Ministerie van Financiën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Financiën"

Transcriptie

1 Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout CW Den Haag Postbus EE Den Haag Inlichtingen dhr. drs. P.P.A. van den Heuij T Datum 3 mei 2012 Betreft Business case Ons kenmerk FEZ/ M Uw brief (kenmerk) Bijlagen L.s. Per 1 januari 2009 is de Basisregistratie WOZ (BR WOZ) in werking getreden. De BR WOZ maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. De kern van het concept bestaat uit het bij elkaar brengen van gegevens die op landelijk niveau worden ontsloten met de verplichting voor afnemers die gegevens te gebruiken. Met het bestempelen van de WOZ als basisregistratie is de vraag naar voren gebracht of het realiseren van een landelijke Voorziening WOZ nuttig en noodzakelijk was. Om die bestuurlijke vraag te beantwoorden is in 2010 een Business Case (BC) opgesteld in opdracht van het ministerie van Financiën. Het opstellen van een BC geeft inzicht in de kosten en baten van de LV WOZ in een periode van 10 jaar en vormt hiermee een zakelijke afweging voor de realisatie van de Landelijke Voorziening. Op basis van de uitkomsten van de BC is in april 2011 in een bestuurlijk overleg afgesproken de Landelijke Voorziening LV WOZ te realiseren. De overweging om in die fase de BC niet openbaar te maken lag in het feit dat in de BC inschattingen zijn gemaakt van de noodzakelijke investeringen om de LV te realiseren en de structurele kosten voor exploitatie en beheer. Nu na een Europese aanbesteding de bouw van de LV is gegund en er afspraken zijn gemaakt om de LV in exploitatie en beheer te geven bij het Kadaster is er geen beletsel om aan partijen die functioneel zijn betrokken bij de LV WOZ de BC ter beschikking te stellen. Temeer omdat in de BC waardevolle informatie is opgenomen over de impact die de LV voor betrokken organisaties heeft. Nu er wordt gewerkt aan de realisatie van de LV en de voorbereidingen op het implementatietraject in 2013 een aanvang neemt, geeft het de betrokken organisaties een handvat om zich voor te bereiden. Bij deze doe ik u de BC LV WO to komen. ri ndelijke groet, dr van d- euij g elege opdrachtgever LV WOZ Pagina 1 van 1

2 Datum 14 december 2010 Status Eindversie

3 Colofon Titel Auteur(s) Landelijke voorziening WOZ Peter van den Heuij Bijlage(n) Inlichtingen drs. P.P.A. van den Heuij T Pagina 2 van 62

4 Inhoud 1 Aanleiding Opdracht Interdepartementale stuurgroep WOZ Managementsamenvatting 7 3 Toelichting Business Case in relatie tot een LV WOZ Wat is een Business Case OEI Richtlijn Toepassing LV WOZ Onderzoeksvragen Aanpak Business Case LV WOZ 14 4 Visie op de LV WOZ Visie op het stelsel van basisregistraties Wat is het stelsel van basisregistraties Welke (functionele) eisen worden aan een LV gesteld Technische eisen 18 5 Nadere uitwerking visie LV WOZ Huidige situatie SOLL-situatie 20 6 Uitwerking Business Case Achtergrond Inleiding Gemeenten Belastingdienst Waterschappen CBS 35 Pagina 3 van 62

5 6.7 Overige gebruikers Wat zijn de investeringskosten van een LV WOZ? Uitgangspunten Planning ontwikkeling en implementatie LV Uitkomsten BC 38 7 Positionering LV WOZ Inleiding Beoordeling van alternatieven LV WOZ als onderdeel van Belastingdienst LV WOZ als onderdeel van Stichting DataLand LV WOZ als onderdeel van het Kadaster LV WOZ als onderdeel van Logius LV WOZ als onderdeel van de Waarderingskamer Afwegingskader alternatieven 53 8 Bijlagen Geïnterviewde personen Bijlage 2 onderbouwing aannames nieuwe toetreders Vragen Business Case 60 Pagina 4 van 62

6 1 Aanleiding Per 1 januari 2009 is de Basisregistratie WOZ (BR WOZ) in werking getreden. De BR WOZ sluit aan bij het streven van de overheid om de WOZ-waarden voor meer doeleinden te kunnen gebruiken. De gemeenten zijn bronhouder van de WOZwaarden. Afgesproken is dat in beginsel een Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) wenselijk is. Ten aanzien van de LV WOZ bestaat op een aantal aspecten een onvoldoende eenduidig beeld bij de belangrijkste spelers. Het gaat over bestuurlijke verantwoordelijkheid, samenhang met andere relevante ontwikkelingen, governance, functionele- en technische eisen, implementatieproblematiek en inzicht in de kosten en opbrengsten. Dat leidt tot aarzelingen om met het realiseren van de voorziening te starten. Reden om op korte termijn en binnen een relatief korte periode scherpte te krijgen in een gedeelde visie op een LV WOZ, nut en noodzaak van de LV WOZ, invulling te geven aan de bestuurlijke afspraken over eigenaarschap en governance ten aanzien van de landelijke organisatie, de eisen die aan de voorziening worden gesteld, de wijze en de termijn waarop dat kan worden gerealiseerd, de impact die het op de huidige processen heeft en de kosten en opbrengsten die samenhangen met een LV WOZ. Om besluitvorming over de verdere aanpak van de LV WOZ voor te bereiden is gekozen voor een projectmatige aanpak. Het ministerie van Financiën heeft toegezegd een projectleider te zullen zoeken. Die is gevonden in de persoon van Peter van den Heuij, die bij de directie Bedrijfsvoering van het ministerie van Financiën als programmamanager bovendepartementale trajecten heeft gedaan. Pagina 5 van 62

7 2 Opdracht Aan de uitwerking van de opdracht liggen de principes van de PRINCE 2 methode ten grondslag. In deze methode wordt een aantal processen onderscheiden waarbij de eerste de opstartfase van een project is. In die fase ligt het hoofdaccent op het onderzoek naar de vraag of het zakelijk verantwoord is om met het project te beginnen en met het inrichten van het managen van het project. Daarbij aansluitend is de opdracht aan de projectmanager om in overleg met de betrokken organisaties een (initiële) Business Case (BC) op te stellen. De op te stellen BC vormt de kernactiviteit en is het op te leveren product in de startfase van het project. Mede op basis van de BC wordt na besluitvorming in de projectbrief, met een projectdefinitie, een uitwerking van de aanpak en een rechtvaardiging, geformuleerd. De BC dient uiterlijk te zijn afgerond in december Bij de totstandkoming van de rapportage zal optimaal gebruik worden gemaakt van reeds ter beschikking staande informatie. De BC ligt ten grondslag aan de besluitvorming over de te nemen vervolgstappen. Naast een BC zal ook advies worden uitgebracht over de verdere aanpak. De genoemde termijn is haalbaar als blijkt dat over belangrijke uitgangspunten geen diepgaande verschillen van mening bestaan. 2.1 Interdepartementale stuurgroep WOZ Er is in 2009 een interdepartementale stuurgroep opgericht waarin naast de ministeries van Financiën, VROM en BZK tevens de Waarderingskamer, VNG en de Unie van Waterschappen zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep wordt voorgezeten door Theo Poolen, lid van het Managementteam van het Directoraat-generaal Belastingdienst. Theo Poolen vervult, samen met Annette Dekkers, directeur Directe belastingen van het Directoraat-generaal Fiscale Zaken, de rol van (gemandateerd) opdrachtgever. Deze stuurgroep heeft een rol en verantwoordelijkheid zoals in de PRINCE 2 methodiek is beschreven. In de kern komt het erop neer dat de stuurgroep eindverantwoordelijk is voor het project/de opdracht en op bestuurlijk niveau de zakelijke belangen, de gebruikersbelangen en de leveranciersbelangen behartigt. De gebruikers en leveranciers zijn in de huidige samenstelling van de stuurgroep indirect betrokken. In vervolgfases kan de samenstelling van de stuurgroep daarop worden aangepast. De stuurgroep draagt zorg dat benodigde resources tijdig beschikbaar zijn. De projectmanager is verantwoordelijk voor het opleveren van de producten. Hij zorgt voor de dagelijkse leiding van het project. In deze fase is de projectopbouw beperkt tot de projectleider. De stuurgroep is zo samengesteld dat de belanghebbende partijen bij een LV WOZ betrokken zijn. Zoals in de opdracht is geformuleerd is het streven de BC uiterlijk in december af te ronden en aan de stuurgroep voor te leggen. De stuurgroep stelt ten aanzien van de BC vast of de afgesproken methode is gehanteerd, de uitgangspunten goed zijn geformuleerd, de BC cijfermatig correct is en - indien aan de orde - of verschillen van mening over voorgaande punten correct zijn geformuleerd. Ten aanzien van de weging die op basis van de BC dient te worden gemaakt over de LV WOZ, de bestuurlijke inbedding, het tempo waarin die kan worden gerealiseerd en de condities waaronder, brengt de stuurgroep advies uit. Over de wijze waarop de besluitvorming over de afgeronde BC wordt georganiseerd zal in de stuurgroep een nadere afspraak worden gemaakt. Pagina 6 van 62

8 2.2 Managementsamenvatting Aanleiding Per 1 januari 2009 is de Basisregistratie WOZ (BR WOZ) in werking getreden. De BR WOZ maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. De kern van het concept bestaat uit bij elkaar brengen van gegevens die op landelijk niveau worden ontsloten met de verplichting voor afnemers die gegevens te gebruiken. Indien blijkt dat gegevens aantoonbaar niet juist zijn dient de partij die verantwoordelijk is voor de registratie de gegevens te corrigeren. Aan dat stelsel is een visie gekoppeld van hoe de moderne overheid zou moeten functioneren en zijn doelstellingen geformuleerd om die visie te concretiseren. Daarmee is op rijksniveau de stip op de horizon geformuleerd en is afgesproken dat het rijk naar de stip toewerkt. Opdracht Om besluitvorming over de verdere aanpak van de LV WOZ voor te bereiden is gekozen voor een projectmatige aanpak. Het opstellen van een BC geeft inzicht in de kosten en baten van het project op de langere termijn en vormt hiermee een zakelijke afweging voor de doorgang van het project. De BC is onderdeel van de pre-fase van het project. Dat product ligt nu voor. Context Een belangrijk onderwerp bij de start van een BC is de reikwijdte van het onderzoek. Dat geldt des te meer voor de vraag naar de effecten van een LV WOZ. De WOZ is immers één van de basisregistraties die tezamen met een tiental andere basisregistraties het stelsel van basisregistraties vormt. De belangrijkste principes die ten grondslag ligt aan het stelsel zijn; Eenmalige aanlevering/verzamelen en meervoudig gebruik: burgers en bedrijven worden maar eenmaal verzocht gegevens aan te leveren en deze worden hergebruikt; Kwaliteit: elke basisregistratie heeft een kwaliteitssysteem om er voor te zorgen dat de betreffende gegevens een zo hoog mogelijke kwaliteit hebben; Interoperabiliteit: uitwisselbaarheid van gegevens en aansluiting op elkaars processen, eenduidige semantiek en samenwerkende infrastructuurcomponenten Het realiseren van het stelsel van basisregistraties uitgaande van deze principes leidt naar verwachting tot een kwalitatieve verbetering van de informatievoorziening, een toename van de doelmatigheid van de informatiehuishouding en een reductie van automatiseringskosten zowel wat betreft de ontwikkeling van systemen alsmede van exploitatie en beheer. In verschillende gesprekken onderschrijven gemeenten maar ook de grote afnemers de verwachting dat de kwaliteit van de gegevens sterk zal toenemen als eenmalig invoeren en meervoudig gebruik is gerealiseerd. Tevens wordt verwacht dat het stelsel van basisregistraties een sterk spin-off effect zal hebben op het verder harmoniseren en standaardiseren van gegevens uitwisseling en daarmee van het reduceren van complexiteit van geautomatiseerde systemen. De grote afnemers waaronder de Belastingdienst anticiperen op de overstap naar berichtenverkeer (belangrijk uitgangspunt van het stelsel van Basisregistraties). In deze context is een BC opgesteld voor de LV WOZ. Bij het opstellen van de BC is getracht zo scherp mogelijk de effecten van de LV sec in kaart te brengen. De kwalitatieve elementen vormen onderdeel van de BC maar zijn niet in geld uitgedrukt. Pagina 7 van 62

9 Om de uitkomsten van de BC in perspectief te brengen is het belangrijk om de totale kosten van de WOZ te presenteren. De totale kosten bedragen ca 175 mln per jaar. Uitkomsten Business Case (BC) De BC is in stappen gerealiseerd. Ecorys een organisatie die veel ervaring heeft met het opstellen van Business Cases is gevraagd de BC te begeleiden. De eerste stap betrof in overleg met Ecorys de vragen en toelichting op de vragen zo smart als mogelijk te formuleren. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met de grote gebruikers van de WOZ-waarden en de gemeenten die de WOZ-waarden bepalen, registreren en vervolgens beschikbaar stellen. Met de gesprekspartners is een zo n goed mogelijke inschatting gemaakt hoeveel inspanningen gepaard gaan in de huidige situatie om genoemde gegevens beschikbaar te stellen c.q. te ontvangen en gereed te krijgen voor het eigen primaire proces. De huidige situatie is afgezet tegen de toekomstige situatie met een LV. Van belang is dat de uitkomsten van een BC bedoeld zijn om antwoord te geven op de vraag of in dit geval het realiseren van de LV zakelijk wordt gerechtvaardigd. Met gevoeligheidsanalyses wordt beoordeeld wat de impact is op de uitkomst van de BC indien aannames wijzigen(op het punt van opbrengsten en kosten). Op die wijze kan worden aangetoond of een BC robuust is. Een BC blijft gedurende de verdere voortgang van het project het instrument om te beoordelen wat wijzigingen in geraamde kosten en/of opbrengsten voor een impact hebben op de BC. Op die wijze blijft bij belangrijke beslissingen (bijv. moment van aanbesteding) de BC een referentiekader. Op basis van de geleverde informatie is de BC positief. Uitgaande van een looptijd van 10 jaar ( ), het prijspeil van 2010 en een discontovoet van 2,5% is de netto contante waarde 24 mln. Tegenover de kosten voor het opzetten en exploiteren van een LV WOZ ( 12 mln) staan baten (wegvallende kosten van 36 mln) die deze kosten ruimschoots overtreffen. Figuur 1 Netto Contante Waarde (in mln euro s, ) NCW -20 Kosten Baten Saldo Pagina 8 van 62

10 Bij het opstellen van de BC bleek de behoefte een helder onderscheid te maken tussen de effecten van de LV op de bestaande processen van informatie-uitwisseling en de effecten van de LV op het (toekomstig) verwachte beslag in tijd dat nieuwe toetreders zoals notariaat, banken en verzekeraars zouden hebben op gemeenten. De komst van de LV WOZ levert direct een baat op bij gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst. Toekomstige baten worden gerealiseerd door het wegvallen van bevragingen en zijn vooral zichtbaar bij de gemeenten, het notariaat en financiële instellingen. Ook als alleen wordt gekeken naar de effecten van de LV op de bestaande informatie-uitwisseling voor de klassieke gebruikers blijft de BC positief ( 18 mln opbrengst versus 12 mln kosten). Bij het opstellen van de BC is ook gesproken over de omvang van de ondersteuning in fte s bij de LV. Ten aanzien van de functionele eisen van de LV kan een onderscheid worden gemaakt wat minimaal moet en wat op termijn wenselijk is. In de Stuurgroep is aangegeven dan de LV lean en mean moet zijn. Dat is vertaald dat op het niveau van de LV het technisch beheer van de centrale applicatie (inclusief helpdesk op technisch gebied; hij doet het niet ) is belegd. Functioneel Beheer en overige functies (vragen op inhoudelijk gebied, kwaliteitsbewaking) worden niet bij de LV belegd. Dat leidt tot een geraamde bezetting van ca 5 fte s. In de gevoeligheidsanalyse is in beeld gebracht wat een hoger aantal van 8 betekent voor de uitkomst van de BC. Bij het opstellen van een BC is een aantal overige gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om de robuustheid en betrouwbaarheid van de uitkomsten te verhogen. Zo is o.a gekeken naar het effect van vertraging, van dubbele investeringskosten dan geraamd van het zich niet voordoen van effecten van nieuwe toetreders. Het geeft meer inzicht in de doorwerking van kosten en baten en biedt handvatten voor de finale check of alle kosten en baten die optreden zijn meegenomen. De uitkomsten van de gevoeligheidsanalyse laten zien dat de BC robuust is. De vaststelling van een (positieve) BC impliceert dat de zakelijke rechtvaardiging van het realiseren van een LV WOZ wordt onderschreven. Vervolgens zal nadere uitwerking moeten plaatsvinden (vaak in de vorm van een project of programma). In De BC zijn onzekerheden verwoord en risico s benoemd. In het vervolgtraject blijft de BC als referentie gebruikt worden bij belangrijke beslissingen. Conclusie Ecorys Ecorys heeft de business case gevalideerd. Hierbij is gekeken naar de gebruikte methodiek, de procesgang en de plausibiliteit van aannames en resultaten. De business case is uitgevoerd conform de daarvoor geëigende methodieken (Prince2, OEI-leidraad). Het proces voor het inschatten van de kosten en baten is op een juiste manier verlopen. Project en nulalternatief zijn helder afgebakend. Er is door de opsteller gebruik gemaakt van diepte interviews, waarvan de uitkomsten zijn teruggekoppeld met de betrokken instanties. De aannames zijn gebaseerd op de interviews en relevante bronnen (eerder opgestelde business Pagina 9 van 62

11 cases) en lijken reëel. Enkele aannames zijn gedurende het proces aangepast op basis van terugkoppeling. De kosten en baten opgenomen in deze businesscase zijn volgens Ecorys plausibel. Met de uitvoering van de gevoeligheidsanalyse zijn de uitkomsten van de businesscase getoetst op robuustheid. Het blijkt dat de business case ook bij het hogere kosten of mindere baten nog steeds positief is. Samenvattend, concludeert Ecorys dat er hiermee een robuuste business case is uitgevoerd. Na vaststelling van de BC in de Stuurgroep zal besluitvorming noodzakelijk zijn op bestuurlijk niveau inzake de realisatie van de LV WOZ. Pagina 10 van 62

12 3 Toelichting Business Case in relatie tot een LV WOZ 3.1 Wat is een Business Case Een BC dient ter legitimatie van het project en het creëren van commitment van alle betrokken partijen, vertegenwoordigd in de stuurgroep. Een BC beschrijft de rechtvaardiging van het project, gebaseerd op verwachte opbrengsten, kosten en de risico s voor deelnemende partijen. Hij voorziet in een initiële uitwerking van verschillende opties en hij stuurt het beslissingsproces. Ook wordt een BC gebruikt om de voortgang in de resultaten en de organisatorische (bedrijfs)doelstellingen af te stemmen. Wanneer in een BC ook maatschappelijke effecten worden betrokken spreekt men van een kosten-baten analyse (KBA). Een KBA bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen zijn beschreven in de door het kabinet geaccordeerde leidraad Onderzoek, Effecten en Infrastructuurwerken (leidraad OEI). Schema 1 geeft een overzicht van de onderdelen van de economische projectevaluatie conform genoemde leidraad. Het schema bestaat uit vier lagen. De eerste laag (I) geeft de scope van het onderzoek weer. Het onderzoek richt zich op de techniek, de processen en mens en organisatie. De tweede laag (II) richt zich op het project (Soll), de huidige situatie (Ist) en het transitiepad om van Ist naar Soll te komen. Pagina 11 van 62

13 De derde laag (III) geeft de kosten van de huidige situatie en de toekomstige situatie weer. Het verschil geeft de extra kosten of de kostenbesparing t.o.v. de huidige situatie weer. De kosten worden aan de hand van benchmarkgegevens getoetst op validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid. De uitkomsten zijn de directe financiële effecten. Dit wordt ook wel de BC genoemd, omdat alleen gekeken wordt naar de gevolgen voor de deelnemende partijen. In laag vier (IV) wordt ook gekeken naar de maatschappelijke effecten van de investeringen. De maatschappelijke effecten kunnen onderverdeeld worden naar indirecte en externe effecten. De indirecte effecten geven de doorwerking van de directe financiële effecten voor de rest van de economie weer. Hierbij kan gedacht worden aan extra banen die door uitbesteding van het beheer kan plaatsvinden. De externe effecten zijn effecten op derden die niet direct betrokken zijn bij de investeringsbeslissingen maar wel de positieve of negatieve effecten ervan ondervinden. Wanneer in het onderzoek (ook) aandacht is voor de directe, indirecte en externe effecten, dan wordt in de leidraad OEI gesproken over een kosten-batenanalyse. 3.2 OEI Richtlijn De OEI richtlijn heeft betrekking op de te hanteren uitgangspunten bij het berekenen van de effecten van een casus. In onderstaand schema zijn die uitgangspunten verwoord. Naast de uitkomsten van de netto-contante waarde methode hebben opdrachtgevers veelal behoefte aan een overzicht van de investeringskosten en de wijze waarop die worden gefinancierd. Uitgangspunten Alle kasstromen worden contant gemaakt (ook wel netto contante waarde berekening genoemd) Discontovoet bij netto contante waarde berekening Geen inflatie Geen BTW Onderscheid maken tussen eenmalige (investerings)kosten en structurele beheerkosten Onderscheid maken tussen eenmalige opbrengsten en structurele opbrengsten De voorgeschreven looptijd is oneindig, echter voor ICT-projecten met een veranderopgave kan hiervan beargumenteerd worden afgeweken. Looptijd van investeringen (ICT) afhankelijk van technisch/economische levensduur Looptijd van opbrengsten (Mens en Organisatie) afhankelijk van wachtgeldregeling en/of blijvend impact op de organisatie (veelal 30 jaar). Toelichting Terugrekenen van de in de tijd verspreide kosten en opbrengsten naar prijzen van nu (basisjaar) 5,5% Alle bedragen in reële termen Geen effect op de welvaart Life cycle benadering: goed inzicht krijgen in de initiële investering en meerjarige beheerlasten Zicht op eenmalige en structurele impact van het project Leidraad OEI is geschreven voor infrastructuurprojecten. De looptijden van infrastructuurprojecten is niet gelijk aan looptijd van ICT-projecten met verandercomponent. Duidelijk beargumenteren waarom gekozen voor bepaalde looptijd Duidelijk beargumenteren waarom gekozen voor bepaalde looptijd Pagina 12 van 62

14 3.3 Toepassing LV WOZ Voor de LV WOZ ligt het in de rede een business case op te stellen. Een BC is een zakelijk plan voor een ontwikkeling (c.q. veranderopgave) die de instemming heeft van alle betrokken partijen. Een BC richt zich primair op de effecten die deelnemende partijen zullen ervaren. Daartoe moet worden geanalyseerd welke financiële effecten er met het project als geheel en bij de afzonderlijke partijen zijn gemoeid. De BC moet inzicht geven in de financiële haalbaarheid (kosten, opbrengsten, fasering, etc.) en de risico s. Verder dient de BC inzicht te geven aan de betrokken (of te betrekken) partijen in bijvoorbeeld de mogelijkheden voor samenwerking en/of verevening. Een aantal maatschappelijke effecten wordt in het onderzoek meegenomen. Dat heeft te maken met het feit dat vanaf er een aantal nieuwe toetreders zijn die gebruik mogen maken van de WOZ-waarden. De aard van de vraagstelling zoals door organisaties eerder naar voren is gebracht ten aanzien van de LV WOZ sluit aan bij het karakter van het instrument van de BC. 3.4 Onderzoeksvragen Op welke vragen moet de BC antwoord geven om tot een afgewogen beslissing te komen Voorliggende vragen - Wat is de visie op een LV WOZ? - Wat wil je bereiken met een LV WOZ (wat is de gewenste soll-situatie)? - Wat is het maatschappelijk nut van een LV WOZ? - Wat moet de bestuurlijke architectuur/visie op besturing zijn (centraal/decentraal beheer)? - Wie is eigenaar, opdrachtgever, klant LV als organisatie - Is het een fysieke organisatie of een virtuele? - Dienstverleningsconcept (welke producten levert de LV en op welke wijze) - Op welke wijze wordt verzekerd dat dienstverleningsconcept aansluit (en blijft aansluiten) bij de eisen die afnemers stellen - Regelen exploitatie en beheer - Huisvesting? - Wat voor soort gebruik wil je maken van een LV WOZ (wensen afnemers)? Functionele eisen/ Techniek - Welke techniek wil je gebruiken: state of the art stelselvoorzieningen met als uitgangspunt: re-use before buy before build? - Is het wenselijk een nieuwe LV WOZ te bouwen of kan gebruik worden gemaakt van bestaande applicaties? - Gebruikmaken van bestaande standaarden omtrent e-overheid; - Wat wordt de verhouding van een LV WOZ t.o.v. andere basisregistraties (bijv. de BAG)? - Hoe wordt de identificatie en autorisatie van afnemers die de WOZ-waarde opvragen vormgegeven? - Wie krijgt toegang tot de LV WOZ? (de klassieke afnemers en nieuwe afnemers bestuursorganen (notariaat) of niet (banken en verzekeraars)? Wordt een LV WOZ ook toegankelijk voor individuele burgers? - Hoe wordt toegang tot de LV WOZ geregeld, direct of uitsluitend via de generieke voorzieningen van het stelsel? Pagina 13 van 62

15 - Speelt de LV WOZ ook een rol bij het informeren van individuele belanghebbende (of blijft dit een rol van de afzonderlijke gemeenten)? Implementatie - Wat is bij ieder van de betrokken partijen technisch nodig om aan te sluiten op een LV WOZ? - Wat is bij ieder van de betrokken partijen organisatorisch nodig om aan te sluiten op een LV WOZ Kosten/Baten - Wat zijn de te verwachten kosten en baten bij gemeenten, alle afnemers afzonderlijk, LV als geheel? - Wat is de doelmatigheidswinst van een LV WOZ? - Wat zijn bij ieder van de betrokken partijen de financiële consequenties van aansluiten op een LV WOZ? - Wat zijn de afzonderlijke aansluitkosten per afnemer? - Volgens de huidige afspraken worden deze kosten gedragen door de afnemers. 3.5 Aanpak Business Case LV WOZ Kern van de methode van de BC is dat de Ist en Soll situatie in beeld wordt gebracht op het niveau van Processen, Techniek en Mens en Organisatie. In het geval van de LV WOZ hebben we te maken met een complexere context dan het perspectief van een verandering in één organisatie. De complexiteit hangt samen met een aantal aspecten. Bij de LV WOZ is sprake van een aantal afnemers dat uiteenlopende eisen stelt aan de LV, groot in aantal is en op rijksniveau- en op decentraal niveau opereert. We hebben met de BC niet de ambitie voor alle partijen, alle effecten in beeld te krijgen. In de aanpak wordt een onderscheid gemaakt in organisaties die de WOZ en de daaraan voor hun relevante overige gegevens gebruiken voor hun primaire proces dat getypeerd wordt door een bulkproces. Voor die organisaties kunnen we de Ist en Soll op hoofdlijnen in beeld brengen op de aspecten Proces, Techniek en M&O. Ten aanzien van de overige gebruikers (individuen, banken, verzekeringsmaatschappijen en notarissen) gebruiken we aannames en/of benchmarkgegevens. Pagina 14 van 62

16 Vanwege het grote aantal gemeenten en waterschappen en de daarbinnen bestaande diversiteit zullen we voor die categorie (gedeeltelijk) werken met aannames. Deze aannames worden getoetst door met een aantal gemeenten, waterschappen, de VNG, de Unie van Waterschappen en het Waterschapshuis hier naar te kijken. In de volgende hoofdstukken zullen successievelijk de onderwerpen aan bod komen zoals bij de onderzoeksvragen zijn gecategoriseerd, te weten: - Voorliggende vragen waaronder de visie op de LV. Hoofdstuk 4 paragraaf 4.1 Visie op het stelsel van basisregistraties in combinatie met Hoofdstuk 5 Nadere uitwerking Visie op de LV WOZ; - LV als organisatie waaronder functionele eisen en techniek (hoofdstuk 4, paragraaf 4.3 en 4.4 Welke (functionele en technische) eisen worden aan een LV gesteld - Kosten/Baten: Wat zijn de te verwachten kosten en baten bij leveranciers en afnemers afzonderlijk en bij de LV als geheel (hoofdstuk 6 paragraaf 6.8 Uitkomsten BC); - Positionering van de LV (hoofdstuk 7). Pagina 15 van 62

17 4 Visie op de LV WOZ In de afgelopen jaren zijn ten aanzien van de informatie-uitwisseling op het terrein van de WOZ belangrijke stappen gezet in termen van kwaliteit en de frequentie van herwaardering. De organisaties die gebruik maken van de WOZ-waarden worden naar tevredenheid bediend. De belangrijkste prikkel voor een LV is dat door verbreding van de groep afnemers, gemeenten worden geconfronteerd met een toename van de vraag naar WOZ-waarden. In andere projecten is dikwijls de notie dat er een probleem is en wat er moet gebeuren om het probleem te ondervangen de drive om iets te doen. Die lijkt op het WOZ-terrein te ontbreken. Op een hoger niveau hebben we te maken met het stelsel van basisregistraties, waaronder ook een basisregistratie waarde onroerende zaken (BR WOZ). Aan dat stelsel is een visie gekoppeld van hoe de moderne overheid zou moeten functioneren en zijn doelstellingen geformuleerd om die visie te concretiseren. Daarmee is op rijksniveau de stip op de horizon geformuleerd en is afgesproken dat het rijk naar de stip toewerkt. 4.1 Visie op het stelsel van basisregistraties Bij een moderne informatiesamenleving hoort een goed functionerend openbaar bestuur waar burgers op kunnen vertrouwen. De overheidsdienstverlening dient daarbij van hoge kwaliteit te zijn met lage administratieve lasten voor burgers, bedrijven en overheden. Een belangrijke hoeksteen van de informatievoorziening die daarvoor nodig is, wordt gevormd door het stelsel van basisregistraties dat sinds de jaren 90 in ontwikkeling is. Het stelsel van basisregistraties is een bestuursinstrument om de overheidsinformatievoorziening te verbeteren en bestuurlijke- en politieke doelstellingen te bereiken. Deze kunnen als volgt worden samengevat; Het verbeteren van de overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven door eenmalig inwinnen/verzamelen en meervoudig gebruiken van informatie, bewaking van de kwaliteit, de mogelijkheid van terugmelding/correctie en borging; Het verlagen van de administratieve lasten (o.a. eenmalig opvragen van gegevens) voor burgers, bedrijven en overheden; Het vergroten van transparantie voor de burger; Het verbeteren van fraudebestrijding, handhaving en toezicht; Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige informatiehuishouding zoals dat van een moderne overheid verwacht mag worden; Efficiëntere besteding van gemeenschapsgelden; Goede bepaling, uitvoering en evaluatie van overheidsbeleid en afname van bestuurlijke drukte. 4.2 Wat is het stelsel van basisregistraties De basisregistraties hebben betrekking op de voor het handelen van de overheid belangrijkste subjecten, objecten en de relaties daartussen. Tezamen vormen zij het stelsel van basisregistraties. Het stelsel van basisregistraties wordt gevormd door authentieke gegevens over personen, bedrijven, adressen, verblijfobjecten en hun ligging (percelen en topografie), voertuigen, lonen, arbeid- en uitkeringsverhoudingen, inkomens, ondergrond, en de waarde van onroerende zaken. Pagina 16 van 62

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1)

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) 0. Waarom een visie op het stelsel van basisregistraties Bij een moderne informatiesamenleving hoort een goed functionerend openbaar bestuur waar burgers

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum EM/RK 1 15 november 2011 De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ

ons kenmerk bijlage(n) datum EM/RK 1 15 november 2011 De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ Aan de Staatssecretaris van Financiën mr. drs. F.H.H. Weekers Postbus 20201 2500 EE s-gravenhage ons kenmerk bijlage(n) datum 11.2667 EM/RK 1 15 november 2011 betreft: Advies verruiming openbaarheid WOZ-waarden

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober 2012 Datum rapport: 31 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli 2012 Datum rapport: 16 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012 Datum rapport: 22 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Zoetermeer Ivo Lechner Datum: 4 oktober 2012 Datum rapport: 2 november 2012 Gesprek gevoerd met: Naam: A. de

Nadere informatie

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5 Businesscase Titel Pagina 1 van 5 Versie historie Versie Auteur Datum Omschrijving Akkoord Naam Rol Voor akkoord: Eigenaar businesscase Pagina 2 van 5 Management samenvatting Beschrijf de managementsamenvatting

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012 Datum rapport: 19 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2012 Datum rapport: 25 april 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 557 Besluit van 6 november 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.4 31 maart 2009 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ" is op 19 december 2006 vastgesteld door

Nadere informatie

Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie

Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie Introductie DataLand Vraag vanuit de maatschappij: Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie Antwoord van gemeenten: DataLand: het intergemeentelijke loket waarmee gemeenten informatie (geo,

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie asisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid 29 oktober 2008 Ruud van Rossem Algemeen Projectleider GT 29 oktober 2008 asisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - asisregistraties -GT

Nadere informatie

Impactanalyse Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ)

Impactanalyse Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) Impactanalyse Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) [Geef tekst op] Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding en doelstelling... 2 1.2 Doel en kaders impactindicatie... 2 1.3 Aanpak impactanalyse...

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

Landelijke Voorziening WOZ

Landelijke Voorziening WOZ Landelijke Voorziening WOZ Bart Geerdink KING Ruud Kathmann Waarderingskamer 25/26 maart 2014 VNG Belastingconferentie: LV WOZ Onderwerpen Wat wil u weten? 25/26 maart 2014 VNG Belastingconferentie: LV

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem Datum: 25 april 2013 Datum rapport: 1 juli 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

Productbeschrijving BRK Levering

Productbeschrijving BRK Levering Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer Productbeschrijving Basisregistratie Kadaster Levering Auteur(s) Kadaster Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer 1 van 6 Productbeschrijving

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.6a 31 maart 2012 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ", versie 1.0, is op 19 december 2006

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Besturing van het stelsel van basisregistraties

Besturing van het stelsel van basisregistraties Besturing van het stelsel van basisregistraties Regie op samenhang en gebruik Versie 1.1 mei 2010 0. Inleiding... 3 1. Rollen binnen het stelsel... 4 1.1 Registratiehouders... 4 1.2 Bronhouders... 4 1.3

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Jan Campschroer Arnoud Quanjer Arjan Kloosterboer Ellen Debats 20-11-2014 Inhoud 1. Impact BRK-levering op gemeentelijke

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA Datum rapport: 27-03-2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2015 Datum rapport: 22 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

Bronnenlijst Literatuur: Boeken: Internetsites:

Bronnenlijst Literatuur: Boeken: Internetsites: Samenvatting Het doel van dit rapport is om een neutrale conclusie te geven over de efficiëntie van de authenticatiedienst eherkenning. Door efficiënt gebruik zou eherkenning er voor moeten zorgen dat

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Opzet en structuur basisregistraties Een moderne, klantgerichte en goed geïnformeerde overheid moet kunnen beschikken over betrouwbare en hoogwaardige

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli 2015 Datum rapport: 14 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN

ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN Datum: 28januari 2015 Onze ref. NL221-30019 Deze rapportage geeft de resultaten weer van de actualisatie van de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) daken en gevelpanelen,

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Versie 1.1 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Menameradiel Datum inspectie : 10 en 11 december 2013 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer C.J.M. de Grijs CISA Eventuele

Nadere informatie

Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Burger en bestuur Productnaam: Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008

Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Burger en bestuur Productnaam: Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008 Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV08.0074 Roden, 15 april 2008 Onderwerp Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008 Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Informatieblad Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie