERSIE ALGEMEEN HUISREGLEMENT VERSIE 08-07-2015 ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze huisregels wordt verstaan onder: "De Graafschap": "Huisregels": "Publiek": Betaald Voetbal Organisatie De Graafschap BV. de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Betaald Voetbal De Graafschap B.V. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden Betaald Voetbal De Graafschap B.V. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Betaald Voetbal De Graafschap B.V. Inhoudsopgave Titel I: 2 Algemeen Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 2 Artikel 2. Toegang tot stadion De Vijverberg 2 Artikel 3. Beeld en/of

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement N.E.C. BV Goffertstadion

Huishoudelijk Reglement N.E.C. BV Goffertstadion Huishoudelijk Reglement N.E.C. BV Goffertstadion Artikel 1 Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen toeschouwer ) die op enig moment aanwezig is of rond het Goffertstadion

Nadere informatie

Huisreglement FC Utrecht 2009. Huisreglement. Stadion Galgenwaard

Huisreglement FC Utrecht 2009. Huisreglement. Stadion Galgenwaard Huisreglement Stadion Galgenwaard 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Blz. 3 1 Definities en toepasselijkheid Blz. 3 2 Legitimatie/vertoon toegangsbewijs Blz. 4 3 Alcohol, drugs en handelswaar Blz. 4

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Sparta Rotterdam BV.

Huishoudelijk Reglement. Sparta Rotterdam BV. Huishoudelijk Reglement Sparta Rotterdam BV. Artikel 1 Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen toeschouwer ) die op enig moment aanwezig is in of rond het Sparta Stadion of

Nadere informatie

HUISREGELS FC GRONINGEN

HUISREGELS FC GRONINGEN HUISREGELS FC GRONINGEN ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid 1.1 Gebruikers van deze algemene voorwaarden zijn: FC Groningen en organisatoren van andere evenementen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade en Roda JC Trainingsaccommodatie te Kerkrade (Kaalheide) en Roda JC Kerkrade en de aan hen gelieerde ondernemingen ARTIKEL 1 De bepalingen in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MVV MAASTRICHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MVV MAASTRICHT Stichting MVV Postbus 4444, 6202 ZV Maastricht Bezoekadres Geusseltweg 11, 6225 XS Maastricht SAME SJ EVRAOJ E T: 043 352 57 57 E: info@mvv.nl F: 043 352 57 58 W: www.mvv.nl www.mvv.nl/facebook www.mvv.nl/twitter

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis: Algemene Kaartvoorwaarden Deze algemene kaartvoorwaarden van de Organisatie zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst voor de koop van tickets voor de langebaan schaatswedstrijden via

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT FC GRONINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT FC GRONINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT FC GRONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Gebruikers van deze algemene voorwaarden zijn: FC Groningen en organisatoren van andere evenementen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT FC GRONINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT FC GRONINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT FC GRONINGEN 1 Definities en toepasselijkheid 1. Gebruikers van deze algemene voorwaarden Huishoudelijk Reglement FC Groningen zijn: FC Groningen en organisatoren van andere evenementen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE MVV MAASTRICHT: 25 REGELS

GEDRAGSCODE MVV MAASTRICHT: 25 REGELS GEDRAGSCODE MVV MAASTRICHT: 25 REGELS BELANGRIJK: Wat veel toeschouwers niet weten is dat ze, door het aanschaffen van een toegangsbewijs tot een thuis- of uitwedstrijd van MVV Maastricht (of welke andere

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Fortuna Sittard stadion te Sittard en de aan hen gelieerde ondernemingen

Huishoudelijk Reglement. Fortuna Sittard stadion te Sittard en de aan hen gelieerde ondernemingen Huishoudelijk Reglement Fortuna Sittard stadion te Sittard en de aan hen gelieerde ondernemingen ARTIKEL 1 De bepalingen in dit Huishoudelijk Reglement zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen bezoeker

Nadere informatie

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15 knvb.nl Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/ 15 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie

Nadere informatie

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2017/ 18

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2017/ 18 RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2017/ 18 Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2017/ 18 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene bezoekersvoorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene bezoekersvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene bezoekersvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst die tot stand

Nadere informatie

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/'14

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/'14 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/'14 knvb.nl Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/ 14 I TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis: Algemene Kaartvoorwaarden KNSB Deze Algemene Kaartvoorwaarden van de KNSB zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst voor de koop van kaartjes voor schaatswedstrijden via www.schaatsen.nl/tickets

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1 Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN STATUTAIR GEVESTIGD TE HUB DASSENPLEIN 3, 6131 LB SITTARD (KvK-nummer: 14130475 en BTW-nummer: NL00.19.06.562.B.01), VERDER

Nadere informatie

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17 RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17 Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2016/ 17 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, zowel in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN. Topbillin BV. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN. Topbillin BV. Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Topbillin BV 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand

Nadere informatie

Werkgroep. Asselsestraat e.o.

Werkgroep. Asselsestraat e.o. Werkgroep Asselsestraat e.o. 19 april 2012 Mandala langs Laan van Spitsbergen Werkgroep Asselsestraat e.o. 1. 3750 bezoekers 2. Veldsportcomplex 19 april 2012 Werkgroep Asselsestraat e.o. 1. 3750 bezoekers

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN ISU WK SHORTTRACK 2017 & EVENTSIT

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN ISU WK SHORTTRACK 2017 & EVENTSIT ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN ISU WK SHORTTRACK 2017 & EVENTSIT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN FINA/AIRWEAVE SWIMMING WORLD CUP 2017 EINDHOVEN & EVENTSIT

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN FINA/AIRWEAVE SWIMMING WORLD CUP 2017 EINDHOVEN & EVENTSIT ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN FINA/AIRWEAVE SWIMMING WORLD CUP 2017 EINDHOVEN & EVENTSIT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Let op! In dit geval maakt de Persgroep gebruik van een derde partij, namelijk Red Loyalty voor de volledige klantenservice en ticketafhandeling. Tevens is wet 8.3 over uitsluiting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN BURO PINKPOP

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN BURO PINKPOP ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN BURO PINKPOP Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14037208, 20 februari 2014. Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen

Nadere informatie

Klant De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de Persgroep via een Webwinkel.

Klant De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de Persgroep via een Webwinkel. Algemene voorwaarden Let op! In dit geval maakt de Persgroep gebruik van derde partijen, namelijk CTS Eventim Nederland B.V en Ticketcounter B.V. voor de volledige klantenservice en ticketafhandeling.

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis: Algemene Kaartvoorwaarden Deze Algemene Kaartvoorwaarden van de Organisatie zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst voor de koop van Tickets voor schaatswedstrijden via www.schaatsen.nl/tickets

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET VOETBALSTADION DE LEUNEN

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET VOETBALSTADION DE LEUNEN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET VOETBALSTADION DE LEUNEN Artikel 1 Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het stadion De Leunen, gelegen te 2440 GEEL, Rauwelkoven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN MOJO CONCERTS B.V. Gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank 's Gravenhage onder nummer 60/2013.

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN MOJO CONCERTS B.V. Gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank 's Gravenhage onder nummer 60/2013. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN MOJO CONCERTS B.V. Gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank 's Gravenhage onder nummer 60/2013. Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN THEATERHANGAAR

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN THEATERHANGAAR ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN THEATERHANGAAR 1.0 Algemeen 1.1 De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen: - Bezoeker/Klant: iedere persoon die de TheaterHangaar

Nadere informatie

Algemene bezoekersvoorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden Algemene bezoekersvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem (hierna: het Theater ) en een bezoeker

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

Reglement van Inwendige Orde

Reglement van Inwendige Orde Reglement van Inwendige Orde Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking

Nadere informatie

Reglement van Inwendige Orde

Reglement van Inwendige Orde Reglement van Inwendige Orde Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN DE NIEUWE LIEFDE

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN DE NIEUWE LIEFDE ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN DE NIEUWE LIEFDE 1.0 Algemeen 1.1 De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen: - Bezoeker/Klant: iedere persoon die het gebouw De

Nadere informatie

4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico. ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE BIJ DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES en STICHTING KAARTVERKOOP NETWERK NEDERLAND AANGESLOTEN THEATERS EN CONCERTZALEN 1.0 Algemeen 1.1 Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE TAMBOER

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE TAMBOER ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE TAMBOER 1.0 Algemeen 1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door Stichting De Tamboer/Congrescentrum De Tamboer, hierna te noemen De Tamboer. 1.2

Nadere informatie

In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het evenement aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het evenement aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. HUISREGELS Door het kopen van een toegangsbewijs of het betreden van ons evenement, gaat u akkoord met de huisregels van de organisatie Stichting Entertainment en Cultuur West-Friesland (*StecWF) welke

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Leisure Xperience Group Benschopperweg 4 3401 BV IJsselstein The Netherlands www.l-x-g.nl info@l-x-g.nl GlowGolf Amsterdam Prins Hendrikkade 194 1011 TD Amsterdam The Netherlands www.glowgolf.nl/amsterda

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Concert at SEA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Concert at SEA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Concert at SEA B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot

Nadere informatie

Algemene bezoekersvoorwaarden voor Theater Het Pakhuis van Stichting Hiaat te Hoorn

Algemene bezoekersvoorwaarden voor Theater Het Pakhuis van Stichting Hiaat te Hoorn Algemene bezoekersvoorwaarden voor Theater Het Pakhuis van Stichting Hiaat te Hoorn 1.0 Algemeen 1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door Stichting Hiaat voor Theater Het Pakhuis,

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. ALGEMENE VOORWAARDEN Laatst aangepast: 17-1-2017 Deze algemene voorwaarden van Real Life Gaming (eenmanszaak) gevestigd te Utrecht zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met deelnemers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NAZOMEREN FESTIVAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NAZOMEREN FESTIVAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NAZOMEREN FESTIVAL B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds Nazomeren Festival B.V., de moeder/zusteronderneming van Nazomeren Festival

Nadere informatie

Richtlijn Anti-discriminatie en anti-racisme beleid. Uitgave nr. : versie 2.7 Datum : 1 januari 2016

Richtlijn Anti-discriminatie en anti-racisme beleid. Uitgave nr. : versie 2.7 Datum : 1 januari 2016 Richtlijn Anti-discriminatie en anti-racisme beleid Uitgave nr. : versie 2.7 Datum : 1 januari 2016 INHOUD I. Inleiding... 3 II. Maatregelen... 3 III. Aanbevelingen... 5 IV. Naslag... 5 2 PROTOCOL LICENTIEHOUDER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6)

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6) (Blad 1 van 6) Artikel 1: Definities 1, De organisatie : Stichting Tilburg University Cantus Heuvelring 102 5038 CL Tilburg Nederland 2, De bezoeker : Iedere persoon die op enige wijze, direct of indirect

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN BLUE OCEAN EVENTS Artikel 1: toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

ESKABEE 1935 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Kloosterstraat BEVEREN Ondernemingsnummer

ESKABEE 1935 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Kloosterstraat BEVEREN Ondernemingsnummer ESKABEE 1935 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Kloosterstraat 64 9120 BEVEREN Ondernemingsnummer 0833.410.241 LET S RESTART OUR FOOTBALL HISTORY! OMDAT 75 JAAR GESCHIEDENIS EEN TOEKOMST VERDIENT! Reglement

Nadere informatie

Wij wensen u een prettige voorstelling!

Wij wensen u een prettige voorstelling! Huisregels Bij AnnexCinema is een avondje film een avondje uitgaan. We vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en geniet van een goede sfeer. Om die reden hanteren we de volgende punten:

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elevation Events Beheer B.V. (hierna: 'Elevation'), KvK nummer 57866473,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bezoekers Kroon Festival 2016

Algemene Voorwaarden Bezoekers Kroon Festival 2016 Algemene Voorwaarden Bezoekers Kroon Festival 2016 Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds Stichting Rotterdam Events, te deze handelend onder de naam: Kroon

Nadere informatie

PARKREGLEMENT. Pagina 1

PARKREGLEMENT. Pagina 1 PARKREGLEMENT Welkom in de Efteling, een Wereld vol Wonderen! Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om uw bezoek en dat van de overige bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. De directie van de Efteling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Algemene Bezoekersvoorwaarden van Museum het Palthe Huis in Oldenzaal

Algemene Bezoekersvoorwaarden van Museum het Palthe Huis in Oldenzaal Algemene Bezoekersvoorwaarden van Museum het Palthe Huis in Oldenzaal 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van het museum. 1.2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEZOEK AAN DE WAALSE KERK TE AMSTERDAM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEZOEK AAN DE WAALSE KERK TE AMSTERDAM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEZOEK AAN DE WAALSE KERK TE AMSTERDAM Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onder De Waalse Kerk wordt verstaan Walenpleintje B.V.. Deze organisatie exploiteert het kerkgebouw aan

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN IT TALENT COLLEGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN IT TALENT COLLEGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN IT TALENT COLLEGE 1. Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis: a. Algemene Voorwaarden: deze

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Deurbeleid, Huisregels & Garderobe Reglement

Deurbeleid, Huisregels & Garderobe Reglement Deurbeleid, Huisregels & Garderobe Reglement De minimale leeftijd bij Madam is 21 jaar. U dient, in geval van twijfel, uw leeftijd middels legitimatie te kunnen aantonen. U dient te allen tijde in het

Nadere informatie

Bezoekersvoorwaarden Paleis Soestdijk

Bezoekersvoorwaarden Paleis Soestdijk Bezoekersvoorwaarden Paleis Soestdijk Inleiding Paleis Soestdijk zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan de Tuin en de door Paleis Soestdijk georganiseerde tentoonstellingen

Nadere informatie

Gedragscode gegevensverwerking Stadionverboden en reglement commissie stadionverboden

Gedragscode gegevensverwerking Stadionverboden en reglement commissie stadionverboden Gedragscode gegevensverwerking Stadionverboden en reglement commissie stadionverboden Overwegende dat het gewenst is ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van supporters regels te stellen omtrent

Nadere informatie

AAN DE SUPPORTERS VAN LEGIA WARSHAU

AAN DE SUPPORTERS VAN LEGIA WARSHAU AAN DE SUPPORTERS VAN LEGIA WARSHAU Op 27 november vindt de wedstrijd Sporting Lokeren Legia Warszawa plaats. Wij verheugen ons op de komst van uw club en hun fanatieke aanhang. Bij de heenwedstrijd konden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Splash your city

Algemene voorwaarden Splash your city Algemene voorwaarden Splash your city Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 2: Privacy bepalingen en voorwaarden registratie Deelnemer Hoofdstuk 3: Voorwaarden voor het bezoeken van Evenementen Hoofdstuk 4:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 Artikel 1 De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort dat als hoogste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4406

ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4406 ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4406 Instantie Datum uitspraak 09-08-2011 Datum publicatie 09-08-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 398200 - KG ZA 11-812 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BIJLAGE 5

PROTOCOLAKKOORD BIJLAGE 5 PROTOCOLAKKOORD 2017-2018 - BIJLAGE 5 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 260 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht

Nadere informatie

Huisregels publieke ruimten van het Huis van de Stad van de gemeente s-hertogenbosch

Huisregels publieke ruimten van het Huis van de Stad van de gemeente s-hertogenbosch Bijlage L Huisregels publieke ruimten van het Huis van de Stad van de gemeente s-hertogenbosch Februari 2006 1. Werkingssfeer 1.1 De Huisregels ten aanzien van bezoekers van de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP DEELNEMERS BEELDMERK SKV 1991

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP DEELNEMERS BEELDMERK SKV 1991 99 Aangevuld t/m wijziging IV REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP DEELNEMERS BEELDMERK SKV 1991 Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector heeft, gelet op de artikelen 2,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bezoekers Evenementen. Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden raadpleegbaar op

Algemene Voorwaarden Bezoekers Evenementen. Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden raadpleegbaar op Algemene Voorwaarden Bezoekers Evenementen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden raadpleegbaar op www.wantijpop.nl/algemenevoorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Landsverordening van 4 december 1989 houdende regelen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: tekst in P.B. 1989, no 73; gewijzigd bij: 1. Landsverordening van de 11de september

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis:

In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KLM OPEN & EVENTSIT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EVENEMENT In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis: DEFINITIES

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen (Stb.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING SAIL GIETHOORN. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING SAIL GIETHOORN. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING SAIL GIETHOORN Artikel 1 Definities a. De Organisatie: de te Giethoorn gevestigde Stichting Sail Giethoorn, of elke andere direct of indirect aan deze stichting gelieerde

Nadere informatie

Algemene bezoekersvoorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden Algemene bezoekersvoorwaarden Januari 2014 1. Algemene bepalingen: Definities 1.1 Het Van Gogh Museum: de Stichting Van Gogh Museum, gevestigd aan de Paulus Potterstraat 7 te Amsterdam, die krachtens haar

Nadere informatie

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN WILD IN HET GROENE WOUD TE VUGHT.

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN WILD IN HET GROENE WOUD TE VUGHT. ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN WILD IN HET GROENE WOUD TE VUGHT. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan en Overeenkomsten/reserveringen gesloten met:

Nadere informatie