Ministerie van Financiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Financiën"

Transcriptie

1 Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout CW Den Haag Postbus EE Den Haag Inlichtingen dhr. drs. P.P.A. van den Heuij T Datum 3 mei 2012 Betreft Business case Ons kenmerk FEZ/ M Uw brief (kenmerk) Bijlagen L.s. Per 1 januari 2009 is de Basisregistratie WOZ (BR WOZ) in werking getreden. De BR WOZ maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. De kern van het concept bestaat uit het bij elkaar brengen van gegevens die op landelijk niveau worden ontsloten met de verplichting voor afnemers die gegevens te gebruiken. Met het bestempelen van de WOZ als basisregistratie is de vraag naar voren gebracht of het realiseren van een landelijke Voorziening WOZ nuttig en noodzakelijk was. Om die bestuurlijke vraag te beantwoorden is in 2010 een Business Case (BC) opgesteld in opdracht van het ministerie van Financiën. Het opstellen van een BC geeft inzicht in de kosten en baten van de LV WOZ in een periode van 10 jaar en vormt hiermee een zakelijke afweging voor de realisatie van de Landelijke Voorziening. Op basis van de uitkomsten van de BC is in april 2011 in een bestuurlijk overleg afgesproken de Landelijke Voorziening LV WOZ te realiseren. De overweging om in die fase de BC niet openbaar te maken lag in het feit dat in de BC inschattingen zijn gemaakt van de noodzakelijke investeringen om de LV te realiseren en de structurele kosten voor exploitatie en beheer. Nu na een Europese aanbesteding de bouw van de LV is gegund en er afspraken zijn gemaakt om de LV in exploitatie en beheer te geven bij het Kadaster is er geen beletsel om aan partijen die functioneel zijn betrokken bij de LV WOZ de BC ter beschikking te stellen. Temeer omdat in de BC waardevolle informatie is opgenomen over de impact die de LV voor betrokken organisaties heeft. Nu er wordt gewerkt aan de realisatie van de LV en de voorbereidingen op het implementatietraject in 2013 een aanvang neemt, geeft het de betrokken organisaties een handvat om zich voor te bereiden. Bij deze doe ik u de BC LV WO to komen. ri ndelijke groet, dr van d- euij g elege opdrachtgever LV WOZ Pagina 1 van 1

2 Datum 14 december 2010 Status Eindversie

3 Colofon Titel Auteur(s) Landelijke voorziening WOZ Peter van den Heuij Bijlage(n) Inlichtingen drs. P.P.A. van den Heuij T Pagina 2 van 62

4 Inhoud 1 Aanleiding Opdracht Interdepartementale stuurgroep WOZ Managementsamenvatting 7 3 Toelichting Business Case in relatie tot een LV WOZ Wat is een Business Case OEI Richtlijn Toepassing LV WOZ Onderzoeksvragen Aanpak Business Case LV WOZ 14 4 Visie op de LV WOZ Visie op het stelsel van basisregistraties Wat is het stelsel van basisregistraties Welke (functionele) eisen worden aan een LV gesteld Technische eisen 18 5 Nadere uitwerking visie LV WOZ Huidige situatie SOLL-situatie 20 6 Uitwerking Business Case Achtergrond Inleiding Gemeenten Belastingdienst Waterschappen CBS 35 Pagina 3 van 62

5 6.7 Overige gebruikers Wat zijn de investeringskosten van een LV WOZ? Uitgangspunten Planning ontwikkeling en implementatie LV Uitkomsten BC 38 7 Positionering LV WOZ Inleiding Beoordeling van alternatieven LV WOZ als onderdeel van Belastingdienst LV WOZ als onderdeel van Stichting DataLand LV WOZ als onderdeel van het Kadaster LV WOZ als onderdeel van Logius LV WOZ als onderdeel van de Waarderingskamer Afwegingskader alternatieven 53 8 Bijlagen Geïnterviewde personen Bijlage 2 onderbouwing aannames nieuwe toetreders Vragen Business Case 60 Pagina 4 van 62

6 1 Aanleiding Per 1 januari 2009 is de Basisregistratie WOZ (BR WOZ) in werking getreden. De BR WOZ sluit aan bij het streven van de overheid om de WOZ-waarden voor meer doeleinden te kunnen gebruiken. De gemeenten zijn bronhouder van de WOZwaarden. Afgesproken is dat in beginsel een Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) wenselijk is. Ten aanzien van de LV WOZ bestaat op een aantal aspecten een onvoldoende eenduidig beeld bij de belangrijkste spelers. Het gaat over bestuurlijke verantwoordelijkheid, samenhang met andere relevante ontwikkelingen, governance, functionele- en technische eisen, implementatieproblematiek en inzicht in de kosten en opbrengsten. Dat leidt tot aarzelingen om met het realiseren van de voorziening te starten. Reden om op korte termijn en binnen een relatief korte periode scherpte te krijgen in een gedeelde visie op een LV WOZ, nut en noodzaak van de LV WOZ, invulling te geven aan de bestuurlijke afspraken over eigenaarschap en governance ten aanzien van de landelijke organisatie, de eisen die aan de voorziening worden gesteld, de wijze en de termijn waarop dat kan worden gerealiseerd, de impact die het op de huidige processen heeft en de kosten en opbrengsten die samenhangen met een LV WOZ. Om besluitvorming over de verdere aanpak van de LV WOZ voor te bereiden is gekozen voor een projectmatige aanpak. Het ministerie van Financiën heeft toegezegd een projectleider te zullen zoeken. Die is gevonden in de persoon van Peter van den Heuij, die bij de directie Bedrijfsvoering van het ministerie van Financiën als programmamanager bovendepartementale trajecten heeft gedaan. Pagina 5 van 62

7 2 Opdracht Aan de uitwerking van de opdracht liggen de principes van de PRINCE 2 methode ten grondslag. In deze methode wordt een aantal processen onderscheiden waarbij de eerste de opstartfase van een project is. In die fase ligt het hoofdaccent op het onderzoek naar de vraag of het zakelijk verantwoord is om met het project te beginnen en met het inrichten van het managen van het project. Daarbij aansluitend is de opdracht aan de projectmanager om in overleg met de betrokken organisaties een (initiële) Business Case (BC) op te stellen. De op te stellen BC vormt de kernactiviteit en is het op te leveren product in de startfase van het project. Mede op basis van de BC wordt na besluitvorming in de projectbrief, met een projectdefinitie, een uitwerking van de aanpak en een rechtvaardiging, geformuleerd. De BC dient uiterlijk te zijn afgerond in december Bij de totstandkoming van de rapportage zal optimaal gebruik worden gemaakt van reeds ter beschikking staande informatie. De BC ligt ten grondslag aan de besluitvorming over de te nemen vervolgstappen. Naast een BC zal ook advies worden uitgebracht over de verdere aanpak. De genoemde termijn is haalbaar als blijkt dat over belangrijke uitgangspunten geen diepgaande verschillen van mening bestaan. 2.1 Interdepartementale stuurgroep WOZ Er is in 2009 een interdepartementale stuurgroep opgericht waarin naast de ministeries van Financiën, VROM en BZK tevens de Waarderingskamer, VNG en de Unie van Waterschappen zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep wordt voorgezeten door Theo Poolen, lid van het Managementteam van het Directoraat-generaal Belastingdienst. Theo Poolen vervult, samen met Annette Dekkers, directeur Directe belastingen van het Directoraat-generaal Fiscale Zaken, de rol van (gemandateerd) opdrachtgever. Deze stuurgroep heeft een rol en verantwoordelijkheid zoals in de PRINCE 2 methodiek is beschreven. In de kern komt het erop neer dat de stuurgroep eindverantwoordelijk is voor het project/de opdracht en op bestuurlijk niveau de zakelijke belangen, de gebruikersbelangen en de leveranciersbelangen behartigt. De gebruikers en leveranciers zijn in de huidige samenstelling van de stuurgroep indirect betrokken. In vervolgfases kan de samenstelling van de stuurgroep daarop worden aangepast. De stuurgroep draagt zorg dat benodigde resources tijdig beschikbaar zijn. De projectmanager is verantwoordelijk voor het opleveren van de producten. Hij zorgt voor de dagelijkse leiding van het project. In deze fase is de projectopbouw beperkt tot de projectleider. De stuurgroep is zo samengesteld dat de belanghebbende partijen bij een LV WOZ betrokken zijn. Zoals in de opdracht is geformuleerd is het streven de BC uiterlijk in december af te ronden en aan de stuurgroep voor te leggen. De stuurgroep stelt ten aanzien van de BC vast of de afgesproken methode is gehanteerd, de uitgangspunten goed zijn geformuleerd, de BC cijfermatig correct is en - indien aan de orde - of verschillen van mening over voorgaande punten correct zijn geformuleerd. Ten aanzien van de weging die op basis van de BC dient te worden gemaakt over de LV WOZ, de bestuurlijke inbedding, het tempo waarin die kan worden gerealiseerd en de condities waaronder, brengt de stuurgroep advies uit. Over de wijze waarop de besluitvorming over de afgeronde BC wordt georganiseerd zal in de stuurgroep een nadere afspraak worden gemaakt. Pagina 6 van 62

8 2.2 Managementsamenvatting Aanleiding Per 1 januari 2009 is de Basisregistratie WOZ (BR WOZ) in werking getreden. De BR WOZ maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. De kern van het concept bestaat uit bij elkaar brengen van gegevens die op landelijk niveau worden ontsloten met de verplichting voor afnemers die gegevens te gebruiken. Indien blijkt dat gegevens aantoonbaar niet juist zijn dient de partij die verantwoordelijk is voor de registratie de gegevens te corrigeren. Aan dat stelsel is een visie gekoppeld van hoe de moderne overheid zou moeten functioneren en zijn doelstellingen geformuleerd om die visie te concretiseren. Daarmee is op rijksniveau de stip op de horizon geformuleerd en is afgesproken dat het rijk naar de stip toewerkt. Opdracht Om besluitvorming over de verdere aanpak van de LV WOZ voor te bereiden is gekozen voor een projectmatige aanpak. Het opstellen van een BC geeft inzicht in de kosten en baten van het project op de langere termijn en vormt hiermee een zakelijke afweging voor de doorgang van het project. De BC is onderdeel van de pre-fase van het project. Dat product ligt nu voor. Context Een belangrijk onderwerp bij de start van een BC is de reikwijdte van het onderzoek. Dat geldt des te meer voor de vraag naar de effecten van een LV WOZ. De WOZ is immers één van de basisregistraties die tezamen met een tiental andere basisregistraties het stelsel van basisregistraties vormt. De belangrijkste principes die ten grondslag ligt aan het stelsel zijn; Eenmalige aanlevering/verzamelen en meervoudig gebruik: burgers en bedrijven worden maar eenmaal verzocht gegevens aan te leveren en deze worden hergebruikt; Kwaliteit: elke basisregistratie heeft een kwaliteitssysteem om er voor te zorgen dat de betreffende gegevens een zo hoog mogelijke kwaliteit hebben; Interoperabiliteit: uitwisselbaarheid van gegevens en aansluiting op elkaars processen, eenduidige semantiek en samenwerkende infrastructuurcomponenten Het realiseren van het stelsel van basisregistraties uitgaande van deze principes leidt naar verwachting tot een kwalitatieve verbetering van de informatievoorziening, een toename van de doelmatigheid van de informatiehuishouding en een reductie van automatiseringskosten zowel wat betreft de ontwikkeling van systemen alsmede van exploitatie en beheer. In verschillende gesprekken onderschrijven gemeenten maar ook de grote afnemers de verwachting dat de kwaliteit van de gegevens sterk zal toenemen als eenmalig invoeren en meervoudig gebruik is gerealiseerd. Tevens wordt verwacht dat het stelsel van basisregistraties een sterk spin-off effect zal hebben op het verder harmoniseren en standaardiseren van gegevens uitwisseling en daarmee van het reduceren van complexiteit van geautomatiseerde systemen. De grote afnemers waaronder de Belastingdienst anticiperen op de overstap naar berichtenverkeer (belangrijk uitgangspunt van het stelsel van Basisregistraties). In deze context is een BC opgesteld voor de LV WOZ. Bij het opstellen van de BC is getracht zo scherp mogelijk de effecten van de LV sec in kaart te brengen. De kwalitatieve elementen vormen onderdeel van de BC maar zijn niet in geld uitgedrukt. Pagina 7 van 62

9 Om de uitkomsten van de BC in perspectief te brengen is het belangrijk om de totale kosten van de WOZ te presenteren. De totale kosten bedragen ca 175 mln per jaar. Uitkomsten Business Case (BC) De BC is in stappen gerealiseerd. Ecorys een organisatie die veel ervaring heeft met het opstellen van Business Cases is gevraagd de BC te begeleiden. De eerste stap betrof in overleg met Ecorys de vragen en toelichting op de vragen zo smart als mogelijk te formuleren. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met de grote gebruikers van de WOZ-waarden en de gemeenten die de WOZ-waarden bepalen, registreren en vervolgens beschikbaar stellen. Met de gesprekspartners is een zo n goed mogelijke inschatting gemaakt hoeveel inspanningen gepaard gaan in de huidige situatie om genoemde gegevens beschikbaar te stellen c.q. te ontvangen en gereed te krijgen voor het eigen primaire proces. De huidige situatie is afgezet tegen de toekomstige situatie met een LV. Van belang is dat de uitkomsten van een BC bedoeld zijn om antwoord te geven op de vraag of in dit geval het realiseren van de LV zakelijk wordt gerechtvaardigd. Met gevoeligheidsanalyses wordt beoordeeld wat de impact is op de uitkomst van de BC indien aannames wijzigen(op het punt van opbrengsten en kosten). Op die wijze kan worden aangetoond of een BC robuust is. Een BC blijft gedurende de verdere voortgang van het project het instrument om te beoordelen wat wijzigingen in geraamde kosten en/of opbrengsten voor een impact hebben op de BC. Op die wijze blijft bij belangrijke beslissingen (bijv. moment van aanbesteding) de BC een referentiekader. Op basis van de geleverde informatie is de BC positief. Uitgaande van een looptijd van 10 jaar ( ), het prijspeil van 2010 en een discontovoet van 2,5% is de netto contante waarde 24 mln. Tegenover de kosten voor het opzetten en exploiteren van een LV WOZ ( 12 mln) staan baten (wegvallende kosten van 36 mln) die deze kosten ruimschoots overtreffen. Figuur 1 Netto Contante Waarde (in mln euro s, ) NCW -20 Kosten Baten Saldo Pagina 8 van 62

10 Bij het opstellen van de BC bleek de behoefte een helder onderscheid te maken tussen de effecten van de LV op de bestaande processen van informatie-uitwisseling en de effecten van de LV op het (toekomstig) verwachte beslag in tijd dat nieuwe toetreders zoals notariaat, banken en verzekeraars zouden hebben op gemeenten. De komst van de LV WOZ levert direct een baat op bij gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst. Toekomstige baten worden gerealiseerd door het wegvallen van bevragingen en zijn vooral zichtbaar bij de gemeenten, het notariaat en financiële instellingen. Ook als alleen wordt gekeken naar de effecten van de LV op de bestaande informatie-uitwisseling voor de klassieke gebruikers blijft de BC positief ( 18 mln opbrengst versus 12 mln kosten). Bij het opstellen van de BC is ook gesproken over de omvang van de ondersteuning in fte s bij de LV. Ten aanzien van de functionele eisen van de LV kan een onderscheid worden gemaakt wat minimaal moet en wat op termijn wenselijk is. In de Stuurgroep is aangegeven dan de LV lean en mean moet zijn. Dat is vertaald dat op het niveau van de LV het technisch beheer van de centrale applicatie (inclusief helpdesk op technisch gebied; hij doet het niet ) is belegd. Functioneel Beheer en overige functies (vragen op inhoudelijk gebied, kwaliteitsbewaking) worden niet bij de LV belegd. Dat leidt tot een geraamde bezetting van ca 5 fte s. In de gevoeligheidsanalyse is in beeld gebracht wat een hoger aantal van 8 betekent voor de uitkomst van de BC. Bij het opstellen van een BC is een aantal overige gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om de robuustheid en betrouwbaarheid van de uitkomsten te verhogen. Zo is o.a gekeken naar het effect van vertraging, van dubbele investeringskosten dan geraamd van het zich niet voordoen van effecten van nieuwe toetreders. Het geeft meer inzicht in de doorwerking van kosten en baten en biedt handvatten voor de finale check of alle kosten en baten die optreden zijn meegenomen. De uitkomsten van de gevoeligheidsanalyse laten zien dat de BC robuust is. De vaststelling van een (positieve) BC impliceert dat de zakelijke rechtvaardiging van het realiseren van een LV WOZ wordt onderschreven. Vervolgens zal nadere uitwerking moeten plaatsvinden (vaak in de vorm van een project of programma). In De BC zijn onzekerheden verwoord en risico s benoemd. In het vervolgtraject blijft de BC als referentie gebruikt worden bij belangrijke beslissingen. Conclusie Ecorys Ecorys heeft de business case gevalideerd. Hierbij is gekeken naar de gebruikte methodiek, de procesgang en de plausibiliteit van aannames en resultaten. De business case is uitgevoerd conform de daarvoor geëigende methodieken (Prince2, OEI-leidraad). Het proces voor het inschatten van de kosten en baten is op een juiste manier verlopen. Project en nulalternatief zijn helder afgebakend. Er is door de opsteller gebruik gemaakt van diepte interviews, waarvan de uitkomsten zijn teruggekoppeld met de betrokken instanties. De aannames zijn gebaseerd op de interviews en relevante bronnen (eerder opgestelde business Pagina 9 van 62

11 cases) en lijken reëel. Enkele aannames zijn gedurende het proces aangepast op basis van terugkoppeling. De kosten en baten opgenomen in deze businesscase zijn volgens Ecorys plausibel. Met de uitvoering van de gevoeligheidsanalyse zijn de uitkomsten van de businesscase getoetst op robuustheid. Het blijkt dat de business case ook bij het hogere kosten of mindere baten nog steeds positief is. Samenvattend, concludeert Ecorys dat er hiermee een robuuste business case is uitgevoerd. Na vaststelling van de BC in de Stuurgroep zal besluitvorming noodzakelijk zijn op bestuurlijk niveau inzake de realisatie van de LV WOZ. Pagina 10 van 62

12 3 Toelichting Business Case in relatie tot een LV WOZ 3.1 Wat is een Business Case Een BC dient ter legitimatie van het project en het creëren van commitment van alle betrokken partijen, vertegenwoordigd in de stuurgroep. Een BC beschrijft de rechtvaardiging van het project, gebaseerd op verwachte opbrengsten, kosten en de risico s voor deelnemende partijen. Hij voorziet in een initiële uitwerking van verschillende opties en hij stuurt het beslissingsproces. Ook wordt een BC gebruikt om de voortgang in de resultaten en de organisatorische (bedrijfs)doelstellingen af te stemmen. Wanneer in een BC ook maatschappelijke effecten worden betrokken spreekt men van een kosten-baten analyse (KBA). Een KBA bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen zijn beschreven in de door het kabinet geaccordeerde leidraad Onderzoek, Effecten en Infrastructuurwerken (leidraad OEI). Schema 1 geeft een overzicht van de onderdelen van de economische projectevaluatie conform genoemde leidraad. Het schema bestaat uit vier lagen. De eerste laag (I) geeft de scope van het onderzoek weer. Het onderzoek richt zich op de techniek, de processen en mens en organisatie. De tweede laag (II) richt zich op het project (Soll), de huidige situatie (Ist) en het transitiepad om van Ist naar Soll te komen. Pagina 11 van 62

13 De derde laag (III) geeft de kosten van de huidige situatie en de toekomstige situatie weer. Het verschil geeft de extra kosten of de kostenbesparing t.o.v. de huidige situatie weer. De kosten worden aan de hand van benchmarkgegevens getoetst op validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid. De uitkomsten zijn de directe financiële effecten. Dit wordt ook wel de BC genoemd, omdat alleen gekeken wordt naar de gevolgen voor de deelnemende partijen. In laag vier (IV) wordt ook gekeken naar de maatschappelijke effecten van de investeringen. De maatschappelijke effecten kunnen onderverdeeld worden naar indirecte en externe effecten. De indirecte effecten geven de doorwerking van de directe financiële effecten voor de rest van de economie weer. Hierbij kan gedacht worden aan extra banen die door uitbesteding van het beheer kan plaatsvinden. De externe effecten zijn effecten op derden die niet direct betrokken zijn bij de investeringsbeslissingen maar wel de positieve of negatieve effecten ervan ondervinden. Wanneer in het onderzoek (ook) aandacht is voor de directe, indirecte en externe effecten, dan wordt in de leidraad OEI gesproken over een kosten-batenanalyse. 3.2 OEI Richtlijn De OEI richtlijn heeft betrekking op de te hanteren uitgangspunten bij het berekenen van de effecten van een casus. In onderstaand schema zijn die uitgangspunten verwoord. Naast de uitkomsten van de netto-contante waarde methode hebben opdrachtgevers veelal behoefte aan een overzicht van de investeringskosten en de wijze waarop die worden gefinancierd. Uitgangspunten Alle kasstromen worden contant gemaakt (ook wel netto contante waarde berekening genoemd) Discontovoet bij netto contante waarde berekening Geen inflatie Geen BTW Onderscheid maken tussen eenmalige (investerings)kosten en structurele beheerkosten Onderscheid maken tussen eenmalige opbrengsten en structurele opbrengsten De voorgeschreven looptijd is oneindig, echter voor ICT-projecten met een veranderopgave kan hiervan beargumenteerd worden afgeweken. Looptijd van investeringen (ICT) afhankelijk van technisch/economische levensduur Looptijd van opbrengsten (Mens en Organisatie) afhankelijk van wachtgeldregeling en/of blijvend impact op de organisatie (veelal 30 jaar). Toelichting Terugrekenen van de in de tijd verspreide kosten en opbrengsten naar prijzen van nu (basisjaar) 5,5% Alle bedragen in reële termen Geen effect op de welvaart Life cycle benadering: goed inzicht krijgen in de initiële investering en meerjarige beheerlasten Zicht op eenmalige en structurele impact van het project Leidraad OEI is geschreven voor infrastructuurprojecten. De looptijden van infrastructuurprojecten is niet gelijk aan looptijd van ICT-projecten met verandercomponent. Duidelijk beargumenteren waarom gekozen voor bepaalde looptijd Duidelijk beargumenteren waarom gekozen voor bepaalde looptijd Pagina 12 van 62

14 3.3 Toepassing LV WOZ Voor de LV WOZ ligt het in de rede een business case op te stellen. Een BC is een zakelijk plan voor een ontwikkeling (c.q. veranderopgave) die de instemming heeft van alle betrokken partijen. Een BC richt zich primair op de effecten die deelnemende partijen zullen ervaren. Daartoe moet worden geanalyseerd welke financiële effecten er met het project als geheel en bij de afzonderlijke partijen zijn gemoeid. De BC moet inzicht geven in de financiële haalbaarheid (kosten, opbrengsten, fasering, etc.) en de risico s. Verder dient de BC inzicht te geven aan de betrokken (of te betrekken) partijen in bijvoorbeeld de mogelijkheden voor samenwerking en/of verevening. Een aantal maatschappelijke effecten wordt in het onderzoek meegenomen. Dat heeft te maken met het feit dat vanaf er een aantal nieuwe toetreders zijn die gebruik mogen maken van de WOZ-waarden. De aard van de vraagstelling zoals door organisaties eerder naar voren is gebracht ten aanzien van de LV WOZ sluit aan bij het karakter van het instrument van de BC. 3.4 Onderzoeksvragen Op welke vragen moet de BC antwoord geven om tot een afgewogen beslissing te komen Voorliggende vragen - Wat is de visie op een LV WOZ? - Wat wil je bereiken met een LV WOZ (wat is de gewenste soll-situatie)? - Wat is het maatschappelijk nut van een LV WOZ? - Wat moet de bestuurlijke architectuur/visie op besturing zijn (centraal/decentraal beheer)? - Wie is eigenaar, opdrachtgever, klant LV als organisatie - Is het een fysieke organisatie of een virtuele? - Dienstverleningsconcept (welke producten levert de LV en op welke wijze) - Op welke wijze wordt verzekerd dat dienstverleningsconcept aansluit (en blijft aansluiten) bij de eisen die afnemers stellen - Regelen exploitatie en beheer - Huisvesting? - Wat voor soort gebruik wil je maken van een LV WOZ (wensen afnemers)? Functionele eisen/ Techniek - Welke techniek wil je gebruiken: state of the art stelselvoorzieningen met als uitgangspunt: re-use before buy before build? - Is het wenselijk een nieuwe LV WOZ te bouwen of kan gebruik worden gemaakt van bestaande applicaties? - Gebruikmaken van bestaande standaarden omtrent e-overheid; - Wat wordt de verhouding van een LV WOZ t.o.v. andere basisregistraties (bijv. de BAG)? - Hoe wordt de identificatie en autorisatie van afnemers die de WOZ-waarde opvragen vormgegeven? - Wie krijgt toegang tot de LV WOZ? (de klassieke afnemers en nieuwe afnemers bestuursorganen (notariaat) of niet (banken en verzekeraars)? Wordt een LV WOZ ook toegankelijk voor individuele burgers? - Hoe wordt toegang tot de LV WOZ geregeld, direct of uitsluitend via de generieke voorzieningen van het stelsel? Pagina 13 van 62

15 - Speelt de LV WOZ ook een rol bij het informeren van individuele belanghebbende (of blijft dit een rol van de afzonderlijke gemeenten)? Implementatie - Wat is bij ieder van de betrokken partijen technisch nodig om aan te sluiten op een LV WOZ? - Wat is bij ieder van de betrokken partijen organisatorisch nodig om aan te sluiten op een LV WOZ Kosten/Baten - Wat zijn de te verwachten kosten en baten bij gemeenten, alle afnemers afzonderlijk, LV als geheel? - Wat is de doelmatigheidswinst van een LV WOZ? - Wat zijn bij ieder van de betrokken partijen de financiële consequenties van aansluiten op een LV WOZ? - Wat zijn de afzonderlijke aansluitkosten per afnemer? - Volgens de huidige afspraken worden deze kosten gedragen door de afnemers. 3.5 Aanpak Business Case LV WOZ Kern van de methode van de BC is dat de Ist en Soll situatie in beeld wordt gebracht op het niveau van Processen, Techniek en Mens en Organisatie. In het geval van de LV WOZ hebben we te maken met een complexere context dan het perspectief van een verandering in één organisatie. De complexiteit hangt samen met een aantal aspecten. Bij de LV WOZ is sprake van een aantal afnemers dat uiteenlopende eisen stelt aan de LV, groot in aantal is en op rijksniveau- en op decentraal niveau opereert. We hebben met de BC niet de ambitie voor alle partijen, alle effecten in beeld te krijgen. In de aanpak wordt een onderscheid gemaakt in organisaties die de WOZ en de daaraan voor hun relevante overige gegevens gebruiken voor hun primaire proces dat getypeerd wordt door een bulkproces. Voor die organisaties kunnen we de Ist en Soll op hoofdlijnen in beeld brengen op de aspecten Proces, Techniek en M&O. Ten aanzien van de overige gebruikers (individuen, banken, verzekeringsmaatschappijen en notarissen) gebruiken we aannames en/of benchmarkgegevens. Pagina 14 van 62

16 Vanwege het grote aantal gemeenten en waterschappen en de daarbinnen bestaande diversiteit zullen we voor die categorie (gedeeltelijk) werken met aannames. Deze aannames worden getoetst door met een aantal gemeenten, waterschappen, de VNG, de Unie van Waterschappen en het Waterschapshuis hier naar te kijken. In de volgende hoofdstukken zullen successievelijk de onderwerpen aan bod komen zoals bij de onderzoeksvragen zijn gecategoriseerd, te weten: - Voorliggende vragen waaronder de visie op de LV. Hoofdstuk 4 paragraaf 4.1 Visie op het stelsel van basisregistraties in combinatie met Hoofdstuk 5 Nadere uitwerking Visie op de LV WOZ; - LV als organisatie waaronder functionele eisen en techniek (hoofdstuk 4, paragraaf 4.3 en 4.4 Welke (functionele en technische) eisen worden aan een LV gesteld - Kosten/Baten: Wat zijn de te verwachten kosten en baten bij leveranciers en afnemers afzonderlijk en bij de LV als geheel (hoofdstuk 6 paragraaf 6.8 Uitkomsten BC); - Positionering van de LV (hoofdstuk 7). Pagina 15 van 62

17 4 Visie op de LV WOZ In de afgelopen jaren zijn ten aanzien van de informatie-uitwisseling op het terrein van de WOZ belangrijke stappen gezet in termen van kwaliteit en de frequentie van herwaardering. De organisaties die gebruik maken van de WOZ-waarden worden naar tevredenheid bediend. De belangrijkste prikkel voor een LV is dat door verbreding van de groep afnemers, gemeenten worden geconfronteerd met een toename van de vraag naar WOZ-waarden. In andere projecten is dikwijls de notie dat er een probleem is en wat er moet gebeuren om het probleem te ondervangen de drive om iets te doen. Die lijkt op het WOZ-terrein te ontbreken. Op een hoger niveau hebben we te maken met het stelsel van basisregistraties, waaronder ook een basisregistratie waarde onroerende zaken (BR WOZ). Aan dat stelsel is een visie gekoppeld van hoe de moderne overheid zou moeten functioneren en zijn doelstellingen geformuleerd om die visie te concretiseren. Daarmee is op rijksniveau de stip op de horizon geformuleerd en is afgesproken dat het rijk naar de stip toewerkt. 4.1 Visie op het stelsel van basisregistraties Bij een moderne informatiesamenleving hoort een goed functionerend openbaar bestuur waar burgers op kunnen vertrouwen. De overheidsdienstverlening dient daarbij van hoge kwaliteit te zijn met lage administratieve lasten voor burgers, bedrijven en overheden. Een belangrijke hoeksteen van de informatievoorziening die daarvoor nodig is, wordt gevormd door het stelsel van basisregistraties dat sinds de jaren 90 in ontwikkeling is. Het stelsel van basisregistraties is een bestuursinstrument om de overheidsinformatievoorziening te verbeteren en bestuurlijke- en politieke doelstellingen te bereiken. Deze kunnen als volgt worden samengevat; Het verbeteren van de overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven door eenmalig inwinnen/verzamelen en meervoudig gebruiken van informatie, bewaking van de kwaliteit, de mogelijkheid van terugmelding/correctie en borging; Het verlagen van de administratieve lasten (o.a. eenmalig opvragen van gegevens) voor burgers, bedrijven en overheden; Het vergroten van transparantie voor de burger; Het verbeteren van fraudebestrijding, handhaving en toezicht; Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige informatiehuishouding zoals dat van een moderne overheid verwacht mag worden; Efficiëntere besteding van gemeenschapsgelden; Goede bepaling, uitvoering en evaluatie van overheidsbeleid en afname van bestuurlijke drukte. 4.2 Wat is het stelsel van basisregistraties De basisregistraties hebben betrekking op de voor het handelen van de overheid belangrijkste subjecten, objecten en de relaties daartussen. Tezamen vormen zij het stelsel van basisregistraties. Het stelsel van basisregistraties wordt gevormd door authentieke gegevens over personen, bedrijven, adressen, verblijfobjecten en hun ligging (percelen en topografie), voertuigen, lonen, arbeid- en uitkeringsverhoudingen, inkomens, ondergrond, en de waarde van onroerende zaken. Pagina 16 van 62

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

WIE VAN DE DRIE? NAAR EEN DOELMATIGE, DUIDELIJKE EN DUURZAME FINANCIERING VAN HET STELSEL VAN BASISREGISTRATIES

WIE VAN DE DRIE? NAAR EEN DOELMATIGE, DUIDELIJKE EN DUURZAME FINANCIERING VAN HET STELSEL VAN BASISREGISTRATIES WIE VAN DE DRIE? NAAR EEN DOELMATIGE, DUIDELIJKE EN DUURZAME FINANCIERING VAN HET STELSEL VAN BASISREGISTRATIES 2011 Programmaraad Basisregistraties BZK Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Programmaraad

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 679 Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 15 1.1 Aanleiding: verzoek Tweede

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie