PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr.P5/iU> 12./*^ 1-ZMRT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr.P5/iU> 12./*^ 1-ZMRT 2012"

Transcriptie

1 PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr.P5/iU> 12./*^ Dat. 1-ZMRT 2012 ontv.: a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon _ Fax o.nl postbus(g>o. nl RABO Zwolle Provinciale Staten Routing Bijl.: Inlichtingen bij dhr. R. de Goederen * telefoon Zienswijze ontwerpnotitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportge Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost Nederland. 2012/ Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. Zienswijze ontwerp notitie R&D notitie Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (te raadplegen via en ligt ter inzage bij de receptie van het provinciehuis). Zoals toegezegd in de brief aangaande de "Stand van zaken Spoorgoederenvervoer, Rijks Programma hoogfrequent Spoor (PHS) &Trillingen" van 29 februari 2012 sturen wij u hierbij de door ons vastgestelde en ingediende zienswijze op de ontwerp notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Gedeputeerde Staten vap.qyerijssel, voorzitfc verzending 09.MRT2012 provincie

2 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax o.nl RABO Zwolle Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoorvervoer T.a.v. mevrouw C. van Schaik Kamer D03.13 Postbus EX DEN HAAG Inlichtingen bij dhr. R. de Goederen telefoon Zienswijze op ontwerpnotitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost Nederland. 1 Naar aanleiding van de door de minister gepubliceerde Ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (R&D) voor de Milieueffectrapportage (MER) Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Goederenroutering Oost-Nederland doen wij u hierbij onze zienswijze op het voorgenomen onderzoek toekomen. O werkt in Oost Nederland verband nauw samen met de provincie Gelderland de regio's Twente, Arnhem-Nijmegen en Stedendriehoek en de inliggende spoorgemeenten en veiligheidsregio's. In dit verband hebben wij eind 2011 een standpunt ingenomen over de ontwikkelingen rond het spoorgoederenvervoer in Oost Nederland. Dit standpunt, zoals aan de Minister is overhandigd op 21 november 2011, vormt de basis voor onze zienswijze op de Ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland en is opgenomen in bijlage 1 van deze zienswijze. Standpunt O Voor O geldt dat er bij de groei van het spoorgoederenvervoer en de herroutering door Oost Nederland als gevolg van PHS louter negatieve effecten optreden op de vlakken leefbaarheid, milieu en volksgezondheid. Om dit te voorkomen kan en mag er geen toename van het spoorgoederenvervoer over spoorlijnen door O plaatsvinden, zolang er capaciteit beschikbaar is op de Betuweroute en op de waterwegen naar het Europese achterland. Wij zijn van mening dat optimale benutting van de capaciteit van de Betuwelijn en goederenvervoer over water deel moet uitmaken van de te onderzoeken alternatieven. Samenhang MER-procedure Goederenroutering Oost Nederland met andere deelonderzoeken In paragraaf 1.3 noemt u de context waarin het MER onderzoek en de andere studies en besluitvorming plaatsvinden. De genoemde studies moeten informatie opleveren waarmee binnen de MER le fase tot een gewogen advies kan worden gekomen over de te kiezen voorkeursvariant en de mogelijke alternatieven zoals het routeren van goederentreinen over de Betuweroute, andere spoorlijnen of het verleggen van goederenstromen naar andere modaliteiten. U spreekt over een "ijk moment" of een "bestuurlijk-politiek beslismoment" medio 2012 waarop de minister een bestuurlijk besluit neemt op basis van de resultaten van de verschillende onderzoeken inclusief een voorlopig resultaat uit de MER le fase. Bijiagen verzending 09, MRT2012 provincie

3 In lijn met net advies van de commissie voor de milieueffectrapportage van 27 februari 2012 zijn wij van mening dat deze besluitvorming en daarop volgende formele stappen in de MERprocedure wat ons betreft niet eerder plaats kunnen vinden dan nadat onomstreden duidelijk is dat het onvermijdelijk is dat de goederentrfeinen via de Dssellijn en vanaf daar via de Twentelijn of de Twentekanaallijn verder moeten rijden. Er mag bij een gebrek aan resultaat uit, of het niet naar tevredenheid van lokale en regionale overheden uitvoeren van, alle genoemde onderzoeken ons inziens geen besluit worden genomen over een voorkeursvariant noch mag een gebrek aan resultaat uit, of het niet naar tevredenheid van lokale en regionale overheden uitvoeren van alle genoemde onderzoeken worden toegevoegd aan de lijst met leemtes in kennis in deze. Het door ProRail te maken Rapport "Beschrijving varianten Zutphen - Hengelo" is onlosmakelijk verbonden met de MER l e fase. Echter over dit rapport wordt in de ontwerp R&D notitie nauwelijks gesproken. De inhoud vormt ons inziens integraal onderdeel van de uitgangspunten voor de MER en hoort ons inziens in de R&D notitie te worden beschreven. 2 Wij verzoeken u met klem; concreet aan te geven wat de kenmerken zijn en de status is van het politiek-bestuurlijke beslismoment medio 2012, waarover de minister een beslissing neemt en welke rol in de besluitvorming aan de lokale en regionale overheden wordt toebedeeld. Ook verzoeken wij u te verduidelijken op welke wijze het rapport "Beschrijving varianten Zutphen - Hengelo" onderdeel uitmaakt van de MER procedure. Wij verzoeken u om het instrument Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse in te zetten bij de vergelijking van de varianten. Goederenherroutering in relatie tot hoogfrequent reizigersvervoer, uitgangspunten en definiering In paragraaf 2.1 staat vermeld dat de goederenherroutering OV er een traject tussen Elst en Oldenzaal-grens een randvoorwaarde is om hoogfrequent reizigersvervoer in de brede Randstad mogelijk te maken. Dit stond destijds vermeld in de voorkeursbeslissing van het Kabinet. Gelet op de, als gevolg van moties en toezeggingen, momenteel lopende onderzoeken rond o.a. maximalisatie van hetgebruik van de Betuweroute en de binnenvaart is het de vraag of genoemde herroutering nog steeds een noodzakelijke randvoorwaarde is, dit is immers onderwerp van onderzoek. U neemt als uitgangspunt dat bij de nul variant het PHS in zijn geheel geen doorgang zal vinden. U omschrijft in de te onderzoeken varianten dat u de "te voorziene ontwikkelingen" meeneemt bij het opstellen van de uitgangspunten. Gelet op het bovenstaande is het ons inziens niet correct om er in de nul-variant vanuit te gaan dat het PHS in zijn geheel geen doorgang zal vinden. Wij verzoeken u de nul-variant zodanig aan te passen dat hierin uit wordt gegaan van het uitvoeren van het hoogfrequent reizigersvervoer zonder herroutering van het goederenvervoer over de IJssellijn. Hierbij blijft het goederenvervoer dus plaatsvinden over de huidige routes over (onder andere) Utrecht, Amersfoort, Apeldoorn en Deventer. Om de afwegingen in het uiteindelijke rapport helder te kunnen vergelijken met de uitgangspunten en de toezeggingen vragen wij u om als referentie te beschouwen dat de goederenpaden die u nu over de IJssellijn, Twentelijn en/of Twentekanaallijn wilt laten lopen via de Betuweroute naar Duitsland lopen. Wij verzoeken u verder om de resultaten van de actualisatie van het onderzoek naar de Noord Oostelijke Verbinding (NOV) van de Betuweroute te betrekken bij de uitwerking van het MER zodat mogelijke kansen die de actualisatie biedt niet verloren gaan. Voorgenomen activiteit en relatie met andere projecten In paragraaf 3.3 staat vermeld dat er in de projectvariant van wordt uitgegaan dat de PHSmaatregelen in Zutphen en de vrije kruising Arnhem Oost (Velperbroek) zijn uitgevoerd. Uit de ontwerp R&D notitie blijkt niet duidelijk hoe en wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd. Aangezien deze informatie van belang is voor de tweede fase van de MER-procedure verzoeken wij u deze informatie op te nemen in de R&D notitie. provincie ^

4 Geluid Met alleen een toetsing aan de toekomstige geluidsproductieplafonds vinden wij dat onvoldoende de effecten voor de leefomgeving in beeld gebracht worden. De geluidsproductieplafonds zijn bedoeld om de groei van geluid te beheersen en zijn geen garantie voor een goede geluidssituatie. Ook in de huidige situatie is er sprake van ernstige hinder. De geluidschermen die momenteel worden gerealiseerd langs het traject Deventer- Oldenzaal (NaNOV-schermen) zijn gebaseerd op een prognose van de treinintensiteit voor 2015 met circa 40 treinen per etmaal. PHS Goederenroutering Oost-Nederland gaat al uit van 52 tot 80 treinen per etmaal. Het lijdt ons inziens geen twijfel dat de binnenkort vastgestelde geluidsproductieplafonds (GPP's) door de toename van het goederenvervoer zonder aanvullende maatregelee zullen worden overschreden. Wij vragen dan ook een gedegen analyse van de geluidssituatie, een overzicht van de saneringsmaatregelen in het kader van het vaststellen van GPP's en een onderzoek naar de extra maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen. Ook vragen wij in het onderzoek rekening te houden met de vernieuwing van het geluidsnormenhuis in het kader van SWUNG-2. 3 Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende alternatieven is het van belang om het volgende in kaart te brengen: Het aantal woningen dat is blootgesteld aan een geluidsbelasting binnen de volgende klassen: o 55-59, 60-64, 65-69, en >75 db Uni o 50-54, 55-59, 60-64, en >70 db Ught. net geschatte aantal mensen dat in de hiervoor genoemde woningen woont, en dat is blootgesteld aan de genoemde Uen- en Lnight-klassen, Het aantal bewoners vastgesteld per woning door een forfaitaire vermenigvuldigingsfactor van 2,3 toe te passen; het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorde mensen, woonachtig in de hiervoor bedoelde woningen gebruikmakend van de dosis-effectrelaties, zoals deze zijn weergegeven in bijlage 2 van de Regeling omgevingslawaai. wat de frequentie, duur en piekbelasting van de ondervonden hinder is per categorie gehinderde; of er onderscheid is in de hinder die wordt ondervonden tussen laag, midden en hoogfrequent geluid. Wij verzoeken u uw werkwijze hierop aan te passen. Externa veiligheid In paragraaf 5.3 wordt het toetsingskader gegeven. U spreekt over de referentie situaties op de IJssellijn en de Twentelijn. Hier ontbreekt de Twentekanaallijn. In het basisnet is een risicoplafond vastgelegd, waarbij er geen sprake is van overschrijding van de orientatiewaarde voor het groepsrisico. Bij toename van het goederenvervoer per spoor mag dit risicoplafond niet worden overschreden. Wij verzoeken u dan ook er bij het tot stand komen van het MER vanuit te gaan dat er na de geprognosticeerde groei geen overschrijding van het plafond van het (groeps)risico plaats mag vinden. Trillingen Zowel Prorail, de provincie O als andere partijen hebben in de afgelopen jaren metingen uit laten voeren naar trillingen veroorzaakt door spoorvervoer. De provincie O heeft daamaast aanvullend onderzoek laten uitvoeren naar de aard en ernst van de nu reeds aanwezige trillinghinder langs de Twentelijn. Wij verzoeken u dringend gebruik te maken van de uitkomsten van zowel de uitgevoerde metingen als de uitgevoerde onderzoeken en stellen de door de provincie O vergaarde gegevens ter beschikking. De ontwerp R&D notitie is niet duidelijk over de wijze waarop de SBR richtlijnen zullen worden toegepast. Ook wordt er geen duidelijkheid gegeven of de frequentie van ondervinden van hinder mee wordt gewogen in het bepalen van mitigerende maatregelen. Wij verzoeken u duidelijkheid te verschaffen over de toepassing van de SBR richtlijn en de frequentie van het ondervinden van hinder op te nemen als factor in het bepalen van mitigerende maatregelen. provincie

5 U geeft in de ontwerp R&D notitie niet aan welke uitgangspunten, criteria en normen u toepast per genoemd aspect van overlast of hinder. Wij verzoeken u per aspect toe te lichten wat de uitgangspunten, criteria en normen zijn op basis waarvan u gaat oordelen of en in welke mate een situatie verslechterd. i Naast personen- en goederentreinen rijden er over de sporen nog verschillende andere treinen. De aantallen en mate van overlast en de risico's die deze treinen genereren is niet beschreven in de ontwerp R&D notitie. Wij verzoeken u de aantallen en mate van overlast en de risico's die deze treinen genereren op te nemen. Gezondheid In de uitvoering van onderzoeken naar de effecten op leefbaarheid en gezondheid verbaast het ons dat u geen Gezondheids-Effect-Screening uit gaat voeren in de stedelijke agglomeraties. Een dergelijke screening geeft een duidelijk beeld van alle effecten van de voorgenomen activiteiten op de gezondheid van de omwonende. Een dergelijke Gezondheids- Effect-Screening moet ons inziens in de MER le fase worden uitgevoerd. Wij roepen u hierbij nadrukkelijk op om een Gezondheids-Effect-Screening uit te voeren voor alle stedelijke agglomeraties in de MER le fase. 4 Uit de ontwerp R&D notitie blijkt niet hoe het effect van de voorgenomen activiteit op de gezondheid van recreanten wordt onderzocht. Het gebied wat wordt doorsneden kenmerkt zich deels door een levendige vrijetijdseconomie in natuur- en cultuurlandschap. Wij verzoeken u dit te onderzoeken en de gevonden effecten op te nemen in het MER. Bodem en grondwater De kaderrichtlijn water spreekt van het "stand still" principe. Dit betekent ons inziens dat er geen toename van de zuiveringsinspanning plaats mag vinden als gevolg van de verandering van de omgeving of het gebruik hiervan. Over de te leveren inspanning en het uit te voeren onderzoek naar de risico's voor het drinkwater en de drinkwaterwinning is de ontwerp R&D notitie niet duidelijk. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar: de risico's voor de kwaliteit van het grondwater dat wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening bij de doorsnijding van een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of intrekgebied; de te nemen maatregelen om de eventuele risico's voor de drinkwaterwinningen zoveel mogelijk te beperken. Landschap, natuur, cuituurhistorische waarden (LNC-waarden) en ruimtelijke effecten Op grand van Europees recht en de implementatie daarvan in de Natuurbeschermingswet is, indien niet op voorhand kan worden uitgesloten dat een project aanzienlijke nadelige effecten zal hebben op Natura-2000 gebieden, een "passende beoordeling" vereist. Uit de ontwerp R&D notitie blijkt niet dat is onderzocht of effect op deze gebieden uitgesloten kan worden. Wij verzoeken u te onderzoeken of effect kan worden uitgesloten en de (eventuele) vervolgstappen te benoemen als dit niet kan worden uitgesloten. U noemt onder LNC-waarden ook de stedenbouwkundige waarden. Over de wijze waarop deze waarden worden onderzocht wordt echter niets gezegd, u geeft louter aan dat er aandacht is voor de gevolgen. Bij een afweging tussen de verschillende varianten is het van belang om af te wegen in hoeverre landschappelijke, stedenbouwkundige en ecologische gevolgen zijn te compenseren en te mitigeren. In l e fase wordt dit niet in beeld gebracht, terwijl er wel tussen varianten wordt gekozen. Wij vinden dat er hier sprake is van een omissie. provmcie

6 Bij de MER 2 e fase wordt het in beeld brengen van de gevolgen voor stedenbouwkundige kwaliteiten niet expliciet genoemd. Wei wordt aangegeven dat er een analyse plaatsvindt van de aantasting van het landschap en dat deze wordt gebruikt om zorg te dragen voor de landschappelijke en stedenbouwkundige inpasging van de corridor. Wij verzoeken u in uw aanpak op te nemen dat u in de MER le de onderscheidende factoren in stedenbouwkundige inpassing en mitigerende maatregelen inzichtelijk maakt en in de MER 2 e fase inzicht geeft in de effecten van de voorkeursvarianten en de voorgenomen mitigerende maatregelen. Bij de wijze van onderzoek naar de ruimtelijke effecten beschrijft u met name dat u onderzoekt wat de aantasting van landelijke en stedenbouwkundige structuren betekent voor bepaalde functies. Wij zijn van mening dat dit te beperkt is. Het effect van de verschillende varianten op de identiteit (herkenbaarheid en leesbaarheid) van een gebied wordt niet in beeld gebracht. Wij verzoeken u dit te doen door onder andere onderzoek te doen naar de visuele barriere werking. 5 Uwkenmerk In de 2 e fase beschrijft u dat er een inpassingsplan wordt opgesteld. Wij achten van belang dat aan het plan voor het gehele trace een eenduidig ruimtelijk concept ten grondslag ligt, zodat het niet een optelsom wordt van ad-hoc-oplossingen voor de verschillende knelpunten. Daarnaast is het van belang dat het technisch ontwerp ook integraal onderdeel uitmaakt van een inpassingsconcept (meer dan alleen mitigerende en compenserende maatregelen). Wij verzoeken u in uw aanpak op te nemen dat u in de MER l e fase minimaal een inpassingsconcept met bijbehorende mitigerende en compenserende maatregelen ontwikkeld om in de MER 2 e fase de effecten goed in beeld te kunnen brengen. Barrierewerking en overwegveiligheid Zowel op de IJssellijn, Twentelijn als op de Twentekanaallijn is sprake van een grote hoeveetheid gelijkvtoerse kruisingen. Wij vragen u nadrukkelijk aandachtte besteden aan de barrierewerking van spoorlijnen, de dichtligtijden en overwegveiligheid mede in relatie tot de bereikbaarheid van bedrijven. Deze problematiek dient over de voile breedte goed in beeld te worden gebracht, het belemmert immers de bereikbaarheid van het gebied langs de spoorlijnen. Betrekken Duitse overheden bij het MER onderzoek Nederland heeft met Duitsland in het Espoo verdrag afspraken gemaakt over hoe we elkaar informeren en betrekken bij ProjectMER procedures. Deze afspraken zijn bestuurlijk vastgelegd in een verklaring. In 2011 zijn er opnieuw gesprekken geweest om de bestaande verklaring uit te breiden van een projectmer naar een planmer (de zogenaamde SMB regeling). Bestuurlijk is deze regeling nog niet vastgelegd maar de afspraken zijn duidelijk. Het Ministerie van I en M heeft deze gesprekken geleid. Het lijkt ons vanzelfsprekend om volgens deze nieuwe afspraken elkaar te informeren. In de aanloop naar de publicatie van de ontwerp R&D notitie heeft er geen overleg plaatsgevonden tussen het rijk en de Duitse overheden en instanties. Wij dringen er bij u op aan dat u in het vervolg van zowel de MER-procedure als de overige gerelateerde onderzoeken, de Duitse overheden niet alleen informeert maar ook om advies vraagt. Robuustheid Bij robuustheid mag er ons inziens niet alleen gekeken worden naar de mogelijke toekomstige groei van het goederenvervoer maar ook naar de mogelijke groei van het personenvervoer. Dat laatste mag namelijk niet ondergeschikt worden gemaakt aan goederenvervoer. Regionale reizigerstreinen op het traject Hengelo-, Oldenzaal- Bad Bentheim ondervinden nu regelmatig vertragingen omdat lange goederentreinen de benodigde sporen in Bad Bentheim bezet houden. provincse

7 De frequences van reizigerstreinen op net traject Almelo-, Hengelo-, Enschede ligt in de huidige situatie al hoog en net aantal reizigers groeit. Gezamenlijk vormt dit een te voorzien capaciteitsprobleem in de nabije toekomst. i In de project-varianten gaat u er van uit dat er naast de verbinding van de Ussellijn met de Twentelijn geen verdere nieuwe infrastructuur noodzakelijk is. Zoals ook in de rest van het land het geval is moet het reizigersvervoer ook in Oost-Nederland prioriteit krijgt boven het goederenvervoer. Wij verzoeken u er in de uitgangspunten, als te voorziene ontwikkeling, op dit traject vanuit te gaan dat deze regionale treindiensten in 2020 als stadsgewestelijk vervoer worden aangemerkt in het 'Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorinfrastructuur' en dus voorrang hebben op goederenvervoer. Wij verzoeken u daarnaast, gezien de beperkt beschikbare capaciteit tussen Almelo en Oldenzaal, sub-varianten te ontwikkelen waarin dit capaciteitsknelpunt met nieuwe infrastructuur wordt opgelost. Het is immers een te voorziene ontwikkeling dat deze capaciteit kort na 2020 ontoereikend zal zijn. 6 Communicatie Tot slot vragen wij dringende aandacht voor de communicatie. In het PHS-dossier blijkt telkens weer dat een open en transparante communicatie met betrokken besturen en burgers cruciaal is. Onvolledige en starre communicatie leidt telkens tot onrust, onduidelijkheid en onvrede over de overheid in het algemeen en het ministerie en Prorail in het bijzonder. Wij verzoeken u, ook rond de publicatie van de R&D notitie zorg te dragen voor het optimaal en volledig informeren van omwonenden en belanghebbenden. Gedeputeerde Staten van O, voorzitter, provincie

7 maart

7 maart Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Minister van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Ter adres de heer J. Fukken Postbus

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Veelgestelde vragen PHS

Veelgestelde vragen PHS Veelgestelde vragen PHS Inhoud 1. PHS algemeen 2. Reizigers 3. Goederen 4. PHS Maatregelen 5. Vervolgproces PHS Aanvullend op de informatie op www.rijksoverheid.nl/phs hieronder een overzicht van een aantal

Nadere informatie

Zienswijze op ontwerp notitie R&D Goederenroutering Oost Nederland 1

Zienswijze op ontwerp notitie R&D Goederenroutering Oost Nederland 1 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Mevrouw C. van Schaik Postbus 20901 2500 EX 'S-GRAVENHAGE 2500EX20901 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum verzending contactpersoon

Nadere informatie

Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag

Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag Geven te kennen: De stichting Stichting Burgerinitiatief No Rail (hierna te noemen No Rail), gevestigd te Hengelo, postadres: Enschedesestraat 116

Nadere informatie

Samen voor Vught. 13 juni 2013

Samen voor Vught. 13 juni 2013 Samen voor Vught 13 juni 2013 Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de aanleiding dat DKC is ingeschakeld Het PHS van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013

Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Vragen Nut en noodzaak Waarom is programma Hoogfrequent Spoorvervoer nodig? Waarom zouden wij extra hinder moeten accepteren terwijl het voor

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2 Dat. ontv.: 2 7 JUN 2012 a.d.

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 1 oktober 2014 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Presentatie aan bewoners Vughterpoort Vertegenwoordiging gemeente s-hertogenbosch Sonja de Jong, projectmanager Inleiding en rol gemeente Proces en planning

Nadere informatie

PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. 17 DEC 2010. Statenvragen Christenunie met betrekking tot spooremplacement Enschede.

PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. 17 DEC 2010. Statenvragen Christenunie met betrekking tot spooremplacement Enschede. Provinciate Staten van Overijsiel el PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. Reg.nr. Dat. 17 DEC 2010 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 88 99 Fax 038

Nadere informatie

B en W-voorstel. Ter kennisneming

B en W-voorstel. Ter kennisneming B en W-voorstel portefeuillehouder J.C. Elsenaar begrotingsprogramma 4. Bereikbaarheid b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) rol raad Ter kennisneming onderwerp Ontwikkelingen gebruik IJssellijn, de

Nadere informatie

Vught Jp. ovb Ũ 7 MEI 2015. kopie ļ. afd. Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL

Vught Jp. ovb Ũ 7 MEI 2015. kopie ļ. afd. Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Vught Jp Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL afd. Ũ 7 MEI 2015 ovb kopie ļ m Uw kenmerk Ons kenmerk BMO/PB I ZÍ5-065514 I UIT/15-121144 Behandeld door P.M. van den

Nadere informatie

Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel

Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel 17 december 2015 1/9 Inhoudsopgave 1. Algemeen.3 2. Goederenvervoer 4 3. Veiligheid..5 4. Schade en waarde..6 5. Trillingen en geluidsoverlast..7 6. Ruimtebeslag...8

Nadere informatie

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssejl Reg.nr. r2>/ OM /M10 Dat. 21 MEI 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Stichting Spoorhinder

Stichting Spoorhinder Even voorstellen Stichting Spoorhinder Lokaal initiatief naast andere en regionale initiatieven Speelt in op de verschillen in problematiek tussen de verschillende sporen Een ander geluid tussen meerdere

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Datontv, 10 SEP Onderwerp: Regels over communicatie en voorlichting spoorvervoer gevaarlijke stoffen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Datontv, 10 SEP Onderwerp: Regels over communicatie en voorlichting spoorvervoer gevaarlijke stoffen. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p S ^ ^ / k ^ Datontv, 10 SEP 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 overljssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale Staten

Nadere informatie

Zienswijzen van de verenigde D66-fracties Langs de Lijn

Zienswijzen van de verenigde D66-fracties Langs de Lijn De Minister van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent spoorvervoer T.a.v. Mw. C. van Schaik Kamer D03.13 Postbus 20901 2500EX DEN HAAG Onderwerp Zienswijzen van de verenigde D66-fracties Langs

Nadere informatie

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch PHS Meteren - Boxtel Bijeenkomst 7 maart 2016 In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Doelstellingen:

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4-sporigheid Rijswijk - Delft Zuid

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4-sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4-sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 mei 2015 / rapportnummer 2621 35 1. Oordeel over het milieueffectrapport De staatssecretaris

Nadere informatie

verijssel provincie Onderwerp: Spoor goederenvervoer door Oost Nederland. Geachte mevrouw Dijksma,

verijssel provincie Onderwerp: Spoor goederenvervoer door Oost Nederland. Geachte mevrouw Dijksma, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overljssel.nl postbus@o. nl Ministerie Infrastructuur en Milieu De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012 PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' * 16 ME ontv.: Routing I 01 V\^ a.d. Bijl.: Luttenbergstraat Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage 1 e fase Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Aanvulling op het MER 1 e fase MER 1 e fase Goederenroute Oost-Nederland Programma

Nadere informatie

Basisnet Spoor. Informatiebijeenkomst over route Elst - Oldenzaal

Basisnet Spoor. Informatiebijeenkomst over route Elst - Oldenzaal Basisnet Spoor Informatiebijeenkomst over route Elst - Oldenzaal Doel Basisnet Garanderen van het op de lange termijn bereikbaar blijven van de zeehavens en de belangrijkste industriële locaties in Nederland

Nadere informatie

., l,,ll.. - ll l hl l T l hlll' l - l - l ll

., l,,ll.. - ll l hl l T l hlll' l - l - l ll Centrum Publieksparticipatie PHS GON Postbus 30316 2500 GH 'S-GRAVENHAGE., l,,ll.. - ll l hl l T l hlll' l - l - l ll uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum verzending 22 mei 2013 IENM/BSK-2013/99398

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4 - sporigheid Rijswijk - Delft Zuid

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4 - sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4 - sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 23 februari 2012 / rapportnummer 2621 14 1. Hoofdpunten van

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie langs de Brabantroute Versie 21-4-2016 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Brabantroute... 6 Effect

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie in Oost Nederland Versie 27 februari 2015 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Oost Nederland... 5 Gevaarlijke

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Goederenroute Oost-Nederland

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Goederenroute Oost-Nederland Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Goederenroute Oost-Nederland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 1 e fase 12 juli 2013 / rapportnummer 2620 145 1. Oordeel over het milieueffectrapport 1

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Provincie Gelderland Provincie Overijssel. Inventarisatie lokale bedreigingen door toename van het spoorgoederenvervoer in Oost-Nederland

Provincie Gelderland Provincie Overijssel. Inventarisatie lokale bedreigingen door toename van het spoorgoederenvervoer in Oost-Nederland Provincie Gelderland Provincie Overijssel Inventarisatie lokale bedreigingen door toename van het spoorgoederenvervoer in Oost-Nederland Van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer tel 0570 69 79

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Raadscie Stadsontwikkeling Heerhugowaard 3 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. f $(^Ölé> (z'b^ Dat.ontv, U APR 2016

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. f $(^Ölé> (z'b^ Dat.ontv, U APR 2016 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. f $(^Ölé> (z'b^ Dat.ontv, U APR 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o.nl Provinciale Staten

Nadere informatie

P6/200V 591 0 1 OKI 2007

P6/200V 591 0 1 OKI 2007 VAN Reg.nr Dat. ontv.: P6/200V 591 0 1 OKI 2007 a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl \ Routing Bijl: RABO

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren - Boxtel

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren - Boxtel Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren - Boxtel Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer:

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoor- Goederenroute Oost-Nederland 20 jaar doorschuiven Voor iedereen die denkt: hoe zat het ook al weer

Programma Hoogfrequent Spoor- Goederenroute Oost-Nederland 20 jaar doorschuiven Voor iedereen die denkt: hoe zat het ook al weer Programma Hoogfrequent Spoor- Goederenroute Oost-Nederland 20 jaar doorschuiven Voor iedereen die denkt: hoe zat het ook al weer Om het mechanisme te begrijpen, moet onder ogen worden gezien dat in Duitsland

Nadere informatie

Halderberge en het Basisnet Spoor. 11 december 2013

Halderberge en het Basisnet Spoor. 11 december 2013 Halderberge en het Basisnet Spoor 11 december 2013 Programma Informatie en stand van zaken Wat is het Basisnet Spoor (kort) Voortraject Projectplan Bestuurlijke aandachtpunten Risicoruimte over het spoor

Nadere informatie

Voorkeursbeslissing. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Voorkeursbeslissing. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Extra ruimte op het spoor Er gaan 6 intercity

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Trillingen Meteren Boxtel

Trillingen Meteren Boxtel Welkom Trillingen Meteren Boxtel verdieping Eigenaar: Maarten Poos 10 maart 2015 Kenmerk: klankbordgroep Status: Definitief Trillinghinder vanwege treinverkeer Trillingen, een complex aan: Drukgolven Schuifgolven

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Regionale economische effecten studie PHS zuid

Regionale economische effecten studie PHS zuid Regionale economische effecten studie PHS zuid Een regionale effectbeoordeling op de ruimtelijke-, economische- en leefbaarheids effecten van PHS Zuid provincie Noord Brabant maart 214 definitief Regionale

Nadere informatie

De Velpse Betuweroute

De Velpse Betuweroute De Velpse Betuweroute Stichting Spoorhinder 3 maart 2014 Historie Vergaderjaar 1998 1999 22 589 Betuweroute 26 373 Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Algemeen: PHS Om de groei van goederenverkeer en de toename van personenvervoer over het spoor tot en na 2020 het hoofd

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Derde Spoor Duitsland. Bestuurlijk Overleg 3 september 2014

Derde Spoor Duitsland. Bestuurlijk Overleg 3 september 2014 Derde Spoor Duitsland Bestuurlijk Overleg 3 september 2014 Concept agenda Doel: toetsen maatregelenpakket 1. Achtergrond 2. Maatregelen: a) Herrouteren b) Benutting c) Overig 3. Effecten a) Basisnet b)

Nadere informatie

Meerjarenprogramma infrastructuur en transport

Meerjarenprogramma infrastructuur en transport vra2000vw.004 Meerjarenprogramma infrastructuur en transport 2000 2004 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland De effecten van vier routevarianten tussen Zutphen en op mensen, omgeving en economie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers-

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar 25 november 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Besluitvorming corridor Alkmaar

Nadere informatie

Voorkeursbeslissing. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Voorkeursbeslissing. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Extra ruimte op het spoor Er gaan 6 intercity

Nadere informatie

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 september 2014 / rapportnummer 2820 43 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De provincies

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie langs de Brabantroute Versie 1-4-2016 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Brabantroute... 5 Effect

Nadere informatie

N266, Randweg Nederweert

N266, Randweg Nederweert N266, Randweg Nederweert Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 oktober 2014 / rapportnummer 2718 74 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Limburg wil samen met onder meer

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. fó/2om ^H <Z\ (=> 0 3 JUN Dat." ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. fó/2om ^H <Z\ (=> 0 3 JUN Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Basisnet spoor: Wat is het en wat is de stand van zaken?

Basisnet spoor: Wat is het en wat is de stand van zaken? Basisnet spoor: Wat is het en wat is de stand van zaken? Basisnet spoor: verleden, heden en toekomst Ter introductie Vincent van der Vlies Managing Consultant Berenschot V.vandervlies@berenschot.nl @VVDV

Nadere informatie

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl

Nadere informatie

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort.

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort. Verslag Klankbordgroep Den Bosch, project PHS Meteren-Boxtel Datum overleg: 5 februari 2015 Deelnemers Diana van Lieshout klankbordgroep Annemarie Bon Dhr. Grefkens Jan Verkuylen Sander de Kort Frans Spoor

Nadere informatie

Minder treinen over Betuweroute

Minder treinen over Betuweroute transport 33 EVO magazine november 2014 ZORGEN OVER SPOORCAPACITEIT DOOR AANLEG DERDE SPOOR Minder treinen over Betuweroute Door werkzaamheden aan het zogeheten derde spoor in Duitsland kunnen er de komende

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Beantwoording vragen over gevaren voor burgers nabij het spoor

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Beantwoording vragen over gevaren voor burgers nabij het spoor Gemeente Hengelo Lokaal-Hengelo T.a.v. de heer L.F.M. Janssen Postbus 18 7550AA Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Beantwoording vragen over gevaren voor burgers nabij

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL NOV 2014 ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL NOV 2014 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o. nl Provinciale Staten van O PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P^)/SLOiUlQC^b - 9 NOV 204

Nadere informatie

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel 19:00 19:15 Presentatie IenM 19:15 20:00 Presentatie ProRail 20:00 21:00 Informatie markt 21:00 Gelegenheid tot plenair aandragen zorgen en belangen

Nadere informatie

Derde Spoor Duitsland

Derde Spoor Duitsland Derde Spoor Duitsland Bijlage bij advies stuurgroep aan staatsecretaris Verdere details zijn beschikbaar bij het projectteam Derde Spoor Duitsland 8 oktober 2014 Tijdens de bouw zal de grensovergang Zevenaar

Nadere informatie

Van de fracties PvdA, D66, CDA en LPF over Veel meer gevaarlijke stoffen dan is toegestaan

Van de fracties PvdA, D66, CDA en LPF over Veel meer gevaarlijke stoffen dan is toegestaan gemeente Eindhoven 16R6886 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00917 Beslisdatum B&W 5 juli 2016 Dossiernummer 16.27.103 2.4.1 Raadsvragen Van de fracties PvdA, D66, CDA en LPF over Veel meer gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen

Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 5 maart 2015 / rapportnummer 2988 22 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Gelderland

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 23 september 2016 Betreft Uitrolstrategie ERTMS

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 23 september 2016 Betreft Uitrolstrategie ERTMS > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Nieuwsbrief 6 17 december 2008 Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Nieuwsbrief 6 17 december 2008 Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel Inhoud Het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen streeft een duurzame oplossing voor het spanningsveld tussen vervoer, ruimte en veiligheid na. Een belangrijk onderdeel zijn de Basisnetten voor

Nadere informatie

Voortgang project ombouw N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal - Drentse grens naar een regionale stroomweg.

Voortgang project ombouw N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal - Drentse grens naar een regionale stroomweg. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 8899 Fax 03842548 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Provinciale Staten van Overijssje^gg nr TA5> /2o

Nadere informatie

Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland

Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 juli 2014 / rapportnummer 2889 56 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Derde spoor Duitsland Advies stuurgroep aan staatssecretaris

Derde spoor Duitsland Advies stuurgroep aan staatssecretaris Derde spoor Duitsland Advies stuurgroep aan staatssecretaris 8 oktober 2014 1. INLEIDING Van 2015-2022 zal in Duitsland een derde spoor worden aangelegd op het tracé Emmerich Oberhausen. Tijdens deze aanleg

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

1 9 MEI 20U. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Gemeente Woerden 14.008283

1 9 MEI 20U. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Gemeente Woerden 14.008283 Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Lucassen, Milan maandag 19 mei 14 08:54 Stadhuis '.Griffie FW: PHS-GON besluitvorming PHS-GON Hoe zat het ook alweer.pdf; Persbericht Noordtak 15 mei 14.pdf

Nadere informatie

1. Dienstregeling 2009: aanvullingen op het Ontwerp 2007

1. Dienstregeling 2009: aanvullingen op het Ontwerp 2007 NS Reizigers Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in het LOCOV Directie Hoofdgebouw IV Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland www.ns.nl Datum Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

Derde spoor Zevenaar - Duitse Grens

Derde spoor Zevenaar - Duitse Grens Derde spoor Zevenaar - Duitse Grens Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 maart 2011 / rapportnummer 2496 39 1. Oordeel over het tussentijds MER De minister van Infrastructuur en

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland

Programma Hoogfrequent spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Programma Hoogfrequent spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Benodigde procedures en tijd tot en met realisatie van een Noordtak 4 november 2014 Kenmerk: P933569 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Afbakening

Nadere informatie

Capaciteitsanalyse Emmen - Geleen Lutterade

Capaciteitsanalyse Emmen - Geleen Lutterade Capaciteitsanalyse Emmen - Geleen Lutterade Van Auteurs ProRail Vervoer en Dienstregeling, Vervoersanalyse en Geraldine Woestenenk / Hans Westerink Kenmerk 3077089 Versie 1.0 Datum 12 april 2012 Bestand

Nadere informatie

Ontwikkelingen in t Zand

Ontwikkelingen in t Zand Spoorzone Ontwikkelingen in t Zand Parallelweg 2e fase ProRail fly-over Boschveldboulevard Oranjeboulevard Paleisbrug Willemsplein Kantoren Q-Park PHS Meteren Boxtel P a r a l l e l w e g F l y - o

Nadere informatie

Informatiedocument. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland

Informatiedocument. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Informatiedocument Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze en vervolgplanning Zutphen Hengelo Informatiedocument Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

nr. ĴLSSS Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

nr. ĴLSSS Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. regio Twente GEMEENTE DtNKEL»!i.AND r..- nr. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de aan Regio Twente deelnemende gemeenten ĴLSSS III II Mil III II Hill III II 30/01/2014 114.004610 BEZOEKADRES

Nadere informatie

Dit memo is een vervolg op het memo met stand van zaken Basisnet van oktober 2009.

Dit memo is een vervolg op het memo met stand van zaken Basisnet van oktober 2009. NOTITIE MWLG Aan : Gelderse gemeenten en regio s Van : mw. I.M. Span Datum : 30 juli 2010 Betreft : Stand van zaken Basisnet- Spoor Stand van zaken Basisnet- Spoor Dit memo is een vervolg op het memo met

Nadere informatie

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 november 2014 / rapportnummer 2955 50 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Informatiedocument. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren Boxtel. Ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze

Informatiedocument. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren Boxtel. Ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze Informatiedocument Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren Boxtel Ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze PHS Meteren Boxtel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Informatiedocument ten behoeve

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

MEMO. Ontwikkelingen spoor. Vakgroep Risicobeheersing Marcel Reefhuis. Ontwikkelingen spoor

MEMO. Ontwikkelingen spoor. Vakgroep Risicobeheersing Marcel Reefhuis. Ontwikkelingen spoor MEMO AAN VAN Vakgroep Risicobeheersing Marcel Reefhuis DATUM 5 september 2016 ONDERWERP Ontwikkelingen spoor Ontwikkelingen spoor Het spoor in Twente heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een groot

Nadere informatie

Onttrekking gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te Ede aan de openbaarheid

Onttrekking gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te Ede aan de openbaarheid Gemeenteraad ONTWERP raadsbesluit Onttrekking gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te Ede aan de openbaarheid Zaaknummer De raad van de gemeente Ede: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ede Xx september

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De SGP, D66, Christen Unie, Trots op Nederland, PW ende Partij vande Dieren hebben totop heden niet gereageerd.

De SGP, D66, Christen Unie, Trots op Nederland, PW ende Partij vande Dieren hebben totop heden niet gereageerd. pagina 1 van 1 Van: RONA noordtak [rona.noordtak@gmail.com] Verzonden: donderdag 3 juni 2010 16:29 Onderwerp: Partijstandpunten komst goederentreinen Oost-Nederland als gevolg van spoorboekloos rijden

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Veiligheid op het spoor in Deurne Registratienummer: 00620809 Datum: 21 september 2017 Portefeuillehouder: H.J. Mak / W.A. Verhees Steller: H.A.M. Sonnemans Nummer: RIB-HM-1723

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. Maagdenberg afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. windenergie@pzh.nl Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie